فهرست مطالب

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای - پیاپی 46 (بهار 1402)
 • پیاپی 46 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سوران منوچهری، سعدی محمدی*، حمید اسکندری صفحات 1-31

  پژوهش حاضر به دنبال توسعه گردشگری و ایجاد منافع آن، حاصل برگزاری جشنواره بین‏ المللی تیاتر خیابانی به عنوان نمادی از گردشگری رویداد محور، در شهرستان مریوان -قطب گردشگری استان کردستان- است؛ جشنواره‏ای که با کیفیت و اعتباری مناسب، برگزار شده و مریوان را به پایتخت تیاتر خیابانی کشور بدل کرده ‏است. فرصتی که در صورت بهره‏ گیری از آن، می‏توان در بازار و ماراتن رقابتی امروزی گردشگری، گوی سبقت را از رقبا ربود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به شیوه کیفی و با دیدی جامع و سیستمی و رویکردی مشارکتی که خاصیت مطالعات و مدیریت فعالیت‏های گردشگری است، به انجام رسید. داده ‏های موردنیاز با بهره‏ گیری از مصاحبه‏ های نیمه ساختارمند، در میان گروه‏ های متعدد ذی‏نفع و اثرگذار بر اعتباربخشی هنری و توسعه گردشگری جشنواره، جمع‏آوری شدند و درنهایت، داده‏ های گردآوری‏ شده با تکنیک تیوری بنیادی با طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مورد تجزیه و تحلیل و بهره ‏گیری قرارگرفتند. در این راستا چالش‏ها و موانع پیش‏روی بهره ‏مندی از منافع و توسعه گردشگری جشنواره در سه سطح شناسایی شدند. سطح اول که عمومی‏ترین و کلی‏ترین سطح نیز به شمار می‏رود، مرتبط با ضعف‏ها و چالش ‏های توسعه گردشگری به طور عام در سطح شهرستان مریوان؛ سطح دوم، مرتبط با توسعه گردشگری رویداد و ایام محور در سطح شهرستان مریوان و سطح سوم، مرتبط با ضعف‏ها و چالش ‏های پیش‏روی تبدیل جشنواره بین‏المللی تیاتر خیابانی به یک رویداد با بازدهی گردشگری است. این یافته‏ ها نشان دادند که نیاز است در راستای بهره‏مندی و توسعه منافع گردشگری جشنواره، مدیریت یکپارچه و سیستمی گردشگری، آموزش و حرفه‏ای‏سازی فعالان و ذی‏نفعان و بازنگری در شیوه جذب و بازاریابی بخش گردشگری در کنار برجسته‏سازی و تقویت بخش هنری، مدنظر قرار گیرد

  کلیدواژگان: گردشگری سیستمی، عرضه و تقاضا، گردشگری رویداد، جشنواره بین‏المللی تئاتر خیابانی مریوان
 • کریم حسین زاده دلیر*، رامین پیشنماز اهری صفحات 33-59

  الگوی جمعیت جهانی، روندی روبه رشد به سوی سالمندی دارد و ضروری است فضاهای شهری، سازه ها و خدمات به طور ایدیال با ذهنیت سالمندان برنامه ریزی و طراحی شوند. دراین راستا، در سال 2006 سازمان بهداشت جهانی 8 شاخص کلیدی را به عنوان ضروریات شهر دوستدار سالمند مطرح کرده که نیازمند برنامه ریزی و طراحی شهرها در راستای تحقق این شاخص ها احساس می شود. با توجه به اهمیت تحقق شهر دوستدار سالمند در عصر حاضر، هدف از تحقیق حاضر شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر برنامه ریزی و طراحی شهر دوستدار سالمند در کلان شهر تبریز است. روش تحقیق در مطالعه حاضر، کمی با ماهیت کاربردی-توسعه ای است که به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از مدل حداقل مجذورات جزیی در نرم افزار Warp-PLS استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسیولان و کارشناسان شهری تبریز (حدودا 1500 نفر) است و حجم نمونه براساس مدل اصلاح شده کوکران 340 نفر برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بیشترین اثرگذاری در تحقق شهر دوستدار سالمند تبریز، در بعد برنامه ریزی مربوط به مولفه های نظام برنامه ریزی و مدیریتی یکپارچه و هماهنگی و مشارکت نهادی و در بعد طراحی مربوط به مولفه های کالبد دوستدار سالمند و حمل ونقل است که به ترتیب ضرایب استخراج شده براساس مدل ساختاری تحقیق برای هر کدام 76/0، 68/0، 62/0 و 57/0 بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که بهره مندی از دیدگاه های همه شمولی فضاهای شهری همچون دیدگاه بنکزون1، گلداسمیت2 و طراحی اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق شهر دوستدار سالمند تبریز است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، شهر دوستدار سالمند، کلان شهر تبریز
 • محمد چکی فورک، رضا دوستان*، مسعود مینائی صفحات 61-84
  پدیده های اقلیمی در مناطق مختلف جهان در ارتباط  با ویژگی جغرافیایی هر منطقه، متفاوت اند. یکی از پدیده های غالب جوی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی جهان، گردوغبار است. این پدیده در بخش عمده ای از ایران با اقلیم خشک، ازجمله بیرجند در شرق ایران، با آلودگی هوا مرتبط است. کانون ها و مسیرهای گرد و غبار این منطقه در طی سال متنوع اند و شناخت آن ها به مدیریت ریسک شهری، پیش بینی و بیابان زدایی کمک می کند. در این مطالعه برای تعیین منشا گردوغبار از تصاویر ماهواره لندست در دوره 1955-2017 استفاده شد. روز گرد و غبار، براساس تقسیم بندی شایو و دونگ با کد 06 و 07 با دید افقی کمتر از 10 کیلومتر، تعریف و با شاخص BTD و TDI، آشکارسازی شد. برای تعیین الگوهای جوی گردوغبار، از داده های شبکه ای NOAA و مسیرهای ورودی با مدل های-اسپلیت به روش پسگرد، انجام شد. نتایج نشان داد، بیشترین روز گرد و غبار در سال های 1963 و 2008 (دوره بازگشت 45 ساله)، به ترتیب با تعداد 148 و 128 روز، عمدتا در دوره گرم و ماه جولای (تیر ماه) حادث می شوند. وزش باد 120 روزه سیستان در شرق ایران، در انتقال ذرات گرد وغبار وآلودگی هوای بیرجند از سمت شرق و شمال شرق از بیابان های آسیای میانه، ترکمنستان، افغانستان، دشت های خراسان رضوی و دشت های داخلی، نقش عمده را دارد؛ اما در دوره سرد سال، توده های سرد سیبری از شرق، جبهه های سرد (آنتی سیکلون مهاجر)، سیکلون های میرا و کم فشارها از جهت شمال غرب، غرب و جنوب غرب با عبور از دشت های مرکزی ایران و بعضا بیابان های سوریه و عراق در سطوح بالای جو، موجب گرد وغبار می شوند. در همه این کانون ها، وقوع ذرات معلق و آلودگی شهرها در دوره های خشک غالب است.
  کلیدواژگان: گرد و غبار، بیرجند، سنجنده مودیس، سنجش ازدور، مدل HYSPLIT
 • زهرا طاهری*، زهرا نعمت اللهی، سید حمزه مدنی صفحات 85-114

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فضای کالبدی-اجتماعی شهر بر احساس امنیت در بین شهروندان قزوینی صورت گرفته است. به منظور دستیابی به این هدف، ابتدا چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع مورد بررسی واقع شد و سپس فرضیه اصلی پژوهش از آن استخراج شد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته دارای روایی و پایایی است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر قزوین است. و حجم نمونه 321 نفر، با روش خوشه ای چندمرحله ای به دست آمده است، سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos، برای آزمون فرضیات و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که هم بین فضای کالبدی و هم فضای اجتماعی شهر با احساس امنیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در تحلیل رگرسیون برای تبیین متغیر وابسته به ترتیب از بین متغیرهای مستقل، متغیر منطقه محل سکونت بیشترین تاثیر و به ترتیب متغیر فضای کالبدی شهر، جنس، سن، فضای اجتماعی شهر، تعداد سال های سکونت و پایگاه اجتماعی-اقتصادی تاثیرگذار بوده اند. همچنین با توجه به شاخص های به دست آمده از نرم افزارAmos  داده های جمع آوری شده، چارچوب نظری مطرح شده را مورد حمایت قرار می دهد.

  کلیدواژگان: امنیت، احساس امنیت، احساس ناامنی، فضای شهری
 • مهدی محمدی سرین دیزج*، شهرام سلامتی گبلو، لیلا مهاجری نعیمی صفحات 115-142

  در میان مولفه های پایداری در سکونتگاه های شهری، پایداری اجتماعی مسکن یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران و تصمیم گیران شهری است. در پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت متغیر بالا، به ارزیابی آن در سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل پرداخته شده است. شهر اردبیل، به دلیل مهاجرت های بی رویه روستا-شهری، در سه دهه اخیر رشد فزاینده فیزیکی و جمعیتی را تجربه کرده و این امر باعث شکل گیری محلات حاشیه در اطراف شهر، درجهت جذب جمعیت اضافی شده است، این محلات درزمینه پایداری اجتماعی مسکن دچار مسایل و مشکلات متعددی هستند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی پایداری اجتماعی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل انجام می شود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت، به روش توصیفی- تحلیلی است. برای تبیین مولفه های ارزیابی در جغرافیای محلات موردمطالعه، از روش پیمایشی، ابزار پرسشنامه و نرم افزارهای spss و Arc GIS استفاده شده است. جامعه آماری، محله های غیررسمی شهر اردبیل با جمعیتی معادل 74628 نفر هستند و تعداد نمونه ها مطابق با فرمول کوکران با درصد احتمال صحت گفتار 95 درصد، 382 نفر به دست آمده است. در این بررسی، درجهت تحلیل، ارزیابی و رتبه بندی محلات موردمطالعه به لحاظ پایداری اجتماعی مسکن از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس، ویکور، ساو و مدل ادغامی کپلند استفاده شده است. مطابق با یافته های پژوهش، نتایج نشان داد که براساس ابعاد تحلیل شده در ارزیابی پایداری اجتماعی مسکن محلات غیررسمی شهر اردبیل، محله های ایران آباد (جین کندی) و گلمغان دارای بیشترین میزان ناپایداری اجتماعی مسکن و محله های سلمان آباد و میراشرف دارای کمترین میزان ناپایداری اجتماعی مسکن در مقایسه با سایر محلات موردمطالعه در این تحقیق هستند.

  کلیدواژگان: پایداری اجتماعی، مسکن، سکونتگاه غیررسمی، مدل های تصمیم گیری چندمعیاره، اردبیل
 • مجید گودرزی*، مصطفی محمدی ده چشمه، عفت برزگر صفحات 143-176
  در حال حاضر یکی از موارد تمام شهرهای کشور، رشد شهرنشینی و تلاش برای داشتن شهرهای زیست پذیر است. این رشد و گسترش کالبدی شهر نتوانسته با شاخص های زیست پذیری شهری هماهنگ شود و این عدم هماهنگی در رشد کالبدی شهر باعث ایجاد محلات برنامه ریزی نشده و عدم تعادل در مناطق شهری برای بهره برداری از منابع محیط زیستی و کمبود خدمات رسانی شده است و در ابعاد مختلف نمود پیدا کرده است که یکی از این ابعاد فشار بر محیط زیست و کاهش زیست پذیری شهری بوده است و مدیریت شهری را برای اداره آن با چالش های متعددی روبه رو کرده است. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر پراکنده رویی شهری و تاثیر آن بر زیست پذیری در کلان شهر اهواز تدوین شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی-تحلیلی است.مطابق با نتایج حاصل، مناطق 2 و 3 ازلحاظ نظارت بر کیفیت خدمات شهری در سطح زیست پذیری کم و دیگر مناطق شهر اهواز در وضعیت زیست پذیری خیلی کم قرار گرفته اند. مناطق 2 و 3 شهر اهواز ازلحاظ مشکلات زیست محیطی در وضعیت زیست پذیری متوسط، مناطق 1 و 4 زیست پذیری کم و دیگر مناطق در وضعیت زیست پذیری خیلی کم قرار گرفته اند. ازلحاظ اثر پراکنده رویی شهری بر کاهش امنیت به 4 سطح زیست پذیری خیلی کم (مناطق 5، 6 و 7)، زیست پذیری کم (4 و 8)، زیست پذیری متوسط (منطقه 1) و زیست پذیری زیاد (مناطق 2 و 3) تقسیم شده اند. براساس کاربری های عمومی شهری، مناطق شهر اهواز به دو دسته زیست پذیری کم و خیلی کم تقسیم شده اند و مناطق 1، 2 و 3 نسبت به دیگر مناطق، از وضعیت بهتری برخوردار هستند. ازلحاظ تضعیف هویت و منظر شهری، مناطق 2 و 3 ازلحاظ زیست پذیری در طیف متوسط، منطقه 1 در طیف زیست پذیری کم و دیگر مناطق در طیف زیست پذیری خیلی کم قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر برای نخستین بار عوامل موثر بر پراکنده رویی شهر و تاثیر آن بر زیست پذیری در شهر اهواز بررسی شده است.
  کلیدواژگان: پراکنده رویی شهری، زیست پذیری شهری، توسعه پایدار، شهر اهواز
 • حجت الله رحیمی*، مصطفی حیدری صفحات 177-202

  قوانین شهری شیوه اعمال قدرت برای تغییر و بازآفرینی فضاهای شهری را تعریف می کنند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی نحوه اثربخشی قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بر فرایند بازآفرینی شهری در بافت فرسوده شهر حمیدیا و با استفاده از روش های آمار استنباطی شامل آزمون کای اسکویر، آزمون T تک نمونه ای و آزمون تحلیل مسیر است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که همه شاخص های سنجشگر بازآفرینی شهری پایین تر از حدمطلوب هستند. این وضعیت تحت تاثیر کارکردهای ضعیف محرک های بازآفرینی در بافت موردمطالعه است. این محرک ها شامل مشارکت بخش خصوصی، دولت و ساکنان، توانمندسازی ساکنان، تامین منابع مالی، تشویق های مالیاتی و عوارض، تشویق های ساختمانی، تامین زیرساخت های شهری، تامین زمین، کاهش بوروکراسی و هماهنگی بین سازمان های مرتبط با بازآفرینی شهری می شود. نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان داد که این محرک ها فاصله معناداری از وضعیت مطلوب دارند. هم چنین، استفاده از روش تحلیل مسیر نشان داد که در مجموع، متغیر توانمندسازی اقتصادی ساکنان، متغیر تامین زیرساخت های شهری و متغیر تامین منابع مالی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر مثبت و کلی و متغیرهای کاهش بوروکراسی، هماهنگی بین سازمانی و تامین زمین دارای بیشترین تاثیر منفی و کلی بر بازآفرینی بافت فرسوده هستند. یکی از دلایل ناکارآمدی قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری نگرش کل نگر و جامع آن به مسیله بازآفرینی شهری است. جامع نگری و گستردگی اهداف مندرج در یک قانون در محیط های شهری که دارای عدم تنوع و عدم مطلوبیت پتانسیل های اجتماعی-اقتصادی-کالبدی هستند، می تواند توان بدنه مدیریت و برنامه ریزی شهری را برای بسیج منابع کاهش بدهد.

  کلیدواژگان: قوانین شهری، بازآفرینی شهری، رویکرد جامع و کل نگر، شهر حمیدیا
 • رستم صابری فر* صفحات 203-232

  بحث های زیادی درباره تنگناهای مالی شهرداری مطرح بوده و پیشنهاد بسیاری از محققان بر این است که شهرداری باید درآمد پایدار داشته باشد؛ اما واقعیت آن است که شهرداری نهادی خدماتی است و باید هزینه خدمات خود را از شهروندانی اخذ کند که از این خدمات بهره مند می شوند؛ بنابراین اگر شهرداری توانایی دریافت این هزینه ها را ندارد، این فرض مطرح است که ممکن است نقصی در سیاست گذاری ها یا کارکردهای این نهاد وجود دارد. به همین منظور، این بررسی قصد داشت فرضیه وجود سیاست گذاری و وضعیت کارکردی شهرداری را به آزمون بگذارد. روش این بررسی از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز از 150 نفر از کارشناسان حوزه برنامه ریزی شهری گردآوری شد. داده های گردآمده با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن و همچنین روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (PLS) تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین کارکرد و کیفیت سیاست های تدوین شده و همچنین شاخص های قابلیتی و عملکردی شهرداری مشهد، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است؛ اما چون کیفیت و کارکرد سیاست های طراحی شده در سطح مناسبی قرار ندارد، شاخص های قابلیتی و کارکردی دچار ضعف اساسی بوده و همین عامل در ناکامی شهرداری در کسب هزینه خدمات ارایه شده به ساکنان اثرگذار بوده و شهروندان این نهاد را نه یک نهاد خدماتی که سازمانی حاکمیتی قلمداد می کنند. تا این اختلال مرتفع نشود، شهرداری همچنان مجبور است از شیوه هایی کسب درآمد کند که علاوه بر ناپایداربودن، مشکلات زیادی را برای شهر و شهروندان ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: ضعف قابلیتی، شاخص های کارکردی، مشارکت شهروندان، شهرداری، مشهد
|
 • Souran Manouchehri, Saadi Mohammadi *, Hamid Eskandari Pages 1-31

  The current research seeks to develop tourism and its benefits as the result of holding the international street theater festival as a symbol of event-oriented tourism in Marivan city as the tourism hub of Kurdistan province. This festival has been organized with proper quality and credibility and has turned Marivan into the capital of street theater in the country. This is an opportunity that, if you take advantage of it, you can steal the lead from your competitors in today's competitive tourism market and marathon. This research has been done with a descriptive-analytical method, in a qualitative and in-depth manner, and with a comprehensive and systemic view and a collaborative approach that is the specialty of tourism activities studies and management. The required data have been collected, using semi-structured interviews, among several groups of stakeholders and influencers on the artistic accreditation and tourism development of the festival, and finally, the data collected using the fundamental theory technique were analyzed and used during three stages of open, central and selective coding. In this regard challenges and obstacles to benefit from the benefits and development of the festival, tourism was identified at three levels. The first level, which is also the most common and general level related to the weaknesses and challenges of tourism development in general at the level of Marivan city, the second level is related to the development of event-oriented tourism in Marivan city level and finally, the third level is related to the weaknesses and challenges of turning the international street theater festival into an event with tourism efficiency. These findings showed that there is a need to benefit and develop the tourism benefits of the festival, the integrated and systematic management of tourism, training, and professionalization of activists and beneficiaries, and revision in the way of attracting and marketing the tourism sector should be considered along with highlighting and strengthening the artistic sector.

  Keywords: systemic tourism, Supply, Demand, Event Tourism, Marivan International Street Theater Festival
 • Karim Hosseinzadeh Dalir *, Ramin Pishnamaz Ahari Pages 33-59

  The global population pattern has a growing trend towards aging and it is necessary to ideally plan and design urban spaces, structures and services with the elderly in mind. In this regard, in 2006, the World Health Organization proposed 8 key indicators as the necessities of an elderly-friendly city, which requires the planning and design of cities in line with the realization of these indicators. Considering the importance of realizing age-friendly city in today's era, the purpose of this research is to identify the factors influencing the planning and design of age-friendly city in Tabriz metropolis. The research method in the current study is quantitative with an applied-developmental nature, in order to analyze the data, partial least squares model was used in Warp-PLS software. The statistical population of the research also includes managers, officials and urban experts of Tabriz (about 1500 people) and the sample size is estimated to be 340 people based on the modified model of Cochran. The findings of the research show that the most effective in the realization of age-friendly city in Tabriz is in the planning dimension related to the components of the integrated planning and management system and institutional coordination and participation, and in the design dimension related to the components of the elderly-friendly body and transportation, respectively, the coefficients extracted based on The structural model of the research was 0.76, 0.68, 0.62 and 0.57 for each. Also, the results indicate that benefiting from inclusive views of urban spaces such as Bankzon's, Goldsmith's, and social design is an inevitable necessity for the realization of age-friendly city in Tabriz.

  Keywords: urban planning, Urban design, Age-friendly city, Tabriz Metropolis
 • Mohammad Cheki Forak, Reza Doostan *, Masoud Minaei Pages 61-84
  Climatic phenomena in different regions of the world are different in relation to the geographical characteristics of each region. Dust is one of the dominant atmospheric phenomena in desert and semi-desert regions of the world. This phenomenon is related to air pollution in most parts of Iran with dry climate, including Birjand in eastern Iran. The origin and direction of dust in this area are varied in the year, and knowing them helps urban risk management, forecasting and desertification. In this study, Landsat satellite images were used to determine the origin of dust in the period of 1955-2017. The dust day was defined based on the classification of Shao and Dong with code 06 and 07 with horizontal visibility of less than 10 km, and revealed with BTD and TDI index. To determine dust atmospheric patterns, grid data from NOAA was used, and dust trajectories were carried out with the HYSPLIT model. The results showed that the most dust days in 1963 and 2008 (45 years), with 148 and 128 days, respectively, which mainly occur in the warm season and July. The 120-day winds of Sistan in the east of Iran plays a major role in transporting dust particles and air pollution in Birjand from the east and northeast from the deserts of Central Asia, Turkmenistan, Afghanistan, Khorasan Razavi plains and interior plains. But in the cold period of the year, Siberian cold masses from the east, cold fronts (migrating anticyclone), occluded fronts and low pressures from the northwest, west and southwest by passing through the central plains of Iran and sometimes the deserts of Syria and Iraq causes dust in the upper levels of the atmosphere. In all these centers, the occurrence of particles and pollution of cities prevails during periods of drought.
  Keywords: Dust, Birjand, MODIS Sensor, Remote Sensing, HYSPLIT Model
 • Zahra Taheri *, Zahra Nematollahi, Syyed hamzeh Madani Pages 85-114

  The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between the physical and social space of the city on the feeling of security among the citizens of Qazvini. In order to achieve this goal, first, the theoretical framework of the research was determined according to the appropriateness of the subject under investigation, and then the main hypothesis of the research was extracted from it. The research method in this research is a survey and the data collection tool are a researcher-made questionnaire with validity and reliability. The statistical population of the research is the citizens of Qazvin city. And the sample size of 321 people was obtained by multi-stage cluster method, then using SPSS and Amos software, it was used for hypothesis testing and data analysis. The results of the research indicate that there is a positive and significant relationship between the physical and social space of the city and the sense of security. In the regression analysis to explain the dependent variable, among the independent variables, the variable of the residence area had the most effect, and the variable of the physical space of the city, gender, age, social space of the city, number of years of residence and socio-economic base were the most influential. Also, according to the indicators obtained from the Amos software, the collected data supports the proposed theoretical framework.

  Keywords: Security, Feeling of Security, feeling of insecurity, urban space
 • Mahdi Mohammadi Sarindizaj *, Shahraam Salamaty Gabalu, Leyla Mohajeri Naeemi Pages 115-142

  With the increase of social inequalities in today's cities, social challenges have become the most important issue in stabilizing and one of the biggest housing threats. Among the components of sustainability in urban settlements, the social sustainability of housing is one of the most important concerns of managers and urban decision makers. In the present study, considering the importance of the above variable, the degree of social stability of housing in informal settlements of Ardabil has been evaluated. The city of Ardabil, due to irregular rural-urban migration, has experienced increasing physical and population growth in the last three decades, and this has led to the formation of suburbs around the city to attract additional population, these neighborhoods in the field of social sustainability of housing And there are problems. Therefore, the present study aims to investigate the social sustainability of housing in informal settlements in Ardabil. The present study is an applied type and in terms of the nature of the descriptive-analytical method, which is followed by the survey method and questionnaire tools and Gis software to explain the evaluation components. In this study, to analyze, evaluate and rank the studied neighborhoods in terms of social sustainability of housing, multi-criteria decision-making models of TOPSIS, VICOR, SAW and Copeland integration model have been used. According to the findings, the results showed that based on the dimensions analyzed in the evaluation of social sustainability of housing in informal neighborhoods of Ardabil, Iranabad neighborhood (Jane Kennedy) has the highest rate of housing instability and Salmanabad neighborhood has the lowest rate of housing instability compared to other neighborhoods. Are studied in this study.

  Keywords: Social Sustainability, Housing, Informal settlements, Multi-criteria Decision Making, Ardabil
 • Majid Goodarzi *, Mostafa Mohammadi Dehcheshmeh, Effat Barzegar Pages 143-176
  The purpose of this study was to investigate the factors affecting urban sprawl and its impact on livelihoods in Ahwaz metropolis. This research is applied-theoretical in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The trend of land use changes showed that the amount of built-up area increased, and the area of ​​green and agricultural land uses and so on decreased. The results of Delphi method shows that economic, political-managerial, technological, social-cultural and natural- environmental factors have the most effect on the dispersal of Ahvaz city, respectively. Also, the results of the evaluation of the spillover effects on the biodiversity indices showed that spillover of the urban spill on the increase of the cost of public utilities and consequently the reduction of the quality of services, the weakness of urban service quality monitoring, environmental problems, security decline, public utilities, identity degradation and fragmentation. The landscape has been impressive. According to the results, zones 2 and 3 are very poor in terms of monitoring the quality of urban services and other areas of Ahvaz are in a very poor condition. Zones 2 and 3 of Ahvaz have been in moderate environmental condition, Zones 1 and 4 are low and other zones are very low in terms of livability. In terms of the scattered impact of urban overcrowding on reducing security to four levels of very low viability (areas 5, 6 and 7), low viability (areas 4 and 8), moderate viability (area 1) and high viability (areas 2 and 3) are divided. According to general urban uses, Ahvaz is divided into two categories of low and very low biodiversity, and areas 1, 2 and 3 are better than other areas. In terms of weakening urban identity and landscape, zones 2 and 3 are in the middle range of biodiversity, zone 1 is in the low range of biodiversity and other areas are in the low range of life.In the present study, for the first time, the factors affecting dispersal of the city and its impact on biodiversity are investigated.
  Keywords: Urban dispersal, Urban Sustainability, sustainable development, Ahvaz
 • Hojatollah Rahimi *, Mostafa Heidari Pages 177-202

  Urban laws define power relations to change and reproduce urban spaces. The present article aimed to evaluate the effectiveness of "the law of the endorsement of revitalization, improvement and regeneration of decayed and inefficient urban neighborhoods on the process of urban regeneration in the decayed districts of Hamidia city, Yazd province, Iran, by using statistical methods including the Chi-square test, one-sample T-test and path analysis. The results showed all indicators related to urban regeneration are lower than the expected situation because regenerating drivers, including public-private participation, the socio-economic empowerment of residents, the provision of financial resources, tax incentives, building incentives, the allocation of urban infrastructure, urban land supply, the reduction of organizational bureaucracy and the improvement of inter-organizational coordination, do not work efficiently in the study area. The results of the one-sample T-test indicated that the above drivers have a significant distance from the expected conditions. According to the path analysis, the variables of socio-economic empowerment of residents, the allocation of urban infrastructure and the provision of financial resources have the most positive and overall effect on the urban regeneration of the decayed districts, respectively. Variables of the organizational bureaucracy, inter-organizational coordination and urban land supply have the most negative and overall effects, respectively. The ineffectiveness of urban regeneration law in Hamida city may result from its holistic and comprehensive approach. In urban environments like Hamida city with low diversity and low desirability of socio-economic-physical potentials, this approach can reduce the capacity of urban planners and managers to mobilize socio-economic and spatial resources to revitalize decayed districts.

  Keywords: Urban Laws, Urban Regeneration, Holistic, Comprehensive Approach, Hamida City
 • Rostam Saberifar * Pages 203-232

  There has been a lot of discussion on the municipality's financial bottlenecks, and many researchers suggest that it should have a stable income. However, the municipality is a service institution and has to pay for its services from the Citizens who benefit from these services. Therefore, if the municipality is unable or unwilling to receive these costs, there must be a flaw in the institution's policies or functions. Hence, this study examines the hypothesis of the existence of the policy and the functional status of the municipality. The study has used a descriptive and analytical method to collect the required data from 150 experts in the field of urban planning. The collected data were analyzed using a one-sample t-test, Friedman test, as well as confirmatory factor analysis, and structural equations based on variance using the ordinary least squares (PLS) method. The results showed that there was a positive and significant relationship between the function and quality of the developed policies, as well as the capability and performance indicators of Mashhad Municipality. But because the quality and functionality of the designed policies are not at the appropriate level, the capability and functionality indicators have a fundamental weakness. The same factor influences the municipality's failure to pay for the services provided to the Citizens. The Citizens consider this institution not a service but a governing organization.

  Keywords: Capability weakness, Functional indicators, Citizens participation, Municipality, Mashhad