فهرست مطالب

تحقیقات آفات گیاهی - سال سیزدهم شماره 1 (بهار 1402)

فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی
سال سیزدهم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فائزه عسگری، سید علی صفوی*، حمیدرضا صراف معیری صفحات 1-14

  در پژوهش حاضر، کنه  (Oudemans, 1929) Blattisocius mali به عنوان یک شکارگر منتخب برای کنترل بیولوژیک پشه قارچ Lycoriella auripila (Winnertz) در سالن های پرورش قارچ خوراکی و گلخانه ها مورد ارزیابی قرار گرفت و ویژگی های زیستی و فراسنجه های جمعیتی آن در شرایط دمایی 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. میانگین کل دوره پیش از بلوغ در این آزمایش، 45/4 روز و میانگین طول عمر افراد بالغ نر و ماده به ترتیب برابر 45/18 و 46/20 روز به طول انجامید. میانگین تعداد روزهای تخم گذاری 88/13 روز و میانگین باروری کل 96/90 (تخم/ماده) به دست آمد. هم چنین، کنه شکارگر B. mali در تغذیه از تخم پشه L. auripila دارای نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) قابل ملاحظه ای برابر با 386/0 بر روز بود و نشان داد که می تواند جمعیت خود را به ازای هر 882/9 روز حدود 551/44 برابر افزایش دهد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که کنه B. mali یک شکارگر بالقوه است که می تواند با موفقیت روی تخم پشهL. auripila رشد و تولید مثل کرده و قادر است چرخه زندگی خود را تکمیل نماید. بنابراین، این شکارگر می تواند به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک مناسب و ایمن در جهت کاهش جمعیت پشه قارچ عمل کرده و به عنوان یک عامل بیوکنترل در کنترل تلفیقی این آفت مورد توجه واقع شود.

  کلیدواژگان: باروری، جدول زندگی، قارچ خوراکی، کنترل بیولوژیک، نرخ ذاتی افزایش جمعیت
 • رقیه آذرنوش، فاطمه یاراحمدی*، وحید کشاورز توحید، علی رجب پور صفحات 15-24
  باکتری های سودوموناس دارای گونه های بسیار زیادی بوده که دارای خصوصیات مختلف می باشند. برخی از گونه های این جنس به عنوان باکتری های محرک رشد گیاهی شناخته می شوند. به تازگی توانایی این باکتری ها در کنترل حشرات آفت شناخته شده است. در این مطالعه تاثیرات کشندگی سه سویه Pseudomonas protegens CHA0، P. soli VF16 و P. persica VKh13 روی تخم و لارو شب پره بید آرد Anagasta keuhniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) به عنوان یک آفت مهم انباری مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور، سوسپانسیونی از سویه های یاد شده در دو غلظت با چگالی نوری 2/0 و 5/0 OD در طول موج 600 نانومتر تهیه شد. لاروهای سن پنجم و تخم های شب پره بید آرد توسط سوسپانسیون های تهیه شده مایه زنی شدند و درصد تلفات آنها 24 ساعت پس از تیمار ثبت شد. بررسی های آماری نشان داد که سویه P. protegens CHA0 دارای بیشترین اثر کشندگی بر روی لارو بید آرد است (16/79 درصد) و سویه P. soli VF16 (15/64 درصد) در جایگاه بعد قرار گرفت. همچنین، مشخص شد سویه P. persica VKh13 فاقد اثر حشره کشی بود. میزان اثربخشی این سویه ها در غلظت 5/0 OD به صورت معنی داری بیشتر از غلظت 2/0 OD ارزیابی شد. تفاوت معنی داری بین حساسیت لاروها و تخم های این حشره نسبت به سویه های مختلف مورد بررسی در این تحقیق مشاهده نشد. بیشترین ماهیت کشندگی در کاربرد غلظت 5/0 OD سویه P. protegens CHA0 روی لاروهای این آفت مشاهده شد. نتایج بویایی سنجی نشان داد زنبورهای پارازیتویید ماده Habrabracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) از بوی لاروهای تیمار شده توسط هر سه سویه به صورت معنی داری اجتناب می کنند. از نتایج این تحقیق برای توسعه برنامه کنترل میکروبی این آفت می توان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آفات انباری، دشمنان طبیعی، کشندگی، کنترل میکروبی
 • الهام رضائی، شهرام آرمیده*، شهرام میرفخرایی، مریم فروزان، جی پی میچاود صفحات 25-38
  کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch ، یک آفت جدی برای بسیاری از محصولات کشاورزی است. استفاده از آفت کش های موثر و رهاسازی عوامل کنترل زیستی از راهکارهای متداول در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات می باشد. در تحقیق حاضر، تاثیر غلظت های مختلف کنه کش های ابرون اسپید® و کنه مایت® روی مرگ و میر کنه تارتن دولکه ای و میزان شکارگری کنه های شکارگر Phytoseiulus persimilis  و Amblyseius swirskii  در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. مقدار LC50 ابرون اسپید® و کنه مایت® برای مرحله تخم این آفت به ترتیب 47/252 و 10/1564پی پی ام (میلی گرم بر لیتر) و برای پوره سن اول، به ترتیب 17/207 و 00/1120 پی پی ام محاسبه شد. بنابراین، نتایج این مطالعه نشان داد که تخم نسبت به پوره سن اول مقاوم تر می باشد. مقادیر مدت زمان لازم برای کشندگی50 درصد (LT50) کنه کش های ابرون اسپید® و کنه مایت® روی پوره سن اول به ترتیب 98/22 و 09/25 ساعت محاسبه شد. بیش ترین میزان تغذیه از تخم و پوره سن اول آلوده به کنه کش ها، بعد از 48 ساعت از زمان سم پاشی در کنه شکارگر P. persimilis مشاهده شد. با توجه به نتایج حاصل، استفاده تلفیقی کنه کش ابرون اسپید® و رهاسازی شکارگر P. persimilis بعد از 48 ساعت، در برنامه های مدیریت تلفیقی این آفت توصیه می شود.
  کلیدواژگان: شکارگر، کشندگی، کنترل زیستی، کنه تارتن، مدیریت تلفیقی آفت
 • فاطمه شفقی*، مریم فروزان، وحید مهدوی، محمدرضا عطاران صفحات 39-49
  شب پره مینوز گوجه فرنگی یکی از آفات مهم گوجه فرنگی در ایران است. پژوهش حاضر به منظور معرفی و جایگزینی حشره کش های جدید و افزایش دامنه حشره کش های موثر در کنترل آفت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار در دو گلخانه گوجه فرنگی در استان های اردبیل و آذربایجان غربی به اجرا در آمد. تیمارها شامل دو دز از حشره کش کلرانترانیلی پرول (2/0 در هزار و 15/0 در هزار)، فلوبن دیامید (3/0 در هزار)، ایندوکساکارب (3/0 در هزار) و شاهد بودند. قبل و بعد از محلول پاشی نمونه برداری از لاروهای زنده انجام شد. ده روز بعد از آخرین نمونه برداری، از هر تکرار 20 عدد میوه به صورت تصادفی انتخاب و درصد آلودگی میوه گوجه فرنگی به این آفت مشخص شد. همچنین، اثرات جانبی حشره کش کلرانترانیلی پرول روی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. نتایج نشان داد که کلرو نترانیلی پرول 2/ 0در هزار، چهارده روز پس از سمپاشی، در استان های آذربایجان غربی و اردبیل به ترتیب با 44/84 و 25/88 درصد کارایی، بیشترین کنترل را روی شب پره مینوز گوجه فرنگی داشت. کمترین درصد آلودگی میوه در دو استان آذر بایجان غربی و اردبیل در تیمار کلرو نترانیلی پرول با دز 2/0 در هزار به ترتیب با 66/1 و 00/10 درصد به دست آمد. کلرونترانیلی پرول با دز 2/0 و 15/0 در هزار به ترتیب باعث کاهش 87/49 و 27/21 درصدی ظهور بالغین زنبور پارازیتویید تریکو گراما نسبت به شاهد شد. با توجه به نتایج به دست آمده، حشره کش کلرونترانیلی پرول با دز 15/0 در هزار برای استفاده در برنامه های مدیریتی شب پره مینوز گوجه فرنگی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: کارایی، شب پره مینوز، برنامه های مدیریتی، گوجه فرنگی
 • علی شعبانی پنبه چوله، مریم عجم حسنی، مولود غلام زاده چیتگر* صفحات 51-61

  مگس میوه مدیترانه (Diptera: Tephritidae)  Ceratitis capitata Wied از مهم ترین و خطرناک ترین آفات انواع درختان میوه در کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد. این تحقیق با هدف مقایسه کارایی برخی مواد جلب کننده و تله در شکار انبوه مگس میوه مدیترانه، در استان مازندران، شهرستان ساری در سال 1399 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با پنج تیمار و در دو باغ شلیل و نارنگی اجرا شد. تعداد حشرات کامل مگس میوه مدیترانه شکار شده در هر تله به تفکیک جنس (نر و ماده) و نیز حشرات غیرهدف، به صورت هفتگی از زمان نصب تله تا پایان نصب (از اوایل تیر ماه تا پایان آذر ماه)، شمارش و ثبت شدند. طبق نتایج، در هر دو باغ، جاذب جنسی تری مدلور در جلب مگس های نر و جاذب های تغذیه در جلب مگس میوه ماده اولویت داشتند. در مجموع هر دو جنس نر و ماده، بیشترین و کمترین تعداد شکار به ترتیب به تیمارهای تری مدلور و کارت زرد تعلق داشت. تاثیر دمای محیط بر جمعیت مگس میوه مدیترانه در باغ نارنگی معنی دار بود، به طوری که کاهش محسوس دما در آذر ماه سبب شد شکار مگس در این ماه کاهش بارزی داشته باشد. حشرات غیرهدف به جاذب های غذایی سراتراپ و بیولور بیشتر جلب و شکار شدند. در مجموع، تله مک فیل به همراه تری مدلور بیشترین جذب مگس نر را داشت. برای شکار مگس ماده می توان با کاهش تعداد تله های سراتراپ و بیولور به منظور جذب تعداد کمتری حشرات غیرهدف، تعداد تله های بیشتری را به جاذب سراتینکس در باغ اختصاص داد.

  کلیدواژگان: حشرات غیرهدف، جاذب غذایی، جاذب جنسی، مگس میوه مدیترانه
 • جلیل حاجی زاده*، رضا حسینی صفحات 63-68

  در بهار 1402 خسارت شدیدی از کنه های اریوفید روی درختچه های برگ نو پرچینی در شهر رشت مشاهده شد. علایم خسارت شامل بدشکلی جوانه های انتهایی، قهوه ای شدن برگ ها، زنگ زدگی سطح برگ ها، پیچیدگی شدید و قاشقی شدن برگ ها و کاهش رشد گیاه است. تاکنون دو گونه از کنه های اریوفید مرتبط با گیاه برگ نو در استان گیلان به نام های Aculus ligustri (Keifer) و Aceria ligustri (Keifer) از استان گیلان گزارش شده اند. در بررسی اخیر مشخص شد که هر دو گونه با هم روی برگ نو پرچینی حضور دارند و خسارت هر دو گونه نیز به یکدیگر شباهت دارد. این کنه های اریوفید به دو گونه برگ نو موجود در استان گیلان شامل برگ‏نو معمولی یا پرچینی (Ligustrum ovalifolium) و برگ نو محلی یا مندارچه (Ligustrum vulgare) صدمه می زنند. زمستانگذرانی این کنه ها به صورت کنه ماده دیوتوژن داخل جوانه های برگ نو است و در اواخر زمستان در جوانه تخمگذاری می کنند، سپس کنه های بهاره یا پروتوژن به برگ ها انتقال می یابند. فعالیت کنه روی برگ از اوایل بهار آغاز و تا تابستان ادامه دارد. به منظور کنترل خسارت کنه لازم است اقدامات لازم در اوایل بهار و هم زمان با انتقال کنه ها از جوانه به برگ انجام شودکه در غیر این صورت خسارت شدید کنه به صورت بدشکلی و کاهش رشد گیاه به ویژه روی درختچه های برگ نو پرچینی بروز می کند.

  کلیدواژگان: برگ نو، رشت، صدمه، کنه گالزا
 • محمدسعید امامی*، محمدحسن بشارت نژاد، جواد کریم زاده اصفهانی، آرزو سامی، علی نوروزی صفحات 69-73
  کرم گلوگاه انار آفت کلیدی میوه انار در ایران است و در دو مرحله درختی و انباری به طور متوسط تا 45 درصد به محصول انار خسارت می زند. در این پژوهش، کنترل کرم گلوگاه انار به روش تلفیقی در دو استان اصفهان (شهرستان شهرضا) و قم (شهرستان جعفرآباد) در سال زراعی 1401-1400 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار شامل تلفیق روش های کنترلی و شاهد (بدون هیچ گونه عملیات کنترل) در 4 تکرار انجام شد. تیمار کنترل تلفیقی شامل دو مرحله پرچم زدایی گل های اول انار در خرداد (یک مرحله در نیمه اول و یک مرحله در نیمه دوم)، چهار مرحله پاشش کایولین فرآوری شده سپیدان با غلظت پنج درصد (در نیمه ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور)، دو نوبت جمع آوری انارهای آلوده (آخر خرداد و مرداد) و نگهداری پوشش سبز در باغ بود. نتایج نشان داد آلودگی میوه های انار در اصفهان و قم به ترتیب 51 و 7/61 درصد نسبت به شاهد کاهش و عملکرد به ترتیب 8/119درصد (معادل 69/3 کیلوگرم بر درخت) و 15/34 درصد (معادل 73/3 کیلوگرم بر درخت) افزایش یافت. با تلفیق روش های کنترل، سودی حدود 5 برابر هزینه ها به دست آمد. یافته های مطالعه حاضر نشان داد مدیریت تلفیقی کرم گلوگاه انار پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مطلوبی را به همراه دارد.
  کلیدواژگان: Ectomyelois ceratoniae، پرچم زدایی، کائولین فرآوری شده
|
 • F. Asgari, S. A. Safavi *, H. Sarraf-Moayeri Pages 1-14

  In this study, the predatory mite Blattisocius mali was evaluated as a candidate predator for the biological control of fungus gnat, Lycoriella auripila in mushroom cultivation salons and greenhouses and its biological characteristics and population parameters were investigated under laboratory conditions at 25 °C, 70±5 % relative humidity and 16:8 h (L:D) photoperiod. The mean of the total pre-adult period in this experiment was 4.45 days and the lifespan of male and female adults was 18.45 and 20.46 days, respectively. The mean of the oviposition days was 13.88 days and the fecundity was 90.96 (eggs/female). Also, the predatory mite, B. mali feeding on the eggs of the L. auripila had a significant intrinsic rate of population increase (r) equal to 0.386 day-1 and its population increased about 44.551 times every 9.882 days. The results of this study showed the B. mali is a potential predator that can grow and reproduce and complete its life cycle fed on the eggs of L. auripila, successfully. Therefore, this predator can act as a suitable and safe biological control agent to reduce the fungus gnat population and be considered as a biological control agent in the integrated control of this pest.

  Keywords: Fecundity, Life table, Edible mushroom, biological control, Intrinsic rate of increase
 • R. Azarnoosh, Fatemeh Yarahmadi *, V. Keshavarz Tohid, A. Rajabpour Pages 15-24
  The Pseudomonas bacteria include many species with different characteristics. Some species of the genus are considered as the plant growth stimulants. Recently, the potentials of the bacteria to insect pest control has been documented. In this study, the lethal effects of three strains, Pseudomonas protegens CHA0, P. soli VF16, and P. persica VKh13 to eggs and larvae of Anagasta keuhniella (Zeller) (Lep., Pyralidae) as an important stored product pest was studied. For this purpose, two concentrations of each strain, 0.2 and 0.5 OD at the wavelength of light of 600 nm, were provided and the 5th instar larvae and eggs of A. keuhniella were treated and the mortalities were recorded after 24h. Statistical investigations indicated that the strain P. protogens CHA has the highest mortality rate (79.16%) and after that, the strain P. soli VF16 (64.15%). Furthermore, it is demonstrated that the strain P. persica VKh13 has not the insecticidal property. The bacterial efficacy at suspension concentration 0.5 OD was significantly more than 0.2 OD. No significant difference was observed between susceptibility of the pest larva and eggs to different investigated strains in the study. The highest mortality was observed in application of the concentration 0.5 OD of P. protogens CHA on the pest larvae. Olfactory trials indicated that the female parasitoid wasps, Habrabracon hebetor, significantly avoided from treated larvae by all of the three strains. The results can be used for developing the microbial control of the pest.
  Keywords: Microbial control, Mortality, natural enemies, stored product pest
 • E. Rezaei, Sh. Aramideh *, Sh. Mirfakhraie, M. Forouzan, J. P. Michoud Pages 25-38
  Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch, is a serious pest for many agricultural crops. Use of effective pesticides and release of biological control agents are common methods in integrated pest management programs. In the present research, effect of different concentrations of Ebron Speed® and Kane Mite® on mortality of two-spotted spider mite and number of predatory mites Phytoseiulus persimilis and Amblyseius swirskii were investigated in laboratory conditions. LC50 values of Ebron speed® and Kane Mite® were calculated for egg stage of this pest as 252.47 and 1564.10 ppm, and for protonymph stage, as 207.17 and 1120.00 ppm, respectively. Therefore, results of this study showed that egg is more resistant stage than protonymph stage. Time required for 50% lethality (LT50) of Ebron Speed® and Kane Mite® on protonymph stage as 22.984 and 25.097 hours were calculated, respectively. The highest amount of feeding on eggs and protonymph stages infected with acaricides after 48 hours from time of spraying in predator mite P. persimilis was observed. According to results, use of Ebron Speed® and release of P. persimilis predator after 48 hours are recommended in the integrated pest management programs of this pest.
  Keywords: biological control, Integrated pest management, lethality, Predator, two-spotted spider mite
 • F. Shafaghi *, M. Fourouzan, V. Mahdavi, M. R. Attaran Pages 39-49
  Tomato leafminer is one of the most important pests of this crop in Iran. The objective of this study was to introduce and replace new insecticides and to increase the range of effective insecticides in pest control. The experiment was conducted as a randomized complete block design with five treatments in two tomato greenhouses in Ardabil and West Azarbaijan provinces. The experimental treatments included two doses of Chlorantraniliprole, (0.2 g/lit and 0.15g/lit) Flubendiamide (0.3/1000 g/lit), Indoxacarb (0.3/1000ml/lit) and Control. The live larvae were sampled before and after spraying. Ten days after the last sampling, 20 fruits were randomly selected from each replicate and the percentage of infected tomato fruit was determined. Additionally, the side effects of Chlorantraniliprole on the parasitoid wasp Trichogramma brassicae were investigated in laboratory conditions. The results showed that the treatment of Chlorantraniliprole 0.2/1000, fourteen days after spraying in West Azarbaijan province with 84.44% and in Ardabil province with 88.25% efficiency was most effective in controlling tomato leafminer. In the two provinces of West Azarbaijan and Ardabil, Chlorantraniliprole 0.2/1000 1, with 1.66 and 10.00 percent, respectively, had the lowest number of infected fruits among the treatments. Moreover, the application of Chlorantraniliprole at 0.2 /1000 and 0.15 /1000 reduced the emergence of adult Trichogramma parasitoids by 49.87 ± 4.3% and 21.27 ± 2.4%, respectively, compared with the control. According to the obtained results Chlorantraniliprole at 0.15 /1000 is recommended for use in the management programs of this pest.
  Keywords: Efficiency, Leaf miner, management programs, Tomato
 • A. Shabani Panbehcholeh, M. Ajam Hassani, M. Gholamzadehchitgar * Pages 51-61

  Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata Wied (Diptera: Tephritidae) is one of the most important and dangerous pests of fruit trees in different countries including Iran. This study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of some attractants and traps in mass trapping of Mediterranean fruit flies in Mazandaran province, Sari city, in 2020. The experiment was conducted in the form of a randomized complete block design with 5 treatments in two orchards, Nectarine and Tangerine. The number of fruit fly insects caught in the trap separately by gender (male and female) and non-target insects was counted and recorded weekly from the time of installation of the traps until the end of the installation (from July to December). According to the results, in both orchards, trimedlure sexual attractants and feeding attractants were preferred in attracting male and female fruit flies, respectively. In total, both male and female sexes, the highest and lowest number of trapping belonged to trimedlure and sticky yellow card treatments, respectively. The effect of temperature on the Mediterranean fruit fly population in tangerine orchard was significant, so that the noticeable decrease in temperature in December caused a significant decrease in fly hunting in this month. Non-target insects were more attracted and captured by ceratrap and biolure food attractants. In general, Mcphil trap with trimedlure had the maximum captured of male flies. For capturing female flies, by reducing the number of ceratrap and biolure traps in order to attract less number of non-target insects, more traps can be allocating to ceratinex attractor in orchard.

  Keywords: Food attractants, Mediterranean fruit fly, Non-target insects, Sexual attractant
 • J. Hajizadeh *, R. Hosseini Pages 63-68

  In the spring of 2023, a severe damage of eriophyid mites was observed on the privet shrubs in Rasht city, Iran. The damage symptoms include deformity of terminal buds, browning of leaves, rusting of leaves surface, severe leaf twisting, spooning of leaves, and reducing of plant growth. So far, two species of eriophyid mites associated with privet shrubs, namely Aculus ligustri (Keifer) and Aceria ligustri (Keifer) have been reported from Guilan province, Northern Iran. In the recent survey, it was found that both species are present together on the hedge privet and cause similar damage. These eriophyid mites damage to two abundant species of privet in Guilan province, including common or hedge privet (Ligustrum ovalifolium) and local privet or Mandarche (Ligustrum vulgare). These mites overwinter in the form of deutogyne female inside the buds of privet and lay eggs in the buds at the end of winter, then spring form of mites or protogynes are transferred to the leaves. The activity of the mite on privet starts from early spring and continues until summer. In order to control mites damage, it needs to apply the necessary control measures in early spring at the same time that mites move from buds to leaves, otherwise, the severe mite damage occurs in form of deformity and plant growth decrease, especially in privet hedge shrubs.

  Keywords: Privet, Rasht, Damage, Gall mites
 • M. S., Emami *, M. H. Besharatnejad, J. Karimzadeh, A. Saami, A. Nowroozi Pages 69-73
  The carob moth (CM) is the key pest of pomegranate fruit in Iran, and it causes damages up to 45% on the pomegranate yield in both the field and storage stages. In the present study, control of CM was investigated by integrating the control methods in two different provinces, Isfahan (Shahreza county) and Qom (Jafarabad county) during 2021-2022. The experiment was conducted in a randomized complete block design with two treatments, including integrated control of CM and check (without any control operation) in 4 replications. Integrated control treatment included two stages of stamen elimination of the flowers in June (the first and second half), four times spraying of Sepidan processed kaolin with 5% concentration (the middle of June, July, August and September), two times of collecting infested fruits (end of June and August) and maintaining the green cover of orchard. The results showed that infestation was decreased 51.0% and 61.7% in Isfahan and Qom compared with control respectively. In addition, the yield was increased 119.8% (3.69 kg/tree) and 34.15% (3.73 kg/tree) in Isfahan and Qom compared with control respectively. By integrating the control methods, a profit equivalent to 5 times more than the costs were obtained. The findings of the present study indicated that the integrated management of CM would results in desirable economic, social and environmental outcomes.
  Keywords: Ectomyelois ceratoniae, processed kaolin, stamen elimination