فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد کشاورزی - سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا رنج پور*، سید کمال صادقی، محمدعلی متفکر آزاد، داود بهبودی، امین تسلیمی بابلی صفحات 1-25
  مقدمه و هدف

  رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش مصرف آب و غذا و نیز معضلاتی نظیر عدم تطابق الگوی توزیع جمعیت با توزیع زمانی و مکانی آب سبب شده اند که دسترسی ایمن به آب در ایران دچار بحران شود. این مقاله برای اولین بار به محاسبه دقیق شاخص فقر آب برای ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1394 می پردازد.

  مواد و روش ها

  در این مقاله از یک مدل جدید به نام سیستم ارزیابی چندشاخصه آب با رویکرد نظریه فاجعه برای محاسبه شاخص فقر آب کمک گرفته اشده ست. برای نخستین بار با استفاده از مدل اقتصاد سنجی رگرسیون سانسور شده تاثیر عوامل اقتصادی موثر بر شاخص فقر آب طی دوره 1394-1368 ارزیابی شده است.

  یافته ها

   نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر آب نشان دهنده سیر صعودی روند این شاخص و مولفه های آن است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل رگرسیونی سنسور شده حاکی از آن است که افزایش جمعیت، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مورد استفاده و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی سبب بدتر شدن شاخص فقر آب در ایران شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های حاصل از محاسبه شاخصهای مربوط به فقر آب و نیز تخمین تابع تصریح شده در این زمینه، ادامه روند گذشته و کنونی مصرف و مدیریت منابع آبی کشور در بخشهای مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و خانوار و غیره، تشدید نا امنی و افزایش فقر آب در ایران اجتناب ناپذیر است. لذا لازم است مسیولان امر با استفاده از سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی این خطر بسیار مهم را مدیریت و کنترل کنند.

  کلیدواژگان: فقر آب، تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش کشارزی، جمعیت، شاخص توسعه انسانی
 • ارش دوراندیش*، سارا کارگر، محمد قربانی صفحات 26-42

  ریسک های اجتماعی پدیده خاص دیگری از ریسک های موجود در حوزه کشاورزی هستند. در تحقیق حاضر به منظور شناسایی مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بیمه گندم آبی در استان خراسان رضوی، از مدل سیستم معادلات همزمان استفاده گردید. نمونه با استفاده از نمونه گیری تناسبی 143 گندمکار بیمه شده و بیمه نشده در سال زراعی 1398-1397 در با اقلیم های سرد، معتدل سرد و معتدل گرم جمع آوری گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که بهره برداران بیمه شده در نواحی معتدل گرم و معتدل سرد، مصرف نهاده ها برای تولید در واحد سطح گندم را کاهش نداده اند که این مساله می تواند بیانگر عدم وجود مخاطره اخلاقی در این نواحی باشد. در مقابل نتایج بدست آمده از اقلیم سرد نشان می دهد که بهره برداران بیمه شده در این ناحیه، از مصرف نهاده های تولید کاسته اند که وجود مخاطره اخلاقی در این ناحیه را نشان می دهد. همچنین نتایج آزمون فرضیه بازده ثابت نسبت به مقیاس در مقابل فرضیه بازده افزایشی یا کاهشی نسبت به مقیاس برای نهاده های متغیر، عدم وجود انتخاب نامناسب را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: انتخاب نامناسب، بیمه کشاورزی، تابع تولید، تابع تقاضا، مخاطرات اخلاقی
 • عدالت سلیم اودلو*، رضا شاکری بستان آباد، آذر شهبازی، محسن صالحی کمرودی صفحات 43-55
  مقدمه و هدف
  دسترسی به اعتبارات در حد تامین هزینه های مورد نیاز برای خرید نهاده های تولید در سطح بهینه،  امری ضروری بوده و  محدودیت بودجه می تواند عاملی موثر بر عدم بکارگیری سطح بهینه اقتصادی نهاده های تولیدی باشد. به  دلیل اهمیت صنعت مرغداری در تامین بخش عمده ای از نیازهای غذایی و پروتیینی کشور، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر محدودیت بودجه بر تولید مرغداری های گوشتی در شهرستان مسجد سلیمان است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 43 پرسشنامه در سطح شهرستان در سال 1398  جمع آوری شده است.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که 62 درصد از واحدهای مرغداری به میزان 62/26 درصد محدودیت بودجه داشته که این امر  سبب کاهش تولید گوشت مرغ به اندازه 12/32 درصد در این شهرستان گردیده است.  بازده نسبت به مقیاس معادل  30/1 به دست آمد که حاکی از بازده فزاینده نسبت به مقیاس برای واحدهای مورد بررسی است. 
  بحث و نتیجه گیری
  رفع محدودیت بودجه واحدهای مرغداری می تواند قدمی موثر در جهت افزایش تولید و بهره وری به شمار آید. در این راستا، توصیه می شود سیاست های قیمتی نهاده ها و محصول و همچنین واردات نهاده ها  مورد توجه خاص قرار گرفته  تا از مشکلات مربوط به محدودیت بودجه واحدهای تولید مرغ گوشتی کاسته شود. به عنوان مثال می توان با تعیین تعرفه وارداتی مناسب و پرداخت یارانه به واردات این نهاده ها، نهاده ها را ارزانتر در اختیار مرغداران  قرار داد.
  کلیدواژگان: تابع تولید غیرمستقیم، ساختار تولید، محدودیت بودجه، مرغ گوشتی
 • عرفانه راسخ جهرمی*، سمانه نورانی آزاد صفحات 56-71
  مقدمه

  در سال های اخیر، جهت رها شدن از اقتصاد تک محصولی، صادرات محصولات کشاورزی؛ بویژه صادرات گیاهان دارویی افزایش یافته است. بنابراین، با توجه به اهمیت روز افزون گیاهان دارویی این مطالعه با هدف تعیین مزیت نسبی و بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی گیاهان دارویی انجام شده است.

  مواد و روش

  به منظور تعیین مزیت نسبی ایران در صادرات گیاهان دارویی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن و کای دو و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از سایت فایو و تریدمپ در بازه زمانی 2018 -2011 استخراج شد.

  نتایج

  بر این اساس نتایج پژوهش نشان دادند که ایران در صادرات گیاهان دارویی منتخب با کدهای 0909، 1301و 130212 دارای مزیت نسبی صادراتی و قادر به رقابت در بازارهای جهانی بوده، اما فاقد ثبات لازم و همیشه در نوسان بوده است. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، گشنیز، زیره سبز و سرو کوهی (کد0909) از سه نوع؛ انحصار چند جانبه باز، بسته و بنگاه مسلط، عصاره شیرین بیان (کد130212) از نوع بازار انحصار چندجانبه باز و گروه صمغ ها (کد1301) از ساختار بازار رقابت انحصاری پیروی می کنند. هم چنین، در سالهای مورد بررسی بین 60-50 درصد از صادرات گیاهان دارویی با کد 0909 در اختیار دو کشور هند و سوریه، 70-50 درصد صادرات گیاهان دارویی با کد 130212 در اختیار کشورهای آمریکا، ایران، چین، فرانسه، آلمان، امارات و ترکمنستان و 55-40 درصد صادرات با کد 1301در اختیار کشورهای هند، فرانسه، نیجریه، سودان، آمریکا، اندونزی و تایلند بوده است. هم چنین، میانگین سهم کشور ایران در صادرات گیاهان دارویی با کد0909 (87/2)، کد130212 (37/17) وکد1301 (17/1) درصد بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  بنابراین با توجه به اینکه ایران از پتانسیل های بالقوه ای در جهت گسترش و توسعه صادرات این محصولات  برخوردار است، لازم است جهت به فعلیت رساندن آن اقداماتی از قبیل؛ عدم تمرکز بازار در دست تعداد محدودی از بازیگران فعال، فرآوری و بهبود بسته بندی متناسب با سلیقه مصرف کنندگان در بازارهای جهانی و حمایت اقتصادی و سیاسی دولت از صادرکنندگان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: مزیت نسبی، شاخص نسبت تمرکز، شاخص هرفیندال-هیرشمن، گیاهان دارویی
 • محسن موسایی*، طبیب الله اسلامی صفحات 72-87
  مقدمه و هدف

  کشاورزی، ذاتا فعالیتی پرخطر و همراه با ریسک می باشد و تولیدات کشاورزی همواره با مجموعه ای از خطرات مربوط به قیمت ها و خطرات زیست محیطی همراه  است.  بیمه محصولات کشاورزی زمینه لازم  را برای کاهش  این مخاطرات  ایجاد نموده و باعث تشویق  کشاورزان، باغداران و سایر بهره برداران در حوزه کشاورزی به کار و تولید می شود. بیمه ازجمله ابزارهای موثر در مدیریت ریسک در کشاورزی است و درواقع نوعی فناوری است که برای کاهش ریسک گریزی کشاورزان و درنتیجه افزایش کارایی آنها در استفاده بهینه از عوامل تولید ایجادشده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر پذیرش بیمه محصولات می باشد.

  مواد و روش ها

  تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را باغداران شهرستان گچساران تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 340 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که برای حصول روایی از پانل متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ انجام شد و مقدار آن 73/. محاسبه گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، عوامل اقتصادی با سطح معنی داری 258/0، عوامل اجتماعی با سطح معنی داری 243/0، عوامل انگیزشی با سطح معنی داری 226/0 و عوامل مرتبط با بیمه با سطح معنی داری 221/0 به ترتیب تاثیر مثبت و معنی داری بر پذیریش بیمه محصولات دارند. برمبنای نتایج عوامل اقتصادی بیشترین نقش را در پذیرش بیمه محصولات دارند، راهکارهایی از قبیل خرید تضمینی محصول، حذف واسطه ها، پرداخت سریع غرامت، تمرکز بر کشاورزان خطرپذیر، جهت پذیریش بیمه محصولات توسط کشاورزان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: بیمه محصولات کشاورزی، باغداران، پذیرش بیمه، شهرستان گچساران
 • قاسم لیانی*، عبدالله درزی، علی متولی، مصطفی باقریان، مهدی کیخا، مهدی نادی، علی اصغر فیروزجاییان، حمید امیرنژاد، همت الله پیردشتی صفحات 79-96
  مقدمه و هدف

  به دلیل اثرات سوء فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی بر محیط زیست به ویژه آلودگی آب وخاک، یکی از مهم ترین تصمیمات در بخش کشاورزی تخصیص بهینه منابع است. این تصمیم باید به نحوی باشد که ضمن حداکثر سازی سود زارعین، اثرات زیست محیطی کمتری را نیز در پی داشته باشد. این عمل اغلب از طریق تعیین الگوی بهینه کشت صورت می گیرد. در این تحقیق با کمی سازی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، الگوی کشت سازگار با منابع کشاورزی با استفاده از مدل برنامه ریزی چندهدفه ارایه شد.

  مواد و روش ها

  اثرات اجتماعی محصولات مختلف زراعی با استفاده از شاخص هایی همبستگی اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت و کیفیت زندگی از طریق مصاحبه با زارعین محاسبه شد. اثرات زیست محیطی و کارایی اقتصادی سیستم کشت نیز به ترتیب از طریق مفهوم ارزیابی چرخه حیات (LCA) و بازده ناخالص در هر هکتار ارزیابی شد. در ادامه با محاسبه شاخص های اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی،  الگوی کشت بهینه با توسعه یک تابع چندهدفه مبتنی بر حداکثر کردن سود، کاهش مصرف آب و کود، کاهش آثار منفی زیست محیطی تولید و بهبود شاخص های اجتماعی تدوین شد. به منظور حل مدل برنامه ریزی چندهدفه از روش معیارهای وزنی استفاده شد. اطلاعات موردنیاز در این مطالعه شامل اطلاعات الگوی تولید، مصرف نهاده ها، قیمت و عملکرد محصولات عمده زراعی شهرستان ساری بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که با ملاحظه شاخص های اجتماعی، کمترین توجه کشاورزان مربوط به ذرت و پیاز بوده و پنج محصول اولویت دار ازنظر آن ها به ترتیب گندم، پنبه، عدس، برنج و کلزا شناسایی شدند. نتایج LCA نیز نشان داد کشت محصولاتی نظیر تنباکو، کلزا و ذرت در این شهرستان بیشترین اثرات منفی زیست محیطی را داشتند. در الگوی کشت بهینه با تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، یونجه، پنبه و ذرت از الگوی کشت منطقه خارج و سطح زیر کشت خیار، شبدر افزایش یافت. همچنین، تمامی محصولات گروه غلات با کاهش سطح زیر کشت روبرو  بوده و در این بین تغییرات سطح زیر کشت جو بیش از گندم و شلتوک پیش بینی شد. مجموع سطح زیر کشت با کاهش 15 درصدی همراه بوده به گونه ای که می تواند به صرفه جویی 91/12 درصدی مصرف آب و 46/14 درصد مصرف کود کمک نماید. علاوه بر این، بازده برنامه ای در منطقه مورد مطالعه  97/12 درصد کاهش یافت.

  بحث و نتیجه گیری

  توسعه اهداف زیست محیطی در اجرای برنامه های الگوی کشت، مستلزم آن است که سیاستگذاران مشوق های اقتصادی مناسبی برای زارعین در نظر بگیرند. لذا سیاست گذاران باید راه حل های مناسبی برای متمایل کردن زارعین به الگوی پیشنهادی پیدا کنند.

  کلیدواژگان: ارزیابی چرخه حیات، الگوی کشت، برنامه ریزی چندهدفه، پایداری
 • سعید یزدانی*، حامد رفیعی، سیده فاطمه هاشمی دشتکی صفحات 97-110

  مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر صنعت پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که به طور میانگین مزارع پرورش ماهی منطقه مطالعاتی به لحاظ فنی و زیست محیطی کارا نبودند. نتایج مدل توبیت نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی، تجربه آبزی پروری و درآمد اثر مثبت و معنی دار و متغیر مساحت مزرعه اثر منفی و معنی دار برکارایی فنی داشته است. همچنین نتایج نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی و درآمد اثر مثبت و معنی دار بر کارایی زیست محیطی داشته است. متغیر نگرش نسبت به پایداری نیز معنی دار و تاثیر مثبت بر کارایی زیست محیطی داشته است. از آنجاییکه تغییر نگرش پرورش دهندگان می تواند تاثیر بسزایی در حفظ محیط زیست داشته باشد لذا پیشنهاد می شود که در کلاس های آموزشی و ترویجی مطالب مرتبط به اثرات زیست محیطی این صنعت در کنار مسایل اقتصادی آموزش داده شود تا نگرش و آگاهی پرورش دهندگان نسبت به پایداری و اثرات مخرب وارد شده به محیط زیست بهبود یابد.

  کلیدواژگان: پرورش ماهی، رگرسیون توبیت، متغیرهای اقتصادی- اجتماعی
 • خدیجه ثمره هاشمی، احمدعلی کیخا*، حسین مهرابی بشرآبادی، مصطفی مردانی نجف آبادی، سامان ضیائی صفحات 111-125
  مقدمه و هدف
  کمبود آب و تقاضای رو به رشد برای آن موجب ایجاد رقابت بر سر استفاده از این ماده گرانبها گردیده است؛ لذا بایستی درباره چگونگی تخصیص آن میان بخش های مختلف اقتصادی، برنامه ریزی صورت گیرد. هدف تخصیص آب میان کاربران مختلف حداکثرسازی فایده های اجتماعی ناشی از مصرف آب است. مطالعه ی حاضر با ارایه یک ساختار هیدرولوژی-اقتصادی در حوضه آبریز جازموریان غربی در پی حداکثرسازی منافع حاصل از استفاده آب در حوضه ی مذکور می باشد.
  مواد و روش ها
  برای این منظور، تابع هدف منافع مصرف آب در بخش کشاورزی، شرب و زیست محیطی مشروط به قیود هیدرولوژی، کشاورزی و نهادی را حداکثرسازی می نماید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد با تغییر در الگوی کشت و تکنولوژی آبیاری، امکان افزایش منفعت در بخش کشاورزی تا 44 درصد منفعت جاری وجود دارد؛ این در حالی است که میزان مصرف آب در این بخش 11 درصد کاهش می یابد. علاوه براین با احتساب بخش زیست محیطی در برنامه ریزی یکپارچه مدیریت منابع آب و اختصاص آب به تالاب جازموریان نیز منفعتی معادل 56260 میلیون ریال حاصل می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  براساس نتایج در صورت بکارگیری الگوی کشت و استراتژی های آبیاری پیشنهادی مدل، امکان افزایش سود در کنار کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی وجود دارد که آب صرفه جویی شده می تواند در سایر بخش های رقیب مورد استفاده قرار گیرد و منافعی ایجاد نماید یا اینکه موجب کاهش مصرف آب های زیرزمینی گردد که به پایداری منابع آبی کمک می نماید.
  کلیدواژگان: استان کرمان، بخش زیست محیطی، بخش کشاورزی، تخصیص آب، منافع مصرف آب
|
 • Reza Ranjpour *, Seyed Kamal Sadeghi, MohamadAli Motafakker Azad, Davud Behbudi, Amin Taslimi Baboli Pages 1-25
  Introduction

  Population growth, followed by rising water and food consumption, as well as disruptions such as the disparity of population distribution patterns with the distribution of time and place of water, have caused water-security access to Iran in crisis. 

  Materials and Methods

  This paper is the first to accurately calculate the Poverty Index for Iran over the period from 1989 to 2015. In this paper, a new model called the Water Multiplier Evaluation System with the Disaster Theory approach is used to calculate the water poverty index. For the first time using the censored regression econometric model, the effect of economic factors affecting the water poverty index during the period of 1989-2015 has been evaluated.

  Findings

  The results of calculating the water poverty index indicate the upward trend of this indicator and its components. The results of estimating the coefficients of the sensed regression model indicate that population growth, GDP, human development index and added value of the agricultural sector have worsened the water poverty index in Iran

  Conclusion

  In other words, the current and past trends of the human development index, GDP growth, population growth, increased agricultural production, insecurity and rising water poverty in Iran are inevitable.

  Keywords: Water poverty, Gross Domestic Production, Value added of agriculture sector, Population, and human development index
 • Arash Dourandish *, Sara Kargar, Mohammad Ghorbani Pages 26-42

  Social risks are another specific phenomenon in the agricultural sector. . In the present study, in order to identify ethical risks and adverse selection in Khorasan Razavi irrigated wheat insurance, a simultaneous equation system model . The sample size was determined by proportional sampling Collected. The results indicate that insured farming in warm-temperate and cold-temperate regions have not reduced inputs for production per unit area of wheat, indicating a lack of ethical risk in these areas. In contrast, the results from the cold zone show that the insured beneficiaries has reduced the consumption of inputs in the area, indicating a moral hazard in this area. Also, the results of the test of the hypothesis of constant returns to scale versus the decreasing or increasing return hypothesis for variable inputs show the absence of adverse selection. Therefore, it is suggested that appropriate training and extension classes be held for farmers in order to better understand the time and manner of using chemical fertilizers and the appropriate time for irrigation.

  Keywords: Agricultural insurance, Adverse selection, Demand Function, Production Function, Moral hazard
 • Adalat Salim Odlou *, Reza Shakeri Bostanabad, Azar Shahbazi, Mohsen Salehi Komroudi Pages 43-55
  Introduction
  Access to credits to cover the costs needed to buy production inputs at the optimal level is necessary, and budget restrictions can be an effective factor in not using the optimal economic level of production inputs. Due to the importance of the poultry industry in providing a major part of the food and protein needs of the country, the aim of this study is to investigate the effect of budget restrictions on the production of meat poultry farms in Masjid Soleyman city.
  Materials and Methods
  In this study, the indirect production function approach was used and the required information was collected by completing 43 questionnaires at the city level in 2018.
  Findings
  The results of the study showed that 62% of poultry units had budget restrictions of 26.62%, which caused a decrease in chicken meat production by 32.12% in this city. The return to scale was equal to 1.30, which indicates an increasing return to scale for the studied units.
  Conclusion
  Removing the budget limit of poultry farming units can be considered an effective step towards increasing production and productivity. In this regard, it is recommended that the price policies of inputs and products, as well as the import of inputs, should be given special attention in order to reduce the problems related to the budget limitations of broiler chicken production units. For example, by determining the appropriate import tariff and subsidizing the import of these inputs, the inputs can be provided to poultry farmers cheaper.
  Keywords: indirect production function, production structure, budget constraint, broiler
 • Erfaneh Rasekhjahromi *, Samaneh Noraniazad Pages 56-71
  Introduction

  Due to the increasing importance of medicinal plants, In order to determine Iran's comparative advantage in the export of medicinal plants.

  Methods

  Indices Revealed Comparative Advantages and Revealed Symmetric Comparative Advantages and of apparent comparative advantage, symmetric apparent comparative advantage and chi-square were applied, In order to determine global export market structure of medicinal plants, two indices of concentration ratio and Herfindahl-Hirschman were used. The required information was extracted from the FAO and Trade Map site in the period 2018-2011.

  Results

  The results indicated that Iran had a comparative advantage export in the medical planet’s export with 0909, 1301 and 130212 cods and was able to compete in global markets. Moreover, the results of  market structure showed that in the global export market of medicinal plants fennel, anise, badian, cumin and juniper berries (code 0909) have oligopoly structure, extracts of liquorice (code 130212) type of oliyogopoly market  and gum group (code 1301) follow the structure of the monopolistic market. Also, 60-50% of the export of medicinal plants with code 0909 assigned to India and Syria, 70-50% of the export of medicinal plants with code 130212 to the United States, Iran, China, France, Germany, UAE and Turkmenistan and 40-55% of exports with the code 1301 were in the hands of India, France, Nigeria, Sudan, USA, Indonesia and Thailand. The average share of Iran in the export of medicinal plants with code 0909 (2.87), code 130212 (17.37) and code 1301 (1.17) percent.

  Conclusion

  Therefore, given that Iran has potential in order to expand and develop the export of these products, it is necessary to implement measures such as; Reduce the seller concentration markets, process and improve the goods packaging in global markets and supporting of exporter by government suggested.

  Keywords: Comparative Advantage, Concentration ratio index, Herfindahl-Hirschman index, Chi-Square, Medicinal Plants
 • Mohsen Mousaei *, Tabiballah Eslami Pages 72-87
  Introduction and Purpose

  Agriculture is inherently a high-risk activity, and agricultural production is always associated with a set of risks related to prices and environmental risks. Crop insurance contributes to reducing these risks and encouraging farmers, gardeners, and other operators in the field of agriculture to work and produce. Insurance is an effective tool in risk management in agriculture. It is actually a type of technology that was created to reduce the risk aversion of farmers and, as a result, increase their efficiency in the optimal use of production factors. The present research aims to identify the factors influencing the acceptance of crop insurance.

  Materials and Methods

  In terms of purpose, the research is an applied and descriptive-analytical study conducted by the survey approach. The statistical population consisted of gardeners in Gachsaran County. The sample whose size was estimated at 340 gardeners using Cochran's formula was taken by the random sampling method. The main instrument was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was estimated at 0.73 by Cronbach's alpha coefficient.

  Findings

  The results showed that economic factors with a significance level of 0.258, social factors with a significance level of 0.243, motivational factors with a significance level of 0.226, and insurance-related factors with a significance level of 0.221 had a positive and significant effect on the acceptance of crop insurance. Based on the results, economic factors play the biggest role in the acceptance of crop insurance, so it is suggested to apply such solutions as guaranteed purchase of products, elimination of middlemen, quick payment of compensation, focus on risky farmers, and orientation of crop insurance with farmers.

  Keywords: Crop insurance, gardeners, insurance acceptance, Gachsaran city
 • Ghasem Layani *, Abdollah Darzi, Ali Motevali, Mostafa Bagherian- Jelodar, Mahdi Kaikha, Mehdi Nadi, AliAsghar Firouzjaeian, HAMID AMIRNEJAD, Hemmatollah Pirdashti Pages 79-96
  Introduction

  Due to the negative effects of agricultural production activities on the environment, especially water and soil pollution, one of the most important decisions in the agricultural sector is the optimal allocation of resources. This decision should be in such a way that while maximizing the profit of farmers, it will result in less environmental effects. This action is often done by determining the optimal cropping pattern (CP). In this research, by quantifying the economic, social and environmental effects, a compatible CP with agricultural resources was presented by using a multi-objective planning model.

  Materials and Methods

  The social effects of different agricultural crops were calculated using various indicators such as social solidarity, social security, participation and quality of life through interviews with farmers. The environmental effects and economic efficiency of the CP were also considered through the concept of life cycle assessment (LCA) and gross margin per ha, respectively. Further, by calculating socio-economic and environmental indicators, the optimal CP was formulated by developing a multi-objective function based on maximizing profit, reducing water and fertilizer consumption, reducing negative environmental effects of production and improving social indicators. In order to solve the multiple programming model, the method of weighted LP-metric model was used. The information required in this study included information on the production pattern, consumption of inputs, price and yeild of major agricultural crops of Sari County.

  Findings

  The results showed that considering the social indicators, the least attention of the farmers was related to corn and onion, and the five priority crops were identified as wheat, cotton, lentils, rice and canola, respectively. The results of LCA showed that the cultivation of tobacco, canola and corn in this city have the most negative environmental effects. In the optimal CP by combining economic, social and environmental goals, alfalfa, cotton and corn were removed from the stydy area, and the cultivated area of cucumber and clover showed positive changes compared to the current pattern. Also, the cultivated area of the cereal decreaseed in the areaChanges in the cultivated area of barley were predicted more than wheat and rice. The total cultivated area reduced by 15%, resulting in 12.91% and 14.46% reduction in water and fertilizer consumption, respectively. In addition, the efficiency of the program in the studied area decreased by 12.97%.

  Conclusion

  The development of environmental goals in the implementation of CP programs requires that policymakers consider appropriate economic incentives for farmers. Therefore, policy makers should find suitable solutions to make the farmers to follow the proposed CP.

  Keywords: Life Cycle Assessment, Cultivation Pattern, Multi-Objective Planning, Sustainability
 • Saeed Yazdani *, Hamed Rafiee, Seyedeh Fatemeh Hashemi Dashtaki Pages 97-110

  The present study was conducted to identify Socio-economic factors affecting trout farming in Fars province. The results indicate that on average, fish farming was not technically and environmentally efficient. Also, the results of Tobit regression indicate that the education, participation in training classes, aquaculture experience, and income have a positive and significant effect and the farm`s area has a negative and significant effect on technical efficiency. The results also indicate that education, participation in training classes, and income have a positive and significant effect on environmental efficiency. The attitude towards sustainability was significant and had a positive effect on environmental efficiency. since changing the attitude towards sustainability have a significant effect on environmental protection, so it is suggested to teach about environmental effects along with economic issues in training classes to improve the attitude and awareness of sustainability.

  Keywords: Fish farming, Socio-economic variables, Tobit regression
 • Khadijeh Samareh Hashemi, Ahmadali Keykha *, Hossein Mehrabi Boshrabadi, Mostafa Mardani Najafabadi, Saman Ziaee Pages 111-125
  Introduction
  Lack of water and its growing demand has created competition for the use of this valuable substance; therefore, planning should be done on how to allocate it among different economic sectors. The goal of water allocation among different users is to maximize the social benefits of water consumption. The current study seeks to maximize the benefits of water use by providing a hydro-economic structure in the West Jazmourian Basin.
  Materials and Methods
  To this end, the objective function is to maximize the benefits of water consumption in agriculture, urban and environmental sectors subject to hydrological, agricultural and institutional restrictions.
  Findings
  The results showed that by changing the pattern of cultivation and irrigation technology, it is possible to increase the benefit in the agricultural sector up to 44; whereas water consumption in this sector is reduced by 11%. In addition, taking into account the environmental sector in the integrated water resources management program and allocating water to Jazmourian wetland, a profit of 56260 million Rials will be obtained.
  Conclusion
  Based on the results, if the cropping pattern and irrigation strategies suggested by the model are applied, there would be a possibility of increasing profit along with reducing water consumption in the agricultural sector, and the saved water can be used in other competing sectors and create benefits, or it reduces the consumption of ground water, which helps the sustainability of water resources.
  Keywords: Optimal allocation of water resources, environmental benefits, Cropping Pattern, Jazmourian Wetland