فهرست مطالب

 • سال سی و یکم شماره 2 (پیاپی 139، خرداد 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/04
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غزل قجری*، نگین رجایی، آرجیت چاکرابورتی صفحات 1-14
  مقدمه

  اسینتوباکتر بومانی، کوکوباسیل گرم منفی غیرتخمیری است که مقاومت بالایی به ترکیبات ضد میکروبی نشان می دهد. تشکیل بیوفیلم یکی از ویژگی های مهم بسیاری از گونه های اسینتوباکتر است که منجر به مقاومت بالا به آنتی بیوتیک ها می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم و تعیین فعالیت آنتی بیوفیلم نانوذرات کیتوسان در جدایه های بالینی اسینتوباکتر بومانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1399،تعداد 100 ایزوله از بیمارستان های مختلف جمع آوری و آزمایشات میکروسکوپی، بیوشیمیایی و مولکولی به منظور شناسایی باکتری انجام شد. بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها با روش انتشار دیسک در مقابل10 آنتی بیوتیک و همچنین توانایی تولید بیوفیلم به روش میکروتیترپلیت بررسی شد. سپس با روش های مولکولی Multiplex-PCR، ژن های 16SrRNA و CsuA شناسایی شدند. پس از تهیه نانوذرات کیتوسان و تعیین غلظت MIC، فعالیت آنتی بیوفیلم توسط روش میکروتیتر پلیت سنجیده شده و میزان بیان ژن CsuA دخیل در بیوفیلم با روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه از بین 100 ایزوله بررسی شده 29 ایزوله به عنوان اسینتوباکتر بومانی تایید شدند. از بین 29 ایزوله بیشترین مقاومت دارویی متعلق به سفتازیدیم (86/75%) بود. ژن CsuA در 72/51% ایزوله ها ردیابی شد. همچنین با استفاده از روش میکروتیترپلیت و Real Time PCR میزان فعالیت آنتی بیوفیلمی نانوذرات کیتوسان با سطح معنی داری P<0.01 مشخص شد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اثرات ضدبیوفیلمی مطالعه حاضر، به نظر می رسد نانوذره کیتوسان می تواند به عنوان یک کاندید دارویی در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بومانی، بیوفیلم، نانوذرات کیتوسان
 • غفور غفاری، اصغر توفیقی*، مسعود رحمتی، جواد طلوعی آذر صفحات 15-30
  مقدمه

  استرس اکسیداتیو نقش مهمی در بروز و توسعه عوارض ناشی از دیابت دارد. با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی ورزش و گیاه گزنه، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی و عصاره هیدروالکلی گزنه بر شاخص های استرس اکسیداتیو بافت قلب موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (STZ) بود.

  مواد و روش ها

  تعداد50 موش صحرایی نر ویستار (42/12±7/232 گرم) به طور تصادفی به پنج گروه سالم-کم تحرک، دیابت-کم تحرک، دیابت-تمرین، دیابت-گزنه و دیابت-تمرین-گزنه تقسیم شدند. دیابت با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (45 میلی-گرم/کیلوگرم) القاء و 48 ساعت پس از تزریق، قند خون بیشتر از 300 میلی گرم در دسی لیتر ملاک تایید دیابت قرار گرفت. پروتکل تمرین استقامتی با شدت متوسط (پنج روز/ هفته) و گاواژ روزانه عصاره هیدروالکلی گزنه به مقدار 50 میلی گرم/کیلوگرم، به مدت شش هفته اجرا شد. داده ها با آزمون های آماری شاپیروویلک، آنالیز واریانس دوطرفه و تست تعقیبی توکی و  با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  دو هفته پس از تزریق STZ وزن بدن در گروه های دیابت گزنه (P=0.001) ، دیابت تمرین (P=0.034) و دیابت تمرین گزنه (P=0.025) در مقایسه با گروه سالم-کم تحرک کاهش و این کاهش تا پایان هفته ششم ادامه داشت. همچنین شش هفته تمرین استقامتی و مصرف عصاره گزنه موجب کاهش معنی دار قند خون در گروه های دیابت-تمرین (P=0.001) ، دیابت-گزنه (P=0.001) ، و دیابت-تمرین-گزنه (P=0.001) ، در مقایسه با گروه دیابت-کم تحرک شد. به علاوه تمرین استقامتی و عصاره گزنه باعث افزایش معنی دار فعالیت کاتالاز  (P=0.019) و گلوتاتیون پراکسیداز (P=0.028) و کاهش معنی دار در مالون دی آلدیید (P=0.001)  بافت قلب شد.

  بحث و نتیجه گیری

  شش هفته تمرین استقامتی و مصرف عصاره هیدروالکلی گزنه می تواند باعث افزایش شاخص های آنتی اکسیدانی و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی بافت قلب موش های دیابتی با استرپتوزوتوسین شود.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، بافت قلب، تمرین استقامتی، دیابت، گزنه
 • الهام رستمی*، الهام حویزی صفحات 31-41
  مقدمه

  امروزه سرطان یکی از نگرانی های بخش سلامت در جوامع مدرن است. کاربرد نانو ذرات در علم پزشکی امکانات جدیدی را برای تشخیص، انتقال دارو، تصویربرداری تومور و درمان سرطان در انسان ایجاد نموده است. مهم ترین مشکل  در درمان سرطان به وسیله ی شیمی درمانی، عدم دسترسی به قسمت های مرکزی توده به علت خون رسانی کمتر آن است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان سمیت نانوذره ی اکسید آهن با پوشش بیو پلیمر کیتوسان/آلژینات بر روی سلول های سرطانی ملانوما (سلول های Hep G2) بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نانوذرات مغناطیسی آهن با دو بیوپلیمر کیتوسان و آلژینات پوشش داده شد. اندازه و مورفولوژی سطح این نانوذرات توسط دستگاه اندازگیری سایز و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. همچنین اتصال گروه های عاملی کیتوسان و آلژینات به نانو ذرات مغناطیسی آهن توسط دستگاه طیف سنجی مادون قرمز بررسی شد. در این بررسی، با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی آهن و نانوذرات اصلاح شده به مدت 24 ساعت تیمار شده و غلظت IC50 ترکیبات تخمین زده شد. خاصیت توکسیک این نانوذرات با تست MTT و رنگ آمیزی های آکریدین اورنج/ اتیدیوم بروماید مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  بررسی عکس های میکروسکوپ الکترونی روبشی و دستگاه اندازگیری سایز، به خوبی سایز 50 نانو متر برای نانوذرات آهن اصلاح-شده را نشان داد و همچنین شکل این نانوذرات کاملا گرد و کروی مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های حاصل از بررسی های زیستی نانوذرات  قطعا تایید کننده ی پوشش دهی موثر نانوذرات بوسیله بیوپلیمرهای کیتوسان و آلژینات بود. همچنین یافته ها نشان داد که نانوذرات مغناطیسی آهن به طور وابسته به غلظت اثرات توکسیک بالاتری داشته و غلظت IC50 آنها حدود 134 میکرومولار بر میلی لیتر بود، در حالیکه نانوذرات پوشش دار شده به طور معنی داری اثرات توکسیک پایین تری داشته و در غلظت های25 میکرومولار بر میلی لیتر به پایین توکسیسیته معنی داری بر سلول های Hep G2 نداشتند. پوشش نانوذرات اکسی آهن به طور قابل ملاحظه ای، باعث کاهش غلظت سمیت آنها می گردد.

  کلیدواژگان: انتقال دارو، نانو ذرات مغناطیسی، سمیت سلولی، بیو پلیمر، کیتوسان
 • زهره مهدیان، سمیرا وکیلی*، سعید رضایی، مسعود غلامعلی لواسانی صفحات 42-54
  مقدمه

  اختلال های عصب تحولی گروهی از اختلال های عصب روان پزشکی هستند که در کودکی بروز کرده و باعث اختلال در روند رشد و تحول مغز یا دستگاه عصبی مرکزی در کودک می شوند. بر اساس نتایج پژوهش ها، کودکان با اختلال های عصب تحولی در مهارت های جسمانی، شناختی، هیجانی و اجتماعی ضعیف هستند. هدف از این پژوهش تدوین برنامه آموزشی چند رسانه ای با رویکرد عصب روان شناختی و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارت اجتماعی کودکان با اختلال های عصب تحولی است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش ابتدا برنامه آموزشی چند رسانه ای با رویکرد عصب روان شناختی طراحی و روایی آن توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر 7 تا 11 سال با اختلال عصب تحولی در شهر تهران بود. با استفاده از نمونه گیری در دسترس به صورت هدفمند بعد از اجرای مقیاس هوش استفورد- بینه نسخه پنجم، 100 کودک با اختلال عصب تحولی با بهره هوشی طبیعی و بالاتر به عنوان گروه نمونه انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس برنامه آموزشی چند رسانه ای با رویکرد عصب روان شناختی  طی 24 جلسه 90 دقیقه ای در گروه آزمایش برگزار شد. گروه کنترل برنامه ای دریافت نکرد. سپس بعد از یک ماه و نیم پیگیری انجام شد. ابزار مورد استفاده مقیاس مهارت اجتماعی (گرشام و الیوت، 1999) بود که در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری با اندازه گیری مکرر نشان دهنده اثربخشی برنامه آموزشی چند رسانه ای بر مهارت اجتماعی کودکان با اختلال عصب تحولی بود. به طوری که برنامه آموزشی چند رسانه ای با رویکرد عصب روان شناختی بر مهارت اجتماعی (01/<0P، , P˂0.01 اندازه اثر 35/0) کودکان با اختلال عصب تحولی موثر بوده است. علاوه بر آن اثربخشی آموزش چند رسانه ای با رویکرد عصب روان شناختی بر مهارت اجتماعی کودکان با اختلال عصب تحولی پس از یک ماه و نیم نیز پایدار بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  برنامه آموزشی چند رسانه ای با رویکرد عصب روان شناختی می تواند به منظور افزایش و تقویت مهارت اجتماعی کودکان با اختلال عصب تحولی به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: برنامه چند رسانه ای با رویکرد عصب روان شناختی، مهارت اجتماعی، کودکان با اختلال عصب تحولی
 • زینب صادقی دهکردی*، روشن حاصلی، بابک معینی، علیرضا سازمند صفحات 55-64
  مقدمه

  نگهداری از حیوانات خانگی می تواند صاحبان آنان را در معرض آلودگی های مختلفی از جمله انگل های عامل بیماری زای مشترک بین حیوانات و انسان قرار دهد. این مطالعه برای اولین بار در ایران، با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد در مورد بیماری های انگلی صاحبان حیوانات خانگی در شهر همدان و کرمانشاه انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی با شرکت 200 نفر از صاحبان حیوانات خانگی شهرهای همدان و کرمانشاه انجامشد. ابزار جمع-آوری اطلاعات یک پرسش نامه محقق-ساخته شامل 62 پرسش بود که پایایی و روایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل های آماری در روش های توصیفی با استفاده از میانگین و انحراف معیار و در روش تحلیلی با استفاده از آزمون من-ویتنی انجام شد.

  یافته ها

  بیشتر شرکت کنندگان زن، دارای تحصیلات دانشگاهی بودند و از سگ نگهداری می کردند. بین شرکت کنندگان هر دو شهر از لحاظ دانش نسبت به بیماری های انگلی، تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (در کرمانشاه بیشتر بود) (P˂0.01) اما از لحاظ نگرش تفاوت آماری مشاهده نشد. ضریب همسبتگی اسپیرمن نشان داد که در هر دو شهر همدان و کرمانشاه بین نمره ی آگاهی و عملکرد، ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد (همدان r=0.489 ، P˂0.001  و کرمانشاه r=0.655 ، P˂0.001). به طور کلی میزان دانش و عملکرد صاحبان حیوانات خانگی در سطح نامطلوب و میزان نگرش آن ها در سطح مطلوب قرار دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتابج این مطالعه که برای اولین بار در ایران انجام گرفت پیشنهاد می دهد صاحبان حیوانات خانگی نیازمند آموزش های لازم جهت افزایش سطح دانش نسبت به انگل ها و بیماری های انگلی حیوانات خود می باشند که منجر به بهبود نگرش و عملکرد آنان خواهد شد.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، بیماری های انگلی، همدان، کرمانشاه
 • فائزه فرجی، حسن توکلی*، مهوش جعفری، اکرم عیدی، عادله دیوسالار صفحات 65-75
  مقدمه

  گلوتامات اکسیداز (GluOx; EC 1.4.3.11)، به عنوان یک آنزیم اکسیدوردوکتاز، اکسیداسیون گلوتامات را به آلفا-کتوگلوتارات، آمونیاک و هیدروژن پراکساید (H2O2) کاتالیز می کند. در این واکنش مقدار H2O2 متناسب با غلظت گلوتامات بوده و به وسیله ی زیست حسگر الکتروشیمیایی قابل ردیابی است. مانند سایر زیست حسگرهای مبتنی بر آنزیم، گلوتامات اکسیداز یکی از عناصر کلیدی در ساخت زیست حسگرهای گلوتامات است. همچنین این حسگرهای زیستی توانایی شناسایی آنالیت های بیولوژیکی مانند گلوتامین، آمونیاک و کراتینین را دارا هستند. حسگرهای زیستی مبتنی بر گلوتامات اکسیداز در اندازه گیری های کمی و کیفی در شیمی تجزیه، تعیین کیفیت محصولات غذایی و تشخیص زود هنگام اختلالات قلبی و کبدی در بیوشیمی بالینی نیز کاربردهای زیادی دارند. با توجه به اهمیت نوروترانسمیتر عصبی گلوتامات در عملکردهای مختلف مغز، در این مطالعه اندازه گیری آن در مغز موش های صحرایی نر نژاد ویستار با استفاده از حسگر زیستی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  برای اندازه گیری گلوتامات، ابتدا یک حسگر زیستی مبتنی بر گلوتامات اکسیداز با تثبیت همزمان آنزیم و چیتوسان بر روی سطح الکترود پلاتینی ساخته شد. سپس حیوانات قربانی و مغز آن ها خارج شده و در بافر فسفات قرار گرفت. سپس بافر فسفات محتوی مغز سانتریفوژ شده تا مخلوطی کاملا یکنواخت ایجاد شود. در نهایت، غلظت گلوتامات در نمونه های مغز با استفاده از زیست حسگر ساخته شده با تکنیک ولتامتری چرخه ای اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج آزمایش های ولتامتری چرخه ای نشان داد که پیک جریان کاتدی زیست حسگر ساخته شده µA  812/0 بود. همچنین منحنی کالیبراسیون حاکی از آن بود که پاسخ حسگر زیستی تا mM  1 خطی بوده و غلظت گلوتامات در نمونه های مغزی برابر با µM  5/63 بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  آزمایش های ولتامتری چرخه ای نشان داد که غلظت H2O2 تولید شده در طی فعالیت کاتالیتیکی گلوتامات اکسیداز، کاملا متناسب با غلظت گلوتامات است. همچنین، این مطالعه نشان داد علی رغم غلظت بسیار ناچیز نوروترانسمیتر گلوتامات، زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر گلوتامات اکسیداز می تواند به طور دقیق آن را از نظر کیفی و کمی در نمونه های بیولوژیکی مانند مغز شناسایی کند.

  کلیدواژگان: گلوتامات، گلوتامات اکسیداز، زیست حسگر الکتروشیمیایی، ولتا متری چرخه ای، چیتوسان
 • زینب کوچکی، سید امیرحسین پیشگویی، مریم جدید میلانی* صفحات 76-85
  مقدمه

  اپیدمی کووید-19 باعث ایجاد فرسودگی شغلی پرستاران و به دنبال آن کاهش کیفیت زندگی و کاهش کیفیت خدمات مراقبتی به بیماران شده است. با توجه به شیوع اپیدمی کووید-19 و تجربه پژوهشگر، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی پرستاران بخش های مراقبت های ویژه در اپیدمی کووید-19 انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-همبستگی، بر روی 140پرستار شاغل در بخش های ویژه (ICU,CCU) بیمارستان های دولتی استان ایلام از10 بهمن تا 10 اسفند ماه سال1400 در زمان پیک ششم کووید-19 انجام شد. روش نمونه گیری تمام شماری بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه های جمعیت شناختی، فرسودگی شغلی ماسلاچ (1985) وکیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (2004) بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزارSPSS  نسخه 26 و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با سطح معنی داری (P<0.05) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  در این مطالعه میزان انحراف معیار و میانگین برای فرسودگی شغلی (4/11 ± 1/76) و برای کیفیت زندگی (9/5 ± 9/72) بود. همبستگی معکوس معنی داری بین فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی وجود داشت (P<0.001, r=- 0.296). همچنین، آزمون رگرسیون خطی مولفه های مسخ شخصیت و عملکرد فردی تاثیر معنی داری بر کیفیت زندگی پرستاران نشان نداد. مولفه خستگی عاطفی (P=0.001) تاثیر منفی معنی داری بر روی کیفیت زندگی پرستاران بخش های ویژه داشت.

  بحث و نتیجه گیری

   لازم است مدیران تدابیر حمایتی، تشویقی و آموزشی جهت پیشگیری از اثرات سوء بر پرستاران در زمان شیوع بحران های سلامت، اتخاذ نمایند.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی، پرستاران، بخش مراقبت های ویژه، کووید-19
 • اکبر قلاوند*، مهدی محمدپور، ماریا رحمانی قبادی، پژمان معتمدی، آنیا هوسپیان صفحات 86-96
  مقدمه

  برخی سایتوکین ها از جمله آسپروسین و فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز (BDNF) از عوامل متابوتروپیک هستند، که در ایجاد دیابت نوع 2 نقش دارند. هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین اثر تمرینات تناوبی هوازی بر سطوح در گردش BDNF و آسپروسین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

  مواد و روش ها

  در تحقیق نیمه تجربی حاضر 20 مرد مبتلا به دیابت نوع 2 به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. تمرینات ورزشی به مدت دوازده هفته، سه جلسه تمرین در هفته و هر جلسه تمرین به مدت90-60 دقیقه تمرین تناوبی هوازی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه 26 و آزمون های تی-تست و تحلیل کواریانس استفاده شد (0.05 ≥ P).

  یافته ها

  نتایج نشان داد که پس از مداخله تمرین، کاهش معنی داری در سطح آسپروسین سرمی (F=7.670, P=0.013) و افزایش معنی-داری در سطح BDNF سرمی (F=7.585, P=0.014) در گروه تمرین نسبت به مقادیر پایه و گروه کنترل مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان گفت که تمرینات تناوبی هوازی با کاهش آسپروسین و افزایش BDNF به عنوان دو سایتوکین متابوتروپیک نقش موثری در کنترل قند خون و درمان دیابت نوع 2 دارند.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، عوامل متابوتروپیک، تمرین تناوبی هوازی، آسپروسین، فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز
 • مهدی امینی*، محمدامین عبدالله پور، مژگان لطفی، سمیرا معصومیان صفحات 97-109
  مقدمه

  هم سو با معرفی مدل جایگزین اختلالات شخصیت در نظام طبقه بندی بین المللی بیماری های روانی (ICD-11)، پرسشنامه شخصیت برای ICD-11 (PiCD-11) نیز توسعه پیدا کرد. این مطالعه با هدف انطباق سازی، بررسی اعتبار، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه PiCD-11 در نمونه ایرانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  مشارکت کنندگان در این پژوهش 417 نفر (6/67 درصد زن، 8/32 درصد نمونه بالینی).  از دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند. شرکت کنندگان فرم مداد-کاغذی پرسشنامه شخصیت براساس نظام طبقه بندی بین المللی بیماری های روانی (PiCD-11)، نسخه مختصر پرسشنامه شخصیت بر مبنای DSM-5  (PID-5-BF) و همچنین مقیاس پنج عامل بزرگ- نسخه کوتاه (BFI-10) را تکمیل کردند.

  یافته ها

  ضریب آلفای کرونباخ برای پنج عامل/حوزه پرسشنامه در دامنه ای از 73/0 (غیراجتماعی) تا 82/0 (عاطفه مندی منفی) به دست آمد. حوزه های پرسشنامه نیز همبستگی معنی داری (P=0.001) با پرسشنامه هایPID-5-BF  و BFI-10 داشتند. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نیز ساختار پنج عاملی و برازش مطلوب مدل مربوط به پرسشنامه PiCD را تایید کرد.

  بحث و نتیجه گیری :

  به طور کلی، پرسشنامه 60 گویه ای شخصیت براساس نظام طبقه بندی بیماری های روانی (PiCD-11)، دارای قابلیت اطمینان و روایی مطلوبی بود و از آن می توان برای اهداف مختلف بالینی و پژوهشی در ایران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ICD-11، DSM-5، اختلالات شخصیت، خصیصه های شخصیت، پرسشنامه شخصیت
 • مبینا آقاجانی، مهدی عظیمی، شادمهر میردار هریجانی* صفحات 110-121
  مقدمه

  مطالعه مقطعی حاضر با هدف بررسی ارتباط میزان فعالیت بدنی و شدت بیماری  در بیماران بستری انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  نمونه آماری پژوهش را 295 فرد مبتلا به  تشکیل می دادند که به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها شامل 104 بیمار بحرانی بستری در واحد مراقبت های ویژه (ICU) و 191 بیمار بدون عوارض شدید غیر بستری در ICU بودند. ارزیابی فعالیت بدنی با استفاده از فرم کوتاه پرسش نامه فعالیت بدنی (IPAQ) انجام شد. ارزیابی دریافت غذایی با استفاده از پرسشنامه نیمه کمی بسامد خوراک (FFQ) 147 سوالی انجام گرفت.

  یافته های پژوهش:

   نتایج این مطالعه رابطه معکوس و معنی داری را بین میزان فعالیت بدنی و آیتم های وزن (P˂0.001) و شاخص توده بدنی (P˂0.001) بیماران نشان داد. همچنین بیماران با فعالیت بدنی بیشتر به طور معنی داری سطح بالاتری از اکسیژن وریدی (P=0.001) و بیکربنات (P=0.028) داشتند. نتایج این پژوهش پس از تعدیل عوامل مخدوش گر احتمالی نشان داد که در بیماران بستری مبتلا به  ، میزان فعالیت بدنی با شدت بیماری در ارتباط نمی باشد (P=0.098). اگرچه آنالیز زیر-گروهی براساس جنسیت بیانگر ارتباط معکوس میزان فعالیت بدنی و شدت بیماری در زنان مبتلا به  بود (OR:0.045, CI:0.040- 0.479, P=0.010).

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد فعالیت بدنی مناسب توانسته است نقش تعیین کننده ای در پیشگیری و مدیریت ابتلا زنان به حالت شدید بیماری  ایفا کند. مطالعات بیشتری به منظور نتیجه گیری دقیق تر در این زمینه مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، شدت بیماری، ICU
|
 • Ghazal Ghajari*, Negin Rajaei, Arijit Chakraborty Pages 1-14
  Introduction

  Acinetobacter baumannii (A. baumannii) is a non-fermentative gram-negative coccobacillus that shows high resistance to antimicrobial compounds. Biofilm formation is one of the essential features of many Acinetobacter species that leads to high antibiotic resistance. This study aimed to evaluate the ability of biofilm formation and determine the antibiofilm activity of chitosan nanoparticles in clinical isolates of A. baumannii.

  Material & Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted in 2021 and investigated 100 isolates collected from different hospitals. Microscopic, biochemical, and molecular tests were performed to identify the bacteria. The antibiotic resistance pattern of the isolates was evaluated by the disk diffusion method against 10 antibiotics, and the ability to produce biofilm was evaluated by microtiter plate method. Subsequently, 16SrRNA and CsuA genes were identified by multiplex-PCR molecular methods. After the preparation of chitosan nanoparticles and determination of MIC concentration, antibiofilm activity was measured by plate microtiter, and Real-Time PCR was used to examine the expression of the CsuA gene involved in biofilm.

  Findings

  In this study, out of 100 isolates examined, 29 isolates were confirmed as A. baumannii. Among 29 isolates, ceftazidime had the highest drug resistance (75.86%). The CsuA gene was detected in 51.72% of the isolates. Moreover, using a microtiter plate and Real-Time PCR, the level of antibiotic activity of chitosan nanoparticles was determined at a significant level of P<0.01.

  Discussion & Conclusion

  Considering the anti-biofilm effects found in the present study, it seems that chitosan nanoparticles can be used as a pharmaceutical candidate in the pharmaceutical industry.

  Keywords: Acinetobacter baumannii, Biofilm, Chitosan nanoparticles
 • Ghafour Ghaffari, Asghar Tofighi*, Masoud Rahmati, Javad Tolouei Azar Pages 15-30
  Introduction

  Oxidative stress plays a key role in the onset and development of diabetes-related complications. Due to the antioxidant effect of exercise and Urtica dioica (UD), this study aimed to evaluate the effect of one period of endurance exercise and hydroalcoholic extract of Urtica dioica on oxidative stress indices of heart tissue in STZ-Induced diabetic rats.

  Material & Methods

  In this study, 50 Wistar rats (mean±SD weight: 232.12±7.42 g) were randomly divided into five groups: Healthy-sedentary, Diabetes-sedentary, Diabetes-Exercise, Diabetes-Urtica dioica, and Diabetes-Exercise-Urtica dioica. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of streptozotocin (45 mg/kg) and 48 hours after injection, blood glucose levels above 300 mg/dl were the criteria for the confirmation of diabetes. Endurance exercise with moderate intensity (5 days/week) and daily gavage of hydroalcoholic extract of UD was performed at 50 mg/kg for six weeks. Data were analyzed in SPSS software (version 20) through Shapiro-Wilk, two-way ANOVA, and Tukey post hoc test.

  Findings

  Two weeks after STZ injection, body weight in the Diabetes-Urtica dioica (P=0.001), Diabetes-Exercise (P=0.034), and Diabetes-Exercise-Urtica dioica (P=0.025) groups decreased, compared to the Healthy-sedentary group, and this reduction continued until the end of the sixth week. In addition, six weeks of endurance exercise and UD extract significantly reduced blood glucose concentration in the Diabetes-Exercise (P=0.001), Diabetes-Urtica dioica (P=0.001), and Diabetes-Exercise-Urtica dioica (P=0.001) groups, compared to the Diabetes-sedentary group. Furthermore, endurance training and UD extract caused a significant increase in catalase (P=0.019) and glutathione peroxidase (P=0.028) values and a significant decrease in heart tissue malondialdehyde (P=0.001).

  Discussion & Conclusion

  Six weeks of endurance training combined with UD extract can increase the antioxidant index and decrease lipid peroxidation in the heart tissue of diabetic rats with streptozotocin.

  Keywords: Diabetes, Endurance Exercise, Heart tissue, Oxidative stress, Urtica Dioica
 • Elham Rostami*, Elham Hovazi Pages 31-41
  Introduction

  Today, cancer is one of the health concerns in modern societies. The use of nanoparticles in diagnosis, drug delivery, imaging, and cancer treatment has received much attention in medical sciences.   The most important problem when treating cancer with chemotherapy is the lack of access to the central parts of the mass due to its less blood supply. This study aimed to investigate the toxicity of iron oxide nanoparticles coated with biopolymer chitosan/alginate on melanoma cancer cells (Hep G2 cells).

  Material & Methods

  In this research, magnetic iron nanoparticles were coated with two biopolymers, namely chitosan and alginate. The size and surface morphology of these nanoparticles were checked by size measuring device and scanning electron microscope. Moreover, the binding of functional groups of chitosan and alginate to iron magnetic nanoparticles was checked by an infrared spectrometer. In this study, magnetic iron nanoparticles and modified nanoparticles were treated for 24 hours and the IC50 concentration of the compounds was estimated. The toxic properties of these nanoparticles were evaluated by MTT test and acridine orange/ethidium bromide staining.

  Findings

  After examining the photos of the scanning electron microscope and the size measuring device, the size of 50 nanometers was shown for the modified iron nanoparticles, and the shape of these nanoparticles was observed to be completely round and spherical.

  Discussion & Conclusion

  The findings from the investigations of binanoparticles definitely confirmed the effective coating of nanoparticles by chitosan and alginate biopolymers. Furthermore, the findings showed that magnetic iron nanoparticles had higher toxic effects depending on the concentration and their IC50 concentration was about 134 µM/ml, while the coated nanoparticles had significantly lower toxic effects and did not have significant toxicity on Hep G2 cells at concentrations below 25 μM/ml. The coating of iron oxy nanoparticles significantly reduces their toxicity concentration.

  Keywords: Biopolymer, Cell toxicity, Chitosan, Drug Delivery, Magnetic nanoparticles
 • Zohreh Mahdian, Samira Vakili*, Saeed Rezayi, Masoud GholamAli Lavasani Pages 42-54
  Introduction

  Neurodevelopmental disorders are group of neuropsychiatric disorders that occur in childhood and cause disruption in the growth and development of the brain or central nervous system in children. According to research results, children with neurodevelopmental disorders are weak in physical, cognitive, emotional, and social skills. This study aimed to develop a multimedia educational program with a neuropsychological approach and evaluate its effectiveness in the social skills of children with neurodevelopmental disorders.

  Material & Methods

  In this study, initially, a multimedia educational program with neuropsychological approach was designed, and the content validity of the tool was confirmed by experts. The statistical population of this study included male students aged 7-11 years old with neurodevelopmental disorder in Tehran, Iran. Using the purposefully convenience sampling method, and after administering Stanford-Binet Test of Intelligence (Fifth Edition), 100 children with neurodevelopmental disorder and natural IQ level and above were selected and randomly assigned into experimental and control groups. The experimental group was subjected to 90-min 24 multimedia educational sessions with neuropsychological approach. On the other hand, the control group received no intervention. They were then followed-up after one month and a half. The required data were collected using Social Skills Rating System (Gresham and Elliot, 1999) as pre-test, post-test, and the follow-up.

  Findings

  The results of repeated measurement MANCOVA showed the effectiveness of the multimedia educational program with neuropsychological approach in the improvement of social skills of children with neurodevelopmental disorder (P˂0.01; Effect Size 0.35). Furthermore, it was shown that the effect of this program with neuropsychological approach on the social skills of children with neurodevelopmental disorder was constant even after one month and a half.

  Discussion & Conclusion

  A multimedia educational program with neuropsychological approach can be used to increase and strengthen the social skills of children with neurodevelopmental disorders.

  Keywords: Children with neurodevelopmental disorders, Multimedia educational program with neuropsychological approach, Social skills
 • Zainab Sadeghi Dehkordi*, Roshan Haseli, Babak Moeini, Alireza Sazmand Pages 55-64
  Introduction

  Keeping pets can expose their owners to various infections, including zoonotic parasites. This study was conducted for the first time in Iran to assess the knowledge, attitudes, and practices relating to parasitic diseases among pet owners in Hamadan and Kermanshah, Iran.

  Material & Methods

  This descriptive-analytical study was conducted with the participation of 200 pet owners in Hamadan and Kermanshah, western Iran. The data were collected using a researcher-made questionnaire containing 62 questions, the reliability and validity of which were evaluated and confirmed. The obtained data were analyzed in SPSS software (version 19) through descriptive statistics (mean±SD) and inferential statistics (Mann-Whitney test).

  Findings

  Most of the participants were female, had university degrees, and kept dogs. There was a statistically significant difference among the participants of both cities in terms of knowledge about parasitic diseases (it was more in Kermanshah, P<0.01); however, no statistical difference was observed in terms of attitude. Spearman's correlation coefficient showed that in Hamadan and Kermanshah, there is a direct and significant relationship between the knowledge score and performance (Hamadan: r=0.489 and P<0.001; Kermanshah: r=0.655 and P<0.001). In general, the level of knowledge and performance of pet owners is at an unfavorable level, and their attitude is at a favorable level.

  Discussion & Conclusion

  This study, which was conducted for the first time in Iran, suggests that pet owners need necessary training to increase their level of knowledge about parasites and parasitic diseases of their animals, which will lead to improving their attitude and performance.

  Keywords: Attitude, Hamadan, Kermanshah, Knowledge, Parasitic disease, Performance
 • Faezeh Faraji, Hassan Tavakoli*, Mahvash Jafari, Akram Eidi, Adeleh Divsalar Pages 65-75
  Introduction

  Glutamate oxidase (GluOx; EC 1.4.3.11), as an oxidoreductase enzyme, catalyzes the oxidation of glutamate to α-ketoglutarate, ammonia, and hydrogen peroxide (H2O2). In this reaction, the amount of H2O2 is proportional to the concentration of glutamate and its concentration can be measured by using an electrochemical biosensor. The same as other enzyme-based biosensors, glutamate oxidase is one of the key elements in the construction of glutamate biosensors. Such biosensors are fully capable of identifying biological analytes, such as glutamine, ammonia, and creatinine. In addition, glutamate oxidase-based biosensors have many applications in quantitative and qualitative measurements in analytical chemistry, determining the quality of food products, as well as early detection of heart and liver disorders in clinical biochemistry. Considering the importance of the glutamate neurotransmitter in various brain functions, this study investigated its measurement in the brain of male Wistar rats by using a glutamate oxidase-based biosensor.

  Material & Methods

  In order to measure glutamate, initially, a glutamate oxidase-based biosensor was made by simultaneously immobilizing the enzyme and chitosan on the platinum electrode surface. Then, the animals were sacrificed, and their brains were removed and placed in a phosphate buffer. Afterward, the contents of the brain were centrifuged to create a completely uniform mixture. Finally, the concentration of glutamate in the prepared brain samples was measured using the fabricated biosensor by the cyclic voltammetry technique.

  Findings

  The results of cyclic voltammetry experiments showed that the cathodic peak current of the fabricated biosensor was 0.812 µA. Moreover, the calibration curve indicated that the biosensor response was linear up to 1 mM and glutamate concentration in brain samples was also equal to 63.5 µM.

  Discussion & Conclusion

  The cyclic voltammetry experiments showed that the concentration of H2O2, which is produced during the catalytic activity of glutamate oxidase, is completely proportional to the concentration of glutamate oxidase. Furthermore, this study showed that, despite the very low concentration of glutamate neurotransmitters, the glutamate oxidase-based electrochemical biosensor can precisely identify it qualitatively and quantitatively in biological samples, such as brain samples.

  Keywords: Chitosan, Cyclic voltammetry, Electrochemical biosensor, Glutamate oxidase, Glutamate
 • Zeinab Kuchaki, AmirHossein Pishgooie, Maryam Jadid Milani* Pages 76-85
  Introduction

  The COVID-19 pandemic has caused job burnout in nurses, followed by a decrease in the quality of life and the quality of care services provided to the patients. Regarding the prevalence of the COVID-19 pandemic and the researcher's experience, the present study aimed to determine the relationship between job burnout and the quality of life of nurses in intensive care units during the COVID-19 pandemic.

  Material & Methods

  This descriptive-correlational study was conducted on 140 nurses working in the intensive care units (including ICU and CCU) of public hospitals in Ilam province from February 10 to March 10, 2021 (the sixth peak of COVID-19). The participants were selected using the total population sampling method. The required data were collected through demographic characteristics form, Maslach Burnout Inventory (1985), and the World Health Organization Quality of Life Instrument (2004). The collected data were then analyzed in SPSS software (version 26) through Pearson's correlation coefficient and regression at the significance level of P<0.05.

  Findings

  In this study, the mean±SD values of job burnout and quality of life were obtained at 76.1±11.4 and 72.9±5.9, respectively. There was a significant inverse correlation between job burnout and quality of life (r=-0.296, P<0.001). Furthermore, the linear regression test of the components of personality distortion and individual performance did not show a significant effect on the quality of life of nurses. The component of emotional exhaustion (P=0.001) had a significant negative effect on the quality of life of nurses working at intensive care units.

  Discussion & Conclusion

  Managers must adopt support, encouragement, and educational programs to prevent adverse effects on nurses during the outbreak of health crises.

  Keywords: COVID-19, Intensive care unit, Job burnout, Nurses, Quality of life
 • Akbar Ghalavand*, Mehdi Mohammadpour, Marya Rahmani Ghobadi, Pezhman Motamedi, Ania Hovsepian Pages 86-96
  Introduction

  Some cytokines, including asprosin and brain-derived neurotrophic factor (BDNF), are metabotropic factors, which play a role in the development of type 2 diabetes. This study aimed to determine the effect of aerobic interval training on the circulating levels of BDNF and asprosin in men with type 2 diabetes.

  Material & Methods

  In this semi-experimental study, 20 men with type 2 diabetes were selected by random sampling and randomly divided into two experimental and control groups. Exercise training was performed for 12 weeks (three 60-90-min sessions of interval aerobic training). The obtained data were analyzed in SPSS software (version 26) through t-test and ANCOVA (P≤0.05).

  Findings

  The results showed that after the training intervention, a significant decrease was observed in serum asprosin level (F=7.670; P=0.013), followed by a significant increase in serum levels of BDNF (F=7.585; P=0.014) in the training group, compared to the baseline values and the control group.

  Discussion & Conclusion

  According to the results of the present study, it can be said that interval aerobic training has an effective role in controlling blood glycemic levels and the treatment of type 2 diabetes by reducing asprosin and increasing BDNF as two metabotropic cytokines.

  Keywords: Aerobic interval training, Asprosin, Brain-derived neurotrophic factor, Metabotropic agents, Type 2 diabetes
 • Mahdi Amini*, MohammadAmin Abdolahpur, Mozhgan Lotfi, Samira Masoumian Pages 97-109
  Introduction

  The personality inventory for ICD-11 (PiCD-11) was developed in line with the introduction of the International Classification of Diseases (ICD-11). This study aimed to investigate adaptation, validity, reliability, and factor structure of the PiCD-11 in an Iranian sample.

  Material & Methods

  Participants in this study were (67.6% female, 32.8% clinical sample) 417 students from state universities in Tehran. They were requested to complete the paper-based forms of the Personality Inventory for ICD-11 (PiCD-11), the Short form of Personality inventory fo DSM-5 (PID- 5-BF), as well as the Big Five Inventory (very brief for, BFI-10).

  Findings

  Cronbach's alpha coefficient for five factors of the PiCD ranged from 0.73 (dissocial) to 0.82 (negative affectivity). The inventory domains also had a significant correlation (P=0.001) with PID-5-BF and BFI-10 scales. Exploratory and confirmatory factor analysis also confirmed the five-factor structure and optimal fit of the model related to the PiCD.

  Discussion & Conclusion

  The 60-item inventory based on the International Classification of Diseases (PiCD-11) has good reliability and validity, and can be used for various clinical and research purposes in Iran for the Persian speaking population.

  Keywords: ICD-11, DSM-5, Personality Disorders, Personality Inventory, Personality Traits
 • Mobina Aghajani, Mehdi Azimi, Shadmehr Mirdar Harijani* Pages 110-121
  Introduction

  The current cross-sectional study was conducted with the aim of investigating the relationship between physical activity and the severity of the COVID-19 disease in hospitalized patients.

  Material & Methods

  The statistical sample of the study consisted of 295 people with COVID-19 who voluntarily participated in this study. The subjects included 104 critically ill patients hospitalized in the intensive care unit (ICU) and 191 patients without severe complications not hospitalized in the ICU. Physical activity was assessed using the short form of the Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Evaluation of food intake was done using a semi-quantitative food frequency questionnaire (FFQ) of 147 items.

  Findings

  The results of this study showed an inverse and significant relationship between physical activity and weight items (P < 0.001) and body mass index (P < 0.001) of patients. Also, patients with more physical activity had significantly higher levels of venous oxygen (P = 0.001) and bicarbonate (P = 0.028). The results of this study after adjusting for possible confounding factors showed that in hospitalized patients with COVID-19, the amount of physical activity is not related to the severity of the disease (P=0.098). Although subgroup analysis based on gender showed an inverse relationship between physical activity and disease severity in women with COVID-19 (P=0.010, CI: 0.040-0.479, OR: 0.045).

  Discussion & Conclusion

  It seems that proper physical activity has been able to play a decisive role in the prevention and management of women suffering from the severe form of the disease of COVID-19. More studies are needed in order to draw more precise conclusions in this field.

  Keywords: physical activity, COVID-19, disease severity, ICU