فهرست مطالب

مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 23، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدامین فقیه، زهرا عبدخدایی* صفحات 1-25

  سازوکار اثرگذاری والدین بر شکل گیری ارزش ها در فرزندان شامل دو فرآیند است: اول، فرآیند انتقال مفاهیم از سوی والدین به فرزندان و دوم، تصمیم فرزندان در انتخاب محتوای منتقل شده. هدف این پژوهش، واکاوی عوامل موثر بر این سازوکار بود. پژوهش حاضر با روش پژوهش کیفی و شیوه پدیدارشناسی تفسیری انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با 10 والد و 9 فرزند از خانواده های ایرانی در سنین آستانه بزرگ سالی [1] مصاحبه به عمل آمد. تحلیل داده ها نیز به روش تفسیری اسمیت انجام شد. در این پژوهش از تحلیل مصاحبه ها سه مضمون اصلی و دوازده مضمون فرعی به دست آمد. مضامین اصلی عبارت بودند از: «انگیزه های موجود در فرآیند انتقال و انتخاب»، «بروز تدریجی تعارضات» و «رابطه والد-فرزندی و بهینه ترشدن فرآیند». با توجه به یافته ها گفته می شود، انگیزه اصلی والدین برای انتقال، محافظت از فرزندان و انگیزه اصلی فرزندان برای انتخاب نیز شکل دادن هویت مستقلشان است و زمانی این فرآیند در حالتی بهینه رخ می دهد که هر دوی این انگیزه ها در بستری از رابطه ای موثر به طور کامل موردتوجه و احترام قرار گیرند.

  کلیدواژگان: انتخاب ارزش ها و معنا، انتقال ارزش ها و معنا، خانواده، فرزندان، والدین
 • سیده نجمه قاضی عسگر، مختار ملک پور*، احمد عابدی، سالار فرامرزی صفحات 27-47

  مادران از طریق درگیرشدن در فعالیت های خلاق کودک سهم مهمی در پرورش و شکوفایی خلاقیت آنها ایفا می کنند؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین و کاوش تجارب مادران کودکان خلاق مقطع چهارم ابتدایی شهر اصفهان درخصوص روش های پرورش خلاقیت به کار گرفته شده برای فرزندانشان بود. روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی بود. جامعه آماری، شامل مادران دارای کودکان خلاق بود. نمونه به روش هدفمند انتخاب شد و 10 مادر تا دستیابی به اشباع بررسی شدند. داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش هفت مرحله ای کلایزی تحلیل شدند. یافته های حاصل از تجربه زیسته پرورش خلاقیت در مادران با کودک خلاق، در 3 مضمون اصلی شامل تحریک کنجکاوی (با مضامین فرعی؛ تشویق به پرسشگری، تشویق به آزمایشگری، ایجاد فرصت برای تفکر و تامل)، بازی (با مضامین فرعی: بازی فکری، بازی ساختارنایافته، بازی خلاق، تحلیلی و تخیلی) و فعالیت های هنری (با مضامین فرعی: کاردستی و نقاشی) مشخص شد که تجارب مادران دارای کودکان خلاق را به تصویر می کشند. یافته های به دست آمده در این پژوهش نشان دهنده آن بود که علاوه بر روش های فعلی پرورش خلاقیت، تجارب مادران کودکان خلاق نیز نقش مهم در پرورش خلاقیت کودکان دارد و پیشنهاد می شود، در پرورش خلاقیت کودکان تجارب مادران نیز استفاده شود.

  کلیدواژگان: خلاقیت، تجربه زیسته، مادران، پدیدارشناسی
 • مجتبی ندری، مسعود صادقی*، فاطمه رضایی صفحات 49-71

  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی براساس مولفه های طرح واره های ناسازگار اولیه و تروماهای کودکی با نقش واسطه ای راهبرد مقابله هیجان مدار بود. طرح پژوهش، همبستگی و به شیوه معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. تعداد 306 نفر که در پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور نمره بالای 40 را به دست آورده بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های طرح واره ناسازگار اولیه یانگ (1991)، پرسشنامه تجارب آسیب زای محمدخانی (2003)، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر (1990) و پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور (2000) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 و AMOS24 استفاده شد. نتایج نشان داد داده های پژوهش با مدل فرضی پژوهش برازش مطلوبی دارد. متغیرهای پیش بین طرح واره های ناسازگار اولیه و تروماهای کودکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با میانجی گری راهبرد مقابله هیجان مدار بر اختلال اضطراب اجتماعی تاثیر معنادار داشتند (01/0 >p). همچنین، راهبرد مقابله هیجان مدار بر اختلال اضطراب اجتماعی تاثیر مستقیم داشت (01/0 >p). نتایج پژوهش حاکی از آن است که طرح واره های ناسازگار اولیه و آسیب های دوران کودکی می توانند پیش بین های قوی اختلال اضطراب اجتماعی باشند و در این میان، راهبرد مقابله هیجان مدار به عنوان متغیر میانجی، بخشی از فرایند اثرگذاری در شکل گیری نشانه های اضطراب اجتماعی است. برگزاری کارگاه های آموزشی درزمینه متغیرهای پژوهش توصیه می شود و همچنین، مداخلات درمانی باید به این عوامل بپردازند.

  کلیدواژگان: اختلال اضطراب اجتماعی، طرح واره های ناسازگار اولیه، تروماهای کودکی، راهبرد مقابله هیجان مدار
 • سمانه نجاری فروشانی، فهیمه نامدارپور* صفحات 73-89

  پرسشنامه سبک شخصیت آسیب پذیر، یک مقیاس خودگزارشی برای شناسایی زنان در معرض خطر افسردگی پس از زایمان به دلیل آسیب پذیری شخصیتی است؛ بنابراین، هدف پژوهش بررسی ساختار عاملی و شاخص های روایی و پایایی پرسشنامه شخصیت آسیب پذیر و تاثیر آن بر افسردگی در پس از زایمان زنان ایرانی بود. روش پژوهش مقطعی توصیفی بود و جامعه آماری را کلیه زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان در شهر اصفهان تشکیل می داد که از بین آنها 300 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک شخصیت آسیب پذیر و افسردگی پس از زایمان پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه از ساختار دوعاملی برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ دو بعد آسیب پذیری و سازمان یافتگی به ترتیب برابر با 87/0 و 705/0 به دست آمد. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که پس از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی (سن و تحصیلات مادر، شغل پدر و درآمد خانواده)، شخصیت آسیب پذیر تاثیر معنی داری بر افسردگی پس از زایمان داشت (503/0= β، 001/0>p). به نظر می رسد پرسشنامه شخصیت آسیب پذیر از شاخص های روان سنجی مناسبی برخوردار است و می توان از این ابزار در پیش بینی افسردگی پس از زایمان در زنان و جلوگیری از عواقب منفی آن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ساختار عاملی، روایی، پایایی، پرسشنامه سبک شخصیت آسیب پذیر، افسردگی پس از زایمان
 • مائده حسینی، محمد عاشوری* صفحات 91-107

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان کم شنوا و تاب آوری مادران آنها بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از مادران به روش نمونه گیری دردسترس از مدارس ناشنوای شهر اصفهان انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش 15نفری جایگزین شدند. آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه درمانی در 10 جلسه 90دقیقه ای به گروه آزمایش ارایه شد؛ درحالی که گروه کنترل تا پایان مرحله پس آزمون هیچ آموزشی دریافت نکردند. آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه نقاط قوت و ضعف گودمن (1997) و مقیاس تاب آوری کانر دیویدسون (2003) ارزیابی شدند. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری با استفاده از نرم افزار SPSS 26 تجزیه وتحلیل شد. یافته ها حاکی از آن بود که آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه درمانی بر مشکلات رفتاری و برخی از مولفه های آن ازجمله علایم عاطفی و رفتارهای مطلوب اجتماعی در کودکان کم شنوا و تاب آوری مادران آنها تاثیر مثبت و معناداری داشت (01/0 > p)؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه درمانی باعث بهبود مشکلات رفتاری کودکان کم شنوا و تاب آوری مادران آنها می شود و می توان از این برنامه در مدارس ویژه کودکان کم شنوا استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی، رابطه درمانی، مشکلات رفتاری، تاب آوری، کودکان کم شنوا
 • فاطمه سلخی خسرقی، سید حجت زمانی ثانی*، بهزاد بهزادنیا صفحات 109-128

  تداخل شناختی یعنی افکار مزاحمی که ورزشکاران حین انجام تکلیف تجربه می کنند، در عملکردشان اثر منفی دارند. باتوجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه تداخل شناختی در ورزش انجام شد. جامعه پژوهش حاضر ورزشکاران ایرانی بودند که در یک سال اخیر (1400) تجربه شرکت در مسابقات ورزشی را داشتند که 207 ورزشکار به صورت خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های ذهن آگاهی ورزشی و تداخل شناختی در ورزش را تکمیل کردند. به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی، روایی سازه با کمک تحلیل عاملی اکتشافی و روایی همگرا ازطریق محاسبه همبستگی مقیاس تداخل شناختی با مقیاس ذهن آگاهی ورزشی بررسی شد. همچنین، به منظور سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته ها نشان داد که سه عامل افکار فرار، افکار بی ربط به موقعیت، نگرانی های عملکرد 08/59درصد واریانس مربوطه را تبیین می کنند و همبستگی معنادار بین مقیاس های ذهن آگاهی ورزشی و تداخل شناختی بیانگر روایی همگرای سازه بود. ضرایب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه (92/0) و خرده مقیاس ها شامل افکار فرار (85/0)، افکار بی ربط به موقعیت (82/0) و نگرانی های عملکرد (80/0) پایایی درونی مقیاس را تایید کردند. نتایج تحلیل عامل تاییدی (96/0=CFI و 93/0=NFI) نیز نشان دهنده برازش مناسب سازه بودند. باتوجه به یافته ها پرسشنامه تداخل شناختی در ورزش از روایی و پایایی قابل قبولی در میان ورزشکاران ایرانی برخوردار بود و مربیان، روان شناسان و پژوهشگران در حوزه ورزش می توانند از این ابزار در پژوهش های خود استفاده کنند.

  کلیدواژگان: افکار مزاحم، پایایی، تداخل شناختی، روایی، ورزشکاران
 • مرضیه ملکیها*، فرشید اصلانی صفحات 129-142

  براساس پارادایم طرح ریزی زندگی، سازه گرایی مسیر شغلی و الگوی انطباق پذیری و جهات اخیر در چشم انداز راهنمایی مسیر شغلی، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رشد مسیر شغلی پایدار براساس تامل بر پروژه زندگی و انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی با استفاده از روش تحلیل رگرسیون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه حضرت معصومه(س) در سال تحصیلی 1401-1400 بود. از این جامعه تعداد 260 نفر از دانشجویان داوطلب شرکت در پژوهش بودند. در این پژوهش داده ها با استفاده از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک، مقیاس رشد مسیر شغلی پایدار (آرگولوپولو، 2021)، مقیاس تامل پذیری بر پروژه زندگی (آرگولوپولو و همکاران، 2020) و مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی (ساویکاس و پروفیلی، 2012) جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس نسخه 25 و با روش تحلیل رگرسیون تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است. نتایج نشان داد که بین رشد مسیر شغلی پایدار و ابعاد آن، تامل پذیری بر پروژه زندگی و ابعاد آن و انطباق پذیری مسیر شغلی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تامل پذیری بر پروژه زندگی و انطباق پذیری مسیر شغلی به ترتیب 659/0 و 342/0 از واریانس رشد مسیر شغلی پایدار را توصیف می کند. با توجه به ساختار دایما درحال تغییر سیستم های مسیر شغلی، دست یابی به رشد مسیر شغلی پایدار حایز اهمیت است. مطابق با یافته های به دست آمده در این مطالعه، تامل پذیری بر پروژه زندگی و انطباق پذیری مسیر شغلی پیش بینی کننده رشد مسیر شغلی پایدار است؛ بنابراین، براساس تامل پذیری بر پروژه زندگی و انطباق پذیری مسیر شغلی می توان افراد را در رسیدن به رشد مسیر شغلی پایدار هدایت کرد.

  کلیدواژگان: رشد پایدار، تامل پذیری، تامل پذیری بر پروژه زندگی، انطباق پذیری مسیر شغلی، مسیر شغلی
 • سید عدنان حسینی*، بهرام ملکی صفحات 143-168

  هدف اساسی پژوهش حاضر، تبیین هیجان های تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و جهت گیری هدف پیشرفت با نقش واسطه گری خودتنظیمی تحصیلی بود. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه شهر سنندج در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از میان آنها تعداد 390 نفر، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه هیجان های تحصیلی، پرسشنامه حمایت تحصیلی، پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت و پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری ازطریق نرم افزار Spss-21 و Amos-21 انجام شد. نتایج تحلیل نشان داد که مدل با داده های پژوهش برازش مناسبی دارد. باتوجه به یافته ها، مسیرهای مستقیم حمایت تحصیلی، جهت گیری تسلطی و عملکردی به هیجان های مثبت و منفی تحصیلی معنادار (01/0>P) بود. همچنین، مسیرهای غیرمستقیم حمایت تحصیلی، جهت گیری تسلطی و جهت گیری عملکردی ازطریق خودتنظیمی تحصیلی به هیجان های مثبت و منفی تحصیلی در دانش آموزان معنا دار (01/0>P) بود. براساس این نتایج، خودتنظیمی تحصیلی می تواند در رابطه بین حمایت تحصیلی و جهت گیری هدف پیشرفت با هیجان های تحصیلی مثبت و منفی در دانش آموزان نقش میانجی داشته باشد.

  کلیدواژگان: هیجان تحصیلی، حمایت تحصیلی، جهت گیری هدف، خودتنظیمی تحصیلی
 • نیره ایلیات، مسعود کیانی* صفحات 169-186

  هدف از این مطالعه شناسایی و اعتباریابی نشانه های اضطراب در آزمون نقاشی خانواده کودکان 4 تا 6ساله بود. در این پژوهش از روش های پژوهش تحلیل محتوا و پس رویدادی استفاده شد. جامعه آماری شامل کودکان 4 تا 6ساله مهدکودک های شهر کاشان بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. برای غربال گری کودکان مضطرب درمجموع والدین 128 کودک 4 تا 6ساله آزمون اضطراب پیش دبستانی اسپنس نسخه والد را تکمیل کردند. از بین کودکان مبتلا به اضطراب 39 نفر در گروه مطالعه و از میان کودکان بدون نشانه های اضطرابی 39 نفر در گروه گواه به صورت تصادفی گمارش شدند. در مرحله اول پژوهش، براساس بررسی پیشینه نظری و پژوهشی و نظر متخصصان، درمجموع 34 نشانه اضطراب در نقاشی کودکان در دو مقوله ساختار کلی نقاشی (20 نشانه) و ترسیم آدم (14 نشانه) شناسایی شد. در مرحله دوم از کودکان هر دو گروه آزمایش و گواه آزمون نقاشی خانواده گرفته شد و نقاشی های ترسیم شده با استفاده از چک لیست پژوهشگرساخته ارزیابی علایم اضطراب بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که در نقاشی کودکان از خانواده بین دو گروه مطالعه (کودکان مضطرب) و گواه (کودکان بدون اضطراب) در 16 نشانه در ساختار کلی نقاشی و 13 نشانه در ترسیم آدم تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج این پژوهش بیان می کند که می توان از نقاشی کودکان در کنار سایر روش ها و ابزارهای تشخیصی به عنوان ابزاری برای غربال گری اضطراب کودک استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اضطراب، نقاشی کودک، آزمون نقاشی خانواده
|
 • MohamadAmin Faqih, Zahra Abdekhodaie * Pages 1-25

  The formation of values in children by parents includes two processes; The first is the process of transferring concepts from parents to children, and the second is the process of children's selection of the transferred content. The purpose of this research was to analyze factors affecting this process. The present study was conducted through a qualitative research method along with an interpretative phenomenology one. Data were collected by semi-structured interviews. Interviews were conducted with 10 parents and 9 children from Iranian families at the threshold of adulthood [1]. Data analysis was conducted by Smith's interpretation method. In this research, three main themes and twelve sub-themes were obtained from the analyses of the interviews. The main themes were motives in the transfer and selection process, gradual emergence of conflicts and the impact of parent-child relationship on the optimization of the transfer and selection process. According to the findings, it can be said that the main motivation of parents for transferring was to protect their children and the main motivation of children for selection was to form their independent identity. Such process occurs in an optimal state in which both of these motives are in a context of respect and affection.

  Keywords: Choice of Values, Meaning, Transfer of Values, Family, Children, parents
 • Sayede Najme Ghaziasgar, Mokhtar Malekpour *, Ahmad Abedi, Salar Faramarzi Pages 27-47

  Mothers play an important role in nurturing and flourishing their children’s creativity by engaging in their activities. The purpose of this study therefore was to explore the experiences of mothers with creative children studying the fourth grade of elementary school in Isfahan about the ways they used to foster creativity for their children. The research method was qualitative with a descriptive phenomenological approach. The community included mothers with creative children. Participants were selected through purposive sampling. Ten mothers were examined until the data reached saturation. Data were collected via semi-structured interviews and analyzed by Colaizzi seven-step method. Findings were categorized into three main themes namely stimulating curiosity (encouraging questioning, encouraging experimentation, creating opportunities for thinking and reflection), playing (mental plays, unstructured plays, creative plays, analytical play and imaginative plays) and performing artistic activities (crafts, painting). These categories depict the experiences of mothers with creative children. Findings obtained in this study showed that in addition to current methods of fostering creativity, the experiences of mothers of creative children also play an important role in fostering children's creativity. It is suggested that mothers' experiences be used in fostering children's creativity.

  Keywords: creativity, Experience, mothers, Phenomenology
 • Mojtaba Nadri, Masoud Sadeghi *, Fatemeh Rezaei Pages 49-71

  The aim of the current research was to formulate the etiological model of social anxiety disorder based on the components of early maladaptive schemas and childhood traumas with the mediating role of emotional coping strategy. The research design was correlational and structural equations. The statistical population of the research included all students of the Islamic Azad University of Olom-Tahghighat in the academic year of 2021-2022 in Tehran province. A total of 306 people who scored above 40 in Connor's social anxiety test were selected as a sample. To collect data, Young Early Maladaptive Schema Questionnaire (1991), Mohammad Khani's Traumatic Experience Q5uestionnaire (2003), Andler and Parker's Multidimensional assessment of coping (1990), and Connor's Social Anxiety Questionnaire (2000) were used. Then, the obtained data were entered into the structural equation hypothesis model. In order to analyze the obtained data, SPSS19 and AMOS24 were used. The results of the model analysis showed that the hypothetical research model has a good fit with the data. Predictor variables of early maladaptive schemas and childhood traumas with the mediation of emotional coping strategy had a significant effect on social anxiety disorder (p<0/01). In addition, emotional coping strategies had a direct effect on social anxiety disorder (p<0/01). The results of the research indicate that early maladaptive schemas and childhood traumas can be strong predictors of social anxiety disorder. The results also indicate that emotional coping strategies as mediating variables are part of the influencing process in the form of symptoms of social anxiety disorder. It is recommended to hold educational workshops in the field of maladaptive schemas, coping strategies for childhood traumas, and therapeutic interventions.

  Keywords: social anxiety disorder, early maladaptive schemas, childhood traumas, emotional coping strategy
 • Samaneh Najariforoshani, Fahimeh Namnamdarpour * Pages 73-89

  The Vulnerable Personality Style Questionnaire (VPSQ) is a self-report scale designed to identify women at risk for postpartum depression due to personality vulnerability. Therefore, the purpose of this study was to investigate factor structure, validity and reliability indicators of the Vulnerable Personality Questionnaire and its effect on postpartum depression in Iranian women. The design of this research was cross-sectional-descriptive. The statistical population of this study were women with postpartum depression in Isfahan. Three hundred women with postpartum depression were randomly selected from women with postpartum depression in Isfahan. They were selected based on their performance on the following questionnaires; the Vulnerable Personality Style Questionnaire of Boyce et al. (2004), and Edinburgh Postnatal Depression Scale (1978). The results of exploratory factor analysis (EFA) showed that the questionnaire has a two-factor structure. Cronbach's alpha coefficient of the two dimensions of vulnerability and organization was 0.87 and 0.705 respectively, which showed that the reliability of the questionnaire is suitable. Hierarchical regression analysis showed that after controlling demographic variables (age, mother's education, father's occupation and family income), vulnerable personality has a significant effect on postpartum depression (β = 0.503, p < 0.001). It seems that the Vulnerable Personality Style Questionnaire has appropriate psychometric indices and this tool can be used to predict postpartum depression in women, and prevent its negative consequences

  Keywords: factor structure, validity, reliability, Vulnerable Personality Style Questionnaire (VPSQ), postpartum depression
 • Maede Hosseini, Mohammad Ashori * Pages 91-107

  The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of play-therapy which is based on relationship therapy on the behavioral problems of children who suffer from hearing loss and the resilience of their mothers. This research was applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of method. It had a quasi-experimental design with a pre-test, post-test and a control group. Thirty mothers were selected by convenience sampling method from the students with hearing loss in Isfahan. They were randomly assigned to experimental (n = 15) and control groups (n = 15). Play-therapy training was provided to the experimental group in 10 sessions of 90 minutes, while the control group did not receive any training until the end of the post-test phase. Participants were assessed using the Goodman Strengths and Difficulties Questionnaire (1997) and the Connor-Davidson Resilience Scale (2003). The obtained data were analyzed by univariate and multivariate analysis of covariance using SPSS 26 software. The findings indicated that play-therapy training had a positive and significant effect on behavioral problems. Some of its components, include emotional symptoms and desirable social behaviors in children who suffer from hearing loss (p < 0.01). Therefore, it can be concluded that the a play-therapy training program which is based on relationship therapy improves the behavioral problems of children who are suffering from hearing loss and this program can be used in special schools for students with hearing loss.

  Keywords: Play-Therapy, relationship therapy, behavioral problems, resilience, Children With Hearing Impairment
 • Fatemeh Salkhi Khasraghi, Seyed Hojjat Zamani Sani *, Behzad Behzadnia Pages 109-128

  Cognitive interference means disturbing thoughts experienced by athletes while performing tasks, which damaged their performance. Due to the importance of the subject, the present study aimed to investigate the psychometric properties of the Persian version of the Cognitive Interference Questionnaire in Sports. The population consisted of Iranian athletes who had the experience of participating in sports competitions in 2021. A number of 207 athletes were selected in clusters and completed the mindfulness and cognitive interference questionnaires in sports. To examine psychometric properties, construct validity and convergent validity were investigated by exploratory factor analysis through calculating the correlation of the cognitive interference scale with the sports mindfulness scale. To measure reliability, Cronbach's alpha coefficient was used. The findings showed that the thought of escape, situation-irrelevant thoughts, and performance worries explain 59.08% of the relevant variance. The results also manifested that the significant correlation between the scales of sports mindfulness and cognitive interference indicated the convergent validity of the construct. Cronbach's alpha coefficients of the whole questionnaire and sub-scales: thoughts of escape, situation-irrelevant thoughts, and performance worries confirmed the internal reliability of the scale. The confirmatory factor analysis results (CFI=0.96 and NFI=0.93) also indicated the appropriate fit of the structure. According to the findings, the cognitive interference questionnaire in sports had acceptable validity and reliability among Iranian athletes. Sports coaches, psychologists, and researchers can use this tool in their research.

  Keywords: Athletes, Cognitive Interference, Disruptive thoughts, reliability, validity
 • Marziyeh Malekiha *, Farshid Aslani Pages 129-142

  Based on the life design paradigm, career construction adaptation model, and recent directions from the perspective of career guidance, the present study was conducted with the aim of predicting the sustainable career development   among students.The current study was a descriptive-survey which used regression analysis method. The statistical population included all bachelor and master degrees of female students at Hazrat-e Masoumeh University in 2021. From this community, 260 students volunteered to participate in research. Data were collected using demographic characteristics questionnaire, sustainable career development scale (Argyropoulou, 2021), life project reflexivity scale (Argyropoulou et al., 2020) & career adaptability scale (Savickas & Profeli, 2012). The data were analyzed and calculated using descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (correlation coefficient and regression analysis) and SPSS software. The results showed that there is a positive and significant correlation between the sustainable career development and its dimensions, life project reflexivity and its dimensions, and the career adaptability (p<0/05). Also, life project reflexivity and career adaptability (as predictor variables) describe 0.659 and 0.342 of the variances of the sustainable career development (as the predictor variable) (p<0/05). With attention to the constant changing structure of career systems, it is important to achieve sustainable career development. According to the findings obtained in this study, life project reflexivity and the career adaptability predict sustainable career development. Therefore, based on life project reflexivity and the career adaptability, people can be guided to achieve the sustainable career development.

  Keywords: Sustainable Development, Reflection, Life project reflexivity, Career adaptability, Career
 • Seyed Adnan Hosseini *, Bahram Maleki Pages 143-168

  The main purpose of this study was to explain the academic emotions based on academic support and achievement goal orientation through the mediating role of academic self-regulation. The research method was correlational of structural equations modeling type. The statistical population included all male and female students of junior high schools in Sanandaj in the academic year of 2021-2022, from which 390 students were selected by multi-stage cluster sampling method. They answered the Academic Emotions questionnaire, Academic Support questionnaire, Achievement Goal orientation questionnaire and Academic self-regulation questionnaire. The data were analyzed with the structural equations modeling via SPSS-21 and AMOS-21 softwares. The findings corroborated the good fitness of the model with research data. According to the findings, the direct paths from the academic support, mastery and performance orientation to positive and negative academic emotions were significant (P <0.01). Also, the indirect paths from the academic support, mastery orientation and functional orientation through the academic self-regulation to positive and negative academic emotions were significant (P <0.01). In conclusion, the academic self-regulation can play a mediating role in the relationship between academic support and achievement goal orientation with positive and negative academic emotions in students.

  Keywords: academic emotions, Academic Support, goal orientation, Academic Self-Regulation
 • Nayere Iliyat, Masoud Kiani * Pages 169-186

  The purpose of this study was to identify and validate anxiety symptoms in the family drawing test of 4–6-year-old children. In this study, content analysis and post-event research method were used. The statistical population included children of 4-6 years old from kindergartens in Kashan city. To select a sample, the cluster sampling method was used. In order to screen children with anxiety, a total of 128 parents completed the parent version of the Spence Preschool Anxiety Test. Thirty-nine children with anxiety were randomly assigned to the experimental group and 39 children without anxiety symptoms were randomly assigned to the control group. At the first stage of the research, based on the theoretical review of literature and the opinion of experts, a total of 34 signs of anxiety in children's drawings were grouped in two categories: the general structure of the drawing (20 signs) and the drawing of a person (14 signs). At the second stage, the family drawing test was taken from children of both the experimental and control groups, and the drawn pictures were analyzed using the checklist made by the researcher to assess the symptoms of anxiety. The findings of the study showed that in the family drawings drawn by children, between the experimental group (children with anxiety) and the control group (children without anxiety), there was a difference in meaning in 16 signs in the general structure of the drawing and 13 signs in the drawing of a person. The results of this study show that children's drawings can be used as a tool to screen children's anxiety along with other diagnostic methods and tools.

  Keywords: anxiety, Children's Painting, Family Drawing Test