فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 711 (هفته سوم اردیبهشت 1401)
 • پیاپی 711 (هفته سوم اردیبهشت 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/07
 • تعداد عناوین: 3
|
 • زینب علیمرادی، فرزانه تقیان*، خسرو جلالی دهکردی صفحات 148-158

   مقدمه:

   بیماری آلزایمر، یک اختلال عصبی پیشرونده مرتبط با افزایش سن است. هدف از این مطالعه، تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف لینالول، سینایول و بتا بوربونین بر پیشگیری و بهبود روند شناختی موش های مبتلا به آلزایمر می باشد.

  روش ها

  48 سر موش ماده با نژاد C57BL/6 میانگین سنی 15 ماه بصورت تصادفی به 8 گروه 6تایی تقسیم شدند. ترکیبات زیست فعال شامل لینالول با غلظت 5/2 میلی گرم/ کیلوگرم، سینایول با غلظت 100 میلی گرم/ کیلوگرم، بتا بوربونین با غلظت 72 میلی گرم/ کیلوگرم، به صورت گاواژ و تمرین هوازی با شدت متوسط به مدت 8 هفته انجام شد. آنالیز بیوانفورماتیکی ژن های Bdnf, Ngf و Creb را انتخاب و با qPCR-Real Time اندازه گیری شد.

  یافته ها

  بیان Bdnf, Ngf و Creb در گروه آلزایمر+ترکیبات زیست فعال، گروه آلزایمر+تمرین هوازی و آلزایمر+ترکیبات زیست فعال + تمرین هوازی نسبت به گروه آلزایمر افزایش یافت. انجام تمرینات هوازی و مصرف ترکیبات زیست فعال قبل از القای آلزایمر سبب افزایش Bdnf, Ngf و Creb شد و نشان دهنده ی اثر حفاظتی در ابتلا به آلزایمر می باشد. تاثیر سینرژیک در گروه ترکیبات زیست فعال+تمرین هوازی+آلزایمر بر بیان ژن ها نسبت به سایر گروه ها مشاهده شد. میزان شناسایی شیء جدید در آلزایمر+ترکیبات زیست فعال+تمرین هوازی نسبت به سایر گروه ها افزایش معنی دارای را نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  کاهش بیان ژن Bdnf, Ngf و Creb در گروه ترکیبات زیست فعال+تمرین هوازی+آلزایمر نسبت به سایر گروه ها کمتر رخ داده است که این نتایج حاکی از تاثیر حفاظتی بر روند آلزایمری شدن می باشد.

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، بیوانفورماتیک، تمرین، Bdnf، ترکیبات زیست فعال
 • طیبه اکبری، مریم سادات شهشهانی*، جهانگیر مقصودی صفحات 159-165

  مقدمه :

  با ایجاد پاندمی کرونا ویروس، جامعه ی بشری بویژه پرستاران مراقبت کننده از بیماران کووید-19، علاوه بر عوارض جسمی این بیماری، با عوارض روانی گسترده ی آن نیز روبرو شده اند. یکی از پیامدهای روانی- اجتماعی ابتلا به بیماری های واگیردار، انگ اجتماعی یا استیگما (Stigma) است. با توجه به فقدان ابزار مناسب جهت بررسی انگ اجتماعی مربوط به بحران کووید-19، این مطالعه با هدف بومی سازی و روانسنجی نسخه ی فارسی پرسش نامه ی انگ اجتماعی مربوط به بحران کووید-19 انجام گردیده است.

  روش ها

  این مطالعه ی مقطعی- تحلیلی در سال 1400، به منظور بومی سازی و روانسجی پرسش نامه ی انگ اجتماعی مختص به کووید-19 انجام شد. در این مطالعه پس از ترجمه ی رفت و برگشتی پرسش نامه ی موجود انگ اجتماعی در مطالعات در آغاز پاندمی کووید-19، روایی صوری و محتوایی توسط 12 نفر از اعضا پانل متخصصین رشته سنجیده شد. به منظور روایی سازه و پایایی، پرسش نامه به 242 پرستار شاغل در مراکز منتخب کووید-19 به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای ارایه گردید. برای تعیین روایی محتوا و سازه ی پرسش نامه از تحلیل عاملی تاییدی و میانگین (Content validity ratio) CVR و به منظور بررسی همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

  یافته ها

  شاخص روایی محتوا (0/92) و مقدار (Content validity index) CVI نیز 0/98 محاسبه شد. بررسی روایی های صوری، محتوایی و سازه منتج به ارایه ی نسخه ی فارسی پرسش نامه ی انگ اجتماعی با 12 سوال و 3 خرده مقیاس با واریانس 72/86 تعیین شد.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان داد که نسخه ی فارسی و بومی سازی شده ی پرسش نامه ی انگ اجتماعی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و به عنوان ابزاری معتبر و پایا می تواند برای سنجش انگ اجتماعی در بین پرستاران مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پرسش نامه، روانسنجی، بومی سازی، انگ اجتماعی، پرستاران
 • مهرناز صانعی، شهلا رستمی راد*، مرتضی یوسفی صفحات 166-171

   مقدمه:

   پارگی زودرس غشای کوریوآمنیوتیک (Premature rupture of amniotic membrane) PROM، در زنان باردار علت تقریبا یک سوم زایمان های زودرس است و تاثیر قابل توجهی بر مرگ و میر نوزادان دارد. بنابراین تشخیص زودهنگام آن برای تعیین پیش آگهی مادر و جنین حیاتی است. با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام PROM در این مطالعه حساسیت و ویژگی کیت Vaginal pH&PROM در مقایسه با روش های موجود، مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش ها

  این مطالعه بر روی 30 مورد دچار پارگی کیسه ی آمنیوتیک (گروه مورد) و 30 بیمار فاقد پارگی کیسه ی آمنیوتیک (گروه شاهد)، مراجعه کننده به بیمارستان کلینیک اصفهان انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. در این پژوهش معاینه ی فیزیکی واژن و تست ترشحات واژن به روش نیترازین و کیت شرکت پادتن پاسارگاد بر روی همه ی نمونه ها انجام شد. حساسیت و ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی این تست، تعیین و گزارش گردید.

  یافته ها

  با در نظر گرفتن روش معاینه ی فیزیکی به عنوان استاندارد، حساسیت، اختصاصیت به ترتیب برای تست نیترازین برابر 6/76 درصد، 3/83 درصد و برای کیت شرکت پادتن پاسارگارد برابر با 3/83 درصد، 3/93 درصد برآورد گردید. دقت تست کیت پادتن پاسارگاد برابر با 3/88 درصد بود.

  نتیجه گیری

  یافته ای این مطالعه نشان داد که کیت تشخیصی Vaginal pH&PROM برای تشخیص PROM دارای حساسیت، اختصاصیت، قابل توجهی می باشد و می توان آن را به عنوان تست تشخیصی مناسبی برای مادران مشکوک به پارگی زودرس غشای کوریوآمنیوتیک در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: حساسیت، ویژگی، تست تشخیصی، پارگی زودرس غشای کوریوآمنیوتیک
|
 • Zainab Alimoradi, Farzaneh Taghian *, Khosro Jalali Dehkordi Pages 148-158
  Background

  Alzheimer's disease is a progressive neurological disorder associated with aging. The research aims to determine the effect of eight weeks of aerobic exercise and consumption of linalool, cineol and beta bourbonin on the prevention and improvement of the cognitive process of mice with Alzheimer's disease.

  Methods

  48 C57BL/6 female mice with an average age of 15 months were randomly divided into 8 groups of 6 each. Bioactive compounds include linalool with a concentration of 5.2 mg/kg, cineole with 100 mg/kg, beta bourbonin with a concentration of 72 mg/kg, administered by gavage, and moderate-intensity aerobic exercise for 8 weeks. Bioinformatics analysis of Bdnf, Ngf and Creb genes selected and measured by qPCR-Real Time.

  Findings

  The expression of Bdnf, Ngf and Creb increased in Alzheimer+ bioactive compounds, Alzheimer+ aerobic exercise and Alzheimer+ bioactive compounds + aerobic exercise compared to Alzheimer group. Aerobic exercises and consumption of bioactive compounds before induction of Alzheimer's disease enhance Bdnf, Ngf, and Creb, indicating a protective effect in Alzheimer's disease. A synergistic effect was observed in the group of bioactive compounds + aerobic exercise + Alzheimer on the expression of genes compared to other groups. In addition, the rate of new object recognition in Alzheimer + bioactive compounds + aerobic exercise compared to other groups was increased.

  Conclusion

  The decrease in Bdnf, Ngf, and Creb gene expression in the bioactive compounds+aerobic exercise+Alzheimer group was slighter than in other groups, indicating a protective effect on the process of Alzheimer's.

  Keywords: Alzheimer’s disease, Bioinformatics, Exercise, Bdnf, Bioactive compounds
 • Tayebeh Akbari, Maryam Sadat Shahshahani *, Jahangir Maghsoudi Pages 159-165
  Background

  During COVID-19 pandemic, human society, especially the nurses who care for the patients of COVID-19, aside from the physical complications of this disease, have also faced its extensive mental devastations. One of the psychosocial consequences of contracting infectious diseases is social stigma. Due to the lack of appropriate tools to investigate the social stigma related to the COVID-19 crisis, this study was conducted with the aim of localization and psychometric analysis of the Persian version of the social stigma questionnaire related to the COVID-19 crisis.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in 1400, after back-and-forth translation of the existing social stigma questionnaire in studies in the beginning of the COVID-19 pandemic, face and content validity was measured by 12 members of the panel of experts in the field. To be valid and reliable, the questionnaire was presented to 242 nurses working in selected centers of COVID-19 by multi-stage random sampling. The validity of the content and structure of the questionnaire was done with confirmatory factor analysis and average CVR, and internal consistency with Cronbach's alpha coefficient.

  Findings

  The content validity index of CVR was calculated as 0.92 and the value of CVI as 0.98. Content and structural validity resulted in Persian version with 12 questions and 3 subscales with a variance of 72.86.

  Conclusion

  This study showed that the Farsi and adaptive version of the social stigma questionnaire has good validity and reliability and can be used as a valid and reliable tool to measure social stigma among nurses.

  Keywords: Questionnaire, Psychometrics, adaptation, Social stigma, Nurses
 • Mehrnaz Sanei, Shahla Rostamirad *, Mortaza Yousefi Pages 166-171
  Background

  The premature rupture of amniotic membrane (PROM) is considered as cause of 1/3 premature deliveries and have a reasonable effect on mortality and morbidity of newborns. So, on time and accurate diagnosis of PROM is necessary for keeping safety of mothers and their fetuses. In this work sensitivity and specificity of Padtan-Pasargad kit in diagnosis of PROM were investigated.

  Methods

  This diagnostic study was conducted on 30 pregnant women with premature amniotic sac rupture (case group) and 30 pregnant women without amniotic sac rupture (control group), who were been referred to Isfahan Clinic Hospital. The case and control groups were selected randomly. Physical examination of vagina, Nitrazin test and Padtan-Pasargad test were performed for all cases.

  Findings

  Considering physical examination as gold standard, the sensitivity, specificity of Nitrazin test was 76.6 and 83.3% respectively. Sensitivity, specificity and accuracy of Padtan Pasargad test were 83.3, 93.3 and 88.3% respectively.

  Conclusion

  The results of this work showed that Padtan Pasargad vaginal pH &PROM kit has a suitable sensitivity and specificity for diagnosis of PROM and can be used as a rapid test in women suspected to premature rupture of amniotic membrane.

  Keywords: Sensitvity, Specificity, Diagnostic test, Premature rupture of membrane