فهرست مطالب

پژوهش های ادبی - قرآنی - سال دهم شماره 3 (پیاپی 39، پاییز 1401)
 • سال دهم شماره 3 (پیاپی 39، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جلال مرامی*، قاسم عزیزی مراد، مینا نیک جو صفحات 1-14
  نقش مهم ژرار ژنت، ساختارگرای فرانسوی، در تکوین نظریه زمان روایی به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های پیشبرد روایت داستانی، بسیار قابل توجه است. اما سوالی که این جا مطرح است این است که زمان داستان یوسف نبی از چه کارکردهایی برخوردار است؟ و چگونه تحلیل زمانمندی این روایت به فهم ژانرهای روایی کمک می کند؟ نویسنده ازچه تکنیک های زمان روایی بهره برده است؟. ژنت نظریه زمان در روایت خود را در پنج محور «نظم»، «تداوم»، «بسامد»، «وجه» و «لحن» مطرح می کند. این پژوهش که به روش توصیف و تحلیل مولفه های روایی صورت گرفته، نشان می دهد نویسنده برای بنای پیرنگ مورد نظر خود، توالی خطی زمان را به هم می زند و با شکست زمان کنونی در صدد تغییر زمان تقویمی، به زمان روایت برمی آید و به کمک «پس نگری و پیش نگری» گره ها و شکاف های داستان اصلی را برطرف می کند. نویسنده در برخی موارد برای انتقال سریع پیام خود از شتاب مثبت «تلخیص» بهره می برد و البته گاه نیز از شتاب «ثابت» استفاده می کند. وجه غالب روایت داستان مبتنی بر بسامد «مفرد» است؛ ولی چون داستانی قرآنی است، از ویژگی بارز آخر هر روایت، بهره گیری از بسامد «مکرر» برای تثبیت پیام روایت در ذهن خواننده است. در مورد تکنیک وجه، زاویه دید داستان، دانای کل می باشد او بر تمام رخدادها و افکار شخصیت ها مسلط است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، داستان یوسف (ع)، روایت شناسی، ژرار ژنت
 • نیلوفر زریوند*، علی پیرانی شال، زهره ناعمی، علی اسودی، سودابه مظفری صفحات 15-31

  اسطوره شناسی، از زیرشاخه های نشانه شناسی مطرح در نظریه رولان بارت است که به تحلیل شیوه ارسال پیام و اهداف ضمنی در رمزگان های فرهنگی متن می پردازد. در پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه بارت، با روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل چهار سوره نازعات، عبس، شمس و تین پرداخته شده تا برخی اهداف و ایدیولوژی های پنهان در پشت داستان های آن روشن شود. بر این اساس، داستان موسی و فرعون، ماجرای نادیده گرفتن درخواست نابینای معرفت جو، داستان قوم ثمود و پی بریدن شتر سفارش شده حضرت صالح (ع) و درنهایت، داستان کوه سینا و سخن گفتن خداوند با موسی (ع) به عنوان رمزگان های برجسته فرهنگی در این چهار سوره شناخته شدند. چنین نتیجه گیری شده است که این داستان ها غالبا درس اخلاق و خودشناسی را در ضمن خود دارند: سوره نازعات، پیام دوری از غرور و پیروی از هوای نفس را دارد؛ سوره عبس، امربه معروف را بر اساس درخواست و احساس نیاز انسان های طالب حقیقت سفارش می کند و نه بر اساس تمایلات شخص آمر به معروف؛ سوره شمس انسان را از پیروی راه اکثریت جامعه بر حذر داشته و خواهان استقلال شخصیتی و عقیدتی تک تک افراد جامعه بدون تاثیرپذیری از دیگران است و سوره تین نیز حضور در طبیعت به ویژه کوهساران را برای ارتقاء سطح بینش و ادراکات انسان لازم دانسته و آن را عاملی برای خودشناسی و بازنگری در اعمال و رفتار خویش با دیگران معرفی کرده است.

  کلیدواژگان: قرآن، اسطوره شناسی، رمزگان فرهنگی، دلالت ضمنی، رولان بارت
 • کوثر چاپچی بهبهانی زاده*، انسیه خزعلی صفحات 32-48
  اسلوب التفات با توجه به کارکرد بلاغی خود، همواره در پی شناخت مفاهیم و دلالت های برجسته و نهفته ی قرآنی است تا بدین طریق وجه ارتباطی مستحکمی میان معانی آیات هر سوره بیابد. دراین میان، سور عزایم درکنار نقاط مشترک بسیاری، اعم از اغراض، تکرار آیات و ساختارنحوی، دربردارنده ی تناسب التفاتی چشم گیری نیز می باشند. لذا درپژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن نگاهی گذرا به مباحث نظری التفات، به اغراض هر سوره و انواع التفات ها ازجمله عددی، ضمیری و نحوی پرداخته شد و رابطه ی اصلی آن ها با محور عمودی سوره نیز مورد توجه قرار گرفت که درنهایت نتایجی از این قبیل به دست آمد: التفات عددی و ضمیری، تنها التفات هایی بوده اند که دراین سوره ها مرتبا تکرار شده اند. علاوه براین، التفات های به کار رفته دراین سوره ها ازمنظر نوع، تعداد و غرض با یکدیگر هماهنگ و متناسب بوده تا جایی که التفات عددی و ضمیری با بسامدهای یکنواختی همراه با چهار غرض مشترک یعنی: تعظیم شان خداوند و قدرت نمایی، تحقیر وتوبیخ کافران، تهدید و تخویف آن ها و همدردی با پیامبر اکرم(ص) تکرار شده اند.
  کلیدواژگان: التفات، سورعزائم، تناسب
 • سودابه مظفری، مریم اطهری نیا* صفحات 49-62
  دستور نقش گرای هلیدی یکی از نظریات مطرح در زبان شناسی نقش گرا است که فراتر از سطح مطالعات نحوی به بافت متن و شکل گیری زبان متن توجه دارد و دارای سه فرانقش: اندیشگانی، بینافردی و متنی است که اساس زبان شناسی نقش گرا را تشکیل می دهند. فرانقش اندیشگانی که حاصل تجربه حاصل از جهان بیرون است، دارای سه مولفه: فرایند، شرکت کنندگان و عناصر پیرامونی است. در این میان عنصر فرایند که در قالب فعل، در جمله نمود پیدا می کند، دارای نقش کانونی و مرکزی است و به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و آماری سوره مبارکه مطففین را به منظور دستیابی به لایه های نهفته آیات و شناخت عمیق تر مفاهیم سوره، بر مبنای فرانقش اندیشگانی مورد بررسی قرار داد و به این نتایج دست یافت که فرایند غالب موجود در سوره مذکور به دو فرایند مادی (30./.) و رابطه ای (28./.) اختصاص دارد و این امر با مفاهیم سوره هماهنگ است. هم چنین این دو فرایند با توجه به ماهیتشان که جنبه مادی و توصیف دارند، بهترین ابزار برای تحقق چنین مفاهیمی می باشند. فرایند رفتاری (17./.) از نظر بسامد در مرتبه بعدی قرار دارد و جهت بازتاب حالات رفتاری مجرمان و مومنان استفاده شده است. دو فرایند کلامی (13./.) و ذهنی (11./.) اگر چه دارای بسامد کمتری  به نسبت دیگر انواع فرایندها هستند؛ اما نقش برجسته ای را در راستای تکمیل معانی مدنظر سوره ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، سوره مطففین، زبان شناسی نقش-گرا، فرانقش اندیشگانی، هلیدی
 • عبدالرحیم شیخی، بهنوش اصغری، علی ضیغمی*، مهرداد آقائی صفحات 63-80

  نظریه شبکه شعاعی، یکی از نظریه های مهم در معناشناسی شناختی است. با توجه به این نظریه، نخست معنای «پیش نمونه» واژگان (صراط، سبیل، طریق)جهت دسیابی به معنای مرکزی آن ها پرداخته می شود؛ سپس ارتباط دادن معنای مرکزی آن ها با توسعه معنایی در شبکه شعاعی صورت می گیرد. شبکه شعاعی بدان اشاره دارد که هر واژه می تواند در بافت های گفتاری متفاوت، مفهومی مختلف و مرتبط با معنای مرکزی خود داشته باشد. توسعه معنایی نیز براساس رابطه همنشینی و استعاره مفهومی و طرحواره های تصویری مورد تحلیل قرار می گیرد. جستار حاضر می کوشد که با رویکردی شناختی و با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به معناشناسی واژگان قرآنی (صراط، سبیل، طریق) با نظریه شبکه شعاعی بپردازد. از این پژوهش با توجه به استعاره مفهومی و طرحواره های تصویری چنین حاصل می شود که امور محسوس به عنوان مبدا برای امور معنوی غیرمحسوس به عنوان مقصد بیان می شوند؛ به جهت این که انسان امور معنوی را در قالب محسوسات بهتر درک کرده و به کار می گیرد. از شبکه شعاعی این کمک حاصل می شود که خداوند با نظر داشتن شرایط و موقعیت های گوناگون انسان، پیام متناسب با شناخت و فهم انسان را در کانون توجه قرار می دهد.

  کلیدواژگان: معناشناسی شناختی، شبکه شعایی، صراط، سبیل، طریق
 • فاطمه فتاحی سده، اعظم پرچم*، محمدحسن صانعی پور صفحات 81-94

  تبیین پیوستگی آیات قرآن کریم در سطح معناشناختی در برخی موارد، از جمله آیه 71 سوره هود، دشوار است. وان دایک معتقد است در تبیین پیوستگی متن باید به سطح کاربردشناختی نیز توجه داشت. او مدل نوینی در این باره ارایه کرده است. هدف این مقاله بررسی پیوستگی کارگفتی آیه 71 سوره هود بر اساس مدل کلان ساختار وان دایک به روش توصیفی-تحلیلی است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوالات است که مدل کلان ساختار وان دایک چیست و پیوستگی کارگفتی عبارت «فضحکت فبشرناها» بر اساس این مدل چگونه قابل تبیین است. یافته های تحقیق نشان داد که کلان ساختار بخش آغازین سوره، کارگفت إعطای فضل به مومنان و عذاب منکران است. کلان کارگفت داستان، آماده سازی بافت ذهنی حضرت ابراهیم (ع) و همسرش برای فرزند دار شدن (به عنوان مصداق اعطای فضل) و آماده سازی ذهن ایشان برای عذاب قوم لوط (به عنوان مصداق عذاب منکران) است؛ در نتیجه، بر اساس پیوستگی کارگفتی در فضای کلان ساختار، کاربری حرف فاء در «فضحکت» مبنای معناشناختی و در «فبشرناها» مبنای کاربردشناختی دارد. بر این مبنا، «ضحکت» کنش باگفته «لا تخف» است و نتیجه بشارت نیست. از آنجا که بافت ذهنی حضرت ابراهیم (ع) متوجه امنیت همسرشان و نجات قوم لوط است، بشارت فرزند دار شدن به همسر ایشان رسید (فبشرناها).

  کلیدواژگان: پیوستگی کارگفتی، مدل کلان ساختار، وان دایک، آیه 71 سوره هود
|
 • Jalal Marami *, Ghasem Azizi Morad, Mina Nikjoo Pages 1-14
  the important role of the French structuralism Gerard Genets in the development of the theory of narrative time as one of the most important components in advancing the narrative is very significant. But the question that is raised here is what are the functions of the time in the story of Yusuf Nabi and does the analysis of the time of this narrative helpe to understand the narrative genres, has the auther used all the techniques of the narrative time. In this story, the author disrupts the linear sequence of time to construct the desired plot, and by defeating the present time, he tries to change the calendar time to the time of the narration, and with the help of retrospect and foresight, removes the knots and gaps of the main story. In some cases, the author uses positive acceleration to convey his message, quickly, and of course, sometimes he uses constant acceleration. The predominant aspect of storytelling is based on single frequency, but because it is a Quran story, the last prominent feature of any narration is the use of frequent frequency to establish the message of the narration in the mind of the reader. He is omniscient about the angle technique of the story. He is in control of all events and characters.
  Keywords: The Holy Qurʾan, the story of Yusuf (AS), narratology, Narrative Time, Gérard Genette
 • Niloufar Zarivand *, Ali Pirani Shaal, Zohreh Naemi, Ali Asvadi, Soodabeh Mozaffari Pages 15-31

  Mythology, a sub-branch of semiotics as theorized by Roland Barthes, analyzes the style of sending messages and the implicit goals in the cultural codes of a text. This study adopts a descriptive-analytical approach to analyze An-Nāziʻāt, Abasa, Ash-Shams, At-Tīn surahs in order to decode the implicit goals and ideologies they contain. The story of Musa and Firaun, the story of ignoring the request of the blind seeker of knowledge, the story of the Thamūd and cutting the hamstring of the camel loved by prophet Salih (AS), and finally Mount Sinai and God’s speech with Musa (AS) are identified as the four prominent cultural codes in these surahs. It can be concluded that these surahs are imbued with moral instructions and self-realization: An-Nāziʻāt preaches avoiding pride and one's following carnal desires; Abasa urges virtue based on the request and need of people who seek the truth, not based on the personal inclinations of the preacher; Ash-Shams asks people not to follow the majority of the society and highlights individual and ideological independence of each member of the society without being influenced by others; and At-Tīn recommends visiting the nature, particularly mountains, as necessary to improve the level of human insight and perception as well as a factor for self-realization and reconsidering one’s interactions with others.

  Keywords: Qurʾān, Mythology, cultural codes, implicit meaning, Roland Barthes
 • Kowsar Chapchi Behbahanizadeh *, Ensieh Khazali Pages 32-48
  With regard to its rhetorical function, iltifāt as a literary device always seeks to understand the prominent and hidden concepts and meanings of the Qurʾān in order to find a solid connection between the meanings of the ayahs of each surah. In addition to many common points, including intentions, repetition of ayahs and syntactic structure, 'Azaaim surahs also contain remarkable iltifāt-related proportionality. Therefore, in the present descriptive-analytical study, while taking a quick look at the theoretical topics about iltifāt, the purposes of each surah and the types of iltifāt, including numerical, pronominal, and syntactical, were discussed, and their main relationship with the vertical axis of the surahs was also considered, and finally, the following results were found: numerical and pronominal iltifāt were the only types repeated regularly in these surahs. In addition,  the instances of iltifāt used in these surahs are coordinated and proportional to each other in terms of type, number and purpose, to the point that the numerical and pronominal iltifāt have uniform frequencies with four common purposes of bowing to the dignity of God and showing power, humiliating and reprimanding the disbelievers, threatening and intimidatating them, and sympathy with the Holy Prophet (PBUH) have been repeated.
  Keywords: iltifāt, 'Azaaim surahs, proportion
 • Soudabeh Mozaffari, Maryam Atharinia * Pages 49-62
  Halliday's functional grammar is one of the well-known theories within functional linguistics that beyond the level of syntax cares about the context and the formation of the language of the text. It consists of three ideological, interpersonal, and textual metafuctions that make the basis of functional linguistics. Ideational metafunction which is the result of experience from the outside world, has three components of process, participants, and peripheral elements. Among these three components, process which is embodied as verb of the sentence has a central and focal role and is divided into two main and secondary categories. The present descriptive-analytical and statistical research investigated the ideational metafunction in Surah Al-Mutaffafin aiming to expose the hidden layers of the ayahs and to shed light on the concepts of the surah more deeply. The results show that the dominant process in the mentioned surah belongs to two material processes (30%) and relational processes (28%) and this finding is in harmony with the concepts of the surah. Additionally, given their material and descriptive nature, these two processes are the best tools to realize such concepts. The behavioral process (17%) is next in terms of frequency and it has been used to reflect the behavior of criminals and believers. Two verbal (13%) and mental (11%) processes, although having a lower frequency than other types of processes, play a prominent role in completing the intended meanings of the surah.
  Keywords: the Holy Qurʾān, Surah Al-Mutaffafin, functional linguistics, ideational metafunction, Halliday
 • Abdulrahim Sheikhi Dizgah, Behnoosh Asghari, Ali Zeighami *, Mehrdad Aghaei Pages 63-80

  Radial network theory is one of the important theories in cognitive semantics. According to this theory, first, meaning of words (Serat, Sabil, Tariq) is discussed in order to find their central meaning; Then connecting will be examined their concepts with the development of concepts in the radial network.The radial network indicates that each word can have a different meaning related to its central meaning in different speech contexts. Semantic development is also analyzed in the relationship of coexistence, conceptual metaphor and image schemas.The present researcher tries to deal with the semantics of Quranic words (sarat, sebil, tariq) with a cognitive approach and relying on the descriptive-analytical method with the radial network theory. From this research, according to the conceptual metaphor and image schemas, it is obtained that tangible things are expressed as the origin for intangible spiritual things as the destination, so that man understands spiritual things better in the form of tangible things and uses From the radial network, it can be inferred that God, taking into account the various conditions and situations of man, puts the message in the center of attention according to the knowledge and understanding of human.

  Keywords: Cognitive Semantics, Radial Network, Serat, Sabil, Tariq
 • Fateme Fatahi Sede, Azam Parcham *, MohammadHassan Saneipour Pages 81-94

  It is difficult to explain the cohesion of the ayahs of the Holy Qurʾān at the semantic level in some cases, including the 71st ayah of Surah Hūd. Van Dijk believes that in explaining the cohesion of the text, attention should be paid to the pragmatic level as well. He has presented a new model in this regard. The purpose of this article is to investigate the speech act cohesion of ayah 71 of Surah Hūd based on Van Dijk's macro-structure model in a descriptive-analytical way. This article seeks to answer the question of how the speech act cohesion of the phrase "Fazahekat Fabasharnaha" can be explained based on this model. The findings of the research showed that the macro structure of the beginning part of the surah is the speech act of giving grace to the believers and punishment to the unbelievers. The macro-speech act of the story is preparing the mental context of Prophet Ibrahim (AS) and his wife to have a child (as an example of granting grace) and preparing his mind for the punishment of people of Lūt' (as an example of the punishment of the unbelievers). As a result, based on the cohesion of speech act in the macro-structural space, the use of the letter Fa in "Fazahekat" has a semantic basis and in "Fabasharnaha" a pragmatic one. Accordinlgy, "Zahekat" is a perlocutionary act of "laa takhaf" and is not the result of good news. Since the mental context of Prophet Abraham (AS) is focused on the safety of his wife and the salvation of Lūt's people, the good news of having a child reached his wife (Fabasharnaha).

  Keywords: Speech Act Cohesion, macro-structure model, van Dijk, ayah 71 of Surah Hūd