فهرست مطالب

Language Horizons - Volume:7 Issue: 1, Spring 2023
 • Volume:7 Issue: 1, Spring 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/03/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شادی نوروزی، حسین کرمی*، زری سعیدی صفحات 7-33

  پژوهش حاضر به بررسی رفتار پاسخ گویی و ادراک آزمون دهندگان، هنگام پاسخ گویی به سوال های یک آزمون، از دیدگاه نظریه بار شناختی پرداخت. داده های تجربی از 60 دانش آموخته و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی با سطح بالایی از مهارت زبان گردآوری شدند. شرکت کنندگان می بایست به 60 سوال زبان چندگزینه ای (یعنی سوال های دستور زبان و واژگان)، که از آزمون های سرنوشت ساز ورودی دانشگاه ایران برای گرایش های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی گرفته شده بودند، به سریع ترین و دقیق ترین شکل ممکن پاسخ می دادند. پس از تکمیل هر سوال، آن ها درک خود را از نظر دشواری سوال های آزمون (برتفیش و همکاران، 1972) و میزان تلاش ذهنی (پاس، 1992) ارزیابی کردند. زمان پاسخ گویی آن ها به هر سوال زبان و گزینه های انتخابی آن ها نیز توسط نرم افزار سایکوپای ذخیره شد (پیرس و همکاران، 2019). یافته ها، با استفاده از همبستگی های پیرسون و اسپیرمن رو، نشان دادند که زمان پاسخ گویی با میزان تلاش ذهنی همبستگی مثبت قوی دارد، بدین معنا که هر دو مقیاس عینی و ذهنی بار شناختی از نظر حساسیت به تغییرات بار شناختی در سوال های آزمون زبان منطبق هستند. افزون بر این، مقیاس های تلاش ذهنی ادراک شده و سطح دشواری ادراک شده نشان دادند که این دو شاخص های درست ارزیابی تغییرات بار شناختی هستند. همان گونه که پیش بینی شده بود، زمان پاسخ گویی نیز نشان داد که سوال های دشوار تر آزمون زبان، بار بیشتری را بر آزمون دهندگان تحمیل می کنند.

  کلیدواژگان: بارشناختی، سوال های زبان انگلیسی، سوال های چهار گزینه ای، زمان پاسخ گویی، مقیاس های عینی، ذهنی
 • محمدرضا زبردست، مهری حداد نارافشان*، حسن شهابی صفحات 35-58
  فناوری های نوظهور و کاربردهای آن ها در آموزش، ما را ملزم به تلاش در ایجاد و آزمون نظریه هایی می کند که می توانند بر بهره مندی بهینه یادگیری دانش آموز و آموزش معلم تاثیر بگذراند. نظریه یادگیری خود-تنظیمی، یکی از تاثیرگذارترین نظریه هایی است که پیوندهای عوامل مختلف برای یادگیری بهینه به مثابه یک فرایند در حال پیشرفت را شناسایی می کند. بنابراین، این پژوهش سعی کرده است کارایی یادگیری خود-تنظیمی در رشد درک مطلب زبان آموز و تمایل به پذیرش اشتباه در محیط یادگیری برخط را افزون بر محیط یادگیری حضوری بررسی کند. برای پرداختن به این موضوع، از یک طرح شبه-آزمایشی استفاده شد. به گروه های آزمایشی تعلیم داده شد که از طریق دریافت راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به قابلیت خود-تنظیمی برسند در حالی که گروه کنترل هیچ گونه دستورالعمل خود-تنظیمی دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل آماری آزمون تی-جفتی نشان داد که فقط گروه های آزمایشی پیشرفت قابل توجهی در درک مطلب خواندن و تمایل به پذیرش اشتباه داشتند. افزون بر این، همان گونه که تجزیه و تحلیل آماری آزمون کوواریانس نشان داد، گروه برخط در مقایسه با گروه کنترل و حضوری در زمینه مهارت درک مطلب خواندن عملکرد بهتری داشت. این یافته ها می تواند مورد توجه پژوهشگران، معلمان و طراحان دوره های آموزشی به منظور اهمیت استفاده از مدل های خود-تنظیمی به عنوان روشی جایگزین برای آموزش سنتی قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: کلاس حضوری، کلاس برخط، درک مطلب خواندن، خود-تنظیمی، تمایل به پذیرش اشتباه
 • فهیمه معرفت*، مجتبی حیدری صفحات 59-85
  با گسترش دسترسی به انواع ابزارهای ارجاعی جدید، نویسندگان متون انگلیسی به عنوان زبان دوم امروزه انتخاب های متنوعی برای نگارش تکالیف دانشگاهی خود دارند. نبود چنین مرجع هایی در بسیاری از آزمون های سرنوشت ساز دانشگاهی نوشتاری باعث ایجاد تفاوت در دو موقعیت می شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تکلیف های نویسندگان متون انگلیسی به عنوان زبان دوم در دو موقعیت الف) نوشتاری در شرایط امتحان و ب) در شرایط غیر امتحان زندگی واقعی، هفت دانشجوی زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم که قبلا آزمون آیلتس داده بودند را انتخاب کرد. تحلیل ویژگی های زبانی مشخصه های زبان شناختی پیچیدگی نحوی، پیچیدگی واژگانی و انسجام متن نوشتاری نشان می دهد که متن تولیدی دانشجویان در موقعیت نگارش دانشگاهی زندگی واقعی از کیفیت بالاتری برخوردار است. دانش آموزان دو تکلیف نوشتاری مشابه را انجام دادند: یک آزمون موقعیت-امتحان و یک آزمون نوشتار غیر امتحان که هدف آن شبیه سازی محیط زندگی واقعی بود. افزون بر این، تحلیل اف.ای.اس.تی.اس کیفیت نوشتار ها که توسط ارزیابی کنندگان انسانی ارزیابی شد، نشان داد که دانشجویان به صورت برابر از مزایای محیط های زندگی واقعی در مقایسه با موقعیت های امتحان بهره مند نیستند. یافته ها همچنین نشان می دهد که دانشجویان هنگام نگارش، مدت زمان متفاوتی را صرف نموده و از انواع مختلف جست وجو برای کسب راهنمایی از منابع خارجی استفاده کردند. پیشینه آموزشی دانشجویان و راهبردهای نگارشی آن ها می تواند عملکرد آن ها در زندگی واقعی نگارش دانشگاهی در مقایسه با نگارش آزمون را تحت تاثیر خود قرار دهد، نکته ای که هشداری است در زمینه روایی آزمون های سرنوشت ساز دانشگاهی.
  کلیدواژگان: نوشتار آکادمیک، آزمون ویژگی های زبانی، موقعیت های غیر امتحان، اف.ای.اس.تی.اس، روایی امتحان نوشتاری
 • غیاث الدین علیزاده*، مسعود فرهمندفر صفحات 87-106
  برای درک حدود و ثغور رشد ایدیولوژیکی وردزورت و نقش امر متعالی در توسعه ذهن شاعر، توصیه می شود پیشرفت زمانی و روایی مقدمه (1799)، را دنبال کنیم. مقاله حاضر، از طریق تحلیل آرای ژیژکی شاهکار بزرگ وردورت، نشان میدهد که می توان به امر متعالی از دو منظر مختلف دست یافت. نخست، می توان آن را مداخله نمادین در درون جهان خیالی سوژه دانست که حس وحدت و کمال را دچار تشویش می کند و ابژه تمنا را از ترتیب خیالی به نمادین تغییر می دهد و دوم اینکه، می توان آن را مداخله امر واقع در ترتیب نمادین دانست، به منزله فقدان در دل دیگری، که در نتیجه آن، هم خوانی کامل عناصر دلالتی و دست یابی نهایی به ابژه تمنا غیر ممکن می شود. آن چه این دو دلالت متفاوت از امر متعالی را به هم پیوند می زند، درک این مهم است که در هر دو مورد، امر متعالی جایگاه حالت های وهم گون و ناموجود را دارد.
  کلیدواژگان: وردزورت، مقدمه، امر متعالی، ژیژک، ادبیات رمانتیک
 • احمد خلیفه، محمد بوالی*، احسان رسایی صفحات 107-134
  مطالعه حاضر به بررسی تاثیرات آموزش  صورت-محور فعال بر بهبود دانش صریح  و ضمنی دستور زبان فراگیران زبان انگلیسی ایرانی در یک کلاس سنتی و یک کلاس آموزش معکوس می پردازد، همچنین تاثیر کلاس آموزش معکوس بر ماندگاری دانش آشکار و ضمنی بررسی می شود. دو کلاس به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایشی (31 نفر) و گروه کنترل (28 نفر) انتخاب شدند. گروه نخست آموزش متمرکز بر صورت فعال از طریق شرح فرازبانی در کلاس آموزش معکوس را دریافت نمودند در حالی که گروه دوم در یک کلاس سنتی حضور یافتند. برای ارزیابی پیشرفت و ماندگاری دانش صریح و ضمنی دستور زبان فراگیران، از دو آزمون دانش ضمنی و دانش آشکار استفاده شد. یک مجموعه پیش آزمون و دو مجموعه پس آزمون بلافاصله و چهار هفته پس از جلسه آموزش اجرا شد. دو تحلیل واریانس چندمتغیره 3Î2 مختلط و آزمون های تعقیبی برای کشف تفاوت های میان عملکرد بین گروهی و درون گروهی به اجرا درآمد. یافته های پژوهش نشان داد که هر دو کلاس به یک اندازه در دانش آشکار و ضمنی دستور زبان فراگیران بهبود یافتند. همچنین، گروه آزمایشی میزان بیشتری از ماندگاری دانش را نشان داد. این یافته ها می تواند به طراحان برنامه های آموزش زبان، سیاست گذاران عرصه آموزش و معلمان زبان کمک نماید و اطمینان دهد تا با بهره گیری از دوره های آموزش معکوس، آموزش دستور زبان انگلیسی را به شیوه موثری انجام داده و به زبان آموزان کمک نمایند دانش آشکار و ضمنی دستور زبان را به مدت طولانی تری حفظ نمایند.
  کلیدواژگان: دانش آشکار، آموزش معکوس، صورت-محور، دانش ضمنی، ماندگاری
 • محبوبه مرشدیان* صفحات 135-157
  خود-تنظیمی آکادمیک فرایندی است که در آن زبان آموزان از بازخورد شناختی، عاطفی، رفتاری و انگیزشی برای تنظیم یا اصلاح رفتارها و راهبردها برای دست یابی به هدف های خود استفاده می کنند. به این ترتیب، یادگیری خود-تنظیم یافته فرایندی در تعیین اهداف، برنامه ریزی راهبردی، انتخاب و استفاده از راهبردها، نظارت بر کارامدی فرد و ارزیابی خویش است. بر این مبنا، این پژوهش به تاثیر آموزش خود-تنظیمی بر اساس راهبرد تفکر قبل، حین و بعد خواندن از طریق توسعه راهبرد خود-تنظیم یافته بر خود-تنظیمی فراگیران انگلیسی سطح متوسط در خواندن انگلیسی به عنوان زبان دوم متن های توضیحی می پردازد. توسعه راهبرد خود-تنظیم یافته، برای راهبرد تفکر قبل و حین و بعد خواندن در جلسه های خواندن زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم گروه آزمایشی دست نخورده پیاده سازی شد، ولی به گروه کنترل دست نخورده آموزش معمول خواندن زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم داده شد، با این هدف که آنها متون را بخوانند و به سوال های درک مطلب آن پاسخ دهند. داده های خود-تنظیمی با استفاده از پرسشنامه پارامتری راهبردهای انگیزشی تنظیم شده برای یادگیری قبل و بعد از آموزش گردآوری شد. تحلیل کوواریانس یک طرفه نشان داد که آموزش خود-تنظیمی مبتنی بر راهبرد تفکر قبل و حین و بعد خواندن از طریق رشد راهبرد خود-تنظیم یافته می تواند مهارت خواندن خود-تنظیمی زبان آموزان را تقویت کند. این یافته ها می تواند معلمان را ترغیب کند که در آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان در رشد راهبرد خود-تنظیمی برای راهبرد تفکر قبل و حین و بعد خواندن و کسب توانایی خود-تنظیمی فرایند خواندن زبان انگلیسی کمک کنند.
  کلیدواژگان: خود-تنظیمی، توسعه راهبرد، خواندن، یادگیری خود-تنظیم یافته، فراگیران سطح متوسط زبان انگلیسی
 • فاطمه نیک مرد، کبری توسلی* صفحات 159-182
  عوامل مختلفی از جمله ژانر نگارش، داستان پردازی و یا طول آزمون می توانند بر فرایندهای ذهنی مصححین هنگام نمره دهی به آزمون های نگارش تاثیر بگذارند. در این راستا، اینکه آیا افزایش یا کاهش طول آزمون تاثیری بر چگونگی سنجش ارزیاب ها از عملکرد نوشتاری آزمون دهندگان دارد، انگیزه اصلی انجام این پژوهش بود. بدین منظور، 12 فراگیر زبان انگلیسی که در بخش نگارش آزمون آزمایشی آیلتس نمره بین 5/5 تا 5/7 دریافت کرده بودند، از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کننده ها سه مقاله استدلالی به صورت نسخه اصلی، بلندتر و کوتاه تر نوشتند. هر یک از سه نسخه آزمون دهنده گان، سپس توسط سه ارزیاب با استفاده از مقیاس تصحیح نگارش تکلیف دوم آیلتس تصحیح شد. در این میان، ارزیاب ها پروتکل های شفاهی هم ارایه دادند که در آن ها به توضیح جزیی دلایل اصلی شان برای اختصاص نمره ها به هر مقاله پرداختند. سپس، پروتکل های شفاهی به نوشته بازگردانده شدند و محتوای آن ها با استفاده از نرم افزار ان. وی .وو نسخه 11 تجزیه و تحلیل شد تا مضمون های اصلی ذکرشده توسط ارزیاب ها در نمره دهی به هر آزمون نوشتاری استخراج شود. یافته ها نشان داد که ارزیاب ها توجه ویژه ای به برخی از معیارهای موجود در مقیاس تصحیح نگارش آیلتس داشتند و  برخی عوامل را نادیده گرفتند. با این وجود، یک الگوی مشابه در میان همه ارزیاب ها در نمره دهی سه آزمون نوشتاری وجود داشت. یافته ها نشان دهنده وجود تفاوت های معنادار در فرایندهای ذهنی ارزیاب ها هنگام نمره دهی به هر سه آزمون نگارش نبود. نتیجه این پژوهش نشان داد طول آزمون عامل تاثیرگذاری بر فرایندهای ذهنی ارزیاب ها در آزمون های نگارشی نبود. در نتیجه، ارزیاب ها و طراحان آزمون نیازی نیست نگران تاثیرگذاری طول آزمون بر نمره دهی ارزیاب ها باشند.
  کلیدواژگان: فرایندهای ذهنی، ارزیاب، طول آزمون، پروتکل شفاهی، آزمون نگارش
|
 • Shadi Noroozi, Hossein Karami *, Zari Saeedi Pages 7-33

  The current study strived to delve into the response behavior and perceptions of examinees while taking a test in light of cognitive load theory. The empirical data were collected from 60 MA English major graduates and students, with a high level of language proficiency. The participants were required to answer 60 multiple-choice language items (i.e., grammar and vocabulary questions), taken from the high-stakes tests of the MA English majors of the Iranian university entrance examination (IUEE), as fast and as accurately as possible. After completing each test item, they rated their perceptions with regard to the difficulty of test items (Bratfisch et al., 1972) and the amount of mental effort (Paas, 1992). Their response time spent on each language item and their selected options were also stored by the Psychopy software (Peirce et al., 2019). Through running Pearson and Spearman rho correlations, the findings revealed that response time enjoyed a strong positive correlation with mental effort, meaning that both objective and subjective cognitive load measures matched in terms of sensitivity to cognitive load changes in language test items. Further, the subjective measures of perceived mental effort and perceived level of difficulty revealed to be the sound indicators of cognitive load changes. As predicted, response time also indicated that more difficult language test items imposed a greater amount of load. The implications of the study will be explained.

  Keywords: cognitive load, language test-items, multiple-choice questions, response-time, subjective, objective measures
 • Mohammad Reza Zebardast, Mehry Haddad Narafshan *, Hassan Shahabi Pages 35-58
  The emerging technologies and their applications in education necessitate attempts to establish and test theories that can affect the optimal benefit of student learning and teacher training. Self-regulated learning theory is one of the most influential theories that recognize the interconnections of different factors for optimal learning as an ongoing process. Therefore, this study attempted to probe the efficiency of self-regulated learning to develop learners’ reading comprehension and willingness to admit wrongness in an online learning context in addition to the face-to-face learning environment. To address this issue, a quasi-experimental design was utilized. The experimental groups were instructed to be self-regulated through receiving self-regulated learning strategies, while the control group received no self-regulated instructions. The statistical analysis of the paired sample t-test indicated that just the experimental groups exhibited significant improvement in being empowered with higher levels of reading comprehension and willingness to admit wrongness. Additionally, as the ANCOVA analysis showed, the online group had a better performance compared with the control and face-to-face group regarding reading comprehension skills. The findings tend to direct the attention of researchers, teachers, and course designers toward the importance of using self-regulation models as a possible way to move away from traditional teaching.
  Keywords: face-to-face classrooms, online classrooms, Reading comprehension, self-regulation, willingness to admit wrongness
 • Fahimeh Marefat *, Mojtaba Heydari Pages 59-85
  With the growing access to new types of reference tools, today’s L2 writers have a plethora of choices when completing an academic writing assignment. Such resources are absent in most high-stakes academic writing exams, making the two situations dissimilar. Aimed to compare the performances of ESL writers in Exam and Non-exam (real-life) academic writing situations, the present study recruited seven ESL university students who had previously taken an IELTS test. The students completed two analogous writing tasks: an exam-setting and a Non-exam writing test which aimed to simulate the real-life setting. Coh-Metrix analysis of the linguistic features of syntactic complexity, lexical sophistication, and text cohesion of the writings suggested that the students improved the textual quality of their writings in real-life academic writing situation. In addition, FACETS analysis of the quality of the writings, as assessed by the human raters, showed that the students did not benefit equally from the merits of the real-life settings compared to the Exam settings. The findings suggest that the students spent different amounts of time and used different types of queries to consult with external resources. Students’ background training and writing strategies can highly affect their performance in real-life academic writing compared to the writing exams, warning against the validity of such tests.
  Keywords: academic writing, Coh-Metrix, Exam, Non-exam Settings, FACETS, writing exams validity
 • Ghiasuddin Alizadeh *, Masoud Farahmandfar Pages 87-106
  In order to follow the contours of Wordsworth’s ideological development and the role played by the sublime in the growth of his mind, one is well-advised to follow the temporal and narrative progression of The Prelude (1799). Through a Žižekian analysis of Wordsworth's magnum opus, this study argues that the sublime can be approached from two different points. First, it can be conceived as the symbolic intrusion into the imaginary world of the subject, rifting the sense of unity and perfection, and relocating the object of desire from the imaginary to the symbolic order. Next, it can be perceived as the intrusion of the real into the symbolic order, as the lack at the heart of the Other, making a perfect correspondence of the signifying elements and the ultimate achievement of the object of desire impossible. What links these two different significations of the sublime together is the crucial realization that, in both cases, the sublime holds the place of illusory and non-existent states.
  Keywords: Wordsworth, The Prelude, Sublime, Žižek, Romantic literature
 • Ahmad Khalifeh, Mohammad Bavali *, Ehsan Rassaei Pages 107-134
  The present study investigated the possible effects of proactive form-focused instruction on Iranian EFL learners’ explicit and implicit grammar knowledge improvement in a flipped and a traditional class and also examined the effect of flipped class on explicit and implicit knowledge retention. Two classes were randomly assigned to an experimental (n = 31) and a control (n = 28) group.  The former received proactive form-focused instruction through metalinguistic explanation in a flipped class, whereas the latter attended a traditional grammar class. Two implicit and two explicit knowledge tests were used to evaluate the learners’ explicit and implicit grammar knowledge development and retention. A set of pretests and two sets of posttests were administered immediately and four weeks after the last treatment session. Two mixed 3x2 multifactorial ANOVAs and post hoc tests were run to spot the differences in the measures between and within the groups. The results showed that both classes improved significantly in terms of learners’ implicit and explicit grammar knowledge. Furthermore, the experimental group showed a higher rate of knowledge retention. The findings can help and ensure language program designers, educational policymakers, and language teachers to capitalize on flipped courses to teach grammar effectively and help language learners retain both explicit and implicit grammar knowledge longer.
  Keywords: explicit, flipped, form-focused, implicit, Retention
 • Mahboobeh Morshedian * Pages 135-157
  Academic self-regulation is a process in which learners use cognitive, affective, behavioral, and motivational feedback to adjust or modify their behaviors and strategies to reach their objectives. Similarly, self-regulated learning (SLR) is the process of defining objectives, planning strategically, choosing and utilizing strategies, monitoring one’s efficiency, and self-evaluating oneself. Accordingly, this research explored the influence of self-regulation teaching based on Think Before, While, and After reading (TWA) strategy with self-regulated strategy development (SRSD) on intermediate English as a foreign language (EFL) learners’ self-regulation of their EFL reading of expository texts. SRSD for TWA strategy was implemented in the EFL reading sessions of the intact experimental group, but the intact control group was given routine EFL reading instruction, i.e., to read the texts and answer its comprehension questions. The self-regulation data was collected utilizing the adjusted Motivated Strategies for Learning Questionnaire Parametric (MSLQ) before and after the instruction. Through one-way analysis of the covariance, it was shown that self-regulation instruction based on TWA with SRSD could foster self-regulatory reading skills of EFL learners. These findings can urge teachers to teach EFL readers SRSD for TWA to improve their ability to self-regulate their EFL reading process.
  Keywords: self-regulation, strategy development, Reading, self-regulated learning (SLR), intermediate EFL learners
 • Fateme Nikmard, Kobra Tavassoli * Pages 159-182
  Different factors such as the writing genre, writing prompt, and/or test length can influence the raters’ mental processes while scoring writing tests. Accordingly, whether an increase or a decrease in test length has any impact on how raters evaluate test-takers’ writing performance was the motive underlying this research. For this purpose, 12 EFL students who scored between 5.5 to 7.5 on the writing section of a mock IELTS test were selected based on availability sampling. The participants wrote three argumentative essays (the original, longer, and shorter versions). The three versions from each test-taker were then scored by three raters using IELTS task 2 writing band descriptors. Meanwhile, the raters provided verbal protocols explaining in detail the reasons underlying their scores to each test-taker’s essay. Then, the verbal protocols were transcribed and content analyzed using Nvivo version 11 to extract the themes mentioned by the raters in scoring each writing test. The results showed that the raters paid more attention to certain factors in the band descriptors and ignored some other factors. However, there was a similar pattern among the raters in scoring the three writing tests. The results did not show any significant differences in the raters’ mental processes while scoring each of the three writing tests. The conclusion was that test length is not a determining factor influencing the mental processes of raters in writing tests. Therefore, raters and test developers do not need to worry about test length influencing the raters’ scoring.
  Keywords: mental processes, rater, test length, verbal protocol, writing test