فهرست مطالب

علوم ترویج و آموزش کشاورزی - سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 37، پاییز و زمستان 1401)
 • سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 37، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/16
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحه 0
 • روح الله رضائی*، عصمت مهاجری، لیلا صفا، طاهر برزگر، یونس خسروی صفحات 1-17

  توسعه گلخانه ها، به دلیل وجود ظرفیت ها و پتانسیل های مناسب، همواره جزو برنامه های اولویت دار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بوده است. این در حالی است که در عمل روند توسعه گلخانه ها در استان بسیار کند پیش رفته است. با توجه به اهمیت این مسیله، این پژوهش با هدف «مدل سازی کیفی مشکلات زنجیره ارزش محصولات گلخانه ای در استان زنجان» انجام گرفت. مشارکت کنندگان در این پژوهش خبرگان و مطلعان کلیدی در استان زنجان بودند که تعداد مناسبی از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختارمند انفرادی و گروهی استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع داده (پس از انجام 54 مصاحبه) ادامه یافت. داده های گردآوری شده در نرم افزار مکس کیودا با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور اطمینان از اعتبار داده ‏های به دست آمده از مصاحبه ها و دقیق بودن یافته‏ ها به بررسی اعتبارپذیری، تاییدپذیری و انتقال‏ پذیری داده ها پرداخته شد. با توجه به یافته های پژوهش، مشکلات زنجیره ارزش محصولات گلخانه ای در استان زنجان در قالب دو دسته مشکلات مرتبط با «حلقه های زنجیره ارزش پورتر» (شامل 38 نشانه) و مشکلات مرتبط با «زمینه زنجیره ارزش پورتر» (شامل 30 نشانه) قرار گرفتند. بر این اساس، اصلی ترین مشکلات تولید محصولات گلخانه ای در ارتباط با حلقه های مختلف زنجیره ارزش پورتر مربوط به سه حلقه «تولید» (30/4 درصد)، «فعالیت های پشتیبان» (26/2 درصد) و «تامین نهاده» (18/7 درصد) می باشند. همچنین، برحسب زمینه زنجیره ارزش پورتر نیز «مشکلات مدیریتی و ساختاری» (30/5 درصد)، «مشکلات اداری و دیوان سالارانه» (23/2 درصد) و «مشکلات مالی و اقتصادی» (14/1 درصد)، عمده ترین مشکلات تولید محصولات گلخانه ای در استان زنجان به شمار می آمدند.

  کلیدواژگان: زنجیره ارزش پورتر، توسعه گلخانه، موانع و مشکلات، زنجان
 • سارا جلیلیان، امیر علم بیگی* صفحات 19-35

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی تحول سازمانی شیلات بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با 22 نفر از کارشناسان شیلات و به کمک نرم افزار MAXQDA12 الگوی مفهومی پژوهش طراحی و تدوین شد. همچنین در فاز کمی، اعتبارسنجی الگوی مفهومی با استفاده از نرم افزار SmartPLS3.2.8 از تحلیل عاملی تاییدی به روش حداقل مربعات جزیی انجام شد. جامعه آماری این بخش، کارشناسان و مدیران شیلات بودند. 125 تن از سازمان شیلات استان مازندران به شیوه نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه طراحی شده بر حسب نتایج بخش کیفی با طیف لیکرت پنج گزینه ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) گرد آوری شدند. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب های آلفای کرونباخ (0/944= α) و پایایی ترکیبی (0/949= CR) تایید شد. نتایج نشان داد، کلیت مدل تحقیق از دیدگاه کارشناسان و مدیران شیلات کشور معتبر بوده و قابلیت پیاده سازی در این سازمان را دارد. بر مبنای یافته ها، نه عامل شامل عوامل توسعه ظرفیت و مدیریت تغییر، مشوق های تغییر، مسیولیت پذیری، تشکیلات سازمانی مناسب، نظارت و ارزیابی، سیاست های کلان، سیاست های مشارکتی و شفاف سازی امور مالی و اداری به عنوان مولفه های تحول سازمانی شیلات شناسایی شدند. بر این اساس، پیشنهاد می گردد با تمرکز بر راهکارهای شناسایی شده نسبت به مطالعه شرایط و سازوکارهای اجرایی کردن راهکارها و موانع پیش رو تحول سازمانی در راستای استقرار نظام اطلاعات در آینده آن ها اقدام گردد.

  کلیدواژگان: تحول سازمانی، نظام اطلاعات، روش آمیخته، سازمان شیلات، حداقل مربعات جزئی
 • بهزاد رنجبر، امیر نعیمی*، محمد بادسار صفحات 37-53

  با توجه به افزایش جمعیت جهانی و تلاش برای افزایش فعالیت های کشاورزی، ایمنی غذایی به عنوان یک چالش جدی محسوب می شود. عملیات خوب کشاورزی یکی از استانداردهای شناخته شده برای دست یافتن به ایمنی مواد غذایی با کیفیت بالا می باشد. هدف این پژوهش توصیفی، بررسی تاثیر میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی بر به کارگیری اقدامات عملیات خوب کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق، توت فرنگی کاران شهرستان های مریوان و سروآباد بودند (241=N). حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان 174 نفر محاسبه شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن با استفاده از نظرسنجی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه، از طریق محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای AMOS23 و SPSS23 استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد متغیرهای منابع شفاهی (ضریب مسیر 0/30) و منابع نوشتاری (ضریب مسیر 0/28) اثر مثبت و معنی داری بر روی به کارگیری اقدامات خوب کشاورزی توسط توت فرنگی کاران داشتند. این منابع 35 درصد از واریانس متغیر به کارگیری اقدامات خوب کشاورزی را تبیین نمودند پیشنهاد می گردد با بهره گیری از کانال های ارتباطی حضوری و قابل اجرا، امکان استفاده بیشتر توت فرنگی کاران از منابع اطلاعاتی با توجه به نیازها و ضرورت ها مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: عملیات خوب کشاورزی، منابع اطلاعاتی و ارتباطی، توت فرنگی کاران
 • شهرام محمدزاده*، اسماعیل کرمی دهکردی صفحات 55-69

  یکی از ضعف های برنامه های آموزش کارکنان سازمان های جهاد کشاورزی استفاده کمتر از مدرسان با صلاحیت و خبره می باشد. هدف پژوهش، بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضای هییت علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه های آموزش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی بود. این پژوهش با پارادایم کمی و روش پیمایشی در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری پژوهش 110 نفر عضو هییت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه بود که 82 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که بر اساس مدل نظریه رفتار برنامه ریزی شده طراحی گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر از هییت علمی دانشگاه ارومیه و روایی همگرای آن با به کارگیری AVE (0/73-0/52) تایید شد. پایایی پرسشنامه با ضریب تتای ترتیبی (0/90-0/71) و CR (0/95-0/81) محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان داد که علیرغم اینکه اعضای هییت علمی نگرش مثبتی به آموزش کارکنان دارند، تمایل آن ها به مشارکت در برنامه های آموزش کارکنان پایین تر از سطح متوسط بوده و کمتر از 10 درصد اعضای هییت علمی در آموزش های بدو یا ضمن خدمت کارکنان مشارکت داشته اند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک ترتیبی تمایل اعضای هییت علمی به مشارکت در برنامه های آموزش کارکنان تحت تاثیر متغیرهای خودکنترلی، اعتماد به سازمان جهاد کشاورزی، هنجارهای جامعه سازمانی و تجربه مشارکت در چنین آموزش هایی می باشد. لذا برای تقویت مشارکت اعضای هییت علمی در برنامه های آموزش کارکنان لازم است: تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و سازمان جهاد کشاورزی ایجاد شود؛ برای خدمات ترویجی اعضای هییت علمی حق الزحمه پرداخت شود و این فعالیت ها جزء شاخص های ترفیع و ارتقاء آن ها لحاظ شود.

  کلیدواژگان: آموزش کارکنان، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، سازمان جهاد کشاورزی، اعضای هیئت علمی کشاورزی و منابع طبیعی
 • ناهید کمالی مقدم، مصطفی احمدوند*، محمد امیری اردکانی صفحات 71-86

  عامل ترویج کشاورزی کارآمد و با صلاحیت حرفه ای مطلوب، نیروی محرکه توسعه کشاورزی است. در همین راستا، هدف این پژوهش تبیین صلاحیت های حرفه ای مروجان پهنه های کشاورزی در شهرستان بویراحمد می باشد که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مروجان پهنه کشاورزی در شهرستان بویراحمد تشکیل دادند (126=N) که با استفاده از جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران، 84 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به شیوه تصادفی ساده در بین جامعه مذکور توزیع شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. روایی صوری پرسشنامه با کسب نظر کارشناسان و متخصصان موضوعی به دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از انجام یک مطالعه راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0/70-0/90) تایید شد. صلاحیت های حرفه ای مورد بررسی در هفت حیطه فردی، اجتماعی، مدیریت و برنامه ریزی، پژوهشگری، آموزشی، توانایی های علمی و مهارت های عملی کشاورزی دسته بندی شدند. یافته ها نشان داد وضعیت تمامی صلاحیت های حرفه ای مروجان مورد مطالعه در سطح متوسط و بالاتر می باشند. در این میان، برخورداری از صلاحیت های عمومی (صلاحیت های فردی و اجتماعی) در رتبه نخست و توانایی های علمی و پژوهشگری در رتبه آخر قرار گرفتند. نتایج تحلیل خوشه ای مروجان پهنه کشاورزی بر اساس صلاحیت های حرفه ای هفت گانه نشان داد که مروجان مورد مطالعه در دو خوشه با صلاحیت های بالا (33 نفر) و پایین (51 نفر) قابل تفکیک اند. افزون بر آن، از دیدگاه مروجان، تمامی صلاحیت های حرفه ای مورد بررسی حایز اهمیت بالایی می باشند. از این رو، بهبود دانش چگونگی (تخصصی فنی) و مهارت افزایی عملی مروجان پهنه در «نحوه کشت انواع محصولات کشاورزی» و «کسب مهارت های حل مسیله» پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ترویج کشاورزی، توسعه منابع انسانی، صلاحیت حرفه ای، عملکرد شغلی، مروجان پهنه
 • علی پیرامون، مسعود برادران*، مسلم سواری صفحات 87-103

  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر عدم موفقیت هنرستان های کشاورزی استان خوزستان بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و از نظریه بنیانی (گراندد تیوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. محدوده این پژوهش با توجه به قلمرو موضوعی آن شامل مدیران و هنرآموزان هنرستان های کشاورزی استان خوزستان بودند. مطالعه با نمونه گیری هدفمند شروع شده و در طی تکامل طبقات، با نمونه گیری نظری ادامه یافت. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش 5 نفر مدیر و 25 نفر هنرآموز کشاورزی بوده که در پنج هنرستان کشاورزی استان خوزستان مشغول به فعالیت بودند. سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بر روی داده ها انجام شد. نتایج نشان داد که مهم ترین مشکلات هنرستان های کشاورزی استان خوزستان شامل موانع خانوادگی (3 مقوله فرعی)، پژوهشی (1 مقوله فرعی)، آموزشی (5 مقوله فرعی)، انگیزشی (3 مقوله فرعی)، نهادی (13 مقوله فرعی)، آگاهی و نگرشی (3 مقوله فرعی)، مدیریتی (5 مقوله فرعی) و مالی (3 مقوله فرعی) بود (جمعا 36 مقوله فرعی). لذا، می توان از طریق شناسایی مشکلات و موانع باعث مشارکت منسجم تر مدیران و هنرآموزان در جهت بهبود کیفیت آموزش هنرستان های کشاورزی و افزایش انگیزه و علاقه ذی نفعان به کسب دانش بخش کشاورزی شد.

  کلیدواژگان: هنرستان کشاورزی، نظریه بنیانی، خوزستان
 • قاسم شکیبی، مهدی رحیمیان*، سعید غلامرضایی صفحات 105-121

  معضل بیکاری دانش آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی از جمله چالش ‏هایی است که می ‏توان با تشکیل تعاونی های کشاورزی تا حدودی آن را حل نمود. تعاونی های کشاورزی در زمینه‏ های مختلف تولیدی، توزیع نهاده ‏ها، تبدیل و فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی پتانسیل لازم برای ایجاد اشتغال دانش آموختگان رشته کشاورزی را خواهند داشت. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر قصد رفتاری دانشجویان رشته کشاورزی نسبت به تشکیل تعاونی های کشاورزی با استفاده از تیوری رفتار برنامه ریزی شده بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 1400 بودند. با استفاده از فرمول کوکران 363 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری داده ‏ها پرسشنامه‏ ی محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن به ترتیب به روش اعتبار محتوایی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ‏ها با نرم‏ افزار SPSS و PLS انجام شد. طبق نتایج، تاثیر باورهای رفتاری، باورهای هنجاری و باورهای کنترل شده دانشجویان به ترتیب بر نگرش، باورهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده آن ها نسبت به تشکیل تعاونی های کشاورزی معنی ‏دار است. همچنین سه متغیر نگرش، باورهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بر قصد رفتاری دانشجویان نسبت به تشکیل تعاونی های کشاورزی تاثیر معنی‏داری دارند. این سه متغیر 62/7 درصد از واریانس قصد دانشجویان را تبیین نمودند. دستاوردهای این تحقیق می‏ تواند هدایت ‏گر برنامه ‏ریزان حوزه تعاون و متولیان اشتغال دانشجویان رشته ‏ی کشاورزی و منابع طبیعی باشد.

  کلیدواژگان: تعاونی های کشاورزی، کارآفرینی کشاورزی، دانشجویان کشاورزی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • مرضیه کشاورز*، رویا کرمی صفحات 123-143

  وابستگی فزاینده به منابع پایه تولید موجب آسیب پذیری خانوارهای روستایی نسبت به تغییر اقلیم گردیده است. برای تسکین اثرات تغییر اقلیم و پایدارسازی معیشت روستایی، سازگاری با این پدیده ضروری است. این پژوهش پیمایشی با هدف بررسی میزان آسیب پذیری و سازگاری موقعیتی خانوارهای کشاورز استان زنجان در شرایط تغییر اقلیم و نیز شناسایی عوامل زمینه ساز آسیب پذیری و سازگاری آنان انجام شده است. داده ها از طریق پرسشنامه و با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای (304=n) گردآوری شدند. بر اساس یافته های پژوهش، خانوارهای کشاورز از نظر میزان آسیب پذیری از تغییر اقلیم به سه گروه دارای آسیب پذیری کم، متوسط و زیاد قابل تقسیم می باشند. در این میان، 87/5 درصد از خانوارها، آسیب پذیری در سطح متوسط یا شدید را تجربه نموده اند. محدودیت های اکولوژیک، اقتصادی و منطقه ای، پارادوکس بهره وری-آسیب پذیری، کاهش سرمایه انسانی و به مخاطره افتادن سلامت، آسیب پذیری خانوارها را تشدید نموده است. هرچند خانوارهای کشاورز، مجموعه ای از راهبردهای انطباقی، مقابله ای و پیشگیرانه را بکار گرفته اند اما بهره گیری خانوارهای دارای آسیب پذیری زیاد از راهبردهای انطباقی و پیشگیرانه کمتر بوده است. از سوی دیگر، سازگاری موقعیتی با تغییر اقلیم از سوی بسیاری از کشاورزان مورد غفلت واقع شده اما خودکارآمدی درک شده، میزان تحصیلات، اندازه خانوار، اثربخشی سازگاری درک شده، هزینه سازگاری درک شده و احتمال تغییر اقلیم درک شده بر سازگاری با تغییر اقلیم تاثیر داشته اند.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، سازگاری، محدودیت های اقتصادی-زیست محیطی، مدل سازگاری پیشگیرانه اختصاصی نسبت به تغییر اقلیم، معیشت خانوار
 • مدینه خسروجردی، مهدی نوری پور*، آیت الله کرمی کالوس صفحات 145-162

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سازه های موثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری استان فارس بود. این پژوهش نوعی تحقیق کمی است که با بهره گیری از شیوه پیمایش انجام شده است. داده های مورد نظر با کمک پرسشنامه از 331 نفر از زنان عشایری عضو صندوق اعتبارات خرد استان فارس بدست آمد که با استفاده از فرمول کوکران به روش طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شده بودند. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان توسعه روستایی و ترویج کشاورزی دانشگاه یاسوج و پایایی شاخص های آن از طریق انجام یک مطالعه راهنما و روش آلفای کرونباخ (0/712 تا 0/911) تایید گردید. نتایج نشان داد که همبستگی میان سازه های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، روان شناختی، حمایتی و آموزشی با موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری، مثبت و در سطح 1 درصد معنادار بوده است. فزون بر این، موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری را می توان به سازه های اجتماعی- فرهنگی، روان شناختی، اقتصادی، آموزشی و سابقه عضویت در صندوق نسبت داد که 79/6 درصد موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری را تبیین کرده اند. بر اساس نتایج تحقیق، به منظور ارتقای موفقیت صندوق اعتبارات خرد، برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی در خصوص معرفی کسب وکارهای درآمدزا و پایدار، افزایش مبالغ وام ها و شناسایی خیرین و راهنمایی آن ها به منظور سرمایه گذاری در صندوق توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اعتبارات خرد، زنان عشایری، فارس، موفقیت
 • سمیرا بهروزه، داریوش حیاتی*، عزت الله کرمی صفحات 163-180

  مصرف پایدار انرژی در کشاورزی در راستای حفاظت تمام محیط زیست نمی تواند با کمک فناوری تامین شود، بلکه نیازمند تغییر رفتار انسان ها است. در حال حاضر رفتارهای زیست محیطی انسان، به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل بر محیط زیست شناخته شده است؛ لذا نحوه رفتارهای مدیریتی مصرف نهاده های کشاورزی و اتخاذ تصمیماتی مبنی بر مصرف بهینه انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تحلیل رفتار مصرف انرژی در نظام های کشت گلخانه ای بر اساس مولفه های نظریه ارزش-باور-هنجار انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، گلخانه داران کشت خیار در استان کرمان بودند که 356 نفر از آن ها با استفاده از نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. طبق نتایج به دست آمده مولفه های "جهان بینی بوم زیستی"، "آگاهی از پیامدها"، "احساس وظیفه و مسیولیت پذیری"، هنجارهای زیست محیطی"، "ارزش های زیست بوم"، "ارزش های نوع دوستانه" و" ارزش های خودمحوری" اثر معنی داری بر رفتار مصرف انرژی داشتند و توانستند درصد قابل توجهی از تغییرات واریانس متغیر رفتار مصرف انرژی را پیش بینی کنند. هم چنین، تحلیل اثرات کل متغیرهای موثر بر رفتار مصرف انرژی نشان دهنده ی تاثیرپذیری زیاد گلخانه داران نسبت به ارزش های خود محوری در راستای مصرف بهینه انرژی می باشد. به طورکلی نتایج این مطالعه به توسعه مدل های یکپارچه و جامع تری در زمینه رفتار مصرف انرژی در گلخانه های کشاورزی کمک می کند.

  کلیدواژگان: رفتار مصرف انرژی، گلخانه های کشاورزی، نظریه ارزش-باور-هنجار، استان کرمان
 • مریم باباپور واجاری، علی شمس*، کوروش فتحی واجارگاه صفحات 181-196

  هدف رشته های دانشگاهی مهندسی کشاورزی تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص به منظور فعالیت در عرصه های تولید، تحقیق، آموزش، اشاعه و ترویج دانش و فناوری در حوزه کشاورزی و روستا است. هدف این است که این فارغ التحصیلان بتوانند با به کارگرفتن دانش و آموخته های خود به نیازهای بخش کشاورزی به صورت علمی پاسخ دهند. در سال های اخیر به دلیل کاهش ثبت نام دانش آموزان در این رشته، شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب رشته کشاورزی توسط دانش آموزان مورد سوال بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تجارب یادگیری در انتخاب رشته مهندسی کشاورزی انجام شد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای قیاسی صورت گرفت و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های بدون ساختار بود. برای انجام پژوهش با 12 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی رشته کشاورزی در سطح کشور، مصاحبه به عمل آمد. پس از مصاحبه اکتشافی با نمونه های هدفمند که به روش گلوله برفی انتخاب شده بودند و رسیدن به سطح اشباع، داده های به دست آمده به روش تحلیل محتوا کد گذاری شدند. یافته ها حاکی از آن بود که تجارب یادگیری تداعی (شنیدن در مورد رشته و مشاهده فعالیت های کشاورزی) و یادگیری ابزاری (پیامدهای مثبت تجربه) در انتخاب رشته مهندسی کشاورزی نقش دارند و سهم یادگیری تداعی در این میان بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: انتخاب رشته تحصیلی، مهندسی کشاورزی، آموزش عالی، تجارب یادگیری، نظریه یادگیری اجتماعی
 • شاپور ظریفیان*، محمدرضا اسماعیلی متین، حسین راحلی، محمدباقر علیزاده اقدم صفحات 197-209

  هدف پژوهش، بررسی میزان رضایت مندی کشاورزان از کاربرد تلفن همراه در فعالیت های ترویج کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه بود. مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی و پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق، 32278 کشاورز دارای تلفن همراه هوشمند تحت پوشش خدمات آموزش تلفن همراه 10 مرکز خدمات کشاورزی در شهرستان کرمانشاه بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 380نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری مرحله ای با انتساب متناسب از بین کشاورزان انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه در 3بخش با 39سوال باز و بسته بود که روایی سوالات توسط کمیته تحقیق و کارشناسان خبره و پایایی سوالات رضایتمندی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0/87) تایید شد. تحلیل داده ها نشان داد که میزان رضایت کشاورزان، با میانگین رتبه ای 3/6 در حد متوسط به بالا بود. همبستگی بین میزان رضایت کشاورزان و متغیرهای، سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد، میزان استفاده از اینترنت، پست الکترونیکی (ایمیل)، شبکه های اجتماعی، تلفن همراه در فعالیت های کشاورزی و هزینه دوره ای تلفن همراه معنی دار بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد، چهار متغیر، میزان استفاده از اینترنت، شبکه های اجتماعی، هزینه دوره ای تلفن همراه و میزان آشنایی با امکانات ارتباطی تلفن همراه تاثیر معنی داری داشته و می توانند 86 درصد از تغییرات میزان رضایت کشاورزان را پیش بینی نمایند.

  کلیدواژگان: ترویج کشاورزی، تلفن همراه، رضایت مندی، کشاورزی پایدار، کرمانشاه
|
 • Page 0
 • R .Rezaei *, E .Mohajeri, L. Safa, T .Barzegar, Y. Khosravi Pages 1-17

  Unemployment of agricultural and natural resources graduates is one of the challenges that can be solved to some extent by forming agricultural cooperatives. In the various fields of production, distribution of inputs, conversion and processing, and marketing of agricultural products agricultural cooperatives are of the necessary potential to create employment for agricultural graduates. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the behavioral intention of agricultural students towards the formation of agricultural cooperatives using the theory of planned behavior (TPB). The statistical population is all undergraduate students of Lorestan University in the academic year 1400. Using Cochran's formula, 363 cases were determined as the sample size. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed by content validity analysis and Cronbach's alpha coefficients, respectively. Data analysis was carried out using SPSS and PLS software. The results showed that the behavioral intention of students to form agricultural cooperatives is influenced by the variables of attitude, subjective norms, and perceived behavioral control, and these three variables are also affected by the three variables of behavioral beliefs, normative beliefs, and controlled beliefs, respectively. According to the results, the effects of students' behavioral beliefs, normative beliefs, and controlled beliefs on their attitude, subjective beliefs, and perceived behavioral control towards the formation of agricultural cooperatives were significant. Also, the three variables of attitude, subjective beliefs, and perceived behavioral control have significant effects on students' behavioral intention towards forming agricultural cooperatives. These three variables explained 62.7% of the variance of students' intention. The implications of this research can be a guide for cooperative planners and those in charge of the employment of students in the field of agriculture and natural resources.

  Keywords: Porter's value chain, Greenhouse development, Barriers, Problems, Zanjan
 • S. Jalilian, A. Alambaigi * Pages 19-35

  This empirical research was aimed to provide a model of organizational transformation in fisheries, which was carried out with an exploratory mixed methods-based approach. In the qualitative phase of the study, a conceptual model of research was designed by analyzing the content of interviews with 22 experts. This content analysis was performed using MAXQDA12 software. In the quantitative phase, confirmatory factor analysis using PLS3.2.8 software was employed to validate the conceptual model. The Statistical population of this research was the experts and managers of Iranian Fisheries Organization which 125 of them were sampled using stratified sampling method with proportional allocation. The survey instrument was a questionnaire that was designed based on result of the qualitative phase of the research. The research questions were measured using a five-point Likert scale. Discriminant validity and reliability of the research tool were evaluated through Composite reliability (CR= 0/949) and Cronbach's alpha (α= 0/944) indices. The findings of the quantitative phase showed that the various components of the model are valid from the perspective of Experts and have the ability to implement in the Fisheries Organization. Furthermore, based on results, nine factors including capacity development and change management, change incentives, accountability, appropriate organizational structure, monitoring and evaluation, macro policies, participatory policies, and financial and administrative transparency were identified as the components of the organizational transformation of fisheries. At the end, future researchers are suggested to focus on identifying conditions and mechanisms of implementing solutions and obstacles to organizational transformation in order to establish an information system in Fisheries Organization.

  Keywords: Transformational Organization, Information System, Mixed Method, Fisheries Organization, Partial Least Squares
 • B. Ranjbar, A. Naeimi *, M .Badsar Pages 37-53

  Food safety is considered a serious challenge due to the increase in the world population and efforts to increase agricultural activities. Good agricultural practices are one of the recognized standards for achieving high-quality food safety. The purpose of this descriptive research was to analyze the effects of using information and communication resources on the implementation of Good Agriculture Practices (GAPs). The statistical population of the study was strawberry growers in Marivan and SarvAbad counties (N=241). The sample size was determined via the Krejcie and Morgan table (n=174). The sampling was carried out using proportional stratified random sampling process. The research instrument was a questionnaire. The face and content validity of the questionnaire was evaluated and verified by the panel of experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating Cronbach’s alpha and composite reliability (CR) coefficients. For data analysis, AMOS23 and SPSS23 software were employed. Research findings showed that oral (path coefficient: 0.30) and written (path coefficient: 0.28) resources had positive and significant effects on applying GAPs by strawberry growers; so that these resources could explain about 35% variance in the implementation of GAPs. Based on the results, it is suggested to consider the possibility of more use of information resources by strawberry growers by using face-to-face and applicable communication channels.

  Keywords: Good agriculture practices (GAPs), Information, communication channels, Strawberry growers
 • Sh. Mohammadzadeh *, E. Karamidehkordi Pages 55-69

  One of the weaknesses of the Staff Educational Programs (SEP) of Jihad –Agriculture Organization (JAO) is the less use of qualified and expert teachers. The purpose of this research was to investigate the factors affecting the participation of agricultural and natural resources faculty members in the SEP. This research used a quantitative paradigm through a survey and conducted in 2021. A sample of 82 out of 110 agricultural and natural resources faculty members of Urmia University was randomly selected. The research tool was a questionnaire that designed based on theory of planned behavior. The validity of the questionnaire was confirmed by 5 faculty members at Urmia University and its convergent validity was confirmed using AVE (0.52-0.73). The reliability of the questionnaire was calculated by the ordinal theta (0.71-0.90) and CR (0.81-0.95). The results showed that faculty members have a positive attitude towards SEP, but less than 10% of the faculty members have participated in pre or in-service SEP. Intention of them to educate the JAO staff is lower than the average. Based on the ordinal logistic regression analysis, faculty members' intention to participate in the SEP is influenced by the variables self-control, trust in the JAO, organizational community norms, and the experience of participating in SEP. Therefore, in order to strengthen the participation of the faculty members in the SEP, it is necessary to create a cooperation agreement between the universities and the JAO. It is also recommended that these programs should be strengthened in terms of payments for faculty member and be considered as the faculty member’s job promotion indicators.

  Keywords: Staff educational programs, Theory of Planned Behavior, Jihad –Agriculture Organization, Agricultural, Natural Resources faculty members
 • N. Kamali Moghadam, M .Ahmadvand *, M. Amiriardakani Pages 71-86

  Efficient agricultural extension agents with desirable professional qualifications are the drivers of agricultural development. Therefore, this study was conducted with the aim of explaining the professional competencies needed by agricultural parcels’ extension agents in the Boyar-Ahmad County using descriptive-correlational survey method. The statistical population of the research was the agricultural parcels’ extension agents in the Boyar-Ahmad county (N=126). Using the sampling table of Bartlett et al., 84 extension agents were estimated as the sample size and distributed among the population in a simple random manner. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and subject specialists. The reliability of the questionnaire was confirmed by conducting a pilot study and calculating Cronbach's alpha coefficient (0.90-0.70). The investigated professional competencies were categorized into seven areas, including personal, social, management and planning, research, education, scientific abilities, and agricultural practical skills. The findings showed that the status of all the professional competencies of the extension agents were at an average to above average level, among which, the possession of general competencies (individual and social skills) were ranked first while research and scientific abilities were ranked last. The results of cluster analysis of agricultural extension agents based on the seven professional competencies showed that the agents can be categorized into two categories based on levels of professional competencies: high-competent (n=33) and low-competent (n=51) agents. In addition, all the professional competencies were of great importance to the agents. Therefore, it is suggested to improve the know-how (technical expertise) knowledge and the agricultural practical skills of the extension agents in the fields of “how to cultivate all kinds of agricultural products” and “acquire problem-solving skills”.

  Keywords: Agricultural Extension, Human Resource Development, professional competency, job performance, Zoning extension agents
 • A .Piramoon, M .Baradarn *, M .Savari Pages 87-103

  The main purpose of this study was to identify the factors affecting on the failure of agricultural vocational schools in Khuzestan province. In present study, with a qualitative approach, the Grounded Theory has been employed as the research method. In order to collect information, semi-structured interviews were used. According to its subject area, the scope of this research included managers and teachers of agricultural vocational schools in Khuzestan province. The study started with a purposeful sample and continued with theoretical sampling approach. Data analysis was done with MAXQDA software. The participants of this research included five manages and 25 teachers who worked in five agricultural vocational schools in Khuzestan Province. Three steps of open, axial, and selective coding were performed on the data. The results showed that the most important problems of agricultural vocational schools in Khuzestan province included Family obstacles (3 sub-categories), Research (1 sub-category), Educational (5 sub-categories), Motivational (3 sub-categories), institutional (13 sub-categories), Awareness and Attitude (3 sub-categories), Management (5 sub-categories) and Financial (3 sub-categories), overall (totally, 36 sub-categories). Therefore, through problems identification, we can help improve the quality of agricultural education and the interest of stakeholders in acquiring agricultural knowledge.

  Keywords: Agricultural vocational schools, Grounded theory, Khuzestan
 • Gh .Shakibi, M. Rahimian *, S .Gholamrezai Pages 105-121

  Unemployment of agricultural and natural resources graduates is one of the challenges that can be solved to some extent by forming agricultural cooperatives. Agricultural cooperatives in the various fields of production, distribution of inputs, conversion and processing, and marketing of agricultural products will have the necessary potential to create employment for agricultural graduates. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the behavioral intention of agricultural students towards forming agricultural cooperatives using the theory of planned behavior (TPB). The statistical population was all undergraduate students of agricultural and natural resources college of Lorestan University in the academic year 1400. Using Cochran's formula, 363 students were determined as the sample size. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed by content validity and Cronbach's alpha coefficient, respectively. Data analysis was performed using SPSS and PLS software. The results showed that the behavioral intention of students towards forming agricultural cooperatives is influenced by the variables of attitude, mental norms, and behavioral control, and those three variables are also affected by the three variables of behavioral beliefs, normative beliefs, and controlled beliefs, respectively. According to the results, the effect of students' behavioral beliefs, normative beliefs and controlled beliefs on their attitude, subjective beliefs and perceived behavioral control towards the formation of agricultural cooperatives is significant. Also, the three variables of attitude, mental beliefs, and perceived behavioral control have a significant effect on students' behavioral intention towards forming agricultural cooperatives. Those three variables explained 62.7 percent of the variance of students' intention variable. The achievements of this research can guide cooperative planners and those in charge of the employment of students in the field of agriculture and natural resources.

  Keywords: Agricultural cooperatives, Entrepreneurship, Agricultural Students, Theory of Planned Behavior
 • M .Keshavarz *, R. Karami Pages 123-143

  The heavy reliance of rural households on basic natural resources has increased their vulnerability to climate change. To mitigate the climate change impacts and enhance rural livelihoods' sustainability, adaptation to this phenomenon is imperative. A survey research was conducted to investigate the vulnerability and adaptation of farm families to climate change to identify major determinants of their adaptation and vulnerability to climate change in Zanjan Province. The data was collected through a questionnaire, and a multi-stage stratified random sampling method was used to select the samples (n = 304). The findings revealed low, moderate, and high levels of vulnerability to climate change. However, 87.5% of farm families were differentiated as the moderately or highly vulnerable to climate change. Factors including ecological, economic and regional constraints, the productivity-vulnerability paradox, the reduction of human capital, and health risks have intensified the vulnerability of farm families to climate change. Further, farm families have adopted a combination of preventive, absorptive, and adaptive strategies. However, preventive and adaptive strategies were less practiced by highly vulnerable farm families. While situated adaptation has been ignored by the majority of farm families, perceived self-efficacy, education, household size, perceived adaptation efficacy, perceived adaptation costs, and perceived climate change probability were the main determinants of adaptation to climate change.

  Keywords: vulnerability, adaptation, Economic-environmental constraints, The Model of Private Proactive Adaptation to Climate Change (MPPACC), Household’s livelihoods
 • M .Khosrowjerdi, M. Nooripoor *, A. Karami - Kaloos Pages 145-162

  The aim of this study was to investigate factors affecting the success of nomadic women’s micro-credit funds in Fars province. This research used a quantitative approach which was conducted using a survey method. The data were obtained via a questionnaire from 331 nomadic women being member of micro-credit funds in Fars province. These women were sampled using Cochran's formula and a stratified sampling approach with proportional assignment. Face validity of the questionnaire was confirmed by the specialists of rural development and agricultural extension of Yasouj University. Reliability of the research tool was confirmed by conducting a pre-test study and calculating Cronbach's alpha indices (0.712 to 0.911). The results showed that there is a positive and significant relationship at the level of 1% between economic, socio-cultural, psychological, supportive and educational factors and “the success of nomadic women’s micro-credit funds as the dependent variable. Moreover, the success of nomadic women’s micro-credit funds can be attributed to the socio-cultural, psychological, economic, educational and membership constructs of the fund, which in balance could explain 79.6% of the variance of the success of nomadic women’s micro-credit funds. According to the results, in order to promote the success of the micro-credit funds, it is recommended to be held some classes and training courses on introducing income-generating and sustainable businesses. In addition, increasing low-interest loans and identifying donors and guiding them to invest in the funds are further solutions for improving the performance of micro-credit funds.

  Keywords: Fars, microcredits, Nomadic women, Success
 • S .Behroozeh, D .Hayati *, E. Karami Pages 163-180

  The sustainability of the energy consumption in agriculture in line with the protection of the whole environment cannot be merely attained with technology; rather it requires a change in the behaviors and enhancement of the farmer’s management style in the area of energy consumption and the factors influencing it. Currently, human environmental behavior is known as one of the most important and influential factors on the environment. Therefore, the strategies of managing and consuming inputs in agricultural production through adoption of decisions to optimal energy consumption is of great importance. Thus, the present study attempted to analyze the behavior of energy consumption in greenhouse production systems based on the components of Value-Belief-Norm Theory. The study was conducted in Kerman Province where is known as the center of greenhouse cucumber production center in Iran. The statistical population were the greenhouse owners growing cucumber. Totally we selected 356 cucumber growers using a two-stage cluster sampling method. Based on the results, components "new ecological paradigm", "awareness of consequences", "ascription of responsibility", "environmental norms", "bio-spheric values", "altruistic values", and "egoistic values" had significant effects on energy consumption behavior. These variables in sum could account for a considerable percentage of the variance in energy consumption behavior. Besides, the analysis of the total effects of the influencing factors on the energy consumption behavior also indicated that egoistic values had the greatest effect on the greenhouse owners’ behavior towards optimal energy consumption. In general, the results of present study contribute to the development of more integrated and comprehensive models in the area of energy consumption behavior in greenhouse cropping systems.

  Keywords: Agricultural greenhouses, Energy consumption behavior, Kerman province, Value-Belief-Norm Theory
 • M. Babapour Vajari, A .Shams *, K. Fathi Vajargah Pages 181-196

  The aim of agricultural higher education majors is to educate skilled and specialized human resources in order to work in the fields of production, research, education, dissemination, and extension of knowledge and technology in agriculture and rural sectors. The goal of training human resources in this field is that these graduates can meet scientifically the needs of the agriculture sector by applying their knowledge and learnings. In recent years, due to the decrease in the enrollment of students in these majors, the identification of factors related to the choice of agricultural majors by students has been questioned. The present study was conducted with the aim of investigating the role of learning experiences in choosing agricultural engineering majors. The research was done in the framework of qualitative approach and using deductive content analysis method. The data collection tool was an open- ended questionnaire with unstructured interviews. In order to carry out the research, interviews were conducted with 12 undergraduate students of agricultural majors of different universities. The results were coded by content analysis technique. The findings indicated that associative learning experiences (hearing about the majors and observing agricultural activities) and instrumental learning (positive consequences of the experience) play an important role in choosing the agricultural engineering majors. It should also be mentioned that the contribution of associative learning was greater among different influencing factors.

  Keywords: Field-of-study choice, Agricultural engineering, Higher education, learning experiences, social learning theory
 • Sh .Zarifian *, M. R. Esmaeli Matin, H. Raheli, M. B. Alizadeh Aghdam Pages 197-209

  The main goal of present study was to investigate the level of satisfaction of farmers with the use of mobile phones in agricultural extension activities in the villages of Kermanshah. The methodology employed in this research was descriptive-correlational. The statistical population of the study was 32278 farmers who owned mobile phones and covered by media education services of 10 agricultural service centers in Kermanshah. The sample size was estimated by using Krejcie-Morgan table (n=380). Samples were selected using proportional stepwise sampling method. The research tool was a questionnaire consisted of three parts with 39 open-ended and close-ended questions. The validity of the questions was confirmed by a research committee and group of experts. In addition, the reliability of the construct satisfaction questions was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficients (0.87). Data analysis showed that farmers' satisfaction with mean rank of 3.6 was greater than the average. Variables including age, gender, education, income, internet usage, e-mail usage, social media usage, mobile usage for agricultural activities, and cost of mobile usage had significant correlations with the farmers' satisfaction. Stepwise regression analysis demonstrated that four variables, including level of internet and social networks’ use, periodic cost of mobile phones, and level of familiarity with various mobile phone communication facilities had significant effects on farmers' satisfaction. These variables could account for 86% of variance changes in farmers' satisfaction level.

  Keywords: Agricultural Extension, Kermanshah, Mobile, Satisfaction, Sustainable agriculture