فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
پیاپی 14 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بتول قهرمانی * صفحات 1-15
  هدف

  تاثیر خلاء نهاد داخلی،عدم قطعیت بازار خارجی،رقابت بازار خارجی و ویژگی محصول بر حوزه بین المللی سازی با نقش میانجی ریسک پلتفرم دیجیتال و تعدیلی جهت گیری کارآفرینی بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت شرکتهای دانش بنیان فناوری اطلاعات در پارک فناوری پردیس تهران که حجم نمونه 126 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart3 استفاده‌ شده است.

  یافته ها

  ریسک پلت فرم دیجیتال باعث کاهش دامنه بین المللی شدن سرمایه‌گذاری‌های جدید بین‌المللی می شود. با این حال، اثر منفی با جهت گیری کارآفرینی سرمایه‌گذاری‌های جدید بین‌المللی کاهش می یابد.

  نتیجه گیری

  محرک های خلاء نهاد داخلی،عدم قطعیت بازار خارجی،رقابت بازار خارجی و ویژگی محصول بر حوزه بین المللی سازی برای پشتیبانی و کاهش ریسک پلت فرم دیجیتال پشتیبانی ضروری است.

  کلیدواژگان: خلاء نهاد داخلی، عدم قطعیت بازار خارجی، رقابت بازار خارجی، ویژگی محصول، حوزه بین المللی سازی
 • خاطره صمیمی مهر *، نبی امیدی صفحات 16-28
  هدف

  این مطالعه با تکیه بر نظریه اقتضایی و تیوری پیکربندی، تاثیر عملکرد همسویی استراتژیک سه‌گانه را در بین استراتژی‌های کسب‌وکار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بررسی می‌کند و به طور همزمان جهت‌گیری استراتژیک شرکت‌ها را در نظر می‌گیرد.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان شرکتهای دانش بنیان پارک زیست فناوری خلیج فارس که حجم نمونه 124 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart3 استفاده‌شده است.

  یافته ها

  (1) رویکرد استراتژیک تجاری ، استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژیک بازاریابی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.(2) همسویی استراتژیک سه‌گانه تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد. (3) همسویی استراتژیک سه گانه نقش میانجی مثبت و معنی داری در تاثیر رویکرد استراتژیک تجاری ، استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژیک بازاریابی بر عملکرد شرکت دارد.

  نتیجه گیری

  این تحقیق به ادبیات همسویی استراتژیک و درک مدیران از نحوه همسوسازی استراتژی های تجاری، فناوری اطلاعات و بازاریابی برای بهبود عملکرد شرکت کمک می کند.

  کلیدواژگان: رویکرد استراتژیک تجاری، رویکرد استراتژیک فناوری اطلاعات، رویکرد استراتژیک بازاریابی، عملکرد شرکت
 • ریحانه طلعتی *، محمد حیدری صفحات 29-49

  صنعت گردشگری در پنجاه سال گذشته رشد روزافزون و مستمری داشته است. اکنون نیز شتابان به سمت آینده در حرکت است. این جابجایی عظیم گردشگران بر روی کره‌ی زمین یکی از منابع مهم درآمدی جهان به حساب می‌آید همچنین به عنوان گسترده‌ترین صنعت خدماتی جهان حایز جایگاه ویژه‌ای است؛ این صنعت با تاسیس امکانات و زیرساخت های ویژه فرصت‌های شغلی بیشماری را برای کشور میزبان بوجود می‌آورد. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی و همبستگی است و به بررسی تاثیر عوامل استراتژیکی بر اثربخشی تبلیغات سازمان گردشگری مشهد پرداخته شده است. در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود و تکمیل پرسشنامه ها از شیوه میدانی استفاده نموده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره گردشگری می باشد که تعداد آنها بیش از 100 نفر می باشد. برای تحقیق حاضر با توجه به ویژگی های جامعه آماری شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس برگزیده شد. در این روش هر کدام از افراد یک واحد نمونه در نظر گرفته شد. متغییر مستقل عوامل استراتژیکی شامل (عوامل مدیریتی، عوامل مالی، عوامل بازاریابی، عوامل حفاظت محیط زیستی، اطلاع رسانی، ایجاد و جانمایی) و تغییر وابسته اثربخشی تبلیغات سازمان گردشگری می باشد. حجم نمونه برای تعیین نمونه تحقیق از جدول مورگان استفاده شد که بر این اساس با توجه به جدول مورگان برای جامعه حجم نمونه برابر با 74 نفر بود. نتایج نشان داد که استراتژیک تبلیغات بر اثر بخشی تبلیغات تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: گردشگری، عوامل استراتژیک، بازاریابی، اطلاع رسانی
 • غلامرضا عنایت *، مجتبی آرامی، سمانه حسین پوران صفحات 50-59

  عواملی نظیر افزایش جمعیت و افزایش سازمان ها، امروزه مشکلات عدیده ای را گریبانگیر شهروندان و مدیران شهری برای اداره و مدیریت شهرها کرده است. برای حل این مشکلات و افزایش رفاه شهروندان در دهه های اخیر دو مفهوم شهرداری و سازمان الکترونیکی از مفاهیمی بودند که در محافل علمی و بین المللی مطرح شده است. شهرداری با هدف ارتقاء کیفیت محیط کاری جهت دستیابی به سلامت و بهداشت (جسمی و روحی) مطرح شد ه است و سازمان الکترونیکی نیز با هدف بکارگیری از فناوریهای نوین IT,ICT در انجام فعالیت های روزمره شهروندان برای ایفای نقش ها ومسیولیت های اجتماعی و اقتصادی آنان پا به عرصه جهانی گذاشته است. بر قراری ارتباط میان این دو مفهوم (شهرداری و سازمان الکترونیکی) و اینکه چگونه سازمان الکترونیکی می تواند در جهت ارتقای سلامت و رسیدن به اهداف مدیریتی شهرداری در خدمت متولیان امور شهری باشد سیوالی است که ما در این نوشته بر آنیم تا به آن پاسخ دهیم.

  کلیدواژگان: شهرداری، سازمان الکترونیکی، فناوریهای نوین، مدیریت شهری
 • محسن امیرخانلو، سید مهدی رضائی * صفحات 60-80

  هدف اصلی این پژوهش تعیین سبد بهینه سهام در سطح شرکت‌های موجود در بازار سرمایه ایران است. در این راستا از آمار و اطلاعات قیمت‌های سه ماهه سبد سرمایه‌گذاری روزانه بازار سرمایه ایران طی دوره آذر 1388 تا شهریور 1397 استفاده شده است. یافته‌های تجربی این مطالعه شامل محاسبه نسبت‌های بهینه‌گر و ارزیابی عملکرد با رویکرد تشکیل سبد طی دوره بررسی و تعیین وزن‌های سبد بهینه در دو سطح کلی صنایع و شرکت‌های موجود در صنایع است. بر اساس نتایج بدست آمده بالاترین وزن در سبد بهینه متعلق به سهامی است که در عین کنترل نسبت شارپ و بازده قطعی معادل، بازدهی مورد انتظار بالاتری دارد.

  کلیدواژگان: مومنتوم دومرحله ای، معیار عملکرد، بهینه سازی سبد سرمایه گذاری
 • علی بیات * صفحات 81-93
  هدف

  بررسی ،نقش رفتار شهروندی سازمانی نسبت به افراد و همکاران، سازمان استخدام کننده و مشتریان در تاثیر شهرت خارجی درک شده بر رفتار حمایتی در رسانه های اجتماعی بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان صندوق تامین خسارت های بدنی در کشور که حجم نمونه 299 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار 24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart3 استفاده‌شده است.

  یافته ها

  رفتار شهروندی سازمانی نسبت به افراد و همکاران، سازمان استخدام کننده و مشتریان نقش میانجی مثبت و معنی دار در تاثیر گذاری شهرت خارجی درک شده بر رفتار حمایتی در رسانه های اجتماعی ایفا می کنند.

  نتیجه گیری

  همه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی به عنوان میانجی بین شهرت خارجی درک شده و رفتار حمایتی کارکنان در رسانه های اجتماعی عمل می کنند.همچنین شهرت شرکت موجب افزایش فعالیت رفتاری کارکنان در رسانه‌های اجتماعی می شود.

  کلیدواژگان: شهرت خارجی درک شده، رفتار حمایتی در رسانه های اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی نسبت به افراد و همکاران، سازمان استخدام کننده و مشتریان
 • مهدی ابراهیمی جوزانی * صفحات 94-106
  هدف

  امروزه دیدگاه رایج در تحقیقات بین المللی سازی این است که افزایش دانش و درک بازار خارجی به عنوان یک عامل انگیزشی برای بین المللی شدن در آن عمل می کند. دانش بازار بین المللی عدم اطمینان در مورد رقابت ، مشتریان ، هزینه ها و کانال های مرتبط با بین المللی شدن را کاهش می دهد. از این رو این تحقیق به بررسی تاثیر دانش بر درک موانع بین‌المللی شدن و قصد بین‌المللی شدن در میان مدیران شرکت‌های کوچک/متوسط در منطقه صنعتی هلجرد پرداخته است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط در منطقه صنعتی هلجرد که حجم نمونه 192 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart3 استفاده‌شده است.

  یافته ها

  یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار متغیرهای دانش بازار بین المللی ادراک شده، سوگیری مشتریان خارجی ادراک شده و موانع بین المللی ادراک شده بر قصد بین المللی شدن دارد.

  نتیجه گیری

  مطابق با فرضیه های تحقیق، نتایج نشان می دهد که دانش رابطه منفی با قصد بین المللی شدن دارد. علاوه بر این، تاثیر موانع درک شده بر قصد بین المللی شدن زمانی مثبت می شود که دانش بازار بین المللی درک شده بالاتر باشد.

  کلیدواژگان: سوگیری مشتریان خارجی ادراک شده، موانع بین المللی ادراک شده، قصد بین المللی شدن، دانش بازار بین المللی ادراک شده