فهرست مطالب

مدیریت و توسعه ورزش - سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 31، پاییز 1401)

نشریه مدیریت و توسعه ورزش
سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 31، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شناسایی پیشران ‏های موثر بر آینده ورزش همگانی ایران
  نسرین عزیزیان کهن*، مسعود دارابی، ملیحه سادات آقایی شهری، مریم ملایی صفحه 0
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیشران‏ های موثر بر آینده ورزش همگانی ایران بود.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت بر اساس روش آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق شامل چهل و یک نفر از خبرگان (یازده نفر از اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی با متوسط سنی چهل و شش سال که 9 سال سابقه فعالیت، علمی و عملی در ورزش همگانی داشتند؛ چهارده نفر از مدیران و کارشناسان معاونت ورزش همگانی وزرات ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش ‏های همگانی با متوسط سنی چهل و یک سال بودند وشانزده نفر از آن‏ها  پیشکسوتان ورزش همگانی متوسط سنی پنجاه و شش سال بودند؛ که پانزده سال سابقه فعالیت،  عملی در ورزش همگانی کشور داشتند) ورزش ‏های همگانی بودند که از آن‏ها  مصاحبه های عمیق به صورت نیمه ساختار یافته انجام شد. در پایان داده ها توسط نرم افزار میک مک تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد عوامل کلیدی موثر بر آینده ورزش قهرمانی در 9 بخش یعنی؛ پیشران‏ های بازاریابی و خلاقیت، پیشران های رویدادها، پیشران های مجریان ورزش همگانی پیشران ‏های آموزشی، پیشران های تسهیلات، پیشران های سازمان ‏های مردم نهاد (NGO)، پیشران های انگیزشی، پیشران های زیرساختی و پیشران های باورپذیری شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر می توان ادعا نمود فرصت های موجود  در محیط سازمان به حدی موثر هستند که می‏ توانند بسیاری از چالش های پیش رو را برطرف سازند بنابر این شایسته است مدیران و برنامه ریزان ورزش همگانی، به اندازه کافی در صدد بهره جویی از فرصت ها باشند.

  کلیدواژگان: ورزش همگانی، آینده پژوهی، میک مک، توسعه ورزش
 • مهدی علی یاری*، غلامرضا شعبانی بهار، حبیب هنری، غلامعلی کارگر صفحات 1-21
  هدف

   هدف از تحقیق حاضر شناسایی راهبردها و پیامدهای ورود ورزشکاران به دنیای سیاست بود.

  روش شناسی:

   تحقیق حاضر به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد. شرکت کنندگان در مصاحبه از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند (12 نفر). مصاحبه شوندگان متشکل از کلیه صاحب نظران با سابقه علمی (اساتید رشته مدیریت ورزشی)، اجرایی (مدیران و کارشناسان ورزشی صاحب نظر) و ورزشی (ورزشکاران حرفه ای با سابقه فعالیت سیاسی) بودند.

  یافته ها

  در بخش راهبردها، تعداد 43 مقوله فرعی بدست آمد که در 9 مقوله اصلی راهبردهای رسانه ای، قانون گذاری، ساختاری، نیروی انسانی، برنامه ریزی، ارزیابی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، ارتباطی و تشویقی قرار گرفت. در بخش پیامدها، تعداد 29 مقوله فرعی بدست آمد که در 6 مقوله اصلی پیامدهای فردی، سازمانی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و پیامدهای منفی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  ورزشکاران و مدیران ذی ربط می توانند از نتایج این تحقیق در جهت ورود موفق ورزشکاران به حوزه سیاست، بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: پیامد، راهبرد، سیاست، ورزشکار
 • محمدحسین محسنی چلک، فرشاد امامی*، محمدحسین قربانی، رسول طریقی صفحات 23-45
  هدف

   شناسایی عوامل موثر مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی با تکنیک فرا ترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است.

  روش شناسی:

   در پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفت گانه روش ساندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل موثر بر مشارکت پایدار در ورزش دسته بندی شده است. براساس کدگذاری سه مرحله ای در نرم افزار MAXQDA این عوامل در 7 مقوله اصلی و 39 کد محوری تحلیل و دسته بندی شدند. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده بوسیله نرم افزار SPSS برابر با 940/0 بوده که در سطح توافق عالی قرار گرفته است

  یافته ها

  عوامل موثر مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی شامل؛ عنصر آگهی، روابط عمومی، صحه گذاری، تبلیغ، خرده فرهنگ، طبقه اجتماعی و ارزش و هنجارهای رفتاری می باشد.

  نتیجه گیری

  مشارکت پایدار ورزش دانشجویی نیازمند افرادی است که در این امر فعالیت دارند؛ بنابراین، افرادی باید جذب شوند که هم در برنامه ریزی و هم در سیاست گذاری ورزش دانشجویی نخبه باشند

  کلیدواژگان: تکنیک فراترکیب، روابط عمومی، صحه گذاری، مشارکت پایدار، ورزش دانشجویی
 • مازیار کلاشی، حسین عیدی*، همایون عباسی، بهزاد فروغی صفحات 46-69
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ترجیحات زمانی و ترجیحات ریسک بر تغییر رفتار در مشارکت در ورزش و فعالیت های بدنی بود.

  روش شناسی: 

  روش مورد استفاده در پژوهش حاضر الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته بوده است و جهت برآورد ضرایب پارامترهای این الگو از روش حداکثر راست نمایی استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است که فرآیند توزیع و جمع آوری آن از دو طریق توزیع به کمک فضای مجازی و به صورت حضوری بوده است. حجم نمونه با توجه به برآورد حاصل از فرمول کوکران محاسبه و در نهایت تعداد 373 پرسشنامه مبنای تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری متغیرها و برآورد پارامترهای الگوی لاجیت نیز از نرم افزار STATA16 استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد مولفه های ترجیح ریسک و ترجیح زمانی بر تغییر رفتار افراد جهت مشارکت در فعالیت بدنی تاثیرگذار می باشند و با افزایش میزان ترجیح ریسک و ترجیح زمانی افراد احتمال حضور آن ها در مراحل بالاتر تغییر رفتار (از مرحله پیش تامل به نگهداری) افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

  به طورکلی پژوهش حاضر و یافته های حاصل از آن می تواند یک دیدگاه و رویکرد جدید به متولیان توسعه فعالیت های بدنی و ورزش در جامعه ارایه نماید تا با به کارگیری ابزارهای نوین (مولفه های اقتصاد رفتاری) به اهداف مورد نظر خود جهت گسترش و ترویج فعالیت های بدنی و دستیابی به اهداف سلامت در جامعه دست یابند.

  کلیدواژگان: ترجیح زمانی، ترجیح ریسک، اقتصاد ورزش، اقتصاد رفتاری، مداخلات رفتاری
 • فرزانه حسینی*، مرتضی دوستی، سعید تابش صفحات 70-89
  هدف

  هدف کلی پژوهش حاضر برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال استقلال تهران بر اساس میزان حمایت هواداران در کشور ایران می باشد.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی است که از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی می باشد. جامعه آماری، هواداران باشگاه استقلال در سطح کشور ایران و حجم نمونه آماری نیز طبق جدول میشل و کارسون برابر با 393 نفر بود. برای این منظور پرسشنامه ای طراحی گردید و به وسیله ی آن تمایل به پرداخت هواداران باشگاه فوتبال استقلال تهران در سطح کشور برای کالاها و منافع تولیدشده توسط این باشگاه و عوامل موثر بر تمایل به پرداخت از آن ها پرسیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل پروبیت رتبه ای استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان می دهد که 3/85 درصد از هواداران مایل به مشارکت در تامین بودجه برای حضور تیم استقلال در سطوح رقابتی می باشند و تمایل به پرداخت هواداران باشگاه فوتبال استقلال برای حضور و قهرمانی در رقابت های لیگ برتر به ترتیب 2/77 درصد و 2/79 درصد، قهرمانی در جام حذفی و رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به ترتیب 2/78 درصد و 84 درصد، تهیه بلیت تماشای مسابقات تیم فوتبال استقلال از استادیوم 9/93 درصد و میزان خرید محصولات این باشگاه 1/43 درصد می باشد.

  نتیجه گیری

  تمایل به پرداخت هایی که هواداران بیان کردند نشان می دهد حضور تیم فوتبال استقلال در سطوح بالای رقابتی ورزش کشور ایران بر روی رفاه آن ها تاثیر مثبت داشته است؛ به طوری که هواداران مایلند حامی تیم محبوب خود شوند.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری مشروط، کالا های عمومی، هواداران، تمایل به پرداخت، مدل پروبیت رتبه ای
 • طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های توسعه مربیان فوتبال ایران با رویکرد BSC
  سمیه عمادی*، ظهراب گوهری، غلامرضا جباری صفحات 80-82
  هدف

  هدف این پژوهش، طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های توسعه مربیان فوتبال ایران با رویکرد BSC بود.

  روش شناسی:

   روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. جمع آوری اطلاعات، به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی، 55 نفر از مسیولان و کارشناسان واحد آموزش فدراسیون فوتبال و هیات ها و در بخش کیفی، 12 نفر از خبرگان آموزش مربیان فوتبال بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه آماری با نمونه برابر شد. پیش از این پژوهش، تعداد 9 استراتژی جهت توسعه مربیان فوتبال کشور، طراحی شده بود، استراتژی ها در فرم تعیین مناظر BSC درج گردید و به صورت پرسشنامه دراختیار نمونه کمی تحقیق قرار گرفت. بر اساس نظر اکثریت، مناظر تعیین شد در بخش کیفی از روش استقراء منطقی و شورای راهبری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نظام توسعه مربیان فوتبال کشور، دارای چهار منظر رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، بهره وری و حرفه ای سازی ، 22 هدف استراتژیک، 36 سنجه و 54 اقدام و ابتکار می باشد.

  نتیجه گیری

  این نقشه، تسهیل گر اجرای استراتژی ها برای دستیابی به توسعه مربیگری فوتبال است و قابلیت تحقق اهداف بلند مدت توسعه مربیان را دارد.

  کلیدواژگان: استراتژی، فوتبال، مربیان
 • محسن طیبی*، محمد سلطان حسینی، مهدی سلیمی، شهرام لنجان نژادیان صفحات 90-111
  هدف

  هدف از انجام این تحقیق تخمین قیمت بازیکنان لیگ حرفه ای فوتبال ایران بود.

  روش شناسی: 

  روش انجام تحقیق با استفاده از طرح های آمیخته اکتشافی بود که تلفیقی از روش های کیفی و کمی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق در بخش کیفی شامل مدیران، مربیان باشگاه ها و کارشناسان خبره و آشنا با حوزه خرید و فروش بازیکنان بودند که چهارده نفر تا رسیدن به نقطه اشباع، به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه ی فوتبالیست های حاضر در لیگ حرفه ای فوتبال خلیج فارس ایران در سال های 1396-1398 بودند. ابزار تحقیق در روش کیفی شامل مصاحبه عمیق بود که پایایی آن از طریق روش بازآزمون 81 درصد محاسبه شد. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل روش های کمی نیز از سایت های معتبر و سازمان لیگ فوتبال ایران جمع آوری شدند. همچنین طراحی مدل از طریق شبکه های عصبی شعاعی با بهره گیری از نرم افزار R انجام پذیرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان داد که عملکرد بازیکن، ویژگی های شخصی، توانایی های آن ها، ویژگی های باشگاه و عوامل ایجاد کننده حباب، در تعیین قیمت بازیکنان فوتبال موثر است. همچنین در بخش کمی مدلی با سه لایه ی پنهان طراحی شد که کمترین میزان خطا را در پیش بینی قیمت بازیکنان داشت.

  نتیجه گیری

  در مجموع طراحی این مدل موجب آگاهی مسیولین خرید و فروش باشگاه های فوتبال خواهند شد تا بتوانند بازیکنان با استعداد و دارای هزینه نقل و انتقال مناسب را با حداقل هزینه و سطح بالایی از قابلیت اطمینان جذب نمایند.

  کلیدواژگان: قیمت گذاری، ارزش بازیکنان، هوش مصنوعی
 • شیرین زردشتیان*، کامبیز فعله گری، لئوناردو ماتارونا صفحات 112-130
  هدف

   هدف بررسی پارتی بازی در سازمان های ورزشی بر اساس نظریه داده بنیاد بود.

  روش شناسی:

   تحقیق کیفی و از نوع اکتشافی است.جامعه آماری اساتید دانشگاه، روساء و نایب روساء، کارشناسان، ورزشکاران، پیش کسوتان، خبرگان ورزشی و  مربیان چهار فدراسیون کشتی، کاراته، کبدی و قایقرانی بود. حجم نمونه 21 نفر بود. ابزار اندازه گیری مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود. تحلیل داده ها با نرم افزارهای 19spss و مکس کیودا 18 انجام شد.

  یافته ها

  پارتی بازی در سازمان‎ های ورزشی کشور شامل 117 کد باز است که در شش مقوله اصلی شامل عوامل، علی (شبکه سازی، عوامل فردی، عوامل سازمانی و ارتقای وجهه اجتماعی)،  محوری (عدم توجه به منافع جمعی، تعلقات کارکنان و منفعت طلبی کارکنان)، زمینه ای (عوامل فرهنگی و اجتماعی، ضعف های ساختاری، ضعف های نظارتی و ضعف در قوانین و مقررات)، مداخله گر (عوامل سیاسی و مدنی، فشارهای داخلی و خارجی و انتظارات خویشاوندان و دوستان)، استراتژی ها (اصصلاحات سازمانی، اصلاح فرهنگ سازمانی، راهبردهای نظارتی و شفاف سازی به عنوان استراتژی برای کنترل، اداره و پاسخ به پدیده) و پیامدها (رشد عملکرد سازمانی، بهبود اوضاع اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مناسب در سازمان) جای می گیرد.

  نتیجه گیری

  عوامل علی نقش بسزایی در بروز پارتی بازی دارند و  باید تحت کنترل و نظارت سازمان های ورزشی قرار گیرند. عوامل مداخله گر و زمینه ای باید مورد توجه مدیران قرار گیرند. با استفاده از راهبردهای مناسب و شفاف سازی در رویه های اداری زمینه رشد سازمان های ورزشی فراهم می گردد. باید با ایجاد و آموزش فرهنگ سازی مبتنی بر شایسته سالاری از اقدام به پارتی بازی در سازمان‎های ورزشی جلوگیری به عمل آید و ترجیح منافع سازمانی به منافع فردی در بین کارکنان سازمان ‎های ورزشی در اولویت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شایسته سالاری، فدراسیون های ورزشی، خویشاوندگرایی
 • امیر رحیمی*، محمد احسانی، مرجان صفاری، رسول نوروزی سید حسینی صفحات 132-150
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط ساختاری اشتیاق کارآفرینانه، خلاقیت فناورانه و ادراک تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی انجام شده است.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی بود که در سال های 1398-1397در دانشگاه های شهر تهران مشغول به تحصیل بودند و بر اساس جدول مورگان، 385 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود. روایی این پرسشنامه ها با کمک نظرات اصلاحی اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه ورزش مورد بررسی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها از طریق تعیین ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تایید شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از نرم افزار SMART PLS 3 نشان داد که اشتیاق کارآفرینانه (همراه با ابعاد پنج گانه خود) و خلاقیت فناورانه هرکدام رابطه مستقیم و معنی داری با ادراک تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دارند. ضمن آن که اشتیاق کارآفرینانه به عنوان عامل محرک خلاقیت فناورانه شناخته شد.

  نتیجه گیری

  دانشجویان علوم ورزشی لازم است هم راستایی متوازنی بین اهداف علمی و تجاری برقرار سازند و برای حرکت در مسیر تجاری سازی، از احساسات مثبت شدید و هویت بخش خویش در راستای تبدیل ایده ها (دانش) به پدیده های نوآورانه استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، علوم ورزشی، اشتیاق کارآفرینانه، خلاقیت فناورانه، دانشجویان
 • سلمان صدیق*، مهرعلی همتی نژاد، شهرام شفیعی صفحات 151-176
  هدف

   هدف از این پژوهش ارایه مدلی برای تحلیل سیستم توسعه صنعت ورزش ایران بود.

  روش شناسی: 

  روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه افراد صاحب نظر در زمینه مدیریت و توسعه صنعت ورزش بود (مدیران، اساتید، صاحبان کسب وکار و متخصصان بازار ورزش). نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای نرم افزار اسمارت پی ال اس برآورد شد و با روش قضاوتی نمونه گیری گردید (234 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و مستخرج از فاز کیفی بود. روایی محتوایی ابزار توسط متخصصان (20 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و مدیران صنعت ورزش)، پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (88/0) و روایی سازه آن از طریق مدلسازی (شاخص های برازش) ارزیابی و تایید شد.

  یافته ها

  براساس مدل متغیرهای تعیین کننده توسعه صنعت ورزش شامل پنج سطح محیط و اکوسیستم (محیط بین المللی و محیط ملی)، بازیگران و نقش ها (ارکان ورزش و نظام راهبری)، پشتیبانی و ساختار (منابع و فرایندها)، تعامل و مشارکت (سطوح مشارکت ورزش و حوزه های صنعت ورزش) و پیامد (کارکرد و پایداری) به ترتیب در توالی هم به سوی توسعه پایدار قرار دارند. نتایج نشان داد که همه ابعاد متغیرهای اصلی به صورت معنی داری تبیین کننده آن ها هستند و همه روابط ترسیم شده بین این متغیرها معنی دار است.

  نتیجه گیری

  براساس مدل، جریان توسعه صنعت ورزش برپایه حمایت محیط داخلی و خارجی، ایفای نقش ارکان ورزش، قابلیت مدیریت راهبردی، تامین منابع و کارآمدسازی فرایندها، رشد مشارکت در صنعت ورزش و توسعه حوزه ها صورت می گیرد تا به توسعه پایدار ورزش منجر شود.

  کلیدواژگان: اقتصاد ورزش، الگوی توسعه، بازار ورزش، توسعه ورزش
|
 • Identifying the Indicator of the future of Iranian public sports
  Nasrin Azizian Kohan *, Masoud Darabi, Malihe Sadat Aghaee Shahri, Maryam Malaei Koohi Page 0
  Objective

  The aim of this study was to identify the drivers that affect the future of Iranian public sports.

  Methodology

  The present study was applied in terms of purpose and in terms of nature based on futures, analytical and exploratory methods. The statistical population of the study included forty-one experts (eleven faculty members in the field of physical education with an average age of forty-six years who had 9 years of experience, scientific and practical in public sports; fourteen managers and experts of the Deputy of Public Sports The Ministry of Sports and Youth and the Federation of Public Sports had an average age of forty-one years, and sixteen of them were veterans of the average age of fifty-six years; who had fifteen years of experience in public sports in the country. Were interviews conducted in-depth semi-structured interviews. Finally, the data was analyzed by Mick Mac software.

  Results

  The results showed that the key factors affecting the future of championship sports in 9 sections, namely; The drivers of marketing and creativity, the drivers of events, the drivers of public sports, the drivers of training, the drivers of facilities, the drivers of NGOs, the drivers of motivation, the drivers of infrastructure, and the drivers of credibility were identified.

  Conclusion

  According to the results of the present study, it can be claimed that the opportunities in the organizational environment are so effective that they can solve many of the challenges ahead, so it is worthwhile for managers and public sports planners to Enough to take advantage of opportunities.

  Keywords: Public Sports, Futurology, Mick Mac, Sports Development
 • Mehdi Aliyari *, Gholamreza Shabanibahar, Habib Honari, Gholamali Kargar Pages 1-21
  Objective

  The purpose of this study was to identify the strategies and consequences of the entry of athletes into the world of politics.

  Methodology

  The present study was conducted qualitatively with a thematic analysis approach. Participants in the interview were selected through purposive sampling (12 people). The interviewees consisted of all experts with scientific background (professors of sports management), executive (managers and sports experts) and sports (professional athletes with a history of political activity).

  Results

  In the strategies section, 43 sub-categories were obtained, which were included in the 9 main categories of media strategies, legislation, structure, manpower, planning, evaluation, culture and information, communication and encouragement. In the consequences section, 29 sub-categories were obtained, which were classified into 6 main categories: individual, organizational, social, political, sports and negative consequences.

  Conclusion

  Relevant athletes and managers can benefit from the results of this research for successful entry of athletes into the world of politics.

  Keywords: Athlete, Consequence, Strategy, Policy
 • Mohammad Hosein Mohseni Chelak, Farshad Emami *, Mohammad Hossein Ghorbani, Rasoul Tarighi Pages 23-45
  Objective

  To identify the effective factors in sustainable participation in student sport with a compound technique of various types of study methods.

  Methodology

  Based on a three-step encoding in MAXQDA software, these factors were analyzed and into 7 categories and 39 axial codes. The Kappa method was used to measure the reliability and quality control of the present study. The coefficient of Kappa calculated by SPSS software is 940, which is located at the level of excellent agreement

  Results

  The effective factors in sustainable participation in student sports include; the element of the ad, public relations, verification, propaganda, subculture, social class, and behavioral norms and norms.

  Conclusion

  Student sports participation requires people who are active in this. Therefore, people should be attracted to both planning and elite student sports policies

  Keywords: Meta-synthesis techniques, Public Relations, Verification, Sustainable Participation, student sports
 • Maziyar Kalashi, Hossein Eydi *, Homayoun Abbasi, Behzad Foroughi Pages 46-69
  Objective

  The aim of this study was to Relationship between time preferences and risk preferences with behavioral changes in participation in sports and physical activities

  Methodology

  The method used in the present study has been a generalized sequential logit model and the maximum straightening method has been used to estimate the coefficients of the parameters of this pattern. The required information has been collected in the form of a questionnaire, that the process of distribution and collection has been through two methods of distribution with the help of cyberspace and face to face. The sample size was calculated based on the estimation obtained from Cochran's formula and finally 373 questionnaires were used as the basis for statistical analysis. STATA(16) software has been used for statistical analysis of variables and estimation of Logit pattern parameters.

  Results

  The results showed that the economic components of risk preference and time preference have an effect on changing people's behavior to participate in physical activity and with increasing risk and time preference for individuals, increases the likelihood of their presence at higher levels of behavior change (from the Pre-contemplation stage to maintenance).

  Conclusion

  In general, the present study and its findings can provide a new perspective and approach custodians of the development of physical activities in society to use new tools (components of behavioral economics) to achieve their goals to expand and promote physical activity and achieve health goals in the community.

  Keywords: Time Preference, Risk Preference, Sports economics, Behavioral Economics, Behavioral Interventions
 • Farzaneh Hoseini *, Morteza Dousti, Saeid Tabesh Pages 70-89
  Objective

  The overall purpose of the present study is to estimate the economic value of Tehran Esteghlal Football Club based on the amount of fan support in Iran.

  Methodology

  The present study is a descriptive-analytic one that is a part of applied research in terms of purpose. The statistical population, Esteghlal's club supporters across Iran, and the sample size were 393 according to the table of Michel and Carson. For this purpose, a questionnaire was designed to determine the willingness to pay fans of Tehran Independence Football Club nationwide for the goods and benefits produced by the club and the factors affecting their willingness to pay. Ranked probit model was used for data analysis.

  Results

  The results show that 85.3% of the fans are willing to participate in the funding for the presence of the independence team at competitive levels and the tendency of paying for the football club to attend and win the Premier League is 77.2% and 79.2%, respectively, Cup championship and AFC Champions League matches were 78.2 percent and 84 percent, respectively, Tickets for the Independence Football Stadium from 93.9% stadium viewing and the club's product purchases are 43.1 percent

  Conclusion

  The willingness to pay has shown that the presence of the Independent Football Team in Iran's highly competitive sports has had a positive effect on their well-being, with supporters wanting to support their favorite team.

  Keywords: Contingent Valuation, fans, General goods, Ranked Probit Model, Willingness to pay
 • Designing and streamlining the development strategies of Iranian football coaches with the BSC approach
  Somayeh Emadi *, Zohrab Gohari, Gholamreza Jabbari Pages 80-82
  Purpose

  The purpose of this study was to map and implement strategies of development of football coaches with BSC approach.

  Methodology

  The research method is descriptive and purposefully applied. Data collection was done by field and mixed methods (quantitative and qualitative). The statistical population of the study included 55 officials and experts in the quantitative section of the Football Federation's training and staff, and 12 in the qualitative section of the football coaches' managers and experts. Due to limitations, the statistical population was equal to the sample. Prior to this study, nine strategies were designed to develop the country's soccer coaches, the strategies were included in the BSC Landscape Design Form, and a small sample of research was provided. According to the majority, the landscapes were determined by the rational induction method and the Governing Council in the qualitative part.

  Results

  The results showed that the development system of football coaches of the country has four aspects of growth and learning, internal processes, productivity, professionalization, 21 strategic goals, 36 measures and 54 actions and initiatives.

  Conclusion

  This map facilitates the implementation of strategies for achieving the development of football coaching and is capable of achieving the long-term goals of coaching development.

  Keywords: Strategy, football, coaches
 • Mohsen Tayebi *, Mohamad Soltan Hoseini, Mehdi Salimi, Shahram Lenjannejadian Pages 90-111
  Objective

  The purpose of conducting this study was to estimate pricesof Iranian professional football league players.

  Methodology

  The research method was mixed exploratory designs, which is a combination of qualitative and quantitative methods. The statistical population of the research in the qualitative section included managers, club coaches and experts who were familiar with the field of buying and selling players, and fourteen of them were selected by snowball method until they reached saturation point. In the quantitative section, the statistical population included all the football players present in the Iranian Persian Gulf Football Professional League during 2016-2019. The research tool of qualitative method included in-depth interviews, the reliability of which was calculated 81% through re-test method. The data needed to analyze quantitative methods were also collected from valid sites and the Iranian Football League Organization. The model was also designed through radial neural networks using software R.

  Results

  The study results of the qualitative section showed that the player's performance, personal characteristics and abilities, club characteristics and bubble-creating factors are effective on determining the price of football players. Also, in the quantitative section, a model with two hidden layers was designed, which had the least error rate in predicting the price of players.

  Conclusion

  In general, the design of this model will make the officials of buying and selling of football clubs aware so that they can attract talented and cost-effective players with the minimum cost and high level of reliability.

  Keywords: Pricing, Player Value, Artificial intelligence
 • Shirin Zardoshtian *, Kambiz Felegari, Leonardo Mataruna Pages 112-130
  Objective

  The purpose was Nepotism in sports organizations based on grounded theory.

  Methodology

  The study is qualitative and its design is exploratory.The statistical population consisted of university professors, chiefs and vice-presidents, experts, athletes, foremen, sports experts and coaches of four federations of wrestling,karate, kabadi and boating.The sample size was 21 individuals who continued to meet the interview saturation.The tools of the study were library studies and semi-structured in-depth interviews with experts. All analyzes were performed using SPSS 19 and Maxqda version 18 software.

  Results

  the Favoritism  in the sporting organizations of the country consists of 117 open codes, which are divided into six main categories: causal,causative conditions (networking, individual factors, organizational factors and promotion of social image),pivotal (disregarding collective interests), Employee attachment and employee interest),Subjective (cultural and social factors, structural weaknesses, regulatory and regulatory weaknesses), interventionist (political and civil factors, internal and external pressures, and expectations of relatives and friends),Strategies (organizational reform, organizational culture reform, oversight and transparency strategies as strategies for controlling, managing and responding)and Consequences (growth of organizational performance, improve the economic situation and make appropriate decisions in the organization)takes place.

  Conclusion

  Causal factors play an important role in the occurrence of partisanship and should be controlled and supervised by sports organizations. Interventional and contextual factors should be considered by managers.Using appropriate strategies and transparency in administrative procedures provides the basis for the growth of sports organizations.In sports organizations, prevention should be done and the preference of organizational interests over individual interests should be given priority among the employees of sports organizations.

  Keywords: Meritocracy, Sports Federations, Nepotism
 • Amir Rahimi *, Mohammad Ehsani, Marjan Saffari, Rasool Norouzi Seyed Hossini Pages 132-150
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the structural relationship between entrepreneurial passion, technological creativity and the commercialization of sports science research.

  Methodology

  The present study is descriptive-survey and applied in terms of purpose. The statistical population consisted of postgraduate students of sports science who were studying in Tehran universities during the years 1398-1397; based on Morgan’s Table, 385 students were selected randomly. The validity of the questionnaires was assessed by the opinions of Sport Management professors and experts, and their reliability was confirmed by Cronbach’s alpha and composite reliability.   

  Results

  The results obtained from SMART PLS 3 showed that entrepreneurial passion (along with its five dimensions) and technological creativity each had a direct and significant relationship with the commercialization perception of students' research achievements. At the same time, entrepreneurial passion was recognized as the driving force behind technological creativity.

  Conclusion

  Sport science students need to establish a balance between scientific and business goals and for moving on the path to commercialization, use their strong positive emotions and Identity Makers to transform their ideas (knowledge) into innovative phenomena.

  Keywords: commercialization, Sports Science, Entrepreneurial Passion, Technological Creativity, Students
 • Salman Sedigh *, Mehrali Hemati Nezhad, Shahram Shafiee Pages 151-176
  Objective

  The aim of this research was provide a model for analyzing the development of the Iranian sports industry system.

  Methodology

  The research method is descriptive-correlational. The statistical population included all experts in the field of sports industry management and development (managers, professors, business owners and sports market specialists). The statistical sample was estimated to be sufficient for smart pls software and were Sampling by Judgmental method (234 persons). The research tool was a questionnaire as researcher-made and excluded from the qualitative phase. Content validity of the tool by experts (20 sports management professors and sports industry managers), Reliability of Cronbach's alpha (0.88) and its construct validity through modeling (fitting indices) was evaluated and validated.

  Results

  Based on the variables modeling the development of the sport industry, including five levels of environment and ecosystem (international environment and national environment), actors and roles (elements of sport and governance), support and structure (resources and processes), interaction and participation (levels of participation). Sport and the areas of the sport industry) and consequence (function and sustainability) are in the sequence of sustainable development, respectively. The results showed that all dimensions of the main variables were significant and all relationships between these variables were significant.

  Conclusion

  Based on the model, the development of the sports industry based on the support of the internal and external environment, playing the role of sports facilities, strategic management capabilities, resource supply and process efficiency, participation in the sports industry and development of the areas to lead to sustainable development of sport.

  Keywords: Sports economics, Developmental pattern, Sports Market, Sports Development