فهرست مطالب

اقتصاد تولید و بازاریابی کشاورزی - پیاپی 1 (پاییز 1401)
 • پیاپی 1 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن آزرم*، زکریا فرج زاده صفحات 5-24

  بخش کشاورزی در مساعدت به تولید و ایجاد ارزش افزوده از پتانسیل بالایی برخوردار است. با این حال، میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران پایین است و سرمایه گذاری و تامین مالی این بخش با موانع و چالش های اساسی مواجه است. در همین راستا، در مطالعه حاضر با استفاده از تحلیل SWOT ابتدا عوامل اصلی شامل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیرامون سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس شناسایی و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی اهمیت (وزن) هر یک از این عوامل اصلی و زیرعوامل آنها از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان اندازه گیری شد. در ادامه بر اساس وزن های به دست آمده موقعیت فعلی بخش کشاورزی ترسیم و همچنین استراتژی های آینده جهت توسعه و تحرک سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی تدوین شد. نتایج نشان داد که موقعیت فعلی سرمایه گذاری و تامین مالی بخش کشاورزی در منطقه متناظر با استراتژی ادغام قرار دارد. بنابراین، استفاده از نقاط قوت برای اجتناب از تبعات منفی تهدیدهای محیطی در کنار توجه به توان محدودکنندگی عوامل ضعف به منظور تقویت و گسترش سرمایه گذاری می بایستی در دستور کار قرار گیرد. همچنین، با توجه به بالا بودن جذابیت استراتژی های ST و WO نسبت به سایر استراتژی ها، فرصت های موجود و ضعف ها حایز اهمیت بسیار هستند و در این شرایط پیشنهاد می شود که فعالان اقتصادی ضمن بهره گیری از فرصت ها به مقابله با ضعف ها پرداخته و زمینه ایجاد تنوع فعالیت را فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: سرمایه، ارزش افزوده، SWOT، تحلیل سلسله مراتبی
 • مریم ریاضی، سید مجتبی مجاوریان*، سمیه شیرزادی، عباس میرزایی صفحات 25-40
  وجود وقفه زمانی بین اعمال هزینه های تولید و کسب درآمد در بخش کشاورزی منجر به بروز نوسانات قیمت و ناتوانی کشاورز در تامین هزینه های معاش در طول فرآیند تولید محصولات کشاورزی می شود. هدف اصلی مطالعه، طراحی مکانیزیم تامین مالی کوتاه مدت برای کشاورزان است. برای دستیابی به هدف، سیستم رسید انبار که ایده اصلی آن برگرفته از پژوهش فایو در سال 2009 است، پیشنهاد شده است. ساختار اجرایی سیستم رسید انبار پیشنهادی به صورتی است که رونق معاملات بورس کالای کشاورزی ایران و تامین مالی کشاورزان توسط بانک ها را فراهم آورده و ریسک قیمتی را کاهش می دهد. برای ارزیابی پذیرش این سیستم توسط کشاورزان و پیاده سازی آن در ایران، از مدل عامل بنیان به عنوان ابزاری جهت ارزیابی سیستم قبل از اجرا استفاده شده است. ساختار مدل عامل بنیان پیشنهادی به صورتی است که می تواند میزان اثرگذاری سیاست های انگیزشی و تنبیهی دولت جهت پیاده سازی و گسترش سیستم رسید انبار را ارزیابی کند. به منظور بررسی دقیق و همه جانبه مکانیزیم تامین مالی طراحی شده برای کشاوزران در کوتاه مدت، پیشنهاد می شود که به صورت پایلوت محصولاتی که در رینگ کشاورزی بورس کالا حضور دارند (مانند ذرت و جو) انتخاب شده و امکان پیاده سازی سیستم رسید انبار برای تولید کنندگان این محصولات با توجه به ابزار پیشنهادی مطالعه حاضر، ارزیابی شود.
  کلیدواژگان: تامین مالی کوتاه مدت، ریسک قیمت محصولات، بورس کالای کشاورزی، سیستم رسید انبار، مدل عامل بنیان
 • مسلم سواری*، محمد نوشاد صفحات 41-54

  غذا از اساسی ترین نیازهای زندگی بوده و دسترسی به آن ابتدایی ترین حق هر انسانی می باشد اما با وجود تلاش های صورت گرفته برای کاهش گرسنگی و فقر، هنوز هم نگرانی های زیادی در مورد امنیت غذایی در جوامع مختلف وجود دارد. بنابراین، انجام مطالعات که می‏تواند دسترسی خانوارهای روستایی را به غذای مطمین و کافی مشخص نماید از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف کلی عوامل موثر بر بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی خانوارهای روستایی شهرستان هندیجان به تعداد 1906 خانوار بودند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 230 نفر از سرپرست خانوارهای روستایی به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. نتایج تحلیل وضعیت امنیت غذایی نشان داد که خانوارهای روستایی در وضعیت مناسبی قرار ندارند زیرا نزدیک به 70 درصد از آنان در قسمت ناامنی غذایی قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که امنیت غذایی با متغیرهای تعداد دام سبک، تعداد دام سنگین، مقدار زمین کشاورزی، میزان درآمد، توان سازگاری، دسترسی به اعتبارات، سرمایه اجتماعی، تحصیلات و کیفیت زمین‏های کشاورزی ارتباط معنی‏داری دارد. علاوه بر این، نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که سه متغیر سرمایه‏ اجتماعی، توان سازگاری کشاورزان و سطح تحصیلات قادرند 7/51 درصد از تغییرات متغیر امنیت غذایی خانوارهای مورد مطالعه را تبیین نمایند.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، توسعه روستایی، شهرستان هندیجان، کشاورزی پایدار، معیشت پایدار
 • هرمز اسدی*، فرید گل زردی، علی ماهرخ، عظیم خزایی، وحید رهجو صفحات 55-67
  کاشت به موقع سورگوم با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه بویژه تامین آب کافی می تواند طول دوره رشد این گیاه را در منطقه بهبود بخشد. در همین راستا، به منظور تعیین بهره وری اقتصادی آب آبیاری در تولید ارقام سورگوم علوفه ای با استفاده از روش های مختلف کاشت محصول در تاریخ های متفاوت، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج طی سال های 1396 و 1397 اجرا شد. در این آزمایش، عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در چهار سطح (دهم و بیستم تیر و اول و دهم مرداد) و عامل فرعی شامل روش کاشت (کشت مستقیم بذر ، کشت نشایی و کشت بذر هیدروپرایم شده) و ارقام پگاه و اسپیدفید در نظر گرفته شد. در این پژوهش به منظور سنجش بهره وری از شاخص های بهره وری فیزیکی (کیلوگرم بر مترمکعب آب) و بهره وری اقتصادی (ریال درآمد ناخالص و خالص تولید محصول بر مترمکعب آب) و برای برآورد میزان بازدهی از شاخص سودآوری (درآمد ناخالص و درآمد خالص) استفاده شد. طبق نتایج، رقم اسپیدفید به روش بذر هیدروپرایم شده با مصرف آب آبیاری 4790/5 مترمکعب در هکتار، بهره وری اقتصادی آب به میزان 20687/5 ریال درآمد خالص به ازای هر مترمکعب آب و حداکثر درآمد خالص تولید علوفه تر به میزان 99/11 میلیون ریال در هکتار در تاریخ کشت دهم تیرماه به عنوان تیمار مناسب از لحاظ بازدهی و بهره وری اقتصادی آب در منطقه هدف توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آب آبیاری، سورگوم، بهره وری، بازده برنامه ای
 • طیبه فراهانی*، علی قمصری صفحات 69-76

  علی رغم مناسب بودن زمین های کشور برای تولید زیتون، صادرات این محصول نسبت به کشورهای همسایه مثل ترکیه خیلی ناچیز است. مشکل بزرگ در سر راه صادرات، کانال توزیع است که شرکت های پخش بزرگ را به کانال اصلی فروش زیتون و روغن آن تبدیل می کند، به طوری که تولید کننده قدرت مذاکره بسیار کمی با این شرکت ها دارد. یکی از راه حل های ممکن برای رفع این مشکل را می توان در استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) جستجو کرد. صادرات پایین زیتون، عدم کارایی و آشفتگی روزافزون بازار این محصول، تحقیق را بر آن داشت که به بررسی عوامل موثر برکارایی اقتصادی شرکتهای صادرکننده زیتون بپردازد.این تحقیق از نوع پژوهش های کمی و با هدف کاربردی و استراتژی توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارکنان شرکتهای صادرکننده زیتون می باشند. با توجه به جدول مورگان تعداد 217 نفر به صورت نمونه تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب ترکیبی بررسی شد. سپس با استفاده از معادلات ساختاری عوامل موثر بر کارایی زیتون را برآورد کرده است.نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که به طور کلی آموزش آکادمیک مدیران، اندازه سازمان، تعهد به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، عملکرد صادرات و فروش اینترنتی بر کارایی اقتصادی در صادرات زیتون تاثیر مثبت و معنادار دارد. در این میان میزان تاثیر عملکرد صادرات با ضریب مسیر 0.428 بیشترین تاثیر و فروش اینترنتی با ضریب مسیر 0.109 کمترین تاثیر را بر کارایی دارد.

  کلیدواژگان: کارایی اقتصادی، ICT، اندازه سازمان، فروش اینترنتی
 • رضا شاکری بستان آباد، حسین نوروزی، آرش دوراندیش* صفحات 77-93
  تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید یک ابزار مدیریت مفید در هر سطح اقتصادی است و با توجه به آثار زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی و هزینه های ناشی از آن، عدم توجه به این آثار در ارزیابی عملکرد اقتصادی منجر به نتایجی دور از واقع می گردد. در این زمینه یکی از جنبه های مهم در مسیله بهره وری، بررسی تفاوت بهره وری کشورها، تحلیل روند و همگرایی آن هاست. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی تغییرات رشد بهره وری زیست محیطی کشورهای منتخب منطقه منا و وجود همگرایی در بین آن ها در بازه زمانی 2020-2002 با استفاده از شاخص فار-پریمونت و آزمون ریشه واحد پانل پسران است. بر اساس نتایج شاخص بهره وری زیست محیطی تونس، یمن، مراکش، لیبی، قطر، ایران، اردن، کویت و عربستان در بازه مورد مطالعه رشد کرده است. مقایسه نتایج شاخص بهره وری معمولی و زیست محیطی حاکی از آن است که با لحاظ ستانده نامطلوب، شاخص بهره وری تمام کشورهای مورد مطالعه کاهش یافته است. بر اساس نتایج تحقیق، بهره وری کشاورزی کشورهای مورد مطالعه همگرا می باشد. بنابراین تغییرات ساختاری در کشاورزی کشورهای منطقه منا و تغییر بهره وری عوامل تولید هر یک از آن ها بر بهره وری و رشد بخش کشاورزی این کشورها موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: بهره وری زیست محیطی، شاخص فار-پریمونت، همگرایی، منطقه منا
 • مسعود سامیان*، سعید مهرجو، شهاب بیشه سری صفحات 95-120

  ب در ایران نیز بخش کشاورزی و زیر بخش های آن نیز در چند دهه اخیر تحت تاثیر این سیاست ها قرار داشته ا ند. این مداخلات عمدتا از طریق کنترل قیمت کالاها، اعمال سهمیه یا پرداخت یارانه برروی نهاده های تولید آن ها صورت گرفته است. از سوی دیگر با افزایش فشار برای تولید و سطح زیرکشت پایداری نظام بهره برداری دچار چالش شده است لذا هدف این پژوهش تحلیل و بررسی نظام سیاست گذاری بخش کشاورزی و ارایه راهکارهای حمایتی در راستای الگوی کشت بهینه و توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت های همدان - بهار استان همدان) می باشد. جامعه آماری این پژوهش در بخش اول جهت سنجش پایداری که با استفاده از روش AHP انجام شده است کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی می باشند و در بخش دوم اطلاعات ثانویه از سازمان جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، مرکز آمار ایران و سایر منابع آماری اخذ شده و در نهایت 11 سناریو تدوین شد و در دشت همدان - بهار با استفاده از نرم افزار GAMS در سال 1399 اجرا شد. نتایج پژوهش برای هریک از سناریوهای مورد بررسی نشان داد که در استفاده از هر سناریو باید با توجه به اسناد بالا دستی و ویژگی های منطقه بهترین سناریو مدنظر قرار گیرد ولی به طور کلی آزادسازی قیمت در بخش کشاورزی می تواند کمک شایانی به توسعه این بخش نماید و ضمن تولید به پایداری نیز منجر شود.

  کلیدواژگان: سیاست های بخش کشاورزی، سیاست های حمایتی، پایداری، دشت همدان - بهار، برنامه ریزی ریاضی مثبت
|
 • Hassan Azarm *, Zakaria Farajzadeh Pages 5-24

  The amount of investment in Iran's agricultural sector is low. Despite the high potential of the agricultural sector in assisting production and creating value-added, the investment and financing of this sector face significant obstacles and challenges. In this regard, in the present study, using SWOT analysis, the main factors including strengths, weaknesses, opportunities, and threats surrounding investment in the agricultural sector of Fars province were identified. Then, using the analytical hierarchy process (AHP), the importance (weight) of each of these main factors and their sub-factors was measured from the point of view of experts and farmers. In the following, based on the obtained weights for each of the main factors and sub-factors, the current position of the agricultural sector was drawn, as well as future strategies for the development and mobility of investment in the agricultural sector. The results showed that the current situation of investment and financing of the agricultural sector in the region corresponds to the integration strategy. Therefore, using strengths to avoid the negative consequences of threats, along with paying attention to the ability to limit the factors of weakness in order to strengthen and expand investment, should be on the agenda. Due to the high attractiveness of ST and WO strategies compared to other strategies, existing opportunities and weaknesses are very important. In this situation, it is suggested that the economic activists deal with the weaknesses while taking advantage of the opportunities and providing the basis for the diversity of activities.

  Keywords: capital, Value-Added, SWOT, Analytical Hierarchy Process
 • Maryam Riazi, Seyed Mojtaba Mojaverian *, Somayeh Shirzadi, Abbas Mirzaei Pages 25-40
  The gap time between of production costs and income agricultural products leads to price fluctuations, uncertainty about prices, and also the inability of the farmer to meet his living expenses during the process of producing products. The main goal of this study is providing a solution and introduce the new tools to farmers. To achieve for that purpose, the warehouse receipt system, whose main idea is taken from the FAO research center in 2009, is proposed. The executive structure of the proposed warehouse receipt system is in such a way that it can provide the prosperity of Iran's agricultural commodity exchange transactions and the financing of farmers by banks, and also reduce the risk of product prices during the production process. In the following, to evaluate the acceptance of this system by farmers and its implementation in Iran, the agent-based model was introduced as a tool to test it before applying. The agent-based model can evaluate the effectiveness of the government's motivational and punitive policies for the implementation and expansion of the warehouse receipt system. In order to carefully and comprehensively examine the financing mechanism designed for farmers in the short term, it is suggested that the products that are present in the agricultural ring of the Commodity Exchange (such as corn and barley) are selected as a pilot and the system can be implemented. The warehouse for the producers of these products should be evaluated according to the proposed tool of this study.
  Keywords: Short-Term Financing, Product Prices, Agricultural Commodity Exchange, Warehouse System, Agent-based model
 • Moslem Savari *, Mohammad Noshad Pages 41-54

  Food is one of the most basic necessities of life and access to it is the most basic right of every human being, but despite the efforts made to reduce hunger and poverty, there are still many concerns about food security in different societies. Therefore, it is important to conduct studies that can determine the access of rural households to safe and sufficient food. In this regard, This study was conducted with the general aim of factors affecting the improvement of food security of rural households. The statistical population of this study included all rural households in Hindijan city in Khuzestan province (N = 1906). Using Krejcie and Morgan table, 230 heads of rural households were selected by stratified random sampling with proportional assignment for the study. The results showed that the rural households in the study are not in a good position in terms of food security because about 70% of them were in food insecurity. The results of correlation coefficient showed that food security has a significant relationship with the variables of number of small ruminant, large animal, agricultural land, income, adaptability, access to credit, social capital, education level, quality of agricultural land. In addition, the results of stepwise regression showed that the three variables of social capital, farmers' adaptability and level of education could explain 51.7% (R2 = 0.517) of the changes in food security dependent variables of the studied households.

  Keywords: Food Security, Rural development, Hindijan County, Sustainable agriculture, Sustainable livelihood
 • Hormoz Asadi *, Farid Golzardi, Ali Mahrokh, Azim Khazaei, Vahid Rahjoo Pages 55-67
  Timely planting of sorghum, taking into account the climatic conditions of the region, especially sufficient water supply, can improve the growth period of this plant in the region. In this regard, In order to determine of economic productivity of irrigation water in the production of forage sorghum cultivars by using of different planting methods in different dates, an experiment was carried out as a split factorial based on randomized complete block design with three replications at the Seed and Plant Improvement Institute in Karaj, Alborz province, Iran during 2017 and 2018. In this research, The main factor was the planting date at four levels (1, 11, and 23 July and 1 August) and the sub-factor included planting methods (direct seeding without pre-treatment, hydroprimed seed planting, and transplanting) and forage sorghum cultivars (Pegah and Speedfeed). In order to measuring of productivity be used indicators of physical productivity (kg m-3) and economic productivity (rials gross and net income of products m-3) and estimating of return be used profitability indexes (gross income and net income). According to the results, the planting of speedfeed sorghum cultivar to hydroprimed seed planting with irrigation water consumption (4790.5 m3 ha-1) , economical productivity od water (20687.5 rials net income m-3) and maximum net income of forage production (99.11 Iranian million rials ha-1) in date of July 1st recommended as suitable treatment based on return and economical productivity of water in the target area.
  Keywords: Irrigation water, Sorghum, Productivity, Gross margin
 • Tayebeh Farahani *, Ali Ghamsari Pages 69-76

  Exports are one of the most important steps for organizations to develop and invest in global markets and expand their international activities. This research is a quantitative research with a purposeful purpose and descriptive survey strategy. Due to the suitability of the country's lands for olive production, the export of this product compared to neighboring countries such as Turkey is very small. The low export of olives, the inefficiency and the growing turmoil in the market of this product, led the research to examine the factors affecting the economic efficiency of olive exporting companies. The statistical population of the study is the managers and employees of the olives exporting companies. According to the Morgan table, 217 people were selected based on the table. The validity of the research questionnaire was obtained through formal validity (expert opinion) and convergent and divergent validity (confirmatory factor analysis) and its reliability was obtained through the Cronbach's alpha coefficient. The results of the path analysis showed that generally the academic education of managers, the size of the organization, the commitment to using ICT, the export performance and Internet sales affect the economic efficiency in the export of olive. Among these, the impact of export performance with a coefficient of 0.428 has the most impact and online sales with a coefficient of 0.109 have the least impact on efficiency.

  Keywords: Economic efficiency, Organization Size, ICT, Internet sales
 • Reza Shakeri Bostanabad, Hossein Noroozi, ARASH Dourandish * Pages 77-93
  Factor productivity analysis is a useful management tool at any economic level, and due to the environmental effects of economic activities and costs, not paying attention to these effects in evaluating economic performance leads to results. It goes away from reality. In this regard, one of the important aspects in the issue of productivity is to study the differences in productivity of countries, analyze the trend and their convergence. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the changes in environmental productivity growth of selected countries in the Mena region and the existence of convergence between them in the period 2009-2020 using Fare-Primont index and root test of Pesaran panel unit. According to the results of the Environmental Productivity Index, Tunisia, Yemen, Morocco, Libya, Qatar, Iran, Jordan, Kuwait and Saudi Arabia have grown in the study period. Comparison of the results of normal and environmental productivity index shows that in terms of unfavorable output, the productivity index of all countries studied has decreased. Based on the results, the agricultural productivity of the studied countries is convergent. Therefore, structural changes in the agriculture of the countries of the Mena region and changes in the productivity of the factors of production of each of them will affect the productivity and growth of the agricultural sector of these countries.
  Keywords: Environmental productivity, Fare-Primont Index, Convergence, MENA Region
 • Masoud Samian *, Saeid Mehrjo, Shahab Bishesari Pages 95-120

  In recent decades, the agricultural sector in most developing countries has been influenced by a variety of government interventionist policies aimed at supporting this sector in comparison with other economic sectors. These policies cover a wide range of interventions that directly or indirectly affect the price and market of these products. In Iran, the agricultural sector and its sub-sectors have also been affected by these policies in recent decades. These interventions have been done mainly through controlling the price of goods, imposing quotas or paying subsidies on their production inputs. On the other hand, with increasing pressure for production and cultivation level, the sustainability of the exploitation system has been challenged, so the purpose of this study is to analyze the policy system of the agricultural sector and provide supportive strategies for optimal cultivation and sustainable development. The statistical population of this study in the first part to measure sustainability using the AHP method is experts and experts in the agricultural sector and in the second part secondary information is obtained from the Agricultural Jihad Organization, Regional Water, Statistics Center of Iran and .... Finally, 11 scenarios were developed and implemented in the Hamadan-Bahar plain using GAMS software. The results of the research for each of the studied scenarios showed that in using each scenario, the best scenario should be considered according to the upstream documents and the characteristics of the region,

  Keywords: Agricultural policies, support policies, Sustainability, Hamedan - Bahar Plains