فهرست مطالب

آمایش محیط - پیاپی 60 (بهار 1402)
 • پیاپی 60 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الهام عباسی ورکی*، جمیله توکلی نیا، ژیلا سجادی، مظفر صرافی صفحات 1-22
  در بررسی ساختار منطقه شهری آنچه اهمیت دارد، توجه به کارکرد مورد انتظار از این وجه است. در واقع ساختار مناسب، تبلور فضایی و عملکردی عوامل سازنده آن است که متضمن تعادل و کارایی بهینه می باشد. در این میان عدم شناخت ماهیت فضایی، انفعال و نقش آفرینی ضعیف جزء چالش های جدی سازمان فضایی مناطق شهر-محور ایران، به ویژه منطقه قزوین است. به این منظور پژوهش حاضر با هدف شناسایی ماهیت ساختاری-کارکردی منطقه شهری با روش فراتحلیل، سه مولفه اصلی ساختاری، کارکردی و تعاملی را استخراج نمود. برای بررسی مولفه های احصاء شده از روش های آماری گرافیک مبناء در برنامه Arc GIS استفاده شده است. تحلیل یافته ها نشان داد قلمرو کارکردی منطقه شهری قزوین براساس تحلیل جریان های آونگی، تقریبا منطبق بر قلمروی طرح مجموعه شهری است. تحلیل ساختاری منطقه شهری قزوین حاکی از تمرکز جمعیت و فعالیت در شمال شرق استان، به سمت کلانشهر تهران است. در تحلیل مولفه تعاملی، ارتباط قوی شهر قزوین با نقاط شهری و روستایی پیرامونی و ارتباط ضعیف با مناطق شهری میانی و جنوبی استان مشخص گردید. تحلیل کارکردی منطقه شهری قزوین نشان داد موقعیت پیرامونی منطقه شهری قزوین نسبت به تهران از یک سو و انفعال مدیریت محلی در سطح درون استانی از سوی دیگر باعث شد تا قزوین نتواند تعامل فعال با مراکز برون استانی پیرامون خود داشته باشد. بنابراین با تاکید بر یکپارچگی فضایی، ضرورت کاربست نگرش های نوین مدیریتی مبتنی بر حکمروایی منطقه ای و هویت بخشی منطقه ای مطرح می گردد.
  کلیدواژگان: تحلیل ساختاری-کارکردی، منطقه گرایی، جریان های آونگی روزانه، منطقه شهری قزوین
 • ناهید کشاورز، حمیدرضا جودکی*، علی نوری کرمانی صفحات 23-46

  بافتهای فرسوده و قدیمی شهری و رفع ناپایداری آنها، یکی از مباحث نظام برنامه ریزی شهری است که نهادهای ذیربط را به تکاپوی ساماندهی و بازآفرینی بافت های مذکور سوق داده است. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص ها و عوامل موثر بر بازآفرینی شهری و ارایه مدلی یکپارچه و جامع برای تبیین این عوامل است که بافت قدیم شهر دزفول مورد مطالعه گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق، طبق سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران، دارای جمعیت 29277 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران 384 نمونه تعیین گردید و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد البته از روش های مصاحبه و مشاهده نیز در راستای تکمیل پرسشنامه ها استفاده گردیده است. تحلیل های آماری در نرم افزارهای Spss و Amos نشان می دهد چهار عامل اجتماعی، اقتصادی و... اثر معنی داری بر بازآفرینی بافت قدیم شهر دزفول است که عامل اجتماعی با بار عاملی 86/0 بیشترین اهمیت را در بین سایر عوامل دارد.

  کلیدواژگان: بازآفرینی، بافت قدیم، ناپایداری، شهر دزفول
 • شیدا حقیریان*، محمدسعید ایزدی، مهرداد کریمی مشاور، اسدالله نقدی صفحات 47-72

  امروزه سکونتگاه های غیررسمی به شکل رایجی از سکونت در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. این محدوده ها با کمبودها و ضعف های بسیاری مواجه است که یکی از آن ها، کمبود فضاهای باز عمومی در دسترس است. نقش فضاهای عمومی در این مناطق بسیار شاخص تر از سایر نواحی شهری است. مهمترین فضای باز در این محدوده ها خیابان است. خیابان ها در این نواحی نقشی پررنگ در زندگی ساکنین دارند. اخیرا بنیاد اسکان بشر سازمان ملل رویکرد جدیدی به نام خیابان مداری را مطرح نموده است که به نقش و اهمیت خیابان در این نواحی تاکید کرده و راه نجات این محدوده ها را ارتقا و ساخت خیابان می داند. با توجه به این امر، پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات خیابان مداری در این محدوده ها پرداخته و میزان تاثیر خیابان مداری را در شکل گیری رضایت ذهنی ساکنین دنبال می کند. روش به کار رفته در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و تکنیک منتخب پژوهشگر مدلسازی معادلات ساختاری بوده است. در این روش مدل اثرگذاری درک از خیابان مداری بر بازآفرینی ذهنی ساکنان منطقه غیررسمی مورد مطالعه قرار گرفت و به وسیله ورود داده های پرسشنامه ای در نرم افزار smartpls و استفاده از مدل ذکر شده تحلیل شد. نتایج حاصل نشان می دهد که فاکتورهای اقتصادی بیشترین تاثیر را در شکل گیری رضایت ذهنی از طریق تحقق خیابان مداری خواهد داشت و در مقابل فاکتورهای متمدنانه کیفیت زندگی در شکل گیری این رضایت مندی بی تاثیر خواهند بود.

  کلیدواژگان: سکونتگاه غیررسمی، بازآفرینی، خیابان، خیابان مداری، ادراک ذهنی
 • مریم خستو* صفحات 73-92
  سرزندگی فضاهای شهری به عنوان موضوعی مهم و حیاتی تحت تاثیر عوامل متعدد خرد و کلان قرار دارد. عنصر «فرهنگ» به عنوان یک مفهوم کلان و تعیین کننده در جوامع انسانی، می تواند بر میزان و چگونگی حضور افراد در فضاهای عمومی شهری تاثیر بگذارد. هدف این پژوهش یافتن ابعاد و میزان تاثیرگذاری مولفه های فرهنگی بر میزان سرزندگی فضاهای شهری است. بر اساس مدل مفهومی پژوهش، مولفه های فرهنگی عبارتند از: زبان، ارزش ها، هنجارها، باورها، فعالیت های ثابت و خروجی های مادی و غیره. پژوهش حاضر به روش میدانی و پیمایشی انجام شده است؛ بدین ترتیب که سه فضای شهری شاخص در یک محدوده از شهر قزوین انتخاب شد و میزان سرزندگی آن ها مورد سنجش قرار گرفت سپس مولفه های فرهنگی به واسطه پرسشنامه سنجیده و ارتباط آن ها با سرزندگی تحلیل گردید. یافته های تحقیق حاکی از این است که سه فضای شهری منتخب از لحاظ شاخص سرزندگی با هم متفاوت هستند و با تحلیل آزمون های آماری مربوطه، این نتیجه حاصل شد که بین مولفه های فرهنگی و سرزندگی فضاهای شهری ارتباط معنی دار وجود دارد؛ مهم ترین عامل فرهنگ مادی «تعامل اجتماعی» و کم اهمیت ترین «طراحی فضا» بوده است و از بین عوامل غیرمادی «مذهب و اعتقادات» مهم ترین و «هم زبانی» کم اهمیت ترین عامل تاثیرگذار بوده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، مولفه های فرهنگی، سرزندگی فضای شهری، قزوین
 • مهدی محمدزاده راوندی، حجت مهکویی*، محسن نیازی صفحات 93-114
  مشارکت شهروندان، مشروعیت نظام سیاسی را به همراه دارد و انتخابات، مهمترین ابزار تحقق مشارکت سیاسی و بروز و ظهور مردم سالاری است. مشارکت سیاسی با مهمترین مباحث مربوط به علم سیاست و جامعه شناسی، نظیر احزاب، گروه های فشار، رابطه مردم و حکومت، جامعه مدنی، ویژگی های جمعیت شناختی و نظایر آن پیوند عمیق و ناگسستنی دارد. با عنایت به متون و مقالات متعدد و بهره گیری از روش های مختلف پژوهشی در زمینه مشارکت سیاسی- انتخاباتی و علل و انگیزه های آن، تاکنون نگاه فراترکیبی نسبت به این مساله صورت نگرفته است. در این پژوهش با رویکرد فراترکیب و با نگاهی جامع و کلی شاخص ها و مولفه های اصلی موثر برمشارکت در انتخابات استخراج گردیده است. این پژوهش به این سوال پاسخ می دهد که عوامل موثر بر مشارکت سیاسی در ایران کدامند؟ مطابق نتایج، از228 مقاله مورد بررسی، 126عامل موثر در مشارکت به دست آمد که در10 مولفه کلی دسته بندی گردیده اند.
  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، رفتار سیاسی، انتخابات، الگوی فضایی مشارکت، رای دهی
 • فاطمه راغبیان هنزایی، محمدحسین سرائی*، سید علی المدرسی صفحات 115-136
  شهر یزد در چندین سال رشد شتابانی داشته و تحولات جمعیتی و کالبدی زیادی به خود دیده است. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی- توسعه ای با هدف سنجش وضعیت پایداری اجتماعی محلات شهر یزد به روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از آزمون آماری تاپسیس فازی و ضریب همبستگی می باشد. داده های پژوهش، از طرح تفصیلی سال 96 شهر یزد، مرکز آمار و برداشت میدانی شاخص های پژوهش با پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری شامل شهروندان بالای 15 سال شهر یزد می باشند، مطابق فرمول کوکران400 نفربه عنوان حجم نمونه و نمونه گیری به روش تصادفی ساده به تناسب جمعیت محلات به صورت تصادفی طبقه ای در محلات تعیین گردید. 4 شاخص اصلی تغییرات جمعیت، مشارکت، امنیت و کیفیت زندگی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بالایی بین شاخص کیفیت زندگی و پایداری اجتماعی وجود دارد. شاخص کیفیت زندگی با ضریب همبستگی0.948، شاخص امنیت با ضریب همبستگی 0.721 و شاخص مشارکت با ضریب همبستگی 0.673 به ترتیب بیشترین تاثیر و رابطه معنی داری با پایداری اجتماعی دارند. شاخص مهاجرت 0.217- با پایداری اجتماعی محلات شهر یزد رابطه معنی داری ندارد. در بین محلات صفاییه، امام شهر و کوی طالقانی پایدارترین محلات و محلات عیش آباد، خیر آباد و فرودگاه ناپایدار ترین محلات در بعد اجتماعی می باشند.
  کلیدواژگان: پایداری اجتماعی، ناپایداری اجتماعی، پراکنده رویی، توسعه پایدار، شهر یزد
 • محمدطاهر رستمی، عباس ملک حسینی* صفحات 137-162
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات برنامه های محرومیت زدایی در ارتقاء پایداری اقتصادی و اجتماعی در شهرستان قلعه گنج پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی می باشد جامعه آماری این پژوهش کل افراد شهرستان قلعه گنج بود که تعداد این جامعه آماری80000 هزار نفر می باشد و نمونه گیری تصادفی ساده برای تعیین تعداد افراد انتخاب شد. اطلاعات لازم جهت دستیابی به نتایج، از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ی محقق ساخته از آلفای کرونباخ استفاده شد و روایی نیز از طریق روایی محتوایی و اکتشافی بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss از طریق آزمون های همبستگی و رگرسیون صورت گرفت. لازم به ذکر است که برای تحلیل اطلاعات، مورفولوژی شهر مدنظر و تحلیل ساختاری شهرستان قلعه گنج مورد بررسی قرار گرفت. استنتاج ها نشان می دهد که پیش فرض های مربوط به آزمون ها از میزان مناسب برخودارند. ارتباط محرومیت زدایی با ابعاد اقتصادی (پس انداز، اعتبارات، درآمد و اشتغال و بیمه) به ترتیب 73/0، 71/0، 61/0، 39/0 برآورد شد. ابعاد اجتماعی که شامل شبکه ها، مشارکت اجتماعی و همبستگی و انسجام اجتماعی به ترتیب با 67/0، 79/0 و 61/0 با محرومیت زدایی ارتباط دارند. ظرفیت و پتانسیل های شهرستان با ضریب 67/0 بر میزان موفق بودن برنامه های محرومیت زدایی اثر گذار نشان داده شد. بنابراین محرومیت زدایی در شهرستان قلعه گنج با اثرپذیری از ظرفیت بالقوه و بالفعل موجود در سطح شهرستان و حوزه نفوذ آن مدنظر نظام مدیریتی است و برای کاهش محرومیت و فقر باید بر روی این ظرفیت ها و پتانسل ها سرمایه گذاری صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: قلعه گنج، محرومیت زدایی، پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، فقر
 • عزیزالله مختاری، مریم کریمیان بستانی*، معصومه حافظ رضازاده صفحات 163-180

  بازآفرینی شهری با تاکید بر محله محوری به دنبال آن است که با اقدامات لازم در مقیاس کوچک یعنی محله، که خردترین مقیاس در تقسیمات کالبدی مدیریت شهری است، بیشترین اثرگذاری در حوزه پایداری داشته باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بازآفرینی در بافت فرسوده شهری با تاکید بر رویکرد محله محور در مناطق 4 و 5 شهر زاهدان می باشد. پژوهش حاضر، تحقیقی تحلیلی-کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار های (SPSS و Expert Choice) استفاده شده است. نتایج نرم افزار Expert Choice نشان داد که در بعد اجتماعی، شاخص مشارکت مردمی در میان ساکنان محله، با امتیاز (112/0) و در بعد اقتصادی، شاخص محل سکونت دایرکنندگان واحدهای تجاری با امتیاز (157/0) در اولویت بازآفرینی در بافت فرسوده شهری با تاکید بر رویکرد محله محور قرار دارند. در ادامه نیز، به منظور بررسی نقش شاخص های بعد اجتماعی و اقتصادی رویکرد محله محور در بازآفرینی بافت فرسوده شهری مناطق 4 و 5 شهر زاهدان، از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. متغیر های مستقل (بعد اقتصادی، اجتماعی) رویکرد محله محور با متغیر وابسته (بازآفرینی) دارای رابطه معناداری در سطح 05/0=P می باشد. همچنین نتایج آزمون کای اسکویر نشان داد که در تمامی متغیر ها با سطح معناداری به دست آمده 000/0، ارتباط معنادار و مثبت بین متغیر های اجتماعی و اقتصادی رویکرد محله محور و بازآفرینی مناطق مورد بررسی وجود دارد.

  کلیدواژگان: بازآفرینی شهری، رویکرد محله محور، مشارکت، مناطق 4 و 5 شهر زاهدان
 • اکبر حمیدی، فاطمه عباسیان، شاهین علیزاده زنوزی* صفحات 181-206

  امروزه تبدیل روستا به شهر به عنوان یک چالش اساسی در مباحث شهرنشینی و توسعه مطرح بوده و بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. در ایران نیز تبدیل روستا به شهر به عنوان یکی از موضوعات مهم در مباحث توسعه شهری و روستایی مطرح بوده است. چون توسعه این استراتژی تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستاها، توزیع متعادل جمعیت، امکانات و سرمایه، کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ، افزایش مشارکت روستاییان و توسعه اشتغال در روستاییان به طور کلی توسعه پایدار منطقهای را بدنبال دارد. پژوهش حاضر با هدف الویت بندی ارتقاء روستا شهرها در جهت توسعه پایدار منطقه ای در شهرستان تبریز در روستاهای بالای 4000 نفر جمعیت (به عنوان نمونه های مورد بررسی) در قالب 24 شاخص انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات و داده ها اسنادی و پیمایشی است. در پردازش و تحلیل داده ها از روش موریس و شاخص مرکزیت برای رتبه بندی روستاها استفاده شده و از تکنیک کپ لند برای تلفیق رتبه های حاصل از این مدل ها و اولویت بندی نهایی روستاهای مستعد ارتقاء به شهر بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تکنیک کپ لند حاکی از این است که روستای مایان سفلی در اولویت اول و الوار سفلی در اولویت آخر جهت ارتقاء به شهر قرار دارند؛ چرا که بررسی وضعیت طبیعی و اقتصادی و کالبدی این روستاها گویای وضعیت مناسب و نامناسب این روستاها می باشد. پیشنهاد می شود در جهت تقویت و بستر سازی تبدیل به شهر، پراکندگی سکونتگاه ها و کارکرد اقتصادی آن ها، بازار سکونتگاه و شعاع عملکرد آن، اولویت محلی و منطقه ای در استقرار صنایع و توان سکونتگاه روستایی مستعد در تامین یا برخورداری از این اولویت ها، برنامه ریزی شود.

  کلیدواژگان: اولویت بندی، تبدیل روستا به شهر، تکنیک کپ لند، شهرستان تبریز
 • هادی علیزاده، سهیلا حمیدزاده خیاوی*، کریم حسین زاده دلیر صفحات 207-234

  درآمد پایدار برای هر سازمان چه در حوزه مسایل شهری و چه در سایر حوزه ها اهمیت زیادی دارد و پایه اساسی برای انجام درست و هدفمند فعالیت های یک ارگان است. از این جهت تلاش مدیران هر سازمان بر آن است تا منابع مشخصی برای بودجه سالانه خود در نظر داشته باشند و در صورت نیاز حتی منابع جایگزینی تعیین و در صورت لزوم از آن استفاده کنند. یکی از عرصه های جایگزین برای تامین درآمدهای پایدار شهری عرصه گردشگری شهری است. بدین منظور در مقاله حاضر به بررسی و شناسایی مولفه های موثر بر تامین درآمدهای پایدار شهری در شهر ارومیه پرداخته شده است. روش تحیقق حاضر پیمایشی بوده و ماهیتا توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر تمامی کارشناسان و متخصصان در رشته مدیریت شهری، گردشگری شهری و برنامه ریزی شهری که جمعآ 95 نفر می باشند است و نمونه هایی آماری به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی و مدل تحلیل شبکه جهت تعیین و شناسایی مولفه های موثر بر تامین درآمدهای پایدار شهری با تاکید بر برندسازی شهری پرداخته شد. نتایج نشان داده است که، مدیریت شهری با توجه به 6 عامل(دسترسی و حمل ونقل، فعالیت رسانه ای و تبلیغات، دسترسی به خدمات شهری و تسهیلات گردشگری و...) می توانند با استفاده از برندسازی شهری در حوزه گردشگری، درآمدهای پایداری را برای شهر و اقتصاد شهری به ارمغان بیاورند.

  کلیدواژگان: برندسازی شهری، درآمدهای پایدار شهری، مدیریت شهری، گردشگری، شهر ارومیه
|
 • Lham Abasi Verki *, Jamile Tavakolinia, Jela Sajadi, Mozafar Sarafi Pages 1-22
  Paying attention to expected performance is highly important in studying the structure of metropolitan regions. An appropriate structure and spatial-operational crystallization are constructive factors that ensure equilibrium and optimal performance. In this regard, the lack of knowledge of spatial nature, passivity, and poor performance are among the critical challenges of the spatial organization of city-centric areas in Iran, especially Qazvin. Therefore, in this research, we used the Meta-analysis method and three basic components - structural, operational, and interactive - to recognize the structural-operational nature of urban regions. We used graphic-based statistical methods in ArcGIS to investigate the obtained components. The analysis results showed that Qazvin's operational territory nearly corresponds to the urban collection scheme territory according to pendulum streams. Structural analysis of the Qazvin urban region showed that population and activity concentration is in the northeastern province toward the Tehran metropolis. By investigating the interaction component, we determined a strong relationship between Qazvin and peripheral urban and rural regions and a weak relationship with middle and southern urban regions. Operational analysis of the Qazvin urban region shows that, on the one hand, the peripheral position of the Qazvin urban region towards Tehran, and, on the other hand, passive local management at the inter-provincial level results in a lack of active interaction between Qazvin and peripheral outer-provincial centers. Therefore, we emphasize spatial integrity and introduce the need to apply novel managerial approaches based on regional governance and regional identity.
  Keywords: structural-functional analysis, daily commuting, Regionalism, Qazvin urban region
 • Nahid Keshavarz, Hamih Reza Jodaki *, Ali Norikermani Pages 23-46

  The regeneration of old and deteriorated urban fabrics and its instability are key issues within the urban planning system, prompting relevant institutions to reorganize and revitalize these areas. This study aims to identify and assess the indicators and factors that affect urban regeneration while providing an integrated model to elucidate these factors. Employing a descriptive-analytical and survey research method, this study focuses on the residents of the outdated Dezful structure, having a population of 29,277 according to the 2015 census. Cochran's formula determined a sample size of 384 individuals, who were randomly selected to complete the questionnaire. The data collection tool includes questionnaires, alongside interview and observation methods to ensure completeness. Statistical analyses using the SPSS and AMOS software reveal that social and economic factors significantly influence the reconstruction of the outdated fabric of Dezful, with the social factor being the most crucial, having a factor load of 0.86.

  Keywords: regeneration, outdated fabric, Sustainability, Dezful
 • Sheyda Haghirian *, Mohammad Saied Izadi, Mehrdad Karimimoshaver, Asadollah Naghdi Pages 47-72

  Informal settlements are a prevalent form of residency in developing countries, facing significant weaknesses and shortages such as a lack of accessible public open spaces. Public spaces, especially streets, play an important role in these communities by providing essential open areas for individuals to live and interact. Recently, UN-Habitat proposed an innovative approach emphasizing the importance of streets in these districts. This approach argues that constructing more streets can solve some of the problems facing informal settlements. This study investigates the impact of streets on informal settlements and assesses their role in residents’ satisfaction. The research method used is descriptive-analytical, employing Structural Equation Modeling to study the influence of the street on residents’ subjective recreation. The results were analyzed using Smartpls. The findings indicate that economic factors significantly affect residents’ subjective satisfaction through access to streets, while civilizational factors related to quality of life do not significantly affect this satisfaction.

  Keywords: Informal settlements, recreation, streets, Perception
 • Maryam Khastou * Pages 73-92
  The vitality of urban public spaces is a critical and essential subject that is influenced by numerous micro and macro factors. Among these factors, "culture" as a determining concept in human societies can significantly impact the presence and behavior of individuals in urban public spaces. The objective of this study is to identify the dimensions and degree of influence of cultural components on the vitality of urban public spaces. Cultural components include language, values, norms, beliefs, constant activities, material outputs, and more. This research was conducted using field and survey methods. Three prominent urban spaces within a specific area in Qazvin were selected and evaluated for their levels of vitality. Then, the cultural components were analyzed through a survey method, and their relationship with the vitality of urban spaces was examined. The findings of this study indicate that the three selected urban spaces vary from each other in terms of their vitality score. Through appropriate statistical analysis, it was concluded that there is a significant relationship between cultural components and the vitality of urban spaces. The most important component of material culture was found to be "social interaction," while the least important was "space design." Among immaterial factors, "religion and belief" were identified as the most important, whereas "linguistic" was the least important effective element. In conclusion, culture plays a crucial role in shaping the vitality of urban public spaces in Qazvin. The outcomes of this study suggest that urban planners and policymakers need to prioritize cultural components when designing and planning urban public spaces, which can help create more vibrant and attractive urban environments.
  Keywords: culture, Cultural Components, urban public spaces vitality, Qazvin
 • Mahdi Mohammadzadeh Ravandi, Hojat Mahkoui *, Mohsen Niazi Pages 93-114
  The legitimacy of political systems relies heavily on citizen participation, with elections serving as a crucial means of achieving political involvement and promoting democracy. Political participation is deeply intertwined with key issues in political science and sociology, including parties, pressure groups, the relationship between citizens and government, civil society, demographic characteristics, and more. Despite the abundance of texts and articles on political-electoral participation and its underlying causes and motivations, no comprehensive view has yet been taken on this topic. This research employs a mixed approach to provide a broad and inclusive perspective, identifying the key indicators and components that impact participation in elections. Specifically, the study seeks to investigate the factors which affect political participation in Iran. After reviewing 228 articles, 126 effective factors were identified, which were classified into 10 general categories.
  Keywords: political participation, Political Behavior, elections, spatial pattern of participation, Voting
 • Fateme Raghebian Hanzaie, Mohammad Hossein Saraei *, Seyed Ali Almodaresi Pages 115-136
  Yazd has experienced rapid growth and significant demographic and physical changes in recent years. This study is a practical-developmental research aimed at measuring the status of social sustainability in the neighborhoods of Yazd using a descriptive-analytical method, by using the fuzzy TOPSIS statistical test and correlation coefficient. The research data was collected from the detailed plan of the city of Yazd in 2017, the statistical center, and field studies of research indicators using a questionnaire. The statistical population includes citizens over 15 years old in Yazd, and the sample size was determined based on Cochran's formula of 400 people, randomly selected by stratified random sampling in proportion to the population of neighborhoods. Four main indicators of population changes, participation, security, and quality of life were examined. The results showed a strong correlation between the quality of life index and social sustainability. The quality of life index had the highest effect and significant relationship with social sustainability with a correlation coefficient of 0.948, while the security and participation indices had correlation coefficients of 0.721 and 0.673, respectively. The migration index did not have a significant relationship with social sustainability in the neighborhoods of Yazd (correlation coefficient of 0.217). Among the neighborhoods, Safaieh, Imam Shahr, and Kooy-e Talghani were the most sustainable, while Eish Abad, Khair Abad, and the airport were the least sustainable in terms of social aspects.
  Keywords: Social sustainability, unsustainability, Dispersion, Sustainable Development, Yazd
 • Mohammadtaher Rostami, Abbas Malekhoseini * Pages 137-162
  The present study aimed to investigate the effects of deprivation alleviation programs on promoting social and economic sustainability in Qaleh-Ganj as a pilot for the country's resilient economy. The research method in this study was conducted through library studies and field investigations. The statistical population of this study was all individuals in Qaleh-Ganj, which is approximately 80,000 people, and simple random sampling was used to determine the number of selected individuals. The necessary information for obtaining results was gathered through a researcher-made questionnaire. Cronbach's alpha was used to determine the reliability of the questionnaire, and content and exploratory validity were also investigated. Data analysis was performed using the SPSS statistical software through correlation and regression tests. It should be noted that the morphology of the city under study and the structural analysis of Qaleh-Ganj were examined to analyze the data. The findings showed that the assumptions related to the tests are appropriate. Deprivation alleviation was estimated to have a correlation with economic dimensions (savings, credits, income, employment, and insurance) of 0.73, 0.71, 0.61, and 0.39, respectively. Social dimensions, including networks, social participation, and social cohesion, were estimated to have correlations of 0.67, 0.79, and 0.61, respectively, with deprivation alleviation. The capacity and potential of the city had a coefficient of 0.67, indicating that they significantly influenced the success of deprivation alleviation programs. Therefore, deprivation alleviation in Qaleh-Ganj is a function of the potential and existing capacities at the city level and its sphere of influence, and investment must be made to reduce poverty and deprivation by focusing on these potentials.
  Keywords: Qaleh-Ganj, deprivation alleviation, Economic Sustainability, Social sustainability, poverty
 • Azizaleh Mokhtari, Maryam Karimian Bostani *, Masoumeh Hafez Rezazadeh Pages 163-180

  This study examines the effect of a neighborhood-based approach in urban redevelopment, focusing on regions 4 and 5 in Zahedan. The research employs both qualitative and quantitative methodologies and uses the SPSS and Expert Choice software to analyze data. Results from the Expert Choice indicate that recreating worn-out urban fabric should prioritize a neighborhood-centered approach, with the social dimension, specifically the index of resident turnout, scoring the highest (0.112), followed by the economic front, particularly the Location Units with points index (0.157). To investigate the role of socio-economic dimensions in regenerating the worn-out urban fabric in Zahedan regions 4 and 5, stepwise multiple regression was used, revealing a significant relationship between the independent variables (economic and social dimensions) and dependent variable (recreation) at P=0.05. Additionally, the Chi-square test found a positive and significant relationship between socio-economic variables, the neighborhood-based approach, and recreation in the study areas (significant level of 0.000 for all variables).

  Keywords: urban regeneration, neighborhood-based approach, Participation, regions 4, 5 in Zahedan.
 • Akbar Hamidi, Fatemeh Abbasiyan, Shahin Alizadeh Znuzi * Pages 181-206

  Nowadays, the conversion of villages into cities is considered a major challenge in urbanization and development discussions, and many countries, especially developing ones, are facing this issue. In Iran, the transformation of villages into cities has also been a prominent topic in urban and rural development discussions. This is because the development of this strategy has a significant impact on improving the quality of life in rural areas, promoting balanced distribution of population, facilities, and capital, reducing migration to large cities, and overall sustainable development of regions. The present study aimed to prioritize the development of rural cities with a population of over 4000 (as case studies) in the direction of sustainable regional development in Tabriz, using 24 indicators. The research method was descriptive-analytical in terms of purpose and practicality, relying on documental and exploratory data collection. The MORIS method and centrality index were used to rank villages based on these indicators, and then the KENDAL technique was used to combine the rankings obtained from these models and prioritize the final ranking of villages suitable for promotion to cities. The results indicate that Mayan-e Sofla village is ranked first and Alvar-e Sofla village is ranked last for promotion to city status, due to the assessment of their natural, economic, and physical conditions indicating their suitability or unsuitability.

  Keywords: prioritization, rural-to-urban conversion, KENDAL technique, Tabriz
 • Hadi Alizadeh, Soheila Hamidzadeh Khiyavi *, Karim Hosseinzade Dalir Pages 207-234

  A sustainable income is crucial for any organization, whether in urban or other fields. It serves as the fundamental basis for proper and purposeful implementation of an agency's activities. Therefore, managers’ efforts are focused on identifying specific resources for their annual budget and determining alternative resources if needed and utilizing them when necessary. Urban tourism is an alternative field for providing sustainable urban income. This article aims to examine and identify effective components for sustainable urban income in the city of Urumia. The research methodology used in this study is survey-based and descriptive-analytical. The statistical population includes all experts and specialists in the fields of urban management, urban tourism, and urban planning, totaling 95 individuals who were selected using purposive sampling methods. Factor analysis and network analysis models were used to identify effective components for sustainable urban income with a focus on urban branding. The results have shown that urban management, based on six factors including transportation access, media and advertising activities, access to urban services and tourist facilities, among others, can utilize urban branding in the field of tourism to bring about sustainable income for the city and its economy.

  Keywords: urban branding, sustainable urban income, urban management, Tourism, Urumia