فهرست مطالب

رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1402)

نشریه رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پریما بیدقی، صدیقه طوطیان اصفهانی*، نازنین پیله وری، حسن رنگریز صفحات 1-22
  پژوهش حاضر باهدف آسیب شناسی تحقق عدالت اجتماعی بر اساس همین ماده انجام گرفت. این پژوهش بر اساس هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه ای است. در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسش نامه محقق ساخته بود. برای اعتبارسنجی بخش کیفی از ضریب هولستی و در بخش کمی نیز اعتبار صوری و محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید مدیریت دولتی و مدیران وزارت رفاه است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با 11 مصاحبه به اشباع نظری رسید. جامعه آماری بخش کمی شامل کارشناسان وزارت رفاه است. نمونه گیری در بخش کمی نیز با روش طبقه ای تصادفی ساده صورت گرفت و 217 نفر در این مطالعه شرکت کردند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MaxQDA استفاده شد. سپس با استفاده از تحلیل شکاف و تحلیل اهمیت - عملکرد به ارزیابی وضعیت بلوغ عدالت اجتماعی پرداخته شد. یافته های پژوهشی نشان داد پاسخگویی و رفع شکاف طبقاتی در ناحیه قابل قبول قرار دارند. از سوی دیگر برابری در استفاده از خدمات، نظام تعاون و رفاه اجتماعی برابر، بهینه سازی نظام مالیاتی، مسیولیت پذیری و بالطلبع تحقق مدل عدالت اجتماعی در وضعیت مناسبی نیستند.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، عدالت اجتماعی، برنامه توسعه، رویکرد اهمیت - عملکرد
 • ابوالقاسم احمدی، اعظم رحیمی نیک*، ماندان مومنی صفحات 23-40
  اداره رستورانها در جامعه اسلامی متکی به درک شرایط و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی آن میباشد. هدف پژوهش ارایه مدل کیفیت خدمات با تاکید بر رضایت مشتریان در صنعت رستورانداری در جامعه اسلامی است. مطالعه کاربردی و از نوع آمیخته و اکتشافی است. داده های بخش کیفی، از طریق مصاحبه با مدیران رستورانهای شهر تهران گردآوری و با داده های اولیه و انجام تحلیل داده بنیاد، مدل کیفیت خدمات ارایه گردید. پرسشنامه بخش کمی باتوجه به یافته های بخش کیفی طراحی وپس از بررسی پایایی و روایی مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری بخش کمی، مشتریان کلیه رستورانهای شهر تهران بوده اند که با توجه به جدول کرجسی-مورگان، از 385 نفر نظرسنجی شد. تحلیل داده های بخش کمی، با مدل معادلات ساختاری و نرم افزار PLS صورت گرفت. طبق یافته های بدست آمده در کدگذاری داده های کیفی پژوهش در مجموع 198 مفهوم، 73 مقوله و26 مقوله اصلی برای مدل پژوهش ارایه گردید. تحلیل های کمی نشان داد شرایط علی بر پدیده اصلی یعنی کیفیت خدمات با تاکید بر رضایت مشتریان تاثیرگذار است. کیفیت خدمات با تاکید بر رضایت مشتریان، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر روی راهبردها تاثیرگذار هستند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، رستوران، جامعه اسلامی
 • مهدی امیری* صفحات 41-60
  این پژوهش با توجه به خلاء چارچوبهای مفهومی و بسط مطالعات میدانی متناسب با آموزه های اسلامی و بومی با هدف توسعه چارچوب مفهومی پاسخگویی مبتنی بر قرآن کریم به منظور ارایه مدلی برای حکمرانی در مدیریت اسلامی و از طریق روش فرایند چرخه ای تحلیل انجام شده است. جامعه آماری(قلمرو) پژوهش کلیه آیات قرآن کریم می باشد که با بهره گیری از فهرست موضوعی تفاسیر نور و نمونه، پیام ها و مفاهیم مرتبط با مفهوم پاسخگویی در آیات قرآن کریم با استفاده از کاربرگ های محقق ساخته مبتنی بر روش کیفی مذکور به عنوان ابزار پژوهش، مورد کاوش قرار گرفته است. حاصل این بررسی، گردآوری و احصاء 316 مفهوم فراگیر و سپس دسته بندی و مفهوم سازی این کدها و مفاهیم، ذیل 93 کد محوری بر اساس قرابت محتوایی و در نهایت شکل گیری طبقه بندی نهایی مبانی، موانع و عوامل زمینه ساز پاسخگویی مبتنی بر قرآن کریم در سه حوزه شناختی، عاطفی و رفتاری به عنوان چارچوب مفهومی پاسخگویی در سیستم های اجتماعی مبتنی بر قرآن کریم گردید.
  کلیدواژگان: پاسخگویی قرآنی، سیستم های اجتماعی، حکمرانی اسلامی
 • محسن عابدی درچه* صفحات 61-81
  حکمرانی اسلامی فضای مجازی سبکی از حکمرانی است که با مدنظر قرار دادن، اصول اسلامی، حکمرانان به تنظیم و اداره امور عمومی جامعه می پردازند. انقلاب فضای مجازی که پس از انقلاب کشاورزی، صنعتی و اطلاعاتی رخ داد و حکومت ها را متاثر از خود قرار داد، اصلی ترین دلیل پرداختن به این موضوع در مباحث حکمرانی است. در این بین حکمرانان برای اداره امور عمومی جامعه و فضای مجازی کارکردهای مهمی نظیر دولت الکترونیک و امنیت فضای مجازی برعهده دارند. در این راستا سامانه محور کردن امور و خدمات اداری یکی از مهم ترین وظایف حکمرانان است. الزامات آن هم نیازسنجی، طراحی سامانه، بسترسازی، عملیاتی کردن و نظارت بر آن است. در بخش نظارت و حکمرانی بر فضای مجازی، جستجو و رصد، پایش صحیح و منطقی اطلاعات، طراحی مناسب و دقیق، تولید محتوا، توزیع مطالب در فضای مجازی و بازخوردگیری از امری اجتناب ناپذیر است. در دنیای کنونی و در گذر از نواع حکمرانی های غربی نظیر حکمرانی خوب، حکمرانی متعالی اسلامی با مولفه های دینی است که پاسخگوی نیاز ابناء بشر در دوران آخر الزمان است. در گام دوم انقلاب اسلامی، این شیوه حکمرانی ظرفیت و توانمندی تمدن سازی را دارد.
  کلیدواژگان: حکمرانی اسلامی، فضای مجازی، گام دوم انقلاب، سامانه محور، دولت الکترونیک
 • سیده زهرا رشیدی فرد*، فاطمه سلطانیان صفحات 82-95
  امروزه گفتگوهای متعددی در زمینه همراهی مذهب و روانشناسی بین متخصصان مطرح شده است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی با رویکرد اسلامی بر مدیریت مشکلات رفتاری کودک و کاهش تعارضات والد- فرزندی مادران دارای کودک مبتلا به بیشفعالی بود. جامعه آماری شامل مادران دارای کودک (6 تا 10 سال) مبتلا به اختلال بیشفعالی نقص توجه شهر تهران بودند که تعداد 20 نفر به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شده (هر گروه 10 نفر) و برای هر دو گروه، مداخلات شناختی- رفتاری طی 16 جلسه درمانی صورت گرفت. برای گروه اول آموزش های ذهن آگاهی و فرزندپروری براساس توجه آگاهی با رویکرد اسلامی در 4 جلسه ی 2 ساعته و هفته ای یک مرتبه در نظر گرفته شد و گروه دوم نیز فقط جلسات درمانی کودکان را دریافت نمودند.یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که میزان رضایت از فرزندپروری در گروه اول که متاثر از آموزه های اسلامی بود به طور چشمگیری افزایش و میزان استرس والدین کاهش یافته و در گروه دوم نیز تغییرات کودک تحت نظر، قابل مشاهده بوده و در مقابل میزان استرس و نیز رضایت والدین از خود تغییر چندانی نکرده بود.
  کلیدواژگان: فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی، اختلال بیشفعالی- نقص توجه، مدیریت مشکلات رفتاری، آموزه های اسلامی
 • سیده مهرناز دهقانی، امید صفری* صفحات 96-110
  هدف اصلی این پژوهش آزمون الگوی مفهومی بین فرهنگ جهادی با بهره وری نیروی انسانی از طریق اخلاق کار اسلامی در معلمان متوسطه اول شهرستان ممسنی بود. روش تحقیق ازنظر ماهیت و محتوایی یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان متوسطه اول شهرستان ممسنی (زن و مرد) در سال تحصیلی 1401-1400به تعداد 303 معلم بود. با استفاده از جدول مورگان تعداد 175 نفر بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی خوشه ای بود. از پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980)، پرسشنامه فرهنگ جهادی معدنی و همکاران (1395) و پرسش نامه اخلاق کاری اسلامی علی و الکاظمی (2007) برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده می شود. برای انجام این تجزیه و تحلیل ها، نرم افزار آماری SPSS21 و PLS بکار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین فرهنگ جهادی و بهره وری نیروی انسانی معلمان متوسطه اول شهرستان ممسنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (0.05>P). مشخص گردید که بین فرهنگ جهادی با اخلاق کار اسلامی معلمان متوسطه اول شهرستان ممسنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(0.05>P).
  کلیدواژگان: بهره وری نیروی انسانی، فرهنگ جهادی، اخلاق کار اسلامی
 • محمد کریمی زاده*، محمد محسنی، زهرا لشکری صفحات 111-128
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی، دستهبندی و معرفی سلسله مراتب الزامات جهاد تبیین در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل مضمون قالب مضامین استفاده شده و داده های پژوهش، به روش اسنادی گردآوری شده است. این داده ها شامل بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدارهای مختلف ایشان طی سالهای 1368-1400 بوده است که در قالب 40 مفهوم و سپس 28 مضمون شناختی، شناسایی و در شش سطح سلسلهمراتبی شامل: سطح اول (اندیشهورزی و دانشپژوهی و دانشجویی مستمر)، سطح دوم (قدرت تحلیل، آگاهی و فهم کلان، خودسازی، نوآوری، مسیلهشناسی)، سطح سوم (روحیه عملگرایی، عمل صالح، اخلاقگرایی، بیان درست، اقدام به موقع، صبر در کار، همت و عزم راسخ)، سطح چهارم (بصیرت، ایمان به خداوند، شناخت، قانونگرایی، جهتگیری مشخص، امیدواری، اولویتبندی)، سطح پنجم (اعتماد به وعده الهی، شجاعت، صراحت در بیان حق، نگاه واقعبینانه) و سطح ششم (روحیه پایداری، عدم اختلافافکنی، عدم اعتماد به دشمن) دستهبندی شده است. طبق یافته های بدست آمده، سطوح ششگانه الزامات جهاد تبیین، اجزاء و محورهای جدانشدنی این عرصه میباشند که منجر به تحقق، تداوم و اثربخشی جهاد تبیین میشوند.
  کلیدواژگان: مقام معظم رهبری، جهاد تبیین، روشنگری، تحلیل مضمون، قالب مضامین
|
 • Parima Beidaghi, Sedighe Tootian Esfehani *, Nazanin Pilevari, Hasan Rangriz Pages 1-22
  The current research was carried out with the aim of the pathology of the realization of social justice based on this article. This research is based on the purpose of an applied-developmental study and based on the method of data collection, it is a non-experimental (descriptive) study of the cross-sectional survey type. Also, in this study, a mixed research method (qualitative-quantitative) was used. The community of participants of the qualitative part includes professors of public administration and managers of the Ministry of Welfare, who were selected by the purposeful sampling method and theoretical saturation was achieved with 11 interviews. The statistical population of the quantitative sector includes experienced experts of the Ministry of Welfare. Sampling in the quantitative part was also done with a simple random stratified method and 217 people participated in this study. Thematic analysis method and MaxQDA software were used to analyze the data in the qualitative part. The research findings showed that accountability and solving class gap are in the acceptable area. the other hand, equality use of services, cooperative system and equal social welfare, optimization of the tax system, accountability, and ultimately the realization of the social justice model are not in a suitable state.
  Keywords: pathology, Social Justice, Development program, importance-performance approach
 • Abolghasem Ahmadi, Azam Rahimi Nik *, Mandan Momeni Pages 23-40
  Managing restaurants in Islamic society relies on understanding its social and economic conditions and requirements.The aim of the research is to provide a service quality model with an emphasis on customer satisfaction in the restaurant industry in Islamic society.The study is applied and of mixed and exploratory type.The data of the qualitative section was collected through interviews with the managers of restaurants in Tehran, and the service quality model was presented with the primary data and data analysis.The questionnaire of the quantitative part was designed according to the findings of the qualitative part and was used after checking the reliability and validity.The statistical population of the quantitative part was the customers of all the restaurants in Tehran, and according to the Karjesi-Morgan table, 385 people were surveyed.Quantitative data analysis was done with structural equation model and PLSsoftware.According to the findings obtained in coding the qualitative research data, a total of 198 concepts, 73categories and26 main categories were presented for the research model.Quantitative analysis showed that the causal conditions have an effect on the main phenomenon, i.e. service quality, with an emphasis on customer satisfaction.Service quality with emphasis on customer satisfaction, background conditions and intervening conditions have an impact on strategies.
  Keywords: Service Quality, Restaurant, Islamic society
 • Mahdi Amiri * Pages 41-60
  This research was done considering the void of conceptual frameworks and expanding field studies in accordance with Islamic and indigenous teachings with the aim of developing the conceptual framework of accountability based on the Holy Quran in order to provide a model for governance in Islamic management and through the method of the cyclic process of analysis. Is. The statistical population (area) of the research is all the verses of the Holy Quran, using the thematic list of interpretations of light and examples, messages and concepts related to the concept of accountability in the verses of the Holy Quran using worksheets made by the researcher based on the method The aforementioned quality has been explored as a research tool. The result of this study was the collection and counting of 316 comprehensive concepts and then the classification and conceptualization of these codes and concepts under 93 central codes based on content affinity and finally the formation of the final classification of foundations, obstacles and underlying factors. Accountability based on the Holy Qur'an in three cognitive, emotional and behavioral domains was used as a conceptual framework for accountability in social systems based on the Holy Qur'an.
  Keywords: Quranic accountability, social systems, Islamic governance
 • Mohsen Abedi Dorcheh * Pages 61-81
  Islamic governance Cyberspace is a style of governance in which rulers organize and manage the public affairs of society by considering Islamic principles. The cyberspace revolution that took place after the agricultural, industrial, and information revolutions, which affected governments, is the main reason for addressing this issue in governance. In the meantime, the rulers have important functions such as e-government and cyberspace security to manage the public affairs of the society and cyberspace. In this regard, the system of centralizing administrative affairs and services is one of the most important tasks of rulers. Its requirements are needs assessment, system design, bedding, operation and monitoring. In the field of monitoring and governing cyberspace, search and monitoring, correct and logical monitoring of information, proper and accurate design, content production, distribution of content in cyberspace and feedback is inevitable. In today's world and in the transition from various types of Western governments such as good government, transcendent Islamic government with religious components that meet the needs of human beings in the last days. In the second step of the Islamic Revolution, this method of governing has the capacity and capability of civilization.
  Keywords: Islamic governance, Cyberspace, The second step of the revolution, System-Oriented, Electronic government
 • Seyyede Zahra Rashidi Fard *, Fateme Soltanian Pages 82-95
  Today, there are many discussions between experts on the relationship between religion and psychology.The purpose of this research was to determine the effectiveness of parenting education based on mindfulness with an Islamic approach on managing children's behavioral problems and reducing parent-child conflicts of mothers with children with hyperactivity. The statistical population included mothers with children (6 to 10 years old) suffering from attention deficit hyperactivity disorder in Tehran, 20 of whom were randomly divided into two experimental and control groups (10 people in each group) and interventions for both groups. Cognitive-behavioral therapy took place during 16 sessions. For the first group, mindfulness and parenting training based on awareness with an Islamic approach was given in 4 2-hour sessions once a week, and the second group only received children's therapy sessions.The findings of the current research indicated that the level of satisfaction with parenting in the first group, which was influenced by Islamic teachings, increased significantly and the level of parental stress decreased, and in the second group, the changes of the child under observation were visible, and in contrast to the level of stress And the parents' satisfaction with themselves had not changed much.
  Keywords: Parenting based on mindfulness, attention deficit hyperactivity disorder, management of behavioral problems, Islamic teachings
 • Syedehmehrnaz Dehghani, Omid Safari * Pages 96-110
  The main purpose of this research was to test the conceptual model between Jihadi culture and manpower productivity through Islamic work ethics in first secondary teachers of Mamsani city. The research method is a correlational descriptive research in terms of nature and content. The statistical population of this research was all the first secondary teachers of Mamsani city (male and female) in the academic year of 2001-2014, numbering 303 teachers. Using Morgan's table, the number of 175 people was considered as the sample size. The sampling method in this research was cluster random. Hersi and Goldsmith's manpower productivity questionnaire (1980), Jihadi Culture Questionnaire by Mandari et al. (2015) and Ali and Al-Kazemi's Islamic Work Ethics Questionnaire (2007) were used to collect information. Pearson's correlation coefficient and path analysis are used to analyze the data. SPSS21 and PLS statistical software were used to perform these analyses. The results of this research showed that there is a positive and significant relationship between Jihadi culture and human resource productivither
  Keywords: productivity of manpower, jihadi culture, Islamic work ethics
 • Mohammad Karimizadeh *, Mohammad Mohseni, Zahra Lashkari Pages 111-128
  The present study has been done with the aim of identifying, categorizing and presenting of the hierarchy of requirements of Explanation Jihad in the statements of the Supreme Leadership. To achieve this goal, The thematic analysis of template analysis method was used and the research data was collected by documentary method. These data included the statements of the Supreme Leader in their various meetings, that has been identified in the framework of 40 concept and then 28 cognitive themes have been identified and in six hierarchical levels including: First level (thinking and continuous search of knowledge), Second level (analysis power, macro awareness, self-construction, innovation, problem identification), Third level (pragmatic spirit, good action, moralism, correct expression, timely action, patience in work, firm determination), Fourth level (insight, faith in God, cognition, legalism, clear orientation, hopefulness, prioritization), Fifth level (trusting the promise of God, courage, frankness in telling the truth, realistic view) and Sixth level (persistence spirit, non-creating division, distrust of the enemy), has been categorized. The findings indicated that the six levels of requirements of explanation jihad are the ingredients of inherent of this arena, that causes the occurrence, continuation and effectiveness of explanation Jihad.
  Keywords: Supreme Leader, Explanation Jihad, enlightenment, Theme Analysis, Template analysis