فهرست مطالب

نشریه آموزش و پرورش متعالی
پیاپی 2 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم تقوایی یزدی* صفحات 1-16

  هدف پژوهش، ارزیابی کمی و کیفی پایان نامه های کارشناسی ارشد آموزش و پرورش استان مازندران بود. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیل محتوا بوده است. جامعه ی آماری بخش کیفی خبرگان جامعه ی علمی و متخصصان دانشگاهی و در بخش کمی تمام پایان نامه های دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به تعداد کل 3367 پایان نامه می باشد که در پنج گرایش گروه علوم تربیتی از سال تحصیلی 99-90 ارایه شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای بود و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان مشخص شد. برای جمع آوری داده های کیفی از مصاحبه های ساختاریافته(ده سوالی) استفاده شد. در بخش کمی بر اساس معیارهای استخراج شده از مرحله ی کیفی به طراحی پرسشنامه ی محقق ساخته پرداخته شد. به منظور تعیین پایایی ابزار گردآوری اطلاعات از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های یومان ویتنی، رتبه بندی فریدمن، مطلوبیت با استفاده از نرم افزار Spss23 انجام شد. یافته ها نشان داد که از مجموع هجده بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد بررسی شده، بخش نتیجه گیری در وضعیت کمتر مطلوب و بخش های (چکیده، بیان مساله، اهداف پژوهش،...) در وضعیت نسبتا مطلوب و در نهایت بخش های عنوان، کلیدواژه ها، مقدمه، جامعه، نمونه و نمونه گیری، پیوست ها و اصول نگارش صحیح در وضعیت مطلوب قرار گرفته اند. درواقع، با توجه به میانگین رتبه ای، بیشترین ضعف به ترتیب در بخش های نتیجه گیری، بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق وجود دارد و بیشترین نقطه ی قوت پایان نامه ها در بخش های کلیدواژه ها، پیوست ها و روش تحقیق بوده است.

  کلیدواژگان: ارزیابی کمی، ارزیابی کیفی، پایان نامه های کارشناسی ارشد، آموزش و پرورش
 • عباس باقری*، پرستو گودرزی، معصومه ربی بی صفحات 17-30

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر مسیولیت اجتماعی بر رضایتمندی و وفاداری فراگیران مدارس غیر دولتی سما، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی انجام گردید. هدف کاربردی و روش پژوهش علی-مقایسه ای بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری را والدین دانش آموزان مدارس سما کل کشور تشکیل دادند که در زمان انجام این پژوهش بر اساس جدول مورگان و نرخ بازگشت پرسشنامه ها 256 نفر به طور تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه بود که برای مسیولیت اجتماعی از پرسشنامه کارول(1991)، رضایتمندی فان(1998) و پرسشنامه وفاداری کیم(2006) استفاده شد که البته با توجه به اپیدمی بیماری کرونا پرسشنامه ها به صورت مجازی در اختیار نمونه های آماری قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 87/0 و 91/0 محاسبه شد. از آزمون های توصیفی و استنباطی کلموگراف اسمیرنوف استفاده گردید و با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی، برازش مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مدارس غیر دولتی سما، چهار نوع مسیولیت شامل: اقتصادی، اجتماعی، بشردوستانه و قانونی مطرح است که اجرای آنها تاثیر مستقیمی بر رضایتمندی و وفاداری والدین و دانش آموزان دارد. در واقع مدیران مدارس سما با اهمیت دادن به مسیولیت اجتماعی سازمان خود و ارایه خدمات پایدار و مسیولانه به والدین و دانش آموزان و رعایت منشورهای اخلاقی و استفاده از دبیران مجرب و امکانات و تجهیزات به روز، می توانند رضایتمندی آنها را تامین نموده و سبب افزایش وفاداری والدین به مدارس گردند.

  کلیدواژگان: رضایتمندی، مدارس سما، مسئولیت اجتماعی، وفاداری فراگیران
 • پرستو گودرزی، عباس باقری*، عبدالرضا خسروی صفحات 31-42
  پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی آموزش های زیست محیطی در وزارت آموزش و پرورش طراحی و اجرا گردید. روش انجام این پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کارشناسان وزارت آموزش و پرورش بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 169 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش تعیین گردید و با توجه به نرخ بازگشت پرسشنامه ها که86% بود، تعداد 145 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل ویس بورد بود که دارای دو بخش جمعیت شناختی و سوالات اصلی  تعداد بیست و دو سوال بود، که به دلیل اپیدمی بیماری کرونا به صورت مجازی در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری کلوموگراف اسمیرنف، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که شش عارضه اهداف، ساختار، پاداش، مکانیزم های مفید، ارتباطات و رهبری از جمله عارضه های مربوط به آموزش های زیست محیطی در وزارت آموزش و پرورش بودند که در این بین وضعیت عارضه اهداف، نسبت به سایر عارضه ها در شرایط نامناسب تری قرار داشت. بنابراین نتیجه گرفته می شود که مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش باید به اهداف در جهت بهبود آموزش های زیست محیطی توجه بیشتری نمایند.
  کلیدواژگان: آموزش، زیست محیطی، وزارت آموزش و پرورش
 • میثم قویدل، محبوبه منتظرعطایی* صفحات 43-56
  هدف پژوهش حاضر آموزش و پرورش متعالی در پرتوی الگوی ذهنی تعالی فردی معلمان است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از جهت داده های تحلیل شده از نوع ترکیبی(آمیخته) اکتشافی است. از آنجایی که هدف، شناخت الگوهای ذهنی معلمان نسبت به تعالی فردی می باشد، روش کیو در بخش کیفی به کار گرفته شده است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی ده نفر از استادان دانشکده های علوم تربیتی، مدیران و معاونان موفق مدارس استان خراسان رضوی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مشارکت کنندگان تکمیل کننده جداول کیو، دوازده نفر از معلمان برجسته آموزش و پرورش با سابقه درخشان می باشند که جداول مذکور در اختیار آنها قرار گرفت. در این پژوهش برای باورپذیری در بخش کیفی از درگیری طولانی مدت استفاده شده است. برای سنجش میزان اعتبار ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی از روایی صوری استفاده شد و پژوهشگر گزینه های کیو را به تایید مدیران و مسیولان شرکت رسانده است. پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که نشان دهنده اعتماد بالای عبارات کیو و نتایج مرتب سازی آنها در نمودار کیو است. نتایج نشان داد که بیشترین اجماع بر عامل یک (قابلیت های فردی) به میزان 15.994و کمترین اجماع بر عامل سوم (قابلیت های حرفه ای) با 13.079 می باشد. لازم به ذکر است که قابلیت های روان شناختی، در دسته بندی دیدگاه ها از رتبه دوم برخوردار است.
  کلیدواژگان: تعالی، تعالی فردی، روش کیو
 • اعظم هارونی، مریم تقوایی یزدی* صفحات 57-68
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش فنی و راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر اثربخشی آموزش کارآفرینی دانش آموزان هنرستان کار و دانش شهر ساری ناحیه یک بود. روش پژوهش حاضر، شبه آزمایشی بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان هنرستان کار و دانش شهر ساری ناحیه یک در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 689  جمع تعداد دانش آموزان؟(380 دختر، 529 پسر) تشکیل دادند و نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان 248 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی آموزش کارآفرینی بر اساس پرسشنامه آقاجانی(1392) که شامل 24 سوال با مقیاس لیکرت پنج گزینه ای و تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بود که این پرسشنامه شامل سه مولفه تحریک انگیزه ها، پرورش ویژگی ها و آموزش مهارت هاست. برای استخراج اطلاعات درباره آموزش فنی و راهبردهای فراشناختی از روش شبه آزمایشی استفاده گردید؛ لذا دو گروه به عنوان گروه های آزمایشی در نظر گرفته شد و در یکی از گروه ها، آموزش فنی ارایه و در کلاس دیگر، راهبردهای فراشناختی ارایه گردید. روایی ابزار مورد تایید کارشناسان و متخصصان بود و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ87/. برآورد گردید که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه می دهد. نتایج با  آزمون های توصیفی(مقدار میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (کلموگروف اسمیرنوف، آزمون T و آزمون جفتی) با نرم افزار SPSS26 مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش فنی و راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر اثربخشی آموزش کارآفرینی دانش آموزان هنرستان کار و دانش شهر ساری ناحیه یک تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: آموزش فنی، راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی، آموزش کارآفرینی و هنرستان کار و دانش
 • مریم حافظیان*، یاسمن علی محمدی صفحات 69-86
  هدف پژوهش حاضر مقایسه کیفیت عملکرد دانش آموختگان چهار ساله دانشگاه فرهنگیان و دانش آموختگان دوره یک ساله مهارت آموزی(ماده 28) دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی از منظر مدیران و رهبران آموزشی براساس الگوی جان وایلز و جوزف باندی بود. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 125 نفر از فارغ التحصیلان دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان و 165 نفر ازفارغ التحصیلان دوره یکساله (مهارت آموزی) دانشگاه فرهنگیان که در سال تحصیلی 1397 تا 1399 در مدارس ابتدایی استان خراسان شمالی مشغول به تدریس بودند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان 97 نفر فارغ التحصیل دوره چهارساله و 113 نفر فارغ التحصیل دوره یک ساله انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته بوده که توسط مدیران و راهبران آموزشی تکمیل و گردآوری شد و بعد از تایید روایی، پایایی پرسشنامه  با استفاده از آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. جهت تحلیل آماری داده ها از نرم افزارSPSS - V23  استفاده شد. نتایج نشان داد فارغ التحصیلان دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان در هر یک از شش مولفه ارزیابی عملکرد از دید جان وایلز و جوزف باندی (بهسازی و آموزش، رشد حرفه ای،روابط انسانی، امور اداری، ارزشیابی، برنامه ریزی درسی) میانگین بالاتری نسبت به فارغ التحصیلان دوره یکساله (مهارت آموزی) این دانشگاه اخذ کرده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت کیفیت عملکرد فارغ التحصیلان دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان به نسبت فارغ التحصیلان دوره یک ساله (مهارت آموزی) این دانشگاه بالاتر است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، دانشگاه فرهنگیان، فارغ التحصیلان دوره چهارساله، مهارت آموزان دوره یکساله(ماده 28)
 • محسن گل پرور*، آذر کاظمی، حمید آتش پور صفحات 87-100
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان پذیرش ذهن آگاهانه خود با روان درمانی مثبت نگر بر استرس ادراک شده دانش آموزان دختر دارای افسردگی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی سه گروهی با سه مرحله پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش، دختران دانش آموز افسرده در شهر اصفهان در  پاییز 1398 بودند. از جامعه آماری مورد اشاره، 54 نفر به صورت هدفمند مبتنی بر ملاک های ورود، انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل، هر گروه 18 نفر جایگزین شدند. از پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برای سنجش متغیر وابسته استفاده شد. شرکت کنندگان دو گروه آزمایش، طی ده جلسه نود دقیقه ای، تحت درمان پذیرش ذهن آگاهانه خود و روان درمانی مثبت نگر قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه های تکرار شده و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شد. نتایج نشان داد در استرس ادراک شده بین درمان پذیرش ذهن آگاهانه خود و روان درمانی مثبت نگر با گروه کنترل در پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). بین دو درمان تفاوت معناداری در استرس ادراک شده به دست نیامد (05/0<p).  با توجه به اینکه هر دو درمان پذیرش ذهن آگاهانه خود و روان درمانی مثبت نگر روش های درمانی موثر جهت کاهش استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر هستند، از طریق  این دو درمان می توان نشانه های مرتبط با افسردگی را که ناشی از تجربه استرس ادراک شده هستند، کاهش داد.
  کلیدواژگان: درمان پذیرش ذهن آگاهانه خود، روان درمانی مثبت نگر، استرس ادراک شده، افسردگی
 • زهرا سرچهانی*، ژیلا حیدری نقدعلی، مجتبی سرچهانی صفحات 101-112
  هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر روش تدریس پنج مرحله ای بایبی و روش تدریس ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی و مسیولیت پذیری اجتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی بود و از طرح پیش آزمون - پس آزمون دو گروهی استفاده شد. یک گروه با روش ترکیبی و گروه دیگر با روش بایبی به مدت هشت جلسه نود دقیقه ای در هشت هفته متوالی آموزش دیدند. جامعه آماری تمام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس بودند که تعداد سی و چهار نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طورتصادفی در دو گروه (هر گروه هفده نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی مسیولیت پذیری اجتماعی قلاوندی و همکاران و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه ی مسیولیت پذیری اجتماعی با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (859/0) برآورد و مورد تایید قرار گرفت. روایی آزمون پیشرفت تحصیلی با روایی محتوایی تایید شد و برای اندازه گیری میزان همسانی درونی آن از روش کودرریچاردسون استفاده شد که مقدار 78/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی و مسیولیت پذیری اجتماعی دانشجویانی که با روش بایبی (5E) آموزش دیده بودند به طور معنی داری بیشتر از میانگین نمرات دانشجویانی بود که با روش ترکیبی آموزش دیدند. استفاده از روش بایبی در مقایسه با روش ترکیبی باعث افزایش مسیولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می شود.
  کلیدواژگان: روش بایبی، آموزش ترکیبی، پیشرفت تحصیلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان
|
 • Mayam Taghvaei Yazdi * Pages 1-16

  The purpose of this study was to evaluate the quality and quantity of master's and doctoral dissertations in Mazandaran province. The type of research was descriptive content analysis and applied in terms of purpose. The statistical population in the qualitative section of the research were the experts of the scientific community and academic specialists and in the quantitative section, all the dissertations of the graduates of the Islamic Azad University of Sari Branch with a total of 3367 dissertations which have been presented in five trends of the Department of Educational Sciences in the academic years of 2011-2020. The sampling method was stratified random.  The sample size was determined using Krejcie and Morgan table. Structured interviews (10 questions) were used to collect qualitative data. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire was designed based on the criteria extracted from the qualitative stage. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the data collection tool. Data analysis was performed using Mann-Whitney U, Friedman rankings and utility tests via Spss23 software. The results showed that among 18 sections of master's theses reviewed, the conclusion section was in a less favorable condition and the sections (abstract, problem statement, research objectives, etc.) were in a relatively good condition and finally, the sections of the title, keywords, introduction, statistical population, sample and sampling, appendices and principles of correct writing were in the desired condition. In fact, according to the mean rank, the greatest weakness is in the sections of conclusion, problem statement and the significance of research, respectively, and the strongest point of dissertations have been in the sections of keywords, appendices and research methodologies.

  Keywords: Quantitative evaluation, qualitative evaluation, Master, doctoral dissertations, education
 • Abbas Bagheri *, Parastoo Godarzi, Masoumeh Rabibi Pages 17-30

  The aim of this study was to analyze the effect of social responsibility on learners satisfaction and loyalty of Sama non-governmental schools affiliated to Islamic Azad University. The purpose of the research was applied and its method was causal-comparative, conducted as a field study. The statistical population consisted of parents of students at Sama schools all over the country. At the time of this research, based on Morgan table and return rate of questionnaires, 256 people were randomly selected as the sample size. The research data collection tool was questionnaire and Carol (1991) social responsibility, Fan (1998) satisfaction and Kim (2006) loyalty questionnaires were used. However, due to Corona pandemic, the questionnaires were distributed online. The reliability of the questionnaires was calculated and confirmed using Cronbach's alpha test of 0.89, 0.87 and 0.91, respectively. Descriptive tests, Kolmograph Smirnov were used and structural equation model fitting was tested using partial least squares method. The results showed that in Sama non-governmental schools, there are four types of responsibilities including: economic, social, humanitarian and legal, the implementation of which has a direct impact on the satisfaction and loyalty of parents and students. In fact, by emphasizing the social responsibility of their organization and providing sustainable and responsible services to parents and students and observing ethical charters, and employing experienced teachers and up-to-date facilities and equipment, the principals of Sama schools can provide parents and students satisfaction and increase parental loyalty to the schools.

  Keywords: satisfaction, SAMA Schools, Social Responsibility, Learners' loyalty
 • Parastoo Godarzi, Abbas Bagheri *, Abdolreza Khosravi Pages 31-42
  The present study was designed and conducted with the aim of pathology of environmental education in the Ministry of Education of Iran. The method of this research was survey. The statistical population included experts from the Ministry of Education. According to Morgan's table, 169 people were selected as the statistical sample of the study. Based on the return rate of the questionnaires, which was 86%, 145 questionnaires were analyzed. The data collection tool was a researcher-made questionnaire based on the Weiss board model, which had two demographic sections and the main questions of 22 questions. Due to the epidemic of COVID-19 disease, the questionnaire was delivered to the statistical sample online. For data analysis, statistical methods of Smirnov Kolmogorov, exploratory factor analysis test and sample t-test were used. The results showed that 6 complications of goals, structure, reward, useful mechanisms, communication and leadership were among the complications related to environmental education in the Ministry of Education and the complication of goal was more unfavorable than others. Therefore, it is inferred that senior managers of the Ministry of Education should pay more attention to the goals in order to improve environmental education.
  Keywords: education, environment, Ministry of Education
 • Meysam Ghavidel, Mahbobeh Montazer Ataei * Pages 43-56
  The aim of the present study is transcendent education in the light of the mental model of individual excellence of teachers. The research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method and exploratory mixed in terms of analyzed data. Since the goal is to know the mental patterns of teachers in relation to individual excellence, the Q method has been used in the qualitative part. Participants in the quality section were 10 professors of the faculties of educational sciences, successful principals and deputies of schools in Khorasan Razavi province who were selected by purposive sampling. The participants completing the Q tables are 12 prominent education teachers with a brilliant record who were provided with the tables. In this study, prolonged engagement has been used for credibility in the qualitative part. To assess the validity of the data collection tool in the quantitative part, face validity was used and the researcher made the managers and officials of the company to endorse the Q options. For the reliability of the research tool, Cronbach's alpha method is used which shows the high reliability of Q expressions and their sorting results in Q diagram. The results showed that the highest consensus was on factor one (individual capabilities) as 15,994 and the lowest consensus was on factor three (professional capabilities) as 13,079. It should be noted that psychological capabilities ranked second in categorizing views.
  Keywords: excellence, Individual Excellence, Q method
 • Azam Harooni, Maryam Taghvaeeyazdi * Pages 57-68
  The purpose of this study was to analyze the correlation between the superficial and deep approaches of study with self-directed learning skills among teacher education students. The method of this research is correlation. The statistical population includes 430 students of Teacher Training in Tabriz in 2018. A sample of 272 people was estimated using the Kerjesi-Morgan table that were selected through simple random sampling method. The data gathering tool consists of two standard questionnaires: self-centered learning skills questionnaire–Tran (2009) and the study approach questionnaire–Biggs, Kember and Leung (2001). The second questionnaire was modified in 2011 in Turkey by Ilymas and Orhan. The statistical tests used in this research are Anova, T-test and independent groups, Pearson correlation coefficient. Data were analyzed using Spss 20 software. The results showed that there is a positive and significant relationship between the deep study approach and self-centered learning skills (r = 0.320). But there is a negative and significant relationship between the surface study approach to self-centered learning skills (r = -0.282). The results of t-test showed that self-centered learning skills and surface study approach have significant differences between men and women (p < 0.05). Anova results showed that there is no significant difference between the different groups of teacher education students about the measurement scales (p > 0.05). The in-depth study can lead to increased self-directed learning skills and educational authorities should take the necessary steps to promote this approach in teacher training centers.
  Keywords: technical education, metacognitive strategies in a group way, entrepreneurship education, vocational training
 • Maryam Hafezian *, Yasaman Alimohammadi Pages 69-86
  The aim of this study was to compare the performance quality of four-year graduates of Farhangian University and graduates of one-year training course (Article 28) of Farhangian University of North Khorasan from the perspective of educational administrators and leaders based on the model of John Wales and Joseph Bundy. The research method is based on the applied purpose and based on the data collection method, a descriptive survey and statistical population including 125 graduates of the four-year course of Farhangian University and 165 graduates of the one-year course (skills training) of Farhangian University in the academic year 2018 to 2020 They were teaching in the primary schools of North Khorasan province. According to Morgan's table, 97 four-year graduates and 113 one-year graduates were selected by stratified random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was completed and collected by educational administrators and leaders. After confirming the validity, the reliability of the questionnaire was 0.95 using Cronbach's alpha. SPSS - V23 software was used for statistical analysis of data. The results showed that the graduates of Farhangian University four-year course in each of the six components of performance appraisal from the point of view of John Wales and Joseph Bondi (improvement and education, professional growth, human relations, administrative affairs, evaluation, curriculum planning) have a higher average than the graduates. They have taken a one-year (skills training) course at this university. Therefore, it can be concluded that the quality of performance of the graduates of the four-year course of Farhangian University is higher than that of the graduates of the one-year course (skills training) of this university. Therefore, it can be concluded that the quality of performance of the graduates of the four-year course of Farhangian University is higher than that of the graduates of the one-year course (skills training) of this university.
  Keywords: Performance Appraisal, Farhangian University, four-year graduates, one-year apprentices
 • Mohsen Golparvar *, Azar Kazemi, Hamid Atashpour Pages 87-100
  This study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of mindful acceptance of self-therapy and positive psychotherapy on perceived stress of female students with depression. The study was semi-experimental and research design was three groups with three stages of pre-test, post-test and follow-up. The statistical population of the study was depressed female students in Isfahan city in the fall of 2019. From the mentioned statistical population, 54 female students were selected purposefully based on the inclusion criteria, and then 18 people were randomly assigned in two experimental-groups and one control group. Cohen et al.’s perceived stress scale (1983) was used to measure dependent variable in pre-test, post-test and follow-up. The experimental groups received mindful acceptance of self-therapy and positive psychotherapy during ten 90-minute sessions. The data was analyzed through repeated measure variance analysis and Bonferroni post hoc test. The results showed that there was a significant difference in perceived stress between mindful acceptance of self-therapy and positive psychotherapy with the control group in post-test and follow-up (p<0.01). There was no significant difference between the two treatments in perceived stress (p>0.05). Given that both mindful acceptance of self-therapy and positive psychotherapy are effective treatments for reducing perceived stress in female students, these two therapies can reduce the symptoms associated with depression that result from perceived stress.
  Keywords: Mindful Acceptance of Self Therapy, Positive Psychotherapy, perceived stress, Depression
 • Zahra Sarchahani *, Zhila Hidari Naghdali, Mojtaba Sarchahani Pages 101-112
  The purpose of the present study was to compare the efficiency of Bybee five-step teaching method and the combined teaching method on academic achievement and social responsibility of students at Farhangian University. The research method was quasi-experimental. A pretest-post-test design was used for two groups. The statistical population was all students of Farhangian University of Fars province. A total of 34 students were selected through multi-stage cluster random sampling and randomly divided into two groups (each group included 17 people). One group was trained with the combined teaching method and the other group was trained with Bybee method in eight 90-minute sessions during eight weeks. For collecting data, the Social Responsibility Questionnaire of Qalavandi & et al. (2014) and the researcher-made academic achievement test were used. Validity of social responsibility questionnaire was assessed using content validity and its reliability was calculated by calculating Cronbach's alpha coefficient (0.859). The validity of the test of academic achievement was confirmed by content validity. To determine its reliability, the Kuder-Richardson formula was used and its value was 0.78. Descriptive statistics and covariance analysis were used to analyze the data. The findings indicated that the level of academic achievement and social responsibility of students who were trained with the Bybee method (5E) was significantly more than those who were trained with the combined teaching method. Compared to the combined method, using the Bybee method increases students' responsibility and academic achievement.
  Keywords: the Bybee teaching method, combined teaching method, Academic Achievement, Social Responsibility, Farhangian University