فهرست مطالب

منابع و سرمایه انسانی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1402)

نشریه منابع و سرمایه انسانی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حمید شایسته پور، سید منصور فاطمی* صفحات 1-9

  رفتار مصرف کننده می تواند به طور گسترده ای به عنوان تصمیم گیری و اقداماتی که بر خرید مصرف کننده تاثیر می گذارد، تعریف شود. شناخت نقش بازخورد اطلاعات در رفتار مصرف کنندگان به شرکت ها و سازمان ها کمک می کند تا راهکارهای بازاریابی خود را بهبود بخشند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش بازخورد اطلاعات در رفتار مصرف کنندگان صنعت بیمه است. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی، ازلحاظ نوع روش، همبستگی می باشد و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق موردنظر میدانی می باشد.. جامعه آماری شامل تمامی مشتریان صنعت بیمه ایران در شهر تهران می باشد. که تعداد آنها نامحدود می باشد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر تعیین گردید و افراد نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار LISREL8.8و از طریق معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازخورد اطلاعات بر رفتار مصرف کنندگان صنعت بیمه تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: بازخورد اطلاعات، رفتار مصرف کننده، صنعت بیمه
 • لاچین آبلو* صفحات 10-19

  این تحقیق تاثیر تعامل کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی در مراکز آموزشی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه، در میان ابعاد تعامل و مراوده کارکنان چه بصورت افقی و چه بصورت عمودی، تنها بعد مراوده با مدیران است که به طور قابل توجهی با از خود گذشتگی و فضیلت مدنی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در مراوده مورد بحث است.از آنجایی که مشهود است، رفتار کارکنان یا مجموع عملکردهایی که از کارکنان سر می زند (طبرسا، 1397) در محل کار پیامدهای مهمی را در اثربخشی کلی (فردی-سازمانی) سازمان به دنبال دارد زیرا که رفتار سازمانی با اثربخشی کلی سازمان مرتبط است. سرمایه انسانی که مبدا خلاقیت و نوآوری ها است می تواند باعث افزایش کارآیی و اثربخشی در سازمانهای رقابتی شود (Mehboob & Bhutto، 2012) که به نظر نویسنده مراکز آموزشی یکی از ترمینال های بسیار پذیرنده این موضوع است. رفتار شهروندی سازمانی (OCB) مسلما به اثربخشی کلی سازمان کمک می کند.در این پژوهش، رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. . رضایت از تعامل سازمانی , باعث اثربخشی، کارایی و حکما سبب بهره وری سازمانی میشود و این نتیجه گیری در مراکز آموزشی بدلیل حضور نیروهای انسانی آینده ساز می تواند از اهمیت بیش از پیش منجر گردد و میتوان گفت که یک پیش بینی کننده ی قوی از نتایج از جمله: عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانیست و رفتاریست که فراتر از وظایف شغلی تعریف شده است .

  کلیدواژگان: تعامل کارکنان، رفتار شهروندی سازمانی، ارتباطات اثربخش، مراکز آموزشی
 • سید منصور فاطمی*، حمید شایسته پور صفحات 20-32

  در حوزه منابع انسانی، فناوری بلاکچین مزایای را از طریق تایید و تصدیق اطلاعات و هویت افراد فراهم آورده و همچنین میزان کارایی را در سازوکار و عملیات موجود فراهم می آورد (کونچاو و همکاران، 2019). در گام اول، بلاکچین فرآیند ارزیابی و تایید سطح تحصیلات و مهارت های متقاضیان شغل تسهیل می کند. همچنین به بلاکچین به ثبت گواهینامه ها، مدارک، آموزش ها، عملکرد کارکنان در محل کار و در دسترس قراردادن برای ذینفعان کمک شایانی می کند(فرریرا ، 2020؛ 31).سوما بلاکچین سیستم پرداخت و جبران خدمت- از جمله پرداخت های فرامرزی ، هزینه های بین المللی و تعهدات مالیاتی- را کارآمدتر نموده و از طریق خودکارسازی فرآیند پرداخت، بهره وری را افزایش دهد (کونچاو و همکاران، 2019). جلوگیری از تقلب و بهبود امنیت سایبری دیگر جنبه مهم این فناوری است (تیلور و همکاران، 2020). همه موارد فوق بر جنبه های مختلف منابع انسانی تاثیر چشمگیری گذاشته و بر همین اساس بلاکچین، سیستم مدیریت منابع انسانی را دستخوش تحول خواهد نمود. در این تحقیق به روش کتابخانه ای مروری بر نقش بلاکچین در بهبود مهارت های کارکنان در صنعت بیمه خواهیم داشت.

  کلیدواژگان: فناوری بلاکچین، مهارت های کارکنان، صنعت بیمه
 • نگار چیوائی صفحات 33-57

  چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش میانجی رهبری توانمندسازی در مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز می باشد. این پژوهش روش تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ زمان و منطق اجرا به ترتیب مقطعی و استقرایی است. همچنین تحقیقی توصیفی پیمایشی از شاخه میدانی است. جامعه آماری شامل کلیه ی مدیران مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز می باشد که برابر با 70 نفر است. از بین جامعه آماری تعداد 59 نفر را با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده میباشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. همچنین میزان روایی و پایایی متغیرها محاسبه شد که متغیرها و مولفه ای آنها از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار شدند. در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های تحلیل عاملی، معادلات ساختاری و سوبل با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss 22 و Smart Pls انجام شده است. نتایج نشان می دهد، مدیریت منابع انسانی بر رهبری توانمندسازی در مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز، رهبری توانمندسازی بر عملکرد نوآوری در مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش میانجی رهبری توانمندسازی در مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز، تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نوآوری در مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز، تاثیر معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، عملکرد نوآوری، رهبری توانمندسازی، مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز
 • سید سجاد افسریان*، نرگس سروستان صفحات 58-82

  هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی ، پیش بینی و مقایسه تولیدات علمی پژوهشگران مراکز مختلف علمی -تحقیقاتی ایران و جهان در حوزه فناوری تصویر برداری کوانتومی است. در این پژوهش که مرجع گردآوری داده های پایگاه داده اسکوپوس متعلق به موسسه الزویر بوده است ، نخست با روش علم سنجی آخرین آمار و اطلاعات وضعیت موجود تولیدات علمی فناوری تصویر برداری کوانتومی از سال 2013 تا 2021 گردآوری گردید وسپس نسبت به تجزیه و تحلیل آمار تولیدات ایران نسبت به جهان اقدام شد. نتایج پایش در حوزه تصویر برداری کوانتومی نشان می دهد بیشترین سرمایه گذاری در ایران نسبت به جهان درحوزه پزشکی ،شیمی و بیو شمی بوده است که لزوم توجه به حوزه های دیگر را ایجاب می کند. نرخ رشد تعداد تولیدات علمی ایران در حوزه فناوری تصویر برداری کوانتومی در سال 2021 نسبت به سال 2013 دارای رشد 340 درصدی بوده است در حالی که رشد جهانی چیزی حدود 40 درصد بوده است و این نشان میدهد نرخ رشد تولیدات علمی ایران 300 درصد بیشتر از میزان رشد جهانی بوده است.سهم تولیدات علمی ایران نسبت به جهان در سال 2021 چیزی حدود 3/2 % است.بر اساس روند افزایشی نرخ رشد تولیدات علمی فناوری تصویربرداری کوانتومی ایران نسبت به جهان از نظر مقایسه آماری مجموع مطالعات ثبت شده و پیش بینی شده در سالهای 2021 و2030 پیش بینی می شود ایران در سال 2030 رتبه اول منطقه و رتبه پنجم آسیا و رتبه بیستم جهان را تصاحب خواهد نمود.

  کلیدواژگان: فناوری های کوانتومی، تصویربرداری کوانتومی، کاربردهای فناوری های کوانتومی-پیش بینی فناوری کوانتومی
 • علی اکبر پیوسته*، احمد علی مقتدرزاده، اکرم اسعدی صفحات 83-104

  هدف پژوهش حاضر بررسی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی می باشد که این تحقیق به لحاظ ماهیت و محتوای کاری، توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها جهت تدوین ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و همچنین به منظور گردآوری داده جهت پاسخ به سوالات از روش میدانی بهره گیری شده است. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان تامین اجتماعی که تعداد آنها 871 نفر می باشد که حجم نمونه بدست آمده طبق فرمول حجم نمونه کوکران برابر با 283 نفر لحاظ گردید. برای انتخاب کارکنان مورد مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید که برای توصیف داده ها از جدول فراوانی و نمودار ستونی برای متغیرهای جمعیت شناختی و جدول شاخص های توصیفی و نمودار هیستوگرام برای توصیف شاخص میانگین استفاده و در بخش تحلیلی داده ها، از آزمون های گوناگون از جمله آزمون کلیموگروف -اسمیرنوف برای نرمال بودن و آزمون تی برای بررسی وضعیت و آزمون فریدمن برای اولویت بندی از نرم افزار SPSS استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری، منابع انسانی، رهبری و فرایند دانشی در استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی تاثیر دارد. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: نیروی انسانی، مدیریت دانش، سازمان تامین اجتماعی
 • مژگان ضرغامی فرد*، محمد توکلی، فرزانه برزیگر صفحات 105-127

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر ترس از بیماری کرونا و همکاری کارکنان در اجرای اقدامات سازمان در مقابله با کرونا در زمان همه گیری بیماری کرونا با ملاحظه متغییر اعتماد به مدیران بوده است. جامعه آماری شامل کارکنان یک شرکت تولیدی نیمه دولتی در شهرسیرجان بود. تعداد 220 عضو شرکت با روش نمونه گیری سرشماری انتخاب و پرسشنامه بصورت آنلاین در اختیار آنان قرار گرفت و در نهایت 145 پرسشنامه قابل استفاده دریافت گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی صوری، واگرا و همگرا و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. به-منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Smart-PLS 3 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است کارکنان با سرمایه روانشناختی بالاتر به مدیران سازمان اعتماد بیشتری دارند، کارکنانی که ترس بیشتری در مورد ابتلا به کرونا دارند، بیشتر با اقدامات شرکت در مقابله با کرونا همکاری می کنند. کارکنان با سرمایه اجتماعی و تاب آوری بالاتر از اقدامات شرکت در مقابله با کرونا حمایت می کنند. علاوه بر این، اعتماد به مدیران بر میزان همکاری کارکنان تاثیری نداشته است. با اتکا به یافته های تاثیر سرمایه روانشناختی در متغیرهای این پژوهش، مدیران باید بیشتر در جریان اهمیت و نقش سرمایه روانشناختی قرار بگیرند و برای پرورش و تقویت آن در کارمندان دوره هایی در قالب دوره های آموزشی مهارت های افزاینده مثبت اندیشی، امیدواری و تاب آوری به کارکنان از طریق کارگاه های مهارت های ارتباطی و روابط اجتماعی و حمایت های سازمانی موثر می باشد.

  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، ترس از بیماری کرونا (کووید - 19)، همکاری کارکنان در اجرای اقدامات سازمان، اعتماد به مدیران
 • سهیلا دکامین* صفحات 128-143
  هدف

  از آنجا که کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری، جزو افراد در معرض خطر و شکننده محسوب می شوند، خانواده و آموزش و پرورش باید از این کودکان پشتیبانی کند و یک سپر دفاعی برای آنان باشد.

  روش

  پژوهش حاضر، از نوع توصیفی تحلیلی است و پس از بررسی مفاهیم با ارایه نتایج به پیشنهادات کاربردی پرداخته شده است. روش پژوهش، توصیفی و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه ای است. بدین صورت که از منابع کتابخانه ای نظیر: کتاب، مقاله، منابع خارجی و... و آموخته های محقق استفاده شده است.

  یافته ها

  از نظر این پژوهش، یکی از عوامل نبود موفقیت در بین کودکان، وجود اختلالات یادگیری در آنان است که منجر به افت تحصیلی، کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس و سایر مشکلات جدی در آنها می شود و لطمات جبران ناپذیری از نظر روانی و اقتصادی به کودک و خانواده و نظام آموزش وپرورش کشور وارد خواهد کرد.

  نتیجه گیری

  از نتایج پژوهش چنین برمی آید که اختلالات یادگیری و مدیریت بهینه آن، به عوامل درون فردی و برون فردی بستگی دارد که در راستای پژوهش حاضر، ضمن بررسی منابع اختلالات یادگیری، سوالات پژوهش تحلیل شده و نتایج تحلیل بیانگر این بود که با آگاهی پیدا کردن نسبت به اختلالات یادگیری کودکان، می توان آن را تا حدی در دوران کودکی برطرف کرد و از حاد شدن آن در بزرگسالی جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: اختلالات یادگیری، علوم تربیتی، استرس، کودکان
 • آرزو فاتحی جیفرودی* صفحات 144-171

  همواره نظریات به عنوان مهمترین ابزار پژوهش، پژوهشگران را یاری می نماید؛ تا با به کارگیری آنها بتوانند پدیده های اجتماعی را مورد توصیف، تبیین و تحلیل قرار دهند. در دهه های اخیر یکی از پرکاربردترین ابزار های مطالعاتی که می توان نام برد، نظریه بازی ها ست. این نظریه به دلیل قابلیت تعمیم بالای آن، تقریبا در همه ی حوزه های علوم انسانی و اجتماعی کاربرد وسیع یافته است و با استفاده از آن بسیاری از پدیده های اجتماعی که در آن کنشگرانی در ارتباط با یکدیگر باشند، توصیف و تحلیل می شوند. کلمه بازی که در میان عامه ی مردم استفاده می شود، دربرگیرنده ی مفاهیمی همچون بازی های ورزش، انواع قمار، شطرنج و شرط بندی است و کمتر در حوزه های سیاسی، اقتصادی، روابط کار و... استفاده می شود. در بازی های عامیانه ی فوق دو نفر (دو طرف) حضور دارند و هر یک از دو طرف ها برای برد تلاش می کند، اما نتیجه ممکن است برد، باخت یا مساوی باشد.آنچه در نظریه ی بازی ها به آن بازی اطلاق می شود، عبارت است از: تعاملاتی (روابط متقابل) که در آن بین تصمیم دو طرف (یا بیشتر) وابستگی و ارتباط متقابل وجود داشته باشد.در این پژوهش به دنبال شناسایی معیارهای موثر بر نظریه بازی ها در سازمانها هستیم.

  کلیدواژگان: نظریه بازی ها، انتخاب عقلانی- معیار-سازمان
|
 • Hamid Shayestepour, Seyed Mansour Fatemi Pages 1-9

  Consumer behavior can be broadly defined as the decisions and actions that affect consumer purchases. Understanding the role of information feedback in consumer behavior helps companies and organizations to improve their marketing strategies. Therefore, the purpose of this research is to investigate the role of information feedback in the behavior of consumers in the insurance industry. In terms of purpose, this research is applied, in terms of method, it is correlational, and in terms of data collection method, it is field research. The statistical population includes all the customers of Iran's insurance industry in Tehran. whose number is unlimited, the sample size was determined by using Morgan's table, the number of 384 people, and the sample people were selected through the available random sampling method. The collected data were analyzed using LISREL 8.8 software and through structural equations. The results showed that information feedback has a significant effect on the behavior of consumers in the insurance industry

  Keywords: Information feedback, consumer behavior, insurance industry
 • Lachin Abloo Pages 10-19

  In this research, the impact of employee interaction and organizational citizenship behavior in educational centers has been studied. In this study, among the dimensions of interaction and communication between employees, both horizontally and vertically, only the dimension of communication with managers is significantly discussed with self-sacrifice and civic virtue of the dimensions of organizational citizenship behavior in communicationر Satisfaction with organizational interaction causes effectiveness, efficiency and organizational productivity, and this conclusion can be more important in educational centers due to the presence of future-making human forces, and it can be said that it is a strong predictor of the results. Among them: job performance and organizational citizenship behavior are behaviors that are defined beyond job duties. The mainmethod of data collection is also library studies.

  Keywords: employye interaction, organizational citizenship behavior, effective communication, educational centers
 • Seyed Mansour Fatemi, Hamid Shayestepour Pages 20-32

  In the field of human resources, blockchain technology provides benefits through the verification and authentication of information and the identity of people, and also provides the level of efficiency in the existing mechanism and operations (Kunchau et al., 2019). In the first step, blockchain facilitates the process of evaluating and confirming the level of education and skills of job applicants. It also helps the blockchain to record certificates, documents, training, employee performance at work and make it available to stakeholders (Ferreira, 2020; 31). Thirdly, the blockchain payment and compensation system - including cross-border payments, international expenses and tax obligations - more efficient and increase productivity through automating the payment process (Kunchau et al., 2019). Preventing fraud and improving cyber security is another important aspect of this technology (Taylor et al., 2020). All of the above have had a significant impact on various aspects of human resources, and accordingly, blockchain will transform the human resources management system. In this research, we will review the role of blockchain in improving the skills of employees in the insurance industry using a library method.

  Keywords: blockchain technology, employee skills, insuranceindustry
 • Negar chivai Pages 33-57

  The main purpose of this research is to investigate the effect of human resource management on innovation performance by explaining the role of empowerment leadership in elementary schools of Aliguderz city. In this research, the research method is applied and in terms of implementation time and implementation logic, crosssectional and inductive respectively. It is also a descriptive survey research from the field branch. In the current research, the statistical population includes all principals of elementary schools in Aliguderz city, which is equal to 70 people. Among the statistical population, 59 people were selected as a statistical sample using Cochran's sampling method, and the sampling method used was simple random. In this research, the standard questionnaire of human resources management and Vine (2010), the standard questionnaire of empowerment leadership by Liang et al. Also, the validity and reliability of the variables were calculated, and the variables and their components had good validity and reliability. In doing it, descriptive and inferential statistical techniques are used. To analyze data from factor analysis tests, structural equations and Sobel test were done using Spss 22 and Smart Pls statistical software. The results of the research show that human resources management on empowerment leadership in elementary schools of Aliguderz, empowerment leadership on innovation performance in elementary schools of Aliguderz, and human resource management on innovation performance by explaining the mediating role of empowerment leadership in elementary schools of Aliguderz. They are positive and meaningful. Also, human resource management does not have a significant effect on the performance of innovation in elementary schools in Aligudarz city

  Keywords: Human resource management, innovationperformance, empowerment leadership, elementary schools ofAligudarz city
 • Seyed Sajjad Afsarian, Narges Sarvestan Pages 58-82

  Diplomacy of science and technology is one of the emerging and new concepts that with the progress of science and technology in all fields, especially in the fields and fields that affect the political relations of governments, as well as the prominent role of science and technology in solving global challenges related to the increase Population, environment, food, energy, resources, and poverty, which due to the growing trend of globalization, are no longer the problem of one country alone and require international cooperation, have received the attention of the public. Many researchers in the subject of science diplomacy and technology and technological cooperation were independently researched, but so far there has been no research on the role of technology diplomacy in technological cooperation (reducing the technology gap compared to leading countries) and their relationship with each other. It has dealt with technological diplomacy in order to reduce the technological gap. This research, which is a theoretical research with a qualitative strategy and aimed at analyzing the theoretical foundations, has been done through library studies and with content analysis method and to some extent a synthesis of a collection of articles and research. categorized and combined and at the end presented a hypothesis and a theoretical proposal in the field of smart technology diplomacy and its impact and relationship in the realization of technological compatibility. Technology has been extracted and analyzed in realizing the internal and external factors of technological compatibility.

  Keywords: science, technology policy, science andtechnology diplomacy, technological compatibility factors, political tools
 • AliAkbar Peyvaste, Ahmad Ali Moqtadarzadeh, Akram Asadi Pages 83-104

  The purpose of this research is to investigate the establishment of knowledge management system in the social security organization, which is descriptive-surveillant in terms of nature and work content, and applied research in terms of purpose. In this research, the library method was used to collect the data to compile the research literature, and the field method was used to collect the data to answer the questions. The statistical population includes employees of the social security organization, whose number is 871, and the sample size obtained according to Cochran's sample size formula was 283 people. A simple random sampling method was used to select the employees to be studied, and a frequency table and a column chart for demographic variables and a descriptive index table and a histogram chart were used to describe the average index and in the data analysis section, a simple random sampling method was used. Various tests were used, such as the Klimogrov-Smirnov test for normality, the t-test to check the status, and the Friedman test for prioritization using SPSS software. According to the obtained results, the organizational structure, organizational culture, technology, human resources, leadership and knowledge process have an effect on the establishment of the knowledge management system in the social security organization. Finally, practical suggestions were presented

  Keywords: Human resources, knowledge management, socialsecurity organization
 • Mojgan Zarghamifard, Mohammad Tavakoli, Farzane Barzigar Pages 105-127

  The aim of the present study was to investigate the effect of psychological capital on the fear of corona disease and the cooperation of employees in the organization's measures to deal with Corona disease with the consideration of trust in managers. Method The statistical population included the employees of a semi-state manufacturing company in Sirjan city. The 220 members of the company were selected by the census sampling method, and finally, 145 usable questionnaires were received.The validity of the questionnaires was confirmed using face, divergent, and convergent validity, and their reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data, Smart-PLS 3 software was used. Results The research results indicate that employees with higher psychological capital have more trust in the managers.employees who are more afraid of getting infected with Corona cooperate more with the company's efforts to deal with Corona. Employees with higher social capital support the company's measures to deal with Corona, and the feeling of fear of Corona by employees has caused them to support and cooperate more in. In addition, trust in managers has not affected the level of employee cooperation. Discusion Relying on the findings, managers, and administrators of organizations should be more aware of the importance and role of psychological capital, and to cultivate and strengthen it in employees, training options on skills that increase positivity, hope, and resilience are effective for employees through workshops on communication skills and social relations and organizational support

  Keywords: Psychological capital, fear of corona disease(Covid-19), cooperation of employees in the organization'smeasures, trust in managers
 • Soheila Dekamin Pages 128-143
  Purpose

  Since children with learning disorders are considered vulnerable and fragile, family and education should support these children and be a defensive shield for them.

  Method

  The current research is descriptive and analytical, and after examining the concepts, practical suggestions have been made by presenting the results. The research method is descriptive and the data collection method is library. In this way, library sources such as: books, articles, foreign sources, etc., and the researcher's learnings have been used.

  Findings

  According to this research, one of the factors of lack of success among children is the presence of learning disorders in them, which leads to academic failure, reduced self-confidence and self-esteem, and other serious problems in them, and irreparable psychological and economic damages. It will affect the child and the family and the education system of the country.

  Results

  From the results of the research, it appears that learning disorders and their optimal management depend on intrapersonal and extrapersonal factors. Regarding children's learning disorders, it can be partially resolved in childhood and prevent its acuteness in adulthood.

  Keywords: learning disorders, educational sciences, stress, children
 • Arezoo Fathi Jiifroudi Pages 144-171

  As the most important research tool, theories alwaysAs the most important research tool, theories always help researchers; so that by using them they can describe, explain and analyze social phenomena. In recent decades, one of the most widely used study tools that can be mentioned is game theory. Due to its high generalizability, this theory has been widely used in almost all fields of humanities and social sciences, and many social phenomena in which actors are related to each other are described and analyzed using it. The word game, which is used among the general public, includes concepts such as sports games, types of gambling, chess, and betting, and is less commonly used in political, economic, labor relations, etc. In the above folk games, there are two people (two sides) and each of the two sides tries to win, but the result may be a win, lose or draw. What is referred to as that game in game theory is: Interactions (mutual relations) in which there is dependence and mutual connection between the decisions of two (or more) parties. In this research, we seek to identify the effective criteria for game theory in organizations.

  Keywords: game theory, rational choice, criteria-organization