فهرست مطالب

نشریه آموزش و پرورش متعالی
پیاپی 4 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نرگش هاشمی، حجت الله فانی* صفحات 1-12
  هدف

  هدف این پژوهش نقش واسطه ای مسیولیت پذیری در رابطه  بین جو آموزشی و اشتیاق به تحصیل دانش آموزان بود.

  روش شناسی پژوهش:

   روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از دانش آموزان  مقطع ابتدایی شهرستان سرچهان می باشد که تعداد آنها برابر با 2189 بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای 173 نفر انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فریدل و پاریس، مسیولیت پذیری نعمتی و جو آموزشی راف و همکاران مورد سنجش قرار گرفتند. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده خطی و رگرسیون سلسله مراتبی به شیوه بارون و کنی استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که جو آموزشی قادر به پیش بینی مسیولیت پذیری دانش آموزان می باشد؛اشتیاق تحصیلی قادر به پیش بینی مسیولیت پذیری دانش آموزان می باشد؛ مسیولیت پذیری نقش واسطه ای معناداری بین جو آموزشی و اشتیاق به تحصیل نقش میانجی را ایفا می کند.

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، اشتیاق تحصیلی، جو آموزشی، دانش آموزان.برنامه
 • مرضیه حیدری*، لیلا جعفری صفحات 13-26
  هدف

    این مطالعه با هدف بررسی نقش میانجی خستگی عاطفی در رابطه بین مدیریت عملکرد با عملکرد معلم انجام گردید.

  روش شناسی پژوهش:  

  ؟این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش تحقیق آن، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش را معلمان مدارس شهرستان بوانات تشکیل می دهند که تعداد آن ها 400نفر می باشد. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نمونه 200 نفری به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب گردید. جهت اندازه گیری خستگی عاطفی، عملکرد معلم و مدیریت عملکرد از پرسشنامه استاندارد ون ونبیرگ و همکاران (2020) استفاده گردید. اعتبار از نوع همسانی درونی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن توسط روایی سازه و محتوایی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج تحقیق بیانگر آن بود که مدیریت عملکرد تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد معلم و تاثیرمنفی و معناداری بر خستگی عاطفی دارد. همچنین نتایج نشان داد که خستگی عاطفی نقش میانجی در رابطه بین مدیریت عملکرد با عملکرد معلم را ایفا می کند. بنابراین وقتی معلمان از نظر عاطفی به مدرسه و آموزش و پرورش متعهد باشند، تلاش بیشتری می کنند و در نتیجه عملکرد بهتری دارند.

  کلیدواژگان: خستگی عاطفی، عملکرد معلم، مدیریت عملکرد
 • فرانک موسوی*، لیلا جزایری، لیلا قزاقی، مرتضی کلهری، فاطمه سلیمی، یحیی محمدی، حسین حسنی، نادیا حسنوند، فاطمه احمدوند، مریم محمدی، نازنین امینی، فرامرز عزیزی، محمد خمیس آبادی، سیروس میرزا بیگی صفحات 27-38
  مقدمه و هدف

  مدارس از مهم ترین ارکان توسعه هر کشوری هستند زیرا نیروی انسانی متخصص و کارآمد را برای آن کشور تربیت می کنند؛ اما همه گیری ویروس کرونا همه سازمان ها و  رسالت مدارس و سیستم آموزشی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. هدف از انجام این پژوهش واکاوی ابعاد و مولفه های رسالت مدارس در شرایط پسا‏کرونا به منظور پیشنهاد برنامه مدون برای مدیریت شرایط پسا‏کرونا در مدارس بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  رویکرد پژوهش، کیفی و از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری شامل متخصصین رشته مدیریت آموزشی بود که برای گردآوری داده های کیفی با 14 نفر از متخصصین رشته مدیریت آموزشی مصاحبه انجام شد. در این پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با اعضای نمونه به اشباع نظری رسید.

  یافته ها

  با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، بررسی اسناد و تجزیه وتحلیل محتوای مصاحبه ها، مولفه ها و ابعاد رسالت مدارس شناسایی شد. طی این سه مرحله 148 کد باز، 13 کد محوری و 5 کد انتخابی شناسایی شد که  رسالت مدارس در شرایط پسا‏کرونا شامل پنج  رسالت حفظ سلامت روانی و جسمی، ارتقای وضعیت مالی و اقتصادی، ارتقای آموزشی و فرهنگی، ارایه مشاوره و  رسالت ارزیابی مستمر شد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد مدارس در پساکرونا دارای رسالت هایی هستند که باید در ابتدا شناسایی شوند و برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت به این رسالت ها عمل گردد.

  کلیدواژگان: کرونا، رسالت مدارس، نظریه داده بنیاد
 • زهرا زادسیرجان، حمید سینا* صفحات 39-56
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر روش تدریس همیاری بر رشد مهارت های اجتماعی در درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان بوده است.

  روش شناسی پژوهش: 

  برای دستیابی به این هدف، دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان استهبان (2019-2020) موردپژوهش قرارگرفته اند. این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان استهبان (2019-2020) تشکیل داده که از بین آن ها 59 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. قبل از آموزش در هر دو گروه پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام_الیوت (فرم معلم و دانش آموز) (1990) به عنوان پیش آزمون اجراشده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS انجام شده است.

  یافته ها

  نتایج این تحقیق نشان می دهد که روش تدریس همیاری، در سطح خطای 0٫05 تاثیر معناداری در رشد همه مولفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان که شامل همیاری، قاطعیت، خویشتن داری و همدلی است، داشته و نسبت به روش تدریس سنتی در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان موثرتر است.

  بحث و نتیجه گیری

  از آن جا که روش تدریس همیاری، تاثیر به سزایی در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارد، جایگزین مناسبی برای روش تدریس سنتی است.

  کلیدواژگان: روش تدریس همیاری، مهارت های اجتماعی، درس مطالعات اجتماعی
 • فرهاد شفیع پور مطلق* صفحات 57-68
  مقدمه و هدف

  اخلاق و عدالت سازمانی ادراک شده معلمان همواره وابسته به  بهره گیری سبک های مدیریت تعارض توسط مدیران است. هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس با  اخلاق و عدالت سازمانی ادراک شده بوده است.

  روش شناسی پژوهش: 

  برای مطالعه متغیرهای مورد نظر ازروش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری را کلیه معلمان دوره دوم متوسطه شهر اصفهان  به تعداد 3537 نفر  در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل دادند. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده که بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران  و  به طور تصادفی تعداد347 نفر برای تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل چهار دسته پرسشنامه بود: پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض(رابینز،1389)، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(2003)، پرسشنامه اخلاق حرفه ای مدیران مدارس(حاج خزیمه،1395) و پرسشنامه استاندارد تعلق سازمانی(آندرا،2010). برای تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی(فراوانی، درصد،میانگین) و آمار استنباطی(کولموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و مدل معادله ساختاری) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، بین سبک های مدیریت تعارض در ابعاد پنجگانه(تسلط یا رقابت،تشریک مساعی،اجتناب، مدارا، مصالحه) با  اخلاق حرفه ای و عدالت سازمانی ادراک شده در سطح 05/0>P رابطه معناداری وجود دارد. احساس تعلق سازمانی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض در ابعاد پنجگانه را با اخلاق حرفه ای و عدالت سازمانی ادراک شده در سطح 05/0>P واسطه گری می کند. مدل تجربی پیشنهادی از برازش مناسب برخوردار است.

  بحث و نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که برای بهبود اخلاق و عدالت سازمانی ادراک شده توسط معلمان، مدیران باید از سبک مدیریت تعارض تشریک مساعی و مصالحه استفاده کنند و از مقاومت و یا مقابله با نظرات معلمان دوری نمایند.

  کلیدواژگان: سبک مدیریت تعارض، اخلاق حرفه ای، عدالت سازمانی، احساس تعلق سازمانی
 • امید صفری، نیما شهیدی* صفحات 69-76
  هدف

  هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی شهرستان ممسنی بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  این تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این مطالعه، کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان ممسنی 140 نفر بوده و135 نفر با روش نمونه گیری تمام شمار مورد آزمون قرار گرفتند. در این مطالعه از پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی علی بدیع و همکاران (1389)، هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) و کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون (2012) استفاده  شد. به منظور پاسخ به سوال های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داده هوش هیجانی و هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه معناداری داشته و همچنین نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داده است که ابعاد هوش هیجانی (خودآگاهی و آگاهی اجتماعی) و ابعاد هوش معنوی (تفکر کلی و بعد اعتقادی، توانایی مقابله و تعامل با مشکلات و خودآگاهی و عشق و علاقه) قدرت پیش بینی کیفیت زندگی کاری معلمان را دارند.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، هوش معنوی، کیفیت زندگی کاری، شهرستان ممسنی
 • صدیقه کارگر خرمی، عفت عباسی* صفحات 77-88
  مقدمه و هدف

  با تعطیلی مراکز آموزشی در پی شیوع بیماری کرونا، آموزش های مجازی اهمیت دوچندانی در سراسر جهان پیدا کرده و وارد عرصه آموزش های رسمی مدارس و دانشگاه ها و جایگزین تدریس و تحصیل حضوری گردید و فرصت ها و چالش هایی را در عرصه تعلیم وتربیت ایجاد کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش مجازی در مدارس ابتدایی شهرستان خرم بید بود.

  روش شناسی پژوهش: 

   روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری معلمان زن دوره ابتدایی شهرستان خرم بید در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که تعدادشان 137 نفر بود و از بین آنها به شیوه تصادفی- طبقه ای 101 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی آموزش مجازی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان بود که پس از تدوین سوالات، پرسشنامه در اختیار استاد راهنما و سه نفر از استادان رشته آموزش ابتدایی قرار گرفت و روایی صوری و محتوایی آن تایید شد. همچنین اعتبار همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که مقدار آن برای کل پرسشنامه 87/0 بود. داده های به دست آمده با استفاده از  آزمون t با نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که در تمامی ابعاد پرسشنامه نظر معلمان به سمت گزینه های متوسط به بالا بوده است و آموزش مجازی بر ابعاد اعتقادی، اخلاقی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، زیستی، سیاسی و اقتصادی دانش آموزان ابتدایی اثربخش بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان آموزش مجازی را توسعه داد و در آینده به عنوان مکمل آموزش حضوری به نحو احسن از آن بهره جست.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، بیماری کرونا، اثربخشی
 • یکتا اخلاق نیک* صفحات 89-98
  مقدمه و هدف

  معلم موثرترین عامل شناخته شده در مدرسه بوده و عملکرد شغلی معلمان از شاخص های اساسی موفقیت و تداوم اهداف سازمان های آموزشی است و توانمندی معلمان نقش مهمی در آن خواهد داشت . هدف این پژوهش پیش بینی عملکرد شغلی معلمان بر اساس توانمندسازی روانشناختی بوده است.

  روش شناسی پژوهش:  

  به روش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن مدارس ناحیه 4 شهر شیراز به تعداد 413 نفر بود که 198 نمونه به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های عملکرد شغلی پاترسون، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج ضریب همبستگی نشان داد که عملکرد شغلی با توانمندسازی روان شناختی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه با روش گام به گام نشان داد که در میان مولفه های توانمندسازی روان شناختی مولفه های معناداری، اعتماد، تاثیرگذاری و شایستگی بهترین پیش بینی عملکرد شغلی معلمان بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد برای بهبود عملکرد شغلی بهتر است عوامل موثر بر آن را بشناسیم، بنابراین باید توانمندسازی روانی را ارتقا دهیم.

  کلیدواژگان: عملکرد شغلی، توانمندسازی، توانمندسازی روانشناختی، معلمان
|
 • Narges Hashemi, Hojat Allah Fani * Pages 1-12
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the mediating role of responsibility in the relationship between educational atmosphere and students' enthusiasm for education.

  Research Methodology

  This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. The statistical population of this study consists of primary school students in Sarchahan city, whose number was equal to 2189. To determine the sample size, 173 people were selected using the staged cluster sampling method and they were assessed through Friedel and Paris academic motivation questionnaire, Nemati responsibility questionnaire and educational atmosphere questionnaire of Ruff et al.  At the level of descriptive statistics, mean and standard deviation and at the level of inferential statistics, Pearson correlation coefficient and simple linear regression analysis and hierarchical regression analysis of Baron and Kenny were used.

  Findings

  The results indicated that the educational atmosphere is able to predict students 'responsibility; academic enthusiasm is able to predict students' responsibility and responsibility plays a significant mediating role between the educational atmosphere and the enthusiasm for education.

  Keywords: responsibility, Academic enthusiasm, educational atmosphere, Students
 • Marzieh Heydari *, Leila Jafari Pages 13-26
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the mediating role of emotional exhaustion in the relationship between performance management and teacher performance.

  Research Methodology

  This research is applied in terms of purpose, descriptive in research method and correlational type and the statistical population of this research consists of school teachers in Bavanat city, whose number is equal to 400 people. To select the sample size using the Cochran's formula, a sample of 200 people was selected through stratified random sampling proportionate to volume. The standard questionnaire of Van Waeyenberg et al. (2020) was used to measure emotional exhaustion, teacher performance and performance management. The internal consistency of the questionnaire was assessed through Cronbach's alpha coefficient and its composite reliability and its validity via construct and content validity. The research hypotheses were analyzed using structural equation modeling technique.

  Findings

  The results showed that performance management has a positive and significant effect on teacher performance and a significant negative effect on emotional exhaustion. The results also showed that emotional exhaustion plays a mediating role in the relationship between performance management and teacher performance. So when teachers are emotionally committed to school and education, they work harder and perform better.

  Keywords: Exhaustion, Teacher performance, Performance Management
 • Faranak Mosavi *, Leila Jazayeri, Leila Ghazaghi, Morteza Kalhori, Fate Meh Salimi, Yahya Mahammady, Hossein Hasani, Nadia Hasanvand, Fatemeh Ahmadvand, Maryam Mohamadi, Nazanin Amini, Faramarz Azizi, Mohammad Khamisabai, Sirous Mirzabeighi Pages 27-38
  Introduction

  Schools are one of the most important pillars of development in every country because they train specialized and efficient human resources for each country, but the coronavirus epidemic has also affected all organizations and the mission of schools and the education system. The purpose of this study was to investigate the components and dimensions of the mission of schools in post-corona conditions in order to propose a written program for managing post-corona conditions in schools.

  research methodology

  The qualitative research approach is based on the grounded theory. The statistical population included all principals and deputies of elementary schools in Kermanshah province. The statistical population included specialists in the field of educational management. In order to collect qualitative data, 14 experts in the field of educational management were interviewed. In this study, purposive sampling method was used. The sampling method purposefully continued until the researcher reached a theoretical saturation using semi-structured interviews with sample members.

  Findings

  Using the results of the theoretical foundations and research background, reviewing the documents and analyzing the content of the interviews, the components and dimensions of the school mission were identified. During these three phases, 148 open codes, 2 pivotal codes and 5 elective codes were identified. The mission of schools in the post-corona conditions included five missions of maintaining mental and physical health, improving financial and economic status, promoting education and culture, providing counseling and the mission of continuous evaluation.

  Conclusion

  The results showed that schools in post-corona era have missions that must first be identified and then acted upon to advance the goals of education.

  Keywords: Corona, School Mission, Grounded Theory
 • Zahra Zadsirjan, Hamid Sina * Pages 39-56
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the effect of cooperative teaching method on the development of social skills in students' social studies course.

  Research Methodology

  To achieve this goal, fifth grade elementary school female students in the city of Estahban (2019-2020) have been studied. This is a quasi-experimental study with a pre-test post-test design and it has experimental and control groups. All of the fifth grade elementary school female students in Estahban (2019-2020) were the statistical population of this study, among which 59 students were selected through convenience sampling method. Before the process of learning, a Gresham and Elliott Social Skills Questionnaire (teacher and student form) (1990) was run as a pre-test in both groups. The data was analyzed using a covariance analysis in SPSS.

  Findings

  The results of this study show that the Collaborative Teaching Method, with an error tolerance of 0.05, has a significant effect on the development of all components of the students’ social skills, including cooperation, assertiveness, self-control and empathy, and this method is more effective than other traditional teaching methods on the students' social skills.

  Conclusion

  Since the collaborative teaching method has a great impact on the development of student’s social skills, it is a good alternative to the traditional teaching method.

  Keywords: Collaborative teaching method, social skills, Social studies course
 • Farhad Shafiepour Motlagh * Pages 57-68
  Introduction

  Perceived organizational ethics and justice of teachers is always dependent on the use of conflict management styles by principals. The aim of this study was to determine the relationship between school principals' conflict management styles and perceived organizational ethics and justice.

  research methodology

  A descriptive-correlational research method was used to study the variables. The statistical population consisted of all secondary school teachers in Isfahan city with 3537 people in the academic year 2017-2018. The sampling method was multi-stage cluster sampling based on the Cochran's sample size formula and 347 people were randomly selected for the study. The research tool consisted of four categories of questionnaires: Conflict Management Styles Questionnaire (Robbins, 2010), Niehoff and Moorman Organizational Justice Questionnaire (2003), School Principals Ethics Questionnaire (Haj Khazime, 2016) and Standard Organizational Belonging Questionnaire (Andre, 2010). Two levels of descriptive statistics (frequency, percentage, mean) and inferential statistics (Kalmogorov-Smirnov tests, Pearson correlation, stepwise multiple regression and structural equation modeling) were used to analyze the data.

  Findings

  The results showed that there is a significant relationship between conflict management styles in five dimensions (dominance or competition, collaboration, avoidance, tolerance, compromise) with professional ethics and perceived organizational justice at the level of P <0.05. Sense of organizational belonging mediates the relationship between five-dimensional conflict management styles with perceived professional ethics and organizational justice at the P <0.05 level. The proposed experimental model has a suitable fit.

  Conclusion

  it can be concluded that in order to improve organizational ethics and justice perceived by teachers, principals should use the conflict management style of cooperation and compromise and should avoid resisting or confronting teachers' opinions.

  Keywords: Transformational Leadership, Organizational Learning, Organizational Performance, Human resource improvement
 • Omid Safari, Nima Shahidi * Pages 69-76
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the relationship between the emotional intelligence and spiritual intelligence with the quality of work life of physical education teachers in Mamasani city.

  research methodology

  This research was applied in terms of purpose, as well as descriptive correlation in terms of nature and method. The statistical population in this study was all 140 physical education teachers in Mamasani city, and 135 people were tested by total sampling method. In this study, standard questionnaires of spiritual intelligence of Ali Badie et al. (2010), emotional intelligence of Bradbury and Graves (2005) and quality of work life of Richard Walton (2012) were used. Pearson correlation test, regression analysis and SPSS software were used to answer the research questions.

  Findings

  The results of Pearson correlation test showed that emotional intelligence and spiritual intelligence had a significant relationship with the quality of teachers' work life and also the results of regression analysis test showed that the dimensions of emotional intelligence (self-awareness and social awareness) and dimensions of spiritual intelligence (general thinking and belief dimension, ability of dealing with and interacting with problems and self-awareness, love and interest) have the power to predict the quality of work life of teachers.

  Keywords: emotional intelligence, spiritual intelligence, Quality of Work Life, Physical Education Teachers Mamasani City
 • Sedighe Kargarkhorami, Effat Abbasi * Pages 77-88
  Introduction

  When educational institutions were closed following the outbreak of corona virus pandemic, virtual education has become doubly important around the world and it has entered the field of formal education in schools and universities, replacing face-to-face teaching and education. This created some opportunities and also challenges in the field of education. The purpose of this study was to investigate virtual education in primary schools in Khorrambid city.

  Research Methodology

  The research method was survey and the statistical population was female primary school teachers in Khorrambid city in the academic year 2020-2021, whose number was 137 and among them, 101 people were selected through stratified random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire on the effectiveness of virtual education in primary schools from the teachers' point of view. After compiling the questions, the questionnaire was given to the supervisor and three professors of primary education major and its face and content validity was confirmed. Also, the internal consistency of the questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha, the value of which was 0.87 for the whole questionnaire. Data were analyzed using t-test using SPSS software version 22.

  Findings

  The results indicated that in all dimensions of the questionnaire, teachers' views were towards moderate to high options and virtual education was effective on the doctrinal, moral, scientific, cultural, social, biological, political and economic dimensions of elementary students. According to the obtained results, virtual education can be developed and it can be used effectively in the future as a supplement to face-to-face education.

  Keywords: virtual education, Coronavirus disease, effectiveness
 • Yekta Akhlagh Nik * Pages 89-98
  Introduction

  A teacher is the most effective factor known in school and teachers' job performance is one of the basic indicators of success and continuity of goals of educational organizations and teachers' ability will play an important role in it. The aim of this study was to predict the job performance of teachers based on psychological empowerment.

  Research Methodology

  the Research method was descriptive correlation method and the statistical population included all female teachers in schools in District 4 of Shiraz with 413 people, 198 samples were selected by multi-stage cluster random sampling method. Patterson's Job Performance Questionnaire, Spritzer Psychological Empowerment Questionnaire was used to collect data. Pearson correlation coefficient and multiple regression tests were used to analyze the data.

  Findings

  The results of correlation coefficient showed that job performance has a positive and significant relationship with psychological empowerment. Also, the results of multiple regression with stepwise method showed that among the components of psychological empowerment, meaningful components, trust, effectiveness and competence were the best predictors of teachers' job performance.

  Conclusion

  It seems that to improve the job performance, it is better to know factors that can affect it, so we should improve Psychological Empowerment

  Keywords: job performance, empowerment, psychological empowerment, teachers