فهرست مطالب

مطالعات تفسیر تطبیقی - پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1401)
 • پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/07
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی نصیری، عباس حکیمی، علی ملکی اصل، حجت شهبازی میانرود* صفحات 10-31
  بحث رویت خداوند متعال از دیرباز میان اندیشمندان مسلمان مورد مناقشه بوده است. اینکه آیا می توان خداوند را با چشمان ظاهری در دنیا و آخرت دید یا نه مورد اختلاف است. یکی از آیاتی که موافقین و مخالفین رویت برای اثبات ادعای خویش به آن استدلال کرده اند آیه 103 سوره انعام است. موافقین استدلال می کنند، این آیه در مقام مدح پروردگار است و مدح در صورتی صدق می کند که او بالذات دیدنی باشد، و لفظ «ابصار» در آیه با صیغه جمع آمده؛ یعنی تمام چشم ها او را نمی بینند و مفهوم مخالف آن این است که بعضی از چشم ها می توانند او را ببینند. همچنین خداوند در آخرت حس دیگری را برای انسان می آفریند که با آن خدا را ببیند. در مقابل مخالفین رویت هم استدلال کرده اند که با توجه به آیات قبل و فراز آخر آیه، دیده نشدن خداوند متعال با چشم سر، در واقع مدح خداوند است. همچنین ادراک چون با لفظ ابصار قرین است، به معنای رویت است و آیه این نوع رویت را انکار کرده است. به باور ما این آیه به صراحت رویت ظاهری خداوند را نفی می کند.
  کلیدواژگان: آیه 103 انعام، رویت ظاهری، امکان رویت، امتناع رویت، رویت قلبی
 • سید محمود طیب حسینی، نجمه جلالی فر* صفحات 32-47
  تبیین پدیده های فرا طبیعی در قرآن از سوی پیامبران و اولیای الهی که به عنوان معجزه یا کرامت به وقوع پیوسته، یکی از موضوعات اختلافی مفسران است؛ در این پژوهش معجزات حضرت عیسی (ع) از دیدگاه دو مفسر معاصر جوادی آملی در تسنیم و عبده و رشید رضا در المنار و با محوریت آیه 49 آل عمران به روش تحلیل و توصیف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد همه مفسران بر این عقیده اند که معجزات یادشده در آیه از حضرت عیسی (ع) صادرشده اند اما عبده با رویکرد عقل گرا به انکار این معجزات پرداخت. این در حالی است که استدلال وی در انکار معجزات حضرت عیسی (ع) تمام نیست، علاوه بر این وجود تناقض در دیدگاه رشید رضا در رد معجزات حضرت عیسی (ع) و دلایلی در بیان آیت الله جوادی آملی مبنی بر خلاف ظاهر آیه یا خلاف ظهور لفظی آیه بودن و این که حکایت حال ماضی در آیه سوره مایده دلالت بر وقوع دارد و فعل‏های مضارع بر استمرار دلالت دارند، آمده اند، مورد پذیرش قرار نگرفته اند.
  کلیدواژگان: معجزات حضرت عیسی (علیه السلام)، تفسیر تسنیم، تفسیر المنار
 • سید محمد نقیب، اکرم سادات سیدی* صفحات 48-63

  نقش و کارکرد عقل در فهم و تفسیر قرآن کریم مورد اختلاف مفسران است. برخی منکر کارکردهای عقل در تفسیر و فهم آیات قرآن هستند و برخی آن را قبول دارند. آیت الله جوادی آملی و رشیدرضا، ازجمله مفسرانی هستند که از عقل، در فهم آیات بهره برده اند. ازجمله آیات چالش برانگیزی که این دو مفسر، برای تفسیر آن ها از عقل استفاده کرده اند، آیات شفاعت است؛ اما با توجه به مبانی و پیش فرض های متفاوت از حقیقت و ماهیت شفاعت، نتیجه ای که به دست آورده اند، کاملا متضاد است. یکی شفاعت را با استفاده از عقل منکر و دیگری آن را اثبات کرده است؛ بنابراین در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، به مقایسه تطبیقی دیدگاه آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم و رشیدرضا در تفسیر المنار، در مورد نقش و کارکردهای عقل در تفسیر آیات شفاعت در قرآن کریم پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: شفاعت، عقل، قرآن کریم، تفسیر المنار، تفسیر تسنیم
 • رحیم حاصلی ایرانشاهی*، مصطفی کریمی، مهدی محمودی صفحات 64-85
  در رهنمود اهل بیت (ع) و بر اساس تعالیم قرآن کریم، انبیاء (ع) از ارتکاب گناه معصوم هستند. اما برخی آیات قرآن، در ظاهر خلاف این باور را نشان می دهند. آیات 19سوره محمد (ص) و 104 سوره نساء از جمله این آیات هستند که در آن ها به رسول اکرم (ص) دستور استغفار داده شده است. مفسران در خصوص علت استغفار در این دو آیه، آراء متفاوتی دارند و سعی در ارایه تفسیری از این آیات نموده اند که معارض عصمت آن حضرت نباشد؛ اما هیچ یک از آراء آنان بدون اشکال نیست. مقاله حاضر با هدف زدودن غبار از چهره عصمت پیامبر اکرم (ص)، پس از بررسی و نقد آراء موجود، به استناد قراین متعددی از آیات و روایات، به این نتیجه رسیده است که استغفار در سوره محمد (ص) به منزله دعا برای رفع تبعات اموری است که وجود آنها شایسته ایمان موحدانه نیست تا بدین وسیله تبعات این امور برطرف شده و شایستگی بهره مندی از نعمت هایی که نتیجه ایمان خالص هستند فراهم شود. بر این اساس علت استغفار در سوره نساء را می توان مرتبط با قضاوتی که رسول اکرم (ص) انجام دادند، دانست.رویکرد این تحقیق قرآن محوری است که بر این مبنا، محکمات دینی (محکمات عقل، قرآن، سنت، تجربه، ادبیات، سیره عقلاء و متشرعه و...) برمحور قرآن کریم داور اندیشه ها و عملکردهای دینی است.
  کلیدواژگان: عصمت، پیامبر اکرم (ص)، قضاوت، ذنب، استغفار، تفسیر، مفسران
 • زهره اخوان مقدم، نیره اسحاقی* صفحات 86-109
  در قلمرو تفسیر و فهم قرآن کریم، رجوع به روایات دارای اهمیت است. به استناد حدیث ثقلین پیوندی عمیق و ارزشمند میان اهل بیت و قرآن کریم وجود دارد. بنابراین بهره گیری از بیانات ایشان همواره مورد توجه و تاکید مفسران قرآن بوده است. در شیوه تفسیری قرآن به قرآن آن گونه که از ظاهر سخنان و سیره تفسیری علامه طباطبایی بر داشت می شود ایشان قرآن را مستقل از روایات، تفسیر می نماید. ایشان برای تفسیر آیات از خود آیات قرآن استفاده می نماید.آیت الله جوادی نیز این سیره تفسیری را مورد توجه قرار داده است. لکن بررسی سیره تفسیری هر دو مفسر ، این مطلب را واضح می نماید که ایشان از سنت برای فهم و تفسیر هر چه دقیق تر آیات بهره گرفته اند. از منظر ایشان روایات به طور مستقیم دخالتی در تفسیر ندارند. اما در اموری همچون بیان مصداق و شرح آیه، تعمیم معنای آیه، تعیین و تبیین جزییات و تفاصیل آیات و... روایات قابل استفاده است. همچنین روایات صحیح می تواند برداشت های تفسیری را تقویت یا تضعیف نماید و این موضوع خللی بر خود بسندگی قرآن برای تبیین معنای خویش وارد نمی نماید. دو مفسر عالیقدر در زمینه نقد وبررسی احادیث نیز تنها به نقد سندی اکتفا نکرده بلکه به بررسی محتوایی رویات نیز می پردازند و معیارهایی را برای فهم حدیث و شناخت سره از ناسره ارایه می نمایند.
  کلیدواژگان: تفسیر قرآن به قرآن، طباطبایی، جوادی آملی، سنت، تفسیر روائی، خودبسندگی، قرآنیون
 • فاطمه علایی رحمانی، فهیمه غلامی نژاد* صفحات 110-127

  اهل «تقوی» در لسان قرآن به «متقین» نام بردار هستند. این واژه در زمره واژگان پربسامد قرآنی است و در نظام معنایی قرآن در ارتباط با کلمات دیگر صبغه معنا شناسانه ویژه ای می یابد. طیف وسیع و گستردگی مفهوم متقین در قرآن و بررسی ساختار و سیاق آیات متمرکز بر فهم «تقوی» سبب فهمی درست و جامع از آیات قرآن می شود .نوشتار حاضر ضمن استخراج فهم ساختاری متقین با توجه به سیاق مقامی و مقالی ، در پی پاسخ گویی به این سوال است که مطابق آیات قرآنی کدام یک از واژگان و مفاهیم با «متقین» بر محور هم نشینی ، دارای رابطه معنایی یا تقابل معنایی اند. بررسی توصیفی تحلیلی معنای لغوی «تقوی» در قرآن حکایت از آن دارد که تمامی معانی گفته شده برای آن ازجمله: حفظ، ستر، خوف، حذر، تجنب ذیل این معنا قرار می گیرند. از ره گذر تحلیل کاربردها و مفاهیم هم نشین با این واژه مشخص شد که مفاهیمی مانند: ترساندن از عذاب الهی تا القای مفاهیم نیکوی اجتماعی نظیر: عدالت، قول سدید، عدم عصیان، عدم تعصب را در برمی گیرد. در حقیقت، مفهوم «تقوی» در بافت سوره های قرآن، مفهومی همه گیر است بدین معنی که همه نیکی ها را شامل شده و همه بدی ها را از خود نفی می کند و در حقیقت اهل تقوا اختصاص به مومنین ندارد بلکه در قرآن مشرکان و کفار هم دعوت به تقوا شده اند.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، سوره بقره، متقین، معناشناسی، روابط هم نشینی، تقابل معنایی
 • انسیه سادات هاشمی*، ریحانه هاشمی صفحات 128-149

  واژه بینات از واژگان کلیدی قرآن کریم به شمار می آید که 51 بار در قرآن کریم به صورت جمع و 17 بار به صورت مفرد در سیاق های مختلف تکرار شده است. این واژه در آیه 25 سوره حدید در کنار کتاب و میزان از عوامل برپایی قسط در جامعه معرفی شده است. این هم نشینی با واژه کتاب که به قرآن اشاره دارد، اهمیت جایگاه بینات را نشان می دهد. از این رو پژوهش حاضر در صدد است مصادیق و معنای بینات را در قرآن کریم بر اساس دیدگاه های مفسران فریقین مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور مقاله حاضر به روش توصیفی-تطبیقی پس از بررسی معنای بینات با استفاده از معاجم مختلف، آیاتی که دربردارنده این واژه هستند، استخراج کرده، سپس با مطالعه تطبیقی تفاسیر مختلف، مصادیق بینات را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش نشان می دهد بینات در قرآن کریم گاه در مصادیق مادی و گاه معنوی به کار رفته است. از مصادیق مادی بینات می توان به معجزات پیامبران و آثار باقیمانده از گذشته اشاره کرد. مصادیق معنوی بینات شامل کتب آسمانی به خصوص قرآن، علم و بصیرت الهی و استدلال و برهان های عقلی و نیز ولایت امام علی (ع) می شوند. بررسی تطبیقی تفاسیر فریقین نشان می دهد که مفسران در مصادیق مرتبط به پیامبران یعنی معجزات و استدلال های آنها و نیز مصداق قرآن کریم اتفاق نظر دارند. تنها در آیاتی که به کتمان بینات اشاره شده است، اختلاف نظر دیده می شود و فقط مفسران شیعه بر اساس تفاسیر روایی، ولایت امام علی (ع) را از مصادیق بینات کتمان شده بیان کرده اند.

  کلیدواژگان: بینات، بررسی تطبیقی، مصداق، مفهوم شناسی، تفاسیر فریقین
 • محمد فاتحی، معصومه غفاری* صفحات 150-165

  واژه «تاویل» در قرآن به معانی مختلف به کار رفته است. اکثر مفسران ذیل آیه هفت سوره آل عمران به معنا شناسی آن پرداخته اند. این مقاله، با هدف بررسی تطبیقی دیدگاه علامه جوادی و آیت الله معرفت درباره چیستی «تاویل» به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته و به این نتیجه رسیده است که: هر دو مفسر تاویل را به «ارجاع و بازگشت» معنا کرده اند. منتها محل ارجاع هر کدام متفاوت است. بنابراین، هر یک از ایشان، معنای متفاوتی از  چیستی تاویل در قرآن ارایه داده اند. با وجود این که در اکثر نوشته هایشان هر دو معتقدند همه آیات قرآن دارای تاویل هستند، اما آیت الله معرفت، تاویل را مقابل تفسیر و معنایی، خلاف ظاهر آیه می داند، اما علامه جوادی تاویل را حقیقت عینی خارجی می داند. به نظر ایشان، تاویل آیات قرآن، رسیدن از راه مثال به ممثل است.

  کلیدواژگان: تفسیر، تاویل، بطن، حقیقت عینی خارجی، آیت الله جوادی، آیت الله معرفت
 • محمدرضا ابویی مهریزی*، مالک محمدزاده مشیزی صفحات 166-183
  استفاده از شیوه های متعدد فهم متن هم در میان مفسران اسلامی و هم در میان هرمنوتیستهای مغرب زمین از دیرباز تا به امروز مورد توجه بوده است. در این پژوهش  دو دیدگاه متفاوت علامه طباطبایی و پل ریکور در تفسیر متن مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ست. یافته های این پژوهش نشان داده است که هر دو دانشمند در شیوه تعین معنایی یا تفسیر متن دارای مشترکات قابل توجهی از جمله متن محوری و پرهیز از تفسیر به رای و عقیده به تفاوت میان مفهوم و مصداق، می باشند و در عین حال تقابل جدی در تفسیر متن از جمله توجه یا عدم توجه به نیت نویسنده، تکثر معنای متن و اعتبار سنجی تفاسیر، در هر دو دیدگاه خودنمایی می کند؛ این تقابل نشان دهنده تفاوت دو گفتمان در تحولات تفسیر متن در میان مفسران اسلامی و هرمنوتیستهای غربی است.
  کلیدواژگان: علامه طباطبایی، متن محوری، ریکور، اعتبار تفاسیر، تعدد تفاسیر
 • سید حسین شفیعی دارابی، نادره رحیمی نژاد قره آغاج* صفحات 184-203

  بروز نقطه نظرهای متفاوت از سوی مفسران فریقین در جهت تفسیر آیه 32 سوره فاطر، حاکی از چالشی بودن فهم فرازهای مختلف آن است. نوشتار حاضر که به شیوه اسنادی و روش تحلیلی- توصیفی تدوین یافت؛ ضمن بیان دیدگاه آیت الله جوادی آملی در جهت تبیین مفهوم واژگان «ثم»، «اورثنا»، «کتاب»، و «إصطفینا»ی مذکور در این آیه و تفسیر فرازهای مختلف آن، بر آن است تا بصورت تطبیقی، نگرش های مفسران فریقین در جهات مورد اشاره را نیز مورد واکاوی قرار دهد. نتیجه و برآیند این تحقیق حکایت از این دارد که ایشان بر این باورند که مراد از «کتاب»، قرآن و مقصود از «وارثان کتاب»، «الذین اصطفینا» هستند که دارای سه طایفه ی: «ظالم لنفسه، مقتصد» و «سابق بالخیرات» می باشند. «ظالم لنفسه» افراد غیر عارف به امام و هوامحور و «مقتصد» عارف به حق امام و قلب محور و «سابق بالخیرات» پیشگامانی هستند که همواره بر محور اراده خدای سبحان حرکت می کنند. اینان مراحل کمال انسان را به سلامت طی کرده و با فضل الهی به مرحله امامت متقین نایل آمده اند. ایشان ایمه اطهارD را مصداق «سابق بالخیرات» و بالاصاله میراث دار قرآن می دانند که بقیه امت هم در پرتو علم آنان از قرآن کریم بهره می گیرند.

  کلیدواژگان: بررسی تطبیقی، محورهای چالشی، سوره فاطر، وارثان کتاب، اصطفاء، جوادی آملی
 • مجتبی مصلحی* صفحات 204-229

  تفسیر آیاتی که در آن از تکلم خداوند سخن رفته، یکی از اختلافات حل ناشده ای است که همواره میان مفسران وجود داشته و دارد. از جمله آیاتی که به تکلم خدا اشاره دارد و مفسران بسته به عقاید و آراء خود دیدگاه های متفاوتی را در تفسیر آن ارایه داده اند، آیه 30 سوره قصص می باشد. این آیه به چگونگی تکلم خدای تعالی با حضرت موسی (ع) اشاره دارد. مفسران فریقین نظرات متفاوتی را پیرامون این آیه بیان داشته اند که می توان آن نظرات را به پنج دسته تقسیم کرد: 1- خدا با صوت خویش با موسی (ع) سخن گفت. 2- خدا با کلام نفسی که منزه از حروف و اصوات است با موسای کلیم سخن نمود. 3- خدا از طریق خلق اصوات در درخت با حضرت موسی (ع) تکلم کرد. 4- خدا از طریق تجلی یافتن در درخت با موسی (ع) سخن گفت. 5- خداوند از طریق وحی و به واسطه فرشته وحی، با موسی (ع) هم کلام شد. در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با گرایش انتقادی، همه دیدگاه ها بررسی و ارزیابی شد و این نتیجه حاصل شد که فقط دیدگاه پنجم - به دلیل سازگاری با وجوه مختلف نحوی که برای آیه ذکر شده و همچنین سازگاری با سایر آیات قرآن و عدم مخالفت با موازین عقلی- تفسیر صحیحی است.

  کلیدواژگان: تکلم خداوند، حضرت موسی(ع)، آیه 30 سوره قصص، مفسران فریقین
 • مینا وحدانی بنام* صفحات 230-250
  از موضوعات علوم قرآنی، مساله تناسب آیات و سور قرآن کریم می باشدکه درموضوع تناسب میان آیات و سور دربین محققان اختلاف نظر است؛ از یک سو مفسرانی همچون  کشاف که اصلی ترین وجه إعجاز قرآن را در نظم وپیوستگی آن می جوید و از سوی دیگر برخی از محققان آن را إنکار کرده ویا مستشرقانی همچون ریچارد بل وآرتور آربری قرآن راکاملا جدا ازهم دانسته وبرعدم پیوستگی آن معتقدند. تحقیق حاضر به واکاوی تناسب میان فواتح با خواتم سور مسبحات قرآن پرداخته تا از این رهگذر به تناسب و ارتباط این سور دست یابد. مقاله پیش روبا رویکرد توصیفی -  تحلیلی درصدد آن است که دیدگاه مفسران و دانشمندان علوم قرآنی (موافقان ومخالفان) رادررابطه با تناسب آیات آغازین باآیات پایانی در سور مسبحات را مورد پژوهش قرار دهد. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بررسی تناسب میان فواتح با خواتم سور مسبحات چنین برداشت می شود که: در سوره های إسراء، صف، جمعه، اعلی؛ تناسب از نوع معنوی ودر سوره های حدید، حشر، تغابن ازنوع لفظی ومعنوی می باشد و بنابر نظر برخی از مفسران از بین این سور تنها در سوره حشر، تناسب از باب رد العجز إلی الصدراست.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، سور مسبحات، فواتح و خواتم، تناسب آیات و سور
|
 • Ali Nasiri, Abbas Hakimi, Ali Malekiasl, Hojat Shahbazi Myanrod * Pages 10-31
  The issue of seeing God Almighty has long been disputed among Muslim thinkers. Whether it is possible to see God with external eyes in this world and the hereafter is a matter of dispute. One of the verses that the proponents and opponents of vision have argued to prove their claim is verse 103 of Surah An'am. Those who agree argue that this verse is a praise of the Lord, and the praise applies If he is really visible, and the word Absar is plural, meaning that all eyes do not see God, but it does not negate that some eyes do see God. Also, in the hereafter, God will create a sixth sense for man to see God. Opponents of vision have also argued; According to the previous verses and the last paragraph of the verse, not seeing God Almighty with the eyes of the head is actually a praise of God. Also, perception, because it is related to the word Absar, means vision, and the verse has denied this type of vision. In our opinion, this verse clearly negates seeing God with the eyes.
  Keywords: verse 103 An'am, external vision, possibility of vision, refusal to see, heart vision
 • Sayyed Mahmood Tayyeb Hsoseini, Najme Jalali Far * Pages 32-47
  The explanation of the supernatural phenomena in the Qur'an by the prophets and divine saints that happened as a miracle or honor is one of the controversial issues of the commentators; In this research, the miracles of Prophet Jesus (PBUH) were analyzed and analyzed from the point of view of two contemporary commentators, Javadi Amoli in Tasnim and Abdo and Rashid Reza in Al-Manar, focusing on verse 49 of Al-Imran. The results of the research showed that all the commentators are of the opinion that the miracles mentioned in the verse were issued by Jesus (pbuh), but Abdo denied these miracles with a rational approach. This is despite the fact that his reasoning in denying the miracles of Prophet Jesus (pbuh) is not complete, in addition to this, there is a contradiction in Rashid Reza's point of view in rejecting the miracles of Prophet Jesus (pbuh) and there are reasons in the statement of Ayatollah Javadi Amoli that contradicts the appearance of the verse or The verbal emergence of the verse and the fact that the past tense in the verse of Surah al-Ma'ida indicates the occurrence and the present tense verbs indicate continuity, have not been accepted.
 • Seyed Mohammad Nagheb, Akram Sadat Seyyedi * Pages 48-63

  The role and function of reason in understanding and interpreting the Holy Quran is disputed by commentators. Some deny the functions of reason in interpreting and understanding the verses of the Qur'an, and some accept it. Ayatollah Javadi Amoli and Rashid Reza are among the commentators who have used reason to understand the verses. Among the challenging verses that these two commentators have used reason to interpret are the verses of intercession; But according to the foundations and presuppositions different from the truth and the nature of intercession, the result they obtained is completely opposite. One has proven intercession by using negation and the other has proved it; Therefore, in the present research, with the descriptive-analytical method and library study, a comparative comparison of the views of Ayatollah Javadi Amoli in Tafsir Tasnim and Rashid Reza in Tafsir Al-Manar, regarding the role and functions of reason in the interpretation of the verses of intercession in the Holy Quran.

  Keywords: intercession, Intellect, Holy Quran, Tafsir Al-Manar, Tafsir Tasnim
 • Rahim Haseliiranshahi *, Mostafa Karimi, Mahdi Mahmoodi Pages 64-85
  In the guidance of Ahl al-Bayt (AS) and the teachings of the Qur'an, the prophets (AS) are innocent of committing sin. But some verses seem to contradict this belief.The 19th verses of Muhammad (PBUH) and the 104 suras of Nisaa are among those verses in which the Prophet (peace be upon him) was commanded to be rejected. The commentators have different opinions about the reason for the Prophet's asking for forgiveness in these two verses and have tried to provide an interpretation of these verses that does not contradict the Prophet's infallibility; But none of their opinions are without problems. The present article, with the aim of removing doubts about the infallibility of the Holy Prophet (PBUH), after examining and criticizing the existing opinions, based on numerous evidences from verses and narrations, has come to the conclusion that: Asking for forgiveness in Surah Muhammad (PBUH) for Praying is to remove unpleasant things that are not worthy of believers, so that the effects of unpleasant things are removed and the basis for benefiting from divine blessings, which are the result of pure faith, is provided. The reason for seeking forgiveness in Surah Nisa is also related to the judgment that the Holy Prophet (PBUH) made. In this judgment, according to the Islamic law, he was assigned to judge based on the evidence of the parties to the dispute, and he judged correctly in this dispute. But because his judgment was influenced by the false testimony of some who gave false testimony, an innocent person was exposed to slander. Therefore, to ward off the bad effects of this judgment based on appearance, the Prophet (PBUH) was ordered to ask for forgiveness. The approach of this research is based on the Qur'an, on this basis, religious matters (intellect, Qur'an, tradition, experience, literature, the way of rational and legal scholars, etc.) are the judges of religious thoughts and practices based on the Holy Qur'an.
  Keywords: Infallibility, Holy Prophet (PBUH), Judgment, guilt, forgiveness, interpretation, commentators
 • Zohreh Akhavan, Nayereh Eshaghi * Pages 86-109
  In the field of interpretation and understanding of the Holy Quran, referring tohadiths is important. According to the Hadith of Saqalain, there is a deep and valuable link between Ahl al-Bayt and the Holy Qur'an. Therefore, the use of his statements has always been the focus and emphasis of Qur'an commentators. In the method of interpreting the Qur'an according to the Qur'an, as can be seen from the appearance of Allameh Tabatabai's words and interpretation, he interprets the Qur'an independently of the hadiths. He uses the Qur'anic verses themselves to interpret the verses. Ayatollah Javadi has also paid attention to this method of interpretation. However, the examination of the interpretation process of both commentators makes it clear that they have used the Sunnah to understand and interpret the verses as accurately as possible. From his point of view, hadiths do not directly interfere in interpretation. But in matters such as stating the example and description of the verse, generalizing the meaning of the verse, determining and explaining the details of the verses, etc. traditions can be used. Also, correct hadiths can strengthen or weaken interpretations, and this issue does not affect the self-sufficiency of the Qur'an to explain its meaning. In the field of hadith criticism, two high-ranking commentators do not limit themselves to document criticism, but also examine the content of hadiths and provide criteria for understanding hadiths and identifying true and false hadiths.
  Keywords: interpretation of the Qur'an to the Qur'an, Al-Mizan, Javadi Amoli, Sunnah, narrative interpretation, self-sufficiency, Qur'anians
 • Fatemeh Alaee Rahmani, Fahimeh Gholaminejad * Pages 110-127

  In the field of interpretation and understanding of the Holy Quran, referring to hadiths is important. According to the Hadith of Saqalain, there is a deep and valuable link between Ahl al-Bayt and the Holy Qur'an. Therefore, the use of his statements has always been the focus and emphasis of Qur'an commentators. In the method of interpreting the Qur'an according to the Qur'an, as can be seen from the appearance of Allameh Tabatabai's words and interpretation, he interprets the Qur'an independently of the hadiths. He uses the Qur'anic verses themselves to interpret the verses. Ayatollah Javadi has also paid attention to this method of interpretation. However, the examination of the interpretation process of both commentators makes it clear that they have used the Sunnah to understand and interpret the verses as accurately as possible. From his point of view, hadiths do not directly interfere in interpretation. But in matters such as stating the example and description of the verse, generalizing the meaning of the verse, determining and explaining the details of the verses, etc. traditions can be used. Also, correct hadiths can strengthen or weaken interpretations, and this issue does not affect the self-sufficiency of the Qur'an to explain its meaning. In the field of hadith criticism, two high-ranking commentators do not limit themselves to document criticism, but also examine the content of hadiths and provide criteria for understanding hadiths and identifying true and false hadiths.

  Keywords: the Holy Qur'an, Surah al-Baqarah, Muttaqin, syntagmatic relations, The situated conceptualization, typology of the narratives of muttaqin
 • Ensiyeh Sadat Hashemi *, Reyhaneh Hashemi Pages 128-149

  The word ‘Bayyenāt’(بینات) is one of the key words of the Holy Qur’an which has been repeated 71 times in the Holy Qur’an considering its other derivatives. The key use and repetition of this word in the Holy Qur'an requires a close examination of its meaning and examples in the referenced verses. Since Bayyenāt has been used in different contexts, the purpose of this study is to discover the distinctions between the causes of which the word Bayyenāt have been use in each verse, according to its Quranic conceptual meaning. For this purpose, first the lexical meaning of Bayyenāt was investigated by examining several dictionaries, then the verses that contain this word were extracted, and finally the examples of Bayyenāt were examined through a comparative analysis of different interpretations. The results of the research show that Bayyenāt, which literal meaning is ‘clear and enlightening reasons’, has been used in the Holy Qur'an in both material and spiritual instances. For the materialistic examples of using Bayyenāt, we can mention the miracles of the prophets and the remnants of the past. The spiritual examples of Bayyenāt also include the Holy books, especially the Qur'an, divine knowledge and insight, and rational arguments. A comparative analysis of the Shiite and Sunni commentators shows that the commentators agree on the examples related to the prophets, their miracles, and arguments, as well as the example of the Holy Qur'an. Differences of opinion can be seen only in the verses that refer to the concealment of evidence, and only the Shia commentators, have stated Imam Ali’s leadership as an example of concealed evidence based on Hadith.

  Keywords: Bayyenāt, comparative study, case study, semantics
 • Mohammad Fatehi, Masoomeh Ghaffari * Pages 150-165

  The term "Tawil" has been used in the Qur'an with different meanings, and most of the commentators have studied its semantics under the seventh verse of Al-Imran. This article is organized with the aim of comparative analysis of Allameh Javadi and Ayatollah Marafet about the meaning of "Tawil" in a descriptive-analytical method and has concluded that: both commentators have defined Tawil as "referring and returning", but the place Reference each. Each one is different and each of them has presented a different meaning of what t'awil is in the Qur'an.Although in most of their writings, both of them believe that all Quranic verses have interpretation, Ayatollah considers the knowledge of interpretation as opposed to interpretation and the meaning that is contrary to the appearance of the verse, but Allameh Javadi considers interpretation as an external objective truth; According to him, the interpretation of the Qur'anic verses is to reach the representation through examples.

  Keywords: tafsir, Tawil, Batan, objective, external truth, Ayatollah Javadi, Ayatollah Marafat
 • Mohamadreza Abooei Mehreizi *, Malek Mohamadzadeh Pages 166-183
  The use of multiple methods of understanding the text has been of interest both among Islamic commentators and among Western hermeneutists since long ago. In this research, two different views of Allameh Tabatabai and Paul Ricoeur have been examined in the interpretation of the text. The present research is descriptive-analytical. The findings of this research have shown that both scientists have significant commonalities in the way of determining the meaning or interpretation of the text, such as the central text and avoiding the interpretation without documentation and avoiding the belief that there is a difference between the concept and the example, and at the same time, there is a serious confrontation in The interpretation of the text, including paying attention or not paying attention to the author's intention, the plurality of the meaning of the text, and the validation of the interpretations, stand out in both views; This contrast shows the difference between the two discourses in the evolution of text interpretation among Islamic commentators and Western hermeneutics.
  Keywords: Allamah Tabatabaii, Text-centeredness, Ricoeur, Credits of Interpretations, Multiplicity of Interpretations
 • Saied Hosein Shafieidarabi, Nadereh Rahiminezhad Qareaghaj * Pages 184-203

  The emergence of different points of view from the commentators of Fariqin regarding the interpretation of verse 32 of Surah Fater indicates that it is a challenge to understand its various passages. The present article, which was compiled in a documentary and analytical-descriptive manner; while expressing Ayatollah Javadi Amoli's point of view in order to explain the meaning of the words "Summa = ثم ", "Orathna = اورثنا ", "Kitab = کتاب ", and "Estafaina = إصطفینا " that mentioned in this verse and the interpretation of its various passages, it is aimed to compare the attitudes of the commentators. to analyze the parties in the mentioned directions as well. The results of this research indicate that they believe that what is meant by "the book" is the Qur'an and what is meant by "the inheritors of the book" is "those who have resigned= الذین اصطفینا " which has three clans: "the oppressors of the soul= ظالم لنفسه", "the moderate= مقتصد". And they are "former benefactors= سابق بالخیرات". "Operators of the soul" those who have no knowledge of Imam and they are air-oriented, and "conservative" are those who have knowledge about Imam and are heart oriented, and "former benefactors" are pioneers who always move on the axis of the will of God Almighty, They have passed the stages of human perfection safely and have reached the stage of pious Imamate by the grace of God. They consider the imams of Athar to be examples of "former benefactors" and indeed inheritors of the Qur'an, and the rest of the nation also benefits from the Holy Qur'an in the light of their knowledge.

  Keywords: comparative study, challenging axes, Surah Fater, heirs of the book, Estefaa, Javadi Amoli
 • Mojtaba Moslehi * Pages 204-229

  The interpretation of the verses in which the word of God is spoken is one of the unresolved differences that has always existed among the commentators. One of the verses that refer to the word of God and the commentators have offered different views in interpreting it based on their beliefs and opinions, is verse 30 of Surah Al-Qasas. This verse refers to how God Almighty spoke to Prophet Moses (pbuh). Shiite and Sunni commentators have expressed different views on this verse, which can be divided into five categories: 1- God spoke to Moses with His voice. 2- God spoke to Moses with the Speech of nafsi which is without letters and sounds. 3- God spoke to Prophet Moses (pbuh) by creating sounds in a tree. 4- God spoke to Moses (pbuh) by appearing in a tree. 5- God spoke to Moses through revelation and through the angel of revelation. In the present article, all perspectives were reviewed and evaluated in a descriptive-analytical method with a critical orientation and it was concluded that only the fifth view - due to the compatibility with the various aspects of the syntax mentioned for the verse as well as the compatibility with other verses of the Qur'an - is the correct interpretation

  Keywords: the Word of God, Prophet Moses (PBUH), verse 30 of Surah Al-Qasas, Shiite, Sunni Commentators
 • Mina Vahdanibenam * Pages 230-250
  One of the important issues of Quranic sciences is the problem of compatibility of verses and chapters of the Holy Quran.  There is a difference of opinion among scholars on the issue of compatibility between verses and chapters. On the one hand, commentators such as Zamakhshari seek the main miracle of the Qur'an in its order and continuity, and on the other hand, some scholars have denied it, or orientalists like Richard Bell and Arthur Arberry believe that the contents of the Quran are inconsistent. The present research has analyzed the compatibility between the verses of the Qur'an and chapters Mosbahat of the Qur'an in order to achieve the relevance and connection of the verses. The present study has taken a sescripetive-analytical approach In this regard, after the conceptualization of the words and the presentation of the identification of Surah "Mosbahat", the opinion of the supporters and opponents of the appropriateness of the opening and closing verses of the "Mosabarat" surahs has been researched.  The findings and results of the research indicate that in the examination of the compatibility between the Fatah and the Khatam of Surah Mosbahat, it is considered that: in Surahs Isra, Saf, Juma, Al-Ala, the compatibility is of a spiritual type, and in Surahs Hadid, Hashr, and Taghaban  It is a verbal and spiritual type, and according to Ibn Ashur, it is one of the surams.   Only in Surah al-Hashr, the appropriateness is for "Rad al-ajz ela al-Sadr".
  Keywords: The Holy Quran, Surah Mosbahat, Fuatah, Khawatam, Tafsirfariqin, appropriateness verses, chapters