فهرست مطالب

مطالعات هنر اسلامی - پیاپی 48 (زمستان 1401)
 • پیاپی 48 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 41
|
 • عبدالعزیز ابراهیم زاده، محمدرضا نیلفروشان * صفحات 7-24

  فرم معماری ساختمان‌های بلند، موضوعی پر اهمیت در تحلیل‌های مربوط به افزایش بهره‌وری به‌شمار می‌رود. همواره تلاش شده است فرمی برای ساختمان‌های بلند طراحی شود که این فرم از بیشترین بهره‌وری انرژی برخوردار باشد، از این‌رو پژوهش حاضر، ضمن محاسبه زاویه تابش خورشید در تابستان و زمستان و میزان چرخش آن در پلان و مقطع، فرم بهینه را به‌گونه‌ای به‌دست می‌آورد که بیشترین مساحت را رو به خورشید در فصل زمستان و کمترین مساحت را رو به خورشید در فصل تابستان داشته باشد. روش تحقیق، کتابخانه‌ای و به روش تحلیلی- توصیفی است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش شبیه‌سازی در نرم‌افزارهای اعتبارسنجی شده، استفاده می‌شود. به‌منظور شناخت شرایط اقلیمی از نرم‌افزار کلایمیت‌کانسالتنت جهت تحلیل اطلاعات اقلیمی شهر اردبیل و جهت شبیه‌سازی پارامترهای تاثیرگذار بر اهداف پژوهش، از نرم‌افزار دیزاین‌بیلدر استفاده شده است. در این پژوهش شهر اردبیل به‌عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. از این‌رو زاویه خورشید و آزیموت زمستانه و تابستان براساس نمونه اردبیل درنظر گرفته شده است. نتیجه اینکه با شناخت شاخص‌های فرم معماری موثر بر مصرف و بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های بلند مسکونی در اقلیم سردوخشک، می‌توان میزان کارایی انرژی را از نقطه‌نظر شاخص‌های کالبدی و محیطی تعیین کرد.

  اهداف پژوهش:

  تبیین تاثیر فرم معماری ساختمان‌های بلندمرتبه مسکونی بر بهره‌وری انرژی با تکیه ‌بر انرژی خورشیدی.
  راهکارهایی جهت افزایش میزان بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های بلندمرتبه مسکونی.

  سوالات پژوهش:

  فرم معماری ساختمان‌های بلندمرتبه مسکونی چه تاثیری بر میزان بهره‌وری انرژی دارد؟
  میزان زاویه تابش خورشید در فصل تابستان و زمستان در طراحی و تحلیل‌ سازه‌ها بلندمرتبه چه نقشی در بهروری دارد؟

  کلیدواژگان: فرم معماری، انرژی، ساختمان های بلند مسکونی، اقلیم سرد و خشک
 • امیر اسدیان، مرتضی رزاق پور * صفحات 25-44

  هنرمندانی که در مباحث هنری و ادبی به «صورت» و «فرم» توجه دارند صورت‌گرا خوانده می‌شوند. به تعبیر شفیعی کدکنی «اصحاب فرم یا فرمالیست»؛ در نگاه صورت‌گرایان روس یک اثر ادبی عبارت است از یک نشانه و این نشانه یا نظام نشانه‌ای، متن را شکل می‌دهد. یدالله رویایی شاعری صورت‌گراست و همانند فرمالیست‌های روس تکیه را در آفرینش شعر بر فرم و صورت نهاده است. فرمالیسم در هنر نگارگری ایرانی نیز حضور پررنگی داشته است. بررسی فرمالیسم در  نسخه همای و همایون جلایری می‌تواند مختصاتی را از این فرمالیسم آشکار سازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده‌های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که نگاه رویایی به‌صورت و فرم شعر نگاه ویژه‌ایست؛ او شعر حجم را یک فاصله فضایی می‌داند؛ تکه‌ای از فضا. درواقع  شعر برای رویایی مجرایی برای استنشاق هوای تازه است و صورت شعر، حکم نجات فکر را دارد از قبح تکرار. با اینکه رویایی همانند صورت‌گرایان، کارش خلق قطعه و آفرینش صورت است و در دفاع از این شعر، سماجت و یک‌دندگی ویژهای خود را دارد، اما از معنا و پیام هم غافل نبوده است. یدالله رویایی از شاعران صورت‌گرایی است که علاوه‌بر صورت شعر، به معنا و جریان فکر و اندیشه بی‌اعتنا نیست. در نسخه مصور همای و همایون جلایری نیز نمادهای متعددی دیده می‌شود.

  اهداف پژوهش:

  بررسی مظاهر فرمالیستی اشعار یدالله رویایی.
  بررسی فرمالیسم در همای و همایون جلایری.

  سوالات پژوهش:

  مظاهر فرمالیستی اشعار یدالله رویایی چگونه می‌باشد؟
  فرمالیسم در نسخه همای و همایون جلایری چه بازتابی یافته است؟

  کلیدواژگان: فرمالیسم، یدالله رویایی، نگارگری، همای و همایون جلایری، نماد
 • تیلا اصغرزاده منصوری، محمد عارف*، پرناز گودرزپروری صفحات 45-68

  خاستگاه اکثر نمادها به فرهنگ اساطیری ایران به دوره باستان برمی‌گردد و درخصوص حضور زنان تا حدود زیادی نیز باورهای اسلامی و دینی دخیل بوده است. همچنین خاستگاه برخی از نمادهای حاکم بر علامت مانند پنجه باتوجه‌به شواهد باستان‌شناختی بسیار پیش از دوره اسلامی، در میان اقوام مدیترانه، بین‌النهرین، مصر و شمال آفریقا و همچنین نزد یهودیان معمول بوده است که کهن‌ترین آن در تمدن بین‌النهرین و در عراق کنونی پیدا شده است. روش تجزیه و تحلیل پژوهش،تحلیل محتوای کیفی بوده و روش گردآوری مطالب کتابخانه‌ای و میدانی است. در ایران تقریبا از دوران صفویه به‌صورت بارز، علم و توغ جزو ابزارآلات عزاداری ویژه محرم محسوب می‌شد. توغ و علامت در کل نمادی از علمدار کربلا  حضرت عباس(ع) است. مسیله این است که حال چرا علامتی که نشان ایشان است، توانسته ارتباطی عمیق با زن چه از منظر ساخت، چه از منظر علامت‌کشی، چه از منظر نذورات و توسل و چه از منظر وجود برخی از نمادها با خاستگاهی مونث بر روی علامت‌ها همراه شود. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که باتوجه‌به جایگاه زن در فرهنگ ایران باستان و فرهنگ اسلامی، زنان در نمادهایی عاشورایی ایرانی نیز باتاب یافته‌اند.

  اهداف پژوهش:

  بررسی و تحلیل جایگاه زن در علامت‌های عاشورایی ایران.
  بررسی جایگاه نمادهایی با رویکرد مونث در علامت‌های عاشورایی ایران از دوران صفویه تاکنون.

  سوالات پژوهش:

  باورهای دینی و اسلامی بر جایگاه زنان مومنه در مناسک دینی عاشورایی تا چه حد مصداق داشته است؟
  خاستگاه عناصر مونث برگرفته از اساطیر غیرایرانی موجود بر علامت‌ها مربوط به کدام تمدن‌هاست؟

  کلیدواژگان: جایگاه زن، پنجه، مرغ رخ، آهو
 • زهرا اعظمی، حمید ندیمی*، شادی عزیزی صفحات 69-95

  زندگی روزمره انسان ها مملوء از ضرب آهنگ های متنوع و تکرارپذیر فعالیت ها و رویدادها در زمان و مکان است. این موضوع ضرورت ضرب آهنگ کاوی را موکد می سازد. درواقع، علاوه بر اهمیت پیکربندی های فیزیکی فضا، مشاهده و درک آنچه در فضا در طی زمان اتفاق می افتد مهم است. در این پژوهش ضمن جستاری در باب ضرب آهنگ های زندگی روزمره، نظر طراحان به اهمیت و ضرورت توجه به این ضرب آهنگ ها در توسعه دانش طراحی معماری معطوف گردید. بنابراین، ابتدا با استفاده از استدلال منطقی و براساس پیشینه پژوهش، تصویری جامع از ضرب آهنگ های زندگی روزمره در فضاهای معماری ارایه می شود. در جهت آشکارسازی ضرورت و سازوکارهای ضرب آهنگ کاوی، از روش های مشاهده، مصاحبه عمیق و تحلیل محتوای کیفی برای مورد پژوهی در یک مجتمع آموزشی استفاده شد. یافته های این موردپژوهی نشان داد که در برخی از فضاها بیش از یک فعالیت و رویداد رخ می دهد. بنابراین، اتکاء صرف به استانداردها و هنجار های تثبیت شده کافی نیست و باید به ضرب آهنگ تکرار فعالیت ها و رویدادهای جاری در زمان و مکان نیز توجه کرد. سازوکارهای ضرب آهنگ کاوی که در این مورد پژوهی به تجربه گذاشته شد عبارت بودند از: حضور شخص پژوهشگر برای تجربه و درک فضا در بازه های زمانی متفاوت، استفاده از ابزارهای مستندسازی مشاهدات، مصاحبه با کاربران و نگارش روایت تجربه زیسته آن ها، دریافت ساختار منابع انسانی و در آخر مقایسه مدارک فنی طرح با فضای زیست شده معماری.

  اهداف پژوهش:

  شناخت و بررسی انواع ضرب آهنگ های زندگی روزمره در فضای معماری.

  ارایه سازوکاری برای ضرب آهنگ کاوی فعالیت ها و رویدادهای تکرار پذیر در فضای معماری.

  سوالات پژوهش:

  انواع ضرب آهنگ های زندگی روزمره در فضای معماری کدام اند؟

  چگونه می توان سازوکاری برای ضرب آهنگ کاوی فعالیت ها و رویدادهای تکرارپذیر در فضای معماری ارایه کرد؟

  کلیدواژگان: ضرب آهنگ (ریتم)، فعالیت و رویداد، مکان، دانش طراحی
 • افسانه افروغی نیا، محمد شاه بدیع زاده*، جواد مهربان قزلحصار صفحات 96-115

  قصه امیرارسلان یکی از زیباترین  داستان های ایرانی است. واکاوی عناصر این داستان می توان نکات مهمی را در خصوص سیر تحول داستان در ادبیات ایران آشکار سازد. هر داستان عناصری دارد که در رابطه ای پیوسته کل داستان را می سازند. این پژوهش بر آن است که عناصری چون پی رنگ، شخصیت و شخصیت پردازی، زاویه دید، صحنه، درون مایه، توصیف و گفتگو را براساس نظریه ایان وات در داستان امیرارسلان ارزیابی و تحلیل کند. این پژوهش به روش توصیفی و  تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. براساس این ارزیابی قصه امیرارسلان پی رنگی سست و تقلیدی داشته و بر عنصر داستان تاکید دارد؛ یعنی حوادث داستان یکی پس از دیگری برای امیرارسلان به وجود می آیند. قهرمان این داستان، امیرارسلان و ضدقهرمانان آن قمر وزیر و فولادزره و مادر فولادزره و... هستند که اغلب به صورت کلی و با ویژگی های منحصربه فرد توصیف می شوند. شرح کلیات باعث بی توجهی به بعد زمان و مکان در این قصه شده است. زمان کلی با عبارت هایی چون در برآمدن آفتاب جهانتاب، منهدم شدن سپاه انجم و... بیان می شود و توصیفات مکان نیز کلی است. داستان از زاویه سوم شخص مفرد روایت می شود و راوی به همه چیز اشخاص آگاهی کامل دارد. در این اثر روابط علی و معلولی کم رنگی داریم. در این قصه به کلیات توجه شده است؛ اشخاص بسیار کلی توصیف می شوند، زنان هویت خاصی ندارند و برای صحنه های عشقی توصیف می شوند. در نسخه مصور داستان هزار و یک شب نیز شاهد حضور زنان در صحنه های دریاری هستیم.

  اهداف پژوهش:

  بررسی عناصر در قصه امیرارسلان براساس نظریه ایان وات.

  بررسی عناصر داستانی در نوع داستان کهن و تطبیق با نسخه مصور هزار و یک شب.

  سوالات پژوهش:

  عناصر داستانی در قصه امیرارسلان براساس نظریه ایان وات چگونه است؟

  عناصر داستانی در قصه امیرارسلان و تطبیق با نسخه مصور هزار و یک شب چگونه است؟

  کلیدواژگان: عناصر داستانی، قصه امیرارسلان، نظریه ایان وات، نسخه مصور هزار و یک شب
 • محدثه سادات امیری، زهرا فنایی*، جمال خداکرمی، محمد مسعود صفحات 116-139

  پس از شکست های ایران در جنگ با روسیه تزاری، حاکمان قاجار نیاز به ایجاد ارتباطات گسترده با کشورهای غربی را به منظور هماهنگی با پیشرفت های آن ها در دستور کار قرار دادند. در این میان، گسترش روابط اقتصادی، بی عدالتی در توزیع ثروت و فقدان چهارچوب مداری بر افزایش سطح درآمد طبقه خواص و تشدید اختلاف طبقاتی تاثیر گذاشت. معماری قاجار و تزیینات آن نیز تحت تاثیر وضعیت اقتصادی این دوره تحت تاثیر معماری غرب قرار می گیرد و اشکال، نمادها و فنون تزیینی غربی مستقیما وارد معماری ایران می شود. تاکنون علل تاثیرپذیری تزیینات معماری ایران از غرب در دوره قاجار در بستر وضعیت اقتصادی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این پژوهش تعیین وضعیت شاخص های اقتصادی دوره قاجار است تا ریشه تحولات در تزیینات معماری ایران را بر اساس آن مورد سنجش قرار دهد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-تاریخی و از طریق روش نظریه زمینه ای منطبق با نظریه مسیله محور کوربین سعی در استخراج کدهای باز، کدهای محوری و نهایتا انتخابی(شاخص ها) دارد تا از طریق آن رابطه تاثیرپذیری تزیینات معماری ایران از غرب را در زمینه تحولات اقتصادی بیان نماید. نتایج این پژوهش نشان دادند وضعیت نامطلوب شاخص های چهارگانه روابط بازرگانی، میانه روی و اعتدال، مصرف کالا و خدمات و دانش بررسی و کسب درآمد منجر به توانمندسازی طبقه خواص در مقابل ضعف بیشتر طبقه عوام شده است. این وضعیت از یک سو موجب انتقال مستقیم تزیینات غربی توسط خواص به بناهای اشراف شده است و از سوی دیگر به دلیل ضعف اقتصادی طبقه عوام، بسترهای مردم نهاد جذب و هماهنگی با پیشرفت های غربی فراهم نشده است.

  اهداف پژوهش:

  تعیین وضعیت شاخص های اقتصادی دوره قاجار.

  تبیین اثر اوضاع اقتصادی قاجار بر تاثیرپذیری تزیینات نما از غرب.

  سوالات پژوهش:

  وضعیت شاخص های اقتصادی دوره قاجار چگونه است؟

  تزیینات معماری در دوره قاجار چه تاثیراتی از غرب پذیرفت؟

  کلیدواژگان: دوره قاجار، معماری، تزئینات، شاخص های اقتصادی
 • سمیه آرزوفر، محسن مراثی* صفحات 140-158

  باتوجه به جایگاه ارزشمند نور در هنر اسلامی و رابطه مستقیم آن با مفاهیم حکمی، کامل ترین بازخوانی تجلیات نور می تواند بر روی فضاهای نیایشی صورت پذیرد. نور یکی از عناصر مورد توجه در معماری اسلامی است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی براساس اطلاعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. برای انجام این تحقیق، سه نمونه از شاخص ترین مساجد اسلامی، مسجد شیخ لطف الله اصفهان، مسجد سلیمیه استانبول و مسجد جامع قرطبه در کوردوا انتخاب شد. میزان دریافت تابش نور طبیعی روز از نورگیرها در گرم ترین و سردترین روز سال در ساعت 12 ظهر با استفاده از سنجش روشنایی نور توسط نرم افزار تردی مکس دیزاین در سطح پلان و دید ناظر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش و نتایج آنالیزها نشان می دهد؛ گزینش مکان، تعداد و فرم نورگیرها، فضای مساجد را به واسطه حضور متوازن و متعادل نور و یا حضور تاکیدی در جهت و با هدفی خاص مورد تاثیر قرار داده است. صورت شکلی این گزینش به سبب شرایط پیرامونی حاکم بر مکان و امکانات رایج در فن برپاسازی معماری متفاوت و در نتیجه میزان نور دریافتی در هر سه مسجد متفاوت بوده است. هدف غایی در هر سه مسجد ایجاد فضای معنوی و متحد کردن نمازگزاران در زیر نور الهی است که به صورت یکسان در فضای مسجد سلیمیه تقسیم می شود و در فضای تاریک مسجد شیخ لطف الله و مسجد جامع قرطبه به صورت اثرهای نوری، شاخص تر از حضور مستقیم نور تجلی می یابد.

  اهداف پژوهش

  کشف اصول و قوانین نورپردازی و نقش نورگیرها در توزیع نور طبیعی در مساجد تاریخی اسلامی.

  تحلیل حضور کمی و کیفی نور در نمونه های مورد مطالعه.

  سوالات پژوهش

  چه رابطه ‍ای میان معماری فضا و فرم نورگیرها در معنویت بخشی به فضا در مساجد اسلامی (مسجد شیخ لطف الله، مسجد سلیمیه و مسجد قرطبه) وجود دارد؟

  چه عواملی در مساجد تاریخی در کیفیت و کمیت به حضوررسانی نور نقش دارند؟

  کلیدواژگان: نور، معماری اسلامی، مسجد شیخ لطف الله، مسجد سلیمیه، مسجد جامع قرطبه
 • عبدالله بابااحمدیان، سیما منصوری*، مسعود پاکدل، فرزانه رحمانیان کوشککی صفحات 159-178

  براساس باورهای زروانی، اهریمن و اهورمزدا، دو بن ناهمساز و دوقلو، برای کسب جایگاه زروان خدا ناچار به ارایه مجموعه ای از فعالیت ها، قدرت و دانش برتر خود در تمشیت امور جهانی شدند. تقریبا هیچ متن اساطیری ایرانی نیست که به نقش گسترده چهار عنصر در شکل گیری گیتی اشاره نکرده باشد. مصالح ساختمانی کاینات تنها از همین آخشیج ها ساخته و پرداخته شده است. جوهره وجود افلاک نیز گویا از همین عناصر است. اهریمن نه تنها پس دانش و بی دانش به نظر نمی نماید که حتی به عکس آن در جاهایی نشان از برتری آشکار اهریمن در عرصه رقابت با هرمزد و هم در آفرینندگی و در زدارکامگی دست یافت. این جستار براساس روش شناسی تحلیلی و توصیفی و مبتنی بر شیوه کتابخانه ای به شکل فیش برداری انجام شده است. براساس مطالعات و پژوهش های منتج به این مقاله این نتیجه کسب شد که اهریمن در بسیاری از موارد، از دانش و قدرت و جریت بیشتری نسبت به اهورمزدا برخوردار است و در شاهنامه فردوسی نیز شواهد و قوانین ادعا از خلال ابیات استخراج شد. قدرت و دانش برتر اهریمن، در متون کهن اسکاندیناوی نزد مردمان کافرکیش شمال (نورسی) نیز جلوه یافته است و آنان نیز شواهدی از کنترل و تسلط اهریمنان و غولان بر عناصر چهارگانه آب و باد و خاک و آتش در کهن باورهای خود دارند. اهریمن از آغاز آفرینش جهان به خوبی توانسته بود بر چهار عنصر یا آخشیجان (آب، باد، خاک، آتش) مسلط شود و کنترل این عناصر را در دست گیرد و بر اهورا مزدا برتری یابد.

  اهداف پژوهش

  بررسی پندار پس دانشی اهریمن در تسلط بر اخشیجان در شاهنامه و اساطیر نورسی.تطبیق و قیاس، تشابهات و افتراق پندار پس دانشی اهریمن در تسلط بر اخشیجان در شاهنامه و اساطیر نورسی.

  سوالات پژوهش:

   کنترل پس دانشی اهریمن کنترل بر اخشیجان در شاهنامه و اساطیر نورسی چگونه بوده است؟

  برای کنترل اهریمن بر چهار عنصر در اسطوره های نوردیک و شاهنامه چه شواهدی وجود دارد؟

  کلیدواژگان: اهریمن، اهورامزدا، آخشیجان، اساطیر نورسی، شاهنامه
 • شیدا برادران بزار، سید محمدمهدی غمامی*، احمد خسروی صفحات 179-188

  قوانین و نظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تیاتر دچار خلاها و چالش های زیادی است. این پژوهش درصدد یافتن خلاهای نظام حقوقی و قوانین حوزه هنر و ارایه الگویی برای قانون گذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر است. با بررسی صورت گرفته پنج ایراد ساختاری مشخص شد که عبارت اند از: عدم قانون اختصاصی هنر، نگاه ابزاری به هنر برای تحقق «هنر اسلامی و ایرانی»، نگاه قیم مآبانه «نظام پروانه» آثار هنری به جای «نظام ثبتی»، عدم توجه به «حاکمیت قانون» به خصوص «مسیولیت مدنی دولت» و درنهایت بنگاه داری غیرشفاف هنری است. لذا باتوجه به ایرادات ساختاری مذکور و ایرادات در قوانین و مقررات موضوعه مندرج در پژوهش، برای ارایه «الگوی قانون جامع هنر»، یازده شاخص احصاء شده است که عبارت اند از: حاکمیت قانون، رویکرد آزادانه و نه کنترلی، مسیولیت مدنی دولت، اصل شفافیت، رویکرد حمایتی از هنرمندان، انسجام قوانین از تولید تا پخش، جلوگیری از بنگاه داری دولت، شفافیت قوانین بودجه و اعتبارات دولتی، استقلال سندیکاها، تعاریف مضیق سلبی و رویکرد هنری نه ابزاری در قوانین و مقررات.

  اهداف پژوهش

  بررسی خلاهای قانونی حوزه هنر در موسیقی، سینما و تیاتر.ارایه الگوی مناسب برای قانون گذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر.

  سوالات پژوهش

  چه خلاهای در حوزه قوانین مربوط به عرصه هنرهایی چون موسیقی، سینما و تیاتر وجود دارد؟

  چه الگوی مناسبیی می توان برای قانون گذاری در حوزه هنر اتخاذ کرد؟

  کلیدواژگان: حقوق هنر، حاکمیت قانون، سینما و تئاتر، موسیقی
 • فریده پورسیاحی، مریم بختیار*، فرج الله براتی صفحات 189-204

  یکی از مهم ترین مقولات مذهبی که مورد توجه فلاسفه و عرفای مسلمان بوده است مسیله عباداتی چون نماز و حج است. به عقیده عالمان و عارفان دینی هر عبادتی را بطن و سری است که علما و عرفا به نحوی تلاش کرده اند تا براساس نظام فکری و عرفانی، اخلاقی و دانش و شناخت معرفتی خویش اسرار موجود در آن را شناسایی کنند. در بین عبادات نماز و حج از جایگاه والایی برخودار است؛ به طوری که در میان عرفا و علما بیشتر آیت الله جوادی آملی و امام خمینی(ره) به بررسی اسرار نهفته در این دو عبادت پرداخته اند. در رویداد بزرگ حج که با مرکزیت کعبه انجام می شود یکی از مقولات مهم چگونگی معماری این بنا است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که هر دو عالم و عارف نگاهی عرفانی به اسرار موجود در نماز داشته اند با این تفاوت که نماز در دیدگاه امام خمینی (ره) یک رکعت و آن هم یک سفر عرفانی است و همچنین حج از نگاه امام خمینی (ره) یک عبادت سیاسی، اجتماعی، عرفانی و تربیتی و عبادی است؛ درحالی که آیت الله جوادی آملی بیشتر بر بعد عرفانی و تهذیب نفس نماز و حج تاکید داشته است. معماری ساده و منحصربه فرد خانه کعبه نیز  در مراسم حج نقش مهمی در ایجاد احساس پرستش خداوند دارد.

  اهداف پژوهش

  بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی و امام خمینی درباره نماز و حج.

  بررسی معماری خانه کعبه.

  سوالات پژوهش

  دیدگاه آیت الله جوادی آملی و امام خمینی درباره نماز و حج چگونه است؟

  معماری خانه کعبه دارای چه ویژگی هایی است؟

  کلیدواژگان: حج، نماز، جوادی عاملی، امام خمینی(ره)، کعبه
 • ناهید جلالیان، عبدالحسین فرزاد* صفحات 205-220

  نظر به اهمیت رمان در شکل نهایی و تکامل یافته آن یعنی ادبیات پست مدرن در شناخت ابعاد مختلف یک جامعه و روابط انسانی که به عنوان راهی جهت شناخت معضلات و نابسامانی ها و یافتن راه حل هایی جهت برون رفت از این مشکلات مطرح می باشد، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی نقش پست مدرن در ادبیات داستانی و نقاشی معاصر ایران پرداخت. این پژوهش با بررسی نمونه های برتر از رمان های معروف ایرانی و خارجی در تحقق به این هدف صورت پذیرفت. به دلیل عدم ارایه پژوهش های کافی از کارکرد این فرم ادبی، مقاله حاضر کاریست به شیوه تحلیلی-توصیفی در طرح مقوله رمان از آغاز تا به امروز در قالب ادبیات پست مدرن در ادبیات داستانی ایران و تاثیر آن در پیشبرد افکار از راه نقد نظری و نیل به فرهنگ پایا که از طریق پیوند منطقی با گذشته و رویکرد سازنده با تحولات فکری روز دنیا حاصل می شود. ادبیات داستانی در اصل از نیاز روح بشر به روایت ماجراها و رویدادهایی که با آن سروکار داشته سرچشمه می گیرد. بررسی زندگی بشر در جوامع مختلف نشان از وجود انواع روایت های داستانی دارد که باتوجه به موقعیت تاریخی، سیاسی، جغرافیایی، باورها  و اعتقادات آن ها شکل گرفته است. این مختصات در نقاشی معاصر که به سبک پست مدرن خلق شده است نیز دیده می شود.

  اهداف پژوهش

  ارزیابی نقش پست مدرن در ادبیات داستانی ایران.

  ارزیابی نقش پست مدرن در نقاشی معاصر ایران.

  سوالات پژوهش

  بهرام صادقی واحمد سعداوی با تاکید بر فرم های ادبی پسامدرن به خلق آثار داستانی خود پرداخت؟

  نقاشی معاصر ایران دارای چه مختصاتی از رویکرد پست مدرن است؟

  کلیدواژگان: ادبیات داستانی، نقاشی معاصر، پست مدرن
 • آزاده چاکری، ابوالفضل داودی رکن آبادی*، محمدرضا شریف زاده صفحات 221-234

  در جامعه ایران دوره قاجار گرایش به باورهای خرافی و انواع اشیاء اعتقادی ازجمله طلسم ها و تعاویذ، بسیار گسترده و عمومی بوده است. مستندات تاریخی گواه بر این است که زنان جامعه ایرانی گرایش بیشتر و پررنگ تری نسبت به مردان در بهره گیری از طلسم و توسل به انواع افسون ها داشته اند. این نگرش دارای زمینه ها، ریشه ها و در ادامه پیامدهایی بوده است که پژوهش حاضر به دنبال آن است با بررسی ریشه ها و پیامدها، به چگونگی شکل گیری این نگرش بپردازد و ضمن بررسی شرایط اجتماعی و زندگی زنان در عصر قاجار، فعالیت های  ایشان را به ویژه در حوزه  تولید و استفاده طلسمات مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش در نظر دارد با بررسی ریشه های فرهنگی و اعتقادی، علل گرایش به طلسمات و اوج گیری آن ها در عصر قاجار را مورد مطالعه قرار دهد. همچنین با تحلیل عوامل اجتماعی و سیاسی این دوران، به تشریح نقش کلیدی زنان در شکل گیری و توسعه هرچه بیشتر طلسمات در دوران قاجار بپردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گرایش به خرافات، ازجمله بهره گیری از طلسمات، پدیده ای رایج در جامعه سنتی بوده است و تمامی افراد جامعه بنابه شرایط اجتماعی و فرهنگی، به میزانی از آن بهره می گرفتند. اما مستندات تاریخی نشان از تمایز جنسیتی و گرایش بیشتر زنان به این باورها در عصر قاجار دارد. 

  اهداف پژوهش:

  شناسایی ریشه های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی موثر در رواج طلسمات در عصر قاجار.

  تشریح نقش کلیدی زنان در گرایش به طلسمات در عصر قاجار.

  سوالات پژوهش:

  عوامل فرهنگی و اعتقادی موثر در گرایش زنان قاجاری به علوم غریبه کدام اند؟

  اوج گیری علوم غریبه و بهره گیری از طلسمات چه پیامدهایی در شرایط اجتماعی و سیاسی ایران عصر قاجار داشته است؟

  کلیدواژگان: دوره قاجار، زنان، طلسم، باورهای خرافی، شرایط اجتماعی
 • مصطفی حامد نژاد، مریم بختیار*، علی یار حسینی صفحات 235-252

  امام خمینی (ره) دیدگاه بلندی را به حادثه عاشورا داشت و معتقد بود که خط سرخ شیعه که همان اسلام ناب محمدی (ص) است و در پرتو نهضت عاشورا، آزادی خواهی، ذلت ستیزی و شهادت طلبی که لازمه مبارزه با دستگاه  جور است، پر رنگ تر و هموارتر است. قیام سیدالشهدا، قیام برای خدا بود. مسیولیت پذیری، صبر و استقامت در راه خدا بود. همچنین، در فلسفه نهضت عاشورا بازگرداندن جامعه به سنت و سیره پیامبر (ص) و حفظ و احیای شریعت و اقامه عدل و معروف و رفع منکر و تشکیل حکومت اسلامی، شهادت، انجام اصلاحات بنیادی، ادای تکلیف بود. رویداد بزرگ عاشورا در بسیاری از آثار هنری نیز باتاب یافته است. در این میان، انعکاس این مضمون در نگارگری قابل تامل است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی  و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است.  یافته های پژوهش حاکی از این است که از دیدگاه امام خمینی (ره) اگر نهضت امام حسین(ع) نبود یزید و اتباع او اسلام را وارونه به مردم نشان می دادند. ماه محرم ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد. امام خمینی (ره) نیز در موارد متعدد از هدف الهی امام حسین(ع) در این نهضت یعنی رضا و خوشنودی خداوند با تعبیرهای گوناگون یاد می کند و از نظر ایشان اهداف نهایی نهضت عبارت اند از: حفظ اسلام، قیام برای خدا، اقامه نماز، رضایت الهی، اقامه حق و عدل می باشد. از سوی دیگر، مضمون عاشورا و جزییات این رویداد یکی از مهم ترین مضامین به کاربرده شده در نگارگری اسلامی بوده است.

  اهداف پژوهش:

  بررسی دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) پیرامون نهضت حسینی.

  بررسی انعکاس دیدگاه عرفانی امام خمینی(ره) و عاشورا بر نگاره های اسلامی.

  سوالات پژوهش

  دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) پیرامون نهضت حسینی چگونه است؟

  دیدگاه عرفانی امام خمینی(ره) و عاشورا چه بازتابی در نگاره های اسلامی یافته است؟

  کلیدواژگان: عاشورا، امام خمینی(ره)، کربلا، دیدگاه عرفانی، نگاره های اسلامی
 • مرجان حسین زاده نمدی، حسین اردلانی*، محمدعلی خبری، رحمت امینی صفحات 253-270

  درام های منتخب با درون مایه سوژه گریز و شخصیت هایی احساس گرا، با تاکید بر تجربه بلافصل و عقل گریز، امکان مطالعه فلسفه دلوز را ممکن ساخته است. این تحقیق قصد دارد تا مفهوم انسان به عنوان سوژه ای فراتر از عقل گرایی را از منظر نظریات ژیل دلوز مطرح و با خوانش نمایشنامه هایی با محوریت تجربه گرایی و فلسفه تجربه گرایی خوانشی تحلیل پذیر از انسان پست مدرن تبیین کند. برای تحقیق درباره این مهم، نمایشنامه هایی انتخاب شده که نمونه موفقی از تجربه ارزیابی مفهوم انسان در درام پست مدرن است. این آثار جایگاه انسان را از منظر فلسفی ارزیابی نموده و اثبات می کند که جایگاه حس و تجربه فراتر از نگاه عقل گرایان است. این تفکر می تواند به سوژه جرات چیزی فراتر از انسان شدن و یا حتی جرات تبدیل شدن به یک موجود تجربه گرای صرف را بدهد. در این راستا، ضمن انتخاب درام هایی به عنوان نمونه های موردی، مفهوم انسان را براساس معنای فلسفی زیستن و تجربه فردیت این مفهوم مورد پژوهش قرار داده است. همچنین تلاش خواهد شد تا به شیوه تطبیقی- تحلیلی با استفاده از روش های کتا خانه ای و منابع موجود به این هدف دست یابیم. یافته های پژوهش حاکی از این است که تمامی نمایشنامه ها علاوه بر امکان احصاء مولفه های تیاتر پست مدرن امکان بررسی مفهوم انسان- حیوان را از منظر دلوز در فلسفه پساساختارگرایی دارند. عناصر نمایشی باتوجه به آنچه گفته شد علاوه بر دلیل معیاری برای انتخاب آثار بودن همان اجزاء و مولفه ها و ویژگی هایی هستند که امکان پساساختارگرا بودن نمایشنامه ها و امکان خوانش مفهوم انسان -حیوان را به دلیل نظریه های تجربه گرایانه دلوز نه تنها درباره سوژه بلکه درباره ویژگی های فلسفه پست مدرنیستی را فراهم ساخت.

  اهداف پژوهش:

  بررسی مفهوم انسان-حیوان در متون نمایشی برگزیده از منظره ژیل دلوز.

  بررسی مفهوم انسان-حیوان در عناصر درام همچون تم، موضوع، عنوان، شخصیت و غیره.

  سوالات پژوهش

  مفهوم انسان-حیوان در متون نمایشی برگزیده از منظره ژیل دلوز چگونه است؟

  مفهوم انسان-حیوان در عناصر درام همچون تم، موضوع، عنوان، شخصیت و... چگونه است؟

  کلیدواژگان: ژیل دلوز، پساساختارگرایی، انسان-حیوان، پست مدرنیسم
 • جهان دانش، خسرو موحد*، ملیحه تقی پور صفحات 271-302

  در طول دوره های مختلف و با گذشت زمان، نمودهای کالبدی در خانه های ساخته شده در سبک های گوناگون معماری ایرانی به صورت های متفاوتی بروز یافته است. ازآنجاکه کالبد بنا یکی از اصلی ترین مفاهیم در معماری است. همچنین فضای سکونت ازجمله عملکردهایی است که  مولفه های شکلی و کالبدی در بروز اشکال مختلف آن ضروری است.  این پژوهش  به دنبال یافتن مولفه های الگوپذیری کالبدی فنوتایپ در زبان الگوی بناهای قاجار تهران به بررسی شواهد و مدارک تاریخی و فرهنگی موجود پرداخته و نمونه های مورد مطالعه در این تحقیق خانه های سنتی مربوط به دوره قاجار در تهران و نتیجه حاصل مقایسه و ارایه تجزیه وتحلیل نهایی براساس نمونه های مورد مطالعه خواهد بود. هدف از این پژوهش، تبیین مولفه های الگوپذیری کالبدی فنوتایپ  در الگوی سکونتگاهی قاجار می باشد؛ به عبارتی دیگر، مقایسه نگاه شکلی در قالب فرهنگ یک سرزمین خاص هدف این پژوهش است. از طرفی بررسی چگونگی سیر تغییرات مولفه های کالبدی در تحولات خانه ها در دوران قاجار هدف دیگری ست که این پژوهش به دنبال پاسخی برای آن خواهد بود. روش تحقیق در این پژوهش روش کیفی است. بدین منظور ابتدا با کمک مطالعه کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با متخصصین شاخص های اصلی تعیین گشته و همچنین به بازشناسی ارزش های کالبدی کهن در معماری ایران پرداخته می گردد در گام بعد از داده های حاصل از شبیه سازی نرم افزاری به منظور استخراج یافته ها استفاده شده و در نهایت بعد از جمع آوری داده ها مقایسه و تحلیل گرافیکی صورت می گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که چهار شاخص اندام های هندسه فضایی/آرایه ای/نما و سازه ای در سه دوره قبل از ناصری/ناصری و بعد از ناصری با چه تغییراتی به مرور زمان همراه بوده اند.

  اهداف پژوهش:

  تبیین مولفه های الگوپذیری کالبدی فنوتایپ در الگوی سکونتگاهی قاجار.

  بررسی تحولات کالبدی در خانه های اعیانی دوره قاجار.

  سوالات پژوهش:

  مولفه های الگوپذیری کالبدی فنوتایپ در الگوی سکونتگاهی قاجار چگونه است؟

  در دوره قاجار در خانه های از نظر کالبدی چه تغییراتی ایجاد شده است؟

  کلیدواژگان: فنوتایپ، مسکن سنتی، خانه اعیانی، قاجار، تهران
 • ساناز خداخواه جدی، وحید قبادیان*، سعید تیزقلم زنوزی صفحات 303-314

  کیفیت زندگی یکی از بنیادی ترین و مهم ترین موضوعات در حیطه تمام پژوهش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی است. به طوری که بی توجهی و شناخت ناکافی نسبت به مسیله کیفیت زندگی  و ابعاد و جنبه های گوناگون آن اثرات و تبعات آسیب زا بر تمام ابعاد و زوایای یک جامعه خواهند داشت. در این پژوهش، هدف شناسایی و سنجش میزان تاثیرگذاری مهم ترین مولفه موثر بر کیفیت زندگی در بافت ناکارآمد منطقه 12 شهر تهران در راستای تقویت سطح کیفیت محیط زندگی در این بافت است. با بررسی های انجام شده مسکن به عنوان مهم ترین اولویت در کیفیت زندگی ساکنان محسوب می شود که این امر می تواند علاوه بر تامین مسکن شهروندان که اغلب گروه های کم درآمد جامعه، به امر بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و استفاده از ذخایر و پتانسیل های موجود و درنهایت موجب ارتقای سطح کیفیت زندگی در این بافت ها شود. تجزیه و تحلیل داده ها از روش هایی مانند توصیفی، به کار بردن مدل های شامل آزمون تک نمونه ای کولموگروف، رگرسیون چند متغیره، پیرسون  بهره گیری شده است. نتایج نهایی مقاله حاضر بیانگر این است که الگوی مناسب برای افزایش کیفیت زندگی در بافت فرسوده منطقه 12 تهران بر مبنای کاهش دخالت دولت و استفاده بیشتر از بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد است.

  اهداف پژوهش:

  شناسایی و سنجش میزان تاثیرگذاری مولفه های موثر بر کیفیت زندگی در منطقه 12 شهر تهران.

  استفاده از توانایی ها و پتانسیل های موجودر در بافت های ناکارآمد شهر در راستای افزایش کیفیت زندگی.

  سوالات پژوهش:

  خصوصیات کالبدی و کارکردی بافت منطقه 12 و وضعیت اقتصادی- اجتماعی چه نقشی در فرایند افزایش کیفیت زندگی مردم این منطقه دارد؟

  مولفه ها و شاخص های کیفیت زندگی اقشار کم درآمد (از نظرکمیت و کیفیت) در شهر تهران در چه وضعیتی قرار دارد؟

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بافت ناکارآمد، بازآفرینی شهری، خط فقر مسکن، منطقه 12 شهر تهران
 • مهین خطیب نیا* صفحات 315-329

  معماری و ادبیات در کنار هنرهای دیگر چون نقاشی و موسیقی ازجمله هنرهای اسلامی اند که از بعد صوری و لفظی  (فرم و ساختار، ریتم و وزن) و کاربرد مفهومی دارای مشترکات زیادی هستند؛ به گونه ای که در برخی موارد تردیدی باقی نمی گذارد که خاستگاه و منشا وجودی آن ها از منبعی واحد است. ادبیات ابزار تفکیک نشدنی معمار و معمار شخصی شهودگرا است. البته در ادبیات برای رسیدن به اهداف یک طراحی خلاقانه، شعر بر سایر ابعاد ادبیات رجحان دارد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که شعر در مفاهیمی چون فضا، فرم، سبک و در حوزه زیباشناسی چون استعاره، تضاد، توازن، نماد، رمز و رنگ دارای مشابهات زیادی می باشد که نه تنها در لفظ، در مفهوم و محتوا نیز نمایان است و این نشان دهنده ارتباط و تاثیر شعر سنتی در معماری امروز است. از نمونه های بارز تاثیر شعر بر معماری،  نمود مفاهیم عرفانی و صوفیانه ازجمله افکار خیام، عطار، مولانا و سنایی بر مزار و گنبد بقاع متبرکه است. معماران دوره صفویه و قاجاریه، موسیقایی، هارمونی و مفاهیم شعر شاعران مذکور را دریافته و به حجم بدل ساختند. آثار معماری به دست آمده تبلور شاهکاری برآمده از ارتباط و تلفیق ادبیات و معماری است.

  اهداف پژوهش:

  بازشناسی ارتباط شعر سنتی و معماری در ایران.

  مطالعه نمود شعرهای عرفانی و صوفیانه در معماری بقاع متبرکه.

  سوالات پژوهش:

  شعر سنتی و معماری ایرانی دارای چگونه ارتباطی هستند؟

  اشعار صوفیانه و عرفانی در معماری بقاع متبرکه چه بازتابی داشته است؟

  کلیدواژگان: ارتباط، تلفیق، شعر، معماری، بقاع متبرکه
 • سعیده داداشی، سیمون آیوازیان*، زهره ترابی صفحات 330-353

  شیوه زندگی مجموعه ای جامع از عملکردهای روزمره است و برآورنده نیازهای مادی و معنوی انسان می باشد. تبدیل خانه های گذشته و سنتی به آپارتمان های امروزی، علاوه بر تغییرات کالبدی، عملکردی و فضایی معماری مسکن و محیط های مسکونی باعث تغییر در شیوه زندگی خانواده ایرانی شده است. از دیگر مسایلی که در روند تغییرات خانه های سنتی به امروزی تغییر کرده است مسیله جنسیت و روند تغییرات آن از گذشته تاکنون است. بازنمایی و خوانش جنبه های عینی و تاریخی جنسیت با تمرکز بر زنانگی در بستری که همواره با تحلیل و تفاسیری از مفاهیم قدسی همراه بوده است، در کشف زوایای پنهان با نگاهی متفاوت به معماری ایرانی-اسلامی یاری رسان است و می تواند در گسترش دایره زبانی و ادبیات معماری ایرانی نیز ایفای نقش کند. در این پژوهش از روش ترکیبی در نمونه موردی استفاده شده و روش های توصیفی و کیفی، تحلیلی و روش میدانی به بررسی خانه های سنتی و مدرن در محدوده شهر اردبیل پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که  فضاهایی مانند دهلیز و صاندیخانا به کلی از فرهنگ فضایی امروزه مردم اردبیل حذف شده است. با انتقال فعالیت های اجتماعی از داخل خانه به فضای خارج از آن، خانه مکانی برای انجام فعالیت های شخصی مبدل شده است. این امر سبب گرایش به اتاق های شخصی برای افراد خانواده و تبدیل اتاق های چندعملکردی به فضای تک عملکردی شده است. این مهم، انسان امروز را هرچه بیشتر از فعالیت های اجتماعی در محدوده خانه دور می کند و او را در خانه به حال خود وامی گذارد.

  اهداف پژوهش:

  آشنایی با روند تغییرات فرهنگ و شیوه زندگی زن و خانواده ایرانی در خانه های سنتی دوره قاجاریه، خانه سنتی دوره پهلوی و خانه های مدرن.

  بررسی تحولات خانه های سنتی و مدرن در شهر اردیبل.

  سوالات پژوهش:

  روند تغییرات فرهنگی در خانه های سنتی قاجار و پهلوی و خانه های معاصر چگونه است؟

  خانه های سنتی و مدرن شهر اردبیل از دوره قاجار تا معاصر چه تحولاتی را پشت سرگذاشته اند؟

  کلیدواژگان: فرهنگ، شیوه زندگی، خانه سنتی، خانه مدرن
 • عارف داودی، عبدالکریم البوغبیش*، عزیز عشمیدیان نژاد صفحات 354-375

  نقد روان شناختی در پی کشف عقده های روان شناختی است که توسط شاعر یا نویسنده بر روی کاغذ جاری شده، و میزان تاثیرگذاری این عقده ها را در برخورد با متون ادیب بررسی می کند. همچنین نقد روان شناختی می کوشد تا از میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ادبیات و نحوه نگارش متون رونمایی کند. دعبل خزاعی یکی از مهم ترین شاعران شیعی عصر عباسی است که از عقده های روانی فراوانی رنج می برد. بنا بر اهمیت موضوع نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین الگوی روان شناختی موجود در زندگی و اشعار این شاعر هستند. علاوه بر آن، در این پژوهش والایش یا متعالی ساختن، سرکوب، حقارت، شیوایی بلاغی آرایه تکرار و تاثیر روانی آن و خشم و تهدیدی که خزاعی بر آن چیره شده است، شرح می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، چون خزاعی می دید که حاکمان ستمگر به ناحق حکومت می کنند و اهلیت و شایستگی خلافت را ندارند و ثروت مردم را چپاول می کنند و هر جا که می خواهند با دین بازی می کنند، به همین دلیل خشم او شدید و کینه تمام وجودش را فرا گرفت و چون سکوت در برابر اعمال حاکمان را جنایتی بس بزرگ می دانست، لذا با حمل سلاح خود که همان هجا بود به دفاع از حقانیت پرداخت و بدین وسیله با آن ها به مقابله برخاست. به همین دلیل حاکمان سعی در صدمه زدن به او داشتند، به گونه ای که دعبل نیز گوشه گیر شد، اما هنگامی که نظاره گر اموری بود که حاکمان به نام دین انجام می دادند، دست از هجا برنمی داشت.

  اهداف پژوهش

  شناخت آن انگیزه های روانی اصلی که دعبل خزاعی را به آغوش تنهایی، بیگانگی و شکایت از همه چیز سوق داد.

  آشنایی خواننده با تعریف تفاخر و سپس مکانیسم دفاعی، بدبینی، بیگانگی، شکایت و دلتنگی و شواهد آن ها.

  سوالات پژوهش

  نتیجه بدبینی و سرکوب جامعه استبدادی و سلطنتی دوره عباسی چیست؟

  سازوکار روانی دعبل خزاعی برای دفاع از خود، مذهب و اعتقاداتش چیست؟

  کلیدواژگان: دعبل خزاعی، عصر عباسی، رویکرد، روانشناسی، شعر
 • سودابه دهقانی، محمدجواد صفار*، حمیدرضا علی کرمی صفحات 376-401

  هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مقاد آن والتزام به آثار ناشی از آن قرارداد است. عقد بیع به عنوان بارزترین نمونه های بیع لازم، برای قرار گرفتن در مسیر اجرای خود، باید دارای مفاد واضح و روشن بوده و طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار و عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. یکی از این شرایط تسلیم می باشد اصولا عقد بدون تسلیم محقق می‏شود مگر در عقد غیرمعوض و برخی از عقود استثنایی. با وجود این، در تمام موارد عقد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. تسلیم و قبض از آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرار داد می‏شود. تسلیم و قبض هیچ یک عمل حقوقی نیست؛ زیرا در حصول قبض اذن بایع شرط نیست. این درصورتی است که موضوع تسلیم عین معین باشد ولی هرگاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق و فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است، ولی لزوم تعیین مصداق، تسلیم را عمل حقوقی نمی‏سازد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است و بر آن است که به تبیین مقوله تسلیم در عقد بیع و شرایط آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بپردازد.

  اهداف پژوهش

  تبیین مقوله تسلیم در عقد بیع.

  بررسی تطبیقی تسلیم و نقش آن در قرارداد بیع منقول در حقوق ایران و انگلستان (با تاکید بر اقلام تولیدات صنایع دستی).

  سوالات پژوهش

  مفهوم و ماهیت حقوقی تسلیم چیست؟

  نقش مقوله تسلیم در قرارداد بیع منقول و شرایط آن در حقوق ایران و انگلستان چه می باشد؟

  کلیدواژگان: تسلیم، قرارداد بیع، صنایع دستی، حقوق ایران، حقوق انگلستان
 • افسانه رخشانی، حمید طبسی*، حبیب جدیدالاسلامی صفحات 402-415

  لهراسب، یکی از شخصیت های اسطوره ای است که در اوستا، شاهنامه و متون منظوم پهلوانی از سیمایی کاملا متمایز برخوردار است. در فرازوفرودهای دوران او، رخدادهایی است که به ظاهر ناشی از انحطاط در خاندان وی بوده است، در اوستا از لهراسب و پسر او، گشتاسب، سخن رفته است؛ اما از میان این دو شخصیت، تنها گشتاسب صاحب تاج کیانی می شود و به پادشاهی می رسد و لهراسب جز این که پدر گشتاسب باشد، نقشی در سلسله پادشاهی ندارد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی عللت تفاوت در قرایت های موجود در متون پهلوی و اوستا درباره لهراسب است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ این سوال است که چرا لهراسب در اوستا و سایر متون حماسی فارسی، شخصیتی دوگانه دارد. یافته های پژوهش حاکی از این است که هنگام تدوین یشت های اصلی اوستا، داستان مربوط به لهراسب شکل منسجمی نداشته و همین امر باعث شده که لهراسب اوستایی، شخصیتی کاملا متفاوت از لهراسب شاه در متون حماسی پیدا کند. همچنین ارتباط تنگاتنگ میان لهراسب و گشتاسب در این داستان و درهم تنیدگی شخصیت این دو نفر، شاید نتیجه اختلاط شخصیت های اساطیری و ادغام خویشکاری آنان باشد که به سنت پویای نواحی شرقی ایران به گونه ای متفاوت از اوستا، به شاهنامه و سایر منظوم پهلوانی فارسی منتقل شده است.

  اهداف پژوهش

  شناخت لهراسب در اوستا و متون حماسی.

  بررسی علل تفاوتهای در شخصیت لهراسب در اوستا، شاهنامه و متون پهلوانی.

  سولات پژوهش

  علت تفاوت شخصیتی لهراسب شاه در متون حماسی و اوستا چیست؟

  شخصت لهراسب چه بازتابی در شاهنامه تیموری محفوظ در کتابخانه ملی پاریس دارد؟

  کلیدواژگان: لهراسب، گشتاسب، اوستا، شاهنامه، متون منظوم پهلوانی
 • ویدا رکاب، آرش مشفقی*، غلامحسین جوانمرد صفحات 416-432

  ادبیات تطبیقی بستری است شکوفا برای شناخت، ارزشیابی و سنجش تفکر و هنر مردمان سرزمین‏های گوناگون که اندیشه، احساس و ذوق خودشان را در قالب شعر و داستان در پهنه تاریخ جاودانگی بخشیده اند. شناخت بهتر این اندیشه و عواطف، بی گمان با طمالعه و تدقیق در ذوق و هنر مردمان سرزمین های دیگر و مقایسه بین آن ها میسر خواهد شد. ویس و رامین سروده فخرالدین اسعد گرگانی (شاعر قرن پنجم هجری) و داستان تریستان و ایزوت (اثر ژوزف بدیه، ادیب فرانسوی قرن بیستم)، ازجمله داستان های عاشقانه و جالب به شمار می رود. برخی قهرمانان در این دو داستان که یکی متعلق به قوم پارت و دیگری متعلق به اقوام سلتی است، دارای روحیات اخلاقی و روانی مشترکی هستند. پژوهش حاضر تلاش کرده است که با روشی تحلیلی-تطبیقی قهرمانان این دو داستان را از منظر روانشناسی شخصیت مورد کند و کاو قرار دهد. بررسی صورت گرفته نشان داده است که اگرچه همانندی هایی در روحیات و خصایص اخلاقی برخی قهرمانان این دو داستان وجود دارد؛ اما تفاوت های موجود، از روحیات، آداب، فرهنگ دو قوم پارتی و سلتی سرچشمه گرفته است. مضامین مربوط به ادبیات عاشقانه مانند داستان ویس و رامین در محتوای هنرهای معاصر نیز نمود روشنی دارد.

  اهداف پژوهش

  بررسی تطبیقی روانشناسی شخصیت ها در ویس و رامین و تریستات و ایزوت.

  بررسی مضمون جلوه های داستان ویس و رامین در هنرهای معاصر.

  سوالات پژوهش

  ابعاد روانشناسی شخصیت ها در ویس و رامین و تریستات چه وجوه اشتراک یا تفاوت هایی دارد؟

  مضمون داستان ویس و رامین چه بازتابی در هنرهای معاصر داشته است؟

  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، روانشناسی شخصیت، فخرالدین اسعد گرگانی، ویس و رامین، ژزرف بدیه. تریستان و ایزوت
 • مریم رئیسی باغ شهبازی، عطامحمد رادمنش*، قربانعلی ابراهیمی صفحات 433-448

  نشانه شناسی مطالعه نظام مند نشانه ها برای دریافت پس زمینه های گوناگون فکری شاعر یا نویسنده است. نماد و نشانه بیان کننده تجربه ای غیرمحسوس با قابلیت چندمعنایی و عدم قطعیت مدلول ها است؛ از این رو نماد، مصادیق متعددی پیدا می کند و یگانه راه درک معنی آن، تاویل و تفسیر است. بر این اساس برای رسیدن به معنای نماد، باید از روساخت به ژرف ساخت، با در نظر گرفتن ساختار و بافت متن گذر کرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است مولانا شاعری عارف و معناگراست که از نماد برای پرداخت الگوهای فکری خود بهره گرفته است. او به طبیعت و نمادهای طبیعی توجه بسیاری کرده است و با توجه به اینکه در میان مردم و با آن ها مانوس بوده سعی کرده است محیط اطراف و زندگی افراد آن زمان را به درستی به تصویر بکشد. نویسندگان با کشف نشانه های موجود در متن غزلیات شمس، کوشیده اند به لایه های متنوع و متضاد فکری مولانا دست یابند و از طریق توانسته اند به شخصیت و عرفان مولانا نزدیک شوند و منظور ایشان از هر مطلب را برای عموم مردم روشن سازند.

  اهداف پژوهش:

  بیان آداب و رسوم خانقاهی از دید نمادین است (به عنوان نمادهای عرفانی در غزلیات شمس).

  2 .بررسی بازتاب آداب و رسوم صوفیه و نمادهای آن در شعر مولوی.

  سوالات پژوهش:

  1. کدام یک از آداب و رسوم خانقاهی بیشترین کاربرد را در غزلیات شمس دارد؟

  2. مولانا به آداب خانقاه به عنوان آداب و رسوم طبیعی و رایج نگاه کرده یا از دید نمادین آن را بررسی کرده است؟

  کلیدواژگان: معناشناسی، غزلیات شمس، مولوی، نماد، آداب و رسوم
 • پیام زین العابدینی*، مائده منطقیان صفحات 449-467

  رنگ ها در تمدن های گوناگون دارای ارزش ها و کارکردهای گوناگونی اعم از روانی، فلسفی، آیینی، مذهبی و غیره هستند. رنگ ها می توانند حامل پیام های گوناگون آشکار یا ضمنی بوده و بر احساس، ارتباطات، تفکر، اندیشه، و رفتارهای شخصی یا گروهی تاثیرگذار باشند. ایران زمین با قدمتی کهن در بافتار سنتی و یا مدرن خود از وجوه و ویژگی های رنگ در همه زمینه های زیستی و داشته های فرهنگی، هنری و مذهبی اش بهره برده است. رنگ ها همواره هویتی آشکار یا پنهان داشته اند که به تناسب اعتقاد ایرانیان مورداستفاده قرار گرفته اند. در قرآن و احادیث و روایات حتی به لحاظ فیزیولوژیک بارها به خواص اثربخش رنگ ها اشاره شده است. سواد رسانه ای و آگاهی مخاطبان به خصوص در سال های اخیر فیلم سازان و تولیدکنندگان هنر صنعت رسانه انیمیشن را به سوی سینمای بصری رهنمون ساخته و رنگ به عنوان عنصری مهم نقش قابل توجه ای دارد. هنر انیمیشن ایران زمین نیز با قدمتی طولانی، متاثر از چنین رویکردی سال ها در تلاش است که از خصایل رنگ ها در تبلور و پرتوافشانی دین و فرهنگ ملی سود جوید. پژوهش حاضر با هدفی کاربردی در صدد آن است تا منزلت و جایگاه این باور ملی درخصوص نقش نمادین رنگ را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. مسیله اصلی پژوهش حاضر واکاوی چگونگی استفاده از رنگ ها در فضاسازی انیمیشن های مذهبی ایرانی با تکیه بر فرهنگ کهن ایرانی اسلامی می باشد. روش تحقیق کیفی با رویکردی تحلیلی، توصیفی بر اساس گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ایی و آرشیوهای صوتی تصویری می باشد. از این رو، فیلم «شاهزاده روم» به صورت انتخاب هدفمند مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

  اهداف پژوهش:

  واکاوی تاثیر رنگ ها و معانی آن ها در هنر، فرهنگ، متون اسلامی و مخاطب.

  2. بررسی لزوم استفاده از رنگ ها برای القای یک فضای مذهبی در انیمیشن های ایرانی.

  سوالات پژوهش:

  رنگ ها در مذهب شیعه و فرهنگ ایرانی دارای چه ویژگی هایی هستند؟

  2. چگونه می توان از رنگ ها در فیلم های انیمیشن استفاده کرد به گونه ای که حامل باورهای فرهنگی و اعتقادات ملی و مذهبی باشند؟

  کلیدواژگان: رنگ های نمادین، فضاسازی، انیمشین های مذهبی ایرانی.
 • نانسی ساکی* صفحات 468-484

  مسجد به عنوان یک مکان عبادی-سیاسی، موضوعی است که قرآن با نگرشی کامل و دیدگاهی جامع بدان آن پرداخته است. نوع عبارت، تاکید و میزان پرداختن به هر موضوعی، بیانگر اهمیت و جایگاه آن در قرآن کریم است. یکی از مهم ترین ویژگی در مساجد هم گونه‎های معماری مذهبی بوده است. به گونه‎ای که بخش مهمی از آثار ماندگار معماری جهان را فضاهای آرامگاهی و عبادتگاهی تشکیل می‎دهد. معماری مساجد به عنوان فضاهای عبادتگاهی مخصوص دین اسلام، مهم ترین نمود معماری اسلامی محسوب می‎شود که در پهنه گسترده جغرافیای سرزمین‎های اسلامی از تنوع و گونه‎گونی خاصی ازنظر نحوه طراحی و چگونگی برخورد با اقلیم خاص آن مناطق برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش کیفی و تکنیک تحلیل متن براساس داده های کمی بوده و از مباحث انتزاعی پرهیز شده است. نتیجه این بررسی حاکی از آن است که نمونه‎ها و گونه‎های متنوعی از مساجد با کتیبه های قرآنی متنوع در دوره‎های مختلف تاریخی و نیز در مناطق مختلف اقلیمی-جغرافیایی قابل مشاهده و بررسی است. توجه انحصاری این پژوهش به کتیبه های مسجد جامع اصفهان است. این امر میزان ترقی و تاثیرپذیری و تحولات بنیادین در معماری، خلاقیت سازندگان و هنر طراحی آن را نمایان می کند.

  اهداف پژوهش

  بررسی جایگاه آیات قرآن در معماری اسلامی.

  بازشناسی مضامین قرآنی در کتیبه های قرآنی مسجد جامع اصفهان.

  سوالات پژوهش

  آیات قرآنی چه جایگاهی در معماری اسلامی دارد؟

  مضامین قرآنی چه نقشی در کتیبه های قرآنی مسجد جامع اصفهان دارد؟

  کلیدواژگان: معماری اسلامی، آیات قران، کتیبه های قرآنی، مسجد جامع اصفهان
 • سمانه سادات شهید حسینی، حسنعلی عباس پور اسفدن*، وحید رویانی صفحات 485-501

  شاهنامه فردوسی بهترین کتابی است که براساس روایت های ملی و شاهنامه منثور ابومنصوری سروده شده است. علاوه بر این کتاب، در بستر تاریخ ما، روایت های ملی دیگری نگاشته شده که بعضی از آن ها در قالب طومار نمایانده شده است. برخی از این طومارها ضمن اقتباس از شاهنامه فردوسی و دیگر روایت های ملی با مرام و اندیشه نقالان و ذوق مردم آمیختگی پیدا کرده و به صورت متفاوت به دست ما رسیده است. «طومار نقالی شاهنامه» ازجمله این طومارهاست. باتوجه به این که تاکنون کار مقایسه ای بین شاهنامه و طومار مذکور انجام نشده بود؛ در این پژوهش، شخصیت سیاوش در شاهنامه با شخصیت سیاوش در طومار نقالی شاهنامه مورد مقایسه و تحلیل قرار خواهد گرفت و وجوه افتراق و اشتراک آن ها بررسی شد. این پژوهش در یک نگاه کلی نشان می دهد که شخصیت سیاوش در طومار نقالی شاهنامه، با شخصیت سیاوش در شاهنامه فردوسی چهره ای بسیار نزدیک به هم دارند و اندک تفاوت های آن برمی گردد به میزان تاکید روایت و راویان به جنبه های از شخصیت سیاوش در طومار که گاه کم رنگ تر و گاه پررنگ تر از شاهنامه می کند. باتوجه به مقایسه طومار نقالی شاهنامه با شاهنامه روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده و باتوجه به موضوع پژوهش و مقایسه متن ها روش تجزیه وتحلیل اطلاعات به صورت محتوایی انجام شده است.

  اهداف پژوهش:

  تحلیل و مقایسه افتراق شخصیت سیاوش در شاهنامه با شخصیت سیاوش در طومار نقالی.

  تحلیل و مقایسه اشتراک شخصیت سیاوش در شاهنامه با شخصیت سیاوش در طومار نقالی.

  سوالات پژوهش:

  افتراق شخصیت سیاوش در شاهنامه با شخصیت سیاوش در طومار نقالی چگونه است؟

  اشتراک شخصیت سیاوش در شاهنامه با شخصیت سیاوش در طومار نقالی چگونه است؟

  کلیدواژگان: شاهنامه، سیاوش، طومار نقالی
 • علیرضا شیرخانی، خسرو صحاف*، هیرو فرکیش، داود چوگانیان صفحات 502-525

  اصل «سلسله مراتب» یکی از اصول بنیادی حاکم برجهان هستی است و ازآنجاکه صنع انسانی، عامل برقراری ارتباط انسان با جهان هستی می باشد، لذا این اصل نیز یکی از اصول اساسی به کار رفته در آثار و هنرهای سنتی است. در این میان مساجد به عنوان مهم ترین نمود معماری اسلامی و به دلیل موضوعیت خاص معنوی دارای نظام های سلسله مراتبی پیچیده ای می باشند که لایه های عمیق تری از وجود آدمی را مخاطب قرار داده و زمینه تعالی و رسیدن به کمال را فراهم می کند. مسیله ای که می توان در این بحث مطرح نمود چگونگی تاثیرپذیری اصل سلسله مراتب در معماری از سلسله مراتب عالم است. ازآنجاکه این اصل عامل مهمی در سیر تعالی انسان در معماری ایفا می کند، می تواند به عنوان ابزاری انتقادی برای بهبود وضعیت مساجد امروز باشد. بدین منظور این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل محتوا، با گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای با بهره گیری از حکمت متعالیه، پس از بررسی و شناخت عوامل تاثیرگذار بر ظهور اصل سلسله مراتب در جهان هستی به چگونگی نمود این عوامل در معماری مساجد و تاثیر آن ها بر تجلی این اصل در مساجد ایرانی پرداخته و به منظور درک بهتر، مصادیق آن ها را در مسجد گوهرشاد تحلیل می کند. نتایج این پژوهش بیانگر این امر است که، وحدت در کثرت و حرکت جوهری از اصول اساسی حکمت ایرانی، از عوامل تاثیرگذار بر تجلی اصل سلسله مراتب در جهان هستی و معماری مساجد ایرانی می باشند. 

  اهداف پژوهش

  بررسی اصل سلسله مراتب در معماری مساجد ایرانی.

  بررسی تجلی اصل سلسله مراتب در معماری مساجد ایرانی.

  سوالات پژوهش

  اصل سلسله مراتب در معماری مساجد ایرانی چگونه است؟

  تجلی اصل سلسله مراتب در معماری مساجد ایرانی چگونه است؟

  کلیدواژگان: اصل سلسله مراتب، حکمت متعالیه، مساجد ایرانی، مسجد گوهرشاد
 • خدیجه صاحبکار فرخانی، محمدعلی شریفیان*، شبنم شفیعی مقدم صفحات 526-541

  فروغ فرخزاد از برجسته ترین سرایندگان اشعار زنانه در تاریخ ادبی معاصر ایران محسوب می شود. اشعار وی در قالب دیدگاهی انتقادی خودنمایی می کند. این اشعار علاوه بر داشتن زبانی ساده و صمیمی، بی پرده ترین و هنری ترین تصاویر زنانگی زندگی وی را به تماشا گذاشته است. در این پژوهش ساختار زبانی این تصاویر در اشعار وی مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. لذا جامعه آماری آن، تمام اشعار فروغ خواهد بود و حجم نمونه براساس روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده است و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، گونه های مختلف توازن در سطوح آوایی، واژگانی و نحوی بررسی می شود تا چگونگی استفاده وی از شگردهای قاعده فزایی آشکار شود. در بخش نخست در توازن آوایی، توازن واجی و توازن هجایی بررسی می شود. سپس در توازن واژگانی انواع تکرار در سه سطح واژه، گروه و جمله تحلیل شده و در بخش پایانی توازن نحوی با دو زیربخش همنشین سازی نقشی و جانشین سازی نقشی توصیف می شوند. در بررسی های انجام شده، نتیجه بیانگر آن است که فروغ فرخزاد از بین شگردهای آوایی، بیشتر به توازن آوایی و واژگانی توجه داشته که علاوه بر بازتاب هنری و خلاقیت وی در کاربرد این توازن ها- به ویژه توازن آوایی و نغمه حروف- توانسته مفاهیم شعری خود را بسیار هنرمندانه همراه با صمیمیت به مخاطبان القا نکند و بر موسیقی و برجستگی کلامش بیفزاید.

  اهداف پژوهش

  تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی توصیفی در اشعار فروغ فرخزاد.

  بررسی توازن آوایی، توازن واجی و توازن هجایی در اشعار فروغ فرخزاد.

  سوالات پژوهش

  ساختار و زیبایی شناسی در اشعار فروغ فرخزاد چگونه است؟

  توازن آوایی، توازن واجی و توازن هجایی در اشعار فروغ فرخزاد چگونه است؟

  کلیدواژگان: موسیقی شعر، قاعده افزایی، توازن آوایی، توازن واژگانی، فروغ فرخزاد
 • امیر طیبی* صفحات 542-560

  دانش ضمنی، بخشی از دانش بشری است که  بیشتر براساس مهارت و تجربه  کسب می‏شود  و انتقال آن از فردی به فرد دیگر و تبدیل آن به دانش صریح، با چالش‏هایی جدی روبه رو است. بخشی از دانش ضمنی شعرای حکیم ایران، در شعرهای‏شان متجلی شده‏ است. یکی از بزگ‏ترین این شعرا که بیان کننده جهان‏نگری ایرانی است، حافظ است. در این مقاله، سعی شده است با روش تفکر منطقی و تحلیل زبانی، بخش کوچکی از دانش ضمنی پنهان در ابیات حافظ را که مرتبط با مفهوم «رندی» است، آشکار شود. فرض اصلی اول این مطالعه، این است که ابیات دیوان حافظ راجع به این مفهوم که در کنار مفهوم «عشق» مهم‏ترین مفاهیم این مجموعه اشعار هستند، دانش ضمنی عمیقی راجع به انسان را در خود پنهان کرده‏اند. دومین فرض اصلی این مقاله، این است که آشکار کردن این دانش ضمنی انسان‏شناسانه و پیدا کردن ارتباط آن با مفهوم «شهر»، دستاوردی مهم برای دانش شناخت شهر و ساخت شهر دارد. این مطالعه با روش تحلیل زبانی - منطقی ربط دو مفهوم-واژه «شهر» و «رندی» را جست وجو می‏کند. در این مطالعه، روش و نتیجه در هم تنیده هستند و کاملا شفاف روش تحلیل آن از خلال سطور آن، قابل مشاهده‏ است. نتایج این مطالعه، براساس انتخاب‏های عقلی صورت گرفته در مطالعه در چهار بعد زمان، مکان، حرکت و شاعری آشکار شده‏اند. اما در این مقاله، تنها بعد زمان، به عنوان یکی از ابعاد ربط شهر و رندی، آورده شده  است. این مطالعه، مقدمه‏ای نسبتا بدیع برای استفاده از روش‏های تحلیل منطقی در دانش شهرشناسی و شهرسازی است. 

  اهداف پژوهش

  بررسی ارتباط مفاهیم شهر و رندی در اشعار حافظ براساس بعد زمان.

  کاربرد روش تحلیل منطقی-زبانی در تبیین ارتباط مفاهیم شهر و رندی در اشعار حافظ.

  سوالات پژوهش

  بین مفاهیم شهر و رندی در اشعار حافظ براساس بعد زمان چه ارتباطی وجود دارد؟

  آیا با استفاده از روش تحلیل منطقی-زبانی می توان ارتباط مفاهیم شهر و رندی در اشعار حافظ را تبیین کرد؟

  کلیدواژگان: شهر، رندی، تحلیل منطقی-زبانی، دانش ضمنی، بعد زمان
 • لهراسب عالی محمدی، شاهپور شهولی کوه شوری*، امیدوار مالملی صفحات 561-572

  کهن الگوها یا آرکی تایپ ها یا سرنمون ها ، مفاهیمی ازلی ابدی هستند که در ذهن انسان ها قرار دارند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. کهن الگوها مصادیقی مانند : عشق ، مرگ ، ترس ، شادی ، قهرمانی ، فداکاری ، راهبری ، کینه ، دشمنی و . . . . را بیان می کنند . اولین بار کارل گوستاو یونگ ، به اهمیت کهن الگوها پی برد و در کتاب هایش به آن ها پرداخت . کهن الگوها نقش مهمی در ادبیات و هنر دارند . درواقع ادبیات و هنر محملی مناسب برای بروز و ظهور و بازآفرینی کهن الگوهاست . این تحقیق به بررسی جلوه های زیبایی شناختی و کهن الگویی رمان بوف کور صادق هدایت می پردازد . بر اساس یافته های این مقاله ، راوی بوف کور نماد کهن الگوی یک قهرمان شکست خورده است . او در وصال با آنیمای خود زن اثیری با ناکامی مواجه می شود . او همچنین درجریان تبدیل «خود» به انسان نوعی ، متوجه دگرگونی خویشتن در ابعاد روحی و جسمی شده و تجربه از دست دادن نخستین «ابژه عشق» او را دچار نوعی اضطراب با علایم مشخص می کند و این چنین می شود که در جذب محبت کهن الگوی مادر و جانشین او عمه ، ننجون نیز ناکام می ماند . او داستان زندگی خود را می نویسد تا سایه اش را بشناسد و در پایان متوجه می شود که سایه او ، همان پیرمرد خنزرپنزری است . به طور کلی در این اثر از 7 نماد و جلوه کهن الگویی استفاده شده است . روش پژوهش در این جستار ، تحلیلی توصیفی است .

  اهداف پژوهش

  بررسی و تحلیل کارکرد کهن الگوها در داستان بوف کور صادق هدایت.

  بررسی زیبایی شاختی و کهن الگوهای پرکاربرد در داستان بوف کور صادق هدایت.

  سوالات پژوهش

  کهن الگوها در داستان بوف کور صادق هدایت چه نمود و جلوه ای دارند؟

  کدام کهن الگوها در داستان بوف کور صادق هدایت، نقش و بازتاب بیش تری دارند؟

  کلیدواژگان: صادق هدایت، بوف کور، کهن الگو، یونگ
 • پریسا غلام زاده نیکجو، ایوب کوشان*، رستم امانی صفحات 573-585

  امیرخسرو دهلوی بی تردید بزرگ ترین شاعر پارسی گوی هند و یکی از شاعران شیرین سخن و نیرومند فارسی است که آثار وی به واسطه معانی آشنا که ارباب عشق و محبت بر حسب ذوق و وجدان خود آن را درمی یابند مقبول همه کس افتاده است. وحدت وجود به عنوان یکی از اصول جهان بینی عرفانی، موضوعی است که امیرخسرو دهلوی در اشعارش به آن پرداخته و با استمداد از زبان تمثیل مسیله وحدت وجود را بیان کرده و رویکردی همه جانبه به آن دارد. عارفان آنچه دیده و تجربه کرده اند را تعبیر می کنند. با درنظر گرفتن چگونگی شناخت خداوند که تنزیه به همراه تشبیه است و نیز مراتب توحید نظری و عملی و رسیدن به مرتبه ای از شناخت که همه چیز از خدا و به سوی اوست. باتوجه به رابطه خدا و عالم که نه براساس علیت، بلکه مبتنی بر تجلی است، عارفان مسلمان به مسیله وحدت وجود وقوف یافته و آن را با تعابیر مختلفی بیان می کنند. این پژوهش درصدد بررسی این موضوع در آثار این شاعر بوده تا ضمن کشف عناصر وحدت وجود به کار رفته در آثار این شاعر به ارزیابی آن ها بپردازد. از سوی دیگر مسیله محدت وجود به عنوان یکی از انگاره های مربوط به فرهنگ مذهبی در معماری مساجد نیز جایگاه ویژه ای دارد. در این پژوهش به وحدت و کثرت در معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان نیز پرداخته شده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیل انجام شده است حاکی از این است که اصل وحدت وجود در ادبیات امیرخسرو دهلوی و معماری مسجد شیخ لطف الله نقش محوری دارد.

  اهداف پژوهش

  بررسی وحدت وجود در منظومه های امیرخسرو دهلوی.

  بررسی اصل وحدت و کثرت معماری در مسجد شیخ لطف الله اصفهان.

  سوالات پژوهش

  جایگاه وحدت وجود در منظومه های امیرخسرو دهلوی چگونه است؟

  جایگاه اصل وحدت و کثرت معماری در مسجد شیخ لطف الله چگونه است؟

  کلیدواژگان: مفاهیم غنایی، وحدت وجود، امیر خسرو دهلوی، معماری، مسجد شیخ لطف الله
 • اتوسا قناد، فرح حبیب*، حسین ذبیحی صفحات 586-597

  نوشتار حاضر در پی آن است تا از طریق ارتقاء دلبستگی افراد به محل زندگیشان زمینه ماندگاری آنها را در شهرهای جدید فراهم نماید. لذا به تبیین رابطه میان معیارهای کالبدی در مجتمع های مسکونی و حس دلبستگی به مکان در شهرهای جدید می پردازد. پژوهش پیش رو، پژوهشی بنیادی-کاربردی است و در بخش نظری متکی به مطالعات کتابخانه ای و راهبرد تحقیق کیفی و در بخش عملی از راهبرد تحقیق همبستگی و گونه رابطه ای آن استفاده کرده است، جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش میدانی و پرسشنامه در شهر جدید گلبهار کمک گرفته است. همچنین از آزمون همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی برای تعیین ماهیت رابطه میان انگاره دلبستگی به مکان و معیارهای کالبدی واحدهای مسکونی واقع در مجتمع های مسکونی و همچنین رتبه بندی آن ها در نرم افزار SPSS استفاده شده است. از نقطه نظر ساکنان 8 معیار کلیدی مرتبط با حوزه واحدهای مسکونی در زمینه شکل گیری و ارتقای دلبستگی به مکان در مجتمع های مسکونی دارای اهمیت است. نتایج پژوهش ضمن تایید همبستگی معنادار این عوامل کالبدی با انگاره دلبستگی به مکان، غنای بصری (زیبایی) را از منظر ساکنین به عنوان اثرگذارترین عامل کالبدی در القاء حس دلبستگی به محل سکونتشان نشان داد و بر لزوم توجه به نیازهای والای انسانی (نیاز به زیبایی) تاکید نمود. همچنین مشخص شد در مواردی که افراد عوامل کالبدی واحد سکونتی خود را مناسب نیافته اند، تمایل بیشتری به ترک محل زندگیشان از خود بروز داده اند، که نشان دهنده آن است که از طریق ارتقای معیارهای کالبدی مرتبط با واحد سکونت می توان زمینه ماندگاری افراد را در مکان فراهم کرد.

  اهداف پژوهش

  بررسی ماندگاری ساکنین شهرهای جدید از طریق ارتقای دلبستگی به مسکن توسط معیارهای کالبدی معماری.

  شناسایی و تبیین معیارهای کالبدی موثر بر ارتقای حس دلبستگی ساکنین.

  سوالات پژوهش

  چه رابطه ای میان معیارهای کالبدی مسکن و دلبستگی به مکان و ماندگاری ساکنین وجود دارد؟

  کدام یک از معیارهای کالبدی مسکن در ارتقای حس دلبستگی به مکان موثر است؟

  کلیدواژگان: مکان، دلبستگی به مکان، مجتمع مسکونی، شهرهای جدید
 • زهره قنبرزاده محمدی، مریم بختیار*، سید جاسم پژوهنده صفحات 598-610

  یکی از ابعاد شخصیتی مهم امام خمینی (ره) اندیشه عرفانی او است که یقینا در رهبری آن حضرت تاثیر شایانی داشته است. ایشان عشق و محبت الهی را مثل سایر حکما و فلاسفه کاملا شرعی و مبنای آن را قرآن و حدیث و ایمه می داند. به همین علت هم در آثار منثور و هم در آثار منظوم و عرفانی خود از اصطلاحات مجازی عرفا بهره بسیار برده است. هنر نیز از مضامینی از که در اندیشه امام خمینی(ره) به آن اشاره شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری به صورت کتابخانه ای بوده است. یافته های پژوهش حاکی از این است امام خمینی (ره) علاوه بر اینکه در آثار خود از محبت و عشق الهی سخن گفته است اهل علم را از قضاوت ناصحیح درباره ی عشق و محبت الهی نهی می نماید و در نهایت امام مسیله عشق را نه تنها مشروع بلکه فطری دانسته است، می فرماید: فطرت اصلی انسان عبارت است از عشق به کمال مطلق. از سوی دیگر، هنر در منظر امام، وجهه ای اخلاقی و متعالی دارد. این حالت در هنر کشور ما پررنگ تر به نظر می رسد. امام خمینی هنر را ابزاری برای رسیدن به هدف والا و بالا که همان کمال انسانیت است، عنوان می کنند. از نگاه ایشان، هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی است. هنر در عرفان اسلامی ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف، و تجسیم تلخکامی گرسنگان مغضوب قدرت و پول است. در گفتمان امام خمینی (ره)، عرفان و هنر از یکدیگر جدا نیست و با هدفی مشترک در عرصه جامعه معنا پیدا می کند.

  اهداف پژوهش

  بررسی مقام عشق از منظر عرفانی امام خمینی (ره).

  بررسی جایگاه هنر در اندیشه امام خمینی(ره).

  سوالات پژوهش

  مقام عشق از منظر عرفانی امام خمینی (ره) چگونه است؟

  دیدگاه امام خمینی(ره) درباره هنر چگونه است؟

  کلیدواژگان: امام خمینی (ره)، عشق، معشوق، سرالصلاه دیوان، هنر
 • محمد کریم، عبدالعزیز موحد نساج*، غفار پوربختیار صفحات 611-622

  پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) افتراق هایی در میان امت اسلامی روی داد که معلول اختلاف برداشت های متفاوت از کتاب، سنت و تحولات سیاسی و ارتباط فرهنگی دیگر ملل بود. در چنین زمانه ای بود که فرقه های گوناگون ظهور کردند. یکی از این فرقه ها خوارج بود که مرتکبین گناهان کبیره را کافر می دانستند و گروه دیگر مرجیه بودندکه مخالف این اندیشه خوارج بودند. همین اختلاف بین خوارج و مرجیه سبب پیدایش معتزله شد. معتزله یکی از فرقه های عقلی-استدلالی است که بنیان گذار آن واصل بن عطاست. این گروه در پایان دوره بنی امیه از خلاء قدرت استفاده کردند و به تبلیغ مسلک و مرام خود پرداختند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که در دوره اول بنی عباس به فعالیت فکری خود ادامه دادند و از نهضت ترجمه استفاده کرده و با افکار فلسفی آشنا شدند و خود را با عقل و فلسفه مجهز کردند. در عهد مامون، معتصم و واثق به قدرت سیاسی نزدیک شدند و پیشرفت فراوان کردند. این فرقه در عهد متوکل با مشکلاتی مواجه شد و رو به ضعف نهاد. این اختلافات در بسیاری از منابع دوره اسلامی اشاره شده است. در سفرنامه ناصرخسرو نیز تا حدی به این شرایط مذهبی پرداخته شده است.. هدف از این پژوهش بررسی زمینه های پیدایش، رشد، گسترش و اضمحلال فرقه معتزله است. 

  اهداف پژوهش

  بررسی افتراق های پس از رحلت پیامبر اسلام در امت اسلامی.

  بررسی فرقه های گوناگون بوجود آمده پس از رحلت پیامبر و بازتاب آن در سفرنامه ناصر خسرو.

  سوالات پژوهش

  افتراق های پس از رحلت پیامبر اسلام در امت اسلامی معلول چه بود؟

  وضعیت فرق پس از رحلت پیامبر چگونه بود و در سفرنامه ناصر خسرو چگونه بازتاب یافته است؟

  کلیدواژگان: حسن بصری، معتزله، واصل بن عطا، سفرنامه ناصر خسرو، ملل و نحل
 • علیرضا کریمی، مهرداد جاویدی نژاد*، سوزان حبیب صفحات 623-635

  در فرآیند طراحی، مراجعه به پیشینه ها و طرح های مشابه و مطالعه و بهره گیری از آن ها ازجمله فعالیت های رایجی است که توسط طراحان انجام می شود؛ چنانچه به روش صحیحی صورت گیرد می تواند آن ها را در حل مسایل طراحی یاری کند و موجب شکل گیری ایده های بدیع و خلاقانه شود. چگونگی خوانش و تجزیه وتحلیل پیشینه ها و بهره گیری عملی از آن ها در فرآیند طراحی، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. مطالعه حاضر با هدف ترسیم چارچوبی نظری و به منظور ایجاد مدلی در جهت خوانش مولد پیشینه ها و بهره گیری از آن در فرآیند طراحی معماری انجام شده است. ظرفیت مولد خوانش پیشینه ها به معنای آشکارکردن اصول کاربردی در پروژه مورد بررسی و هدف آن برقراری ارتباط میان تجزیه وتحلیل و طراحی است. به این منظور از خلاصه ای از رویکرد نقد فرمالیستی به عنوان مدلی که برای خوانش آثار معماری اتخاذ کرده آغاز شد و با بحث پیرامون پیشینه ها به عنوان منبع دانش طراحی و تمرکز اصلی در استخراج راه حل های کاربردی در روند طراحی معماری ادامه می یابد. به عنوان نتیجه گیری، دو رویکرد اصلی را در بهره گیری از پیشینه های معماری پیشنهاد می کند که طی آن ها می توانیم از طریق مطالعه عمیق و دقیق پیشینه و پیکربندی تقریبی با نمودار های انتزاعی یا صورت بندی راه حل های طراحی در قالب اصول فرمی و به کار گیری آن ها در موقعیت های آینده در گام نخست و همچنین توسعه خلاقانه آن ها برای انطباق با موقعیت های جدید و گسترش دانش طراحی در مرحله بعد استفاده کنیم و به کارگیری چارچوب پیشنهادی را به عنوان روشی برای مطالعه پیشینه ها در فرآیند طراحی مورد بحث قرار می دهد. 

  اهداف پژوهش

  بررسی نقش مطالعه پیشینه ها در فرایند طراحی معماری.

  ایجاد مدلی در جهت خوانش مولد پیشینه ها و بهره گیری از آن ها در فرآیند طراحی معماری.

  سوالات پژوهش

  مطالعه پیشینه ها چه نقش مولدی می تواند در فرایند طراحی معماری داشته باشد؟

  گام های خوانش مولد پیشینه ها و بهره گیری از آن ها در فرآیند طراحی معماری کدام است؟

  کلیدواژگان: خوانش مولد، پیشینه های معماری، فرآیند طراحی
 • مهدی مسائلی* صفحات 636-651

  کتابخانه چستربیتی واقع در شهر دوبلین ایرلند شمالی یکی از غنی ترین مجموعه های نسخ دست نویس اسلامی را در خود جای داده است. عمده آثار موجود در این مجموعه، در بحبوحه جنگ جهانی و سال های تشتت در کشورهای اسلامی و فروپاشی عثمانی خریداری شده است. برهه ای از زمان که نفیس ترین آثار فرهنگی شرقی به بهایی اندک فروخته می شد و به آسانی به دست غربی ها می رسید. متصدیان کتابخانه، باتوجه به غنای گنجینه تحت اختیارشان برآن شدند تصاویر مهرها را برای استفاده پژوهشگران و خوانش متن آن ها، به صورت آنلاین، در اختیار عموم بگذارند. از این رو، تعداد نزدیک به 800 نمایه از مهرها را به همراه منبع و مشخصات آن ها در سایت کتابخانه ارایه کرده اند. نظر به اهمیت موضوع، کلیه مهرها از سایت کتابخانه استخراج و تعداد 773 عدد از آن ها برای پژوهش حاضر برگزیده شدند. پس از بررسی اولیه (شامل حذف موارد تکراری، خوانش متن و اصالت)، اطلاعات لازم بر مبنای مطالعات کتابخانه ای - اسنادی و  اینترنتی جمع آوری و آمار و نمودارهای مربوطه استخراج و ترسیم شد. سپس اطلاعات به دست آمده، به روش توصیفی و تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفت. برای استخراج آمار و نمودارها، جامعه آماری پژوهش، در پنج گروه اصلی شامل: تعداد کلمات، زبان، زمینه، شکل و محتوا تقسیم شد. نتایج حاصل از این پژوهش، ویژگی های مختلفی از مهرها را نشان می دهد که بارزترین آن ها را می توان به این صورت بازگویی کرد: بیشترین اشکال، دایره و بیضی و مهم ترین زبان ها، عربی و فارسی و از نظر متنی، اغلب آن ها دارای نام و نشان اشخاص و بیان اعتقادات دینی آن هاست.

  اهداف پژوهش

  بررسی مهرهای نسخ دست نویس کتابخانه چستربیتی از نظر شکل و عناصر بصری.

  بررسی مهرهای نسخ دست نویس کتابخانه چستربیتی از نظر محتوا و کارکرد.

  سوالات پژوهش

  مهرهای استخراج شده از دست نویس های کتابخانه چستربیتی دارای چه کارکردی بوده اند؟

  مهرهای استخراج شده از دست نویس های کتابخانه چستربیتی از لحاظ بصری دارای چه ویژگی هایی هستند؟

  کلیدواژگان: گونه شناسی متنی و شکلی، مهر، نسخ دست نویس، کتابخانه چستربیتی
 • اسکندر ممبینی، شکوه السادات اعرابی هاشمی*، احمد کامرانی فر صفحات 652-670

  شاهنشاهی هخامنشی یکی از وسیع ترین امپراتوری ها در طول تاریخ ایران باستان بوده است؛ این امپراطوری از یک طرف از جانب شرق به رود سند و از جانب غرب و جنوب غربی تا دریای مدیترانه و رود نیل در شمال آفریقا و از شمال به دریاچه آرال و از جنوب تا سواحل جنوبی دریای عمان و خلیج فارس امتداد داشت. این وسعت سرزمین و گوناگونی فرهنگ و جمعیت، ضرورت داشتن شبکه ارتباطی منظم و ایمن را ایجاب می کرد. شاهان هخامنشی اقدامات زیادی را جهت توسعه راه های ارتباطی انجام دادند. بهترین شاهد برای اثبات این موضوع، شواهد باستان شناختی به جا مانده از آنان در طول این مسیرها است. وجود شواهدی نظیر بقایای جاده ها، ترعه ها، پل ها، بندها، قلعه ها، چاپارخانه ها، آتشکده ها و...، گواه بر وجود جاده هایی پر رفت و آمد در این عصر است. از سوی دیگر ساخت تخت جمشید با بزرگ ترین سنگ برجسته ها، در نوع خود نمودی از پویایی اقتصادی این دوره است. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با کمک متون، نقشه ها و تصاویر به جا مانده، و نیز با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، جایگاه مهم شبکه ارتباطی و نقش آن در توسعه بازرگانی و تجارت را در دوره هخامنشی بررسی شود. یافته های پژوهش حاکی از این است که راه های ارتباطی امپراتوری هخامنشی، خصوصا جاده شاهی با عنوان شریان های حیاتی این سرزمین، تمامی پایتخت ها و مراکز مهم شاهنشاهی را به هم وصل کرده است و حیات سیاسی، اقتصادی و نظامی این مراکز در گرو امنیت این راه ها بوده است. بخشی از این امنیت اقتصادی را می توان در سنگ برجسته های تخت جمشید مشاهده کرد.

  اهداف پژوهش

  بررسی جایگاه شبکه ارتباطی و نقش آن در توسعه بازرگانی و تجارت در دوره هخامنشی.

  بررسی توانمندی اقتصادی امپراطوری هخامنشی.

  سوالات پژوهش

  توانمندی اقتصادی امپراطوری هخامنشی چه نقشی در ساخت تخت جمشید داشته است؟

  شبکه ارتباطی چه نقشی در توسعه بازرگانی و تجارت در دوره هخامنشی داشته است؟

  کلیدواژگان: امپراتوری هخامنشی، ساتراپ، چاپارخانه، شبکه ارتباطی، تخت جمشید
 • مهناز میر دامادی، مهدی محمودی کامل آباد*، رامین مدنی، محمد مسعود صفحات 671-691

  مراکز درمانی به عنوان یکی از مکان های مهم با هدف درمان و بهبود سلامتی افراد جامعه در اکثر موارد، صرفا کیفیت درمان مورد بحث قرار می گیرد و متاسفانه کالبد فیزیکی بنا از جهت بهداشت و عدم آلودگی و ارتباطات عملکردی و فیزیکی فضاهای موجود ارزیابی نمی شود؛ و احساس رضایت کاربران مجموعه (بیماران و کارکنان) از فضا و جنبه های ادراک دیداری و بصری موجود و تاثیر آن ها بر رفتار بیماران اهمیت چندانی ندارد. این پژوهش در مورد مولفه های آرامش محیطی در معماری اسلامی  است و بهره گیری عناصر از طبیعت در بیمارستان عسگریه اصفهان را ارزیابی می کند تا بینشی در مورد تجربیات کاربر نهایی در مقایسه با ادبیات موجود در مورد تجربیات محوطه سبز اماکن درمانی کسب کند. روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و از طریق پیمایشی و با طراحی پرسش نامه انجام شده است. جهت دسته بندی عوامل پژوهش، سوالات پرسش نامه به 3 مولفه کالبدی، ادراکی و تاثیرات رفتاری دسته بندی شدند که طی آن سوالاتی در پرسش نامه از بیماران و کارکنان بیمارستان عسگریه به عنوان جامه آماری هدف پرسیده شد و در کنار آن مصاحبه هایی با افراد انجام شده است آنچه ضرورت این تحقیق را تاکید می نماید انفصال کنونی انسان، طبیعت و محیط کالبدی فضای درمانی می باشد. در نهایت مشخص شد که محوطه های سبز بیمارستان عسگریه اصفهان، از طریق قدردانی از مناظر، امکان گذراندن اوقات فراغت، حضور در طبیعت، تجربیات ترمیمی و دسترسی به هوای بیرون، به بازدیدکنندگان آرامش عاطفی می دهند.

  اهداف پژوهش:

  بررسی طراحی محوطه های درمانی و نقش آرامش محیطی در معماری اسلامی. مطالعه نقش به کارگیری عناصر طبیعت برای افزایش رضایت بازدیدکنندگان مراکز درمانی.

  سوالات پژوهش:

  طراحی محوطه های درمانی و نقش آرامش محیطی در معماری اسلامی چگونه می باشد؟ استفاده از عناصر طبیعت در بیمارستان ها چه تاثیری بر روحیه بازدیدکنندگان دارد؟

  کلیدواژگان: محیط های بهداشتی، اماکن درمانی، ادراکی، کالبدی، تاثیرات رفتاری
 • فاطمه نکویی مهر، حسین سلطان زاده*، شروین میرشاهزاده صفحات 692-714

  یکی از عوامل مهم در زیبایی آثار معماری ایران در بسیاری از دوره های تاریخی، تزیینات و نقوش آن ها می باشد. در این میان، عمارت عفیف آباد شیراز یکی از آثار ارزشمند معماری ایرانی-اسلامی در دوره قاجاریه، ازلحاظ تزیینات و به خصوص نقاشی است. به همین سبب، بررسی و مطالعه نقوش این بنا می تواند موجب بازشناسی هویت فرهنگی و زمینه های موثر در شکل گیری آن ها گردد. مسیله این پژوهش، شناخت چگونگی تاثیر هنر و معماری دوره های مختلف تاریخ در نقوش این بنا می باشد. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. گردآوری اطلاعات به شکل کتابخانه ای و اسنادی و نیز به صورت میدانی انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نقوش موجود در عمارت عفیف آباد که اکثرا نقاشی سقفی و در برخی قسمت های بنا نقش برجسته های گچ بری و کاشی کاری، برگرفته از نقوش دوران باستان ایران نقش برجسته های هخامنشی- ساسانی و نیز نقوش دوران پس از اسلام در ایران و اکثر نقوش، طرح های غربی و اروپایی است که برگرفته از معماری کارت پستالی است زیرا هنر ایرانی در زمان قاجار به واسطه ارتباط این دوره با غرب، ورود اجناس و محصولات کشورهای اروپایی به ایران و حضور هنرمندان زیادی در این دوره به اروپا سبب رواج هنر و فرهنگ غرب در آثار معماری عصر قاجار شد.

  اهداف پژوهش

  بررسی نقوش عمارت عفیف آباد شیراز، دسته بندی نقوش و ریشه یابی برخی مضامین آن.

  مقایسه نقوش ایرانی و غربی موجود در عمارت عمارت عفیف آباد شیراز.

  سوالات پژوهش

  نقوش موجود در عمارت عفیف آباد شیراز دارای چه مضامینی است؟

  نقوش کار شده در عمارت عفیف آباد شیراز از هنر و معماری کدام دوران الهام گرفته اند؟

  کلیدواژگان: دوره قاجار، تزئینات، نقوش، عمارت عفیف آباد شیراز
 • فهیمه یگانه دیزج ور، سید بابک فرزانه*، لیلا قاسمی حاجی آبادی، عزت ملاابراهیمی صفحات 715-739

  زمان ازجمله عناصری هست که تاثیر شگرفی بر کلیت فضای روایی داستان ها می گذارد. ژرار ژنت نظریه پرداز فرانسوی عنصر زمان را از مولفه های اصلی پیشبرد هر روایت می داند و آن را به دو نوع زمان دال (مقدار زمان خوانش متن) و زمان مدلول (مقدار زمان رخدادهای داستان) تقسیم می کند و میان آن دو، سه سطح نظم و تداوم و بسامد را مطرح می کند. رمان «عالم بلاخرایط» محصول مشترک دو رمان نویس بزرگ جهان عرب، جبرا ابراهیم جبرا و عبدالرحمن منیف است که با تمی اجتماعی، تصویری از جوامع عربی را در سال 1979م ارایه داده است. یکی از ویژگی های برجسته این رمان کاربرد عنصر زمان با انواع و سطوح مختلف آن است که پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی، با استناد به الگوی ساختاری ژنت در پی بررسی دقیق آن بر آمده است. رهیافت این جستار حاکی از آن است که روایت در سرتاسر رمان با سیر نابهنگام خود، به شیوه خاطره گویی راوی (علاء الدین) نقل شده است، اما در دل همین گذشته نگری ها، آینده نگری هایی نیز به چشم می خورد که با پیچیدگی روایی خاصی در همان قالب گذشته نگری، روایت شده است. بارز ترین آینده نگری ها، پیشگویی های فال گیرانه شخصیت فرعی داستان (عمه نصرت) است که از سرنوشت شخصیت های رمان پرده بر می دارد. تداوم این رمان 383 صفحه ای که شامل زمان تقویمی شش ماهه است، به سبب کاربرد درنگ های توصیفی فراوان، با شتاب منفی کل متن همراه است. کارکرد انواع بسامدها در این رمان به میزان چشمگیری متداول است، اما بسامد مفرد از نوع معمول بیشترین کاربرد را دارد.

  اهداف پژوهش

  بررسی ظرفیت های ادبی-روایی عنصر زمان در رمان عالم بلا خرایط.

  بررسی نقش هر یک در روایت داستان و معرفی و تحلیل شخصیت های آن.

  سوالات پژوهش

  جبرا ابراهیم جبرا و عبدالرحمن منیف تا چه حدی توانسته اند از ظرفیت های ادبی-روایی عنصر زمان در رمان عالم بلا خرایط بهره مند گردند؟

  انواع مولفه های زمان و نقش هر یک در روایت داستان و معرفی و تحلیل شخصیت های آن چیست؟

  کلیدواژگان: رمان، زمان، عالم بلا خرائط، جبرا ابراهیم جبرا، عبدالرحمن منیف
 • روناک پناهی، پروین پرتویی، سید جلیل موسوی، محمدصابر باقریان صفحات 740-757

  از منظر پدیدارشناسی، سکونت فرایندی است که آدمی در جریان آن «مکان بودن» را تبدیل به خانه می کند و با خدا، خود، آسمان و زمین به برقراری هماهنگی می پردازد. رویکرد پدیدارشناسانه به پدیده سکونت مبتنی بر تجربه حضور یا بودن انجام می شود. نگاه این رویکرد به سکونت و خانه در جهت تبیین رابطه آگاهانه انسان و جهان بوده است. در اسلام اصل شناخت، رسیدن به کمال مطلوب الهی است که در نهاد انسان فطرتا وجود دارد. معرفت اسلامی بازتاب وحدت ذاتی خداوند و سکناگزیدن انسان بر روی زمین در ملک خداوند است که بازتابی از قدر مطلق بودن اوست. مالکیت در سکناگزیدن، در هماهنگی کامل با معرفت شناسی مطلق و به دور از شکاکیت در وجود خدا در اسلام است. بدین لحاظ بودن و جای گرفتن در مکان که از آن به بیت و خانه تعبیر می شود، برخلاف سکناگزیدن در پدیدارشناسی، همراه با تسلیم و پذیرش نیست و مالک شدن بر خانه در معرفت شناسی سکناگزینی اسلامی وجود دارد. این تحقیق با استفاده از روش استدلالی- قیاسی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شد بررسی مقایسه ای نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه های مرتبط با سکناگزینی در فلسفه پدیدارشناسی، حول دازاین، مقام تسلیم و رهاکردن مکان، افزودن چیزی مصنوعی به قامت جهان زندگی، هماهنگ شدن با طبیعت می چرخد و در معرفت شناسی اسلامی، سکناگزینی بر شاخصه هایی چون؛ وحی الهی، مالکیت مطلق بر مکان، پرکردن ملک خدا بر روی زمین و درامان ماندن از گزند طبیعت تکیه دارد.

  اهداف پژوهش:

  بررسی مولفه ها و شاخصه های معرفتی پدیدارشناسی و معماری اسلامی در باب سکناگزینی و سکونت. بررسی شباهت ها و تفاوت های معرفت شناسی سکناگزینی و سکونت در دو دیدگاه پدیدارشناسی و معماری اسلامی.

  سوالات پژوهش:

  مقوله های معرفتی پدیدارشناسی و معماری اسلامی در باب سکونت دربردارنده چه مواردی است؟ شباهت ها و تفاوت های معرفت شناسی سکناگزینی و سکونت در دو دیدگاه معماری اسلامی و پدیدارشناسی چیست؟

  کلیدواژگان: سکناگزینی، معرفت شناسی، پدیدارشناسی، معماری اسلامی
|
 • AbdolAziz Ebrahimzadeh, Mohammad Reza Nilfroshan * Pages 7-24

  The influence of architectural form indicators on high-rise buildings is an important issue in the analysis. Attempts have always been made to design a form for tall buildings that has the highest energy efficiency, so the present study, while calculating the angle of solar radiation in summer and winter and its rotation in the plan and section, obtains the optimal form in such a way that Have the most area facing the sun in winter and the least area facing the sun in summer. The research method is library and analytical-descriptive. To analyze the data, the simulation method is used in the validated software. In order to know the climatic conditions, Climate and Consultant software has been used to analyze the climatic information of Ardabil city and to simulate the parameters affecting the research objectives, DesignBuilder software has been used. In this research, Ardabil city has been selected as the study sample. Winter and summer are considered based on Ardabil sample.

  Conclusion

  By recognizing the indicators of architectural form affecting energy consumption and efficiency in high-rise residential buildings in cold and dry climates, it is possible to determine the amount of energy efficiency from the point of view of physical and environmental indicators.

  Keywords: architectural form, energy, high-rise residential buildings, cold, dry climate
 • Tila Asgharzadeh Mansoury, Mohammad Aref *, Parnaz Goodarz Parvari Pages 45-68
 • Zahra Azami, Hamid Nadimi *, Shadi Azizi Pages 69-95

  Human life is full of various and frequent activities and events, occurring in time and space with different rhythms. This description of human "life" emphasizes the crucial role of rhythmanalysis for architects and urban designers, who’s creative job is to organize and pattern their "living" built environment.In the present article, while exploring rhythms of everyday life, designers' attention is drawn to the importance and necessity of recognizing these rhythms in development of architectural design knowledge. Therefore, first, an overall view of the day to day life rhythms in architectural spaces is presented, using logical reasoning and based on the research precedents. This overall view shows a hierarchy of rhythms in space, from natural rhythms to human-based ones including biological, personal, socio-cultural and physical-spatial rhythms.In order to corroborate the necessity as well as the mechanisms of rhythmanalysis, an educational complex was selected for a case study, in which non-interfering close observations, in-depth interviews, and qualitative content analysis, were applied, as methods of inquiry.The results indicate that in many spaces, more than one activity and event occurs. Thus, users have to constantly change the furniture in each space, or move from one space to another, to be able to accomplish their intended activities and/or to provide suitable venues for events to take place. The results also connote that it is not sufficient to draw merely upon established design standards, but also the frequency of activities and events in time and space must be taken into account.

  Keywords: Rhythm, activity, event, Place, Design Knowledge
 • Afsaneh Afroughinia, Mohammad Shah Badiezadeh *, Javad Mehraban Ghezelhesar Pages 96-115
 • Mohadeseh Sadat Amiri, Zahra Fanaei *, Jamal Khodakarami, Mohamad Masoud Pages 116-139

  The purpose of this study is to determine the status of economic indicators of the Qajar period in order to assess the roots of changes in Iranian architectural decorations based on it. The present study tries to extract open codes, axial and finally selective codes (indicators) with an analytical-historical approach and through the method of contextual theory in accordance with Corbin's problem-oriented theory, through which the relationship between the influence of Iranian architectural decorations from the West Express in the field of economic developments. The results of this study showed that the unfavorable situation of the four indicators of trade relations, moderation and moderation, consumption of goods and services, and knowledge of earning and earning money has led to the empowerment of the properties class against the further weakness of the common class. On the one hand, this situation has led to the direct transfer of Western decorations by properties to aristocratic buildings, and on the other hand, due to the economic weakness of the common people, the people have not been able to absorb and coordinate with Western developments.aims of research:1- Determining the status of economic indicators of the Qajar period2- Explaining the effect of Qajar economic indicators on the impact of facade decorations from the westresearch questions:1- What is the status of economic indicators of the Qajar period?2- What effect did the economic indicators of the Qajar period have on the influence of the facade decorations from the west?

  Keywords: Qajar, Architecture, Decorations, Economics
 • Somayeh Arezoofar, Mohsen Marasy * Pages 140-158

  Due to the valuable place of light in Islamic art and its direct relationship with theological concepts, the most complete re-reading of the manifestations of light can be done on prayer spaces.This research was performed by descriptive-analytic method. In order to discuss scale of day light estimation in historical mosques, three mosques were discussed from historical ones and the amount of natural daylight received from skylights on the hottest and coldest day of the year at 12 noon with the use of light brightness was analyzed by Max Design fragility software at the level of plan and observer vision. Analysis results showed that the ultimate goal in all three mosques is to create a spiritual atmosphere and unite the worshipers under the divine light, which is equally distributed in the space of Salimiyeh Mosque, and in the dark space of Sheikh Lotfollah Mosque and Cordoba Mosque as light effects, more significant than the direct presence of light Manifests.aims of research1. Discover the principles and laws of lighting and the role of skylights in the distribution of natural light in historic Islamic mosques.2. Analysis of quantitative and qualitative presence of light in the studied samples.research questions1. What is the relationship between the architecture of the space and the form of skylights in spiritualizing the space in Islamic mosques (Sheikh Lotfollah Mosque, Selimiyeh Mosque and Cordoba Mosque)?2. What factors play a role in the quality and quantity of light in historic mosques?

  Keywords: light, Islamic architecture, Sheikh Lotfollah Mosque, Salimiyeh Mosque, Cordoba Grand Mosque
 • Abdollah Babaahmadian, Sima Mansoori *, Masoud Pakdel, Farzaneh Rahmanian Koushkaki Pages 159-178

  According to Zarvani's belief, Ahriman and Ahuramazda have two inconsistent and twin bases .They have to present a series of activities, superior power and knowledge to manage their own world affairs in order to obtain Zarvan God's position. Mythical traditions introduced Ahuramazda as the superior all-knowing and having wisdom, luminous and powerful. Ahuramazd is a follower of the Front of Goodness, the source and source of power and knowledge, and Ahriman seeks to steal knowledge and power due to his jealousy of inherent greed. The essence of the existence of the planets shows the same elements. With a little reflection on the mythical text, one can find reasons to reject Jupiter's superiority and unrivaledness. Not only does the devil not seem knowledgeable and ignorant, but even vice versa; To some extent, he showed the obvious superiority of the devil in the field of competition with Jupiter, both in creativity and in secrecy.on the contrary, it introduced Ahriman as an unwise ,smelly ,slow-witted and beater .This paper is performed in descriptive- analytical methodology based on library method in form of taking notes, it aims to write extensive research in this field . Studies and researches resulting from this article suggested that Ahriman had more power and dare than Ahurmazda in many cases and the evidence for this claim also has been extracted from the verses of Shahnameh.

  Keywords: Devil's, elements, Shahnameh, Norse Mythology
 • Sheyda Baradaran Bazaz, Mohamad Mehdi Ghamami *, Ahmad Khosravi Pages 179-188

  The laws and legal system in the field of art with a focus on music, cinema and theater are facing many gaps and challenges. This article seeks to find gaps in the legal system and laws in the field of art and provide a model for legislators to legislate a comprehensive law of art. The study revealed five structural problems, which are: lack of specific law of art, instrumental view of art for the realization of "Islamic and Iranian art", guardian view of "butterfly system" works of art instead of "registration system", lack of attention to " The rule of law, especially the "civil liability of the state" and, ultimately, non-transparent artistic enterprise. Therefore, according to the above-mentioned structural flaws and flaws in the laws and regulations mentioned in the article, in order to present the "model of a comprehensive law of art",Research objectives1- Lack of a specific law of art, a tool view of art for the realization of "Islamic and Iranian art"2- Sometimes the guardian of the "license system" works of art instead of the "registration system", not paying attention to the "rule of law"research questions1- How not to have a specific law of art, a tool view of art for the realization of "Islamic and Iranian art"2- How sometimes the guardian of the "license system" works of art instead of the "registration system", not paying attention to the "rule of law"

  Keywords: art, Art Rights, Rule of law, Preventive
 • Farideh Poursayahi, Maryam Bakhtiyar *, Farajallah Barati Pages 189-204

  According to religious scholars and mystics, every worship is the heart and secret that scholars and mystics have tried to identify the secrets in it based on their intellectual and mystical, moral, knowledge and epistemological systems . Among the worships of prayer and Hajj, it has a high status, so that among most mystics and scholars, Ayatollah Javadi Amoli and Imam Khomeini ( ra ) have studied the secrets hidden in these two worships . Both scholars and mystics have a mystical view of the secrets of prayer , with the difference that prayer in Imam Khomeini's view is a rak'at and it is a mystical journey, and Hajj from Imam Khomeini ' s point of view is a political, social worship . It is mystical, educational and devotional , while Ayatollah Javadi Amoli has emphasized more on the mystical dimension and purification of the soul of prayer and Hajj.

  Keywords: Secrets of Worship, Prayer, Hajj, Ayatollah Javadi Amoli, Imam Khomeini, Architecture of the Kaaba
 • Nahid Jalalian, Abdolhosein Farzad * Pages 205-220
 • Azadeh Chakeri, Abolfazl Davodi Roknabadi *, Mohammadreza Sharifzadeh Pages 221-234
 • Mostafa Hamed Nejad, Maryam Bakhtyar *, Aliyar Hosseini Pages 235-252
 • Marjan Hosseinzadeh Namadi, Hossein Ardalani *, Mohammad Ali Khabari, Rahmat Amini Pages 253-270

  Selected dramas with subject-themed themes and sentimental characters, with an emphasis on immediate and irrational experience, make it possible to study Deleuze's philosophy. This research intends to introduce the concept of human as a subject beyond rationalism from Deleuze's point of view and to explain the analyzable reading of postmodern human by reading plays centered on empiricism and the philosophy of empiricism. To investigate this, plays have been selected that are a successful example of the experience of evaluating the human concept in postmodern drama. These works evaluate the position of human from a philosophical point of view and prove that the position of sense and experience is beyond the view of rationalists. This thinking can give the subject the courage to go beyond being human or even the courage to become a mere empiricist. This article seeks to answer these key questions: Modern presents? ”, And“ How can such an approach to the meaning of human in drama be reflected in the quality of drama characterization?In this direction, the present study selects the dramas of Vitsk, the furry gorilla, the little black horse, the meeting of the old lady, the strange story of a dog, the guinea pig, the story of the panda bears, the animalless theater, the pious human-animal, the banal tiger and the glass zoo As case studies, it intends to study the concept of human based on the philosophical meaning of living and the experience of individuality of this concept.

  Keywords: Jill Deleuze, Poststructuralism, Human-Animal, postmodernism
 • Jahan Danesh, Khosro Movahed *, Maliheh Taghipour Pages 271-302
 • Sanaz Khodakhah Jeddi, Vahid Ghobadiyan *, Saeed Tizghalam Zonouzi Pages 303-314

  Quality of life is one of the most important issues in all researches regarding social, economic, cultural and political issues. These areas, have a suitable potential, have attracted the attention and desire of the planners, managers and all the managers of urban management. In this dissertation, the aim is to identify and measure the effect of effective components on quality of life of district 12 of Tehran to increase the quality of environment. On these bases, the criteria for satisfaction with the quality of life in these urban areas is from the residents' and their point of view. Regeneration of inefficient urban areas and the use of existing resources and potentials, ultimately is to improve the quality of life in these urban areas. Therefore, at first, the global background of quality of life has been studied and then, taking into account the conditions and characteristics of inefficient urban fabrics, a suitable model of conditions in Iran has been taken. Descriptive-analytical research method and various documentary methods have been used to collect required data. To analyze data such as descriptive methods and statistical tests (Kolmogorov–Smirnov, pearson and multi-variant regression) have been used. The final results indicate that the appropriate model for increasing the quality of life in District 12 of Tehran is based on the fear of government intervention and greater use of private sector and NGOs and using desirable potentials and appropriate infrastructures can play an essential role in the increase of quality of life.

  Keywords: Quality of Life, Inefficient Urban Fabric, Urban regeneration, Housing Poverty Line, Region 12 of Tehran
 • Mahin Katibnia * Pages 315-329

  Architecture and literature, along with other arts such as painting and music, are among Islamic arts that have plenty of common points for their visual and verbal aspects and conceptual applications, such that there is no doubt that their origins and existence are by a unique creator. Literature is the inseparable tool of architects and architects are intuition-oriented. Poetries have great similarities in the concepts, such as space, form and, style, and in aesthetic domains, such as metaphors, contradictions, balances, symbols, secrets and colors, which are not only revealed in word, but also obvious in the concepts and contents. This indicates the relation and effect of traditional poetry in today’s architecture. One of the clear examples in the effects of poetry on architecture is the indication of mythical and theosophical concepts, including the thoughts and ideas of Khayyam, Rumi and Sanaei on the gravestones and domes of religious monuments. Safavid and Qajarid architects found the music, harmony and concepts of the poetries by the mentioned poets, transforming them into volumetric shapes. The obtained architectural works indicate prominence derived from the relation and combination of literature and architecture.Keywords: Relation, putting, mystical literature, architecture, crystallizatio.Research Objectives1.A study of the style of combining literature in the manifestation of artistic masterpieces2.A study of architectural style in the manifestation of artistic masterpiecesResearch Questions1.What is the style of combining literature in the manifestation of artistic masterpieces?2.What is the style of architecture in the manifestation of artistic masterpieces?

  Keywords: communication, Fusion, mystical literature, poetry, Architecture
 • Aref Davoudi, Abdul Karim Alboghobeish *, Aziz Eshmidian Nejad Pages 354-375
 • Soudabeh Dehghani, Mohammad Javad Saffar *, Hamidreza Alikarami Pages 376-401

  The purpose of concluding any contract is to implement its amount and to be bound by the effects of that contract. The contract of sale, as the most obvious examples of the necessary sale, in order to be on the path of its implementation, must have clear provisions and the parties must not have a dispute over the terms of validity and the terms of the contract and how to implement it. One of these conditions is submission. In principle, a contract is realized without surrender, except in the case of an irreplaceable contract and some exceptional contracts. However, in all cases, the contract and surrender are mutually related. Is given. Surrender and receipt is not a legal act because it is not a condition for obtaining the seller's permission. The need to determine the case does not make surrender a legal act. This study aims to explain the category of submission in the contract of sale and its conditions in the two legal systems of Iran and the United Kingdom.

  Keywords: Delivery, Sale contract, Seller, Iranian Law, English Law
 • Afsane Rakhshani, Hamid Tabasi *, Habib Jadidoleslami Pages 402-415

  Lohrasb is one of the mythical characters who has a completely different face in Avesta, Shahnameh and poetic poetic texts. In the ups and downs of his time, there are events that seem to have been caused by the decline of his family. In Avesta, Lohrasb and his son Goshtasb are mentioned; But among these two personalities, only Goshtasb becomes the owner of Kiani crown and reaches the kingdom, and Lohrasb has no role in the dynasty except being Goshtasb's father. The reason for this may be that the story of Lohrasb did not have a coherent form when compiling the main Yashtas of Avesta, and this has caused Avestan Lohrasb to find a completely different character from Lohrasb Shah in epic texts. Also, the close relationship between Lohrasb and Goshtasb in this story and the entanglement of the characters of these two people, may be the result of mixing mythical characters and their selfish integration, which according to the dynamic tradition of the eastern regions of Iran in a different way from Avesta, Shahnameh and other poems. Persian heroism has been transferred. In this article, in a descriptive-analytical method, we seek to answer the question why Lohrasb has a dual personality in Avesta and other Persian epic texts.

  Keywords: Lohrasb, Goshtasb, Avesta, Shahnameh
 • Vida Rekab, Arash Moshfeghi *, Gholamhosein Javanmard Pages 416-432

  Comparative literature is a flourishing platform for recognizing, evaluating and measuring the thinking and art of the people of different lands who have immortalized their thoughts, feelings and tastes in the form of poetry and stories in the realm of history. A better understanding of these thoughts and emotions will undoubtedly be possible by studying and comparing the tastes and arts of the people of other lands and comparing them. Weiss and Ramin, composed by Fakhreddin Asad Gorgani (poet of the fifth century AH) and the story of Tristan and Isot (by Joseph Badie, French writer of the twentieth century), are among the love and interesting stories. Some of the heroes in these two stories, one belonging to the Parthians and the other to the Celts, have a common moral and psychological spirit. The present article has tried to analyze the heroes of these two stories from the perspective of personality psychology in an analytical-comparative way. The study showed that although there are similarities in the morals and moral characteristics of some of the heroes of these two stories; But the existing differences originate from the spirits, customs, culture of the Parthian and Celtic peoples.

  Keywords: comparative study, personality psychology, Fakhreddin Asad Gorgani, Weiss, Ramin, Joseph Badie
 • Maryam Resi Bagh Shahbazi, Atamohamad Radmanash *, Ghorban Ali Ebrahimi Pages 433-448

  Semiotics is the study of the system of methods of signs to obtain the various intellectual backgrounds of the poet or writer. Symbols and symbols express an intangible experience with polysemy capability and uncertainty of meanings; Hence, the symbol finds many examples and the only way to understand its meaning is interpretation. Accordingly, in order to reach the meaning of the symbol, one must dig from the superstructure to the deep structure, taking into account the structure and texture of the text. Molana is a mystic and semantic poet who has used symbols to pay for his thought patterns. He paid a lot of attention to nature and natural symbols, and considering that he was familiar with people and with them, he tried to portray the environment and life of the people of that time correctly. By discovering the signs in the text of Shams's sonnets, the authors have tried to reach the various and contradictory layers of Molana's thought, and through this, they have been able to approach Molana's character and mysticism and make his meaning of each subject clear to the public.

  Keywords: semantics, Ghazals of Shams, Molana, Symbol, Customs
 • Payam Zinalabedini *, Maedeh Manteghiyan Pages 449-467

  Colors can carry a variety of explicit or implicit messages and can affect personal and group feelings, communication, thinking, and behavior. Iran, with its ancient antiquity in its traditional or modern context, has used the aspects and characteristics of color in all its biological fields and cultural, artistic and religious assets. Colors have always had an overt or covert identity that has been used in accordance with Iranian beliefs. In the Qur'an, hadiths and narrations, the physiological effective properties of colors have even been mentioned many times. Media literacy and audience awareness, especially in recent years, have led filmmakers and producers of the art of animation media to visual cinema, and color plays an important role as an important element. The art of animation in Iran has a long history, influenced by such an approach, and has been trying for years to take advantage of the properties of colors in the crystallization and prevalence of national religion and culture. The present study aims to examine and analyze the status and position of this national belief about the symbolic role of color with an applied objective. The main problem of the present study is to investigate how colors are used in creating the scene atmosphere of Iranian religious animations based on the ancient Iranian Islamic culture. Qualitative research method with an analytical-descriptive approach has been used based on collecting information from library sources and audio-visual archives. Hence, the film "Prince of Rome" will be considered as a purposeful selection.

  Keywords: animation, color symbolization, Islamic Iranian Culture, media development, Iranian religious animation
 • Nansi Saki * Pages 468-484

  The mosque is a subject that the Qur'an has dealt with with a complete and comprehensive view. The type of phrase, the emphasis and the extent to which it deals with each subject indicate its importance and place in the Holy Qur'an. One of the most important features in mosques has been the types of architecture, especially religious architecture, so that an important part of the lasting architectural works of the world are the tombs and places of worship. The architecture of mosques, as places of worship for Islam, is the most important manifestation of Islamic architecture, which in the vast geography of Islamic lands has a certain diversity in terms of how to design and how to deal with the specific climate of those areas. The research method in this article is qualitative and the text analysis technique is based on quantitative data and abstract topics have been avoided. The result of this study indicates that various examples and types of mosques with various Quranic inscriptions in different historical periods as well as in different climatic-geographical regions can be observed and studied, which according to this rate of progress. And shows the impact and fundamental changes in architecture, the creativity of builders and the art of design.

  Keywords: inscriptions, Quran, Architecture, mosques, Islam
 • Samaneh Sadat Shahid Hosseini, Hasanali Abaepouresfadan *, Vahid Rooyani Pages 485-501

  Ferdowsi's Shahnameh is the best book written based on national narratives and Abu Mansoori's prose Shahnameh. In addition to this book, in the framework of our history, other national narratives have been written, some of which have been presented in the form of scrolls. Some of these scrolls were adapted from Ferdowsi's Shahnameh and other national narratives, mixed with the spirit and thought of the Naqalans and the taste of the people and reached us in a different form. "Tomar Naqali Shahnameh" is one of these scrolls. Considering the fact that until now the comparative work between the Shahnameh and the said scroll had not been done; In this research, the character of Siavash in the Shahnameh will be compared and analyzed with the character of Siavash in the scroll of the Shahnameh, and their differences and commonalities will be examined. In a general view, this research shows that Siavash's character in Tomar Naqali Shahnameh has a very close face with Siavash's character in Ferdowsi's Shahnameh, and the few differences are due to the emphasis of the narration and the narrators on the aspect of Siavash's personality in the scroll, which is sometimes lighter and sometimes brighter than the Shahnameh. According to the comparison of Shahnameh scrolls with Shahnameh, the research method is descriptive-analytical, and according to the topic of the research and the comparison of texts, the method of information analysis has been done in the form of content..

  Keywords: Shahnameh, Ferdowsi, Shahnameh scroll scroll, personality
 • Alireza Shirkhani, Khosro Sahaf *, Hero Farkish, Davood Choganian Pages 502-525

  The principle of "hierarchy" is one of the fundamental principles governing the universe and since human craft is the factor of human communication with the universe, so this principle is one of the basic principles used in traditional works and arts. Among these, mosques, as the most important manifestation of Islamic architecture and due to their special spiritual subject matter, have complex hierarchical systems that address the deeper layers of human existence and provide the ground for excellence and perfection.The issue that can be raised in this discussion is how the principle of hierarchy in architecture is influenced by the hierarchy of the universe. Since this principle plays an important factor in the evolution of human excellence in architecture, it can be used as a critical tool to improve the condition of mosques today.For this purpose, this research with descriptive-analytical method and content analysis, by collecting information in the field and library using transcendent wisdom, after examining and recognizing the factors affecting the emergence of the principle of hierarchy in the universe, how these factors in The architecture of mosques and their impact on the manifestation of this principle in Iranian mosques and in order to better understand, analyzes their examples in Goharshad Mosque. The results of this study indicate that unity in plurality and essential movement of the basic principles of Iranian wisdom, are among the factors affecting the manifestation of the principle of hierarchy in the universe and the architecture of Iranian mosques.

  Keywords: The principle of hierarchy, Transcendent Wisdom, Iranian mosques, Goharshad mosque
 • Khadijeh Sahebkar Farkhani, Mohammad Ali Sharifyan *, Shabnam Shafiee Moghaddam Pages 526-541
 • Lohrasb Aalimohammadi, Shahpoor Shahvali Kooh Shoori *, Omidvar Malmoli Pages 561-572
 • Parisa Qollamzadeh Nikjoo, Ayoob Kooshan *, Rostam Amani Pages 573-585

  Amir Khosrow Dehlavi is undoubtedly the greatest Persian poet of India and one of the sweetest and most powerful Persian poets whose works are understood by the familiar meanings that the lord of love and affection according to his taste and conscience understands. Yaband has been accepted by everyone. The unity of existence as one of the principles of mystical worldview is a subject that Amir Khosrow Dehlavi has addressed in his poems and with the help of allegory language he has expressed the issue of unity of existence and has a comprehensive approach to it. Mystics interpret what they have seen and experienced. Persian poetry has a great capacity to interpret these mystical experiences. Amir Khosrow, having a scientific background on religious sciences and knowledge, and having a delicate poetic taste, has easily..But the unity of existence is the same as monotheism. Considering how to know God, which is purification with simile, as well as the levels of theoretical and practical monotheism, and reaching a level of knowledge that everything is from God and to Him, and considering the relationship between God and the universe, which is not based on causality, but It is based on manifestation, Muslim mystics are aware of the issue of unity of existence and express it with different interpretations. This research seeks to study this issue in the works of this poet in order to discover the elements of unity of existence used in the works of this poet to evaluate them.

  Keywords: Amir Khosrow Dehlavi, unity of existence, love, annihilation
 • Atousa Ghannad, Farah Habib *, Hossein Zabihi Pages 586-597

  The present paper seeks to provide the basis for the persistence of city dwellers in their new cities by promoting their place attachment to their residence. It explains the relationship between the physical criteria in residential complexes and the place attachment in new cities. This research is a fundamental-practical one and relies on library studies and qualitative research strategy. The practical part of the research used a correlation strategy to discover the relationship between variables. To collect information in this section, a questionnaire has been used. The Pearson correlation test and linear regression model has been used to determine the nature of the relationship between the idea of place attachment and physical criteria in the units of residential complexes. SPSS software is used to rank these physical features. From the residents' point of view, 8 key criteria are important in making place attachment in residential complexes. The results of the study, while confirming the significant correlation of these physical factors with the idea of place attachment, showed visual richness as the most effective physical factor in inducing place attachment to their residence and the need to pay attention to high human needs such as the need to the beauty. It was also found that in cases where individuals did not find the physical factors of their residential unit suitable, they showed a greater tendency to leave their place, which is determined that by improving the physical criteria related to the residential unit, we can expect from people to stay there.

  Keywords: Place, Place Attachment, Residential Complex, New Cities
 • Zohreh Ghanbarzade, Maryam Bakhtyar *, Seyed Jasem Pajouhandeh Pages 598-610

  The purpose of this study is to investigate the status of love and art from the mystical perspective of Imam Khomeini. The research method will be descriptive-analytical and the collection method will be library. One of the important aspects of Imam Khomeini's (as) personality is his mystical thought, which has certainly had a significant effect on his leadership. He, like other sages and philosophers, considers divine love and affection to be completely religious and based on the Qur'an, Hadith and Imams. For this reason, he has used the virtual terms of mystics a lot in his prose works as well as in his poetic and mystical works. Imam Khomeini, in addition to talking about divine love in his works, forbids the scholars from making incorrect judgments about divine love and affection, and finally Imam Khomeini considers the issue of love to be not only legitimate but also natural, saying: Nature The essence of man is the love of absolute perfection. On the other hand, art has a moral and transcendent aspect in Imam's view. This situation seems more prominent in the art of our country. Imam Khomeini describes art as a tool to achieve a lofty goal, which is the perfection of humanity. Art in the school of love shows the blind spots of social, economic, political and military problems. Art in Islamic mysticism is a clear depiction of justice, honor, and fairness, and an embodiment of the bitterness of the hungry for power and money. In Imam Khomeini's discourse,

  Keywords: Imam Khomeini (RA), love, beloved, Divan, art
 • Mohammad Karim, Abdolaziz Movahednasaj *, Ghaffar Pourbakhtiar Pages 611-622

  After the demise of the Holy Prophet (PBUH), there were differences among the Muslim ummah due to differences in different interpretations of the book, tradition and political developments and cultural relations of other nations. It was at this time that various sects emerged. One of these sects was the Kharijites, who considered the perpetrators of major sins as infidels, and the other group was the Marja'is, who opposed the Kharijite idea. This difference between the Kharijites and the Marja'i led to the emergence of the Mu'tazilites. The Mu'tazilites are one of the rational-argumentative sects whose founder is Wasel Ibn Atta. At the end of the Umayyad period, this group used the power vacuum to propagate their profession and ideology. In the first period, Bani Abbas continued their intellectual activity and used the translation movement and became acquainted with philosophical thoughts and equipped themselves with reason and philosophy. . During the reign of Mamun, Mutasim and Wasiq approached political power and made great progress. This sect faced problems and weakened in the era of Mutawakel. The purpose of this study is to investigate the emergence, growth, expansion and extinction of the Mu'tazilite sect. The method of work in this article is descriptive-analytical with reference to historical evidence.

  Keywords: Hassan Basri, Mu'tazilites, Wasel Ibn Atta, Islamic sects, Nations, Nahl
 • Alireza Karimi, Mehrdad Javidinejad *, Susan Habib Pages 623-635

  Referring to Precedents and studying them in the design process is a common activity performed by designers and if done correctly can help them solve design problems and lead to the formation of creative ideas. but, there is also a risk of superficial perception, which traps them in the trap of imitation. Therefore, how to read the Precedents and use them in the design process is of particular importance. The present study was conducted with the aim of drawing a framework and in order to create a model for generative reading of precedents and their use in the architectural design process. The generative capacity of reading precedents is related to disclosing viable principles in the analyzed work, and it aims to make the connection between analysis and design. To this end, it begins with a summary of the formalist critique approach as a model for reading architectural works and continues with a discussion of precedents as a source of design knowledge. Before concluding, it raises three important areas through three questions and examines them to draw its framework. Finally, as a conclusion, it proposes two approaches in utilizing precedents, during which we can study the precedents and approximate configuration with abstract diagrams and apply them to future situations in the first step, as well as develop them creatively to adapt to new situations at a later stage. And Discuss and apply the proposed framework as a way to study precedents in the design process.

  Keywords: Generative reading, Architectural Precedents, Design Process
 • Mehdi Masaeli * Pages 636-651

  The Chester Beatty Library in Dublin, Northern Ireland, is home to one of the richest collections of Islamic manuscripts. Most of the works in this collection were purchased in the midst of World Warr II and the years of disunity in Islamic countries or during the dissolution of the Ottoman Empire; an interval of time during which the most exquisite cultural works of the Orient were sold instead of a small price and easily accessible to the West. Considering the importance of this issue, all seals were extracted from the library site, out of which 773 were selected for the present study. After conducting an initial study (including elimination of duplicates, reading the texts and validating their originality), the necessary information was collected based on library-documentary and Internet studies and the relevant statistics and graphs were extracted and plotted. Then, the obtained information was analyzed in a descriptive and analytical method. In order to extract the statistics and graphs, the statistical population of the study was divided into five main groups including the number of words, language, context, form and content. The results of the study indicate different characteristics of the seals, the most obvious of which can be recounted as follows: most shapes are circular and oval , and the most important languages are Arabic and Persian, and in terms of text, most of them include names and addresses of people and an expression of their religious beliefs.

  Keywords: Islamic seals, Chester Beatty, manuscripts
 • Eskandar Mombeini, Shokooh Sadat Arabi Hashemi *, Ahmad Kamranifar Pages 652-670

  The Achaemenid Empire was one of the largest empires in ancient history, stretching from the east side of the Indus River and from the west and southwest to the Mediterranean Sea and the Nile River in northern Africa, from the north to the Aral Sea and from the south. It stretched to the southern shores of the Oman Sea and the Persian Gulf. This vastness of land and the diversity of culture and population necessitated a regular and secure communication network. The Achaemenid kings took many measures to develop communication routes. The best evidence for this is the archaeological evidence left by them along these routes. The existence of evidence such as the remains of roads, ravines, bridges, dams, castles, printing presses, fire temples, etc., is evidence of the existence of busy roads in this era. In this research, we have tried to study the important position of communication network and its role in the development of trade and commerce in the Achaemenid period with the help of texts, maps and images, as well as descriptive-analytical method. In the end, we have come to the conclusion that the communication routes of the Achaemenid Empire, especially the royal road as the vital arteries of this land, have connected all the capitals and important centers of the empire, and the political, economic and military life of these centers depends on security. These have been the ways.

  Keywords: Achaemenid Empire, Satrap, printing house, Communication Network
 • Mahnaz Mirdamadi, Mahdi Mahmoudi Kamelabad *, Ramin Madani, Mohamad Masoud Pages 671-691
 • Fatemeh Nekooeimehr, Hossein Soltanzadeh *, Shervin Mirshahzadeh Pages 692-714

  One of the important factors in the beauty of Iranian architecture works in many historical periods is their decorations and designs. Meanwhile, Afifabad mansion in Shiraz is one of the valuable works of Iranian Islamic architecture in the Qajar period, in terms of decorations and especially paintings. For this reason, studying the designs of this building can lead to the recognition of cultural identity and the effective contexts in their formation. The purpose of this research is to know how the art and architecture of different periods of history affect the designs of this building. In this research, descriptive-analytical method has been used and data collection has been done in the form of libraries and documents and also the field method. The results indicate that the designs mansion, which are mostly ceiling paintings and in some parts of the building are plaster and tile reliefs, taken from ancient Iranian designs Achaemenid-Sassanid reliefs and post-period designs is from Islam and most The motifs of Western and European designs are taken from postcard architecture. because Iranian art during the Qajar period, due to the connection of this period with the West, the arrival of European countries goods and products to Iran and the presence of many artists in this period to Europe caused the spread of Western art and culture in Qajar architecture.

  Keywords: Qajar Period, Decorations, Motifs, Afifabad mansion in Shiraz
 • Fahimeh Yeganeh Dizajvar, Seyed Babak Farzaneh *, Leila Ghasemi, Ezzat Mullah Ebrahimi Pages 715-739

  Time is one of the elements that has a tremendous impact on the overall narrative space of stories. The French theorist Gerard Genet considers the element of time as one of the main components of the development of any narrative and divides it into two types of signifier time (the amount of time to read a text) and signified time (the amount of time of story events). Raises the frequency. The novel "The Immaculate Conception" is a joint production of two great novelists of the Arab world, Jabra Ibrahim Jabra and Abdul Rahman Manif, who presented a picture of Arab societies in 1979 with a social theme. One of the salient features of this novel is the use of the element of time with its different types and levels. The approach of this essay indicates that the narrative is narrated throughout the novel with its untimely course, in the manner of the narrator (Aladdin)'s reminiscences, but in the heart of these retrospectives, there are also futurisms that with a certain narrative complexity in the same retrospective format. It has been narrated. The most obvious foresight is the fortune-telling predictions of the sub-character of the story (Aunt Nusrat), which reveals the fate of the characters in the novel. The continuation of this 383-page novel, which includes a six-month calendar time, is accompanied by a negative acceleration of the whole text due to the use of many descriptive points.

  Keywords: Novel, time, world without flaws, Jabra Ibrahim Jabra, Abdul Rahman Manif
 • Ronak Panahi, Parvin Partovi, Seyed Jalil Mousavi, MohammadSaber Bagheryan Pages 740-757