فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی
سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سهند اکبری، آرین قلی پور، عباس نرگسیان صفحات 11-52

  امروزه، نسل‌های مختلفی از کارکنان در محیط‌های کاری وجود دارد. هر نسل، ویژگی‌ها، ارزش‌ها و رفتارهای خاص خود را دارا بوده و مدیریت موثر این نسل‌ها چالشی اساسی برای سازمان‌هاست. از این رو، شناخت و فهم این ویژگی‌ها، ارزش‌ها و رفتارها به منظور نگهداشت این نسل‌ها ضروری است. نگهداشت دارای زیرمجموعه‌های متفاوتی است که در این پژوهش تمرکز بر سیستم حقوق و مزایا است. نسل Z، نسلی است که بعد از نسل Y بوده و مطالعات کمی در مورد آن‌ صورت گرفته است در حالی که ورود روزافزون این نسل به محیط‌های کاری به پیچیدگی مدیریت و کار با نسل‌های مختلف و به طور خاص نسل Z خواهد افزود. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر نگهداشت کارکنان نسل Z در سیستم حقوق و مزایا در بازار سرمایه است. بدین منظور از روش تحلیل مضمون، به عنوان یکی از روش‌های تحقیق کیفی استفاده شده است. پارادایم پژوهش تفسیری بوده و از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته به عنوان ابزار پژوهش جهت جمع‌آوری داده‌های اولیه از کارکنان نسل Zدر بازار سرمایه استفاده شد. این کارکنان به وسیله نمونه‌گیری هدفمند از نوع حداکثر تنوع انتخاب شدند. مجموع 26 مصاحبه پس از تحلیل، منجر به شناسایی 3 مضمون فراگیر، 11 مضمون سازمان‌دهنده و 79 مضمون پایه گردید که اساس آن وجود معیارهای مشخص اعطای حقوق و مزایا، ادراک عدالت در حقوق و مزایا و انعطاف در مزایا و مزایای ویژه است.

  کلیدواژگان: نگهداشت، نسل، نسل Z، حقوق و مزایا، بازار سرمایه
 • محمدرضا حسنی آهنگر، روح الله تولایی، محمدحسین شادمان فر، مهدی محمدی صفحات 53-93

  دانشگاه‌ها نقش حیاتی به‌مثابه سوزنبان در تغییر ریل پیشرفت کشور به سمت تمدن نوین اسلامی را بر عهده دارند و تحول ماندگار در آن منوط به ایفای نقش اعضای هییت علمی به‌عنوان موتور محرک تحول سایر مولفه‌های تحول دانشگاه می‌باشد. در همین راستا چارچوبی بومی و جدید برای رفع خلاهای موجود در آیین‌نامه ترفیع و ارتقاء به منظور جهت‌دهی، شناسایی و حل نظام مسایل کشور ارایه شد. پژوهش حاضر از نظر فلسفه، از نوع تحقیقات تفسیری و مبتنی بر تفسیر داده‌ها و یافته‌ها است و از نظر نوع هدف، در طبقه تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد و از نظر راهبرد پژوهشی، تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی است. شیوه گردآوری داده‌ها نیز بررسی و تحلیل منابع از بیانات و مستندات مکتوب مقام معظم رهبری و در تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از شناسه گذاری و خوشه‌بندی مضامین استفاده شده است. از مجموع 128 منبع، 98 مضمون پایه و 18 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر سازماندهی گردید. نتایج نشان می‌دهد نظام بومی ترفیع و ارتقا در ماده چهار (فعالیت‌های علمی-اجرایی و مستشاری) با محوریت احصاء نظام مسایل و با مولفه اصلی مسیله‌یابی، در ماده سه (فعالیت‌های تربیتی پژوهشی) با محوریت حل مسیله و با مولفه اصلی حل مسیله، در ماده دو (فعالیت‌های تربیتی آموزشی) با محوریت همتاپروری و با مولفه اصلی شاگردپروری و در ماده یک (فعالیت‌های تربیتی فرهنگی) با محوریت جنگ نرم و با مولفه اصلی امیدآفرینی با تبیین دستاوردها و مسایل انقلاب اسلامی، دارای منطق تحولی می‌باشد.

  کلیدواژگان: تمدن سازی، تحول دانشگاه، اعضای هیئت علمی، آیین نامه ترفیع و ارتقاء، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • فاطمه حاج کریمی، سید مهدی الوانی، رضا طهماسبی، ابوالفضل گائینی صفحات 95-115

  حفظ و نگهداشت کارکنان یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی می باشد. زمانی این مقوله اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که با کارکنانی متفاوت روبرو باشیم. هدف اصلی پژوهش حاضر حفظ و نگهداشت کارکنان تنوع عصبی در سازمان بوده و اوتیسم به عنوان یکی از مصادیق تنوع عصبی، مورد تاکید می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده است و از نظر رویکرد و روش، کیفی می باشد. داده های مورد نیاز با روش میدانی، جمع آوری گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه می باشد. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل سه گروه درمانگر، کارفرما و والد می باشند که تعداد بیست و یک نفر به شیوه هدفمند، از شهرهای تهران، قم، شیراز، مشهد، قزوین و اصفهان انتخاب گردیده اند. داده ها با روش تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شده اند. شبکه مضامین شکل گرفته شامل 88 کد، 20 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی (فرهنگ سازمانی تنوع پذیر، انگیزش، آموزش، ارتباطات ایمن و تطبیق معقول) می باشد. مضامین اصلی، حوزه هایی هستند که جهت حفظ و نگهداشت کارکنان، شایسته توجه می باشند.

  کلیدواژگان: حفظ و نگهداشت، تنوع عصبی، اوتیسم، مدیریت منابع انسانی
 • علیرضا دهقان پور فراشاه، علی اصغر پور عزت، افسانه دهقان پور فراشاه صفحات 117-150

  نقش مهم و راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور در راهبری و خط‌مشی‌گذاری کشور بر کسی پوشیده نیست. این سازمان برای اینکه بتواند وظایف خود را به درستی به انجام رساند و در جهت تحقق هرچه بهتر ماموریت‌های خود گام بردارد باید مدیرانی شایسته و لایق داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش کیفی-اکتشافی شناسایی شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مدیران این سازمان است و این پژوهش در جهت پاسخ به این پرسش انجام شده است که شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور چیست؟ بدین منظور علاوه بر استخراج شایستگی‌ها با تحلیل محتوای کیفی وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور، 19 مصاحبه نیز با خبرگان انجام شد و با استفاده از روش تحلیل تم، تحلیل شدند. در نهایت شایستگی‌های مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب 8 تم اصلی دانش توسعه‌ای، مهارت رهبری اقتصادی، مهارت پژوهشگری، مهارت خط‌مشی‌گذاری مالی و اقتصادی، پایش‌ اقتصادی، سیاسی و قانونی، اخلاق حرفه‌ای، مهارت ارتباطی و رعایت شایسته‌سالاری (5 مورد اول شایستگی اختصاصی و 3 مورد بعدی شایستگی عمومی) شناسایی شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: سازمان برنامه و بودجه کشور، مدل شایستگی مدیران، شایستگی های عمومی و اختصاصی، شایسته سالاری
 • الهام احسانی فرید، البرز قیتانی، رضا ابراهیم زاده دستجردی، مهربان هادی پیکانی صفحات 151-184

  این پژوهش در پی آشکار سازی گفتمان های نظام مدیریت منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. در این مطالعه کیفی با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 42 نفر از کارشناسان و مدیران شاغل در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه و مشاهده مشارکتی، مفاهیم معنادار،گفتمان های انتقادی و متفاوت شناسایی شده و سپس با استفاده ازروش تحلیل موقعیت کلارک با ترسیم نقشه های وضعیتی ساختار نیافته، منظم، عرصه –جهان های اجتماعی و نقشه های موقعیت تحلیل شده است. بر اساس نتایج پژوهش، برساخت های گفتمانی متفاوتی در مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایفای نقش می کنندکه در نتیجه،کارکردهای مدیریت منابع انسانی به شکلی متفاوت از آنچه در قوانین و ضوابط مربوطه دیده شده است، پیاده سازی و اجرا می شود. گفتمان مدیریت منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت تاثیر قدرت بازیگران و عاملان رسمی و غیر رسمی، بینش و سلیقه مدیران، گرایش های سیاسی، قوانین و مقررات دولتی، مصوبات هیات امنا، برساخت های انسانی مختلف، عوامل محیطی و فرهنگی قرار دارد. تدوام روند جاری، نقش آفرینان خاموش که اکثر آنها افراد شایسته هستند را به حاشیه رانده و روابط قدرت موجود را تقویت می کند.

  کلیدواژگان: تحلیل موقعیت، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تحلیل گفتمان انتقادی
 • علی ترابی کلاته قاضی، میرعلی سید نقوی، محسن رضایی، داوود حسین پور، وجه الله قربانی زاده صفحات 185-228

  پیش نیاز پرداختن به مبحث مهم مدیریت سرمایه انسانی دانستن ویژگی های مخاطب مدنظر است و پرداختن به شناسایی قابلیت ها از این جهت مهم و حیاتی است. شناخت دقیق و صحیح از قابلیت های مدنظر برای هر طیف از سرمایه های انسانی کمک شایانی در استعدادیابی، برنامه ریزی توسعه و پرورش آنها دارد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی ادبیات علمی در زمینه قابلیت های رهبری با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار (MAXQDA 20) نظرات 11 نفر از صاحب نظران علمی و تجربی که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند تحلیل و کدگذاری گردید و سرانجام با استخراج 301 مفهوم پایه، 46 مفهوم سازمان دهنده و 9 مفهوم فراگیر قابلیت های رهبری استراتژیک مدیران دولتی شاغل در مناصب سیاسی استخراج گردید. قابلیت های رهبری استراتژیک مدیران بخش دولتی شاغل در مناصب سیاسی مستخرج از این پژوهش عبارتند از : قابلیت های: شخصیتی، تشخیص راهبردی ، طراحی راهبردی، ارتباطی، تحریزی، مدیریتی، معنوی، تربیتی و بسیج کنندگی.

  کلیدواژگان: رهبری استراتژیک، قابلیت های رهبری استراتژیک، مناصب سیاسی، مدیران دولتی
 • شهرزاد نیری، وجیهه جوانی صفحات 229-262

  این پژوهش با هدف واکاوی شوک‌های مسیر شغلی حاصل از همه‌گیری کووید 19، استراتژی‌های فردی مدیریت مسیر شغلی و تصمیمات اتخاذشده صورت گرفته است. جامعه مورد بررسی ورزشکاران حرفه‌ای بودند که ورزش برای آن‌ها نه یک سرگرمی و تفریح، بلکه یک شغل و حرفه محسوب می‌شود. جهت انتخاب اعضای نمونه برای انجام مصاحبه‌های عمیق، از روش نمونه‌گیری هدف‌مند و تکنیک گلوله برفی استفاده، در مجموع 14 مصاحبه انجام و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش جیوییا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها حکایت از 57 کد اولیه، 16 مضمون و سه بعد شوک‌های مسیر شغلی، استراتژی‌های مدیریت فردی مسیر شغلی و تصمیم‌های استراتژیک مسیر شغلی داشت. یافته‌ها نشان می‌دهد که همه‌گیری کووید 19 منجر به ایجاد هفت دسته شوک مسیر شغلی مشتمل بر ازدست‌رفتن فرصت توسعه حرفه‌ای، ایجاد محدودیت در منابع فیزیکی، ایجاد محدودیت در منابع مالی، تنش روانی، تنش فیزیکی، عدم قطعیت شغلی و محدودشدن فرصت اندوختن تجربه برای ورزشکاران حرفه‌ای شده است. ورزشکاران حرفه‌ای در قبال شوک‌های ایجادشده، هفت دسته استراتژی فردی مشتمل‌بر اجتناب، پذیرش، فرافکنی، بازنگری مثبت، کسب حمایت اجتماعی، توجه به امور متداول روزانه و حل مسیله را اتخاذ کرده‌اند. برآیند شوک‌های حاصله و استراتژی‌های فردی اتخاذشده، منجر به اتخاذ دو دسته تصمیم ترک مسیر شغلی ورزشی و تداوم مسیر شغلی ورزشی شده است.

  کلیدواژگان: مسیر شغلی، شوک مسیر شغلی، مدیریت فردی مسیر شغلی، همه گیری کووید 19، رویکرد جیوئیا
|
 • Sahand Akbari, Aryan Gholipour, abbas nargesian Pages 11-52

  Nowadays, there are different generations of employees in the workplaces. Each generation has its own characteristics, values and behaviors and the effective management of these generations is a major challenge for organizations. Therefore, recognizing and understanding these characteristics, values and behaviors is essential in order to retention of these generations. Retention has different subsets that in this research the focus is on the compensation system. Generation Z is a generation after Generation Y and few research has been done on it, while the increasing entry of this generation into work environments will complicate the management and work with different generations and in particular Generation Z. Therefore, the purpose of this study is to identification the factors affecting retention of Generation Z employees in the compensation system in the capital market. For this purpose, thematic analysis method has been used as one of the qualitative research methods. The research paradigm is interpretive and semi-structured interviews were used as a research tool to collect raw data from Generation Z employees in the capital market. These employees were selected by purposive sampling of the type of maximum diversity. Total of 26 interviews after analysis led to the identification of 3 comprehensive themes, 11 organized themes and 79 basic themes, which are based on the existence of specific criteria for granting compensation, perception of justice in compensation and flexibility in benefits and perks.

  Keywords: Retention, generation, generation Z, compensation, capital market
 • MohmmadReza Hassani Ahangar, Ruhollah Tavallaei, MohammedHussain Shadmanfar, Mahdi Mohammadi Pages 53-93

  Universities play a vital role as a needlepoint in changing the progress of the country towards modern Islamic civilization, and the lasting change in it depends on the role of faculty members as the driving engine of the transformation of other components of the university's transformation. In this regard, a native and new framework was presented to solve the existing gaps in the promotion and promotion regulations in order to guide, identify and solve the country's system problems. In terms of philosophy, the current research is an interpretative research based on the interpretation of data and findings, and in terms of the type of goal, it is in the category of applied research, and in terms of research strategy, it is thematic analysis with an inductive approach. The method of data collection is the review and analysis of sources from the written statements and documents of the Supreme Leader, and the identification and clustering of themes have been used in the data analysis.From a total of 128 sources, 98 basic themes, 18 organizing themes and 4 comprehensive themes were organized. The results show that the local system of promotion and promotion centered on the statistics system of problems and with the main component of problem-finding, problem-solving and with the main component of problem-solving, peer education and with the main component of discipleship, soft war and with the main component of creating hope by explaining the achievements and issues of the Islamic Revolution, It has evolutionary logic.

  Keywords: civilization, University transformation, faculty members, promotion, promotion regulations, Imam Hossein University
 • Fatemeh Haj Karimi, seyyed mehdi alvani, Reza Tahmasebi, Abolfazl Gaini Pages 95-115

  eurodiversity is a biological fact, meaning that some people's brain function is different from what society standards call normal brain function. The main purpose of this study is to retention of employees with neurodiversity and autism is emphasized as one of the examples of neurodiversity. The present research has been applied in terms of exploratory purpose and is qualitative in terms of approach and method. The data has been collected through library and field methods. The data collection tool is interview. The Participants in this study include three groups of therapist, employer and parent. Twenty-one people were purposefully selected from Tehran, Qom, Shiraz, Mashhad, Qazvin and Isfahan. Data were analyzed by theme analysis method. The network of themes formed includes 88 codes, 20 sub-themes and 4 main themes (organizational culture based on neural diversity, motivation, training and reasonable adaptation). The main themes are areas that deserve attention for employee's retention.

  Keywords: Retention, Neurodiversity, Autism, Human resource management
 • Alireza Dehghanpour Farashah, Aliasghar pourezzat, Afsaneh Dehghanpour Farashah Pages 117-150

  The important and strategic role of the Plan and Budget Organization in leading and policy making of the country is indisputable. To be able to perform its duties properly and to take steps towards the best possible fulfillment of its missions, this organization must have competent managers. The main purpose of this qualitative-exploratory study was to identify the general and specific competencies of this organization's managers and this research was conducted to answer the question: what are the general and specific competencies of the Plan and Budget Organization’s managers? To this end, in addition to extracting competencies from duties of the Plan and Budget Organization through qualitative content analysis, 19 interviews were conducted with experts and analyzed by thematic analysis. Finally, managers' competencies of the Plan and Budget Organization were identified in the form of 8 main themes, namely, developmental knowledge, economic leadership skills, research skills, financial and economic policy making skills, economic, political and legal monitoring, professional ethics, communication skills and compliance with meritocracy (The first 5 items were specific competencies and the next 3 items were general competencies) and examined.

  Keywords: Plan, Budget Organization, Competency model of managers, Specific, general competencies, Meritocracy
 • Elham Ehsani Farid, Alborz Gheitani, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi, Mehraban Hadi Paykani Pages 151-184

  This study aims to reveal the discourses of the human resource management system at Isfahan University of Medical Sciences. In a qualitative approach, texts gathered from 42 deep semi-structured interviews with managers and experts working in the organizational development and human resources department of the university have been analyzed through the Fairclough critical discourse analysis method and then messy, ordered and social world maps have been extracted using Clark’s Situational analysis. According to the research results, different discursive constructs play various roles in this organization’s human resource management functions. Denying regulatory laws, power actors used them just as a tool in their power relations. Managers' insights and tastes, political attitudes, human constructs, government laws and regulations, board approvals, and environmental and cultural factors are the most important actors in the organization’s human resource management discourse. Continuation of the current trend marginalizes silent actors, who are competent people in most cases, and strengthens current power relations.

  Keywords: Situational analysis, human resource management, University of Medical Sciences, Health Services, critical discourse analysis
 • Ali Torabi, mirAli seyed naghavi, mohsen rezaei, davood hosseinpoor, Vajhollah Ghorbanizadeh Pages 185-228

  The prerequisite for dealing with the important topic of human capital management is to know the characteristics of the target audience, and it is important and vital to deal with the identification of capabilities. Accurate and correct understanding of the capabilities considered for each range of human capital is of great help in finding talent, planning their development and nurturing. In this research, while reviewing the scientific literature in the field of leadership capabilities, using the theme analysis method and software (MAXQDA 20), the opinions of 11 scientific and experimental experts who were selected by snowball sampling were analyzed and coded, and finally By extracting 336 basic concepts, 56 organizing concepts and 9 advanced concepts, strategic leadership capabilities of government managers working in political positions were extracted. The strategic leadership capabilities of public sector managers working in political positions extracted from this research are: personality, strategic diagnosis, strategic design, communication, guidance, managerial, spiritual, educational and organizational capabilities.

  Keywords: strategic leadership, strategic leadership capabilities, political positions, government administrators
 • Shahrzad Nayyeri, Vajiheh Javani Pages 229-262

  This study aims to investigate the career shocks caused by the covid-19 pandemic, self-management strategies and the decisions made at this time. The study population was professional athletes who exercise is not a hobby but a job for them. We adopted a purposeful sampling along with a snowball technique. We collected data using semi-structured interviews, and draw on 14 interviews. We coded data based on the guidelines of thematic analysis approach that is used in the Gioia methodology. We generated 57 first-order codes, 16 second-order themes, and three aggregate dimensions. In our study, career shocks took one of the following seven forms: loss of professional development opportunities, limited access to physical resources, limited access to financial resources, psychological stress, physical stress, job uncertainty, and limited opportunity to gain experience. Our analysis led to identification of seven career self-management strategies: avoidance, acceptance, projection, positive reframing, seeking social support, paying attention to daily routines, and problem solving. Career shocks and adopted self-management strategies have led to the adoption of two decisions: leave or continue the sports career.

  Keywords: Careers, Career Shock, Career Self-Management, COVID-19 Pandemic, Gioia Methodology