فهرست مطالب

پژوهشنامه بیمه - سال سی و هشتم شماره 2 (بهار 1402)
 • سال سی و هشتم شماره 2 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آمنه خدیور*، آیگین قربانی، لیلی نیاکان صفحات 79-92
  پیشینه و اهداف

  بازاریابی زیست محیطی یا سبز یک مسیله در حال توسعه بوده و صنعت بیمه به عنوان یک صنعت فعال در زندگی اجتماعی انسان در سال های اخیر تحت تاثیر این نوع بازاریابی است. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است معیارهای اصلی ارزیابی بازاریابی سبز به طور کلی شناسایی شده تا مدلی برای ارزیابی بازاریابی سبز ارایه شود.

  روش شناسی:

   در این راستا ابتدا با بررسی تحقیقات انجام شده، معیارهای اصلی شناسایی و توسط خبرگان صنعت بیمه تایید شده اند. سپس چارچوبی از 24 زیر معیار که در 10 معیار تقسیم شده اند به دست آمده و در مرحله بعد پرسشنامه ای بین خبرگان بازاریابی و بیمه جهت به دست آمدن ارتباطات درونی بین معیارها و وزن نهایی هر معیار توزیع گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از تکنیک تحلیل دیمتل فازی و تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شده و مدل نهایی برای ارزیابی بازاریابی سبز برای صنعت بیمه ارایه شده است.

  یافته ها: 

  با توجه به نتایج، در بین علت ها معیار هدف و ماموریت بیشترین اثر را بر کل معیارها دارد. یعنی این معیار، بیشترین نقش محرک را داشته و با بهینه سازی آن ها می توان بهینه شدن عوامل دیگر را انتظار داشت. همچنین عامل فروش سبز به شدت تحت تاثیر عوامل دیگر بوده و با بهینه سازی عوامل دیگر بهینه می‎ شود. به علاوه، معیارهای هدف و ماموریت با وزن موثر23/0 بیشترین اهمیت و معیار طراحی سبز با وزن موثر024/0 کمترین اهمیت را داشتند. 

  نتیجه گیری:

   صنعت بیمه ایران بیشترین نمره را در معیارهای قیمت منصفانه و معقولانه محصولات و ارایه ارزش افزوده به مشتری در برابر هزینه پرداختی و کمترین نمره را در معیارهای تشکیل سمینارهایی برای آگاهی سازمان های طرف قرارداد از مسایل محیطی و کسب گواهینامه های زیست محیطی کسب کرده است. با استفاده از نظر مدیران شرکت های بیمه، بازاریابی سبز صنعت بیمه ایران حسابرسی شده است و دریافتیم که نمره بازاریابی سبز صنعت بیمه ایران 7/2 است و کمتر از متوسط در مقیاس 1 تا 5 یعنی مقدار3 قرار دارد. در انتها پیشنهاداتی در دو بخش برای همه صنایع و سپس یک بخش اختصاصی برای صنعت بیمه به منظور بهبود این معیارها مطرح شده است.

  کلیدواژگان: بازاریابی سبز، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تکنیک تصمیم‎گیری و ارزیابی آزمایشگاهی فازی (دیمتل فازی)، حسابرسی، صنعت بیمه
 • مریم ربیعی، کامبیز شاهرودی*، ابراهیم چیرانی، محمود شبگو منصف صفحات 93-110
  پیشینه و اهداف

  با توجه به تحولات به وجود آمده در عرصه فناوری دیجیتال و توسعه رسانه های اجتماعی، صلاحیت ها و قابلیت های بازاریاب ها به منظور استفاده بهینه از این ابزارها و همگامی با این تحولات در صنعت بیمه مبهم و نامشخص است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارایه مدلی برای صلاحیت های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمه کشور است.

  روش شناسی:

   از آنجا که این پژوهش با تکیه بر داده های کیفی جمع آوری شده و به دنبال آن است تا چارچوب قابل قبولی پیرامون صلاحیت های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمه ارایه و در نتیجه شکاف فعلی را در ادبیات بازاریابی بیمه پر کند، از نظر هدف تحقیقی از نوع توسعه ای محسوب می شود. روش اجرای این پژوهش نظریه داده بنیاد با استفاده از رهیافت نظام مند است. با توجه به اهداف تحقیق، جامعه آماری پژوهش را مدیران و بازاریابان فعال در شرکت های مختلف بیمه کشور تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. با این نگرش، انتخاب خبرگان با توجه به دو معیار: داشتن حداقل پنج سال سابقه کاری در بخش های مرتبط با صنعت بیمه و برخورداری از تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا (رشته های مدیریت بازرگانی و بیمه) انجام پذیرفت. مصاحبه های نیمه ساختاریافته با طرح شش سوال کلی تا تحقق اشباع نظری در مصاحبه نهم به دو صورت حضوری و تلفنی ادامه یافت.

  یافته ها: 

  در این پژوهش از رهیافت نظام مند داده بنیاد استفاده شده است. در رویکرد نظام مند، نظریه پردازی در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذای انتخابی انجام می شود. به این ترتیب، برای شناسایی عوامل تشکیل دهنده مدل صلاحیت های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمه، تحلیل داده ها در مرحله کدگذاری باز منجر به استخراج 77 کد باز اولیه، 17 مقوله فرعی و در نهایت 7 مقوله اصلی شد. در مرحله کدگذاری محوری، 7 مقوله اصلی در قالب پدیده محوری (صلاحیت عمومی و تخصصی)؛ شرایط علی (قابلیت های فردی)؛ راهبردها (توسعه قابلیت های بازاریاب های بیمه)؛ شرایط مداخله گر (عوامل محیطی)؛ شرایط زمینه ای یا بسترها (سیاست های شرکت بیمه گر)؛ و پیامدها (توسعه صنعت بیمه) شناسایی و مدل پارادایمی ترسیم شد. سرانجام، در کدگذاری انتخابی، به پالایش یافته های قبلی پرداخته شد و با طی این فرایند، چارچوب نظری پدیدار شد. مطابق مدل، صلاحیت عمومی و تخصصی بازاریابان صنعت بیمه کشور تحت تاثیر عوامل مربوط به قابلیت های فردی قرار دارد. علاوه بر این، توسعه قابلیت های بازاریاب های بیمه با هدف تقویت صلاحیت های آنان، تحت تاثیر عوامل محیطی و سیاست های شرکت بیمه گر قرار دارد. درنهایت، توسعه قابلیت های بازاریاب های بیمه، گسترش صنعت بیمه کشور را به دنبال خواهد داشت.

  نتیجه گیری:

   این پژوهش، به کمبودها و خلاهای قبلی پیرامون مطالعات مربوط به صلاحیت های بازاریابان بیمه با بررسی عوامل مختلف و با تاکید بر تحولات محیط کسب و کار پاسخ می دهد. بر این اساس، تقویت و پرورش همه ابعاد و مولفه های مدل از طریق برنامه ریزی و به کارگیری آن در جذب و پرورش بازاریابان بیمه، ارزیابی صلاحیت های آنان و ایجاد بانک اطلاعات از بازاریابان صاحب صلاحیت می تواند جهت تحقق تحول و توسعه صنعت بیمه در کشور تسهیل کننده باشد.

  کلیدواژگان: بازاریابی، صلاحیت، صنعت بیمه، نظریه داده بنیاد
 • اکبر هوشیار، علیرضا روستا*، فرزاد آسایش، محمود غلامی صفحات 111-132
  هدف

  در دنیای امروز که فناوری با سرعت بسیار زیاد در حال رشد و همراه با ظهور نوآوری است، صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و همسو با فناوری های دنیا گام بر می دارد. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی پیش آیندها و پس آیندهای ارزش آفرینی در صنعت خدمات بیمه ای با تمرکز بر فناوری زنجیره بلوکی (رویکرد پژوهشی آمیخته) می پردازد.

  روش شناسی:

  این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و مبتنی بر روش شناسی آمیخته با رویکرد توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری مرحله کیفی، در بخش متون تحقیق، مقالات علمی در بازه 2015 تا 2022 مرتبط با موضوع، مستخرج از جستجوی پیشرفته سایت گوگل و ساینس دایرکت و در بخش مصاحبه نیمه ساختار یافته، خبرگان 6 شرکت بیمه خصوصی منتخب شامل آسیا ، دانا ، پاسارگاد ، کوثر ، پارسیان و سامان و 2 بیمه دولتی (ایران و بیمه مرکزی) را شامل می شود که نمونه آماری در بخش کیفی با رویکرد هدفمند (قضاوتی) به تعداد 14 نفر به حد اشباع رسید. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش، مشتمل بر130 نفر از مدیران آشنا به فناوری های بیمه ای سطوح مختلف 8 بیمه موصوف بودند. نمونه آماری به دست آمده بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، 96 نفر بوده است. در بخش کیفی، روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای (روش مصاحبه و مطالعه متون)، ابزار جمع آوری داده ها شامل راهنمای مصاحبه یا کارت مصاحبه و فیش می باشد. در مرحله کمی روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری، پرسش نامه 82 سوالی محقق ساخته بود که روایی از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به تایید رسیده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد ضمن بهره برداری از نرم افزار مکس کیودا 18 و تجزیه و تحلیل داده های کمی به روش تحلیل عامل تاییدی در نرم افزارSMART PLS انجام شده است. همچنین با استفاده از رویکرد دیمتل، به بررسی تاثیر پذیری، تاثیرگذاری و تعامل پذیری عوامل مقولات اصلی نسبت به هم (از هر مقوله 2 عامل و در مجموع 12عامل) پرداخته شد.

  یافته ها:

   درمجموع 495 کد از 57 مقاله و 153 کد از14 مصاحبه در قالب 32 مقوله اصلی و 57 مقوله فرعی استخراج گردید. یافته های کمی حاکی از تایید کلیه فرضیات مدل پیشنهادی بود. نتایج تحلیل دیمتل نیز نشان داد بیشترین تعامل پذیری مربوط به ارتباطات هوشمند، کمترین تعامل پذیری مربوط به رهبری تحولی دیجیتال، بالاترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر اتوماسیون رباتیک فرایندها و بیشترین تاثیرپذیری مربوط به مدیریت ریسک و خسارات بیمه ای بوده است.

  نتیجه گیری:

   نتایج کلی نشان داد پدیده توسعه استراتژی های ارزش آفرینی از مجرای فناوری های نوین چون زنجیره بلوکی منجر به برتری رقابتی و تحول دیجیتال در صنعت بیمه می گردد و توسعه زیرساخت ها و فضای ارزش آفرینی دیجیتال در صنعت بیمه از کانال این فناوری، فوق العاده حیاتی و حساس می باشد.

  کلیدواژگان: ارزش آفرینی، تحلیل داده بنیاد، رویکرد پژوهشی آمیخته، صنعت خدمات بیمه ای، فناوری زنجیره بلوکی
 • حمید افکار*، عبدالله خدابخشی صفحات 133-142
  پیشینه و اهداف

  تمایزهای بنیادین خصیصه های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخه حقوقی در همه زمینه ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه سار نظام بیمه شکل می گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف، ماهیت و رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. 

  روش شناسی:

   روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی - تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  یافته ها:

   نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسیولیت را تحت تاثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسیولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسیولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد.

  نتیجه گیری: 

  نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسیولیت را تحت تاثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسیولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسیولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد.

  کلیدواژگان: بیمه، دخالت بیمه گر در دعوا، ماهیت دعوای بیمه، هدف دادرسی
 • محبوبه اعلائی* صفحات 143-154
  پیشینه و اهداف

  در این مقاله، علاوه بر معرفی محصول مستمری افزایش یافته، پرداخت های این محصول برای بیمه شدگان دارای سرطان های مختلف با در نظر گرفتن تعدیلی برای احتمالات مرگ و میر و بقا، جهت استفاده در صنعت بیمه کشور محاسبه شده است.

  روش شناسی:

   در این مطالعه، میزان پرداختی بیمه مستمری افزایش یافته برای بیمه شدگان دارای سرطان های مختلف برای یک حق بیمه خالص یکجا با استفاده از دو رویکرد مختلف تعدیل احتمالات مرگ و میر محاسبه شده است و روش تحقیق از نوع کمی است. همچنین از داده های انجمن سرطان آمریکا، نرخ سود فنی اعلام شده در مکمل آیین نامه شماره 68 شورای عالی بیمه و جدول عمر ایران برای انجام محاسبات استفاده شده است.

  یافته ها:

   در این مقاله، تاثیر تعدیل احتمالات مرگ و میر با استفاده از دو رویکرد مختلف «ضریب تعدیل» و «نرخ گذاری مبتنی بر سن» بر میزان پرداختی مستمری برای بیمه شدگان با سنین مختلف بررسی شد. انتظار می رود با زیاد شدن ضریب تعدیل که به معنی افزایش مشکلات سلامتی بیمه شده است، امید زندگی کاهش و میزان پرداختی مستمری افزایش یابد که یافته های مقاله نیز موید این مسیله است. علاوه بر این، امید زندگی تعدیل شده با استفاده از ضریب تعدیل و میزان پرداختی مستمری افزایش یافته برای بیمه شدگان 65 ساله مبتلا به سرطان های مختلف پستان، روده بزرگ، ریه و پوست بر اساس نرخ بقای نسبی 5 ساله محاسبه و با میزان پرداختی مستمری برای بیمه شدگان با وضعیت سلامتی استاندارد مقایسه شد. بر اساس یافته های مقاله، سرطان موضعی پوست و سرطان موضعی پستان با احتمال بقای 5 ساله 99 درصد دارای کمترین افزایش پرداختی مستمری به میزان 13/2 درصد و سرطان منتشر ریه و سرطان منتشر روده بزرگ با احتمال بقای به ترتیب 8 و 15 درصد دارای بیشترین افزایش پرداختی مستمری به میزان 57/413 و 47/309 درصد نسبت به پرداختی مستمری استاندارد بوده است. علاوه بر این، با استفاده از نرخ بقای 5 ساله فازی برای این رویکرد، بازه ای برای تمام حالت های ممکن برای پرداختی مستمری مشخص شد. پرداختی فازی مستمری برای بیمه شدگان دارای سرطان موضعی پوست و سرطان موضعی پستان، بازه]88/167,04/161[به دست آمد که پرداختی رویکرد نرخ گذاری مبتنی بر سن، با مقدار 34/167 نیز در این بازه قرار گرفته است. قابل ذکر است که به طور کلی، پرداختی رویکرد «نرخ گذاری مبتنی بر سن» نسبت به رویکرد «ضریب تعدیل» بیشتر است.

  نتیجه گیری:

   در محاسبه پرداختی های مستمری، به صورت پیش فرض سلامت بیمه شده در وضعیت استاندارد در نظر گرفته می شود. در صورتی که فرد دارای وضعیت سلامتی خاصی باشد، مثلا به بیماری سرطان مبتلا باشد، احتمالات مرگ و میر و بقا و همچنین امید زندگی متفاوتی نسبت به حالت استاندارد خواهد داشت. به این منظور تعدیلی برای احتمالات مرگ و میر در نظر گرفته می شود که پرداختی مستمری نیز بر اساس آن تعدیل خواهد شد. در این مقاله میزان افزایش پرداختی مستمری برای بیمه شدگان مبتلا به انواع سرطان بر اساس دو رویکرد مختلف تعدیل احتمالات مرگ و میر بررسی، مقایسه و تحلیل شد.

  کلیدواژگان: امید زندگی، پرداختی فازی، تعدیل احتمالات مرگ و میر، جدول عمر، مستمری افزایش یافته
 • امین کهیاری حقیقت*، سید احمد محمدی حسینی صفحات 155-164
  پیشینه و اهداف

  در محیط پررقابت و پرریسک صنعت بیمه، شرکت ها نیاز دارند تا برای اتخاذ تصمیم های مناسب به گردآوری اطلاعات و دانش مبادرت ورزند و این اطلاعات را در تصمیم های خود به کار گیرند. تصمیم هایی که تاثیرات زیادی بر ساختار، فرایندها و اعضای سازمان دارند و به طور اساسی بر پیش بینی بقای سازمان ها، سوددهی و ماهیت آن ها اثر می گذارند. دسترسی به اطلاعات صحیح، تاثیرگذار و به روز در فضای شدیدا رقابتی کسب وکار امروز، یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی برای تصمیم گیری و اتخاذ راهبرد های رقابتی آن است؛ بنابراین، استقرار کارآمد نظام های هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه کشور حیاتی به نظر می رسد. در این بین عدم استقرار یا استقرا ناکارآمد نظام هوشمندی، بسیاری از شرکت ها را با چالش هایی مواجه کرده است، موضوعی که رقابت پذیری این شرکت ها را کاهش داده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر، مفهوم پردازی هوشمندی کسب وکارها با رویکرد راهبردی و ارایه الگوی سنجش هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه از طریق رویکرد پژوهش کیفی است.

  روش شناسی:

   در این پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با متخصصان، مدیران و مشاوران صنعت بیمه استفاده شد. تحلیل محتوای کیفی را می توان روش پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی از راه فرایندهای طبقه بندی نظام مند، کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست. به منظور استخراج کدها با استفاده از روش نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری در مجموع 8 مصاحبه انجام شد. برای دستیابی به روایی و پایایی داده های کیفی معیارهای اعتبار، قابلیت وابستگی یا اعتماد، مقبولیت یا تاییدپذیری و قابلیت انتقال مورد توجه بود. برای رسیدن به این معیارها، پژوهشگران با دقت در انتخاب مشارکت کنندگان کلیدی، تلفیق روش های جمع آوری داده ها (مانند مصاحبه و یادداشت برداری)، تخصیص زمان کافی برای انجام مصاحبه، بررسی مداوم داده ها و طبقات از نظر تشابهات و تفاوت ها، بازنگری تحلیل های انجام شده توسط همکاران طرح، سعی در تامین این معیارها نمودند.

  یافته ها:

  43 کد به عنوان مفاهیم مرتبط با هوشمندی استخراج شد که در 6 مولفه و در دو بعد کلی هوشمندی نسبت به محیط تخصصی کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط عمومی کسب وکار مقوله بندی و دسته بندی شدند؛ این مولفه‎ ها عبارت است از: هوشمندی نسبت به محیط داخلی کسب وکار، هوشمندی نسبت به بازار کسب وکار، هوشمندی در قبال رقبای کسب وکار، هوشمندی کسب ‍وکار در تامین، هوشمندی نسبت به محیط خرد کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط کلان کسب وکار.

  نتیجه گیری:

   خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیم های سریع راهبردی بر پایه اطلاعات و داده های حاصل از هوشمندی است. شرکت هایی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از داده ها و اطلاعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند. بهبود هوشمندی موجب می شود شرکت ها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه وتحلیل کنند و نتایج حاصل را ذخیره کرده و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل داده ها، اطلاعات و دانش را در شرکت تسریع می کند و اثربخشی تفکر و تصمیم گیری را بهبود می بخشد. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه شرکت های بیمه ای و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف استفاده کنند.

  کلیدواژگان: الگوی هوشمندی، تحلیل محتوا، رویکرد راهبردی، صنعت بیمه، هوشمندی
|
 • Amaneh Khadivar *, Aign Ghorbani, Leili Niakan Pages 79-92
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Environmental or green marketing is a developing subjet, and this type of marketing in recent years has affected the insurance industry, as an active industry in human social life. Based on this belief, in the research, an attempt has been made to identify the main standards of green marketing evaluation in general, so that based on that, a model for green marketing audit will be presented and Iran's insurance industry can move forward under this cover of green marketing.

  METHODS

  In this regard, first tried to identify the main indicators of green insurance, then after thechnical assessmnet the experts of the insurance industry finally approved them. After that, 10 main criteria, which divided into 24 sub-criteria, obtained. In the questionnaire stage, between evaluation and insurance, the internal ratio of the qualities and the final weight of each quality obtained. The obtained results are analyzed using fuzzy DEMATEL and hierarchical method, and the final green audit model for the insurance industry presented.

  FINDINGS

  According to the obtained results, among the causes, purpose and agency have had the most important effect on all qualities. That is, this feature has the role of a stimulus and by optimizing them, other factors can be expected. Also, the green sales factor is strongly influenced by other factors, and by optimizing other factors, the sales factor will also be optimized. In addition, the objective and mission criteria with an effective weight of 0.23 were the most important and the green design criterion with an effective weight of 0.24 was the least important. Finally, using the opinion of insurance company managers, the green marketing of Iran's insurance industry has been audited and we found that the green marketing score of Iran's insurance industry is 2.7 so it is less than the average on a scale of 1 to 5, that is, the value of 3 has been obtained.

  CONCLUSION

  Iran Insurance Company has the highest score in the criteria of fair and reasonable price of its products and providing of added value to the customers against the paid costs. According to these results, this company has obtained the lowest score in the criteria of organizing seminars to inform the organizations of its contracting parties on environmental issues and obtaining environmental certificates. At the end, suggestions have been made in two sections for all industries and then a dedicated section for the insurance industry in order to improve these criteria.

  Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP), Audit, Fuzzy Decision-Making Trial, Decision Making Technique, Laboratory Evaluation(Fuzzy DEMATEL), Green marketing, Insurance Industry
 • Maryam Rabiei, Kambiz Shahroodi *, Ebrahim Chirani, Mahmood Shabgoo Monsef Pages 93-110
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Due to the developments in the field of digital technology and the expansion of social media, the competences and capabilities of marketers in order to use these tools and keep pace with these developments in the insurance industry are vague and unclear. Therefore, the main objective of this research is to provide a model for the competences of marketing specialists in the country’s insurance industry.

  METHODS

  This research, relying on qualitative data, has been collected and seeks to provide an acceptable framework in relation to the indicators for determining the competences of marketing professionals in the insurance industry, and finally to fill the current gap in the insurance marketing literature . This research in terms of its goal is a developmental research. The implementation method of this research is to apply foundation grounded theory using a systematic approach. The statistical population of this research includes managers and marketers active in different insurance companies in Iran and they were selected using the purposive sampling method. With this attitude, the selection of experts was done based on two criteria: having at least five years of work experience in the sectors related to the insurance industry and having a master’s degree or higher in the fields of business management and insurance. The semi-structured interviews continued by phone and face-to-face, with six general questions, until theoretical saturation was realized in the ninth interview.

  FINDINGS

  In this research, the systematic data approach of the grounded theory was used. In the systematic approach, theorizing was done in three main steps: open coding, axial coding, and selective coding. In this way, in order to identify the constituent factors of the competency model of marketing specialists in the insurance industry, data analysis in the open coding stage led to the extraction of 77 primary open codes, 17 sub-themes and finally 7 main fields.In the phase of axial coding, 7 main topics in the form of core phenomena (general and specialized competence); causal conditions (including individual capabilities); strategies (including the development of the capabilities of insurance marketers); intervening conditions (including environmental factors); contextual conditions (including policies of the insurance company); and the consequences (including the development of the insurance industry) were identified and then a paradigm model was drawn. Finally, in selective coding, the previous findings were refined and through this process, a theoretical framework was obtained. According to the obtained model, the general and specialized competence of marketers in the country’s insurance industry are influenced by factors related to individual capabilities. In addition, the development of the capabilities of insurance marketers with the aim of strengthening their competences are influenced by environmental factors and the policies of the insurance company. In the end, it was found that the development of the capabilities of insurance marketers could lead to the expansion of the country’s insurance industry.

  CONCLUSION

  Based on the investigation of various factors and by emphasizing the necessary developments in the business environment, this research will be able to respond to the deficiencies and gaps in the past-related studies to the competence of insurance marketers. Therefore, strengthening and developing all dimensions and components of this model through planning and using it in attracting and cultivating insurance marketers, evaluating their competences and creating a database of qualified marketers will be able to act as a facilitator for Realization of transformation and development of the insurance industry in the country

  Keywords: Competence, Grounded theory, Insurance Industry, Marketing
 • Akbar Hoshyar, Alireza Rousta *, Farzad Asayesh, Mahmoud Gholami Pages 111-132
  Objective

  In today's world, where technology is growing at a very fast pace and along with the emergence of innovation, the insurance industry is not exempt from this trend and is keeping pace with the world's technologies. Therefore, in the current research the antecedents and consequences of value creation in the insurance service industry with a focus on blockchain "technology (a hybrid research approach) was studied.

  Methodology

  From the point of view of methodology, this research is an applied research and it is combined with a descriptive-exploratory approach. In the qualitative phase, the statistical population of the research, in the section of research texts, has been extracted from among the scientific articles related to the subject in the period of 2015 to 2022 through advanced search on the Google website and also Science Direct articles. Then, to conduct a semi-structured interview, experts were selected from 6 private insurance companies, including Asia Insurance, Dana, Pasargad, Kowsar, Parsian and Saman, as well as from 2 governmental insurance companies (Iran Insurance and Central Insurance). The statistical sample in the qualitative part with a targeted (judgmental) approach reached the limit of 14 person, and on the other hand, the statistical community in the quantitative part of the research, a total of 130 managers who are familiar with the insurance technologies from the 8 mentioned companies, were covered. The obtained statistical sample was 96 people based on stratified random sampling method with proportional assignment. In the qualitative part, the data collection method was field and library (interview method and reading texts) and the data collection tools included interview guide or interview card and questionnaire were selected. In the quantitative stage of the method of collecting field data and collection tools, the researcher made a questionnaire with 82 questions, that validity has been confirmed through confirmatory factor analysis and reliability through Cronbach's alpha. Qualitative data analysis was done using the foundation data analysis method while using MAXQDA 18 software and quantitative data analysis was done using confirmatory factor analysis method in SMART PLS software. Also, by using DIMATEL's approach, the effectiveness, influence and interactivity of the factors of the main categories were investigated in relation to each other (2 factors from each category and 12 factors in total).

  Findings

  In total, 495 codes were extracted from 57 articles and 153 codes from 14 interviews in the form of 32 main categories and 57 subcategories. Quantitative findings indicated the confirmation of all assumptions of the proposed model. The results of DIMATEL's analysis also showed that the most interactivity was related to intelligent communication, the least interactivity was related to digital transformational leadership, the highest effectiveness was related to the variable of robotic automation of processes, and the highest effectiveness was related to risk management and insurance losses

  Conclusion

  The overall results showed that the development of value creation strategies through smart marketing channels and new technologies leads to competitive advantage and digital transformation in the insurance industry and the development of infrastructure and digital value creation space in the insurance industry through the channel of this technology is extremely vital and sensitive.

  Keywords: Blockchain technology, Insurance service industry, Mixed research approach, Value creation
 • Hamid Afkar *, Abdollah Khodabakhshi Pages 133-142
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   The fundamental differences between the characteristics of the penal system and the civil one have led to the formation of clear boundaries between criminal and civil law; But the independence of these two branches of law is not absolute in all areas. Criminal claims for damages, which are formed in the shadow of the insurance system, have freed themselves from the monopoly of criminal rules and have maintained the tendency to be related to civil lawsuits for damages. Identifying this link requires an analysis of the purpose, nature and legislative and judicial approach to these claims, which is discussed in this research.

  METHODS

   The method used in this research is descriptive-analytical method and the decisions in the judicial procedure have been used as study documents.

  FINDINGS

   The penal system has established its main position through punishment and rehabilitation, but the idea of compensation has formed the main foundation of the civil system. The difference in the goals of these two systems has made the nature and special rules of criminal and civil lawsuits surround and influence the Judge's views and thoughts of each area to infer responsibility. However, accepting the absolute independence of civil and criminal compensation claims in the insurance system causes the breakdown of the order of the general rules of responsibility in this field of compensation. In addition to the ability to extract the purpose and nature of the unit from both types of litigation, finding the single effects and rulings to identify the insurer's liability in civil and criminal litigation is not against the rule. The resources of the trial and the guarantee of enforcement of both areas are also based on a single system, the main theory of which is the rapid and complete compensation of damages in a trial.

  CONCLUSION

   Finding a unit purpose and nature in civil and criminal lawsuits in the insurance system provides the possibility of sharing rules and identifying a single basis for liability. The slight difference in the procedure of the civil and criminal authorities is because of their special spirit. The privacy of the nature of the lawsuit and the dominance of the purpose of compensation in both lawsuits lead to the inference of a Joint performance guarantee, and the theory of correlation between civil and criminal lawsuits in the insurance system replaces its fundamental distinction.

  Keywords: Insurance, insurer involvement in litigation, nature of insurance litigation, purpose of litigation
 • Mahboubeh Aalaei * Pages 143-154
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   One of the most important issues that insurance companies face when introducing new insurance products is how to price such products. In this article, in addition to introducing the increased annuity product, the payments of this product for cancer insureds, taking into account the probability of death or survival have been calculated for use in the country's insurance industry.

  METHODS

   This research is of a quantitative type and in it, the amount of annuity insurance payment increased for the insured who are cancer patients, for a single net insurance premium, is calculated using two different approaches to adjust the probability of death. Also in this research the data of the American Cancer Society and the list of technical profit rates announced in the supplement of Regulation No. 68 of the Supreme Council of Insurance, as well as the announced data table of the Iranian life insurance at the year 2021, were used.

  FINDINGS

   In this article, the effect of adjusting the mortality probability using “adjustment multiplier” and “age rating” approaches on the amount of annuity payouts for insureds of different ages were investigated. It is expected that with an increase in the adjustment factor, which means an increase in the insured's health problems, the life expectancy will decrease and the amount of pension payment will increase, which the findings of the article also confirm this issue. In addition, based on the relative survival assessment of 5 years and with the amount of pension payment for the insured, the life expectancy using the adjustment factor and the increased amount of pension payment for the 65-year-old insured with various cancers of the breast, colon, lung and skin with Standard health status was compared. Based on the findings of this research, local skin cancer and local breast cancer with a 5-year survival probability of 99% have the lowest pension payment increase of 2.13%. On the other hand, diffuse lung cancer and diffuse colon cancer with survival probability of 8 and 15 percent, have the highest increase in pension payments, i.e. 413.57 and 309.47 compared to standard pension payments. The fuzzy payout of annuity for the insured with local skin cancer and local breast cancer was obtained the interval [161/04, 167/88], and the payout of age rating approach with the value of 167/34 is also included in this interval. It should be noted that, in general, the payout of the “age rating” approach is higher than the “adjustment multiplier” approach.

  CONCLUSION

   If a person has a certain health condition, the mortality and survival probability, as well as life expectancy, will be different from the standard state. For this purpose, an adjustment factor is considered for the mortality probability, and the annuity payout will be adjusted accordingly. In this article, the amount annuity payouts for the insured with different types of cancer was investigated, compared and analyzed based on two different adjustment mortality probabilities approaches.

  Keywords: Adjustment Mortality, Enhanced annuities, Fuzzy payout, Life expectancy, Life table, Probabilities
 • Amin Kohyari Haghighat *, Seyed Ahmad Mohammadi Hoseini Pages 155-164
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   In the current competitive and risk-filled environment of the insurance industry, insurance companies need to gather up-to-dated information and knowledge to make appropriate decisions and use this information in their decisions. Decisions that have a great impact on the structure, processes and performance of the organization's members and can fundamentally affect the prediction of the survival of those organizations, profitability and on their nature.  Today, access to correct, effective and up-to-date information in a competitive business environment is one of the power tools for any company in making decisions and adopting competitive strategies of that company.Therefore, the efficient establishment of intelligent systems in the country's insurance industry seems to be a vital issue. In the meantime, the lack of establishment or inefficient induction of the intelligent system will be able to face many companies with challenges. An issue that has a negative impact on the competitiveness of these companies and needs further investigation. The purpose of the current research is to conceptualize the intelligence of businesses with a strategic approach and provide a model for measuring business intelligence in the insurance industry through a qualitative research approach.

  METHODS

   This is a qualitative research and the method of content analysis and in-depth semi-structured interviews with experts, managers and consultants of the insurance industry have been used. Qualitative content analysis can be considered as a method for subjectively interpreting the content of textual data through the processes of systematic classification, coding and creating themes or designing known patterns.In order to extract the codes, an attempt was made to conduct a total of 8 interviews using the theoretical sampling method until reaching theoretical saturation. In order to achieve the validity and reliability of qualitative data, the criteria of credibility, dependability or trustworthiness, acceptability or confirmability, and transferability were considered. To achieve these criteria, researchers carefully select key participants, combine data collection methods (such as interviews and note-taking), allocate sufficient time to conduct interviews, continuously review data and classes in terms of similarities and differences, and review the analyzes performed by project colleagues.

  FINDINGS

  In this research, 43 codes were extracted as concepts related to intelligence. These codes were placed and categorized in six components and in two general dimensions of intelligence, relative to the specialized business environment and intelligence relative to the general business environment. These components include: intelligence towards the internal business environment, intelligence towards the business market, intelligence towards business competitors, business intelligence in supply, intelligence towards the small business environment and intelligence towards the large business environment

  CONCLUSION

   Creating an innovative performance requires making real-time strategic decisions based on the information and data obtained from the intelligent system. Based on this, companies are successful if they act intelligently and are able to have proper knowledge of the data and information of their internal and external environment and turn that data into organizational knowledge and intelligence. Upgrading the intelligence system in an organization makes companies analyze the information of their surrounding environment faster and more accurately and save the results and make them available to decision makers when necessary. This topic will speed up the exchange of data, information and knowledge in the company and will be able to improve effectiveness, thinking and decision making. It is suggested that managers use the identified concepts to create and develop insurance companies and increase their intelligence to help achieve the company's goals.

  Keywords: Content Analysis, Insurance Industry, Intelligence, Model of Intelligence, Strategic Approach