فهرست مطالب

مشاوره و روان درمانی خانواده - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 32، پاییز و زمستان 1400)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 32، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • کبری ناموران گرمی*، علیرضا مرادی، ولی الله فرزاد، کیانوش زهراکار صفحات 1-24
  وجود کشش در رابطه زناشویی جهت ایجاد علاقه میان همسران ضروری است. افراد و گروه های گوناگون احتمالا کشش را به شیوه های گوناگونی درک و تفسیر می کنند. هدف این پژوهش نمودشناسی کشش زناشویی در میان زوج های ایرانی با رویکرد کیفی بود. شرکت‎کنندگان 17 نفر از زنان و مردان ایرانی دارای تجربه زندگی مشترک با همسر به روش نمونه گیری هدفمند با بیشترین گوناگونی انتخاب شدند. داده‏ها از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته، با پرسیدن پرسش های باز درباره اهداف پژوهش گردآوری شد. داده ها با روش تحلیل درون مایه کیفی سنتی تحلیل شد. بر پایه برآیندها، شرکت‎کنندگان در پژوهش کشش زناشویی را همچون دوست داشتنی بودن و خوشایندی رابطه زناشویی ادراک می کنند و کشش زناشویی دربرگیرنده دو مقوله اصلی کشش همسر (دربرگیرنده مولفه های کشش ظاهری، عاطفی، رفتاری، فکری، اخلاقی و اجتماعی) و کشش رابطه همسری (دربرگیرنده مولفه های پایداری، لذت، خوشنودی، آرامش و شادی) بود. بررسی مفهوم کشش زناشویی در بافت های فرهنگی دیگر و فرآوری ابزار برای سنجش آن و توجه به ابعاد مفهومی کشش زناشویی در آموزش، ارزیابی، مشاوره و درمان زناشویی، پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: نمودشناسی، کشش زناشویی، همسرها، همسران ایرانی، پژوهش کیفی
 • سیده طیبه زمانی، امید عیسی نژاد* صفحات 25-66

  طلاق و تعارض زناشویی یکی از عوامل برجسته در بروز بسیاری از رفتارهای مخرب در خانواده و جامعه است. هدف این فرا تحلیل آشکار ساختن تراز تاثیر رویکردهای زوج درمانی و خانواده درمانی (درمان های موج سوم، رویکردهای پست مدرن، رویکردهای منظومه ای، شناختی رفتاری، طرح واره درمانی، زوج درمانی گاتمن، روابط شی و ایماگوتراپی) روی کاهش طلاق زوجین در آستانه طلاق بود. این پژوهش با به کارگیری روش فرا تحلیل با یکپارچه کردن نتایج پژوهش ها گوناگون، اندازه اثر رویکردهای زوج درمانی و خانواده درمانی بر روی کاهش طلاق را مشخص می کند. 19 پژوهش که ازلحاظ روش شناختی شایستگی بررسی داشتند و در داخل جمهوری اسلامی ایران  طی سال های 89 تا 98 ه. ش انجام شده بودند انتخاب شدند و فرا تحلیل بر روی آن ها انجام شد. منابع جستجوی داده ها پایگاه اطلاعات علمی (SID) ، پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)  ، بانک اطلاعات نشریات ایران (Magiran)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بود. تجزیه وتحلیل داده ها و محاسبه اندازه اثر با استفاده از نرم افزار  CMA2 و شاخص  g هجز انجام شد. یافته های این فرا تحلیل نشان داد که تراز اندازه اثر زوج درمانی و خانواده درمانی بر زوجین در آستانه طلاق برای اثرات ثابت (73/0) و اثرات تصادفی (34/0) است. بررسی ناهمگنی اثرات با استفاده از آزمون کیو کوکران (Cochran's Q) نشان داد مجذور I برابر با 63/96 و مقدار Q برابر با 47/2502  و معنی دار است (01/0 > p). درنتیجه اندازه های اثر ناهمگن بوده و برای تحلیل تاثیرات باید مدل تصادفی مدنظر قرار گیرد. لذا مقدار اثر تصادفی که 34/0 است، به عنوان شاخص اندازه تاثیر پذیرفته می شود. مطابق جدول کوهن اندازه اثر 34/0 کوچک ارزیابی می شود. یافته ها نشان دهنده آن است که تراز موفقیت اثربخشی رویکردهای زوج درمانی و خانواده درمانی روی زوجین در آستانه طلاق موثرتر از عدم درمان است ولی نه تااندازه ای که به عنوان درمان های درخور برای زوجین در آستانه طلاق یادکرد. بر این اساس اندازه اثر به دست آمده در پژوهش های صورت گرفته در بازه کوچک قرارگرفته است. درمانگران در فرایند درمان افزون بر رویکردهای درمانی باید به عوامل مغفول مانده که در این مقاله تشریح شده است توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: خانوادره دمانی، زوج درمانی، فراتحلیل، طلاق
 • محمدرضا تابع جماعت، محمد عسگری*، مالک میرهاشمی، نسرین باقری صفحات 67-100

  تعارض زناشویی سرمایه روان شناختی را کاهش می دهد و روی سلامت بدنی و روانی همسران تاثیرات ناگواری می گذارد. پژوهش های قبلی نشانگر خودکارآمدی نظریه انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل در کاهش تعارض زناشویی همسران بوده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف هم سنجی تاثیر رویکرد مبتنی بر نظریه انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل بر سرمایه های روان شناختی زوجین دارای تعارضات زناشویی بود. این پژوهش به روش آزمایشی با طرح گروه کنترل نامعادل با بیش از یک گروه آزمایش انجام شد. بدین منظور از زوجین دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه سه شهر تهران با تجربه حداقل یک سال زندگی مشترک با روش نمونه گیری در دسترس، 30 زوج (60 زن و شوهر) انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی 1، آزمایشی 2 و کنترل جایگزین شدند. داده ها قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه سرمایه های روان شناختی (Luthans, Youssef, & Avolio,  2007) گردآوری شد. تحلیل داده ها با تحلیل کوواریانس نشان داد که اجرای نظریه انتخاب و تحلیل رفتار متقابل بر مولفه های خودکارآمدی (01/0> P ، 15/10 =  (53 و 2)F) و امیدواری (01/0> P ، 18/14 =  (53 و 2)F) و خوش بینی (01/0> P ، 72/9 =  (53 و 2)F) سرمایه روان شناختی را در سطح 01/0 و مولفه تاب آوری (05/0> P ، 78/4 =  (53 و 2)F) آن را در سطح معناداری 05/0 تحت تاثیر قرار داده است. ولی تفاوت اثر متغیر مستقل بر هیچ یک از مولفه های سرمایه روان شناختی معنی دار نبود. یافته ها نشان داد که تفاوت اثربخشی هر دو متغیر مستقل بر مولفه های سرمایه روان شناختی معنی دار نبود؛ بنابراین به کارگیری هر دو روش جهت افزایش سرمایه روان شناختی زوجین متعارض به مشاورین و روان درمانگران توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تحلیل ارتباط متقابل، تعارض زناشویی، نظریه انتخاب، سرمایه روان شناختی
 • احمد امانی*، آرزو یاری صفحات 101-132

  ظام خانواده دارای ظرفیت کاهش رنج های اعضای آن  است و وضیت ارتباطی و هیحانی زوجین نقش بنیادی در ایمنی روانی این نظام دارد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش غنی سازی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر الگوهای ارتباطی و تنظیم شناختی هیجانی زوجین پرداخت. روش پژوهش نیمه آزمایشی (پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه) بود. جامعه آماری شامل کلیه زوج های مراجعه کننده به مراکز خدمات روان شناختی و مشاوره شهر قروه در نیمسال دوم 1396 و نیمسال اول 1397 بود (70 زوج) که بر اساس معیارهای ورود و خروج 40 نفر از داوطلبان انتخاب و به طور تصادفی به شیوه اختصاص فرد به گروه در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس برای آزمودنی های گروه آزمایش جلسات آموزش غنی سازی به صورت گروهی برگزار شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه الگوهای ارتباطی Christensen & Sullaway (1984) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط Garnefski (2001) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره در نرم افزار SPSS تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که عمل آزمایشی موثر بوده است؛ یعنی آموزش غنی سازی مبتنی بر رویکرد درمان پذیرش و تعهد بر بعد سازنده متقابل در زوجین دارای تاثیر معناداری بوده است (01/0>P). همچنین آموزش غنی سازی مبتنی بر رویکرد درمان پذیرش و تعهد بر بعد سرزنش خود در زوجین دارای تاثیر معناداری بوده است (01/0>P). بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، آموزش غنی سازی مبتنی بر درمان تعهد و پذیرش می تواند باعث بهبود الگوهای ارتباطی و تنظیم شناختی هیجان در زوجین شود و در کاهش تنش ها و چالش های ارتباطی زوجین موثر باشد.

  کلیدواژگان: غنی سازی، درمان پذیرش و تعهد، الگوهای ارتباطی، تنظیم هیجانی شناختی
 • فرهاد اصغری*، علی صیادی، مرجان انتظاری صفحات 133-174
  به کارگیری مداخلات فراخور برای کاهش تعارضات زوجین اهمیت بسزایی دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر باهدف هم سنجی اثربخشی برنامه ایجاد پیوندهای خانوادگی پایدار و درمان متمرکز بر هیجان بر تاب آوری، بی آلایشی و تنظیم شناختی هیجان در زوجین متاهل و متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان رشت صورت گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به شیوه پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دربرگیرنده همه زوجین متاهل و متعارض ارجاع داده شده از سوی اداره بهزیستی به مراکز مشاوره شهرستان رشت در سال 1398 بودند. از این جامعه 36 نفر از زوجین با داشتن ملاک های ورود به پژوهش، به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در سه گروه 12نفری قرار گرفتند؛ ولی به دلیل افت آزمودنی ها تعداد نفرات هر گروه به 10 نفر رسید. برنامه ایجاد پیوندهای خانوادگی پایدار و درمان متمرکز بر هیجان در گروه های آموزش به مدت 8 جلسه 1 ساعته اجرا شد و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. پس از پایان جلسات از هر سه گروه پس آزمون گرفته شد. ابزار های مورداستفاده مقیاس تاب آوری  (Connor & Davidson, 2003)، مقیاس بی آلایشی زناشویی (Walker & Thompson, 1983) و پرسشنامه تنظیم شناختی (Garnefski, 2001) بودند. برای تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه ایجاد پیوندهای خانوادگی پایدار و درمان متمرکز بر هیجان بر تاب آوری، بی آلایشی و تنظیم شناختی هیجان تاثیر معنی داری داشته است (P<0/05). همچنین نتایج نشان داد از میان دو مداخله برنامه ایجاد پیوندهای خانوادگی پایدار و درمان متمرکز بر هیجان، برنامه ایجاد پیوندهای خانوادگی پایدار بر تاب آوری و بی آلایشی زوجین موثرتر از درمان متمرکز بر هیجان است. با توجه به یافته های پژوهش، به مشاوران و روان شناسان پیشنهاد می شود متغیر های تاب آوری، بی آلایشی و تنظیم شناختی هیجان را در کار با زوجین متعارض موردتوجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: ایجاد پیوندهای خانوادگی پایدار، متمرکز بر هیجان، تاب آوری، بی آلایشی، تنظیم شناختی هیجان
 • محمدامین ترابی*، متین صفری، ماندانا خسروی صفحات 175-202

  امروزه پدیده ازدواج سفید، به یکی از مهم ترین دلایل ناپایداری بنیان خانواده تبدیل شده و نبود پژوهش هایی در زمینه مقایسه مولفه های کلیدی زندگی زوجین در ازدواج سفید و شرعی موجب دامن زدن به این پدیده شده است. پژوهش حاضر با هدف، مقایسه میزان خشنودی و کیفیت زندگی زوجین در ازدواج سفید با ازدواج های شرعی انجام شد. این پژوهش، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه ی جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. در جهت انجام این پژوهش به یک مورد کاوی در میان افراد دارای ازدواج های رسمی و افراد دارای ازدواج سفید ساکن در منطقه یک و دو تهران در سال 1399 پرداخته شده است. در این پژوهش 384 نفر از افراد دارای ازدواج های رسمی و افراد دارای ازدواج سفید ساکن در منطقه یک و دو تهران در سال 1399 به عنوان نمونه ی موردپژوهش انتخاب شدند. روش نمونه گیری در ازدواج شرعی تصادفی و در ازدواج سفید هدفمند و گلوله برفی بود. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه خشنودی زناشویی انریچ (Olson et al., 2012) و پرسشنامه کیفیت زندگی اسپینر(Bradbury et al., 2000) استفاده شد که جهت تایید روایی آن، از روایی صوری استفاده شد و برای پایایی آن آلفای کرونباخ استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار  SPSS20  و با استفاده از آزمون T دو گروه مستقل انجام شد. یافته ها نشان داد که با توجه به سطح معناداری (02/0)، بین میزان خشنودی از زندگی در بین افراد با ازدواج سفید و افراد با ازدواج های شرعی تفاوت معناداری وجود دارد.همچنین، با در نظر گرفتن سطح معناداری (01/0) بین میزان کیفیت زندگی در بین افراد با ازدواج سفید و افراد با ازدواج های شرعی تفاوت معناداری وجود دارد.نتایج پژوهش نشان داد: سطح خشنودی و کیفیت از زندگی در بین زوجین سفید و شرعی اختلاف معناداری دارد و بایستی با اتخاذ راهکارهای لازم، بحران ازدواج سفید را کنترل و مدیریت کرد.

  کلیدواژگان: : ازدواج، ازدواج سفید، خشنودی از زندگی، کیفیت زندگی
 • رضا بابایی، فرشاد محسن زاده*، کیانوش زهراکار صفحات 203-236
  فراد در طول دوران زندگی مشترک می توانند افکار طلاق را تجربه کنند که در ادبیات به آن «اندیشه طلاق» می گویند این پژوهش با هدف شفاف سازی عوامل تاثیرگذار بر بروز اندیشه طلاق در بین افراد متقاضی طلاق انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع داده بنیاد است. ازاین رو با 28 فردی که متقاضی طلاق بودند و به یکی از دادگاه های خانواده شماره یک و دو تهران مراجعه کرده بودند با روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه نیمه ساختاریافته ای صورت گرفت و یافته های آن به ترتیب با روش استراوس و کربین (1998) و سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد در شکل گیری اندیشه طلاق چهار عامل عمده نقش اساسی دارد. این چهار عامل عبارت اند از نخست عوامل پیش از ازدواج مانند ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، انتخاب همسر نامناسب و طی نکردن درست فرآیند آشنایی؛ دوم عوامل فردی مانند انتظارات، عدم علاقه مندی به همسر، خستگی روان شناختی؛ سوم عوامل رابطه ای مانند مسیولیت ناپذیری همسر، اختلالات روانی همسر، عدم وجود عشق و علاقه مندی، خشونت خانگی، پیمان شکنی، مشکلات جنسی، تعارضات مکرر و عدم ادراک انصاف در رابطه؛ و چهارم عوامل محیطی مانند اعتیاد، تعارض کار و خانواده، مشکلات مالی و رابطه با خانواده همسر. نتایج پژوهش تاثیر عوامل گوناگونی را نشان داد که منجر به شروع اندیشه طلاق در تفکر فرد می شود اما این عوامل را نمی توان به تنهایی تعیین کننده ی تصمیم به طلاق دانست.
  کلیدواژگان: اندیشه ی طلاق، تصمیم به طلاق، طلاق، متقاضیان طلاق
 • گلاره جلیلی، یحیی یاراحمدی*، فرزاد زندی صفحات 237-262
  هدف از این مطالعه، تدوین مدل علی گرایش به طلاق هیجانی بر اساس ارضای نیازهای بنیادی، باورهای فراشناختی با میانجی گری ادراک رفتارهای فداکارانه همسر بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه ی اجرای آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین شهر کرمانشاه بوند. از میان آنها به شیوه نمونه گیری به صورت در دسترس با توجه به جدول مورگان تعداد 192 زوج (384 نفر) به عنوان حجم نمونه از مناطق مختلف شهر انتخاب شدند. سپس داده های موردنظر با استفاده از پرسشنامه های طلاق هیجانی Gottman (1999) ، ارضا نیازهای بنیادی روانشناختی Guardia, Deci and Ryan's (2000)  باورهای فراشناختی Wells (1997)  و ادراک رفتارهای فداکارانه همسر Harper and Figuerres (2008) جمع آوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری نشان دادند: تاثیر غیرمستقیم باورهای فراشناختی بر طلاق هیجانی از طریق ادراک رفتارهای فداکارانه همسر برابر 47/0 بوده که در سطح 05/0>P معنی دار وجود داشت، تاثیر غیرمستقیم ارضا نیازهای بنیادی بر طلاق هیجانی از طریق ادراک رفتارهای فداکارانه همسر برابر 24/0 بوده که در سطح 05/0>P معنی دار وجود داشت، همچنین تاثیرمستقیم ادراک رفتارهای فداکارانه بر طلاق هیجانی برابر 58/0 بوده که در سطح 05/0>P معنی دار وجود داشت. ادراک رفتارهای فداکارانه همسر عامل مهم و تاثیرگذار در ارتقای سلامت روان است و با شناسایی عوامل همراه با برنامه ریزی صحیح می توان منجر طلاق هیجانی را کاهش داد و نیازهای بنیادین روانشناختی و باورهای فراشناختی را افزایش داد.
  کلیدواژگان: طلاق هیجانی، ارضای نیازهای بنیادی، باورهای فراشناختی، ادراک رفتارهای فداکارانه
 • مجید مستاجران، رضوان السادات جزایری*، مریم فاتحی زاده صفحات 263-302
  یکی از عوامل آسیب رسان به کیفیت زناشویی تعارض زوجین است. تعارض زناشویی سبب بروز مشکلاتی در ساختار خانواده، استحکام و عدم رضایت از زندگی و درنهایت اگر توجهی به این دو مقوله نشود سبب فروپاشی نظام خانواده می شود. ازاین جهت هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان یکپارچه شده متمرکز بر شفقت و هیجان بر تعارض زناشویی زنان شهر اصفهان قرار گرفت. بدین منظور در این پژوهش که از نوع منفرد A-B-A بود از بین زنان متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره (تماشا و رضوی) شهر اصفهان در سال 99 سه زن که شرایط شرکت در پژوهش را داشتند به صورت هدفمند انتخاب شد و توسط پرسشنامه تعارض (sanaii, barati & Bustani, 2009) مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از احراز تعارض زناشویی بالا و دریافت رضایت جهت شرکت در پژوهش، ایشان در طی 3 ماه، هفته ای یک بار در جلسات درمانی مبتنی بر تلفیق درمان های متمرکز بر شفقت و هیجان (محقق ساخته) به مدت 60 دقیقه به صورت انفرادی شرکت نمودند. در اثنا این پژوهش، افراد شرکت کننده به منظور تعیین خط پایه و پیشرفت درمانی قبل، حین و بعد مداخله، 12 بار به پرسشنامه مذکور پاسخ دادند. برای تحلیل نتایج از شاخص توصیفی و آمار استنباطی تحلیل دیداری استفاده شد. درصد بهبودی تعارض زناشویی سه زن در مرحله مداخله به ترتیب 30-31-33 درصد به دست آمد که حکایت از تاثیر درمان یکپارچه شده مذکور بر تعارض زناشویی زنان شرکت کننده دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که درمان یکپارچه شده مبتنی بر شفقت و هیجان، منجر به تنظیم هیجان در یک بستر معنایی شده و کاهش تعارضات زناشویی را در پی داشته است. ازاین جهت می توان نتیجه گرفت که درمان یکپارچه شده مذکور برای کاهش تعارض زناشویی زنان متعارض موثر است. ازاین رو پیشنهاد می شود  برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش تعارضات زناشویی زنان متعارض از این درمان استفاده شود.
  کلیدواژگان: تعارض زناشویی، درمان متمرکز بر شفقت، درمان متمرکز بر هیجان، درمان یکپارچه شده، زنان متاهل
|
 • Kobra Namvaran Germi *, Alireza Moradi, Valiollah Farzad, Kianoush Zahrakar Pages 1-24
  Background
  Attraction in the marital relationship is necessary to create interest between spouses. Different individuals and groups probably perceive and interpret marital attraction in different ways.
  Objective
  The objective of this research was the phenomenology of marital attraction among Iranian spouses using a qualitative.
  Method
  The participants were 17 Iranian women and men who had the experience of common-life with their spouses by purposive sampling with maximum variation (2016-2017). The data were gathered through semi-structured interviews by asking open questions about the research goals. The data were analyzed through Conventional Qualitative Content Analysis.
  Findings
  According to the findings, the participants perceive marital attraction as a lovable and pleasant marital relationship. Marital attraction involves two main categories: attraction of spouse (including appearance, emotional, behavioral, intellectual, moral, and social attraction) and attraction of marital relationship (including consistency, joy, satisfaction, tranquility, and happiness).
  Conclusion
  Studying the concept of marital attraction in other cultural contexts, providing an instrument for its assessment, using marital attraction conceptual dimensions in marital training, evaluating, counseling, and therapy, were suggested.
  Keywords: Phenomenology, marital attractiveness, spouses, Iranian spouses, qualitative researc
 • Sayedeh Tayebeh Zamani, Omid Isanejhad * Pages 25-66
  Background

  Divorce and marital conflict are important factors in the occurrence of many destructive behaviors in the family and society.

  Objective

  The purpose of this meta-analysis was to determine the effect of couple therapy and family therapy approaches (third-wave therapies, postmodern approaches, systemic, cognitive-behavioral approaches, schema therapy, Guttman's couple therapy, object relationships, and imago-therapy) on reducing divorce couples approaching divorce.

  Method

  This research uses a meta-analysis method to integrate the results of different research to determine the extent of the effect of couple therapy and family therapy approaches on reducing divorce. 19 studies that were methodologically reviewable and were conducted within the Islamic Republic of Iran during the years 89 to 98 were selected and a meta-analysis was performed on them. The data search sources were the Scientific Database (SID), Noormags, Magiran,  The comprehensive portal of humanities (ensani.ir), and the Islamic World Science Citation Database (ISC). Analysis Data and effect size calculations were performed using CMA2 software and hedge g index.

  Findings

  The findings of this meta-analysis showed the magnitude of the effect of couple therapy and family therapy on couples on the approaching of divorce for fixed effects (0.73) and random effects (0.34). Examination of the heterogeneity of the effects using Cochran's Q test showed that square I is equal to 96.63 and the value of Q is equal to 2502/47 and is significant (p <0.01). As a result, the effect sizes are heterogeneous and a stochastic model should be considered to analyze the effects. Therefore, the value of the random effect, which is 0.34, is taken as the effect size index. According to Cohen's table, the effect size is estimated to be 0.34 small.  

  Conclusion

  Findings show that the success rate of couple therapy and family therapy approaches for couples approaching divorce is more effective than no treatment, but not to the extent that it is mentioned as a suitable treatment for couples on the verge of divorce. Based on this, the size of the effect obtained in the research is in a small range. In addition to therapeutic approaches, therapists in the treatment process should pay attention to the neglected factors described in this article.

  Keywords: couple therapy, divorce, Family Therapy, Meta-Analysis
 • MohammadReza Tabe Jamaat, Mohamad Asgari *, Malek Mir Hashemi, Nasrin Bagheri Pages 67-100
  Background

  Marital conflict reduces psychological capital, and it has adverse effects on the physical and mental health of the spouses. Previous research has shown the effect of the approach based on choice theory and transactional analysis in reducing marital conflict between spouses.

  Objective

     The present study aims to compare the effect of the approach based on choice theory and transactional analysis on the psychological capital of couples who have marital conflicts.

  Method

  This research was conducted by experimental method with pre-test and post-test design and with an unbalanced control group with more than one experimental group. For this purpose, out of all couples with marital conflicts who were referred to counseling centers in the third district of Tehran with at least one year of living together with the available sampling method,30 couples(60 husbands & wives) were selected and randomly substituted into three groups of experimental 1, experimental 2, and control. The data before and after the experiment were gathered by the Psychological Capitals Questionnaire )Luthans, Youssef, & Avolio, 2007(. 

  Findings

  The data analysis with covariance analysis showed that interventions of choice theory and transactional analysis have a significant effect on the components of self-efficacy (P <0.01, F = 10.15) and hope (P <0.01, F = 14.18) and optimism (P <0.01, F = 9.72) psychological capital at the level of 0.01 and resilience (P <0.05, F = 4.78) was significant. But the difference in the effect of the independent variable on any of the components of psychological capital was not significant.

  Conclusion

   The results showed that the difference between the effectiveness of both independent variables on the increasing of the components of psychological capital was not significant. Therefore, applying both methods by counselors and psychotherapists to increase the psychological capital of couples involved in marital conflict can be recommended.

  Keywords: Transactional Analysis, marital conflict, choice theory, Psychological Capital
 • Ahmad Amani *, Arezoo Yari Pages 101-132
  Background

  The family system can reduce the sufferings of its members, and the communication and emotional state of the couple play a fundamental role in the psychological safety of this system.

  Objective

  This study aimed to investigate the effect of enrichment training based on acceptance and commitment therapy on communication patterns and emotional cognitive regulation of couples.

  Method

  The study method is quasi-experimental (pre-test-post-test with the control group). The statistical population included all couples referring to psychological and counseling centers in Qorveh and 40 volunteers were selected based on entry and exit criteria and randomly assigned to the group in experimental and control groups. Then, enrichment training sessions were held in groups for the experimental group and the control group did not receive any intervention. For data collection, the Communication Patterns Questionnaire by Christensen & Sullaway (1984) and the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire by Garnefski (2001) were used. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance in SPSS software.

  Findings

  The results of the present study showed that the experimental intervention was effective. That is, enrichment training based on the approach of acceptance and commitment treatment has a significant effect on the reciprocal constructive dimension in couples (P<0.001). Also, enrichment training based on the approach of acceptance and commitment treatment has a significant effect on the dimension of self-blame in couples (P<0.01).

  Conclusion

  Based on the findings of the present study, enrichment training based on commitment and acceptance therapy can improve communication patterns and cognitive regulation of emotion in couples and be effective in reducing couples’ tensions and communication challenges.

  Keywords: acceptance, commitment therapy, Communication Patterns, cognitive emotional regulation, enrichment
 • Farhad Asghari *, Ali Sayadi, Marjan Entezari Pages 133-174
  Background
  It is important to use appropriate interventions to reduce couples' conflicts.
  Objective
  According to this, the purpose of this study was to compare the effectiveness of Creating Lasting Family Connections and Emotion-Focused Therapy on resiliency, intimacy, and cognitive emotion regulation in married and conflicted couples referred to counseling centers in Rasht.
  Method
  The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest with the control group. The statistical population included all married and conflicted married couples referred to counseling centers in Rasht in 2019. Thirty-six couples were selected by a convenience sampling method and were randomly assigned into three groups of 12 people. But because of the drop in the number of people in each group changed to 10 individuals. Creating Lasting Family Connections program and Emotion Focused Therapy were administered in training groups for 8 sessions for 1 hour and the control group did not receive any treatment. At the end of the sessions, a post-test was taken from all three groups simultaneously. The instruments used were Resilience Scale Scale(Connor & Davidson,2003), Marital Intimacy Scale(Walker & Thompson,1983), and Garnefski Cognitive Emotion Regulation Questionnaire(Garnefski,2001). Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.
  Findings
  The results showed that the Creating Lasting Family Connections program and Emotionally Focused Therapy had a significant effect on resilience, intimacy, and cognitive emotion regulation(P<0.05). The results also showed that between the two interventions of Creating Lasting Family Connections program and Emotion-Focused Therapy, Creating Lasting Family Connections program on the resilience and the intimacy of couples was more effective than Emotion-Focused Therapy.
  Conclusion
  Based on the results of the present study, psychologists and family counselors are suggested to consider the variables of resilience, intimacy, and cognitive emotion regulation in working with conflicting couples according to the findings of the study.
  Keywords: creating lasting family connections, Emotion-Focused Therapy, Resilience, intimacy, cognitive emotional regulation
 • MohammadAmin Torabi *, Matin Safari, Mandana Khosravi Samani Pages 175-202
  Background

  Today, the phenomenon of white marriage has become one of the most important reasons for the instability of the family foundation, and the lack of research on comparing key components of couples' lives in white and religious marriage has fueled this phenomenon.

  Objective

  This study aimed to compare the satisfaction and quality of life of couples in white marriages with Sharia marriages.

  Method

  This research is a descriptive survey in terms of applied purpose and terms of the data collection method. To conduct this research, a case study was conducted among people with formal marriages and people with white marriages living in the north of Tehran in 2021. In this study, 384 people with formal marriages and people with white marriages living in the north of Tehran in 1399 were selected as the sample. The sampling method in random marriages was random and in white marriages, it was targeted and snowballed. To conduct this study, the Enrich Marital Satisfaction Questionnaire (Olson et al., 2012) and Spinner Quality of Life Questionnaire (Bradbury et al., 2000)were used. To confirm its validity, face validity was used and Cronbach's alpha was used for its reliability. Data were analyzed using SPSS20 software and two independent groups using a t-test.

  Findings

  Findings showed that according to the level of significance (0.02), there is a significant difference in life satisfaction between people with white marriages and individuals with Sharia marriages. Also, considering the level of significance (0.01) in the quality of life among individuals There is a significant difference between white marriages and individuals with sharia marriages. 

  Conclusion

   The results showed: the level of satisfaction and quality of life is significantly different between white and sharia couples and the crisis of white marriage should be controlled and treated by adopting the necessary strategies.

  Keywords: marriage, white marriage, Life satisfaction, quality of life
 • Reza Babaei, Farshad Mohsenzadeh *, Kianoush Zahrakar Pages 203-236
  Background
  Individuals can experience thoughts of divorce at all stages of marriage, often referred to in the literature as "divorce Ideation".
  Objective
  This research was conducted to clarify the factors influencing the occurrence of divorce among people applying for divorce.
  Method
  The present research method is qualitative and grounded theory. For this purpose, through a purposeful sampling method, semi-structured interviews were conducted with 28 individuals who were seeking divorce and guided to family courts 1 and 2 in Tehran. Data analysis started using Strauss and Corbin's (1988) microanalysis method for grounded theory and findings were obtained through three coding steps, open, Axial, and selectively analyzed.
  Findings
  Findings showed that four factors before marriage (forced marriage, early marriage, choosing the wrong spouse and not going through the dating process properly), individual factors (expectations, lack of interest in the spouse, psychological fatigue), relationship (Spouse irresponsibility, spouse's psychological disorders, lack of love and affection, domestic violence, breach of contract, sexual problems, frequent conflicts, lack of fairness in the relationship), and environmental (addiction, work-family conflict, financial issues, relationship with spouse family) in the formation of thought Divorce is involved.
  Conclusion
  The results highlight the influence of various factors related to divorce in the individual's thoughts, but these factors independently do not lead to the decision to divorce.
  Keywords: divorce, divorce applicants, Divorce Ideation, the decision to divorce
 • Gelareh Jalili, Yahya Yarahmadi *, Frarzad Zandi Pages 237-262
  Objective
  The purpose of this study was to the causal model of the tendency to emotional divorce based on the satisfaction of basic needs and metacognitive beliefs with the mediation of the perception of the spouse's selfless behaviors.
  Method
  The current research is of an applied type and its implementation method is descriptive of the correlation type. The statistical population of the present study included all couples in Kermanshah City. Among them,192 couples (384 people) were selected from different areas of the city through convenience sampling. Then, the desired data were analyzed using the emotional divorce questionnaires of Gottman (1999), the satisfaction of basic psychological needs of Guardia, Deci, and Ryan (2000), the metacognitive beliefs of Wells (1997), and the perception of the spouse's self-sacrificing behaviors by Harper and Figures (2008) were collected.
  Findings
  The results of data analysis using Pearson correlation statistical tests and structural equations showed: The indirect effect of metacognitive beliefs on emotional divorce through the perception of the spouse's selfless behaviors is 0.47, which is significant at the P<0.05 level, the indirect effect of satisfying basic needs on emotional divorce through the perception of the spouse's selfless behaviors is 0.24. It was significant at the P<0.05 level, and the direct effect of the spouse's selfless behaviors on emotional divorce was 0.58, which was significant at the P<0.05 level.
  Conclusion
  There is a meaningful Understanding of the selfless behavior of the spouse is an important and influential factor in promoting mental health, and by identifying the factors along with proper planning, it is possible to reduce emotional divorce and increase basic psychological needs and metacognitive beliefs.
  Keywords: emotional divorce, Satisfaction of Basic Needs, Metacognitive Beliefs, Perception of altruistic behaviors
 • Majid Mostajeran, Rezvanossadat Jazayeri *, Maryam Fatehizade Pages 263-302
  Background
  One of the factors that harm the quality of marriage is the conflict between couples. Marital conflict causes problems in the family structure, strength, and dissatisfaction with life, and finally, if attention is not paid to these two categories, it causes the collapse of the family system.
  Objective
  This study aimed to investigate the effect of integrated therapy focused on compassion and emotion on marital conflict in women in Isfahan.
  Method
  In this study, which was a single type A-B, among the conflicting women referring to counseling centers (Tamasha and Razavi) in Isfahan in 2021, three women who were eligible to participate in the study were purposefully selected and were evaluated by the(Sanaii, Barati & Bustani, 2009) Marital Conflict Questionnaire. After achieving high marital conflict and receiving consent to participate in the study, he participated in treatment sessions based on integrated compassion and emotion-focused therapies (researcher-made) for 60 minutes once a week for 3 months. During this study, participants answered the questionnaire 12 times to determine the baseline and treatment progress before, during, and after the intervention. Descriptive index and inferential statistics of visual analysis were used to analyze the results.
  Findings
  The improvement rate of marital conflict of three women in the intervention stage was 33-31-30%, respectively, which indicates the effect of the integrated treatment on the marital conflict of the participating women.
  Conclusion
  The results of this study showed that integrated therapy based on compassion(CFT) and emotion(EFT) has led to the regulation of emotion in a semantic context and has reduced marital conflicts. Therefore, it can be concluded that the integrated treatment is effective in reducing marital conflict in conflicting women.
  Keywords: Marital Conflicts, compassion-focused therapy, Emotion-Focused Therapy, integrated Therapy, Married Women