فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک
پیاپی 68 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهره غفوری فرد، محمدرضا حسن زاده، محمدمهدی خبیری* صفحات 1-30
  زمینه و هدف

  آب وهوای نامساعد ازجمله وزش طوفان، تاثیری منفی بر شرایط جریان ترافیک دارد. مطالعات بسیاری براساس داده های جمع آوری شده میدانی صورت گرفته تا اثرات آب وهوا بر روی مشخصات جریان ترافیک را معلوم کند. با این وجود، محدودیتی برای مطالعات مبتنی بر داده های میدانی وجود دارد که ارزیابی جامع تاثیر شرایط آب و هوایی، به خصوص شرایط آب و هوایی غیرمعمول بر مشخصات جریان ترافیک را دشوار می سازد. طبق آمار پلیس راهور، در دهه گذشته، سرعت غیرمجاز به عنوان عامل اصلی حوادث در آزادراه ها شناسایی شده است؛ بنابراین محدودیت سرعت نیز رایج ترین اقدام متقابل پلیس راهور برای جلوگیری از این موارد خواهد بود. با این حال، مطالعات اندکی روی مسیله حدود سرعت در شرایط وزش طوفان ماسه تمرکز کرده اند؛ بنابراین هدف این تحقیق، تعیین محدودیت سرعت برای راه ها در شرایط وزش طوفان ماسه است.

  روش

  در این مطالعه، نمونه های آسفالت متخلخل در آزمایشگاه دانشگاه یزد آماده شد و بعد از پخش ماسه بادی که از اطراف جاده های کویری استان یزد جمع آوری شد، میزان اصطکاک با آزمایش پاندول انگلیسی اندازه گیری شد. سپس به کمک مبانی علمی، حداکثر سرعت ایمن، محاسبه و به نزدیک ترین مضرب 5، به پایین گرد شد و به عنوان محدودیت سرعت در شرایط وزش طوفان ماسه ارایه شد.

  یافته ها

  به طورکلی نتایج نشان می دهد که هنگام وزش طوفان ماسه به علت پخش ذرات ماسه روی سطح آسفالت میزان اصطکاک حدود 4/8 درصد کاهش می یابد و به تبع آن، میزان سرعت ایمن کاهش می باید؛ در واقع در یک فاصله دید (Lv) و شیب (i) ثابت، با وزش طوفان ماسه سرعت ایمن کاهش می یابد به عنوان مثال در 250= dv وg=1%    سرعت ایمن نیز حدود 4 درصد کاهش می یابد. در چنین شرایطی، ایجاد محدودیت سرعت توسط تابلو های الکترونیکی و پلیس راهور می تواند به طور موثری از ایجاد تصادفات جلوگیری کند.

  نتیجه گیری

  با توجه به این که ضریب اصطکاک در طوفان ماسه کاهش پیدا می کند، توصیه می شود که سرعت مجاز در هنگام طوفان ماسه کاهش یابد. نتایج این مقاله به منظور تعیین سیاست های مناسب درخصوص افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در شرایط وزش طوفان ماسه برای سازمان های حمل ونقلی و پلیس راهور کاربردی خواهد بود.

  کلیدواژگان: محدودیت سرعت، شرایط نامساعد جوی، طوفان ماسه، اصطکاک روسازی، پلیس راهور
 • عماد توکلی، منصور حاجی حسینلو* صفحات 31-60
  زمینه و هدف
  پیش بینی کوتاه مدت سرعت ترافیک موضوعی امیدوارکننده در سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) است. سرعت ترافیک شهری هم بستگی زمانی-مکانی قوی و ویژگی غیرخطی و تصادفی پیچیده دارد که پیش بینی دقیق و کارآمد سرعت های ترافیکی کوتاه مدت را چالش برانگیز می کند. این مقاله با استفاده از مدل پیشنهادی حافظه کوتاه مدت طولانی تزریقی (FI-LSTM) که یک مدل یادگیری عمیق است، سرعت ترافیک را پیش بینی می کند.
  روش
  با بررسی پژوهش های گذشته دریافتیم اگرچه اکثر روش ها می توانند دقت خوبی داشته باشند، اما برای ارتقای دقت پیش بینی، یک راه عملی، رویکردی موثرتر برای تجزیه و تحلیل داده های ترافیک است. داده های ترافیکی فراوان و قدرت محاسباتی در سال های اخیر قابل دسترسی است، که ما را به بهبود دقت پیش بینی ترافیک کوتاه مدت از طریق رویکردهای یادگیری عمیق ترغیب می کند. مطالعات اخیر نشان داده اند که روش های یادگیری عمیق، به ویژه مدل های حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM) نتایج خوبی در پیش بینی کوتاه مدت جریان ترافیک دارند. در این پژوهش با استفاده از مدل پیشنهادی که داده های زمانی متوالی را ترکیب می کند، چهار مدل یادگیری عمیق مقایسه می شود و در سه بازه زمانی بررسی می شود. متاسفانه برداشت داده در ایران به صورت کوتاه مدت وجود ندارد و داده ها با دقت پایین به صورت ساعتی برداشت می شود و در این پژوهش به ناچار از داده های سرعت ترافیک حلقه آشکارساز آزادراه I405 شهر سیاتل واشنگتن استفاده شده است.
  یافته ها
  با توجه به نتایج به دست آمده، دقت مدل پیشنهادی نسبت به کمترین دقت مدل های دیگر یادگیری عمیق (BiLSTM) 41/0درصد بیشتر است و هم چنین مدل پیشنهادی برای پیش بینی سرعت ترافیک در گام زمانی 5 دقیقه 34/1درصد بهتر نسبت به گام زمانی 10 دقیقه عمل کرده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد مدل پیشنهادی، دقت خوبی نسبت به دیگر مدل ها دارد و هرچه بازه زمانی بیشتر می شود، خطا بیشتر و دقت کاهش پیدا می کند و در 23 دسامبر بیشترین خطا را نشان می دهد که این به دلیل تغیر سفرها در ایام کریسمس است.
  کلیدواژگان: پیش بینی سرعت ترافیک، یادگیری عمیق، شبکه های LSTM
 • اسماعیل احسانپور*، مجید حق شناس، بهمن کارگر صفحات 61-96
  زمینه و هدف
  از راه های دست یابی به ترافیک روان و ایمن، ایجاد هماهنگی در روش های اجرایی برنامه ریزی شهری بین سازمان های دخیل در حوزه حمل ونقل است؛ لذا به منظور بررسی تاثیر اقدام های اجرایی در کاهش تصادفات، ارزیابی تاثیر روش های اجرایی برنامه ریزی شهری در ارتقای انضباط ترافیکی شهرگرگان، هدف پژوهش حاضر قرار گرفت.
  روش
  پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش های کمی گردآوری داده ها، توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان ارشد راهور، مدیران برنامه ریزی شهری و کارشناسان اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان تشکیل می دهد که با توجه به محدودبودن جامعه آماری به صورت تمام شمار استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد.
  یافته ها
  تاثیر دو مولفه راه کارهای مدیریتی با ضریب 706/4 و مولفه آموزش مقررات ایمنی با ضریب 567/4 بیش از سایر مولفه ها در روش های اجرایی مدیریت برنامه ریزی شهری بر انضباط ترافیکی شهر گرگان موثر هستند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج پژوهش، راه کارهای مدیریتی شامل: استفاده از ظرفیت دوربین های نظارتی و ثبت هوشمند تخلفات، حمل ونقل عمومی با رویکرد هوشمندسازی شامل بهره مندی از سامانه پیشرفته مدیریت ترافیک ATMS؛ اصلاح هندسی و ارتقای ایمنی معابر شامل: تخصیص بودجه کافی جهت رفع نقاط پرتصادف و بهبود زیرساخت های شهری در حوزه ترافیک و آموزش مقررات ایمنی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی در راستای ارتقای فرهنگ صحیح رانندگی بیشترین تاثیر را دارند و راه کار کاربری زمین شامل: توسعه شهر در مناطقی که خدمات رسانی شهرداری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد،کمترین تاثیر را در ارتقای انضباط ترافیکی شهر گرگان دارند.
  کلیدواژگان: کاربری زمین، مدیریت ترافیک، اصلاح هندسی معابر، برنامه ریزی شهری، حمل ونقل عمومی
 • محمدحسین عباسی، امیررضا ممدوحی*، مهسا ابوترابی کاشانی صفحات 97-130
  زمینه و هدف

  ترکیب اتومبیل های خودران و اشترا ک گذاری سفر، موجب ظهور اتومبیل های خودران اشتراکی شده است که موجب کاهش استفاده از خودروی شخصی و توسعه حمل ونقل پایدار خواهد شد. هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه تاثیر عوامل مختلف بر میزان قصد استفاده کاربران از این فناوری در سفرهای اجباری شهر تهران است.

  روش

  مشخصات اقتصادی اجتماعی، رفتار سفر و قصد استفاده افراد از اتومبیل خودران اشتراکی با استفاده از پرسش نامه ای که به همین منظور طراحی شده است در زمستان 1400 جمع آوری شد. هم چنین با استفاده از رویکردهای تحلیل توصیفی، ضریب هم بستگی و تحلیل واریانس عاملی به بررسی فرضیه ها و پرسش های پژوهش پرداخته شده است.

  یافته ها

  نتایج، نشان گر وجود تفاوت معنادار بین اثر ثابت متغیرهای وضعیت مالکیت گواهی نامه رانندگی و دسته بندی نسل (هزاره و انفجار) در قصد استفاده از این فناوری در سفرهای اجباری است. افراد فاقد گواهی نامه و نسل هزاره به دلیل آشنایی بیشتر با فناوری، تمایل بیشتری در استفاده از این فناوری نسبت به افراد فاقد گواهی نامه و نسل انفجار دارند. اگرچه اثر تعاملی جنسیت با دو متغیر توضیحی دیگر معنادار است اما اثر ثابت جنسیت معنادار نیست. به علاوه، اثر تعاملی مالکیت گواهی نامه و نسل نیز نشان گر تمایل بیشتر نسل هزاره نسبت به افراد نسل انفجار صرف نظر از وضعیت مالکیت گواهی نامه بود. هم چنین اثر تعاملی معنادار سه متغیر جنسیت، مالکیت گواهی نامه و دسته بندی نسل نیز بیان گر وجود تفاوت معنادار در قصد استفاده از اتومبیل خودران اشتراکی به ازای ترکیب های مختلف سه متغیر توضیحی است. ازجمله ترکیبات معنادار می توان به این مورد اشاره کرد که در میان زنان دارای گواهی نامه رانندگی، نسل هزاره تمایل بیشتری به استفاده از این فناوری نسبت به نسل انفجار دارند.

  نتیجه گیری

  بنابر نتایج، به منظور افزایش قصد استفاده کابران از اتومبیل خودران اشتراکی، بایستی سیاست گذاران و تولیدکنندگان نیازهای کاربران ویژه (سالمندان، نوجوانان و بانوان) را مورد توجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: تحلیل واریانس عاملی، اتومبیل خودران اشتراکی، سفر اجباری، اشترا ک گذاری سفر، قصد استفاده
 • کوروش اصانلو، عبدالله مجیدی*، سید تیمور حسینی صفحات 131-160
  زمینه و هدف

  فرماندهی انتظامی به عنوان برقرارکننده نظم و امنیت عمومی کشور، یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران های طبیعی هم چون زلزله است. شبکه حمل ونقل از اصلی ترین عوامل کنترل و مهار بحران ها است و پایه انجام ماموریت های مجموعه پلیس ازجمله پلیس راهور و سایر دستگاه های امدادی است. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های پلیس راهور تهران بزرگ در زلزله است.

  روش

  این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش اکتشافی و از نظر نوع داده کیفی است. از روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری، نمونه گیری به عمل آمد، در این راستا، 26 نفر از خبرگان و مدیران انتظامی، راهور، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، ستاد مدیریت بحران و سازمان امداد و نجات کشور که دانش و تجربه  مدیریت بحران ها اعم از زلزله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در 5 سال اخیر داشتند و در تهران مشغول به خدمت بودند برای نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها و اطلاعات از روش مصاحبه ساختارنیافته استفاده شد.

  یافته ها

  براساس یافته های پژوهش، ابعاد چالش های پلیس راهور تهران بزرگ در زلزله به همراه مولفه های آنها شناسایی شد. این ابعاد شامل آموزش، برنامه های عملیاتی، طرح های عملیاتی، رسیدگی به پلیس و خانواده پلیس و مردم، مدیریت ارتباطات، ایمنی اماکن و سازه ها، تجهیزات و امکانات پلیس و دستگاه های امدادی، مشکلات زیرساخت های شهری، اطلاع رسانی و امنیت است.

  نتیجه گیری

  شناسایی ابعاد و مولفه های چالش های پلیس راهور تهران بزرگ در زلزله، در سطح فرماندهان و مدیران راهور منجر می شود به این که با اقدام های مناسب چالش های موجود رفع شود و زمینه مدیریت بهینه و کارآمدتری را در حوزه حمل ونقل و ترافیک به ارمغان آورد که در اثر آن، بخش های مختلف امدادرسانی، برقرای نظم وامنیت و بسیاری از تصمیم گیری های مدیریت بحران با مشکلات کمتری مواجه خواهند بود و سبب کاهش آسیب ها، تلفات و خسارات های احتمالی می شود و فرماندهان و مدیران را به سمت بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود، رفع کمبودهای آموزش های کاربردی، طرح ها و برنامه های عملیاتی، امکانات و تجهیزات ضروری، اطلاع رسانی مناسب تر قبل و حین بحران و مطالبه گری بیشتر از مراجع ذی صلاح جهت رفع مشکلات زیرساختی موجود در رویارویی بهتر با این پیامد طبیعی زلزله، هدایت می کند.

  کلیدواژگان: چالش، پلیس راهور، مدیریت بحران، زلزله، تهران بزرگ
 • وحید سادات پور*، بهنام درستکار یاقوتی، احد پاکار، سید مهدی جامعی صفحات 161-193
  زمینه و هدف

  پلیس هوشمند مجموعه ای از فناوری های نوین را در راستای مدیریت هوشمند ترافیک مورد استفاده قرار می دهد؛ در این راستا، شبکه های موردی وسایل نقلیه (VANET) مجموعه ای از خودروها و زیرساخت ها هستند که باهم تشکیل یک شبکه را می دهند. در کلان شهرها، ازدحام زیاد وسایل نقلیه در نهایت منجر به ترافیک در سطح شهر یا تصادف خواهد شد. در این مقاله، هدف استفاده از شبکه های موردی وسایل نقلیه با بهره گیری از ارتباطات بین خودرویی و علایم هشداری در کنار خیابان ها در راستای مدیریت بهتر ترافیک است.  

  روش

  به منظور بهبود عملکرد شبکه های ارتباطی در وسایل نقلیه، یک پروتکل کارآمد جهت پیداکردن مسیر بسته های اطلاعاتی با تراکم بالا ضروری است؛ بنابراین در این مقاله از پروتکل مسیریابی Geocasting و از تکنیک Mobsampling استفاده شده تا مسیر با تراکم بالا در  جهت ارسال بسته های داده به دست آید.

  یافته ها

  نتایج شبیه سازی نشان می دهد پس از انتخاب مسیر با تراکم بالا نسبت به مسافت مسیر و با استفاده از مدل آریما، نرخ تحویل بسته، میانگین تاخیر انتها به انتها و بازدهی شبکه نسبت به سایر پروتکل ها در بهترین حالت قرار دارد به این صورت که در میانگین ترین حالت تعداد خودروها، مقدار نرخ تحویل بسته در پروتکل ارایه شده 04/64 و کارآیی شبکه 172/0 است که نسبت به پروتکل GPSR که شامل نرخ تحویل بسته 26/55 و کارآیی شبکه 147/0 و IGR که شامل نرخ تحویل بسته 89/59 و کارآیی شبکه 166/0 است.

  نتیجه گیری

  با بررسی به عمل آمده و با آزمایش های انجام شده نشان داده می شود که لینک ارتباطی با بالاترین کیفیت برای جلوگیری از اتلاف بسته ها و کاهش تاخیر انتها به انتها مناسب بوده و با افزودن منابع خودروهای پارک شده به شبکه های VANET بهترین لینک را برای ارسال بسته ها طراحی می شود. این رویکرد ابزاری مناسب برای مدیریت هوشمند ترافیک است.

  کلیدواژگان: ارتباطات بین خودرویی، مدل آریما، پیش بینی کیفیت لینک، گره بازپخش کننده، وسایل نقلیه پارک شده
|
 • Zohrah Ghaforifard, Mohammadreza Hassanzadeh, MohammadMehdi Khabiri * Pages 1-30

  Many studies have been conducted based on field data collected to determine the effects of weather on traffic flow characteristics. However, there are limitations to field data studies that make it difficult to comprehensively assess the impact of weather conditions, especially unusual weather conditions, on traffic flow characteristics. According to traffic police statistics, in the last decade, speeding has been identified as the main cause of accidents on freeways, and therefore speed limits will be the most common retaliatory action by traffic police to prevent these cases. However, few studies have focused on the issue of speed limits in sandstorm conditions that reduce visibility and reduce pavement friction; Therefore, the purpose of this study is to develop a prototype of speed limit theory for roads in sandstorm conditions. For this purpose, in this study, samples of porous asphalt were prepared in the laboratory of Yazd University and after spreading the sandstorm (sandstorm around the desert roads of Yazd province) the amount of friction was measured by the English pendulum test. In general, the results show that the friction rate decreases by about 8.4% when the sandstorm blows due to the scattering of sand particles on the asphalt surface, and consequently the safe speed must be reduced. For example, in a steady field of view (Lv) and a slope (i) of 250 Lv and i = 100% safe speed is also reduced by about 10%. In such a situation, speed limits by electronic signs and traffic police can effectively prevent accidents.

  Keywords: speed limit, adverse weather conditions, sandstorm, pavement friction, Traffic Police
 • Emad Tavakkoli, Mansour Hajihoseinlu * Pages 31-60
  Traffic flow prediction has long been considered as a fundamental problem in an intelligent transportation system. Accurate and timely prediction of the traffic flow situation can be useful for traffic management organizations and individual drivers. A good traffic forecast may help travelers make better travel decisions, thus reducing terrible traffic congestion in cities and carbon dioxide emissions, and improving the efficiency of traffic operations. Recently, various deep learning models have been introduced to the field of prediction. While many studies performed traffic speed prediction with deep learning models. Considering the important effects of spatio-temporal factors and the excellent performance of recurrent neural networks in the field of time series analysis, in the research carried out, the characteristics of long-short-term memory (FI-LSTM) neural networks that combine sequential time data are suggested to be one It is a deep learning network. This research has compared four deep learning models including LSTM, GRU, ConvLSTM, and BiLSTM in three time steps of 5 minutes, 10 minutes, and 15 minutes. The results of this research show that the proposed model compares four deep learning models, as the interval of time steps increases, the errors more and the accuracy of the model decreases, according to the obtained results, the accuracy of the FI-LSTM model is 0.41% higher than the lowest accuracy of the deep learning model (BiLSTM), and also the proposed model for predicting traffic speed in a time step of 5 minutes is 1.34% It has performed better than the time step of 10 minutes.
  Keywords: traffic speed prediction, deep learning, LSTM networks
 • Smaeil Ehsanpoor *, Magid Haghshenas, Bahman Karegar Pages 61-96
  Background and Aim
  One of the ways to achieve safe traffic is to establish coordination in the executive methods of urban planning between organizations involved transportation. Therefore, in order to investigate the effect of executive measures in reducing accidents, Has been implemented in urban planning management with the aim of promoting traffic discipline and preventing accidents in Gorgan.
  Method
  The type of research is analytical-descriptive. To collect data from the field method and in field studies, the Delphi method is used, by preparing a questionnaire, information. Required for collection and to obtain its validity, content validity was used and to calculate the reliability, Cronbach's alpha coefficient was used, the value of which was 0.81 calculated.
  Results
  The effect of management solutions with a coefficient 4.706 and safety regulation training with a coefficient 4.567 are more effective than other components in the executive methods of urban planning management on traffic discipline in Gorgan.
  Results
  Based on the research results, management strategies include; Utilizing the capacity surveillance cameras and intelligent recording of violations, public transportation with intelligent approach, including the use of advanced ATMS, geometric correction and improving road safety, including allocating sufficient funds to eliminate accident hotspots and improve urban infrastructure. In the field of traffic safety regulations training, using the capacity of cyberspace in order to promote the correct driving culture, the most impact and land use strategy, including city development in areas where municipal services are economically viable, have the least impact on promoting city traffic discipline in Gorgan.
  Keywords: Land use, traffic management, geometric modification of roads, urban planning, public transportation
 • Mohammadhossein Abbasi, AmirReza Mamdoohi *, Mahsa Aboutorabi Kashani Pages 97-130
  Background and Objective

  The integration of self-driving cars and ride sharing services has led to the emergence of shared autonomous vehicles (SAVs), which will reduce the use of private cars and sustainable transportation development. This paper aims to determine and compare the effect of various factors on intention to use SAVs in mandatory trips in Tehran.

  Methodology

  Using descriptive analysis, correlation coefficient and factorial ANOVA, the research questions have been answered by collected data in September, 2021.Findings and

  Conclusion

  Results indicate the existence of a significant difference between the fixed effect of driving license (yes/no) and generation categories (millennials and baby boomers) in the intention to use SAVs in mandatory trips. People without a driving license and millennials have a higher intention of using this technology than people without a license and baby boomers due to their familiarity with technology. As an interesting finding, there was a significant interaction effect of gender with two other variables despite the non-significance of gender fixed effect. Moreover, the interaction effect of driving license and generations also showed the greater intention of millennials than baby boomers, regardless of driving license ownership. Also, the significant interaction effect of gender, driving license ownership and generation categories indicates the existence of a significant difference in intention to use SAVs for different combinations of these factors. It was concluded that among women with driving license, there is a significant difference between millennials and baby boomers, and millennials are more inclined to use this technology than baby boomers.

  Keywords: Factorial Analysis of Variance, Shared Autonomous Vehicle, Mandatory Trips, Ride-sharing, Intention to Use
 • Koorosh Osanlou, Abdulah Majidi *, Seyed Teymour Hoseini Pages 131-160
  Background and Aim

  The transportation network is one of the main factors in controlling and controlling crises and is the basis for carrying out the missions of the police force, including the traffic police and other relief agencies. There are challenges and obstacles that can affect the role of traffic police in crises. Special and practical attention to identifying the challenges of Greater Tehran traffic police in the earthquake is very important to increase the efficiency of this network.

  Method

  This research is applied in terms of purpose, exploratory in terms of nature and method, and qualitative in terms of data type. From the snowball method to the theoretical saturation, sampling was done. In this regard, 26 experts and law enforcement officials, Rahvar, Housing and Urban Development Research Center, Crisis Management Headquarters and the National Rescue Organization who have the knowledge and experience They had direct and indirect crisis management, including earthquakes, in the last 5 years and were serving in Tehran. They were selected for a statistical sample. Unstructured interview method was used to collect data and information. The obtained data were analyzed in two forms: descriptive and inferential (manual method of coding data in three steps and identifying dimensions and components).

  Keywords: challenges, Traffic Police, Criss management, . Earthquake
 • Vahid Sadat Pour *, Behnam Dorostkar Yaghouti, Ahad Pakar, Seyed Mahdi Jamei Pages 161-193

  Vehicle ad hoc networks are a collection of vehicles and infrastructures that together form a network. In big cities, due to the large congestion of vehicles, which will eventually lead to traffic in the city, therefore, sending data packets about the condition of the streets is a great help to traffic, which requires sending of data packets , the design of an efficient routing protocol is needed. the goal is to use ad hoc networks of vehicles using inter-vehicle communication and warning signs on the side of the streets in order to better manage traffic.In order to improve the performance of communication networks in devices, an protocol is necessary to find the path of packets with high density. in this article, geographic broadcast routing and Mobsampling with ARIMA prediction model are used to find the path with high density in the direction of sending.The simulation results show that after selecting the route with high density compared to the route distance and using the Arima model, the packet delivery rate, end-to-end delay and network efficiency are in the best state compared to other protocols, so that In the most average state of the number of cars, the value of the packet delivery rate in the protocol is 64.04 and the network efficiency is 0.172, which is compared to the GPSR protocol, which includes the packet delivery rate of 55.26, and the network efficiency is 0.147, and IGR, which includes the packet delivery rate. 59.89 and network efficiency is 0.166

  Keywords: Inter-vehicle communication, ARIMA model, Link quality prediction, Repeater node, Parked vehicles