فهرست مطالب

Sports Business Journal - Volume:3 Issue: 2, Spring 2023

Sports Business Journal
Volume:3 Issue: 2, Spring 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/03/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ژاله معماری*، مریم اسماعیلی، مژگان جعفری صفحات 13-26
  هدف

  امروزه تجارت فوتبال و نقل و انتقالات بازیکنان در مدیریت هم افزای ورزش حرفه ای، به یک بخش اساسی تبدیل شده است. بدین منظور، باشگاه ها سعی در فروش، خرید و کار گذاشتن بازیکنان خود دارند. این مطالعه با هدف مدل سازی انتقال بازیکنان بر اساس رویکرد نظریه بازی ها انجام و تعادل چانه زنی نش برای باشگاه بازیکن، فروشنده و خریدار تعیین شد.

  روش

  مدلی بر حسب سود باشگاه ها، دستمزد بازیکنان و قدرت چانه زنی هر طرف با استفاده از مدل چانه زنی تعمیم یافته نش ارایه شد. با حل مدل، هزینه انتقال بهینه محاسبه شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد هزینه انتقال به قدرت چانه زنی باشگاه ها بستگی دارد. قدرت چانه زنی بازیکنان بر اساس رتبه باشگاه مبدا در فصل قبل، ارزش مالی باشگاه مبدا، سن، ملیت و قد بازیکن، عملکرد بازیکن در فصل گذشته، تعداد تعویض ها در و خارج از زمین، تعداد گل ها و پاس گل ها، تعداد کارت های زرد، قرمز و دو کارت زرد در فصل قبل، است. قابل ذکر است که عوامل ممکن است در لیگ های مختلف و پست های مختلفی که بازیکنان بازی می کنند متفاوت باشد.

  اصالت و ابتکار مقاله: 

  نظریه بازی چارچوبی نظری برای حل تعارضات در امور سیاسی و اجتماعی است. این مطالعه از این چارچوب برای حل مسیله انتقال بازیکنان فوتبال از یک باشگاه به باشگاه دیگر استفاده کرده که در این قبیل پژوهش ها روشی منحصر به فرد است.

  کلیدواژگان: بازی چانه زنی، باشگاه فوتبال، بهینه سازی، تعادل چانه زنی نش
 • محمدهادی عسگری* صفحات 27-47
  هدف

  هدف از اجرای پژوهش، تحلیل نقش مستندسازی هم آفرینی ارزش برند مشتری مبتنی بر ریسک ادراک شده در صنعت پوشاک ورزشی بود.

  روش

  در این پژوهش به تحلیل کیفی مصاحبه با 11 نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه تجارت الکترونیک در ایران پرداخته است. این افراد به صورت هدفمند انتخاب شدند و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته داده ها گردآوری شدند. پس از تحلیل داده ها 62 مضمون پایه استخراج، و از میان این مضامین 19 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر به دست آمدند.

  یافته ها: 

  یافته های این پژوهش بیانگر این است که پیشایندهای هم آفرینی ارزش برند مشتری مبتنی بر ریسک ادراک شده در صنعت پوشاک ورزشی شامل 6 مضمون فراگیر شامل رفتارهای مشتری ساز، برندسازی شرکتی، ادراک عاطفی مشتری، خلق ارزش، بازاریابی  ارتباطی، ریسک مورد انتظار می باشند. بنابراین، ابعاد مختلف هم آفرینی ارزش مشتری می تواند در توسعه کسب و کارهای آنلاین به ویژه صنعت پوشاک ورزشی نقش موثری داشته باشد.

  اصالت و ابتکار مقاله:

   این پژوهش مستندسازی ارزش برند مشتری را بر اساس ریسک زمانی جوامع برند آنلاین در صنعت پوشاک ورزشی مورد بحث قرار داده است.

  کلیدواژگان: هم آفرینی ارزش برند، ریسک زمانی، جوامع برند آنلاین، پوشاک ورزشی
 • ماهرخ رجبی اصلی، مژگان خدامرادپور، مظفر یکتایار*، رشاد حسینی صفحات 49-69
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های کلیدی ارزش طول عمر مشتری در باشگاه های ورزشی ایران تدوین شده است.

  روش

  روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از منظر ماهیت و روش، آمیخته است. تعداد 16 نفر برای انجام مصاحبه های عمیق  نیمه ساختار یافته و با رویکرد گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله کمی، از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده و تعداد 413 نفر مشارکت داشتند. جمع آوری داده ها  به روش دلفی و به منظور تایید مدل از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل های آماری با دو نرم افزار 25 SPSS و 26 AMOS انجام گرفت.

  یافته ها:

   نتایج  نشان داد پیشران های کلیدی ارزش طول عمر مشتری شامل عوامل سخت افزاری، نرم افزاری، مالی، راهبردی، اجتماعی، انگیزشی، رفتاری، فرآیندی و اجرایی هستند.

  اصالت و ابتکار مقاله:

   تا به امروز مطالعات کمی در مورد ارزش طول عمر مشتری در ورزش انجام شده است. به نظر می رسد که این اولین تحقیق داخلی است که به  شناسایی پیشران های کلیدی بر ارزش طول عمر مشتری در باشگاه های ورزشی پرداخته است. همچنین نتایج نشان داد که توجه مدیران ورزشی به عوامل نه گانه شناسایی شده در این تحقیق، در افزایش ارزش طول عمر مشتری ورزشی موثر است. در راستای نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود مدیران، با در نظر گرفتن مولفه های عوامل انگیزشی، اجرایی و رفتاری زمینه رضایت و وفاداری مشتریان، اعتماد و اطمینان در آنان را بهبود بخشیده و همچنین با مورد توجه قرار دادن عوامل راهبردی و مالی توانایی پیش بینی وضعیت آتی مشتریان را به دست آورند.

  کلیدواژگان: ارزش طول عمر مشتری، پیش رانهای کلیدی، باشگاه ورزشی
 • زهرا سهرابی، مهرداد محرم زاده*، عباس نقی زاده باقی، نسرین عزیزیان کهن صفحات 71-92
  هدف

  هدف از این پژوهش ارایه مدلی از توسعه راهبردی ورزش حرفه ای ایران بر اساس رویکردی جهانی است.

  روش

  با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، برای ارایه مدل مرتبط با موضوع تحقیق از روش تحقیق کیفی استفاده شد. برای این منظور مصاحبه ای نیمه ساختاریافته با 20 نفر از کارشناسان انجام شد. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد، نمونه پژوهش به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری و نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد ورزش حرفه ای ایران به دلیل ضعف شدید سودآوری و تجاری سازی، عملکرد پایداری در دو بخش درآمدی و ورزشی ندارد. با توجه به نتایج کدگذاری تحقیق، موانع و عوامل موثر بر توسعه استراتژیک بر اساس رویکرد جهانی در بازیگران کلیدی، ذینفعان کلیدی، ساختار ورزشی، عدم قطعیت بحرانی، سالمندان، شگفتی ها، زیرساخت های سخت افزاری، توسعه منابع انسانی، توسعه با رویکرد و توسعه جهانی پیامدهای آن در کنار آینده مطلوب ورزش حرفه ای ایران شناسایی شدند. برای توسعه استراتژیک ورزش حرفه ای باید با تدابیر مناسب، رعایت الزامات و در نظر گرفتن ملاحظات مدل ارایه شده، زمینه سودآوری باشگاه ها را در آینده فراهم نمود. امید است استقلال مالی و مدیریتی باشگاه ها موجب ورود آن ها به بازار سرمایه گردد.

  اصالت ابتکار مقاله:

   بر مبنای روش داده بنیاد، مصاحبه با خبرگان و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا روابط میان عوامل مرتبط با توسعه کسب و کار در ورزش حرفه ای استخراج و رسم شد.

  کلیدواژگان: توسعه استراتژیک، ورزش حرفه ای، عملکرد پایدار، رویکرد کلاسیک
 • علی صابری، محمدرضا فتحی*، سید محمد سبحانی، ساناز کارگران، ابراهیم رجب پور صفحات 93-114

  هدف:

   این مطالعه با هدف شناسایی راهبردهای توسعه ورزش برای همه و فعالیت بدنی با رویکرد بازاریابی اجتماعی انجام شد. 

  روش

  روش انجام پژوهش آمیخته است، بنابراین برای جمع آوری داده ها از رویکرد کیفی و تحلیل موضوعی استفاده شده است. سپس یک رویکرد اکتشافی برای معرفی راه کارهای توسعه ورزش برای همه در نظر گرفته شد. 13 نفر شامل کارشناسان اجرایی و دانشگاهی جهت مشارکت در مصاحبه به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله بعد، مطالعه مقدماتی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی با 226 نفر از مربیان ورزش انجام شد. در بخش کیفی، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی با تکنیک های DEMATEL و MIC-MAC انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج تکنیک DEMATEL، دو راه حل «به کارگیری سیستم های پاداش و تنبیه مناسب کارکنان» و «تقسیم جامعه به گروه های ناهمگن» رتبه های اول و دوم را در بین راه حل های کاربردی کسب کرده اند. همچنین، این یافته با نتیجه حاصل از تکنیک MIC-MAC مطابقت داشت. 

  اصالت و ابتکار مقاله: 

  این مطالعه استراتژی های توسعه برنامه ورزش برای همه را از طریق رویکردهای بازاریابی اجتماعی ارایه می کند. همچنین بر اساس نیاز مشتریان و شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی، راهکارهای پیشنهادی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری اولویت بندی شده است.

  کلیدواژگان: اجتماعی، توسعه ورزشی فعالیت های بدنی، DEMATEL، MIC-MAC
 • زینب مندعلی زاده*، الهه کاویانی صفحات 115-133
  هدف

  تحقیق حاضر به شناسایی عناصر کلیدی در موفقیت راه اندازی کسب و کار جدید در صنعت کفش ورزشی پرداخته است.

  روش

  روش تحقیق مورد استفاده کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بود که طی مصاحبه با 15 شرکت کننده شامل صاحبان استارت آپ های ورزشی و متخصصان پارک علم و فناوری انجام شد. از متد تحلیل مضمون و راهبرد نمونه گیری هدفمند استفاده شد. همچنین، پرسشنامه ای بین 10 شرکت کننده توزیع و از نرم افزار Expert Choice استفاده شد.

  یافته ها: 

  در این مطالعه عوامل اقتصادی، مالی، محیطی، فناوری، تیمی و بازار به عنوان مولفه های ضروری برای راه اندازی یک استارت آپ ورزشی در صنعت کفش شناسایی شدند. بر اساس رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بندی این عناصر به صورت امکان سنجی اقتصادی، امکان سنجی منابع انسانی، امکان سنجی مالی، امکان سنجی بازار، امکان سنجی تکنولوژیکی و امکان سنجی محیطی تعیین شد. علاوه بر این اولویت بندی زیرعناصر هر یک از امکان سنجی ها نیز ارایه شد. برای صاحبان مشاغل ورزشی بسیار مهم است که با توجه به شرایط فعلی بازار، برنامه ریزی مناسب و ارزیابی امکان سنجی را هنگام راه اندازی استارت آپ های ورزشی انجام دهند. عناصر کلیدی شناسایی شده در این مطالعه را می توان برای پروژه های تجاری در اقتصاد ورزش ایران مورد استفاده قرار داد.

  اصالت و ابتکار مقاله:

   این تحقیق دارای دیدگاهی استراتژیک در بررسی احتمال موفقیت استارت آپ های ورزشی است، حوزه ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه همچنین رویکرد جدیدی را برای پیش بینی در صنعت کفش ورزشی فراهم می نماید.

  کلیدواژگان: استارتاپ، استراتژی بازار، طرح کسب و کار، نوآوری ورزشی
|
 • Zhaleh Memari *, Maryam Esmaeili, Mojzhgan Jafari Pages 13-26
  Purpose

  Nowadays, the football business and players’ transfer have become integral in managing professional sports, which has become a pivotal part. Therefore, clubs try to sell, buy, and remove players. This study aimed to model the transfer of players based on the game theory approach. The Nash bargaining equilibrium was determined for the player, seller, and buyer club.

  Methodology

  A model was represented in terms of clubs’ profit, players’ wages, and bargaining power of each party using a generalized Nash bargaining model. By solving the model, the optimal transfer fee was calculated.

  Findings

  Results show that the transfer fee depends on the bargaining power of clubs. Bargaining power of players and factors may be the rank of the source club in the previous season, the financial value of the source club, age, nationality and height of the player, performance of the player in the last season, number of substitutes in and out of the field, number of goals and assistances, number of yellow, red, and double yellow cards in previous season all are experimental factors on the bargaining power of players. Notably, the factors may differ in different leagues and various posts played by players.

  Originality: 

  Game theory is a theoretical framework for solving conflicts in political and social affairs. This study used this framework to solve the problem of transferring football players from one club to another, which is unique.

  Keywords: Bargaining Game, Football Club, Nash Bargaining Equilibrium, Optimization
 • MohammadHadi Asgari * Pages 27-47
  Purpose

  The purpose of the research was to analyze the role of documenting the co-creation of customer brand value based on the perceived risk in the sportswear industry.

  Methodology

  Qualitative analysis was used. So, eleven interviews with e-commerce experts in Iran have been done. They were selected purposefully and collected data through semi-structured interviews. After analyzing the data, 62 basic themes were extracted, and six comprehensive themes were obtained.

  Findings

  We showed that the antecedents of co-creation of customer brand value based on the perceived risk in the sportswear industry include six comprehensive themes. They have customer-building behaviors, corporate branding, customer emotional perception, value creation, communication marketing, and expected risk. We argued that different dimensions of customer value co-creation could be influential in developing online businesses, especially in the sportswear industry.

  Originality: 

  This research discusses the analysis and documentation of customer brand value co-creation based on the time risk of online brand communities in the sportswear industry.

  Keywords: Co-creation of Brand Value, Online Brand Communities, Sportswear, Time Risk
 • Mahrokh Rajabi Asli, Mozhgan Khodamoradpoor, Mozafar Yektayar *, Rashad Hosaini Pages 49-69
  Purpose

  The current research was conducted to identify the key Propelling of customer lifetime value in sports clubs of Iran.

  Methodology

  This research is practical in terms of purpose and mixed in nature and method. The research was conducted in two parts, qualitative and quantitative. The sample in the qualitative section consisted of 16 sports experts and 413 sports managers of sports clubs in the quantitative section. The sample selection in the qualitative part was targeted with a snowball approach, and the data was collected with semi-structured interviews. In the quantitative section, the sample size was selected from the stratified random cluster sampling method, and a questionnaire output collected the data from the qualitative part. Collecting the data was done by the Delphi method, and structural equation Modelling was used to confirm the model. Statistical analyses were performed with SPSS 25 and Amos 26.

  Findings

  The results show that the key Propelling of customer lifetime value includes hardware, software, financial, strategic, social, motivational, behavioral, process, and executive factors.

  Originality: 

  Few studies have been conducted on customer lifetime value in sports. This paper is the internal research that identifies critical Propelling that affects customer lifetime value in sports clubs. Also, the results of this research show that the attention of sports managers to the nine identified factors effectively increases the lifetime value of sports customers. In line with the results, it is suggested that managers, by considering the components of motivational, executive, and behavioral factors in customer satisfaction and loyalty, improve their trust and confidence, and by considering strategic and financial factors, the ability to predict. They got the future status of the customers.

  Keywords: Customer Lifetime Value, confidence, Customer Behavior, Customer satisfaction, Loyalty
 • Zahra Sohrabi, Mehrdad Moharramzadeh *, Abbas Naghizadeh Baghi, Nasrin Azizian Kohn Pages 71-92
  Purpose

  This study presents a strategic business development model for Iranian professional sports based on a global approach.

  Methodology

  Due to the exploratory nature of the research, the qualitative research method was used to present a model related to the research topic. For this purpose, a semi-structured interview was conducted with 20 experts. According to the foundation data method, the research sample was selected as a combination of theoretical and snowball sampling methods.

  Findings

  The research results showed that Iran's professional sports do not have a stable performance in both income and sports sectors. Also, obstacles and factors affecting strategic business development are based on a global approach in key players, stakeholders, sports structure, critical uncertainty, seniors, surprises, hardware infrastructure, human resources development, and development. It was achieved with the global approach, development consequences, and the preferred future of Iran's professional sports. For effective strategic business development based on a global approach in both sports and income should be provided with appropriate measures, compliance with requirements and taking into consideration considerations of the presented model, the basis for making the clubs profitable and, in the future, the financial and managerial independence of the club. Finally, acquire these previous properties to provide the basis for the optimal entry of clubs into the capital market.

  Originality:

   Based on the grounded theory method, interviews with experts and using MAXQDA software, we draw the relationships between factors related to business development in professional sports.

  Keywords: Financial, MAXQDA Sports Clubs, Sustainable performance
 • Ali Saberi, MohammadReza Fathi *, Seyed Mohammad Sobhani, Sanaz Kargaran, Ebrahim Rajabpour Pages 93-114
  Purpose

  This study aimed to identify strategies for developing Sports for All and physical activity based on social marketing.

  Methodology

  The research method is mixed, so a qualitative approach and thematic analysis were used to collect the data. Then, an exploratory approach is considered for introducing sports solutions for all development. The 13 participants, including executive and academic experts, were selected by snowball sampling. In the next stage, a preliminary study was done using a random sampling method with 226 participants from sports coaches. Data analysis was carried out in the qualitative section using the theme analysis method and in the quantitative section using the DEMATEL and MIC-MAC techniques.

  Findings

  Based on the results of the DEMATEL technique, two solutions for "Employing Appropriate Reward and Punishment Systems of the Employees" and "Dividing the Society into Heterogeneous Groups" have ranked first and second among the practical solutions. Also, the finding was compared with the MIC-MAC result.

  Originality: 

  This study presents the Sport-For-All physical activity development strategies through social marketing approaches. Also, based on the customers' needs and participants in Sport-For-All activities, the suggested solutions have been prioritized by using decision-making techniques.

  Keywords: DEMATEL, MIC-MAC, Physical Activities, Social, Sports development
 • Zeinab Mondalizadeh *, Elahe Kavyani Pages 115-133
  Purpose

  This study investigated the feasibility of starting a new sports business in the Iranian shoe industry. 

  Methodology

  The research method was qualitative, utilizing library sources and interviews with 15 participants, including sports start-up owners and professionals from Science and Technology Park. The thematic analysis method was employed, and the sampling strategy was purposive. In addition, a questionnaire based on the AHP method was distributed among 10 participants to prioritize the key elements. In this regard, Expert Choice software was used.

  Findings

  The study identified economic, financial, environmental, technological, team, and market feasibility essential for launching a sports start-up in the shoe industry. Based on the Analytic Hierarchy Process approach, the prioritization of these elements was determined as economic, human resource, financial, market, technological, and environmental. In addition, the prioritization of the sub-elements of each of the feasibility studies was also presented. Sports business owners must conduct proper planning and feasibility assessments when launching sports start-ups, considering the current market conditions. The key elements identified in this study can be used for sports business projects in Iran's economy.

  Originality:

   The research has a strategic perspective in examining the probability of successful sports startups, which has received little attention. This study also opens up a new approach to forecasting in the sports shoe industry.

  Keywords: Business Plans, Market Strategy, Sports Innovation, Start-ups