فهرست مطالب

نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی
سال دوازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرید احمدزاده*، حسن کریمیان، محمدحسن طالبیان صفحات 3-26

  این مقاله به ساختار و عملکرد آسیاب های آبی در منطقه کوهستانی هورامان می پردازد. آسیاب های آبی با ساختاری فنی که زاییده دانش بومی و روشی هوشمندانه از گذشتگان است در راستای ایجاد تعادل بین نیازها و خواسته های جوامع انسانی با امکانات بالفعل و بالقوه موجود در محیط های مختلف شکل گرفته است. با توجه به اینکه نان مهم ترین خوراک مردمان گذشته بوده است، آسیاب و حرفه آسیابانی به واسطه ارتباط با معیشت، تغذیه و شیوه گردآوری غذا، بخشی از مطالعات حوزه تاریخ اجتماعی به شمار می رود. بنابراین با پژوهش در این موضوعات می توان به نقش مهم و کارکرد آسیاب های آبی در عرصه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی در گذشته آشنا شد. در این پژوهش سعی بر این است که به بررسی و مطالعه آسیاب های آبی منطقه هورامان به عنوان بخشی از فرهنگ مادی به جای مانده از ادوارقاجار و پهلوی پرداخته شود؛ و به این پرسش پاسخ دهد: آسیاب های آبی هورامان، طی دوران قاجار و پهلوی، چه نقشی در تداوم و تحول زیستی منطقه، به لحاظ ساختاراجتماعی - اقتصادی داشته اند؟ روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر مطالعات میدانی، منابع محلی، تاریخ شفاهی بصورت مصاحبه با پژوهشگران بومی و اشخاصی که بصورت نسل در نسل شغل آسیابانی را به ارث برده اند، صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد آسیاب های آبی هورامان با وجود اینکه در یک منطقه کوهستانی و صعبالعبور ایجاد شده اند همواره علاوه بر عملکرد اصلی خود یعنی، آرد کردن غلات برای پختن نان، در معیشت و تداوم زیست در این منطقه به لحاظ اجتماعی و اقتصادی نقش ایفا کرده اند. بنابراین آسیاب های هورامان از یک سو نقش بی بدیلی در شکل دادن و تنظیم روابط اجتماعی جوامع درون منطقه و برون منطقه ای داشته است. و از سوی دیگر به طور گسترده به بافت اجتماعی - اقتصادی جوامع هورامان که به دلیل کمبود زمین در منطقه کوهستانی، کشاورزی مناسبی نداشته اند؛ کمک کرده است.

  کلیدواژگان: هورامان، آسیاب آبی، نان، ساختاراجتماعی، ساختاراقتصادی
 • نبی امیدی* صفحات 29-47

  برنامه عمرانی سوم، اولین برنامه جامع توسعه در ایران است که از برنامه ها موفق دوران پهلوی بود، بطوری که از نظر رشد اقتصادی، شش درصد نسبت به میزان رشد هدف گذاری شده، پیشی گرفت. همزمان با این برنامه، مجموعه اصلاحاتی با عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم که مجموعه ای گسترده از تحولات و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را شامل می شد در دوره محمدرضاشاه به اجرا گذاشته شد. هدف این پژوهش مشخص کردن تاثیر تداخل انقلاب سفید با زمان اجرای برنامه عمرانی سوم است. این پژوهش کیفی و به شیوه تحلیل اسناد و مدارک انجام شده است. تحقیق حاضر در تلاش برای پاسخ به این سیوال است که تداخل انقلاب سفید مشخصا چه تاثیری بر اجرای برنامه عمرانی سوم داشته است. نتایج نشان می دهد انقلاب سفید که از زمان تصویب و اجرا شاهد افزایش اصول مورد توجه (از 6 اصل به 19 اصل در طول زمان) بود، طرحی کلانتر با اهدافی بزرگتر و از نظر زمانی بلندمدت و از نظر سطح در حوزه راهبردی بود و برنامه عمرانی سوم از نظر زمانی میان مدت (5 ساله) با اهدافی محدود (رشد اقتصادی 6 درصد) با راهبردهای ثابت سه گانه (افزایش پس انداز داخلی، استفاده موثر از سرمایه ها و تحدید موالید) بود. اکثر اهداف و اصول برنامه عمرانی سوم در چارچوب اصول انقلاب سفید قرارگرفته به نحوی که ارتباط محتوایی زیادی بین اصول انقلاب سفید و برنامه عمرانی سوم وجود دارد. بنابراین این دو طرح به نوعی هم سو بوده و به همین خاطر گرچه با عناوین مختلف اما در یک جهت حرکت کرده اند.ارزیابی نتایج عملکرد برنامه عمرانی سوم نشان می دهد که تداخل آن با انقلاب سفید، تاثیر مثبتی داشته است و این تداخل قدرت های تاثیرگذار در حاکمیت را بر آن داشت تا برای تحقق اهداف تعیین شده هر دو طرح تلاش کنند.

  کلیدواژگان: برنامه عمرانی سوم، انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، پهلوی
 • غفار پوربختیار* صفحات 51-72

  اقشار فرادست در جامعه ایران عصر قاجار همیشه در پی آن بوده اند تا تفاوت ها و تمایزات اجتماعی خود را نسبت به اقشار و طبقات فرودست به طرق و شیوه های مختلف منعکس نمایند. یکی از این روش ها، نشان دادن تمایز اجتماعی از طریق وسایل، آداب و شیوه های مسافرت است. این پژوهش برآن است تا به روش توصیفی-تحلیلی و با بکار بستن نظریه «تمایز» پیر بوردیو برای این سوالات پاسخ مناسب را بیابد: آیا اشراف و اعیان جامعه ایران در عصر قاجار به مسافرت و وسایل و آداب آن فقط به عنوان امری ضرورت پسند و برای رفع نیاز می نگریستند؟ یا اینکه آنان علاوه بر مسیله ضرورت؛ نگاه ذوقی؛ زیباشناختی و هنردوستانه نیز به آن داشته اند؟ نگاه اقشار فرودست جامعه ایران عصر قاجار نسبت به مسیله سفر و آداب و وسایل آن بر اساس کدام یک از این شاخص ها بوده است؟ این پژوهش بر این فرض اساسی استوار است که برخلاف طبقات بالای جامعه ایران عصر قاجار که به سفر و آداب و وسایل آن، نگاه هنری؛ سلیقه مندانه و زیباشناختی داشته اند، طبقات پایین جامعه به مسافرت به چشم امری مورد نیاز و ضرورت نگاه می کردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد اقشار ممتاز جامعه که نیاز اساسی خود به مسافرت و وسایل آن را به آسانی برآورده می ساختند، بیشتر در پی آشکار ساختن و انعکاس هویت و منزلت اجتماعی خود و نشان دادن تشخص و تفاخر طبقاتی از طریق آداب سفر و تجمل؛ شکوه و زیبایی در وسایل مسافرت برمی آمدند، در حالی که توده مردم و اقشار پایین جامعه بدون توجه چندانی به تجمل گرایی؛ زیبایی دوستی و یا هرگونه ذوق و سلیقه هنری، به مسافرت، آداب و وسایل آن  تنها به چشم ابزاری برای رفع نیاز و ضرورت می نگریستند.

  کلیدواژگان: قاجار، اشراف، فرودستان، تمایز اجتماعی، تشخص، مسافرت
 • سیروان خسروزاده* صفحات 75-99

  به دنبال کودتای 28 مرداد 1332 دوره ای از رکود و محدویت بر فضای سیاسی کشور حکمفرما شد. از این رو وعده برگزاری انتخابات آزاد از سوی محمد رضاشاه در آستانه انتخابات مجلس بیستم در سال 1339 نقطه عطفی بااهمیت قلمداد می شد و آزادی خواهان امیدوار شدند از طریق انتخابات آزاد سرنوشت سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار دهند. در سنندج نیز داوطلبان با الهام از مواعید شاه شروع به فعالیت کردند. مقاله حاضر با تکیه بر اسناد منتشر نشده کتابخانه مجلس شورای اسلامی در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که کیفیت برگزاری انتخابات سنندج در دوره های 20 تا 22 مجلس شورای ملی چگونه بود و نامزدهای انتخاباتی چه واکنشی نسبت به نتایج آن از خود نشان دادند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد نه تنها انتخابات آزاد ادعایی بی اساس بود، بلکه در سنندج نیز همچون برخی نقاط کشور انتخابات مجلس بیستم سرآغاز فصل نوینی از تخلفات و اقدامات خلاف قانون از سوی حاکمیت بود که در دوره های بعد نیز ادامه داشت. مقاله همچنین نشان می دهد در نتیجه تخلفات انتخابات مجلس 20-22، عزت الله شادی مقدم، و ناصر یمین مردوخی شدیدا نسبت به نتیجه انتخابات این دوره ها معترض بودند و در تلاشی بی وقفه اما بی نتیجه سعی کردند شاه و دولت را نسبت به تغییر نتیجه انتخابات متقاعد سازند.

  کلیدواژگان: دوره پهلوی، انتخابات، عزت الله شادی مقدم، ناصر یمین مردوخی، سنندج
 • سجاد رحمانی فلاح*، میرهادی حسینی، سید اصغر آقامیرزایی صفحات 103-123

  برنامه های پنج گانه عمرانی و توسعه دوره پهلوی دوم سال 1327 به تصویب رسید. هدف اصلی برنامه های عمرانی این دوره، تغییر بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه سنتی ایران به یک کشور توسعه یافته بود که مهم ترین مولفه های آن بالا بردن سطح استانداردهای زندگی و تبدیل به جامعه صنعتی و شهری بود. مقاله حاضر می کوشد اوضاع کشاورزی و کشاورزان استان کردستان را طی سال های 1327 تا 1351 (پایان برنامه عمرانی چهارم) با تکیه بر پژوهش تاریخی و رویکرد اقتصادی و اجتماعی، براساس جمع آوری اسناد از مراکز معتبر سندی کشور مانند: اسناد موجود در کتابخانه ملی، مرکز اسناد همدان، مدارک موجود در سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس و منابع کتابخانه ای مورد بررسی و موشکافی قرار دهد. با حذف نظام بهره برداری ارباب -رعیتی، نظام مدیریت سنتی روستایی بدون جایگزین مناسب برچیده شد. همچنین برنامه های توسعه اجتماعی- اقتصادی پهلوی دوم در استان کردستان بیشتر مربوط به طرح های خدماتی بود.(متاثر از رویکرد سیاسی- امنیتی) بنابراین در نهایت منجر به شکل گیری نارضایتی عمومی و آسیب پذیری سیاسی گردید. روش پژوهش در این مقاله به شیوه اسنادی و تحلیل محتوای اسناد است.

  کلیدواژگان: اقتصاد روستایی، برنامه عمرانی، استان کردستان، اقتصاد کشاورزی
 • طیبه رستمی، مرتضی نورائی*، نزهت احمدی صفحات 127-148

  فقدان بهداشت و عدم وجود امکانات لازم برای مقابله با بیماری های واگیردار یکی از مهمترین مشکلات حکومت های قاجار و پهلوی بود. این مساله یکی از دلایل مرگ و میر بالا و عدم رشد جمعیت در ایران بود. در آغاز دهه چهل محمد رضاشاه پهلوی تحت تاثیر عواملی داخلی و خارجی دست به انجام اصلاحاتی اجتماعی زد که یکی از آنان صدور فرمان تاسیس سپاه بهداشت در اول بهمن 1342/ 1964 م بود. پژوهش حاضر ضمن نگاهی گذرا به پیشینه وضعیت بهداشتی کشور، در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که مجلس چه نقشی در تصویب تاسیس سپاه بهداشت و چالش های موجود بر سر اجرایی شدن مصوبات مربوط به آن داشت؟ مقاله به روش کتابخانه ای و با تکیه بر صورت مذاکرات مجلس و مطبوعات و اسناد، و به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد اولا ایده تشکیل سپاه بهداشت از سوی یکی از نمایندگان مجلس (شفیع امین) به شاه پیشنهاد شده بود؛ در ثانی با تامل در تلاش های نمایندگان در جهت هموار سازی زمینه های پیشرفت برنامه سپاه بهداشت، رویهمرفته می توان گفت مجلس نقش فعالی از خود نشان داد و سپاه بهداشت هم طی فعالیت مجلس بیست و یک فعالیت قابل قبولی از خود نشان داده و لااقل با کنترل مرگ و میر، باعث شد جمعیت کشور به رشد معناداری برسد.

  کلیدواژگان: سپاه بهداشت، مجلس بیست و یک، محمد رضا شاه، شفیع امین، اصلاحات اجتماعی
 • زهره شیرین بخش* صفحات 151-171

  در دوره رضاشاه، درآمدهای مالیاتی به یکی از مهم ترین منابع کسب درآمد برای اجرای برنامه های نوسازی دولت و ساماندهی امور مالی و مالیاتی به یکی از مهم ترین دغدغه های مجلس شورای ملی مبدل گردید.در پی طرح مطالبات اصناف و دولت به صورت توامان، مالیات سرانه و صنفی اصناف و پیشه وران لغو و مالیات بر درآمد به نوعی جایگزین آن شد.از آنجا که مالیات همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در ارتباط متقابل دولت و اصناف بوده است؛ مجلس به عنوان نهاد متولی قانونگذاری، نقشی درخور توجه در تنظیم قوانین جدید و مطالبات اصناف بر عهده داشت؛ آنچه که به عنوان مساله اصلی این پژوهش مد نظر قرار گرفته است.پژوهش پیش رو با اتکاء به منابع و تحقیقات مرتبط، بر اساس روش تحقیق تاریخی و به  شیوه توصیفی - تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش و عملکرد مجلس نسبت به برنامه های مالیاتی دولت در مورد اصناف و قوانین مصوب چگونه بوده است؟ فرض بر این است که مجلس در این زمینه همگام با دولت گام برداشت. یافته های پژوهش حاکی است که مجلس در راستای ساماندهی مالیات های ماخوذه از اصناف، به عنوان یکی از اهداف کلان دولت عمل کرد و با حذف یکی از قدیمی ترین مالیات های اصناف و تصویب قوانین جدید، مسیر نظارت مستقیم دولت بر کمیت مالیات ها و شیوه مالیات ستانی از اصناف را هموار کرد. با این حال نباید از نظر دور داشت که تلاش مجلس در جهت تامین مطالبات اصناف و جهت دهی و ساماندهی قوانین به سمت اعتدال و عدالت مالیاتی، دست کم تا آنجا که در تعارض با سیاست های کلان حکومت نبودند؛ قابل چشم پوشی نیست.

  کلیدواژگان: مجلس شورای ملی، اصناف، مالیات، دولت، دوره پهلوی، رضاشاه
 • زهرا سادات کشاورز*، اصغر منتظر القائم صفحات 175-206
  پرداختن به طبقات اجتماعی در ادوار تاریخی، گشودگی به فهم وضعیت فعلی و برون رفت از انسدادهای اجتماعی حاضر را از ناحیه تدقیق در متون تاریخی فراهم می کند. پژوهش حاضر مطالعه تواریخ محلی را جهت استخراج معیارهای بازتاب طبقات اجتماعی در این متون و احصاء میدان های طبقات اجتماعی بررسی می کند. سوال اصلی پژوهش آن است که معیارهای بازتاب طبقات اجتماعی در تاریخ اجتماعی تواریخ محلی، دایر بر کدام نوع از حجم، ترکیب و تبدیل پذیری سرمایه در میادین طبقات اجتماعی است؟ براین اساس فرضیه اصلی پژوهش آن است که ساختار طبقاتی مستتر در تاریخ اجتماعی عصر صفوی بر سلسله مراتب هرمی سرمایه دلالت می کند. این پ‍‍‍ژوهش با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای داده بنیاد و با اتکاء بر ساختارگرایی تکوینی پیر بوردیو، در خصوص میدان های طبقات و سرمایه های چهارگانه آنها و به استناد پنج منبع تاریخ نگاری محلی اعم از احیاءالملوک، تاریخ گیلان، تاریخ گیلان و دیلمستان، شرفنامه و تاریخ خانی تدوین شده است. نتیجه پژوهش حاضر آن است که میدان حکمرانی یا دربار در تواریخ محلی بالاترین حجم، میزان ترکیب و میزان تبدیل پذیری سرمایه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نمادین را برای طبقات مستتر در آن بر داشته است. میدان تجارت و مالکیت در مرتبه دوم و میدان فرهنگ، شعر و هنر در مراتب بعدی قرار دارند. همچنین در پایین ترین مرتبه، میدان اجتماع است که کمترین حجم، میزان ترکیب و میزان تبدیل پذیری انواع سرمایه را برای طبقات آن در بر داشته است.*(این مقاله، برگرفته از طرح پسادکتری در طرح تفاهم نامه ای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) و دانشگاه اصفهان با عنوان «بازتاب تاریخ اجتماعی شیعیان امامی ایران در تواریخ محلی عصر صفویه» است.)
  کلیدواژگان: تاریخ اجتماعی، طبقات اجتماعی، عادتواره، سرمایه، تواریخ محلی، صفویه
 • سید محمدحسین محمدی* صفحات 209-234

  حکومت صفوی به عنوان حکومتی مسلمان، به طور معمول از شماری آموزه های دینی، رویه های حکمرانی سلف، اخلاق سیاسی و میراث اندرزنامه نویسی در زمینه اهمیت و ضرورت فقرزدایی و حمایت از گروه های فرودست پیروی می کرد. نکته اساسی در توجه به این امور، گفتمانی بود که منطبق با آیات و احادیث اسلامی و البته زمینه های فرهنگی موجود در جامعه، حاکمیت سیاسی و گروه های اجتماعی را به عدالت ورزی و ترویج امور خیریه تشویق می نمود. حمایت اجتماعی اساسا از منابع عمومی و عمدتا توسط حکومت و از طریق مالیات ها و همچنین بهبود رویه های حکمرانی تامین می شد و گستره آن با هر گونه تغییر اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی می توانست فراتر رود و یا محدود گردد. این پژوهش بدنبال پاسخ این پرسش است که الگوها و رویه های حمایتی از فرودستان در دوره حکمرانی صفویان به چه شکل پی گیری می شد؟ و این رویه ها با عنایت به برقراری حکومت دینی از چه تحولاتی برخوردار گردید؟ این پژوهش با اتخاذ رویکرد «تاریخ از پایین» و بر اساس روش کیفی-تفسیری مبتنی بر آنالیز داده ها، به تبیین وضعیت حمایت اجتماعی از فرودستان شهری دوره صفویه می پردازد. یافته های تحقیق بر آنست که در برهه های ثبات صفویان، سیاست های حمایتی در دو بعد رسمی و غیر رسمی به اجرا درمی آمد. در بعد رسمی برقراری معافیت های مالیاتی، پرداخت وام های بلندمدت و حتی بلاعوض، اصلاح رویه های اقتصادی، برقراری دیوان مظالم و مجازات متخلفان دیوانی، ارایه خدمات شهری و عمرانی، تقویت اندیشه عدالت ورزی و شایسته سالاری، گسترش موقوفات و اطعام نیازمندان و در بعد غیر رسمی گسترش آموزه های دینی در قالب احسان و اکرام، صدقات و انفاق، نذر و هبه، رد مظالم و اطعام فقرا ترویج و پرداخته می شد.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، فرودستان، دیوان مظالم، فقرزدایی، صفویان
 • امیر محمودی، رامین مرادی*، مریم مختاری صفحات 237-266
  در عصر صفوی و بخصوص در دوران سلطنت شاه عباس اول مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات نهادی سبب تحول عظیمی در امر تجارت گردید و شکوفایی تجاری و اقتصادی کوتاه مدتی را موجب گردید. در واقع انسان ایرانی پس از سالیان متمادی دوره ای از رونق و شکوفایی اقتصادی را هر چند کوتاه تجربه نمود. اما این شکوفایی دولت مستعجل بود و اصلاحات اقتصادی این دوره به انباشت بلند مدت سرمایه و رشد پایدار اقتصادی منجر نشد. در این خصوص دیدگاه های مختلفی در جهت تبیین آن ارایه شده است که اغلب با توجه به استیلا و وابستگی به تیوری های کلان، بر عوامل ساختاری چون استبداد و استبدادزدگی جامعه ایرانی به عنوان مانعی در جهت رشد پایدار اقتصادی در این دوره تاکید نموده اند. لذا توجه چندانی به به کنشگر و فاعل انسانی و فرهنگ و نگرش های حاکم بر اذهان او نشده است. لذا در این پژوهش سعی شده است با روش تاریخی و تکنیک تحلیل محتوای عرفی منابع دوره صفویه، به بررسی فرهنگ و اخلاق کار ایرانیان در عصر صفوی به عنوان تبیینی بر عدم استمرار رشد پایدار اقتصادی در این دوره پرداخته شود. در کل تحلیل داده های مربوط به این عصر نشان می دهد که محتوای فرهنگ و اخلاق کار ایرانیان در این دوره به گونه ای بوده است که نه تنها اصلاحات نهادی و رونق اقتصادی کوتاه مدت عصر صفوی را پشتیبانی نمی کرده، بلکه به عنوان مانع و رادعی در مقابل این رونق اقتصادی عمل کرده است.
  کلیدواژگان: رشد پایدار اقتصادی، اخلاق کار، تاریخ صفویه، تحلیل محتوای عرفی
|
 • Farid Ahmadzadeh *, Hassan Karimian, MohammadHassan Talebian Pages 3-26

  This article examines the structure and function of water mills in Horaman mountain region. Water mills are a technical structure that is the result of indigenous knowledge and a smart method from the ancestors in creating a balance between the needs and demands of human societies with the actual and potential facilities available in different environments with different geographical conditions. Due to its connection with livelihood, nutrition and gathering of food (bread is the most important food) by people in the past periods, mills and miller are considering a part of social history studies. Therefore, by researching in these issues, one can get to know the important role and function of water mills in the cultural, social and economic fields of past societies. The purpose of this research is to investigate and recognize water mills as a part of the material culture left over from the Qajar and Pahlavi eras to finally answer this question: What role did Horaman mills play in the continuity and biological evolution of the region, in terms of socio-economic structure during the Qajar and Pahlavi periods? The method of this research is descriptive and analytical, and it uses field studies, travelogues, oral history in the form of interviews with local researchers and people who have been in charge of miller jobs for generations. The results of the research show that Horaman water mills, despite being established in a mountainous and inaccessible region, have always played a role in the social and economic life of the region in addition to their main function of flouring grains for baking bread;  and by this means, it has provided the connection between the plains and the mountains, and in a way, it has provided a unique role in shaping and regulating the social relations of the communities inside and outside the region. In the end, Horaman water mills were not just a tool for grain flour, but widely has helped for the socio-economic fabric of Horaman communities, which did not have proper agriculture due to the lack of land in the mountainous region.

  Keywords: Hawraman, Water mills, Bread, social structure, Economic structure
 • Nabi Omidi * Pages 29-47

  The third development program is the first comprehensive development program of Iran, which was one of the successful programs of the Pahlavi era. In terms of economic growth, 6% has exceeded the targeted growth rate. The White Revolution or the Revolution of the King and the People was a series of economic and social developments and reforms in Iran that were implemented during the era of Mohammad Reza Pahlavi with the help of the then ministers. The purpose of this research is to investigate the impact of the interference of the White Revolution on the implementation of the third development program. This research is qualitative and has been done by document analysis. The research aims to answer the question of what effect the interference of the White Revolution had on the implementation of the third development program. The White Revolution, which witnessed an increase in principles (from 6 principles to 19 principles) since its approval and implementation, was a grand program with bigger and long-term goals in terms of time and strategy, while the third development program was medium-term (5 years) which had limited goals (6% economic growth) with three fixed strategies (increasing domestic savings, effective use of budget and birth control). Most of the goals and principles of the third development program are included under the principles of the White Revolution, so that there is a great content relationship between the principles of the White Revolution and the third development program. Therefore, this two program s are in some way aligned and therefore, although with different titles, they have moved in the same direction. The performance results of the third development program show that its interference with the White Revolution had a positive effect and this interference made the group of influential powers in governance to try to achieve the set goals.

  Keywords: Third Development program, White Revolution, land reforms, Pahlavi
 • Ghaffar Pourbakhtiar * Pages 51-72

  The superior classes and classes in the Iranian society of the Qajar era have always sought to reflect their differences and social distinctions with respect to the inferior classes and classes in different ways and ways. One of these methods is to show social distinction through means, manners and methods of travel. This research aims to find the appropriate answer to these questions by descriptive-analytical method and by applying Pierre Bourdieu's "distinction" theory: Did the nobles of the Iranian society in the Qajar era travel and its means and customs only as a matter of necessity. Are you looking for something to meet your needs? Did they have an aesthetic and artistic side to it? The view of the lower classes of the Qajar era Iranian society towards the issue of travel and its customs and equipment was based on which of these indicators? The findings of this research show that the privileged sections of the society, who could easily fulfill their basic need for travel and its means, are more in pursuit of revealing and reflecting their identity and social status and showing class identity and pride through Travel etiquette and luxury; Magnificence and beauty were seen in the means of travel, while the mass of people and the lower strata of society did not pay much attention to luxury; Aesthetics or any artistic taste, they look at travel, its customs and equipment only as a tool to meet the need and necessity.

  Keywords: Qajar, Aristocracy, subordinates, social distinction, travel
 • Sirvan Khosrozade * Pages 75-99

  Following the coup d'état of August 19, 1953, a period of stagnation and limitation reigned over the country's political space. Therefore, the promise of holding free elections by Mohammad Reza Shah on the threshold of the 20 th Parliament elections in 1940 was considered an important turning point, and freedom seekers hoped to influence the country's political destiny through free elections. Volunteers started working in Sanandaj inspired by shah's promises. Based on the unpublished documents of the Islamic Parliament Library, this article tries to answer the question of how the quality of the Sanandaj elections was held in the 20th to 22nd periods of the National Assembly and how the election candidates reacted to the results.? The findings show that not only was the claim of free elections baseless, but also in Sanandaj, as in some parts of the country, the elections of the 20th parliament were the beginning of a new chapter of violations and illegal actions by the government, which in the following periods also continued. article also shows that as a result of the 20-22 parliamentary election violations, Ezzatullah Shadi Moghadam and Naser Yamin Mardokhi were strongly opposed to the results of the elections of these periods, and in a continuous but unsuccessful effort, tried to convince the shah and the government to change the result of the election.

  Keywords: Pahlavi Period, Elections, Ezzatullah Shadi Moghadam, Naser Yamin Mardokhi, Sanandaj
 • Sajjad Rahmani Falah *, Mirhadi Hosseini, Sayyed Asgar Agamirzaei Pages 103-123

  The five development plans of the second period of Pahlavi passed in 1327. The main goal of the development programs was to change the economic and social foundations of the traditional Iranian society to a developed country, the most important components of which were to raise the standards of living and becoming an industrial and urban society. The present article tries to study the situation of agriculture and farmers in Kurdistan province during 1327 to 1351 (end the fourth development plan) based on historical research, economic and social approach and collecting documents from reputable document centers such as: Documents in the National Library, Documents Center of Hamedan and documents of budget and planning organization, Parliament research center and library resources to examine it. The research findings showed that by eliminating the landlord-farmer system, the traditional rural management system was abolished without a suitable alternative. Also, the socio-economic development programs of the second Pahlavi in Kurdistan province were mostly related to service projects (influenced by the political-security approach). Therefore, it eventually led to the formation of public dissatisfaction and political vulnerability. The research method in this article is documentary method and content analysis of documents.

  Keywords: development plan, Kurdistan Province, Economic Development, Agricultural Economic Economic
 • Tayebe Rostami, Morteza Nouraei *, Nozhat Ahmadi Pages 127-148

  The lack of health and the lack of necessary facilities to deal with infectious diseases was one of the most important problems of the Qajar and Pahlavi governments. This issue was one of the reasons for high mortality and lack of population growth in Iran. At the beginning of the forties, shah, under the influence of internal and external factors, began to carry out social reforms, one of which was the issuance of the decree establishing the Health Corps on January 21, 1964.While taking a quick look at the background of the country's health situation, the present research is trying to answer the question of what role did the parliament play in approving the establishment of the Health Corps and the challenges in implementing the related approvals? The article has investigated the subject in a library method, relying on the parliament's deliberations, the press and documents, and in a descriptive and analytical way. The findings of the research show that the idea of forming the Health Corps was first suggested to the Shah by one of the MPs (Shafi Amin); Secondly, reflecting on the efforts of the representatives to smooth the progress of the health corps program, it can be said that the parliament has shown an active role and the health corps has also shown acceptable activities during the activity of the parliament. And at least by controlling mortality, it caused the country's population to grow significantly.

  Keywords: Health Corps, St parliament, Mohammad Reza Shah, Shafi Amin, social reforms
 • Zohreh Shirinbakhsh * Pages 151-171

  In Reza Shah’s period, tax income was one of the key sources for implementing the government’s renovation projects. Therefore, regulating the financial and tax affairs turned into a primary concern for the National Council Assembly. After the demands of guilds and government were raised together, the per-capita taxation on guilds and businesses was abolished and replaced by tax on income. As tax has always been one of the most prominent and challenging issues in the government–guilds relationships, the Council played a significant role in setting the new regulations while also accounting for guild demands as the nation’s legislative institution. This subject is the main focus of this study. This study relies on relevant literature and sources, as well as historical research method combined with an analytical-descriptive approach. It investigates the role of National Council Assembly in compiling and ratifying the most important tax regulations concerning guilds to assess the council’s performance regarding the government’s tax programs for guilds and relevant acts and regulations. This study assumes that the Council acted in tandem with the government to ratify the new regulations. The findings indicate that the Council attempted toward regulating tax and financial affairs including guild taxation as a key government project. Accordingly, the council abolished one of the oldest taxes on guilds and passed new regulations to pave the way for government oversight on taxation quantity and method of tax collection from guilds. However, the Council’s efforts to meet the demands of guilds and direct regulations toward a fair and balanced taxation policy—at least so long it did not conflict with higher government policies—are not negligible.

  Keywords: National consultative Assembly, guilds, Tax, Government, Pahlavi Period, Reza Shah
 • Zahra Sadat Keshavarz *, Asghar Montazerolghaem Pages 175-206
  Dealing with social classes in historical periods provides openness to understanding the current situation and getting out of the current social blockages from the area of scrutiny in historical texts. The present research examines local chronicles in order to extract the criteria of reflection of social classes in these texts and the statistics of social class fields. The main question of the research is that the criteria of reflection of social classes in the social history of local chronicles depend on which type of volume, combination and convertibility of capital in the fields of social classes? Therefore, the main hypothesis of the research is that the camouflaged class structure in the social history of the Safavid era indicates the pyramidal hierarchy of capital. This research has been compiled using the three-stage coding of foundation data and relying on the developmental structuralism of the contemporary sociologist, Pierre Bourdieu, regarding the fields of classes and their quadruple capitals and is based on five sources of local historiography of the Safavid era, including “Aḥyā al-Mulūk”, “Gilan history”, “Gilan and Daylamān history”,” Šarafnāmeh and Ḵānī history”. The result of the current research is that, the field of governance or court in local chronicles has the highest volume and amount of combination and the amount of transformation of social, economic, cultural and symbolic capital for the hidden classes in it. The field of trade and property is in the second place and the field of culture, poetry and art is in the next ranks. Also, in the lowest order, it is the field of community, which has the lowest volume and lowest amount of composition and conversion of all types of capital for its classes.
  Keywords: social history, Social Classes, habits, Capital, local chronicles, SAFAVID
 • Seyed MohammadHosein Mohammadi * Pages 209-234

  As a Muslim government, the Safavid government usually followed a number of religious teachings, Salaf governance practices, political ethics, and the legacy of the writings on the importance and necessity of poverty alleviation and support for the inferior groups. The main point in paying attention to these issues was a discourse that encouraged the political authorities and social groups to do justice and promote charity in accordance with the Islamic verses and hadiths and of course the cultural contexts in the society. Social support was basically provided by public resources and mainly by the government and through taxes as well as improving governance procedures, and its extent could be increased or limited with any economic, social or political change. This research is looking for the answer to this question, how were the patterns and procedures of supporting Farudestan during the Safavid rule period? And what changes did these procedures enjoy with respect to the establishment of the religious government? By adopting the "history from below" approach and based on the qualitative-interpretive method based on data analysis, this research explains the social support status of the urban slums of the Safavid period. The findings of the research indicate that during the periods of stability of the Safavids, support policies were implemented in two dimensions, official and unofficial. In the official dimension, establishing tax exemptions, paying long-term loans and even free of charge, reforming economic procedures, establishing a cruel court and punishing civil offenders, providing urban and civil services, strengthening the idea of justice and meritocracy, expanding endowments and feeding the needy. The unofficial side of spreading religious teachings in the form of kindness and honor, charity and charity, vows and gifts, rejecting oppression and feeding the poor was promoted and paid for.

  Keywords: Social Support, subjugation, oppressive court, poverty alleviation, Safavids
 • Amir Mahmoodi, Ramin Moradi *, Maryam Mokhtari Pages 237-266
  In the Safavid era and especially during the reign of Shah Abbas І, series of actions and institutional reforms caused a huge change in trade and brought short-term commercial and economic prosperity. In fact, after many years, Iranian people experienced a period of economic prosperity, however short. But this prosperity was short term and the economic reforms of this period did not lead to long-term accumulation of capital and sustainable economic growth. In this regard, various viewpoints have been presented to explain it, which often considering the dominance and dependence on macro theories, emphasize structural factors such as despotism and tyranny of the Iranian society as an obstacle to sustainable economic growth in this period. Therefore, not much attention has been paid to the human actor and subject and the culture and attitudes ruling his mind. Therefore, in this research, an attempt has been made to investigate the culture and work ethic of Iranians in the Safavid era with the historical method and the technique of traditional content analysis of the sources of the Safavid period as an explanation for the lack of sustainable economic growth in this period. In general, the analysis of the data related to this era shows that the content of Iranian culture and work ethic in this period was such that it not only did not support the institutional reforms and short-term economic prosperity of the Safavid era, but also acted as an obstacle that acted against this economic boom.
  Keywords: Sustainable Economic Growth, work ethic, Safavid historical, Conventional Content Analysis