فهرست مطالب

تاریخ اسلام - پیاپی 93 (بهار 1402)

فصلنامه تاریخ اسلام
پیاپی 93 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین قاضی خانی صفحات 7-28

  یکی از ابعاد تاریخ و سیره معصومان(ع)چگونگی تعامل آن ها با خانواده و همسران خود است. اختلافات خانوادگی یکی از ابعاد گریزناپذیر زیست خانوادگی است و با توجه به این که بخش زیادی از این اختلاف ها ریشه در مسایل اقتصادی دارد، این جستار بر آن است که با روش توصیفی تحلیلی چگونگی مواجهه پیامبر(ص)و ایمه(ع) با تنش زایی امور اقتصادی در روابط همسران را از منظر تاریخی بررسی نماید. بدین منظور، ابتدا داده های مرتبط با مسیله از میان نگاشته های کهن تاریخی، حدیثی و تفسیری جمع آوری و سپس در ترکیب اطلاعات هم راستا، راهکار مرتبط با آن محور شناسایی شده است تا با کنار هم نهادن راهکارها، شیوه مواجهه معصومان(ع) با مسیله به دست آید. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که اقدامات معصومان(ع) بر دو گونه راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای برون رفت از تنش بوده است. در گونه ی اول؛ محورهایی همچون توجه به توان اقتصادی مرد قبل از ازدواج، نقش هدیه دادن در کدورت زدایی، تعامل همسران در دخل وخرج منزل، آگاهی بخشی به وظایف مالی، اهمیت دادن به نظر همسر و اصلاح رسم های ناصواب و در گونه ی دوم؛ محورهایی همچون نپذیرفتن زیاده طلبی اقتصادی و تامین ضروریات زندگی از اموال مرد حتی بدون اطلاع وی چهره نشان داده اند.

  کلیدواژگان: سیره خانوادگی معصومان(ع)، سبک زندگی، اختلافات خانوادگی، مسائل مالی خانواده، مدیریت تعارض
 • معصومه دهقان *، محبوبه فرخنده زاده صفحات 29-62

  خلافت فاطمی که در قرن های سوم تا ششم هجری قمری گستره ای عظیم از سرزمین های غرب جهان اسلام را در برگرفت؛ بر اساس جنبشی سیاسی _ مذهبی با تکیه بر آموزه های کلامی شیعه اسماعیلیه که معتقد به اصل مهم امامت منصوص اسماعیل (درگذشته به سال: 145-138-133 ق) فرزند امام صادق(ع)(درگذشته به سال: 148 ق) و بعد از او محمد بن اسماعیل (درگذشته به سال: 198 ق) بودند، استقرار یافت. مسیله این پژوهش واکاوی تکوین، تحول، تداوم و درنهایت سقوط خلافت فاطمیان با رویکرد جامعه شناختی و بر مبنای نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده و درنهایت داده های تاریخی با تیوری اقتدار سنتی «وبر» مطابقت داده شده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که بعد از دو سده تلاش داعیان اسماعیلی درنهایت حکومت اقتدار سنتی خلافت فاطمی در شمال آفریقا شکل گرفت. با فتح مصر و بنای قاهره، اقتدار سیاسی خلافت نهادینه گردید و با گسترش تشکیلات اداری و نظامی، حکومت فاطمی با ویژگی نظام پاتریمونیال (پدر میراثی) - بوروکراتیک استقرار یافت. تداوم حاکمیت سیاسی و اداری به سبب ضعف نهاد خلافت و رقابت دیوانیان و نظامیان، آغازگر دوران سلطانیسم فاطمی (پادشاه زدگی) بود که پی آمد آن، قدرت گرفتن وزیران نظامی و سیطره نیروهای سپاهی بر حکومت بود. فرجام نظام پاتریمونیال- بوروکراتیک فاطمیان با تجزیه سیاسی خلافت و تشکیل حکومت ایوبیان (567- 658 ق/ 1173-1260 م) رقم خورد.

  کلیدواژگان: خلافت فاطمیان، ماکس وبر، اقتدار سنتی، پدر میراثی، پادشاه زدگی
 • رسول جعفریان *، تورج خسروی صفحات 63-92

  مسلمانان در اواخر سال (19 ق/640 م) برای نخستین بار پا به قفقاز جنوبی گذاشتند و پس از انجام نبردها، یورش ها و کشمکش های فراوان سرانجام توانستند ارمنستان، اران و گرجستان را تسخیر نمایند و میراث دار ساسانیان در این منطقه گردند. ورود نیروی جدید به قفقاز باعث زایش نام ارمینیه در منابع اسلامی برای اشاره هم به ارمنستان و هم به تمامی قفقاز جنوبی شد. استفاده از این نام تنها برای ارمنستان، ایرادی نداشت اما این نوشتار درصدد واکاوی این مسیله است که آیا کاربرد آن برای اشاره به تمامی قفقاز جنوبی به همراه تقسیمات داخلی آن - ارمن اول، دوم، سوم و چهارم - موضوعی رسمی و درباری بوده یا اشتباه جغرافی دانان و مورخان مسلمان قرن سوم؟ این بررسی با روش تحقیق تاریخی و رویکرد توصیفی تحلیلی در عرصه مطالعات تاریخ اسلام و قفقازشناسی صورت گرفته و گردآوری اطلاعات با مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد کاربرد نام ارمینیه برای اشاره به کل قفقاز جنوبی، موضوعی رسمی و درباری نبوده است بلکه ابداع اشتباه مولفان قرن سوم هجری بود و تقسیمات داخلی آن نیز الگوبرداری از تقسیمات داخلی ارمنستان بیزانس بوده است؛ زیرا این موضوع می توانست باعث اعتراض و واکنش ارانی ها و گرجی ها بشود که ازلحاظ سیاسی و اجتماعی هم شان و مستقل از ارمنستان بودند و هرکدام اسقف اعظم و پایتخت خود را داشتند

  کلیدواژگان: ارمینیه، قفقاز جنوبی، جغرافیای جهان اسلام، منابع اسلامی، منابع ارمنی، تاریخ نگاری اسلامی
 • سیاوش یاری*، مسلم سلیمانی یان، فاطمه محسن بیگی صفحات 93-120
  نظام شاهیان (حک: 1046-895 ه ق) یکی از امارت های مهم شیعی در دکن در جنوب هندوستان بود که توسط احمد نظام شاه (916-895 ه.ق) با مرکزیت شهرهای «جونار» و «احمدنگر» تاسیس شد. یکی از مسایل مهم در پیوند با این حکومت، جایگاه و نقش نخبگان و عالمان شیعی همچون شاه طاهر (952-880 ه.ق) در تحولات مذهبی حکومت و جامعه ی مسلمانان هند در این دوره است. پژوهش حاضر می کوشد با روش توصیفی تحلیلی نقش شاه طاهر (952-880 ه.ق) را در ترویج و گسترش مذهب تشیع در دکن بررسی کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده از سیاست به نفع مذهب تشیع، زمینه سازی اذهان عموم، تشکیل جلسات مناظره با علمای مختلف، دعوت از عالمان مشهور شیعه برای تدریس در مدرسه «لنگر دوازده امام» در احمدنگر، اعمال نفوذ بر حکمرانان نظام شاهی، تدریس در مدرسه های مذهبی احمدنگر، حمایت از برگزاری مراسم عاشورای حسینی، تلاش برای برقراری مناسبات حسنه بین نظام شاهیان و صفویان و جلب کمک های شاه طهماسب، استفاده کوتاه مدت از تقیه به هنگام خطر و زمینه سازی برای مهاجرت شیعیان ایرانی به دکن ازجمله مهم ترین فعالیت های شاه طاهر در ترویج مذهب تشیع در فلات دکن بوده است که تاثیرات شگرفی درزمینه حیات علمی و فرهنگی و اجتماعی شیعیان هند بر جای گذاشت.
  کلیدواژگان: شاه طاهر، نظام شاهیان، شیعیان هند، دکن، احمدنگر
 • مهدی فیضی سخا صفحات 121-150

  اختلافات صفویان (1135-907 ه ق) و ازبکان (1007-906 هق) منحصر به آوردگاه نظامی نبود و این دو در عرصه های دیگر نیز تقابل داشتند. در این میان، تقابل عقیدتی که از ابتدای شکل گیری روابط دو حکومت، به وجود آمد و در قالب مکتوباتی، خودنمایی کرد، از اهمیت زیادی برخوردار بود. این تقابل از زمان شاه اسماعیل (930-892 هق) و شیبک خان (916-855 هق) آغاز شد و در دوره شاه عباس اول (978-1038 هق) و عبدالمومن خان (م 1006 هق)، به اوج رسید. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، این است که تقابل عقیدتی و فکری صفویان و ازبکان از چه مولفه هایی تشکیل شده بود؟ روش تحقیق این مقاله با توجه به ماهیت موضوع، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است و با بهره گیری از منابع لازم و مرتبط، تلاش شده است تا وجوه مختلف این تقابل ، بررسی گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تقابل عقیدتی این دو حکومت دربرگیرنده مولفه هایی است که از سوی دو مدعی باهدف مشروع جلوه دادن مبانی حکومتی خود و نیز شبهه افکنی در مشروعیت رقیب، مورداستفاده قرارگرفته است. کما این که عناصر محل اختلاف تشیع و تسنن که استمرار تاریخی طولانی ای داشته، در این تقابل ، موثر بوده است. نتیجه ی این تقابل مذهبی در عرصه ی روابط سیاسی دو قدرت بازتاب یافت و این دو رقیب از تنش های مذکور، در پیشبرد آمال سیاسی خود بهره بردند. آثار مرتبط باقی مانده این دوره، نشان دهنده حضور گروهی از اندیشمندان است که در تهیه مفاد نامه های رسمی و نیز مکاتبات مستقل به این تقابل دامن زده اند.

  کلیدواژگان: صفویان، ازبکان، شاه عباس اول، فضل الله روزبهان خنجی
 • منصور طرفداری صفحات 151-180

  یکی از نتایج سلطه ی استعمار انگلستان بر شبه قاره هند که تا سال 1274 ه.ق در قالب کمپانی هند شرقی و سپس با نظارت مستقیم دولت انگلستان صورت گرفت، خاتمه بخشیدن به امپراتوری گورکانی (1274- 932 ه.ق) و سلطه بر حکومت های محلی ازجمله آصف جاهیان بود (1135 1368 ه.ق). بارزترین وجه تمایز آصف جاهیان از سایر حکومت های محلی مسلمان هند این بود که آن ها توانستند تا پایان سیطره استعمار انگلیس حاکمیتشان را به عنوان مهم ترین حکومت محلی و نیز به عنوان تکیه گاه اصلی مسلمانان این سرزمین حفظ کنند. این مهم سبب شده تا پژوهش پیش رو به کمک روش تحقیق تاریخی و استخراج داده ها از منابع به شیوه کتابخانه ای، مناسبات حکام آصف جاهی با استعمار انگلستان را موردبررسی قرار دهد. مطابق با یافته های تحقیق، این حکام با فهم دقیق خود از شرایط شبه قاره، گاه با انگلستان از در مخالفت درآمدند و امتیازاتی گرفتند و گاه با همکاری مقطعی از آن به عنوان ابزاری برای بقای حکومت خود و یافتن مجالی برای ستیز با استعمار بهره گرفتند.

  کلیدواژگان: آصف جاهیان، استعمار انگلیس، شبه قاره هند، حیدرآباد دکن، استعمارستیزی مسلمانان
 • سعید آتشبار *، منیژه صدری، سید محمود سادات، منیژه کاظمی راشد صفحات 181-210

  آثار ادبی دوره مشروطه - اعم از نظم و نثر - نقش خطیری در فرازوفرود نهضت مشروطیت ایفا کرده است. این آثار هم بر نهضت مشروطیت تاثیر داشت و هم از آن متاثر شد. آثار ادبی پدید آمده در تبریز در راستای اقدامات انجمن ایالتی آذربایجان و باانگیزه ی تقویت روحیه اصلاح خواهی مردم، برای نخستین بار موضوعات و مضامینی را مطرح ساخت که به شکست پندارهای کهنه و تجلی اندیشه های نو در حیطه علم و فرهنگ انجامید و زمینه ی پذیرش نواندیشی و بیداری را فراهم آورد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مجموعه ی کامل شماره های «روزنامه انجمن تبریز» و مجموعه «اسناد شخصی امیرحسین نیک پور» کوشیده است نقش آثار ادبی عصر مشروطه در تبریز و جایگاه آن در تقابل سرنوشت ساز اندیشه های کهنه و نو را که درنهایت به تداوم سنت های پیشامشروطه و شکست نوآوری ها انجامید، بکاود.

  کلیدواژگان: نهضت مشروطیت، انجمن ایالتی آذربایجان، روزنامه انجمن تبریز، امیرحسین نیک پور، نزاع سنت و تجدد
|
 • Hossein Qazikhani Pages 7-28

  One of the dimensions of the history and conduct of the infallibles (PBUT) is how they interact with their families and wives. Family disputes are one of the inevitable dimensions of family life and considering that, a large part of them are rooted in economic issues, this research aims to find out how the Prophet (PBUH) and the Imams (PBUT) faced the tension of economic affairs in Examining the relationship of spouses from a historical perspective by taking advantage of the descriptive-analytical method. To this aim, the data was collected from the ancient historical, hadith and interprative sources and the findings of the research indicated that the actions of the infallibles were based on two types of strategies: the preventive strategies and the ones related to getting out of tension. In the first type, the issues such as paying attention to the economic ability of the man before marriage, the role of giving gifts in removing tension, the interaction of spouses in household expenditure, raising awareness towards the financial duties, considering the wife's opinion and correcting inappropriate customs and in the second type of strategy; the issues such as avoiding the  extravagance and providing the necessities of life from man's property have been investigated

  Keywords: family history of the infallibles (PBUT), lifestyle, family disputes, financial issues of family, management of conflict
 • Masoumeh Dehghan *, Mehboobe Farkhondezadeh Pages 29-62

  Fatimid caliphate, which covered a huge area of the western lands of the Islamic world in the 3rd to 6th centuries (A. H) was established based on a religious- political movement relying on the theological instructions of Shia Ismailites, believing in the important principle of imamate written by Ismail (died in 145-138-133 AH), the son of Imam Sadiq (died in 148 AH) and after him Muhammad ibn Ismail (198 A. H). This research is to analyze the development, evolution, continuity and finally the fall of the Fatimid caliphate through the sociological approach and based on Max Weber's theory of traditional authority. The present research was done via the descriptive-analytical method and the historical data was matched with the traditional "Weber" theory of authority. The findings of the research indicate that after two centuries of efforts by Ismaili claimants, the traditional authority of the Fatimid Caliphate was finally developed in North Africa. After the conquest of Egypt and the construction of Cairo, the political authority of the caliphate was institutionalized, and thrugh the expansion of the administrative and military organizations, Fatimid government was established with the characteristics of the patrimonial (inherited father)-bureaucratic system. The continuation of the political and administrative goovernment due to the weakness of the caliphate and the competition between the military and court led to the initiation of Fatimid sultanism period, and it concluded into the taking power of military ministers and the domination of the army forces over the government. The end of the patrimonial-bureaucratic system of Fatimids was simultanous with the political division of the caliphate and the development of the Ayyubid government (658- 567 A. H/1173- 1260 A. D).

  Keywords: Fatimid caliphate, Max Weber, Traditional Authority, hereditary father, kingship
 • Rasool Jafarian *, Touraj Khosravi Pages 63-92

  At the end of the year (19 A. H/ 640 A. D), the Muslims entered the Southern Caucasus for the first time and after many battles, riots, and conflicts, they could finally conquer Armenia, Iran, and Georgia and become the heirs of the Sassanids in this region. The arrival of the new force in the Caucasus caused the generation of the name Armenia in the Islamic sources to refer to both Armenia and the entire South Caucasus. There was no problem with using this name only for Armenia. However, this article seeks to analyze the issue whether its use to refer to the entire South Caucasus along with its internal divisions - the first, second, third and fourth Armenians - was an official matter or a mistake made by the geographers or the Muslim historians and the geographers of the third century. This study has been done through the historical research method and descriptive-analytical approach regarding the Islamic history and Caucasian studies, and the data has been collected through the library sources. The results clarify that the use of the name Armenia to refer to the entire South Caucasus was not an official and courtly matter, but it was a mistake made by the authors of the 3rd century After Hijra, and its internal divisions were modeled after the internal divisions of Byzantine Armenia. Since this issue could cause protests and reactions from the Iranians and Georgians, who were equal and independent from Armenia in the political and social terms, and each had their own archbishop and capital.

  Keywords: Armenia, South Caucasus, geography of Islamic world, Islamic sources, Armenian sources, Islamic historiography
 • Siavash Yari *, Moslem Solemaniyan, Fatemeh Mohsenbaigi Pages 93-120
  Nezam Shahid (895-1046 A. H) was one of the important Shiite emirates in Deccan located in southern India and founded by Ahmad Nezam Shah (895- 916 A. H) with the centrality of "Junar" and "Ahmadnagar" cities. One of the important issues related to this government is the position and role of Shiite elites and scholars such as Shah Taher (952- 880 A. H) in the religious developments of government as well as the society of Indian Muslims in this era. The present study tries to investigate the role of Shah-Taher (880-952 A. H) in the propagation of Shi'ism in Deccan relying on the descriptive-analytical method. The findings of the research clarify that the use of politics in favor of the Shiism, preparing the public minds, holding sessions of disscussion with various scholars, inviting famous Shiite scholars to teach at "Langar Davazdah Imam" school in Ahmadnagar, exerting influence on the rulers of Nezam Shahid, teaching in the Religious schools of Ahmadnagar, supporting Ashura Hosseini ceremony, trying to develop good relations between the Nezam Shahid and Safavids and seeking the help of Shah Tahmasab, the short-term taking advantage of precautionary concealment in time of danger and providing the groundwork for the migration of Iranian Shiites to Deccan are considered as the most important actions of Shah Taher in propagating Shiism in Deccan Plateau leaving a tremendous impact on the scientific, cultural and social life of Shiites in India
  Keywords: Shah Taher, Nezam Shahid, Indian Shiites, Deccan, Ahmadnagar
 • Mehdi Faizi Sakha Pages 121-150

  The disagreement between the Safavids (1135-907 AH) and the Uzbeks (1007-906 AH) were not limited to military affairs and these two had dispute in other domains as well. In the meantime, the conflict of ideas developed after the initiation of the relationship between the two governments and showed itself in the form of correspondence was of great significance. This confrontation started in time of Shah Ismail (892-930 A. H) and Shibak Khan (855-916 A. H) and was intensified in time of Shah Abbas the first (978-1038 A. H) and Abdul Mumen Khan (1006 A. H). The main question of the present research is what the components of the ideological and intellectual confrontation were between the Safavids and the Uzbeks. The research method of this article is descriptive-analytical and the data collection method is through the library sources, it has been tried to investigate the various aspects of this confrontation. The findings of this research show that the ideological confrontation of these two governments includes elements that have been used by the two claimants with the aim of making their government foundations legitimate and also cast doubt on the legitimacy of the rival. Moreover, the elements of Shia and Sunni conflict, which have had a long historical continuity, have been effective in this confrontation. The result of this religious confrontation was reflected in the field of political relations between the two powers and these two rivals took advantage of the aforementioned tensions to advance their political aspirations. The remaining related works of this era indicate the presence of a group of thinkers who fueled this confrontation by preparing the contents of official letters as well as the independent correspondence.

  Keywords: Safavids, Uzbeks, ideological conflict, Shia-Sunni relations, Shah Abbas the first
 • Mansour Tarafdari Pages 151-180

  One of the results of the British colonial domination on the Indian subcontinent until 1274 A. H, in the form of the East India Company and then under the direct supervision of the British government was the termination of the Gorkan Empire (932- 1274 A. H) and the domination over the local governments of Asef Jahid (1135- 1368A. H). The most obvious difference between Asef Jahid and the other Muslim local governments in India was that they could preserve their governance as the most important local government and the main support of the Muslims of this land until the end of the British colonial domination. This issue led to the research with the aim of investigating the relationship between Asef Jahid rulers and British colonialism relying on the historical method of research as well as the data collected from the library sources. According to the findings of the research, these rulers with their accurate understanding of the conditions in the subcontinent, sometimes opposed England and took concessions, and sometimes they used it as a means toward the survival of their government and found an opportunity to fight against colonialism

  Keywords: Asef Jahid, British colonialism, Indian subcontinent, Hyderabad Deccan, Muslim anti-colonialism
 • Saeed Atashbar *, Manizhe Sadri, Seyed Mahmoud Sadat, Manijeh Kazemi Rashed Pages 181-210

  The Literary works of poetry and prose in the constitutional period were of a significant role in the ups and downs of the constitutional movement. These works both influenced and were affected by this movement. Literary works developed in Tabriz and in line with the actions of the Azerbaijan State Association and with the aim of strengthening the spirit of reformism, raised the issues led to the removal of old thoughts and the manifestation of new ones in the field of science and culture and provided the ground for acceptance of intellectualism and wakefulness. This article, relying on the descriptive-analytical method of research and the complete collection of issues of " Newspaper of Tabriz Association" as well as the collection of " Amir Hossein Nikpour’s Personal Documents " has tried to investigate the role of literary works related to the constitutional era in Tabriz and its position in the fateful confrontation of old and new thoughts that finally led to the continuation of pre constitutional traditions and the failure of innovations

  Keywords: constitutional movement, Azerbaijan State Association, Tabriz Association newspaper, Amir Hossein Nikpour, conflict of tradition, modernity