فهرست مطالب

مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی - سال دهم شماره 2 (پیاپی 38، تابستان 1402)
 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 38، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/04
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا کرانی* صفحات 1-15
  هدف این پژوهش بررسی نقش برخی از مهم ترین ویژگی های جمعیت شناختی و خودکارآمدی کارآفرینانه بر تمایل کارآفرینانه ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه با کاربست دیدگاه مبتنی بر منابع بود (1439 =N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 178 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتساب متناسب (بر اساس جنسیت) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته در سه بخش بود که روایی و پایایی آن به ترتیب از طریق محاسبه ی نسبت روایی محتوا (75/0 ≤ CVR) و ضریب آلفای کرونباخ تایید شد (74/0 ≤ α). داده ها در محیط نرم افزارهای Excel 2013 و SPSS Ver.22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که علیرغم بالاتر بودن تمایل کارآفرینانه ی دانشجویان پسر نسبت به دختران، تفاوت معنی داری بین آنها وجود ندارد. اما این تفاوت بر اساس متغیرهای محل سکونت و وضعیت تاهل در سطح پنج درصد خطا معنی دار بود. برونداد آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان داد که منابع مالی تاثیر معنی داری بر افزایش تمایل کارآفرینانه ی دانشجویان کشاورزی ندارد اما اثر تعاملی آن با خودکارآمدی کارآفرینانه، تاثیر معنی داری در سطح پنج درصد خطا بر تمایل کارآفرینانه ی دانشجویان دارد. به عبارت دیگر، با افزایش هم زمان سطح خودکارآمدی کارآفرینانه ی دانشجویان و منابع مالی آنها تمایل کارآفرینانه ی آنان نیز به طور معنی داری بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: تمایل کارآفرینانه، خودکارآمدی کارآفرینانه، دیدگاه مبتنی بر منابع، دانشگاه رازی
 • معصومه عامریان* صفحات 15-32

  ایجاد گلخانه برای تولید محصولات کشاورزی از راهبردهای مهم تضمین امنیت غذایی است. با این وجود توسعه ی گلخانه با مشکلات و موانع مختلفی مواجه است. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی مشکلات تولید و توسعه ی محصولات گلخانه ای شهرستان کرمانشاه می باشد. جامعه آماری شامل 100 گلخانه دار فعال در سال 1401 بود که تعداد 80 نفر از آن ها به عنوان نمونه ی آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته بود که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از محاسبه ی نسبت روایی محتوا (CVR) و ضریب آلفای کرونباخ (81/0α≥) تایید شد. داده های به دست آمده با روش های مانند آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار)، آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی، u مان ویتنی و کروسکال والیس) با نرم افزار SPSS-20 بررسی شدند. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی به روش واریماکس نشان داد که مشکلات تولید و توسعه ی محصولات گلخانه ای در شش عامل موانع اعتباری، موانع فنی و مشاوره ای، آموزشی و قانونی، تولید و صادرات، زیرساختی، و فروش قابل شناسایی هستند. این عامل ها در مجموع 98/64 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند. طبق نتایج به دست آمده از آزمون کروسکال والیس، اختلاف معنی داری (در سطح پنج درصد خطا) در دو گروه تحصیلات و نوع محصول تولیدی در گلخانه به ترتیب در دو عامل بازدارنده ی فنی و مشاوره ای و تولید و صادرات وجود دارد که افراد تحصیلکرده موانع فنی را مهم تر ارزیابی کردند. آزمون U من ویتنی در سطوح مختلف مالکیت معنی دار نبود.

  کلیدواژگان: توسعه کشاورزی، تولیدات گلخانه ای، مشکلات گلخانه داران، کرمانشاه
 • مهدی نداف*، سید جعفر موسوی صفحات 33-56
  نظریه رفتار برنامه ریزی شده در برگیرنده متغیرهای انگیزشی مهمی است که بر قصد کارآفرینی افراد تاثیر گذاشته و این متغیرها خودشان، از جانب عوامل دیگری متاثر می شوند که در این پژوهش به دو عامل حمایت ادراکی دانشگاه و اشتیاق کارآفرینی پرداخته شده است. همچنین به نظر می رسد، تاثیر این دو عامل بر این متغیرهای انگیزشی، تحت تاثیر متغیر نیاز به خودمختاری (استقلال) قرار دارد و بر این اساس، مطالعه حاضر تدوین گردید. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، از نوع پژوهش های توصیفی محسوب می شود که به روش همبستگی-علی اجرا شده است. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه طیف لیکرت است که با استفاده از شبکه اینترنت به صورت مجازی و با روش در دسترس و به صورت گلوله برفی، بین دانشجویان استان خوزستان توزیع شد و 447 پرسشنامه قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان دادند اشتیاق کارآفرینی و حمایت ادراکی دانشگاه به طور مستقیم و غیر مستقیم، با واسطه متغیرهای انگیزشی نظریه رفتار برنامه ریزی شده، بر قصد کارآفرینی موثر هستند. همچنین نقش تعدیل گری متغیر نیاز به خود مختاری در تاثیر اشتیاق کارآفرینی و حمایت ادراکی دانشگاه بر قصد کارآفرینی تایید گردید. در پایان، با توجه به گزاره های تحقیق، پیشنهادهایی ارایه گردید. در یک نمونه مهم، دانشگاه ها، مربیان، اساتید، اعضای هیات علمی و گروه های آموزشی باید با حمایت های مستمر آموزشی و مشوق های پژوهشی نظیر ارایه دوره های آموزشی، کارآموزی، کنفرانس ها و همایش های کارآفرینی و نظایر این موارد به خلق و توسعه یک اکوسیستم کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار از سوی دانشجویان یاری رسانند.
  کلیدواژگان: حمایت ادراکی دانشگاه، اشتیاق کارآفرینی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، قصد کارآفرینی
 • محمد باشکوه اجیرلو*، ایمان قاسمی همدانی صفحات 57-76
  با توسعه کارآفرینی، فرصت های اقتصادی تازه ای ظهور یافته و کسب و کارهای جدیدی پدید آمده است. محققان معتقدند که فعالیت های کارآفرینی توسط زنان، نقش برجسته ای در سلامت اقتصاد ملت ها دارد. زنان در زمان کوتاهی توانستند با ورود به عرصه کسب و کار تحولات عظیمی در توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کنند. هدف این پژوهش، بررسی نقش مهارت های شخصی و کارآفرینی جهت تبدیل شدن از کارآفرینی ترکیبی به کارآفرینی تمام وقت با تاکید بر نظریه یادگیری تجربی می باشد. روش پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، زنان کارآفرین فعال در استان مازندران است که 70 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد برگرفته از پژوهش Ferreira (2020) بوده است. روش تحلیل داده ها، مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS می باشد. نتایج نشان داد یادگیری تجربی بر مهارت های شخصی، مهارت های کارآفرینی و انتقال از کارآفرینی ترکیبی به کارآفرینی تمام وقت تاثیر دارد. مهارت های شخصی و مهارت های کارآفرینی بر انتقال از کارآفرینی ترکیبی به کارآفرینی تمام وقت تاثیر دارد. مهارت های شخصی و مهارت های کارآفرینی درارتباط بین یادگیری تجربی و انتقال از کارآفرینی ترکیبی به کارآفرینی تمام وقت نقش واسطه ای دارد. بنابراین، در این خصوص پیشنهاد می گردد که به زنان کارآفرین ترکیبی آموزش های لازم به منظور ایجاد دانش و مهارت های شخصی و کارآفرینی قبل از ورود به کارآفرینی تمام وقت ارایه گشته و باعث توسعه شایستگی های آنان گردد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی ترکیبی، تمام وقت، نظریه یادگیری تجربی، مهارت های شخصی، مهارت های کارآفرینی
 • زینب السادات شیرنژاد، امیرحسین علی بیگی*، معمومه تقی بیگی صفحات 77-100
  هدف کلی این پژوهش آمیخته بررسی توسعه شرکت های دانش بنیان کشاورزی در استان کرمانشاه بود. جامعه فاز کیفی تحقیق مدیران عامل، کارشناسان و خبرگان شرکت های دانش بنیان کشاورزی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند- گلوله برفی تعداد 16 نفر از آنها انتخاب شدند. تحلیل داده های فاز کیفی با استفاده از دو مرحله کدگذاری باز و محوری انجام شد که به شناسایی31 مانع و 32 تسهیل کننده در قالب پنج دسته عوامل فردی، نهادی، تخصصی، تعاملی-ارتباطی و مدیریتی انجامید. جامعه آماری فاز کمی پژوهش، افراد دارای شرکت در زمینه های مختلف کشاورزی در مراکز رشد و پارک علم و فناوری استان کرمانشاه به تعداد 61 نفر بودند. داده های این فاز به صورت تمام شماری گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل میدان نیرو و از طریق نرم افزارهای SPSSwin20 ,Pathmakerver5.5 انجام شد. بر اساس نتایج، برآیند امتیاز نیروهای تسهیل کننده در چهار بعد فردی، تخصصی، تعاملی-ارتباطی و مدیریتی بیش از موانع بود. با توجه به قوی بودن نیروهای تسهیل کننده می توان در آینده شاهد توسعه شرکت های دانش بنیان کشاورزی بود. در بعد نهادی برآیند امتیاز موانع قوی تر بود. بنابراین، لازم است موانع موجود در این عامل از طریق برنامه ریزی و مدیریت صحیح مرتفع گردد. برآیند امتیاز موانع از طریق شناسایی اقدامات اجرایی و بررسی اثرات اعمال فرضی اقدامات، کاهش یافت. بر اساس این اقدامات می توان برای رفع موانع برنامه ریزی کرد.
  کلیدواژگان: توسعه شرکت های دانش بنیان، توسعه اشتغال، تسهیل کننده ها، تحلیل میدان نیرو
 • مصطفی اسلامبول چی، محمد عزیزی*، سید رسول حسینی صفحات 101-120
  آموزش کارآفرینی می تواند به بهبود توانایی فرد برای نوآوری، ایجاد کسب و کار و ایجاد شغل کمک کند. بنابراین داشتن یک منتور برای رسیدن به موفقیت یک کارآفرین از ضروریات است. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف ارایه و اعتبارسنجی الگویی برای پرورش منتور کارآفرینی در ایران انجام شد. جامعه آماری پژوهش منتورهای کارآفرینی در ایران بوده که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخت بود که روایی آن با استفاده از نظرات تخصصی اساتید و مرشدان خبره کارآفرینی انجام شد. میزان پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. پس از جمع آوری و دسته بندی داده ها، از روش آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزار SPSS20 و همچنین برای استخراج مدل معادلات ساختاری از نرم افزار Smart PLS3 استفاده گردید. نتایج به دست آمده از روابط مولفه های مدل منتور کارآفرینی نشان داد قوی-ترین رابطه مربوط به «پشتیبانی خانواده- ویژگی های شخصیتی» با ضریب مسیر 832/0 و ضعیف ترین آن مربوط به «فعالیت های ترویجی- دانش بازار» با ضریب مسیر 130/0 بود. یافته ها حاکی از آن است دو عامل دانش منتوری و شایستگی منتوری در سطح 99 درصد اطمینان تاثیر مثبت و معنی داری بر پرورش منتورکارآفرینی داشته است. با توجه به نتایج به کارآفرینان کم تجربه پیشنهاد می شود ارتباط مستمر با منتورهای ارشد و بهره گیری از تجارب آن ها در زمینه راه اندازی و توسعه کسب وکار و ایجاد شبکه ای قوی، به توانمندی و دانش منتوری حرفه ای دست یابند تا بتوان از این طریق منتور پروری در جهت احیاء مرشدیت در کسب وکارها فراهم شود.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، آموزش، ارتباطات، منتورینگ
 • فاطمه شفیعی*، امید جمشیدی صفحات 121-139
  امروزه کسب وکارهای نوپای کشاورزی در اقتصاد کشور نقش حیاتی بر عهده دارند؛ به طوری که یکی از دغدغه های سیاست گذاران کشور کمک به توسعه و بهبود این نوع کسب و کارها برای بسط نوآوری و رشد اقتصاد محلی و ملی است. از این رو، پژوهش حاضر قصد دارد سازه های توسعه کسب و کارهای نوپای کشاورزی ایران را واکاوی کند. این تحقیق از نوع پیمایشی با رویکرد کمی بود و جامعه آماری آن را سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان حوزه کسب و کارهای نوپای کشاورزی، خبرگان و کنشگران فعال در زیست بوم و کسب و کارهای نوپای کشاورزی و صاحبان این نوع کسب و کارها تشکیل دادند که 104 نفر از آن ها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط گروهی از متخصصان و صاحبنظران تایید شد و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن مناسب بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای V26 SPSS و SmartPLS V4 بهره گرفته شد. یافته های بخش انعکاسی مدل ارزیابی نشان داد که روایی همگرا و تشخیصی سازه ها در حد مناسب برآورد شدند. نتایج حاصل از مدل مولفه های سلسله مراتبی بر روی 42 متغیر توسعه کسب و کارهای نوپای کشاورزی 9 عامل یا سازه را شناسایی کرد. این عوامل به ترتیب شامل: مدیریتی، اطلاعاتی، بازاری، شبکه ارتباطی، قانونی، طبیعی- محیط زیستی، زیرساختی، دولتی- حمایتی و آموزشی بودند. بنابراین می توان با اتخاذ رویکردی جامع، نظام مند و متناسب با شرایط کشور، فرصت های کارآفرینانه را در این بخش فراهم کرد.
  کلیدواژگان: استارت آپ ها، رشد، چالش ها، نوآوری، فناوری
 • سمیه پرنیان، صدیقه امینیان*، رضا یازرلو، علیرضا اسماعیلی صفحات 140-155
  امروزه بیکاری از چالش های مهم در کشورهای در حال توسعه است، از این رو صاحب نظران معتقدند ذهنیت کارآفرینانه یکی از عواملی است که می تواند به حل چالش بیکاری کمک شایانی بکند. بنابراین هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی ذهنیت کارآفرینانه دانش آموختگان با رویکرد ساختاری تفسیری بوده است. روش تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارآفرینان موفق استان سیستان و بلوچستان بوده است. برای شناسایی مولفه های ذهنیت کارآفرینانه دانش آموختگان از مصاحبه با خبرگان و برای طراحی الگو از روش مدل سازی ساختاری تفسیری با نرم افزار اکسل استفاده شده است. نتایج نشان داد الگوی ذهنیت کارآفرینانه دانش آموختگان دارای 4 سطح است که مولفه های (شناسایی فرصت های ناشی از تغییرات فناوری، توانایی استفاده از فرصت های بالقوه، توانایی ارایه ایده های جدید، ایجاد فضا جهت بکارگیری فرصت های کارآفرینانه، خودکارآمدی کارآفرینانه) در سطح اول و مولفه های (نگرش کارآفرینانه، تاب آوری، کنترل درونی، انگیزه، اعتماد به نفس، ریسک پذیری، الهام بخشی) در سطح دوم و مولفه های (نیاز به موفقیت، آینده نگری، تمایل به آزادی عمل) در سطح سوم و مولفه آموزش کارآفرینی در سطح چهارم قرار دارند و مولفه آموزش کارآفرینی در خوشه مستقل، مولفه توانایی استفاده از فرصت های بالقوه در خوشه وابسته و مولفه های (شناسایی فرصت های ناشی از تغییرات فناوری، توانایی ارایه ایده های جدید، نگرش کارآفرینانه، ایجاد فضا جهت بکارگیری فرصت های کارآفرینانه، خودکارآمدی کارآفرینانه، تاب آوری، کنترل درونی، انگیزه، اعتماد به نفس، نیاز به موفقیت، آینده نگری، ریسک پذیری، تمایل به آزادی عمل، الهام بخشی) در خوشه پیوندی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: ذهنیت کارآفرینانه، دانش آموختگان، تحلیل محتوا، ساختاری تفسیری
 • ناصر سیف اللهی* صفحات 156-172

  آمیخته ترفیع فرآیند متقاعد کردن مشتری بالقوه برای خرید محصول است. کسب مزیت رقابتی، مشتری مداری و آمیخته ترفیع به وجود شرایط و بستری مناسب نیاز دارد که سبک رهبری مدیریت، یکی از عوامل موثر در این زمینه است. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبک رهبری بر آمیخته ترفیع محصولات لبنی با نقش میانجی مشتری مداری پرداخته شده است. تحقیق حاضر، از نظر نوع جزء پژوهش های کاربردی بوده و از نوع پیمایشی است و با توجه به نوع تحلیل نتایج از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل 1200 نفر از کارکنان، کارشناسان و مدیران شرکت کشت و صنعت و دام پروری مغان است و با استفاده از فرمول کوکران 291 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. از روش مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی روابط بین متغیرهای با استفاده از نرم ا فزار Spss، LISREL، پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان داد سبک رهبری تاثیر مثبت و معناداری بر آمیخته ترفیع محصولات لبنی شرکت کشت و صنعت و دام پروری مغان دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد، متغیر مشتری مداری نقش میانجی بین سبک رهبری و آمیخته ترفیع محصول را بر عهده دارد. و در بین چهار سبک رهبری، بر اساس مدل اندازه گیری سبک رهبری حمایتی بیشترین تاثیر را بر آمیخته ترفیع دارد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، سبک رهبری که الگوی رفتاری مدیر به هنگام هدایت کردن فعالیت های دیگران و سازمان است که از خود نشان می دهد، می تواند بر آمیخته ترفیع و مشتری مداری تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: سبک های رهبری، آمیخته ترفیع، مشتری مداری، کشت و صنعت و دام پروری مغان
 • قاسم زارعی* صفحات 173-187
  موضوع برندسازی یکی از اصول موفقیت بلندمدت در بازار است. محصولات کشاورزی برای برندسازی با چالشهای زیادی روبرو هستند و هدف اصلی این پژوهش شناسایی چالشهای اساسی برندسازی محصولات کشاورزی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش کیفی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل تم انجام شده است. مشارکتکنندگان پژوهش شامل خبرگان برند و برندسازی در دانشگاه و نیز در بخش محصولات کشاورزی و فعالات حوزه محصولات غذایی بود. ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمهساختاریافته بوده است و در مجموع پس از انجام 16 مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل تم و با نرمافزار کیفی Atlas.ti انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های کیفی بیانگر 185 کد باز، 71 کد محوری و 8 کد انتخابی بود. نتایج پژوهش نشان داد که چالشهای اساسی برندسازی محصولات کشاورزی در ایران شامل چالش در حوزه شرکت ها و سازمان های مرتبط، چالش های حوزه بازار، چالش های حوزه خدمات جانبی، چالش های حوزه کشاورز، چالش های حوزه مصرف کننده، چالش های مرتبط با حمایت های دولتی، چالش های مرتبط با ذات محصولات کشاورزی و ضعف ساختاری در دولت است.
  کلیدواژگان: برندسازی، محصولات کشاورزی، چالش های برندسازی، تحلیل تم
|
 • Zahra Korani * Pages 1-15
  The purpose of the study was to analyzing the effect of most important socio-cultural characteristics and as well as entrepreneurial self-efficacy on students' entrepreneurial intention considering resources-based view in Razi university (N = 1439). 178 students were selected as statistical sample using stratified sampling method (based on the gender) and Cochran's formula. The main tool of data gathering was a researcher-made questioner which its validity and reliability were confirmed using Content Validity Ratio (CVR≥ 0.75) and Cronbach alpha (α≥ 0.74). Data were analyzed using Excel 2013 and SPSS Ver.22 software. Findings showed that despite the male students have higher entrepreneurial intention than females, no significant difference was observed between them. However, this difference based on the variables of residence and marital status was significant. Univariate analyses of variance indicated that students' financial resources don't have significant effect on their entrepreneurial intention. However, when considering its interaction effect alongside self-efficacy, this effect becomes significant. In other word, by simultaneously increasing the level of entrepreneurial self-efficacy of students and their financial resources, their entrepreneurial intention also improves significantly.
  Keywords: Entrepreneurial intention, Entrepreneurial Self-Efficacy, Resources-based view, Razi University
 • Masoomeh Amerian * Pages 15-32

  Creating a greenhouse for the production of agricultural products is one of the important strategies to ensure food security. However, greenhouse development faces various problems and obstacles. Therefore, the aim of the research is to investigate the production and development problems of greenhouse products in Kermanshah County. The statistical population included 100 active greenhouse owners in 2022, of which 80 were selected as a statistical sample using the Krejcie and Morgan table. The sampling method was simple random., the validity of which was confirmed by content validity and its reliability by Cronbach’s alpha (α≥0.81). The data collection method is field and descriptive-analytical. The obtained data were analyzed by methods such as descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation), inferential statistics (exploratory factor analysis, uMann Whitney and Kruskal Wallis) . The findings of the exploratory factor analysis using the varimax method showed that the problems of production and development of greenhouse products can be identified in six factors: credit barriers, technical and consulting, educational and legal, production and export, infrastructural and sales. These factors explained a total of 64.98% of the variance of the dependent variable. According to the results obtained from the Kruskal Wallis test, there is a significant mean difference at the 95% level in the two education groups and the type of product produced in the greenhouse, respectively, in the two inhibiting factors of technical and consulting barriers and production and export barriers. Mann-Whitney test was not significant in any of the factors.

  Keywords: Agricultural development, Greenhouse production, Kermanshah, Problems of greenhouse owners
 • Mahdi Nadaf *, Seyed Jafar Mousavi Pages 33-56
  The theory of planned behavior includes important motivational variables that affect people's entrepreneurial intention, and these variables themselves are affected by other factors. Also, it seems that the effect of these two factors on these motivational variables is under the influence of the need for autonomy variable, and based on this, the present study was compiled. From the point of view of the objective, this research is applied and in terms of the method of data collection, it is considered to be a descriptive type of research that was implemented using the correlation-causal method. The data collection tool is a Likert-scale questionnaire that was distributed among the students of Khuzestan province using the Internet in a virtual and available method and in the form of a snowball, and 447 usable questionnaires were analyzed. The findings showed that entrepreneurial passion and perceived university support directly and indirectly through the motivational variables of the theory of planned behavior are effective on entrepreneurial intention. Also, the moderating role of the need for autonomy variable in the effect of entrepreneurial passion and perceived university support on entrepreneurial intention was confirmed. At the end, regarding to the research statements, some suggestions were presented. Among the most important ones, universities and the teachers were advised to have continuing support of training and incentive research programs like courses, fellowships, conferences etc. to create and develop an ecosystem for entrepreneurship and lunching business ventures by students.
  Keywords: perceived university support, Entrepreneurial Passion, Theory of planned behavior, Entrepreneurial intention
 • Mohammad Bashokouh Ajirlo *, Iman Ghasemi Hamedani Pages 57-76
  With the development of entrepreneurship, new economic opportunities have emerged and new businesses have emerged. Researchers believe that entrepreneurial activities by women have a prominent role in the health of the nation's economy. In a short time, women were able to create huge changes in the economic development of countries by entering the business field. The purpose of this research is to investigate the role of personal skills and entrepreneurship in order to transform from hybrid entrepreneurship to full-time entrepreneurship with an emphasis on experiential learning theory. The research method is applied according to the purpose and based on survey data collection. The statistical population of the research is women entrepreneurs active in Mazandaran province, 70 of whom were selected by convenience sampling. The research tool was a standard questionnaire taken from the research of Ferreira (2020). The method of data analysis is a structural equation model using SmartPLS software. The results showed that experiential learning has an effect on personal skills, entrepreneurial skills and the transition from hybrid entrepreneurship to full-time entrepreneurship. Personal skills and entrepreneurial skills have an effect on the transition from hybrid entrepreneurship to full-time entrepreneurship. Personal skills and entrepreneurial skills play a mediating role in the relationship between experiential learning and the transition from hybrid entrepreneurship to full-time entrepreneurship. Therefore, in this regard, it is suggested that women entrepreneurs should be given the necessary training in order to create personal and entrepreneurial knowledge and skills before entering full-time entrepreneurship and developing their competencies
  Keywords: Hybrid entrepreneurship, full-time, empirical learning theory, individual skills, Entrepreneurial Skills
 • Zaynabalsadat Shirnejad, Amirhossein Alibaygi *, Masoumeh Taghibaygi Pages 77-100
  The purpose of this mixed research was to investigate the development of knowledge-based agricultural companies in Kermanshah Province. The qualitative phase population consisted of CEOs, and experts of knowledge-based agricultural companies, 16 of whom were selected by purposeful snowball sampling. Data analysis of the qualitative phase was done using two stages of open and axial coding, which led to the identification of 31 barriers and 32 facilitators in the form of five categories of individual, institutional, professional, interactive-communicational and managerial factors. The statistical population of the quantitative phase was 61 people who had companies in various fields of agriculture in incubators and science and technology park of Kermanshah Province. Data analysis was done using force field analysis and SPSSwin20, Pathmakerver5.5 software. According to the results, the score of facilitating forces in four dimensions, individual, specialized, interaction-communication and management, was more than obstacles. Considering the strength of the facilitating forces, we can witness the development of agricultural knowledge-based companies in the future. In the institutional dimension, the score of obstacles was stronger. Therefore, it is necessary to remove the obstacles in this factor through proper planning and management. The result of the barriers score was reduced by identifying the executive actions. Based on these actions, it is possible to plan to remove the obstacles.
  Keywords: Development of knowledge-based companies, employment development, facilitators, force field analysis
 • Mostafa Eslambolchi, Mohammad Azizi *, Seyed Rasuol Hosseini _ Pages 101-120
  Entrepreneurship training can help improve a person's ability to innovate, create a business, and create a job. Therefore, having a mentor is essential to achieve the success of an entrepreneur. In this regard, the present research was conducted with the aim of presenting and validating a model for fostering entrepreneurial mentors in Iran. The statistical population of the research is entrepreneurial mentors in Iran, 384 people were selected as the sample size using Cochran's formula. The measuring instrument was a researcher-made questionnaire, the validity of which was carried out using the expert opinions of entrepreneurship expert professors and mentors. Its reliability was also calculated by calculating Cronbach's alpha coefficient. After collecting and categorizing the data, the descriptive and inferential statistics method was used in the SPSS20 software environment and also to extract the structural equation model from the Smart PLS3 software. The results obtained from the relationships between the components of the entrepreneurial mentor model showed that the strongest relationship is related to "family support - personality traits" with a path coefficient of 0.832 and the weakest one is related to "promotional activities - market knowledge" with a path coefficient of 0.130. The findings indicate that the two factors of mentoring knowledge and mentoring competence have a positive and significant effect on the development of entrepreneurial mentors at the 99% confidence level.
  Keywords: Entrepreneurship, Education, Communication, Mentoring
 • Fatemeh Shafiee *, Omid Jamshidi Pages 121-139
  Today, agricultural start-ups play a vital role in the country's economy; hence, one of the concerns of the policy makers is to develop this type of business leading to expansion of innovation and flourishing the local and national economy. Therefore, the current research aimed to identify the effective arrangements on agricultural start-ups development in Iran. The statistical population of this research consisted of the policy and decision makers in the field of agricultural start-ups, experts and activists in the ecosystem, agricultural start-ups and owners of agricultural start-ups in the country, 104 of whom were selected using the Karjesi and Morgan table and random sampling method with proportional assignment. The data collection instrument was a questionnaire, in which its content validity was confirmed by a group of experts. In addition, Cronbach's alpha coefficient was used to determine its reliability, and indicated its appropriate value. The SPSSV26 and SmartPLSV4 software were benefited for data analysis. The findings of the reflective part of the evaluation model showed that the convergent and diagnostic validity of the constructs were estimated at an appropriate level. Totally, nine factors were identified based on the results of hierarchical components' model on 42 variables of the agricultural start-ups development. These factors included managerial, informational, market oriented, communication network, legal, natural-environmental, infrastructural, governmental-supportive, and educational.
  Keywords: Startups, growth, Challenges, Innovation, Technology
 • Somayeh Parnian, Sedigheh Aminian *, Reza Yazarloo, Alireza Esmaili Pages 140-155
  Nowadays, unemployment is regarded as one of the major challenges in developing countries; therefore, experts believe that entrepreneurial Mindset may be the factor that can cope with the unemployment challenge. Then, this study aimed to develop the model of entrepreneurial Mindset for graduates according an interpretative-structural approach. In this regard, the applied and descriptive-correlation method was used and the statistical population included 10 academic experts and successful entrepreneurs of Sistan and Baluchistan province. Interviews with experts were used to identify the components of the entrepreneurial Mindset of graduates, and the interpretive-structural modeling method with Excel software was used to develop the model. The results indicated that the entrepreneurial Mindset model for graduates has 4 levels, including the components (recognition of opportunities caused by technological changes, the ability to use potential opportunities, the ability to present new ideas, providing environment to use entrepreneurial opportunities, entrepreneurial self-efficacy) in the first level and the components (entrepreneurial attitude, resilience, internal control, motivation, self-confidence, risk-taking, inspiration) in the second level and the components (need for success, foresight, desire for freedom of action) in the third level and the entrepreneurship education component is in the fourth level and the entrepreneurship education component in the independent cluster, the component of the ability to use potential opportunities in the dependent cluster and the components (recognition of opportunities provided by technological changes, the ability to present new ideas, entrepreneurial attitude, providing environment to use entrepreneurial opportunities, entrepreneurial self-efficacy,
  Keywords: Entrepreneurial Mindset, Graduates, Content Analysis, Interpretive Structure
 • Naser Seifollahi * Pages 156-172

  Promotion mix is the process of convincing a potential customer to buy a product. Achieving competitive advantage, customer orientation, and promotion mix require the right conditions and conditions, which is one of the factors influencing management leadership style. Therefore, the present study investigates the effect of leadership style on promotion mix of dairy products with the mediating role of customer orientation.The research was applied in the field of research in terms of type and it was a survey and according to the type of analysis the results were descriptive and correlational. The population consisted of 1200 employees, experts and managers of Moghan Agriculture and Animal Husbandry Company. Using Cochran formula, 291 individuals were selected as sample size by stratified random sampling. Structural equation modeling is used to investigate the relationships between variables using SPSS, LISREL software. The findings showed that leadership style has a positive and significant effect on promotion mix of agricultural products of Moghan Company. The results also show that customer-oriented variables play a mediating role between leadership style and promotion mix. And among the four leadership styles, based on the measurement model supportive leadership has the most impact on promotion mix. According to the findings of this study, leadership style of a person whose behavioral pattern when directing the activities of others and the organization that he / she demonstrates can be effective in promotion mix and customer orientation.

  Keywords: Leadership Styles, Promotion Mix, Customer Orientation, Moghan Agro-Industrial, Animal Husbandry Company
 • Ghasem Zarei * Pages 173-187
  Branding is one of the principles of long-term success in the market. Agricultural products face many challenges for branding, and the main goal of this research is to identify the basic challenges of branding agricultural products. The current research is practical in terms of purpose. The approach used in this research is qualitative and data analysis is done using theme analysis. The participants of the research included brand and branding experts in the university as well as in the field of agricultural products and activities in the field of food products. The data collection tool in this research was a semi-structured interview, and theoretical saturation was achieved after conducting 16 interviews. Data analysis was done using theme analysis and Atlas.ti qualitative software. Qualitative data analysis showed 185 open codes, 71 central codes and 8 selective codes. The results of the research showed that the basic challenges of branding agricultural products in Iran include challenges in the field of companies and related organizations, challenges in the market field, challenges in the field of ancillary services, challenges in the field of farmers, challenges in the field of consumers, and related challenges. With government support, the challenges are related to the nature of agricultural products and structural weakness in the government.
  Keywords: branding, Agricultural Products, branding challenges, theme analysis