فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 24
|
 • جبار جمالی*، علیرضا احسانی، سید حسن حافظیان، محسن قلی زاده صفحات 19-28
  اریبی ناشی از انتخاب یک مسیله جدی در برآورد ارزش های اصلاحی است. با توجه به این که در انتخاب ژنومیک یک مرحله انتخاب برای ژنوتیپ کردن گوساله های جوان به مراحل قبلی اضافه می شود لذا میزان اریبی برآورد ارزش های اصلاحی می تواند در انتخاب ژنومیک بیش تر از زمانی باشد که انتخاب براساس آزمون نتاج می باشد. این پژوهش، مقایسه روند اریبی برآورد ارزش های اصلاحی پیش انتخاب حیوانات به روش انتخاب ژنومیک با دو توزیع نرمال و گاما برای اثرات SNPها در طی نسل های متوالی است و میزان، شدت و روند اثر پیش انتخاب برای ژنوتایپ کردن گوساله های نر و ماده بر اریبی برآورد ارزش های اصلاحی پدران که رگرسیون ارزش های اصلاحی واقعی برروی ارزش های اصلاحی برآورد شده آن ها به عنوان معیار اریبی در نظر گرفته شده است. شبیه سازی جمعیت اولیه و تاریخی در قالب دو سناریوی انتخاب در سه صفت متفاوت با h2 متفاوت در 10 نسل متوالی توسط دو سناریوی شدت انتخاب 10 درصد و 50 درصد و تعداد سه گونه QTL بر صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی با نرم افزار QMSim شبیه سازی شد و در محاسبه کدها از R استفاده شد. رگرسیون ارزش های اصلاحی واقعی بر روی بر ارزش های اصلاحی برآورد شده در نسل اول که ژنوتایپینگ آن ها به طور تصادفی بود، در حدود عدد یک و نااریب بود؛ ولی با اعمال انتخاب بر اساس ارزش های اصلاحی برتر از نسل دوم به بعد، باعث ایجاد اریبی گردید. با افزایش تعداد نسل های انتخاب متوالی، میزان اریبی نیز افزایش می یابد اما نرخ تغییر در این اریبی بعد از نسل دوم به طور چشمگیری کاهش یافت و تقریبا در نسل چهارم ثابت ماند که می تواند به دلیل کاهش واریانس ژنتیکی و فنوتیپی در نتیجه انتخاب مداوم باشد که از آن به عنوان اثر بولمر یاد می شود. نتایج نشان دادند که در هر دو توزیع آماری بررسی شده میزان و شدت اریبی و روند آن تقریبا یکسان بوده و تفاوت در توزیع آماری اثرات باعث تفاوت در میزان و روند اریبی نخواهد شد. هم چنین با توجه به تثبیت میزان اریبی در نسل های 4 به بعد می توان با استفاده از یک تصحیح کننده مقیاس نسبت به تصحیح میزان اریبی از نسل های 4  به بعد  اقدام نمود.
  کلیدواژگان: انتخاب ژنومیک، اریبی، توزیع گاما و نرمال، ارزش های اصلاحی ژنومی
 • مهدی مرادی، مهدی ژندی*، محسن شرفی، مهدی توتونچی، محمود رحمانی صفحات 65-72
  پلاسنتوم در گاو از بخش کوتلیدونی جنینی و بخش کارانکلی مادری تشکیل شده است و محل ارتباط مادری-جنینی برای تبادل مواد طی آبستنی است. این بافت محل برهم کنش های متابولیکی و هورمونی قابل توجهی است که می تواند بدن جنین و مادر را تحت تاثیر قرار دهد. با وجود اهمیت زیاد این بافت در تولیدمثل گاو، مطالعات کمی روی این بافت صورت گرفته است که احتمالا به دلیل هجومی بودن برداشت پلاسنتوم و ترس از عواقب ان بر سلامت و تولیدمثل گاوها بوده است. در این مطالعه روش برداشت پلاسنتوم از گاو تشریح شده است و اثرات آن بر تولیدمثل آتی گاوها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، از رحم شش گاو شیری هلشتاین طی حداکثر 30 دقیقه پس از زایمان با استفاده از یک سیم گیتار و با رعایت اصول بهداشتی پلاسنتوم برداری شد. سپس یک دوز ویتامین K و دو دوز ویتامین ب-کمپلکس (طی دو روز) به گاوها تزریق شد و گاوها چند روز از نظر وضعیت سلامت عمومی تحت نظر قرار گرفتند. در ادامه تعداد تلقیح بعدی گاوها تا رسیدن به آبستنی، طول دوره باز، فاصله بین دو زایش و وضعیت سلامتی گوساله بعدی ثبت شد. این شش راس گاو به عنوان گروه پلاسنتوم برداری شده در نظر گرفته شدند و داده های حاصل از آن ها با 45 راس گاو در همان گله به عنوان گروه شاهد مقایسه شد. گاوهای گروه شاهد گاوهایی بودند که فاصله بین دو زایش در آن ها حداکثر 430 روز بود و هیچ گونه پلاسنتوم برداری روی آن ها انجام نگرفته بود. طبق نتایج این مطالعه، تغییر مشهودی بر سلامت عمومی گاوها پس از پلاسنتوم برداری مشاهده نشد. هم چنین فراسنجه های تولیدمثلی آتی گاوهای گروه پلاسنتوم برداری شده، شامل تعداد تلقیح بعدی گاوها تا رسیدن به آبستنی، طول دوره باز، فاصله بین دو زایش و وضعیت سلامتی گوساله بعدی نسبت به گروه شاهد دچار تغییر معنی داری نشد. با وجود این، فاصله زایش تا تلقیح دوم در گروه پلاسنتوم برداری شده به طور معنی داری کم تر از گروه شاهد بود. در این مطالعه یک روش آسان و کارآمد برای برداشت پلاسنتوم از رحم گاو زنده تشریح گردید و نشان داده شدکه این روش پیامد قابل توجهی بر تولیدمثل آتی گاوهای پلاسنتوم برداری شده ندارد. بنابراین، در صورت رعایت اصول نمونه برداری و توجیه پژوهشی، برداشت پلاسنتوم در سطح محدود می تواند مورد توجه مطالعات آتی با اهداف پژوهشی قرار گیرد
  کلیدواژگان: پلاسنتوم، روزهای باز، گوساله، تولیدمثل، نرخ آبستنی
 • نصر االله واحدی نوری*، وحید نعمان، ابراهیم رحیم آبادی صفحات 73-80
  جنس آناپلاسما، شامل گونه های از تک یاخته های، درون سلولی است که می توانند بر سلامت انسان و حیوان تاثیر بگذارند. آناپلاسموزیس، در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا از اهمیت اقتصادی ویژه ای برخوردار هستند. این تک یاخته منتقله توسط بندپایان همگی سلول های خونی میزبان های یوکاریوتی را آلوده می کنند و منحصرا در واکویول های داخل سیتوپلاسمی سلول مستقر می شوند. هدف این مطالعه شناسایی مولکولی گونه های آناپلاسما بوویس و آناپلاسما مارژیناله در گاوهای استان گیلان بود. این پژوهش، در طول سال 1397 روی تعداد 200 نمونه خون جمع آوری شده از گاوهای نقاط مختلف استان گیلان انجام گردید. ابتدا DNA از نمونه های خون استخراج شد و با استفاده از روش nested-PCR در مرحله اول قطعه 1468 جفت بازی از ژن S rRNA 16 جنس آناپلاسما با جفت پرایمر اختصاصی تکثیر شد. سپس با استفاده از محصول PCR اولیه، قطعه 345 جفت بازی توسط جفت پرایمری اختصاصی دیگر تکثیر شد. تمامی نمونه های مثبت گاوی با nested-PCR  اختصاصی از نظر وجود آناپلاسما بوویس بررسی شدند. هم چنین از DNA استخراجی نمونه های مثبت، با استفاده از جفت پرایمرهای اختصاصی که قطعه 866 جفت بازی از ژن msp4  آناپلاسما مارژیناله را تکثیر می کرد، تکثیر شد. در مجموع 17 درصد از گاوها به آناپلاسما بوویس و 20 درصد به آناپلاسما مارژیناله آلوده بودند. در ارتباط با تاثیرمتغیرهای فصول مختلف سال، سنین مختلف و نوع دامداری بر میزان آلودگی دام ها، اختلاف معنی داری مشاهده نگردیده است (0/05<P). از آن جایی که در استان گیلان، شرایط مناسب برای فعالیت اکثر کنه های سخت فراهم می باشد، بنابراین گونه های مختلف آناپلاسما در گاوهای استان گیلان شایع می باشد.
  کلیدواژگان: شناسایی مولکولی، آناپلاسما بوویس، آناپلاسما مارژیناله، گیلان
 • فریبا فریور*، محمود دستورانی، فاختک طلیعی، فاطمه بحری بیناباج صفحات 81-86
  آفلاتوکسین ها یکی از سمی ترین متابولیت های ثانویه تولید شده توسط گونه های مختلف قارچی از جمله آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس هستند. این قارچ ها مواد غذایی مختلف از جمله غلات، دانه های روغنی، کنجاله ها و علوفه ها را آلوده می کنند حذف و کاهش آفلاتوکسین ها با روش های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی نه تنها در مقیاس وسیع قابل انجام و مقرون به صرفه نیستند، بلکه می تواند خطراتی از نظر سلامت غذای دام ها نیز داشته باشند. بنابراین، به نظر می رسد پایش پیوسته خوراک دام و تولیدات دامی از نظر آلودگی با قارچ های توکسین زا و آفلاتوکسین ها بهترین روش جلوگیری از راه یافتن این سموم به درون زنجیره غذایی انسان باشد. این پژوهش به منظور اندازه گیری میزان آفلاتوکسین در خوراک و شیر و ارتباط آن با فلور قارچی خوراک مصرفی در گاوداری های شیری انجام گرفت. کنسانتره و سیلاژ ذرت 10 گاوداری (5 واحدگاوداری سنتی و 5 واحدگاوداری صنعتی) از بین دامداری های اطراف شهرستان سبزوار به تفکیک نمونه گیری و به آزمایشگاه منتقل شد و سپس جداسازی، کشت و تشخیص قارچ های موجود در نمونه های خوراک دام انجام شد. نمونه های شیر از مخزن شیر دامداری های مورد مطالعه گرفته شد و بلافاصله در فلاکس حاوی یخ به آزمایشگاه منتقل و پس از سانتریفوژ و جدا کردن چربی، تا هنگام آنالیز، در فریزر 22- درجه سانتی گراد نگه داری شدآفلاتوکسین موجود در خوراک و شیر به روش HPLC اندازه گیری شد. بیش ترین عامل آلودگی خوراک دام، مخمرها، پنیسیلیوم، آسپرژیلوس، تریکودرما، آلترناریا، کلادوسپوریوم و رایزوپوس بودند. نتایج این تحقیق همبستگی منفی معنی داری را بین آلودگی به قارچ آسپرژیلوس و جمعیت مخمرها در نمونه های سیلاژ ذرت نشان داد. نتایج مطالعه آفلاتوکسین در شیر دامداری ها وجود آفلاتوکسین M1 را در 60 درصد نمونه ها نشان داد. مقایسه میانگین جمعیت آسپرژیلوس در کنسانتره و غلظت آفلاتوکسین شیر بین دو گروه گاوداری نشان داد که آلودگی نسبی در گاوداری های سنتی نسبت به گاوداری های صنعتی به طور معنی داری کم تر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان آلودگی آفلاتوکسین در نمونه های خوراک و شیر از حد مجاز پایین تر بود. بر اساس نتایج کشت قارچ، به نظر می رسد کنسانتره نسبت به سیلاژ بیش تر در معرض آلودگی قارچی و حضور آفلاتوکسین باشد.
  کلیدواژگان: خوراک دام، آسپرژیلوس، آفلاتوکسین B1، شیر، آفلاتوکسین M1
 • میرعلی پیشدادی مطلق، رامین سلامت دوست نوبر، ناصر ماهری سیس*، امیررضا صفایی، ابوالفضل آقاجان زاده گلشنی صفحات 87-94

  کمیت و کیفیت آب از اساسی ترین چالش های زیست محیطی مناطق خشک و نیمه خشک جهان از جمله ایران محسوب می شود. در شرایط حاضر، کمبود آب و شوری آن یکی از مهم ترین تهدیدهای پیش روی صنعت پرورش دام و طیور در ایران و حتی بسیاری از مناطق جهان است. هدف از این پژوهش، مطالعه اثر سطوح مختلف شوری آب مصرفی بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتیین خام علوفه خشک یونجه با استفاده از روش کیسه های نایلونی در گوسفندان شال ایرانی می باشد. تجزیه پذیری ماده خشک و پروتیین خام یونجه با استفاده از هشت راس قوچ توده شال کانوله گذاری شده در شکمبه که سطوح مختلف شوری آب شامل گروه شاهد (480)، 4000، 8000 و 12000 میلی گرم بر لیتر را دریافت کردند با روش کیسه های نایلونی در ساعات مختلف، تعیین شد. نتایج نشان داد از نظر تجزیه پذیری ماده خشک در بیش تر زمان های انکوباسیون تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت، اما از نظر تجزیه پذیری پروتیین به غیر از زمان های صفر، 2 و 72 ساعت انکوباسیون تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در طولانی ترین زمان انکوباسیون، با افزایش سطح شوری، تجزیه پذیری ماده خشک افزایش یافت. بین تیمارهای آزمایشی از نظر تجزیه پذیری موثر ماده خشک تفاوت معنی داری مشاهده شد، اما تجزیه پذیری موثر پروتیین تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. با افزایش سطح شوری، بخش پروتیین سریع تجزیه شونده کاهش و بخش کند تجزیه شونده به طور معنی داری افزایش یافت. از نظر پروتیین قابل متابولیسم بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری وجود داشت و بیش ترین مقدار آن در تیمار حاوی بالاترین سطح شوری مشاهده شد اما بین سطوح پایین تر شوری و تیمار شاهد تفاوت معنی داری وجود نداشت. به طور کلی به نظر می رسد افزایش سطح شوری آب، تجزیه پذیری شکمبه ای یونجه را تحت تاثیر قرار داده و تیمار با سطح شوری 12000 میلی گرم بر لیتر مقدار پروتیین سریع تجزیه شونده را کاهش و  پروتیین قابل متابولیسم را افزایش داد.

  کلیدواژگان: شوری آب، تجزیه پذیری شکمبه ای، پروتئین قابل متابولیسم، یونجه، کیسه های نایلونی
 • گلناز تاسلی*، شهریار کارگر صفحات 95-100
  این پژوهش با هدف مطالعه اثر مخلوط روغن سیر و روغن آفتابگردان در جیره دارای نسبت مساوی کنسانتره به علوفه بر پویایی تخمیر در شرایط برون تنی انجام شد. مخلوط روغن سیر و روغن آفتابگردان در سطح 2 درصد ماده خشک جیره استفاده شد. فراسنجه های تولید گاز، pH، غلظت نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتوزوآ اندازه گیری شد. انرژی قابل متابولیسم، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و گوارش پذیری ماده آلی برآورد شد. نتایج نشان داد که مخلوط روغن سیر و روغن آفتابگردان باعث افزایش تولید گاز شد (128/64 در برابر 108/51 میلی لیتر، 0/05˂P)، اما اثری بر  سرعت گاز، نیمه عمر تولید گاز و فاز تاخیر نداشت. افزودن مخلوط روغن سیر و روغن آفتابگردان به جیره باعث افزایش گوارش پذیری ماده آلی برآورد شده (80/40 در برابر 75/05 درصد)، غلظت اسیدهای چرب فرار برآورده شده (1/60 در برابر 1/47 میلی مول) و انرژی قابل متابولیسم برآورد شده (12/20 در برابر 11/38 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک) در مقایسه با جیره شاهد شد (0/05˂P) . غلظت نیتروژن آمونیاکی، pH، کل جمعیت پروتوزوآ و جنس های انتودینیوم، دیپلودینیوم و افریواسکولکس تحت تاثیر استفاده از مخلوط روغن سیر و روغن آفتابگردان قرار نگرفتند. براساس نتایج این آزمایش، استفاده از مخلوط روغن سیر و روغن آفتابگردان در سطح 2 درصد ماده خشک جیره  نه تنها اثر منفی بر پویایی تخمیر شکمبه نداشت، بلکه باعث بهبود برخی فراسنجه های تخمیر شد.
  کلیدواژگان: روغن آفتابگردان، روغن سیر، شرایط آزمایشگاهی، فراسنجه های هضم
 • اویس پورمهدی، ایلار مشتاق، توحید مرادی گردشی، مجید غلامی آهنگران* صفحات 101-108
  گیاهان دارویی با اثرات ترمیمی از دیرباز برای جلوگیری از عفونت و ترمیم سریع زخم های سطحی مورد توجه بوده اند. هدف این مطالعه بررسی التیام بخشی زخم پس از مصرف موضعی پماد حاوی عصاره بهارنارنج (5 درصد) در مقایسه با پماد فنی تویین در موش صحرایی بوده است. بدین منظور 32 موش صحرایی بالغ به صورت تصادفی در4 گروه تقسیم شدند که شامل گروه های کنترل منفی، کنترل مثبت (بدون درمان)، گروه تحت درمان با پماد بهارنارنج (5 درصد) و گروه تحت درمان با پماد فنی تویین (یک درصد) می باشد. در این آزمایش پوست ناحیه کمری موش ها پس از بی هوشی، در ابعاد یک سانتی متر مربع برش داده شد. پماد حاوی عصاره بهار نارنج و پماد فنی تویین به مدت 14 روز، روزانه 2 مرتبه به صورت موضعی استعمال شد. نمونه بافتی در 4، 7، 10 و 14 روز بعد از ایجاد برش تهیه شد و تصاویر میکروسکوپی تهیه شد. هر 6 روز برای بررسی میزان فاکتور رشد از موش ها خونگیری به عمل آمد. در بررسی های میکروسکوپیک در روز چهارم، بافت جوانه ای در حال تشکیل شامل تکثیر سلولی فیبروبلاستی و عروق خونی در حال تشکیل (آنژیوژنز) در هر دو گروه درمانی مشاهده شد. در روز هفتم، بافت جوانه ای در حال تشکیل در گروه های تحت درمان نسبت به گروه کنترل کم تر بود. در روز دهم، تشکیل بافت پوششی در گروه تحت درمان با عصاره بهارنارنج برخلاف گروه تحت درمان با فنی تویین مشاهده شد. در روز چهاردهم، در گروه تحت درمان با عصاره بهارنارنج رسوب کلاژن بیش تر و عدم وجود سلول های التهابی نسبت به گروه تحت درمان با فنی تویین مشاهده شد. سطح فاکتور رشد در گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشتند. در بررسی تصاویر ماکروسکوپی و اندازه گیری جمع شدگی زخم مشخص گردید که گروه تحت درمان با عصاره بهارنارنج نسبت به گروه تحت درمان با فنی تویین درصد بهبودی بالاتری داشته که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود (p<0/001). نتایج نشان می دهد عصاره بهارنارنج (5 درصد) نسبت به پماد فنی تویین باعث بهبود سریع تر زخم می گردد.
  کلیدواژگان: ترمیم زخم، عصاره بهارنارنج، فنی توئین، موش صحرائی
 • محمدحسین پالیزدار*، مریم السادات تقوی، احمد سوداگر امیری صفحات 109-118

  مطالعه حاضرجهت تعیین نقش حفاظتی آنتی اکسیدانی عصاره سیر در صدمات ناشی از دلتامترین بر فراسنجه های سرمی موش های صحرایی با پنج تیمار و شش تکرار انجام شد. در این آزمایش این طور فرض شد که عصاره هیدروالکلی سیر به دلیل داشتن خواص آنتی اکسیدانی بالقوه و داشتن ترکیبات سیستیینی می تواند صدمات ناشی از مصرف سم دلتامترین را کاهش داده و برسطح لیپید پراکسیداسیون و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان اثرات مثبتی داشته باشد. به همین جهت آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی طراحی شد. تیمارها شامل 1- شاهد، 2- شم، 3-دلتامترین 10 میلی گرم، 4- دلتامترین به اضافه 20 میلی گرم عصاره سیر و 5- دلتامترین به اضافه 40 میلی گرم عصاره سیر بود. آنالیز واریانس داده ها و مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. شاخص های آنتی اکسیدانی، آنزیم های کبدی و مارکرهای آنزیمی و بیوشیمیایی اندازه گیری شدند. سطح TAC (ظرفیت آنتی اکسیدانی کل) و GSHP (گلوتاتیون پراکسیداز) در گروه دلتامترین نسبت به شاهد کاهش معنی داری یافت (0/05>P) اما با تزریق عصاره سیر، سطح فعالیت این دو به طور معنی داری افزایش یافت (0/05>P). نتایج نشان داد که سطح  MDA (مالون دی آلدیید)،  آنزیم کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) در گروه دلتامترین نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافت (0/05>P) و تزریق عصاره سیر در هر دو مقدار (20 و 40 میلی گرم) به طور معنی داری سبب کاهش سطح این شاخص ها در مقایسه با گروه دلتامترین گردید. با اندازه گیری آنزیم های کبدی مشخص گردید که سطح فعالیت آنزیم ها (ALT ،AST ،ALP و LDH) پس از دریافت سم افزایش و پس از دریافت عصاره به طور معنی داری کاهش یافتند (0/05>P). میزان کراتینین در گروه دلتامترین نیز افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد داشت که پس از تیمار شدن موش ها با عصاره به صورت معنی داری کاهش یافت (0/05>P). می توان نتیجه گرفت که با انجام آزمایشات حاضر نقش حفاظتی سیر در برابر مسمومیت های حاصل از دلتامترین در موش های صحرایی تایید می شود.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، دلتامترین، عصاره سیر، لیپید پراکسیداسیون، موش صحرایی
 • فرامین جواندل صومعه سرایی، میرداریوش شکوری*، علیرضا صیداوی صفحات 125-134
  این تحقیق به منظور مقایسه اثرات ویتامین C و اسید فرمیک در جیره غذایی بر عملکرد، صفات لاشه، اندام های ایمنی و فراسنجه های بیوشیمیایی و هماتولوژی خون جوجه های گوشتی در طول تنش گرمایی صورت پذیرفت. آزمایش با استفاده از 120 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تنش گرمایی با اعمال 34 درجه سانتی گراد به مدت 8 ساعت در روز، از سن 29 تا 42 روزگی صورت گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه (شاهد)، 2- جیره پایه + ویتامین C (240 میلی گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی) و 3- جیره پایه + اسید فرمیک (0/5% جیره غذایی) در جیره پایانی بودند. در پایان دوره آزمایشی، دو قطعه پرنده از هر تکرار کشتار و برای اندازه گیری صفات لاشه مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه گیری فراسنجه های بیوشیمیایی و هماتولوژی خون جوجه ها نیز در روز 42 از ورید بال آن ها نمونه های خونی تهیه شد. استفاده از ویتامین C و اسید فرمیک در جیره سبب بهبود معنی دار میانگین افزایش وزن و مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل خوراک شد (0/05>P). مکمل ویتامین C باعث کاهش معنی دار درصد چربی محوطه شکمی شد (0/05>P). وزن نسبی بورس فابریسیوس و طحال به طور معنی داری در اثر ویتامین C افزایش یافت (0/5>P). تیمارهای آزمایشی موجب افزایش سطح پروتیین خام و کاهش کلسترول کل و کلسترول LDL و ویتامین C سبب کاهش غلظت گلوکز و افزایش کلسترول HDL و هورمون های تری یدوتیرونین و تیروکسین خون شد (0/05>P). هر دو مکمل ویتامین C و اسید فرمیک، باعث افزایش معنی دار مقادیر گلبول های قرمز خون و میانگین غلظت هموگلوبین گلبول های قرمز و کاهش میانگین حجم گلبول های قرمز و نسبت هتروفیل به لنفوسیت شد (0/05>P). استفاده از ویتامین C و تا حدودی اسید فرمیک در جیره توانست با تاثیر مثبت بر برخی از متابولیت های خونی باعث رفع اثرات سوء تنش گرمایی شده و به بهبود صفات عملکرد رشد جوجه ها منجر شود.
  کلیدواژگان: اسید فرمیک، ایمنی، تنش گرمایی، جوجه گوشتی، خون، ویتامین C
 • مختار فتحی*، تیمور تنها، شهریار سعیدیان، کیانوش زرین کاویانی صفحات 135-140
  کیتوزان یکی از مشتقات پوسته کیتینی سخت پوستان دریایی و پلیمری از گلوکزآمین است که از استیل زدایی کیتین به دست می آید. فعالیت های بیولوژیک کیتوزان مثل اثرات کاهش کلسترول و نیز تاثیرات ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی آن در برخی از گونه ها شناخته شده است. بنابراین هدف از اجرای این آزمایش برای بررسی اثرات کیتوزان بر وضعیت آنتی اکسیدانی و برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی در جوجه های گوشتی بود. برای این منظور، تعداد 400 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308، در قالب یک طرح کاملا تصادفی به چهار تیمار، پنج تکرار و 20 جوجه برای هر تکرار اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) جیره پایه و تیمارهای  2 و 3  4) به ترتیب سطوح 0/5 ،1 و 2 گرم کیتوزان بر کیلوگرم خوراک جیره پایه بودند. فراسنجه های خونی و بیوشیمیایی اندازه گیری شده شامل تعداد گلبول قرمز، تعداد گلبول سفید، مقدار هموگلوبین، درصد هماتوکریت، درصد مونوسیت، هتروفیل و لنفوسیت، تری   گلیسیرید و کلسترول خون، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان شامل گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز، سطوح پلاسمایی آنزیم های کبدی آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز اندازه گیری شدند. فراسنجه های عملکرد رشد نیز شامل افزایش وزن حاصله، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک برای کل دوره آزمایشی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که سطوح مختلف کیتوزان به طور معنی داری سبب بهبود شاخص های آنتی اکسیدانی شدند به طوری که سبب افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی (گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز) شد. علاوه بر این کیتوزان به طور معنی داری سبب کاهش سطح پلاسمایی آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز پلاسمای پرندگان شد. فراسنجه های عملکرد رشد و سایر فراسنجه های خونی به جز تعداد گلبول های سفید خون به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح مختلف کیتوزان قرار نگرفت. استفاده از کیتوزان سبب بهبود قابل ملاحظه شاخص های آنتی اکسیدانی (افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش هم زمان سطح آنزیم های کبدی) در جوجه های گوشتی شد. بنابراین استفاده از سطوح پیشنهادی کیتوزان در این طرح برای بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی در جوجه های گوشتی در شرایط تنش اکسیداتیو توصیه می شود.
  کلیدواژگان: جوجه های گوشتی، فراسنجه های خونی، سطح آنزیمی، عملکرد، کیتوزان، وضعیت آنتی اکسیدانی
 • علی رضا قالیباف خراسانی، رضا وکیلی* صفحات 141-146
  این آزمایش به منظور بررسی اثرات جایگزینی لارو مگس با کنجاله سویا به عنوان منبع پروتیین در جوجه های گوشتی (نر و ماده) نژاد آرین، با تعداد 440 قطعه پرنده در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار، پنج تکرار و در هر تکرار 22 قطعه پرنده (نر و ماده به طور یکسان) انجام گرفت. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش شامل: تیمار یک (جیره شاهد)، تیمار دو با 10 درصد جیره جایگزین لارو به جای کنجاله سویا، تیمار سه با 20 درصد جیره جایگزین به جای کنجاله سویا و تیمار چهار با 30 درصد جیره جایگزینی در ترکیب جیره به جای کنجاله سویا انجام گرفت. طول دوره آزمایش از یک تا 45 روزگی بود که قبل از شروع آزمایش به مدت یک هفته جهت عادت پذیری جیره پایه در اختیار آن ها قرار گرفت. پرندگان از روز هشتم تا 18 خوراک آغازین، از روز 19 تا 30 خوراک رشد و هم چنین از 31 تا روز 45 با خوراک پایانی تغذیه شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که عملکرد (مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک) جوجه های گوشتی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (0/05<P). هم چنین صفات لاشه به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت (0/05>P) به طوری که تیمار حاوی 20 درصد لارو مگس بیش ترین مقدار وزن زنده و کم ترین درصد وزن قلب، کبد و سنگدان را دارا بود، هم چنین در تیمارهای 20 و 30 درصد لارو بالاترین درصد لاشه مشاهده شد و تیمار شاهد بیش ترین درصد وزن چربی بطنی را دارا بود. در کل می توان چنین نتیجه گرفت که افزودن لارو مگس باعث بهبود عملکرد و صفات لاشه در جوجه های گوشتی نژاد آرین می شود و می توان از آن به عنوان جایگزین کنجاله سویا در جیره جوجه ها استفاده کرد. از لحاظ اقتصادی تیمارهای حاوی لارو مگس سرباز، شاخص بازدهی تولید  بهتری نسبت به کنجاله سویا  داشتند. با این وجود توصیه به استفاده از لارو مگس نیاز به محاسبه  اقتصادی دقیق تری دارد.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، صفات لاشه، عملکرد، کنجاله سویا، لارو مگس سرباز سیاه
 • حدیث عطایی، احمد قارزی، رسول کرمیانی* صفحات 147-152

  با توجه به اهمیت فیزیولوژیکی پوست جهت محافظت بدن در برابر عوامل خارجی، تنظیم درجه حرارت بدن، ترشح، ذخیره چربی، فرآیند جذب نور توسط سلول های ملانوسیت و سبک زندگی در خزندگان، مطالعه آن جالب توجه است. این پژوهش به بررسی ریخت و بافت شناسی پوست گکوی سنگی تیغه دار Cyrtopodion scabrum (Heyden, 1827)  (Gekkonidae) که غالبا شب فعال می باشد پرداخته است. پنج نمونه گکوی سنگی تیغه دار از موزه جانور شناسی دانشگاه رازی تهیه شد، بعد از خروج نمونه ها از محلول فرمالین 10 درصد و  مطالعه ریختی، برش هایی از بخش میانی پوست بدن در سطح  پشتی و شکمی و منافذ پیش مخرجی آن ها تهیه گردید و سپس مراحل پاساژ بافتی، برش گیری و رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ایوزین روی آن ها انجام گرفت. یافته های حاصل از مشاهدات میکروسکوپی ساختار پوست گونه مورد بررسی، نشان داد که پوست این گونه از سطح به عمق دارای لایه ی شاخی (لایه کراتینوسیت)، لایه اپیدرم، لایه درم و لایه هیپودرم می باشد که ضخامت لایه اپیدرم در آن کم است، اما لایه درم توسعه یافته است و دارای سلول های چربی فراوانی می باشد، لایه هیپودرم در منافذ پیش مخرجی و سطح پشتی آن توسعه یافته و دارای سلول های چربی فراوان هستند. لایه اپیدرم گکوی سنگی تیغه دار در ساختار فلس ها و توبرکول ها نازک است که ممکن است به دلیل محیط زندگی و زمان فعالیت آن باشد. در سطح پشتی گکوی سنگی تیغه دار درم توسعه یافته است و دارای رشته های کلاژن فراوان و سلول های چربی در زیر توبرکول می باشد که باعث برجسته شدن توبرکول می شود، در سطح شکمی درم نازک و دارای رشته های کلاژن فراوان است که سبب استحکام پوست جانور شده است. منافذ پیش مخرجی گکوی سنگی تیغه دار دارای هیپودرم توسعه یافته هستند که درون آن غدد ترشحی با ساختار لوله ای، جهت تولید مواد ترشحی وجود دارد. ضخامت لایه های مختلف پوست با محیط زندگی سوسمار مرتبط می باشد، به این صورت که داشتن تعداد فراوان سلول های چربی سبب عایق کردن بدن و تامین انرژی می شود.

  کلیدواژگان: ضمائم پوستی، سوسمار، کراتینوسیت، درم، هیپودرم
 • آرش جولاده رودبار *، صابر وطن دوست صفحات 161-172

  کپورماهیان پوزه دار Chondrostoma یکی از جنس های خانواده کپورماهیان سرمخروطی Leuciscidae است. اعضای این جنس در ایران از لحاظ تبارشناسی چندان مورد مطالعه قرار نگرفته اند. خلال سال های 1400-1392 از حوضه های آبریز کاسپین، تیگریس، اصفهان و کر نمونه برداری انجام شد. برای ترسیم نقشه پراکنش اعضای این جنس در نرم افزار ArcMap 10.7 استفاده شد. برای ارزیابی وضعیت حفاظتی از نسخه 3/1 فهرست سرخ IUCN و نرم افزار GeoCAT استفاده شد. ژن Cytb نمونه ها با استفاده از دستگاه ترموسایکلر تکثیر و پس از خالص سازی توالی یابی شد. درخت تبارشناسی با استفاده از نرم افزار Mrbayes و RaxML ترسیم شد. در 87 ایستگاه از حوضه های آبریز تیگریس، اصفهان و کاسپین اعضای جنس کپور پوزه دار یافت شدند. بر اساس ارزیابی فهرست IUCN گونه های C. cyri و C. regium در طبقه کم ترین تهدید و گونه های C. esmaeilii و C. orientale در طبقه در معرض انقراض قرار گرفتند. بیش ترین میزان فاصله ژنتیکی به میزان 4/74 بین دو گونه C. esmaeilii و C. cyri و کم ترین میزان فاصله ژنتیکی به مقدار 1/40 بین دو جمعیت C. regium در حوضه رود عاصی و تیگریس محاسبه شد. با توجه به نتایج ترسیم درخت تبارشناسی در این مطالعه تک نیایی در جنس Chondrostoma به اثبات نرسید. با توجه به عدم حضور گونه های Squalius berak، Alburnus sellal در مکان مرجع کپور پوزه دار اسماعیلی و قرار گرفتن هاپلوتایپ های آن در کنار دیگر گونه های جنس Chondrostoma در درخت تبارشناسی فرضیه دو رگه بود آن رد گردید.

  کلیدواژگان: کپور پوزه دار، ریخت شناسی، پراکنش، در معرض انقراض، فهرست قرمز IUCN
 • مهران آوخ، کیسمی*، افشار ذوقی شلمانی، عسگر زحمتکش، علی کریمی صفحات 173-180
  در پرورش ماهی کپور نقره ای به دلیل روش تغذیه ای پوره خواری آن، بیماری های عفونی  ناشی از باکتری ها یکی از عوامل مهم تلفات محسوب می گردد که به دنبال تغییر دما، دست کاری و پایین بودن کیفیت آب پرورشی ایجاد می گردد. بنابراین هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی دستگاه گوارش ماهی کپور نقره ای پرورشی منطقه سنگر رشت بود. بنابراین چهار مزرعه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در منطقه سنگر رشت که از مولدین ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) با میانگین وزن (0/99±5/76) برخوردار بودند به عنوان محل های نمونه برداری در نظر گرفته شد. به منظور جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی دستگاه گوارش ماهی های مولد به ظاهر سالم به تعداد 30 عدد به نسبت مساوی نر و ماده انتخاب و نمونه های تهیه شده به صورت انفرادی جهت کشت میکروبی استفاده شدند. پس از کالبدشکافی، دستگاه گوارش ماهی خارج و از محتویات روده کشت میکروبی مقدماتی و تفریقی انجام گرفت. نمونه های رشد یافته پس از کشت مجدد خالص سازی شده و بر اساس جدول آزمایشات شیمیایی اقدام به بررسی و مطالعه خواص آن ها نموده و تا حد گونه شناسایی گردیدند. در بررسی متغیرهای فیزیکو شیمیایی آب مزارع نمونه برداری شده و شمارش باکتریایی آب محل های نمونه برداری مولدین اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (p>0/05). بعد از جداسازی و تعیین صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی، نمونه باکتری های جداسازی شده 8 جنس از دستگاه گوارش ماهی های مولد و بالغ شناسایی گردید که فراوان ترین آن ها باسیلوس، آیروموناس  و سودوموناس (Bacillus، Aeromonas و Pseuodomonas) بودند، اگرچه نمونه های گرم مثبت فرصت طلب و عمومی  نیز مانند میکروکوکوس (Micrococcus sp)و استافیلوکوکوس (Staphylococcus sp) مشاهده شد. بر اساس نتایج  این تحقیق، اختلاف تراکم  باکتری های گرم منفی و گرم مثبت جدا سازی شده از نمونه ها معنی دار نبود (p>0/05).  اگرچه تعداد زیادی از باکتری های جدا سازی شده در این تحقیق بیماری زا شناخته شده اند، اما پاتوژن اولیه نبوده و در درون و سطح بدن آبزیان و در آب دریا، مصب ها و محیط های آب شیرین به عنوان قسمتی از میکرو فلورای طبیعی بدن آبزیان محسوب می شوند. البته  در شرایط بروز استرس و تحلیل سیستم ایمنی بدن آبزیان می توانند بیماری زایی نمایند.
  کلیدواژگان: دستگاه گوارش، فلور باکتریایی، کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)، مولد، جداسازی باکتری
 • امداد دادور، سید پژمان حسینی شکرآبی، الهام خزایی، جعفر احسانی*، مهدی شمسایی مهرجان صفحات 181-186
  استفاده از غذاهای زنده به عنوان منابع غذایی مغذی که می توانند حاوی رنگدانه های طبیعی نیز باشند؛ برای تقویت رنگدانه پوست، بهبود عملکرد رشد و افزایش سلامت عمومی ماهیان زینتی همواره توصیه می شود. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف لارو سوسک گوشت خوار غنی شده با پروبیوتیک تجاری پروتکسین بر شاخص های رشد، نرخ بازماندگی و رنگ پوست ماهی اسکار انجام شد. ابتدا لارو سوسک گوشت خوار با سطوح 0 (شاهد)، 0/5، 1، 1/5 و 2 درصد مکمل میکروبی پروتکسین همراه با پودر سبوس گندم به عنوان غذای اصلی به مدت 14 روز غذادهی شدند. سپس ماهیان اسکار با میانگین وزنی 0/2±3/0 گرم و طول اولیه 0/3±2/2 سانتی متر در 15 آکواریوم شیشه ای با تراکم 20 عدد ماهی به صورت تصادفی معرفی شدند و طی مدت 56 روز به صورت مستقیم از لارو سوسک گوشت خوار غنی شده با سطوح مختلف پروبیوتیک تجاری پروتکسین تغذیه شدند. بر اساس نتایج، حداکثر میزان وزن کسب شده (0/23±10/5 گرم)، افزایش وزن بدن (0/31±7/54 گرم)، نرخ رشد روزانه (0/34±4/56 درصد)، نرخ رشد ویژه (0/10±2/11 درصد/روز) و رشد طولی (0/5±3/5 سانتی متر) در تیمار 2 درصد لارو سوسک غنی شده با پروبیوتیک پروتسین نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد (0/05>P). بیش ترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار شاهد (0/17±1/25) و کم ترین آن مربوط به تیمار 2 درصد (0/05±0/84) بود. هر چند که اختلاف معنی داری در درصد بازماندگی بین تیمارهای دریافت کننده لارو سوسک گوشت خوار غنی شده با پروبیوتیک تجاری پروتکسین وجود نداشت (0/05<P). در خصوص رنگ پذیری پوست ماهی در تیمار 2 درصد کاهش و افزایش معنی داری به ترتیب در خصوص مولفه روشنایی (L*) و قرمزی (a *) نسبت به سایر تیمارها به ویژه تیمار شاهد مشاهده شد (0/05>P). در مجموع، تاثیر سطوح مختلف لارو سوسک گوشت خوار غنی شده با پروبیوتیک تجاری پروتکسین به ویژه در سطح 2 درصد خوراک روی شاخص های رشد و رنگ پوست ماهی اسکار کاملا مثبت و معنی دار ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: لارو سوسک گوشتخوار، پروبیوتیک پروتکسین، ماهی اسکار، نرخ رشد، رنگ پوست
 • حوریه مقدم، ایمان سوری نژاد*، محمدرضا کلباسی، سید علی جوهری، زهرا قاسمی صفحات 187-192
  هدف از مطالعه حاضر، ایجاد هایپرگلایسمی در ماهی زبرا (Danio rerio) با استفاده از دکستروز مونوهیدرات به عنوان یک جایگزین مناسب و ارزان برای گلوکز در فرایند دیابتی کردن است. تعداد 90 قطعه ماهی بالغ با میانگین وزنی 53/74±316/38 میلی گرم انتخاب و در قالب دو تیمار یا سه تکرار: تیمار دیابتی و تیمار شاهد، بعد از آداپتاسیون به مدت 24 روز تحت دوزهای مختلف دکستروز مونوهیدارت به صورت پلکانی قرار گرفتند. بیش از شروع آزمایش و هم چنین در روزهای هفتم، شانزدهم و بیست و پنجم خونگیری جهت بررسی سطح گلوکز به منظور القای هیپرگلایسمی انجام شد. مقایسه سطوح گلوکز بین تیمار دیابتی و شاهد بر سطح گلوکز خون ماهی زبرا نشان دهنده افزایش سطح گلوکز خون ناشتا از 41/17 به 188/67 میلی گرم بر دسی لیتر بعد از غوطه وری به مدت 24 روز در محلول دکستروز است. هم چنین در تست تحمل گلوکز در تیمار دیابتی سطح گلوکز بعد از 90 دقیقه در سطح بالاتر از 600 میلی گرم بر دسی لیتر باقی ماند. به طور کلی نتایج نشان می دهد که استفاده از دکستروز به صورت پلکانی باعث ایجاد هایپرگلایسمی می شود و می توان از این روش جهت القای دیابت نوع دوم استفاده نمود.
  کلیدواژگان: دیابت، دکستروز، گلوکز، ماهی زبرا
 • علیرضا واعظی*، حورا کوچکیان صفحات 193-202
  ماهیان خاویاری از گونه ‏های ارزشمندی هستند که ذخایر آن ها به دلایل متعدد ازجمله صید بی رویه و غیرقانونی، تخریب زیستگاه، و آلودگی به مرز نابودی رسیده است. علی رغم وضعیت نامناسب ذخایر ماهیان خاویاری، امروزه تغییر اقلیم نیز تهدید جدید و جدی دیگری را متوجه این ماهیان نموده است. در این بین تجزیه و تحلیل اثرات گرمایش جهانی بر روی دریای خزر و اکوسیستم ‏های مرتبط با محیط زندگی ماهیان خاویاری بسیار ضروری می‏ باشد. در این مطالعه مجموعه مناسبی از پیامدهای تغییر اقلیم بر میزان آسیب پذیری و سازگاری ماهیان خاویاری دریای خزر با استفاده از تحقیقات کتابخانه ای و نظرات کارشناسان در قالب پرسشنامه محقق ساخته تهیه و بین گروه خبره متشکل از 21 نفر از متخصصین مرتبط با حوضه شیلات و ماهیان خاویاری و نیز کارشناسان تغییر اقلیم توزیع گردید. نتایج نشان داد با افزایش تراز آب و کاهش شوری می‏ توان شاهد تاثیرات مثبت در بهبود وضعیت ذخایر طبیعی و افزایش راندمان تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری بود. هم چنین افزایش دما بر تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری به دلیل افزایش طول دوره دمایی مناسب برای پرورش و تغذیه ماهیان خاویاری تاثیر مثبت و در ذخایر بی تاثیر خواهد بود. البته در مقابل کاهش بارندگی در دیگر بخش های حوضه آبریز خزر سبب کاهش دبی رودخانه ‏ها می‏ گردد و تاثیر قایل توجهی بر کاهش ذخایر و کاهش راندمان تکثیر و پرورش این ماهیان ارزشمند خواهد داشت. هم چنین افزایش اسیدیته، افزایش میزان وقوع بلوم‏ های پلانکتونی و تغییر شدید جریان های دریایی تاثیرات منفی بر موارد مذکور خواهد گذاشت. البته باید توجه نمود که ورود آلاینده ها به منابع آبی، وقوع بلوم های پلانکتونی، ورود گونه های مهاجم و بسیاری از تغییرات دیگر، تاثیرات مخرب تغییرات آب و هوایی را تشدید می نماید. در راستای سازگاری با پیامدهای تغییر اقلیم، با اتخاذ تدابیر مدیریتی و اجرایی ارایه شده در این پژوهش جهت حفاظت و بهره برداری پایدار از ذخایر باارزش خاویاری دریای خزر می توان اثرات منفی را تخفیف داد.
  کلیدواژگان: دریای خزر، ماهیان خاویاری، تغییراقلیم، افزایش دما، سازگاری
 • نرگس محمدی، سکینه علیجان پور، هادی رییسی*، کیاوش گلزاریان پور، ارسلان بهلکه، بهزاد رهنما صفحات 203-210
  این مطالعه با هدف تعیین رژیم غذایی کوسه چاک لب Rhizoprionondon acutus در آب های خلیج فارس محدوده استان هرمزگان صورت گرفت. تعداد کل نمونه های صید شده از آب های استان هرمزگان 45 قطعه شامل 17 نمونه نر و 28 نمونه ماده با نسبت جنسی نر به ماده 1/65: 1 در جمعیت بود. براساس تجزیه و تحلیل های آماری اختلاف معنی داری بین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت این گونه کوسه وجود نداشت (X2=2.69, p>0.05). نتایج درصد فراوانی و وزنی محتویات معده کوسه ماهی چاک لب نشان داد بیش ترین درصد فراوانی و وزنی به ترتیب با 47/44 و 63/88 درصد مربوط به طعمه ماهیان شکار شده بود و سخت پوستان به ترتیب با 33/33 و 23/30 درصد، سرپایان به ترتیب با 6/41 و 7/13 درصد، سایر طعمه ها به ترتیب با 8/97 و 3/71 درصد و دوکفه ای ها به ترتیب با 3/85 و 1/98 درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند. نتایج مربوط به شاخص ارجحیت غذایی نشان داد که گروه غذایی ماهیان در مجموع با 83/72 به عنوان اولین غذای ترجیحی کوسه ماهی چاک لب را به خود اختصاص داده بودند. نتایج شاخص خالی بودن معده در کوسه ماهی چاک لب نشان داد که هر دو جنس نر و ماده و جمعیت این گونه در سواحل استان هرمزگان جزو گونه های پرخور می باشند. برای هر دو جنس نر و ماده و جمعیت کوسه چاک لب طعمه ماهیان استخوانی به ترتیب با 76/53، 67/73 و 73/71 درصد بیش ترین اهمیت نسبی طعمه (IRI) را داشت. بیش ترین شاخص تنوع زیستی شانون- وینر ('H) برای جمعیت و جنس ماده کوسه چاک لب از طعمه سخت پوستان و ماهیان استخوانی به دست آمد (به ترتیب با  0/159 و 0/153) اما در جنس نر بالاترین مقدار این شاخص در طعمه ماهیان استخوانی (0/138) و سپس سخت پوستان (0/114) مشاهده شد. شاخص معدی - بدنی (GSI) در کوسه ماهی چاک لب R. acutus در سواحل استان هرمزگان برای جنس نر 2/62 درصد، جنس ماده 2/10 درصد و جمعیت این گونه 2/30 درصد به دست آمد. نتایج کلی یک الگوی رایج در ترجیح رژیم غذایی کوسه چاک لب را روشن می کنند که در آن ماهیان استخوانی کوچک به عنوان ترجیح دهنده ترین طعمه ها و پس از آن سخت پوستان دیده می شوند.
  کلیدواژگان: R. acutus، رژیم غذایی، خلیج فارس، دریای عمان، کوسه، استان هرمزگان
 • محمدرضا بیگدلی، علی شهریاری*، رحیم پیغان، تکاور محمدیان صفحات 211-220
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر متقابل مسمومیت حاد و تحت حاد با آمونیاک در سطوح مختلف شوری 1 و 4 گرم در لیتر بر شاخص های اکسیداتیو بافت کبد ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) و تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)  طراحی شد. برای این کار، ماهیان به طور تصادفی در 10 تیمار (هر کدام در سه تکرار) تقسیم شدند.در طول دوره آزماش دما، pH و دیگر فاکتورهای آب ثابت نگه داشته شد. در پایان آزمایش میزان آنزیم کاتالاز (CAT)، سوپر اکسید دسیموتاز (SOD) و گلوتاتیون احیاء (GSH) مالون دی آلدیید (MDA) کبد ماهیان اندازه گیری شد. طبق نتایج میزان LC50 در 96 ساعت آمونیاک 0/86  و 102/45 میلی گرم در لیتر به ترتیب در ماهی تیلاپیا و کپور معولی بود. نتایج نشان داد که سمیت آمونیاک و شوری به صورت کوتاه مدت باعث القاء پاسخ های آنتی اکسیدانی در گونه های مورد بررسی می شود. اگرچه شوری در کاهش میزان آمونیاک آب اثر کاهنده دارد اما سطوح شوری و آمونیاک و اثرات متقابل آن ها در طول 96 ساعت آزمایش حاکی از ایجاد استرس بیش تری در ماهی کپور معمولی نسبت به تیلاپیا دارد.
  کلیدواژگان: مسمومیت با آمونیاک، شوری، تیلاپیا، کاتالاز، سوپر اکسید دسیموتاز، گلوتاتیون احیاء
 • احمد حاجی زاده لیل آبادی، ابراهیم حسین نجد گرامی *، حسین مصطفوی صفحات 221-226

  بر مبنای گزارش های کارگروه های بین المللی تغییر اقلیم (IPCC)، هیچ گونه تردیدی در بروز پدیده تغییر اقلیم وجود ندارد، به طوری که تمامی اکوسیستم های موجود در کره زمین تحت تاثیر پیامدهای تغییر اقلیم قرار دارند. در بین اکوسیستم های آبی، جوامع آب شیرین نسبت به این تغییرات آسیب پذیرتر هستند چون آب های شیرین در معرض استرس های انسانی متعددی مانند هیدرولوژی، مورفولوژی، پیوستگی و کیفیت آب هم قرار دارند. هدف اصلی این مطالعه تعیین اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه قزل آلای خال قرمز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تحت سناریوهای خوش بینانه و بدبینانه در سال های 2050 و 2080 است. برای این منظور از روش مدل سازی پراکنش گونه (SDM) استفاده گردید. در ابتدا اطلاعات مربوط به مشاهدات گونه و نیز متغیرهای محیطی مانند شیب، ارتفاع، دمای ماکزیمم، دمای رنج، بارش و عرض ماکزیمم جمع آوری شد و سپس با مدل های مختلف مانند ANN, MARS, FDA, RF, CTA, GBM, GAM, GLM و SRE و روش انسمبل (جهت کاهش عدم قطعیت) پتانسیل پراکنش این گونه در مقیاس حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ایران و نیز در سناریوهای اقلیمی اشاره شده در بالا پیش بینی گردید. براساس نتایج به دست آمده، در سناریو خوش بینانه در مقیاس زمانی 2050 گونه قزل آلای خال قرمز با خطر کاهش پراکنش جمعیتی بالقوه مواجه خواهد بود. براساس این نتایج سناریو خوش بینانه گونه در مقیاس زمانی 2080 با خطر انقراض از زیستگاه های حوضه آبریز مواجه خواهد بود. در سناریو بدبینانه در مقیاس زمانی 2050 و 2080 گونه با خطر انقراض از زیستگاه مواجه می باشد.

  کلیدواژگان: Salmo trutta، مدل سازی پراکنش گونه، الگوریتم، سناریوهای اقلیمی، دریاچه ارومیه
 • علی کاظمی*، ساحل پاکزاد توچایی صفحات 281-288
  آلودگی اکوسیستم های آبی از قبیل دریاچه ها و دریاها به یک تهدید جدی و در حال گسترش برای انسان و موجودات زنده تبدیل شده است. کیفیت این اکوسیستم ها از مهم ترین عوامل تضمین کننده تنوع زیستی بوده و با ورود انواع آلاینده ها، اثرات مخربی بر گیاهان و موجودات زنده این منابع وارد می گردد. دریای خزر به دلیل تنوع زیستی و شرایط جغرافیایی ویژه از اهمیت جهانی برخوردار بوده و به دلیل تراکم بالای شهرنشینی و وجود انواع فعالیت های صنعتی و کشاورزی در اطراف ساحل، بررسی کیفی رودخانه های ورودی به این دریا، از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا هدف از تحقیق حاضر، بررسی غلظت برخی ترکیبات شبه استروژنی در مصب رودخانه های ورودی دریای خزر و تعیین پتانسیل سمیت اکوسیستمی این ترکیبات بود. برای سنجش غلظت آلاینده های شبه استروژنی نونیل فنول (Nonylphenol, NP) و بیسفنول A (Bisphenol A, BPA)، از مصب 49 رودخانه در سواحل گلستان، مازندران و گیلان نمونه برداری شد. پس از تعیین غلظت این ترکیبات، پتانسیل سمیت اکوسیستمی به کمک شاخص ضریب خطر (Risk quotient, RQ) محاسبه گردید. این شاخص، در سه سطح ریسک سمیت کم (0/1>RQ) ، ریسک سمیت متوسط و ریسک بالای سمیت (RQ>1) در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، مصب دو رودخانه تالش و آستارا بالاترین غلظت ترکیبات BPA و NP را دارا بودند. هم چنین رودخانه طلا رود، بیش ترین ریسک خطر سمیت اکولوژیکی را از نظر ترکیب BPA (برای ماهیان) دارا بود. سپس تعداد 18 رودخانه سمیت متوسط و سایر رودخانه ها نیز حداقل سمیت را دارا بودند. درحالی که، غلظت NP در تمامی رودخانه ها (برای ماهیان) در دسته سمیت حاد قرار گرفت. برآورد ریسک  سمیت اکولوژیکی نشان داد که این ترکیبات در رودخانه های مورد مطالعه، می توانند برای موجودات آبزی سمی بوده و فعالیت های کشاورزی، صنعتی و به ویژه فاضلاب شهری می توانند تاثیر معنی داری بر افزایش آلودگی رودخانه های مورد بررسی داشته باشند. بنابراین بایستی مدیریت بیش تری بر کیفیت این رودخانه ها انجام و از ورود فاضلاب تصفیه نشده به این رودخانه ها جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: بیسفنول A، نونیل فنول، GC-MC، گلستان، مازندران، گیلان، برآورد سمیت اکوسیستمی
 • کاظم سعادت، غلامرضا معمارزاده*، سید مهدی الوانی، فرج الله رهنورد صفحات 289-300
  بحران آب یکی از مسایل مهم پیشروی کشور است که قطعا در آینده ای نزدیکی مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد. اگرچه خشکسالی های پی در پی و اتلاف منابع آبی موجود باعث این وضعیت شده است، اما مسایل مربوط به حکمرانی و مدیریت منابع آبی نیز سهم زیادی در این بحران داشته است. مسایل ناشی از بحران آب، جوامع انسانی و زیستگاه های جانوری را دچار آسیب ها و مشکلات زیادی می کند. از این رو، هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی راهبردی حکمرانی آب با رویکرد توسعه پایدار در راستای حفاظت از جوامع انسانی و زیستگاه های جانوری است. در این پژوهش، از روش دلفی و تحلیل عاملی تاییدی برای طراحی و اعتبارسنجی الگوی تحقیق استفاده شد. پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات پیشین، راهبردهای حکمرانی منابع آبی مشخص شدند. سپس، براساس راهبردهای شناسایی شده، پرسشنامه دلفی طراحی شد و از 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در مورد اهمیت راهبردها در حکمرانی آب نظرخواهی به عمل آمد که نهایتا بعد از 3 دور رفت و برگشت بین خبرگان اجماع حاصل شد. به منظور اعتبارسنجی مدل تحقیق نیز از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. براساس یافته های تحقیق، 11 راهبرد اصلی و 45 راهبرد فرعی برای حکمرانی مطلوب منابع آبی شناسایی شدند. راهبردهای اصلی شامل اعتمادسازی و مشارکت، سازماندهی مسیولیت ها، قانون مداری، اقتصاد آب، مشروعیت بخشی، مدیریت منابع آب، مدیریت نوآوری و تنوع، مدیریت مصارف آب، کارآیی، مدیریت و سیاست گذاری کلان و جامعیت و یکپارچگی هستند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که ساختار الگوی تحقیق مورد تایید است و از بین راهبردها کارآیی  و مدیریت و سیاست گذاری کلان با مقادیر ضریب تعیین 0/803 و 0/802 دارای بالاترین اولویت هستند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره گیری از رویکرد راهبردی می تواند زمینه تحقق حکمرانی مطلوب منابع آبی و اهداف توسعه پایدار را فراهم کرده و از جوامع انسانی و اقامتگاه های جانوری حفاظت کند. هم چنین، با توجه به ماهیت پیچیده و چندگانه حکمرانی منابع آبی، نیاز است راهبردهایی در سطح کلان تا عملیاتی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: حکمرانی آب، الگوی راهبردی، توسعه پایدار، جوامع انسانی، زیستگاه های جانوری
 • فرهاد صفاریان، سید احمد حسینی، مریم محمدی روزبهانی*، علیرضا اطمینان صفحات 301-308
  عملیات حفاری چاه های نفت منجر به ورود فلزات سنگین به محیط زیست می شود که این فلزات اثرات منفی بر بخش های مختلف محیط زیست و موجودات زنده برجای می گذارند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کارایی جاذب های باگاس خام و بیوچار در حذف فلزات سنگین از پسماندهای گل حفاری سازند میشان می باشد. بدین منظور، پسماند گل حفاری سازند میشان پس از هضم شیمیایی، در تماس با جاذب باگاس خام و بیوچار بر اساس شرایط طراحی شده قرار گرفت. درصد حذف فلزهای باریم، نیکل، وانادیوم و کادمیوم محاسبه و آنالیزهای آماری، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح 5 درصد انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس پارامترهای موثر بر درصد حذف نشان داد که پارامتر زمان تماس بیش ترین اثر را بر راندمان حذف فلزهای وانادیوم و کادمیوم، پارامتر مقدار جاذب بیش ترین اثر را بر راندمان حذف فلز باریم و پارامتر نوع جاذب بیش ترین اثر را بر راندمان حذف فلز نیکل داشته است. بر اساس نتایج حاصل از بررسی اثر پارامتر زمان تماس، حداکثر درصد حذف فلزات نیکل و کادمیوم در زمان تماس 60 دقیقه و حداکثر درصد حذف فلزات باریم و وانادیوم در زمان تماس 120 دقیقه به دست آمد. با توجه به حداکثر مقدار درصد حذف فلزات نیکل، کادمیوم، وانادیوم و باریم (به ترتیب 98/37، 96/53، 96/93 و 87/98 درصد)، استفاده از جاذب های باگاس خام و بیوچار در فرآیند حذف فلزات سنگین می تواند به عنوان تکنیک موثری در راستای کاهش مخاطرات ناشی از این آلاینده ها و حفظ محیط زیست جانوری، گیاهی و... باشد.
  کلیدواژگان: باگاس خام، بیوچار، فلزات سنگین، گل حفاری
 • زهرا جوانمیر پور شیرزادی، فریبا زمانی هرگلانی*، مریم رباطی، لعبت تقوی صفحات 309-316
  نانوجاذب ها به عنوان محصولی نوظهور نقش مهمی در حذف آلودگی های محیطی دارند. فعالیت های انسانی و افزایش فشار به محیط زیست، استفاده از رویکردهای جدید برای تعیین تاثیرات محیط زیستی یک محصول قبل از توسعه را ضروری می کند. لذا در این مطالعه به ارزیابی چرخه حیات با رویکرد گهواره تا مرحله استفاده برای تعیین شاخص های محیط زیستی شامل گرمایش جهانی، انرژی مصرفی، آب مصرفی، سمیت انسانی و سمیت محیطی بر اساس دو سناریو مورد مطالعه جاذب های سنتز شده بر پایه کربن (نانو صفحات اکسید گرافن مغناطیسی عامل دار شده با بتاسیکلودکسترین) و پایه Fe3O4 (نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با بتاسیکلو دکسترین) برای حذف یک کیلوگرم سرب از آب های آلوده پرداخته شده است. در مطالعه حاضر پس از سنتز نانو جاذب های MGO@β-CD و Fe3O4@β-CD، از نرم افزار Sima Pro ورژن 9.2 برای محاسبه میزان شاخص های مصرف انرژی، مصرف آب، گرمایش جهانی، سمیت محیطی و انسانی به ترتیب از روش های CED، ReCiPe و IPCC (100 ساله) و USEtox استفاده گردید. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه جهت مقایسه اثرات محیط زیستی برای حذف یک کیلوگرم سرب بین جاذب های سنتز شده نشان داد جاذب سنتز شده بر پایه کربن دارای اثرات محیط زیستی کم تری نسبت به جاذب بر پایه Fe3O4 است. این نتایج نشان داد که میانگین مقادیر گرمایش جهانی، آب مصرفی، انرژی مصرفی، سمیت انسانی و سمیت محیطی برای جاذب های نانو صفحات اکسید گرافن مغناطیسی و نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با بتاسیکلودکسترین به منظور حذف سرب به ترتیب 539403588 و 772235968 kg CO2 eq، 6856670 و 9816204 مترمکعب، 8043724501 و 11515811540 مگاژول (MJ)، 43889257263 و 62833049032 CTUe و 1365 و 1954 CTUh می باشد. نانو جاذب هایی که با استفاده از مواد دوست دار محیط زیست و فرآیندهای سازگار با محیط زیست سنتز می شوند می توانند شاخص محیط زیستی نظیر سمیت انسانی و سمیت محیطی را بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: نانو جاذب، ارزیابی چرخه حیات(LCA)، جذب سرب، سمیت انسانی، سمیت محیطی
|
 • Jabar Jamali *, Alireza Ehsani, Seyyed Hasan Hafezian, Mohsen Gholizadeh Pages 19-28
  The bias in the selection of superior animals and accurate prediction of hereditary values of animal offspring selected in future generations is one of the important topics of breeding; therefore, the study of oblique trends in successive generations can be effective in the method of unbiased selective animals in the future. The statistical distribution of the effects of single nucleotide markers can be different in different traits and occupy a range from the normal distribution to the gamma distribution; therefore, the study of the amount of bias caused by pre-selection for different traits can be different according to their genetic structure. The purpose of this study was to investigate the effect of statistical distribution of the effects of SNPs on the biased process of estimating breeding values resulting from pre-selection of animals by genomic selection method. The statistical distributions studied included two distributions of normal and gamma, the biased trend of each of which was studied during consecutive generations. The bias criterion includes the regression of actual correction values on the estimated correction values. Initial Simulation and historical population in the form of two selection scenarios in three different traits with different heritability in 10 consecutive generations by two selection scenarios of 10% and 50% and the number of three QTL species were simulated accurately to estimate genomic breeding values using QMSim software. The need for calculations was analyzed using R software. The regression of TBVs on their GEBVs in the first generation whose genotyping was random was about one and unbiased; But by making choices based on superior breeding values from the second generation onwards it created a bias. As the number of consecutive selection generations increases so does the amount of bias but the rate of change in this bias decreased dramatically after the second generation and remained almost constant in the fourth generation which could be due to a reduction in genetic and phenotypic variance as a result of continuous selection known as the Bolmer effect. The results showed that in both statistical distributions, the amount and intensity of bias and its trend are almost the same and the difference in the statistical distribution of effects will not cause a difference in the amount and trend of bias. Moreover, due to the stabilization of the amount of bias in the 4th generation onwards, it is possible to correct the amount of bias from the 4th generation onwards by using a scale corrector.
  Keywords: Genomic selection, Bias, Gamma, normal distribution, Genomic breeding values
 • Mehdi Moradi, Mahdi Zhandi *, Mohsen Sharafi, Mehdi Totonchi, Mahmoud Rahmani Pages 65-72
  Placentome in cattle comprises fetal cotyledon and maternal caruncle and is a vital site for feto-maternal substance exchanges. There are considerable metabolic and hormonal interactions in the placentomes that could affect the body of the fetus and the mother. Despite the importance of this tissue in reproduction of cattle, there are few studies on this tissue probably due to worries about the invasive trait of placentome collection and its implications for the future reproductive performances of the cow. In this study, we described a method of placentome collection from cows and investigated its implications for the cows’ subsequent reproductive performance. In this study, placentomes were collected from six cows within 30 minutes after parturition by using a guitar string and a hygienic protocol. Then, one dose of vitamin K and two doses of B-complex (during two days) were administered and the health status of the cows was monitored for several days. The number of inseminations until conception, the length of open days, the interval between two subsequent parturitions and the health status of the following calf were recorded for each cow. These six cows considered as placentome collected group and their data were compared to 45 cows in the same herd as control group. Cows in the control group had at most 430 days of interval between their two subsequent parturitions and underwent no manipulation. According to the results, general health of the placentome collected cows was not affected after placentomectomy. None of the reproduction related parameters including the number of insemination until conception, the length of open days, the interval between two parturitions and the health status of the calves showed significant difference between the placentome collected group compared to control. However, the interval between the first parturition and the second insemination was significantly shorter in the cows that underwent placentome collection. In this study, we described an easy and efficient method of placentome collection from alive cows and showed that this method does not have considerable implications for the cows’ reproductive performance. Therefore, by careful collection of placentomes and by having justifiable research purposes, placentome collection from the cows could be considered for future studies.
  Keywords: calf, Conception rate, Open days, Placentome, Reproduction
 • Nasrollah Vahedi Nouri *, Vahid Noaman, Ebrahim Rahimabadi Pages 73-80
  The genus Anaplasma includes species of gram-negative, intracellular bacteria that can affect human and animal health. Anaplasmosis is of special economic importance in the tropical and subtropical regions of the world. These arthropod-borne bacteria all infect the blood cells of eukaryotic hosts and are located exclusively in the intracytoplasmic vacuoles of the cell. The aim of this study was molecular identification of Anaplasma bovis and Anaplasma marginale species in cows of Gilan province. This study was performed on 200 samples of cow blood collected from different parts of Gilan province during 1397. DNA was first extracted from blood samples, and using nested-PCR method, in the first stage, fragment of 1468 bp of Anaplasma16 S rRNA gene was amplified with a specific primer pair. Then, using the original PCR product, the 345 bp fragment was amplified by another specific primer pair. All positive bovine samples were examined by specific nested-PCR for the presence of Anaplasma bovis. Also from positive DNA extraction samples, using a pair of specific primers that amplified the 866 bp fragment of the Anaplasma marginale msp4 gene, reproduced. In total, 17% of cows were infected with Anaplasma bovis and 20% with Anaplasma marginale. In connection with the effect of variables: Different seasons, different ages and types of livestock on the level of livestock pollution, no significant difference was observed (P>0.05).  Since in Gilan province, suitable conditions are provided for the activity of most hard ticks, therefore, different species of Anaplasma are common in cows of Gilan province.
  Keywords: Molecular identification, Anaplasma bovis, Anaplasma marginale, Gilan
 • Fariba Farivar *, Mahmoud Dastourani, Fakhtak Taliei, Fateme Bahri Binabaj Pages 81-86
  Afalatoxins are among the most poisoning secondary metabolites produced by different fungi species such as Aspergillus flavus and Aspergillus paraziticus. These fungi contaminate different animal feed materials including oil seeds, oil seed meals and forages.  Elimination and reduction of aflatoxines in feed using biological, chemical and physical methods of aflatroxin detoxification in large scales are not only non practical and cost efficient, but also are dangerous for animal health. Therefore, it seems continuously monitoring of animal feed and products is the best method for avoiding of human food chain contamination with these toxins. This research was conducted to investigate the feed and milk aflatoxin contamination and their relationship with feed fungi flora in some dairy cow farms. Concentrate and corn silage were sampled from 5 traditional and 5 industrial dairy farm among dairy farms located around the Sabzevar county, cultivation and identification of feed fungi were done. Milk samples were taken from cooling tank of each farm and transferred to lab in an ice containing flask and were centrifuged to remove fat and then stored in -22°C until analysis. Milk and feed aflatoxin were measured using HPLC method. The most comon feed pollutants were Aspergilus, Penicillium, Trichoderma, Alternaria, Cladosporium and Rhizopus species. The results of HPLC and fungal culture showed a low level of aflatoxin contamination. The results of this research showed a significant negative correlation between Aspergilus contamination and yeast population in silage samples. Aflatoxin M1 contamination was observed in 60 percent of milk samples, however aflatoxin amount was lower than permissive levels in all cases. Mean Aspergilus population in concentrate and aflatoxin concentration of milk Comparison among two farm systems, showed that relative contamination in industrial farms was significantly higher than traditional farms. Results of this research showed that aflatoxin contamination of feed and milk was lower than permissive levels. Based on fungi culture results, it seems that concentrate is more susceptible to fungi and aflatoxin contamination than silage.
  Keywords: Animal feed, Aspergillus, Aflatoxin B1, Milk, Aflatoxin M1
 • MirAli Pishdadi Motlagh, Ramin Salamatdoust Nobar, Naser Maheri-Sis *, Amirreza Safaei, Abolfazl Aghajanzadeh-Golshani Pages 87-94

  The quantity and quality of water are of the most important environmental challenges in the world's arid and semi-arid regions, including Iran. In the present conditions, water shortage as well as water salinity are the most important threats to the livestock and poultry industry in Iran and even many parts of the world. The aim of this study was to investigate the effect of different levels of water salinity on rumen degradability of dry matter and crude protein of alfalfa hay using nylon bags technique in Iranian shal rams. Rumen degradability of dry matter and crude protein of alfalfa hay were determined by nylon bags technique at different times using eight cannulated Iranian Shal rams which received different levels of drinking saline water including control group (480), 4000, 8000 and 12000 mg/L. The results showed that there was a significant difference between the experimental treatments in terms of dry matter degradability in most incubation times, but there was no significant difference in protein degradability (except for 0, 2 and 72 h incubation times). At the longest incubation time, dry matter degradability increased with increasing salinity level. There was a significant difference between the treatments in terms of effective degradability of dry matter; but the effective degradability of the protein was not affected by the experimental treatments. Quickly degradable protein (QDP) decreased and slowly degradable protein (SDP) increased by enhancing salinity level. Metabolizable protein (MP) was significantly different between experimental treatments. The highest amount of MP was observed in the highest salinity level treatment and there was no significant difference between other salinity levels and control treatment. In general, it seems that increasing salinity level affects rumen degradability of alfalfa hay. The treatment containing 12000 mg/L TDS decreased the amount of quickly degradable protein and increased the metabolizable protein.

  Keywords: Water Salinity, Rumen degradability, Metabolizable protein, alfalfa, Nylon bags
 • Golnaz Taasoli *, Shahryar Kargar Pages 95-100
  This experiment was aimed to study the effect of mixture of garlic oil and sunflower oil in diet containing equal ratio of concentrate to forage. The mixture of garlic oil and sunflower oil was added at 2% of diet DM. Gas production parameters, pH, N-ammonia and total protozoa population were measured and metabolizable energy (ME), short -chain fatty acid (SCFA) and organic matter digestibility (OMD) was estimated. The results showed that the mixture of garlic oil and sunflower oil increased gas production (128.64 vs 108.51 mL, P<0.05) but had no significant effect on gas production rate, half-life and lag phase. The addition of the mixture of garlic oil and sunflower oil to diet, increased OMD, SCFA and ME in compare to the control diet (P<0.05). The concentration of Ammonia-N, pH, total protozoa population, Entodinium, Diplodinium and Ophryoscolex population did not affected by the inclusion of the oil mixture. It is concluded that the addition of a mixture of garlic oil and sunflower oil not only had no negative effect on rumen fermentation but also, improved some of the fermentation parameters.
  Keywords: Digestion parameters, Garlic oil, in vitro gas production, sunflower oil
 • Oveys Pourmahdi, Ilar Modshtagh, Tohid Moadi Gardeshi, Majid Gholami-Ahangarn * Pages 101-108
  Increasing the speed of wound healing with the least scar tissue prevents wound infection and restores the integrity and health of the skin to normal. In this regard, medicinal plants with restorative effects have long been considered to prevent infection and rapid healing of superficial wounds. The aim of this study was to evaluate the wound healing after topical application of ointment containing Citrus aurantium extract (5%) in comparison with phenytoin ointment in rats. For this purpose, 32 adult rats were randomly divided into 4 groups, including negative control group, positive control group (without treatment), Citrus aurantium ointment treatment group (5%) and phenytoin ointment treatment group (1%). In this experiment, the skin of the lumbar region of mice was cut into 1 cm2 after anesthesia. Ointment containing Citrus aurantium extract and phenytoin ointment was applied topically twice a day for 14 days. Tissue samples were taken at 4, 7, 10 and 14 days after incision and microscopic images were obtained. Blood samples were taken from mice every 6 days to check the growth factor. On microscopic examination on the fourth day, budding tissue including fibroblast cell proliferation and developing blood vessels (angiogenesis) was observed in both treatment groups. On the seventh day, the bud tissue was less formed in the treated groups than in the control group. On the tenth day, the formation of epithelial tissue was observed in the group treated with Citrus aurantium extract as opposed to the group treated with phenytoin. On the fourteenth day, more collagen deposition and absence of inflammatory cells were observed in the group treated with Citrus aurantium extract than in the group treated with phenytoin. Growth factor levels were not significantly different in the study groups. Examination of microscopic images and measurement of wound shrinkage revealed that the group treated with spring orange extract had a higher percentage of improvement than the group treated with phenytoin, which was statistically significant (p<0.001). The results show that Citrus aurantium extract (5%) heals wounds faster than phenytoin ointment.
  Keywords: wound healing, Citrus aurantium extract, phenytoin, Rat
 • MohammadHossein Palizdar *, Mariam Alsadat Taghavi, Ahmad Sodagaramiri Pages 109-118

  The present study was performed to determine the antioxidant protective role of garlic extract in deltamethrin-induced damages on serum parameters of rats with five treatments and six replications. In this experiment, it was hypothesized that garlic hydroalcoholic extract due to its potential antioxidant properties and cysteine compounds can reduce the damage caused by deltamethrin toxin and can have positive effects on the level of lipid peroxidation and the activity of antioxidant enzymes. Therefore, an experiment was designed in a completely randomized design. Treatments included 1- control, 2- sham, 3- deltamethrin 10 mg, 4- deltamethrin plus 20 mg of garlic extract, and 5- deltamethrin plus 40 mg of garlic extract. Data analysis of variance was done and comparison of means were performed by Duncan's multiple range test. Antioxidant indices, liver enzymes and enzymatic and biochemical markers were measured acordingly. The levels of TAC (Total Antioxidant Capacity) and GSHP (Glutathione peroxidase) in the deltamethrin group decreased significantly compared to the control (P<0.05), nevertheless with the injection of garlic extract, the activity level of these two parameters increased significantly (P<0.05). The results showed that the levels of MDA (Malondialdehyde), catalase (CAT) and glutathione S-transferase (GST) in the deltamethrin group increased significantly compared to the control (P<0.05) and injection of garlic extract in both amounts (20 and 40mg treatments) significantly reduced the level of these parameters compared to the deltamethrin group. Amounts of liver enzymes showed that the activity levels of enzymes (ALT, AST, ALP and LDH), increased by injecting the toxin, however their activities decreased significantly after receiving the garlic extract (P<0.05). Creatinine level in the deltamethrin group also increased significantly compared to the control group, which decreased significantly after treatment of mice with the garlic extract (P<0.05). It can be concluded that the present experiments confirm the protective role of garlic against deltamethrin poisoning in rats.

  Keywords: Antioxidant, Deltamethrin, garlic extract, Lipid peroxidation, Rat
 • Faramin Javandel Soume Sarai, Mir Daryous Shakouri *, Alireza Seidavi Pages 125-134
  The aim of this study was to compare the effects of dietary supplementation of vitamin C and formic acid on performance, carcass traits, immune organs, blood hematological and biological parameters of broiler chickens during heat stress. The experiment was conducted using a total of 120 day-old broiler chicks (Ross 308) by employing a completely randomized design with 3 treatments, 4 replicates and 10 birds in each replicate. Heat stress performed by setting room temperature on 34 ˚C for 8 hours per day from 29 to 42 days of age. The experimental treatments included: 1- basal diet (control), 2- basal diet + vitamin C (240 mg per kg of diet) and 3- basal diet + formic acid (0.5% of diet) in finisher diet. At the end of the trial, two birds from each replicate were slaughtered to measure the carcass traits. Blood samples were also taken from the wing vein of the chickens on day 42 to measure the biological and hematological parameters. Dietary supplementation of vitamin C and formic acid significantly improved daily body weight gain, daily feed intake and feed conversion ratio of the chickens (P<0.05). The supplemental vitamin C resulted in lower abdominal fat (P<0.05). Relative weights of spleen and bursa of Fabricius were significantly increased by dietary vitamin C (P<0.05). Dietary treatments increased total protein and declined total cholesterol and LDL-C levels, and vitamin C decreased glucose and increased HDL-C, T3 and T4 concentration of the blood (P<0.05). Vitamin C and formic acid significantly increased red blood cells (RBCs) and mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC) and decreased mean corpuscular volume (MCV) and heterophil to lymphocyte ratio (P<0.05). Dietary vitamin C and, to some extent, formic acid could eliminate the adverse effects of heat stress on broilers by having a positive effect on blood parameters and subsequently improved growth performance.
  Keywords: Blood, Broiler chicken, Formic acid, Heat stress, Immunity, Vitamin C
 • Mokhtar Fathi *, Taimour Tanha, Shahriar Saeidian, Kyanosh Zarrin Kavyani Pages 135-140
  Chitosan is one of the derivatives of marine crustacean chitin shells and a polymer of glucosamine, which is obtained from the deacetylation of chitin. The biological activities of chitosan, such as its cholesterol-lowering effects, as well as its antibacterial and antioxidant effects, are well known in some species. Therefore, this experiment was performed to investigate the effects of chitosan on antioxidant status and some biochemical parameters in broiler chickens. For this study, 400 male broilers of Ross 308 strain were assigned to four treatments, five replications, and 20 chickens for each replication in a completely randomized design. Experimental treatments included 1) basic diet, and treatments 2, 3, and 4) were levels of 0.5, 1, and 2 g of chitosan per kg of basic diet, respectively. Blood and biochemical parameters including red blood cell count, white blood cell count, hemoglobin content, hematocrit, monocyte, heterophils and lymphocyte count, triglyceride and blood cholesterol, antioxidant enzyme activity including glutathione peroxidase, superoxide disodium, and peroxidase Plasma hepatic enzymes alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase were measured. Growth performance parameters including weight gain, feed intake and feed conversion ratio were also calculated for the whole experimental period. The results showed that different levels of chitosan significantly improved the antioxidant indices by increasing the activity of antioxidant enzymes (glutathione peroxidase, superoxide dismutase, and catalase) and reducing the levels of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase enzymes. Growth performance parameters and other blood parameters except white blood cell count were not significantly affected by different levels of chitosan. The use of chitosan significantly improved antioxidant parameters (increasing the activity of antioxidant enzymes and simultaneously decreasing the level of liver enzymes) in broilers. Therefore, the use of proposed chitosan levels in this scheme is recommended to improve the antioxidant status of broilers in conditions of oxidative stress.
  Keywords: antioxidant status, blood parameters, broilers, Chitosan, Enzyme level, . Performance
 • Alireza Ghalibaf Khorassani, Reza Vakili * Pages 141-146
  This experiment was performed to investigate the effect of different levels of fly larvae with soybean meal as a source of in protein in broilers (male and female) in Arian broilers with 440 birds in a completely randomized design with four treatments, five replications and 22 birds per replication (male and female equally). The treatments used in this experiment included: treatment one (control diet), treatment two with 10% larvae substitution diets instead of soybean meal, treatment three with 20% substitution diets instead of soybean meal and treatment four with 30% substitution diets in soybean meal substitute composition. The duration of the experiment ranged from one to 45 days. Which was given to them for a week before the start of the experiment to get used to the basic diet. The birds were fed from the eighth to the 18th day of the initial feed, from the 19th to the 30th day of the growth feed and also from the 31st to the 45th day with the final feed. The results of this study showed that the performance of broilers was not affected by experimental treatments (P<0.05) so that the treatment containing 20% ​​of fly larvae had the highest live weight and the lowest weight of heart, liver and gizzard, also in treatment 20 and 30% of larvae had the highest carcass weight and the control treatment had the highest amount of abdominal fat. In general, it can be concluded that the addition of fly larvae improves the performance and carcass characteristics in Aryan broilers and can be used as a substitute for soybean meal in the diet chickens. Economically, European production efficiency factor in treatments including the fly larvae (Hermetia illucens) is better than soybean meal. However, the recommendation to use fly larvae requires a more accurate economic calculation.
  Keywords: broiler, Carcass characteristics, performance, soybean meal, Black Soldier Fly Larvae
 • Hadis Ataei, Ahmad Gharezi, Rasoul Karamiani * Pages 147-152

  Due to the physiological importance of the skin to protect the body against external factors, regulation of body temperature, secretion, fat storage, the process of absorption of light by melanocyte cells and lifestyle in reptiles, its study is interesting. This study investigated the morphology and histology of the skin of the keeled rock gecko Cyrtopodion scabrum (Heyden, 1827) (Gekkonidae), which is mainly a nocturnal gecko. Five specimens of keeled rock gecko were prepared from Razi University Zoological Museum, sections of skin tissue were isolated on the dorsal and abdominal surface and its preanal pores, and after performing the tissue passage steps, the prepared slides were stained and studied under a light microscope. The results of microscopic observations of the skin structure of the studied specimens showed that this species has a stratum corneum (keratinocyte layer), epidermal layer, dermis layer and hypodermic layer from the surface to the depth, where the thickness of the epidermal layer is small, but the layer dermis is developed and has many fat cells. The hypodermic layer is developed in its preanal pores and dorsal surface and has numerous fat cells. The epidermal layer of the keeled rock gecko is thin in the structure of scales and tubercles, which may be due to its habitat and time of activity. On the dorsal surface of the dermis is a keeled region, which has abundant collagen fibers and fat cells beneath the tubercle, which makes the tubercle stand out. The anterior vesicular pores of the keeled rock gecko have a developed hypodermis in which there are secretory glands with a tubular structure to produce secretory material. The thickness of the various layers of skin is related to the lizard's living environment, in that having a large number of fat cells insulates the body and provides energy.

  Keywords: skin appendages, Lizard, Keratinocyte, Dermis, Hypodermis
 • Arash Jouladeh Roudbar *, Saber Vatandoust Pages 161-172

  Chondrostoma is a genus of the family Leuciscidae. Members of this genus have not been studied in Iran. During the years 2013-2021, Chondrostoma samples were obtained from the Caspian, Tigris, Isfahan and Kor basins using electrofisher and gill net. ArcMap 10.7 were used to create distribution map of this genus. IUCN Red List criteria v. 3.1 and GeoCAT software were used to assess the conservation status. The Cytb gene of the samples was amplified using a thermocycler and sequenced after purification. The phylogeny tree of the studied samples were drawn by Mrbayes and RaxML. In 87 stations of Tigris, Isfahan and Caspian basins, members of the Chondrostoma genus were found. According to the IUCN Red List, C. cyri and C. regium were the Least Concern and C. esmaeilii and C. orientale were placed as Critically Endangered. The highest genetic distance of 4.74 were calculated between C. esmaeilii and C. cyri and the lowest genetic distance of 1.40 was calculated between the two populations of C. regium in Asi and Tigris River drainage. According to the results of phylogenetic tree, monophyly in the genus Chondrostoma were not proven. Due to the absence of Squalius berak and Alburnus sellal at the type locality of C. esmaeilii and its haplotypes next to other species of the genus Chondrostoma in the phylogenetic tree, the hybrid hypothesis is not approved.

  Keywords: Nase, Morphology, distribution, Endangered, IUCN Red List
 • Mehran Avakh Keysami *, Afshar Zoughi Shalmani, Asgar Zahmatkesh, Ali Karimi Pages 173-180
  Bacterial infectious diseases are one of the important causes of losses in silver carp aquaculture, due to its detritivorous method, that occur due to temperature changes, manipulation and low quality of farmed water. Four fish breeding farms in Sangar area of ​​Rasht, which had silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) brood stocks (5.76± 0.99 Kg}, were considered as sampling sites. In order to isolate and identify the bacterial flora of the gastrointestinal tract of silver carp brood stocks fish with apparently healthy appearance, 30 in equal proportions of male and female were selected and samples were prepared individually for culture. The bacterial flora went to culture. After autopsy, the gastrointestinal tract of the fish was removed and preliminary and differential microbial culture was performed from the intestinal contents. The grown samples were purified after replanting and based on the table of chemical tests; their properties were studied and identified as species. There were observed No significant differences in the study of physicochemical variables of sampled farm water and bacterial count of water in sampling sites (p>0.05). After isolation and determination of morphological and biochemical traits, samples of isolated bacteria of 8 genera from the gastrointestinal tract of silver carp brood stocks were identified, the most common of which were Bacillus, Aeromonas and Pseudomonas, although samples opportunistic and general gram-positives such as Micrococcus sp. And Staphylococcus sp. were also observed. Based on the results of this study, there were no significant differences in bacteria count between gram-negative and gram-positive bacteria isolated from the samples (p>0.05). Although many of the bacteria isolated in this study are known to be pathogenic, they are not primary pathogens and are found in and around aquatic bodies and in seawater, estuaries and environments. Fresh water is considered as a part of the natural microflora of the aquatic body and may become pathogenic in conditions of stress and degradation of the aquatic immune system.
  Keywords: Digestive tracts, Bacterial flora, Silver carp, Brood stocks, Bacteria isolation
 • Emdad Dadvar, Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi, Elham Khazaie, Jafar Ehsani *, Mehdi Shamsaie Mehrgan Pages 181-186
  Using live feed as nutritious feed sources that can also contain natural pigments; is always recommended to strengthen skin pigment, improve growth performance and increase the general health of ornamental fish. This study was conducted to evaluate the effect of different levels of mealworms (Tenebrio molitor) larvae enriched with commercial probiotic, Protexin on some growth factors, survival rate, and skin color of Oscar (Astronotus ocellatus). First, the mealworms larvae were fed with 0 (control), 0.5, 1, 1.5 and 2% of a commercial Protexin probiotic along with wheat bran powder as the main feed resource for 14 days. Then, Oscar fish with an average weight of 3.0 ± 0.2 g and an initial length of 2.2 3 0.3 cm were randomly distributed into 15 glass aquariums with a density of 20 fish and were fed for 56 days with the enriched mealworms larvae with Protexin. Based on the results, weight gain (10.5 ± 0.23 g), body weight gain (7.54 ±0.31 g), daily growth rate (4.56 ± 0.34), specific growth rate (2.11 ±0.1), and longitudinal growth (3.5 ± 0.5 cm) in 2% treatment showed a significant difference compared to the control group and other treatments (P<0.05). The highest feed conversion ratio was obtained in control (1.25 ±0.17) and the lowest value was observed in 2% treatment (0.84 ±05). However, there was no significant difference in survival percentage between treatments receiving diets containing larvae enriched with probiotic, Protexin. The fish skin color according to L * and a * indices in the 2% treatment had a significant decrease compared to other treatments, especially the control treatment (P<0.05). The effect of different levels of mealworms larvae enriched with commercial probiotic, especially at the level of 2% feed on the growth indices and skin color of Oscar fish was evaluated as completely positive and significant.
  Keywords: Mealworms (Tenebrio molitor) larvae, Protexin probiotic, Oscar (Astronotus ocellatus), growth performance, skin color
 • Houriyeh Moghadam, Iman Sourinejad *, Mohammad Reza Kalbassi, Seyed Ali Johari, Zahra Ghasemi Pages 187-192
  The aim of the present study was to establish hyperglycemia in zebrafish (Danio rerio) using dextrose monohydrate as a suitable and inexpensive alternative to glucose in the diabetic process. A number of 90 adult fish with an average weight of 316.38 ± 53.74 mg were selected and after adaptation were subjected to different doses of dextrose monohydrate for 24 days in two treatments of diabetic and control treatments each with three replicates. Blood samples were taken at the beginning of the experiment and also on the seventh, sixteenth and twenty-fifth days after inducing hyperglycemia to check the glucose levels. Comparison of blood glucose levels between the diabetic and control treatments showed an increase in fasting blood glucose levels from 41.17 to 188.67 after immersion in dextrose solution for 24 days. Also in glucose tolerance test in diabetic treatment, glucose level remained above 600 mg/dl after 90 minutes. In general, the results showed that the use of dextrose in a gradual manner causes hyperglycemia and this method can be used to induce type 2 diabetes.
  Keywords: Diabetes, Dextrose, Glucose, Zebrafish
 • Alireza Vaezi *, Hoora Koochekian Pages 193-202
  Sturgeon are valuable species that stocks have reached the brink of extinction for various reasons such as overfishing, habitat destruction, and pollution. Despite the poor condition of sturgeon stocks, today climate change has posed another new and serious threat to these fish. In the meantime, analysis of the effects of global warming on the Caspian Sea and ecosystems related to the living environment of sturgeon is very necessary. In this study, an appropriate set of consequences of climate change on the vulnerability and adaptation of sturgeon in the Caspian Sea was prepared using library research and expert opinions in the form of a researcher-made questionnaire and an expert group consisting of 21 experts related to Fishery and sturgeon basins as well as climate change experts were distributed. The results showed that by increasing the water level and decreasing salinity, we can see positive effects in improving the state of natural reserves and increasing the reproduction and breeding efficiency of sturgeon. Also, increasing the temperature will have a positive effect on the reproduction and breeding of sturgeon due to the increase in the length of the temperature period suitable for breeding and feeding sturgeon and will have no effect on stocks. However, in contrast to the decrease in rainfall in other parts of the Caspian catchment area will reduce the discharge of rivers and will have a significant impact on reducing reserves and reducing the breeding efficiency of these valuable fish. Also, increasing acidity, increasing the incidence of planktonic blooms and drastic changes in sea currents will have negative effects on these cases. However, it should be noted that the entry of pollutants into water resources, the occurrence of planktonic blues, the entry of invasive species and many other changes, intensify the destructive effects of climate change. In order to adapt to the consequences of climate change, by adopting the managerial and executive measures presented in this study for the protection and sustainable use of valuable sturgeon reserves in the Caspian Sea, the negative effects can be mitigated.
  Keywords: Caspian Sea, Sturgeon, climate change, Increase in temperature, adaptation
 • Narges Mohammadi, Sakineh Alijanpour, Hadi Raeisi *, Kiavash Golzarianpour, Arsalan Bahalkeh, Behzad Rahnama Pages 203-210
  The aim of this study was to determine the diet of the milk shark in waters of the Persian Gulf and the Oman Sea in Hormozgan province. Total number of samples collected from the waters of Hormozgan province was 45, of which, 17 and 28 were male and female, respectively. The sex ratio of male to female was 1:1.65 in the studied population, which showed no statistically significant difference between the sex ratio of male and female (X2=2.69, p>0.05). The results of frequency and weight percentage of the stomach contents showed that the highest frequency and weight percentage (47.44 and 63.88%, respectively) were related to teleost fish and then crustaceans (33.33 and 23.30%, respectively). Cephalopods (6.41% and 7.13%, respectively), other prey (8.97% and 3.71%, respectively) and bivalves (3.85% and 1.98%, respectively) were in the next ranks. Results of food preference index showed that the fish food group had a total of 83.72 as the first preferred food of the milk shark. Results of Empty Stomach Index in the milk shark indicated that both males and females and the whole populationin the coasts of Hormozgan province is considered as a gluttonous species. Teleost fish had the highest relative importance of prey (IRI) for both males and females and the whole population of milk sharks, (76.53, 67.73 and 73.71%, respectively). For the population and female sharks, crustaceans and bony fish had the highest Shannon-Wiener biodiversity index with 0.159 and 0.153, respectively, but in male sharks, Shannon-Wiener biodiversity index showed the highest biomass index of bony fish (0.138) compared to crustaceans (0.114). Gastrointestinal index (GSI) in R. acutus shark off the coast of Hormozgan province was 2.62% for males, 2.10% for females and 2.30% for the whole population of this species. The overall results show that a common pattern in the milk shark diet preference is elucidated, in which small bony fish are seen as the most preferred prey, followed by crustaceans.
  Keywords: R. acutus, Diet, Persian Gulf, Oman Sea, Shark, Hormozgan province
 • Mohammadreza Bigdeli, Ali Shahriari *, Rahim Payghan, Takavar Mohammadian Pages 211-220
  The present study was designed to investigate the interaction effect of acute and subacute ammonia toxication in different salinity levels (1 and 4 g/l) on oxidative enzymes in in liver of common carp and Nile tilapia. To investigate the interactions, fish were randomly divided into 10 treatment groups (each with three replicates). Temperature, pH and other water quality factors were kept constant during the experiments. At the end of the experiment, catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), glutathione (GSH) and MDA were measured. According to the results, LC50- 96 hours of NH3 was 0.86 and 102.45 mg/l in Nile tilapia and common carp respectively. The results showed that the toxicity of ammonia and salinity in the short term induces antioxidant responses in both fish. Although salinity has an effect on reducing the amount of ammonia in water, but salinity and ammonia levels and their interactions during 96 hours of testing Indicates more stress in common carp than in tilapia.
  Keywords: Ammonia poisoning, Salinity, Tilapia, Catalase, Superoxide dismutase, Glutathione
 • Ahmad Hajizadeh Lilabadi, Ebrahim Hossein Najdegerami *, Hossein Mostafavi Pages 221-226

  Nowadays, based on the reports of the International Panel Climate Change (IPCC) there is no doubt that climate change has been occurring. All ecosystems on the earth have been concerned by the effects of climate change. Freshwater communities are particularly more vulnerable to the climate change because freshwaters are also exposed to numerous anthropogenic stressors such as hydrological, morphological, connectivity and, water quality pressures. The main objective of this study is to determine the effects of climate change on the Salmo trutta distribution under optimistic and pessimistic scenarios of 2050 and 2080. For this purpose, Species Distribution Modelling (SDM) method was used. For this purpose, data related to fish observation as well as environmental variables like elevation, slope, maximum air temperature, range temperature, precipitation and, maximum width were collected. Then, different models including GLM, GAM, GBM, RF, CTA, FDA, MARS, ANN and SRE as well as the Ensemble model (in order to reduce the uncertainty), were used to predict the potential distributions of considered species at the scale of the Lake Urmia basin and Iran. The results showed that Salmo trutta populations will decline sharply in the optimistic scenario in 2050. Whilst, in a similar scenario, populations of this species will disappear in 2080. In addition the populations of Salmo trutta would become extinct in the pessimistic scenario, including two-time scales in 2050 and 2080.

  Keywords: Salmo trutta, Species Distribution Modelling, Algorithm, Climate scenario, Urmia Lake
 • Ali Kazemi *, Sahel Pakzad Toochaei Pages 281-288
  Pollution of aquatic ecosystems, including lakes and seas, has become a serious and growing threat to humans and living organisms. The quality of these ecosystems is one of the most important factors for saving the biodiversity and pollutants which can pose serious effects on plants and living organisms. The Caspian Sea is of global importance due to its biodiversity and special geographical conditions. At the same time, due to the high density of urbanization and the existence of various industrial and agricultural activities on the Iranian shores of the Caspian Sea, the qualitative study of rivers has so importance. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the concentration of some pseudo estrogenic compounds and their Eco toxicological risk potential in Iran’s river estuaries of Caspian Sea.  To assess the concentration of Nonylphenol (NP) and bisphenol A (BPA) in Iran’s rivers of Caspian Sea, Water samples were collected from 49 estuaries along the coasts of Gillan, Mazandaran and Golestan provinces. After preparation of samples in laboratory, the concentration of NP and BPA was evaluated and Eco toxicological risk assessment was measured with Risk quotion, RQ categories in three levels including low (RQ<0.1), moderate (0.1≤RQ≤1) and high risk (RQ≤1). High Eco toxicological risk for BPA (for fishes) was characterized in Tala River, 18 rivers presenting medium and other rivers performing low risk. Comparing to BPA, NP showed a greater hazard quotient for fishes. The ecological risk assessment has shown that BPA and NP pose a threat to organisms in southern coasts of the Caspian Sea. In conclusion, this study revealed that pollution sources may occurs due to agricultural, urban and industrial wastewater. Therefore, it is required to control direct flow of wastes from different activities, especially urban wastewater to restore ecological health of estuaries of Caspian Sea.
 • Kazem Saadat, Gholamreza Memarzadeh *, Seyed Mehdi Alvani, Farajallah Rahnavard Pages 289-300
  The water crisis is one of the most important issues for the ‎progress of our country, which will certainly cause many problems in the near ‎future. Although successive droughts and the loss of available water resources have caused this situation, issues related to governance and management of water resources have also contributed greatly to this crisis. Issues caused by the water crisis are causing great damage and problems ‎to human communities and animal habitats. Therefore, the purpose of this ‎study is to design a strategic model of water governance with a sustainable ‎development approach in order to protect human communities and animal ‎habitats. ‎In this study, Delphi method and confirmatory ‎factor analysis were used to design and validate the research model. After ‎reviewing the theoretical foundations and previous research, water resources ‎governance strategies were identified. Then, based on the identified strategies, ‎the Delphi questionnaire was designed and 15 academic and executive experts ‎were polled about the importance of strategies in water governance, which ‎finally reached a consensus among experts after 3 round trips. In order to ‎validate the research model, confirmatory factor analysis method and Smart ‎PLS software were used. ‎Based on the research findings, 11 main strategies and 45 sub-‎strategies for optimal governance of water resources were identified. Key ‎strategies include trust-building and partnership, accountability, legality, water ‎economics, legitimacy, water resources management, innovation and diversity ‎management, water management, efficiency, macro management and policy-‎making, and comprehensiveness and integration. The results of confirmatory ‎factor analysis also showed that the structure of the research model is approved ‎and among the strategies, efficiency, management and macro-policy with ‎coefficient values of 0.803 and 0.802 have the highest priority. The results showed that the use of strategic approach can ‎provide the basis for good governance of water resources and sustainable ‎development goals and protect human communities and animal habitats. Also, ‎due to the complex and multiple nature of water resources governance, macro-‎operational strategies need to be applied.
  Keywords: Water Governance, Strategic model, sustainable development, ‎Human Communities, Animal Habitats
 • Farhad Saffarian, Seyed Ahmad Hosseini, Maryam Mohammadi Roozbahani *, Alireza Etminan Pages 301-308
  Oil-well drilling operations lead to the dissemination of heavy metals into the environment with numerous adverse effects on various components of the environment and living beings. The purpose of this study is to investigate the efficiency of raw bagasse and biochar adsorbents in removing heavy metals from drilling mud wastes of the Mishan Formation. For this purpose, the drilling mud waste of Mishan Formation was submitted to chemical digestion, followed by blending with raw bagasse and biochar adsorbents according to the experimental design. The percentage removal of barium, nickel, vanadium, and cadmium was calculated and statistical analysis, analysis of variance, and comparison of means were performed using the Duncan test at the 5% level. The results of analysis of variance of the parameters influencing the removal percentage showed that contact time had the greatest contribution to the removal efficiency of vanadium and cadmium. The amount and type of absorbent were also recognized as the most effective parameters in the removal of barium and nickel, respectively. Based on the results of contact time, the maximum percentage removal was observed at 60 min for nickel and cadmium, at 120 min for barium and vanadium. According to the maximum removal percentage of nickel, cadmium, vanadium and barium (98.37%, 96.53%, 96.93% and 87.98%, respectively), the use of crude bagasse and biochar adsorbents in the metal removal process Heavy can be used as an effective technique to reduce the risks of these pollutants and preserve the animal, plant and ... environment. In Khuzestan province, due to the existence of extensive sugarcane fields, large quantities of bagasse are produced annually, which are either burned or stored without use. On the other hand, the presence of oil tanks causes the production of drilling wastes and heavy metals in high volumes. It follows bio-animals and living organisms, so the removal of heavy metals from the drilling residues of oil wells using raw sugarcane bagasse can be considered as a management and environmentally friendly solution.
  Keywords: Raw bagasse, Biochar, Heavy metal. Drilling mud
 • Zahra Javanmir Pour Shirzadi, Fariba Zamani Hargalani *, Maryam Robati, Lobat Taghavi Pages 309-316
  Nanoadsorbents, as an emerging product, play a key role in the control and removal of environmental contaminants. Moreover, the enhancement of environmental pressure due to the human activities reveals the necessity for the utilization of novel approaches to identify the environmental impacts of new products. Therefore, this study was conducted to evaluate the cradle to grave Life Cycle (LCA) of synthesized nanoadsorbents including MGO@β-CD and Fe3O4@β-CD in term of determination of the environmental indicators involving global warming, energy consumption, water use, human toxicity and ecotoxicity, in order to removal of one kilogram of pb (II) from contaminated water. In the present study after the synthesis of MGO@β-CD and Fe3O4@β-CD nanoadsorbents through Sima pro 9.2, CED, ReCiPe, IPCC (GWP 100year) and USEtox methods were used to assess the energy use, water use, global warming, environmental and human toxicity, respectively. By utilizing one-way ANOVA analysis in order to compare the environmental effects of the study through removing one kilogram of lead from the synthesized adsorbents, it is shown that the carbon-based adsorbent has less environmental effects than the synthesized Fe3O4-based adsorbent. The results showed that the amounts of global warming, water use, energy consumption, human toxicity and ecotoxicity for the synthesized nanoadsorbents including MGO@β-CD and Fe3O4@β-CD in order to removal of pb (II) are 539403588 and 772235968 kg CO2 eq, 6856670 and 9816204 m3, 8043724501 and 11515811540 MJ, 1365 and 1954 CTUh ,43889257263 and 62833049032 CTUe. The nanoadsorbents that are synthesized using eco-friendly material and eco-friendly processes could improve the environmental indicator such as human toxicity and eco-toxicity.
  Keywords: Nanoadsorbents, Life Cycle Assessment (LCA), Lead adsorption, Human toxicity, Environmental toxicity