فهرست مطالب

 • پیاپی 24 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکتر امیر محمودزاده صفحه 6
 • دکتر محمدمهدی رشیدی صفحه 7
 • احمد مولوی*، حسین مولوی وردنجانی، حمید نجفی صفحات 9-19

  کارآفرینی و نوآوری به تدریج در تمامی ابعاد کسب‌وکار و مدیریت قابل توجه است. استارت‌آپ‌های کارآفرینی با طبقه‌بندی چشم‌اندازهای جدید و هدایت مجدد سرمایه‌ها، اقتصاد را تحریک می‌نمایند. شرکت‌های معتبر برای غلبه بر رقابت خود و یا واکنش به آن به‌عنوان توانایی‌های لازم برای برنامه‌ریزی، توسعه و راه‌اندازی پروژه‌های کارآفرینانه و نوآورانه، نوآوری می‌کنند. این پژوهش با هدف نشان دادن رابطه بین کارآفرینی و نوآوری انجام شد. در این مطالعه از روش کیفی استفاده شد که در آن مطالعات موردی مختلفی برای مقایسه موقعیت‌های مختلف و درک رابطه بین کارآفرینی و نوآوری انجام شد. داده‌ها با مرور مقالات مختلف دریافت شده از وب‌سایت‌های تخصصی، روزنامه‌ها و مجلات برای تعیین رابطه بین کارآفرینی و نوآوری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جمع‌آوری شده است. داده‌های جمع‌آوری شده تا سال 2022 در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جمع‌آوری شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایشی استفاده شده است. یافته‌ها نشان دادند که بین کارآفرینی و نوآوری رابطه مثبت و تغییرات معناداری در اقتصاد وجود دارد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، نوآوری، استارت آپ
 • جلال ریزانه*، حامد امیدی، الهام خواجه مبارکه صفحات 20-39

  این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه روش یادگیری مشارکتی با روش یادگیری اکتشافی بر یادگیری کتاب تفکر و پژوهش در دانش‌آموزان پایه ششم انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع مقایسه‌ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه ششم مدارس ابتدایی شهرستان مبارکه در سال تحصیلی 96-95 بوده است. حجم نمونه آماری قابل دسترس مورد این پژوهش تعداد 120 نفر از دانش‌آموزان چهار کلاس ششم ابتدایی دخترانه مدرسه سوم شعبان شهرستان مبارکه که به صورت محدود وجود داشت انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری مقایسه دو روش یادگیری مشارکتی و روش یادگیری اکتشافی از ابزار پرسش‌نامه 41 سوال بسته محقق ساخته با طیف 5 گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است. برای تعیین روایی محتوایی و صوری پرسش‌نامه از نظر اساتید فن استفاده شد که کلیه آزمون‌ها از لحاظ ضریب پایایی آلفای کرونباخ (84/.) مورد تایید قرار گرفت. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) از روش آمار استنباطی T برای دو گروه مستقل نیز استفاده شد. نتایج آزمون T برای دو گروه مستقل نشان داد که روش یادگیری مشارکتی در مولفه گفتگو (sig) 0.24= ، مولفه تمرکز (sig) 0.007=، مولفه مشاهده (sig) 0.002=، پرورش قدرت تفکر (sig) 0.013=، مولفه استدلال کارآمد(sig) 0.23= تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج آزمون T برای دو گروه مستقل نمایانگر این بود که مولفه گفتگو در متغیر روش یادگیری مشارکتی توانسته دانش‌آموزان را در محاوره و گفتگو بارورتر سازد و حس بیان بهتر و گویاتر را القا نمایند. اما بین مولفه‌های قضاوت، حس مسیولیت‌پذیری، نظم‌دادن، قدرت خلاقیت و کاوشگری تفاوت معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: استدلال کارآمد، پرورش قدرت و تفکر، تمرکز، روش یادگیری اکتشافی، روش یادگیری مشارکتی، گفتگو
 • عباس قطبی صفحات 40-53

  یکی از راه کارهایی که می‌توان میزان نوآوری را بهبود و گسترش داد، افزایش جذب دانش می‌باشد. سازمانی که از مدیریت دانش بالایی برخوردار است، اتصالاتی با منابع دانش ایجاد می‌کند. هدف پژوهش حاضر الگو نوآوری و مدیریت دانش در شرکت‌های قطعه‌سازی اصفهان می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است،260 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیده است. نتایج نشان داده است از میان مولفه‌های مدیریت دانش، مولفه کسب دانش با ضریب همبستگی 33.7 درصد؛ مولفه انتقال دانش با ضریب همبستگی 15.4؛ مولفه خلق دانش با ضریب همبستگی 20.7 و مولفه کاربرد دانش با ضریب همبستگی 34.2 رابطه مثبت و معنی‌داری با نوآوری سازمانی دارد. در حالی که مولفه حفظ دانش رابطه معنی‌داری با نوآوری سازمان ندارد. همچنین از دیدگاه کارکنان، تمامی مولفه‌های مدیریت دانش در سازمان مذکور از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: نوآوری، مدیریت دانش، صنایع قطعه سازی
 • مهدی ریسمانچیان صفحات 54-61

  بازمهندسی به معنی بازاندیشی بنیادی و طراحی مجدد ریشه‌ای فرایندها به‌منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و خدمت است. این رهیافت نوین بهبودهای چشمگیری را در معیارهای عملکردی سازمان‌ها نوید می‌داد؛ اما در عمل، پیاده‌سازی آن با مشکلات متعدد روبه‌رو گردید. هدف اصلی از این تحقیق طراحی الگو بازمهندسی ساختار سازمانی در شرکت برق اصفهان می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و از شاخه تحقیقات همبستگی است برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز جهت آزمون فرضیات از پرسش‌نامه ساختار سازمانی رابینز به‌منظور سنجش اظهارات پاسخگویان استفاده شده است. جامعه شامل 400 نفر از کارکنان شرکت برق اصفهان می‌باشد و جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان – کرجسای استفاده شد که بر این اساس حجم نمونه برابر با 196 نفر شد. در عین حال برای افزایش دقت، حجم نمونه به 215 نفر افزایش یافت، و بر اساس سهمیه بین کارکنان شرکت برق استان اصفهان توزیع شد، در تجزیه و تحلیل نهایی اطلاعات 198 پرسش‌نامه مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های به دست آمده از پرسش‌نامه با استفاده از نرم‌افزار آماری spss23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین مهندسی رسمیت و پیچیدگی شرکت برق و توسعه فناوری رابطه معنادار و منفی وجود دارد. بین بازمهندسی تمرکز شرکت و توسعه فناوری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. متغیرهای مدنظر قرار گرفته در این پژوهش رسمیت، تمرکز و پیچیدگی در قالب بازمهندسی ساختار سازمانی توانسته است حدود 40 درصد از متغیر وابسته تحقیق را (توسعه فن آوری) تبیین نماید. این در حالی است که توسعه فناوری اطلاعات تحت‌تاثیر عوامل دیگری نیز قرار دارد که پرداختن به همه این موارد در مجال این رساله نبوده؛ لذا پیشنهاد می‌گردد سایر محققین به سایر ابعاد مربوطه بپردازند.

  کلیدواژگان: بازمهندسی، ساختار سازمانی، پیچیدگی، تمرکز
 • عاطفه شکاری صفحات 62-82

  امروزه با پیشرفت شبکه‌های فضای مجازی و هم‌زمانی آن با پیشرفت‌های سریع در بخش تلفن همراه شاهد تبلیغات مختلف در این شبکه‌ها از طریق تلفن همراه می‌باشیم. این تبلیغات توانسته است تا سهم بالایی از معرفی و فروش کالاها را در اختیار بگیرد در نتیجه این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل نگرش به تبلیغات از طریق شبکه اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی به روش توصیفی - اکتشافی انجام شد که از دو روش یکی مصاحبه و دیگری پرسش‌نامه استفاده گردید، مصاحبه که عبارت‌اند از مصاحبه باز که توسط 16 نفر از کارشناسان و اساتید تکمیل گردید و هدف آن شناسایی شاخص‌ها و زیرشاخص‌های عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق شبکه‌های مجازی مبتنی بر موبایل بود و پرسش‌نامه طیف لیکرت بود که بر اساس شاخص‌های شناسایی شده از مصاحبه باز طراحی گردید و توسط 234 نفر از کاربران فضای مجازی به روش تصادفی ساده، جهت تایید عوامل شناسایی شده استفاده شد که عوامل شناسایی شده، نتیجه جمع‌بندی پاسخ کارشناسان و اساتید است و همچنین استفاده از نرم‌افزارهای AMOSوSPSS و Excel جهت انجام محاسبات آماری انجام شد، نتیجه آن شناسایی هفت شاخص اصلی که عبارت‌اند از درآمدزایی، قانون‌گرایی و نظارت، آگاهی‌بخشی در سطوح اجتماعی، خانواده و دوستان و آشنایان، صاحبان تبلیغ، مزیت‌ها، کیفیت تبلیغات بود و شناسایی 44 زیرشاخص برای این چهار عامل اصلی بود.

  کلیدواژگان: شبکه فضای مجازی، تلفن همراه، تبلیغات