فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یعقوب نوروزی*، نیره جعفری فر، زهرا بیگلری صفحات 1-23
  زمینه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی قابلیت های دسترس پذیری محیط تعامل در سامانه های آموزش مجازی است.

  روش پژوهش: 

  در مرحله اول تحقیق، برای شناسایی شاخص های ارزیابی از شاخص های مندرج در ایزو 9241، سیاهه ای بومی سازی شده منطبق با سامانه های آموزش مجازی در داخل کشور تهیه شد. سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی و نظرات خبرگان از نظام آموزش عالی کشور، شاخص های شناسایی شده، تعدیل و نهایی شدند. در مرحله بعد این شاخص ها با استفاده از روش BWM از دیدگاه صاحب نظران حوزه دسترس پذیری سامانه های آموزشی و یادگیری الکترونیکی اولویت بندی و میزان اهمیت آن ها مشخص شد.

  نتایج

  چارچوب نهایی شاخص های ارزیابی قابلیت های دسترس پذیری محیط تعامل (رابط کاربری) سامانه های آموزش مجازی در چهار شاخص کلی (رهنمودهای عمومی و ملزومات، ورودی ها، خروجی ها، خدمات پشتیبانی، کمک و مستندسازی آنلاین) و با 24 زیرشاخص تدوین و اولویت بندی شد. بدین منظور از نرم افزار لینگو استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش مولفه«سازگاری با فناوری های دسترس پذیری ساز» رتبه اول را در بین تمامی زیر شاخص ها کسب کرد. مولفه «مستندسازی آنلاین» رتبه دوم و «تنظیم سطوح دسترس پذیری» رتبه سوم را کسب کردند. آخرین رتبه نیز (رتبه 24) به «دوربین» تعلق گرفت.

  نتیجه گیری

  اتفاق نظری در مورد چارچوب استاندارد برای ارزیابی قابلیت دسترس پذیری سامانه های آموزش مجازی وجود ندارد. در بیان کلی باید گفت با مرور تحقیقات انجام شده در این حوزه، خلا تحقیقاتی در زمینه عدم شناسایی همه جانبه و ارایه تصویر کلی و منسجم جهت ارزیابی دسترس پذیری محیط تعامل در سامانه های آموزش مجازی دیده شد و این نتیجه حاصل شد که برای بهبود استفاده از سامانه های آموزش مجازی، شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با ارزیابی قابلیت دسترس پذیری سامانه های آموزش مجازی ضروری است. از نوآوری مقاله حاضر، ارایه چارچوبی جامع برای شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی دسترس پذیری محیط تعاملی در سامانه های آموزش مجازی به صورت بومی شده برای کشور است. سرعت اینترنت در ایران بالا نیست و روشن کردن دوربین در زمان برگزاری کلاس های مجازی به علت حجم بالای اینترنتی که مصرف می کند باعث قطع اتصال و ارتباط فی مابین است. جامعه آماری پژوهش به این حقیقت واقف بوده اند، به همین خاطر باتوجه به شرایط موجود کمترین وزن را به این شاخص اختصاص دادند.

  کلیدواژگان: دسترس پذیری، دلفی فازی، رابط کاربری، روش بهترین بدترین، سامانه آموزش مجازی، محیط تعامل
 • محمود پویان فر*، محمدرضا کیانی، محمدجواد هاشم زاده صفحات 24-42
  زمینه و هدف

  هدف اصلی و کلی پژوهش حاضر بررسی نقش هراس ارتباطی و بیان خود واقعی در استفاده از اینستاگرام و سلفی است. 

  روش پژوهش:

   در این پژوهش همبستگی از چهار پرسشنامه ی «هراس ارتباطی»، «مقیاس میزان اصالت»، «استفاده از اینستاگرام» و «گرفتن سلفی» در یک نمونه تصادفی از جامعه آماری شامل دانشجویان مشغول به تحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه بیرجند (357 شرکت کننده) استفاده شد.

  یافته ها

  استفاده از اینستاگرام بیش از حد متوسط و ارسال عکس های سلفی و سلفی های ویرایش شده کمتر از حد متوسط بود. با افزایش میزان متغیرهای روان شناختی مورد مطالعه، استفاده از اینستاگرام، عکس های سلفی و سلفی های ویرایش شده افزایش یافت. همچنین با افزایش هراس ارتباطی، بیان خود واقعی در اینستاگرام کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  در جامعه مورد مطالعه ما اکثر افراد گرایش بیشتری به درون گرایی دارند و تمایلی به نمایش خود ندارند. افرادی که توانایی بالایی برای بیان خود واقعی از طریق عکس های سلفی دارند، از اینستاگرام بیشتر استفاده می کنند، عکس های سلفی زیادی ارسال می کنند و همچنین از ویرایش بر روی عکس های سلفی خود بیشتر استفاده می کنند. افراد با هراس ارتباطی بالا توانایی کمتری در بیان خود از طریق اینستاگرام دارند و بالعکس؛ این می تواند به این دلیل باشد که توانایی افراد جامعه مورد بررسی در بیان خود واقعی در محیط چهره به چهره بیشتر از توانایی بیان خود واقعی در اینستاگرام بوده است.

  کلیدواژگان: هراس ارتباطی، بیان خود واقعی، اینستاگرام، سلفی، رسانه های اجتماعی
 • سهیلا شکوری یادگاری، میرزا حسن حسینی*، سید موسی خادمی، لطف الله فروزنده صفحات 43-67
  زمینه و هدف

  رفتار اطلاع یابی مصرف کننده در حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب دارای ابعاد مختلف از جمله مولفه های روان شناسی، فرهنگی، اقتصادی، شخصیتی و... است. از آن ‎جایی که بازار تجارت الکترونیک دایما در حال رشد است، فرصت توسعه خوبی را برای کسب و کارها به وجود می آورد، از همین رو فرصت های تجاری باید با مشخصه ها و ویژگی های رفتاری مصرف کننده بیشتر انطباق داده شود تا نیازهای مشتری را بهتر برآورده کنند و موفقیت تجاری را تسهیل کند. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی رفتار مصرف کننده در تجارت الکترونیکی با رویکرد اکتشافی انجام شد.

  روش پژوهش:

   این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است که به شیوه آمیخته اکتشافی انجام پذیرفت.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که مدل رفتار اطلاع یابی مصرف کننده در تجارت الکترونیک شامل: شرایط علی، مقوله ها، بسترها، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها است. همچنین در بخش کمی نیز نتایج تحقیق حاکی از تایید اکثر مولفه های بخش کیفی تحقیق توسط خبرگان بود.

  نتیجه گیری

  بررسی الگوها و مدل های رفتاری مصرف کننده در تجارت الکترونیک برای موسسات ضروری است و در این راستا بایستی از نتایج مدل این تحقیق و سایر مدل های ارایه شده در حوزه مورد مطالعه استفاده کرد تا زمینه های پیش بینی رفتار مصرف کننده ایجاد شود.

  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی مصرف کننده، تجارت الکترونیک، روش داده بنیاد، روش دلفی
 • محمود احمدی شریف* صفحات 68-79
  هدف

  این پژوهش با هدف آگاهی از رابطه پایش، بین مولفه های سواد اطلاعاتی  کارشناسان بازاریابی صنایع تولیدی با میزان موفقیت آنان در بازاریابی با میزان موفقیت آنان در بازاریابی به انجام رسیده است.

  روش پژوهش:

   روش پژوهشی توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان بازاریابی صنایع تولید مواد غذایی شهر تهران است که دلیل وسعت جامعه آماری تعداد 384 از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مربوط به سواد اطلاعاتی از پرسش نامه سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات کاتز و مک لین (2007) و برای سنجش میزان موفقیت کارشناسان در امر بازاریابی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. پایایی کلی پرسش نامه سواد اطلاعاتی بر اساس فرمول ضریب آلفای کرونباخ 78/. و پایایی پرسش نامه محقق ساخته 72/ 0برآورد گردید.

  یافته

  برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی بر ضریب همبستگی از فرمول پیرسون و برای تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات و هریک از ابعاد آن (شرح دادن، دستیابی، ارزشیابی، مدیریت کردن، ترکیب کردن، خلق کردن و ارتباط برقرارکردن) با میزان موفقیت کارشناسان در امر بازاریابی رابطه وجود دارد.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، بازاریابی، کارشناسان بازاریابی، صنایع تولیدی
 • منصور ترکیان تبار* صفحات 80-89
  زمینه و هدف

  این پژوهش با هدف ارزیابی فرایند یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی بر اساس مدل مارکوارت به انجام رسیده است.

  روش پژوهش:

   این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل 552 نفر از کتابداران کتابخانه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 227 نفر برآورد گردید. برای گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از پرسش نامه محقق - ساخته برای سنجش پنج مولفه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارکوارت (پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و به کارگیری فناوری) استفاده شد. برای تعیین توزیع نرمال داده ها از فرمول کلموگروف اسمیرنف، برای محاسبه پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS26 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد یادگیری سازمانی در کتابخانه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از وضعیت مطلوبی برخوردار است و این وضعیت در مورد هر پنج مولفه مورد بررسی (پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و به کارگیری فناوری) نیز مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  اگرچه نتیجه این پژوهش نشان از مطلوب بودن فرایند یادگیری سازمانی در کتابخانه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دارد بااین حال استمرار این نوع یادگیری به جهت تغییر و تحولات فراوانی که در جهان امروز شاهد آن هستیم برای تمامی سازمان ها به ویژه انواع کتابخانه ها یک ضرورت اساسی است.

  کلیدواژگان: یادگیری، یادگیری سازمانی، کتابخانه های دانشگاهی، مدل مارکوارت
 • محمدمهدی دوالی*، سارا پوراحمدزاده صفحات 90-107
  هدف

  هدف این پژوهش اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت اسناد الکترونیک و تاثیر آن بر رضایت ارباب رجوع است.

  روش

  این پژوهش از نوع توصیفی و با ماهیت کاربردی همبستگی است. نمونه آماری پژوهش برای پرسشنامه اول که برای اولویت بندی ابعاد و مولفه ها و برای استفاده از تحلیل فرآیند سلسله مراتبی10 نفر از مدیران  ثبت و احوال استان هرمزگان انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل این بخش از نرم افزار Expert choice استفاده شد. پرسشنامه دوم براساس روش کمی و مقیاس پنج درجه لیکرت طراحی شد و در بین 384 نفر از ارباب رجوع هایی که به ثبت احوال استان هرمزگان مراجعه می‎کردند پخش شد. برای تجزیه و تحلیل این بخش نیز از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و پایایی از معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های این مطالعه نشان می‎دهد که انتظار عملکرد و نفوذ اجتماعی مهمترین عاملی هستند که بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در بین کارکنان تاثیر می گذارند.

  نتیجه گیری

  مدیران و کارکنانی که با این سیستم مدیریت اسناد الکترونیک کار می‎کنند می توانند براساس پاسخ‎های دریافتی اقدامات تکمیلی برای بهبود سیستم انجام دهند. بنابراین بهره وری افرادی که از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی استفاده می‎کنند به میزان قبال توجهی افزایش می یابد. بخصوص زمانی که ادبیات مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد که مطالعات کمی وجود دارد که به موضوع سیستم اسناد الکترونیکی پرداخته شده باشد. در این راستا به نظر می رسد که این مطالعه پیشگام باشد و خلا مهمی را پر کند.

  کلیدواژگان: سیستم مدیریت اسناد الکترونیک، رضایت ارباب رجوع، اداره ثبت احوال هرمزگان
|
 • Yaghoub Norouzi*, Nayereh Jafarifar, Zahra Bighlari Pages 1-23
  purpose

  The article aims to identify and prioritize indicators for evaluating the accessibility capabilities of the user interface in virtual education systems.

  Methodology

  In step 1, to identify the evaluation indicators from the indicators listed in ISO 9241, a localized checklist was prepared by the virtual education systems inside the country. Then, using the Fuzzy Delphi method and the opinions of experts from the higher education system of Iran in the field of accessibility of education and e-learning systems, the identified indicators were modified and finalized. In the next step, these indicators were prioritized using the BWM method from the point of view of experts, and their importance was determined.

  Findings

  The final framework of indicators for evaluating the accessibility capabilities of the interaction environment (user interface) of virtual education systems was compiled and prioritized in four general indicators (general guidelines and requirements, inputs, outputs, support services, help, and online documentation) and 24 sub-indices. For this purpose, LINGO software was used. Based on the findings of the research, the component "Compatibility with accessible technologies" won the first rank among all sub-indices. The component "online documentation" was ranked second and "setting accessibility levels" was ranked third. The last rank (rank 24) was awarded to "Camera".

  Conclusion

  There is no consensus on the standard framework for evaluating the accessibility of virtual education systems. The review of the conducted research showed that there is a research gap in the field of not comprehensively identifying and presenting a comprehensive and coherent picture to evaluate the accessibility of the interaction environment in virtual education systems and it was concluded that to improve the use of virtual education systems, identifying and prioritizing the factors It is necessary to evaluate the accessibility of virtual education systems. The innovation of this article is to provide a comprehensive framework for identifying and prioritizing the accessibility evaluation indicators of the interactive environment in virtual education systems localized for the country. The internet speed in Iran is not high and turning on the camera during virtual classes due to the high volume of the internet it consumes causes disconnection and communication between them. The statistical community of the research was aware of this fact, therefore, according to the existing conditions, they assigned the least weight to this index.

  Keywords: Accessibility, fuzzy Delphi, user interface, best-worst method (BWM), virtual education system, interactive environment
 • Mahmoud Pouyanfar*, Mohammadreza Kiani, Mohammadjavad Hashemzadeh Pages 24-42
  purpose

  The main purpose of this study is to investigate the role of the Expression of the True Self in the use of Instagram and selfies.

  Methodology

  This correlational study used 4 questionnaires "Communication Apprehension", "Authenticity Inventory Scales", "Instagram Use" and "Taking a Selfie" (online) in a random sample of undergraduate students at the University of Birjand (357 participants).

  Findings

  Communication Apprehension and selfie use were higher in women than men, but the age of the participants had no role in the variables. Instagram Use was above average and sending selfies and edited selfies was below average. With the increase of most of the studied psychological variables, the use of Instagram, selfies, and edited selfies increased. However, with the increase in communication Apprehension, the Expression of the True Self on Instagram decreased.

  Conclusion

  In our study population, most people have a greater tendency to introvert and do not want to show themselves. Using Instagram may help reduce communication fears. People with high communication phobia experience more fear or anxiety in their relationships than others, so these people are more likely to avoid experiencing fear or anxiety in their relationships with others. Expression of the True Self in selfies is directly related to one's characteristics, but the expression of the True Self on Instagram is not necessarily related to one's characteristics.

  Keywords: Communication Apprehension, The expression of the true self, Instagram, Selfie, Social media
 • Soheila Shakouri Yadegari, Mirza Hassan Hosseini*, Seyed Musa Khademi, Lotfollah Forouzandeh Pages 43-67
  purpose

  consumer behavior in the field of e-commerce and web-based services has different dimensions, including psychological, cultural, economic, personality, etc. components. Since the e-commerce market is constantly growing, it creates a good development opportunity for businesses, so business opportunities should be more adapted to the characteristics and behavioral characteristics of consumers to better meet customer needs. fulfill and facilitate business success. The current research was conducted with the aim of presenting the pattern of consumer behavior in electronic commerce with an exploratory approach.

  Methodology

  In terms of its fundamental purpose, this research is a survey descriptive research that was conducted in a mixed exploratory manner.

  Findings

  The results showed that the model of consumer behavior in e-commerce includes: causal conditions, categories, platforms, intervening factors, strategies and consequences. Also, in the quantitative part, the results of the research indicated the approval of most of the components of the qualitative part of the research by the experts.

  Conclusion

  Examining patterns and models of consumer behavior in e-commerce is necessary for institutions, and in this regard, the results of this research model and other models presented in the field of study should be used in order to create fields for predicting consumer behavior.

  Keywords: consumer behavior, e-commerce, foundation data method, Delphi method
 • Mahmmoud Ahmadisharif* Pages 68-79
  Purpose

  This study was conducted to know the relationship between monitoring the relationship between information literacy components of marketing experts in manufacturing industries with their success rate in marketing and their success rate in marketing.

  Methodology

  The research method is a descriptive survey of correlation type. The statistical population of the study is all marketing experts of food production industries in Tehran, due to the size of the statistical population, 384 of them were selected as a sample. Katz and McLean's (2007) ICT questionnaire was used to collect information related to information literacy and a researcher-made questionnaire was used to measure the success of experts in marketing. Overall reliability of the Information Literacy Questionnaire based on Cronbach's alpha coefficient formula / 78. And the reliability of the researcher-made questionnaire was estimated to be 0.72.

  Findings

  Pearson's formula was used to analyze the data in the inferential statistics section on the correlation coefficient and Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the data.

  Conclusion

  The results of the study showed that there is a relationship between ICT literacy and each of its dimensions (describing, achieving, evaluating, managing, combining, creating, and communicating) with the success of experts in marketing. has it.

  Keywords: Information Literacy, Marketing, Marketing Experts, Manufacturing Industries
 • Mansour Torkiantabar* Pages 80-89
  Purpose

  This study was conducted to evaluate the organizational learning process of university library librarians based on the Marquardt model.

  Methodology

  This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. The statistical population includes 552 librarians at the libraries of the Islamic Azad University. The sample size was estimated to be 227 people using the Krejcie Morgan table. To collect the required data for the research, a researcher-made questionnaire was used to assess the five components of learning organization based on the Marquardt model (learning dynamics, organizational transformation, empowerment of individuals, knowledge management, and application of technology). The collected data were analyzed using SPSS26 statistical software and statistical formulas of Kolmogorov-Smirnov, Cronbach's alpha, and t-test.

  Findings

  The results showed that organizational learning in the libraries of Islamic Azad University has a favorable situation and this situation for all five components (learning dynamics, organizational change, empowerment, knowledge management, and technology application) Was also approved.

  Conclusion

  Although the results of this study indicate the favorable situation of organizational learning in the libraries of Islamic Azad University, the continuation of this type of learning due to the many changes and developments that we see in the world today for all organizations, especially types Libraries are a basic necessity.

  Keywords: Learning, Organizational Learning, University Libraries, Marquardt Model
 • MohammadMehdi Davali*, Sara Poorahmadzadeh Pages 90-107
  Purpose

  The purpose of this research is to prioritize the effective factors on the implementation of the electronic document management system and its effect on client satisfaction.

  Methodology

  This research is descriptive and applied-correlation in nature. The statistical sample of the research for the first questionnaire, which was selected to prioritize the dimensions and components and to use the hierarchical process analysis, was 10 people from the directors of the Hormozgan province registry. Expert choice software was used to analyze this section. The second questionnaire was designed based on a quantitative method and a five-point Likert scale and was distributed among 384 clients who referred to the civil registry of Hormozgan province. Smart PLS software was also used to analyze this section. To check the validity of the questionnaire, the method of content validity and reliability of Cronbach's alpha criterion and composite reliability was used.

  Results

  The findings of this study show that performance expectation and social influence are the most important factors that affect the acceptance of electronic document management system among employees.

  Conclusion

  Managers and employees who work with this electronic document management system can take additional measures to improve the system based on the answers received. Therefore, the productivity of people who use the electronic document management system increases significantly. Especially when the literature was reviewed, the results showed that there are few studies that have addressed the topic of electronic document systems. In this regard, it seems that this study is a pioneer and fills an important gap.

  Keywords: electronic document management system, client satisfaction, Hormozgan civil registry office