فهرست مطالب

نشریه منابع انسانی تحول آفرین
پیاپی 2 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیدعلی نیکنام، علی طیبی رهنی*، نادر شیخ الاسلام، جمشید صالحی صدقیانی صفحات 1-17
  زمینه و هدف

  به نقش منابع انسانی تحت عنوان شریک راهبردی در سازمان های کشور و آسیب های موجود در نقش های مدیریت راهبردی کمتر توجه شده است. هدف این پژوهش، تحلیل نقش های مدیریت منابع انسانی راهبردی در شرکت های دانش بنیان کشور و شناسایی نقاط بحرانی این نقش ها می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش اکتشافی-کاربردی، بصورت آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از گروهی از خبرگان آشنا به موضوع به تعداد 15 نفر نظرخواهی شد. بخش کمی، شامل 230 نفر از کارشناسان و مدیران منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان کشور بودند. همچنین، از روش تحلیل میانگین و تشکیل ماتریس اهمیت-شدت برای شناسایی نقاط آسیب پذیر استفاده شد.

  یافته ها

  در این پژوهش، پس از مطالعه مدل های موجود و بهره گیری از ادبیات موجود، 16 نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی شناسایی و توسط خبرگان تایید گردید. سپس مهمترین نقطه بحرانی در دست یابی به نقش های مدیریت منابع انسانی راهبردی با عنوان نگهداشت نیروی انسانی، مشخص شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه موضوع نگهداشت منابع انسانی از نقاط بحرانی و چالش های اساسی شرکت های دانش بنیان در ایفای نقش راهبردی می باشد، لزوم حفظ و نگهداری نیروی انسانی کارآمد و متعهد از اهمیت بالایی برخوردار می شود.

  کلیدواژگان: نقش، مدیریت منابع انسانی راهبردی، نقاط بحرانی، شرکت های دانش بنیان
 • سمیه پورسلطانی زرندی، محمد منتظری* صفحات 18-37
  زمینه و هدف

  حسابرسی منابع انسانی به ارزیابی نقش عملکرد منابع انسانی در برنامه ریزی استراتژیک سازمان کمک کرده و در فرموله کردن موثر استراتژی های منابع انسانی برای اینکه با استراتژی های کلان سازمان در یک راستا باشند، کمک می کند. هدف این تحقیق طراحی الگوی حسابرسی منابع انسانی با رویکرد استراتژی های سطح وظیفه ای و کلان با استفاده از روش نگاشت شناختی در سازمان تامین اجتماعی می باشد.

  روش بررسی

  در این پژوهش، از روش کیفی تحلیل محتوا و همچنین دلفی فازی تک مرحله ای و نگاشت شناختی استفاده شد. جامعه آماری، خبرگان منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی بودند که از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم-افزارهای SPSS ,Netdraw ,Ucinet ,MaxQda2020 و Excel استفاده شد.

  یافته ها

  با استفاده از پرسش نامه ماتریسی متقاطع که در اختیار خبرگان منابع انسانی قرار گرفت و روش نگاشت شناختی، الگوی مورد نظر طراحی شد. این الگو شامل مقوله های توانایی های فکری و ذهنی، توانایی های روحی و روانی، توانایی های علمی، مهارت تعامل، مهارت تخصیص، مهارت سازمان دهی، مهارت نظارت، مهارت های تفکر، مهارت های شغلی و حرفه ای، مهارت های شناختی، مهارت های فردی، مهارت های بین فردی، مهارت های استراتژیک و مهارت های مدیریتی می باشند.

  نتیجه گیری

  الگوی حسابرسی منابع انسانی، علاوه بر شناسایی شکاف ها و ضعف های موجود در سازمان، به راهکارهایی برای اقدامات اصلاحی و بهبود توانایی های نیروی انسانی در اجرای استراتژی های سازمان در سطح کلان و وظیفه ای منجر خواهد شد.

  کلیدواژگان: حسابرسی منابع انسانی، استراتژی های سطح وظیفه ای و کلان، روش نگاشت شناختی، سازمان تامین اجتماعی
 • علی رئیسی نافچی، اکبر اعتباریان خوراسگانی*، نرگس سعیدیان خوراسگانی صفحات 38-52
  زمینه و هدف

  رفتار حرفه ای کارکنان در سازمان باعث ارتقاء عملکرد سازمانی می شود. یکی از راه های ایجاد رفتار حرفه ای در کارکنان، ارایه آموزش های موثر در راستای اهداف سازمانی است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی موثر بر رفتار حرفه ای کارکنان فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه کیفی، از نوع کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده ها، از نظرات دو نمونه آماری خبرگان به تعداد 15 نفر استفاده شد. خبرگان به صورت هدفمند انتخاب و مصاحبه با آنان تاحد اشباع نظری ادامه یافت. مصاحبه های انجام شده با روش تحلیل مضمون، تحلیل و عوامل موثر بر رفتار حرفه ای کارکنان فراجا شناسایی شدند. برای اولویت بندی این عوامل از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. در این مرحله، 9 نفر از خبرگان در حوزه دانشگاهی و سازمانی، اولویت بندی را انجام دادند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد عوامل آموزشی موثر بر رفتار حرفه ای کارکنان فراجا، نیازمند کسب مهارت های عملیاتی با 29 مولفه ، مهارت های رفتاری با 9 مولفه و مهارت های تخصصی- حرفه ای با 29 مولفه بود. بررسی نظرات خبرگان نشان داد بعد مهارت های عملیاتی، بیشترین قدرت تاثیرگذاری را بر مهارت های رفتاری و مهارت های تخصصی- حرفه ای کارکنان داشته است.

  نتیجه گیری

  از آنجایی که آموزش مهارت های عملیاتی بر رفتار حرفه ای کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است، برنامه های آموزشی در این حیطه باید بیشتر در حوزه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: آموزش، رفتار، رفتار حرفه ای، کارکنان فراجا
 • الهه هاشم زهی، امین نیک پور * صفحات 53-73
  زمینه و هدف

  سازمان موفق در پی آن هستند که استراتژی های منابع انسانی خود را به گونه ای بهبود بخشد که بتوانن استعدادهایی را که برای تداوم حیات اش ضروری است، جذب کرده، توسعه بدهد و حفظ کند. هدف این پژوهش، طراحی الگوی عوامل موثر بر بهسازی استراتژیک نیروی انسانی در دادگستری های کشور می باشد.

  روش بررسی

  در این تحقیق کاربردی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی را 25 نفر از مدیران و خبرگان دادگستری که در مباحث بهسازی استراتژیک نیروی انسانی دارای تجربه و تخصص بودند، شکل می دادند که با شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز از روش معادلات ساختاری تفسیری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد الگوی طراحی شده شامل 98 مفهوم،13 مقوله و 9 بعد می باشد. تحلیلMICMAC نشان داد متغیرهای برقراری ارتباط استراتژیک و توسعه مسیر شغلی بیشتر تحت تاثیر سایر عوامل بوده و متغیرهای جانشین پروری و قابلیت های حرفه ای و مدیریت عملکرد استراتژیک و توانمندسازی و آموزش و مدیریت استراتژیک پاداش از نظر اثرگذاری و اثرپذیری جزء متغیرهای پیوندی بودند و متغیر نگرش استراتژیک جزء متغیرهای کلیدی به شمار می رود.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه نگرش استراتژیک نقش مهمی در بهسازی استراتژیک نیروی انسانی دارد، مدیران باید نگرش استراتژیک را به عنوان یک پارادایم موفق مورد توجه قرار دهند و کارکنان با درک کامل از این نگرش در محیط کار، می توانند در رشد فردی خود نقش مهمی ایفاء کنند.واژه های کلیدی: بهسازی، بهسازی استراتژیک نیروی انسانی، دادگستری

  کلیدواژگان: بهسازی، بهسازی استراتژیک نیروی انسانی، دادگستری
 • حسین صداقت*، محمدعلی نیکبخش، علی اصغر عباسی اسفجیر، حدیث شهسواری صفحات 74-88
  زمینه و هدف

  احساس احترام، مکانیزمی بازخوردی برای رشد محسوب می شود، اما فقدان آن مانعی است جدی بر سر راه رشد فردی و سازمانی. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی احترام سازمانی در شرکت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد.

  روش بررسی

  روش تحلیل تم در این پژوهش استفاده شد. جامعه آماری، کارشناسان ارشد شرکت صنعتی و معدنی گل گهر می باشند که بصورت نمونه گیری هدفمند تعداد 41 خبره انتخاب شدند و مصاحبه ها نیمه ساختار یافته بود. پس از ترسیم درخت تصمیم، پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه و از طریق نرم افزار Expert Choice اولویت بندی عوامل موثر بر احترام سازمانی بدست آمد.     

  یافته ها

  طبق یافته ها، 3 عامل اصلی در قالب عوامل مدیریتی، عوامل زمینه ای و عوامل مدیریت منابع انسانی به ترتیب اولویت و 7 عامل فرعی در قالب حمایت مدیران، مشوق های مالی، مشارکت کارکنان، توانمندسازی کارکنان، خدمات رفاهی، توجه به ایمنی وسلامت، و توجه به اخلاقیات به ترتیب اولویت و 37 عامل اولیه شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

   احترام در محیط کار به عنوان یک محرک قدرتمند سبب بهبود نتایج فردی و جمعی در سازمان می شود، از این رو، این نوع رفتار و نهادینه کردن آن در سازمان باید مورد توجه مدیران صنعتی قرار بگیرد.واژه های کلیدی: عوامل کلیدی، احترام سازمانی، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

  کلیدواژگان: عوامل کلیدی، احترام سازمانی، شرکت صنعتی و معدنی گل گهر
 • امیرحسین هوشنگی، داریوش غلام زاده* صفحات 89-101
  زمینه و هدف

  جایگاه کلیدی و نقش های جدید مدیریت منابع انسانی در راستای کسب اهداف سازمانی کشور به درستی شناسایی نشده است و این امر، سبب ایجاد مشکلات عدیده ای در سازمان ها و شرکت ها شده است. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی نقش های مدیریت منابع انسانی در تحقق اهداف سازمان از منظر مدیران ارشد شرکت های ایرانی می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش کاربردی، به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه مورد مطالعه، شامل 9 نفر از خبرگان آشنا به موضوع بودند که بصورت هدفمند انتخاب شدند. دراین پژوهش جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته از خبرگان استفاده شد و به منظور تحلیل داده های کیفی بدست آمده، از نرم افزارMAXQDA بهره گرفته شد.

  یافته ها

  یافته های این بررسی، 5 مضمون فراگیر را شناسایی کرد که شامل بهبود سازمان، بهبود سبک رهبری مدیران ارشد بهبود سبک رهبری مدیران صف، ایجاد نقش فعال در کارکنان، و تغییرساختار واحد منابع انسانی را شناسایی کرد.

  نتیجه گیری

  هر سازمان با شناخت نقش های مدیریت منابع انسانی و اجرای این نقش ها می تواند مسیری اثربخش را در کسب اهداف خود بردارد. در شرکت های ایرانی باید تغییر و تحولاتی در راستای نقش های مدیریت منابع انسانی اجرا گردد.

  کلیدواژگان: نقش های مدیریت منابع انسانی، اهداف سازمان، مدیران ارشد
|
 • Omid Ali Niknam, Ali Tayyebi Rahani *, Nader Sheikhul Islam, Jamshid Salehi Sedkiani Pages 1-17

  Context and

  purpose

  Less attention has been paid to the role of human resources as a strategic partner in the country's organizations and the existing harms in strategic management roles. The purpose of this research is to analyze the roles of strategic human resource management in the knowledge-based companies of the country and to identify the critical points of these roles.Research

  method

  This exploratory-applied research was done in a mixed way. In the qualitative section, a group of 15 experts familiar with the subject were consulted. The quantitative part included 230 experts and human resource managers in knowledge-based companies in the country. Also, average analysis method and importance-severity matrix formation were used to identify vulnerable points.

  Findings

  In this research, after studying the existing models and using the existing literature, 16 roles of strategic human resources management were identified and confirmed by experts. Then, the most important critical point in achieving the roles of strategic human resource management was defined as human resource retention.

  Conclusion

  Considering that the issue of maintaining human resources is one of the critical points and basic challenges of knowledge-based companies in playing a strategic role, the need to maintain efficient and committed human resources is of great importance.

  Keywords: role, Strategic Human Resource Management, Critical point, Knowledge-Based Companies
 • Somaiye Poursoltani Zarandi, Mohammad Montazeri * Pages 18-37

  Background and

  purpose

  Human resources audit helps to evaluate the role of human resources performance in the organization's strategic planning and helps in effectively formulating human resources strategies to be in line with the organization's macro strategies. The purpose of this research is to design the human resources audit model with the approach of task-level and macro-level strategies of the social security organization.Research

  method

  In this research, the qualitative method of content analysis as well as single-stage fuzzy Delphi and cognitive mapping was used. The statistical population was the human resources experts of the Social Security Organization, who were selected by non-random sampling method. SPSS, NETDRAW, UCINT, MaxQda2020 and Excel software were used for data analysis.

  Findings

  Using the cross-matrix questionnaire that was provided to human resources experts and the cognitive mapping method, the intended model was designed. This model includes the categories of intellectual and mental abilities, spiritual and psychological abilities, scientific abilities, interaction skills, allocation skills, organization skills, supervision skills, thinking skills, job and professional skills. These are cognitive skills, personal skills, interpersonal skills, strategic skills and management skills.

  Conclusion

  The human resources audit model, in addition to identifying gaps and weaknesses in the organization, will lead to solutions for corrective measures and improving human resources' abilities in implementing the organization's strategies at the macro and task level.Keywords: human resources audit, task-level and macro-level strategies, cognitive mapping method, Social Security Organization

  Keywords: human resources audit, task-level, macro-level strategies, cognitive mapping method, social security organization
 • Akbar Etebarian Khorasgani *, Ali Raisi Nafchi, Narges Saidian Khorasgani Pages 38-52

  Background and

  purpose

  Professional behavior of employees in the organization improves organizational performance. One of the ways to create professional behavior in employees is to provide effective training in line with organizational goals. The purpose of this research is to identify and prioritize educational factors that affect the professional behavior of employees of FARAJA (Law Enforcement Command of the Islamic Republic of Iran).Research

  method

  This qualitative study is of applied type. To collect data, the opinions of two statistical samples of 15 experts were used. Experts were selected purposefully and interviews with them continued until theoretical saturation. Interviews conducted with thematic analysis method, analysis and factors affecting the professional behavior of Faraja employees were identified. Fuzzy Dimetal technique was used to prioritize these factors. At this stage, 9 experts in the academic and organizational fields did the prioritization.

  Findings

  The findings showed that the educational factors affecting the professional behavior of Faraja employees required the acquisition of operational skills with 29 components, behavioral skills with 9 components and specialized-professional skills with 29 components. Examining experts' opinions showed that operational skills had the greatest influence on behavioral skills and professional-professional skills of employees.

  Conclusion

  Since the training of operational skills is of great importance on the professional behavior of employees, training programs in this area should be given more attention in the field of law enforcement of the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: Training, behavior, Professional behavior, FARAJA employees
 • Pages 53-73

  Abstract

  Background and objective

  successful organizations seek to improve their human resources strategies in such a way that they can attract, develop and retain the talents that are necessary for their survival. The purpose of this research is to design a model of factors affecting the strategic improvement of human resources in the courts of the country.Research

  method

  In this applied research, the content analysis method was used. The statistical community in the qualitative section was formed by 25 managers and judicial experts who had experience and expertise in strategic improvement of human resources, who were selected by snowball method. In the quantitative section, the interpretive structural equation method was used.

  Findings

  The results showed that the designed model includes 98 concepts, 13 categories and 9 dimensions. MICMAC analysis showed that the variables of establishing strategic communication and career path development were more influenced by other factors and the variables of succession and professional capabilities and strategic performance management and empowerment and training and strategic reward management were part of the linked variables in terms of effectiveness and effectiveness and the attitude variable Strategic is one of the key variables.

  Conclusion

  Considering that the strategic attitude plays an important role in the strategic improvement of human resources, managers should pay attention to the strategic attitude as a successful paradigm, and employees with a full understanding of this attitude in the work environment can improve their personal growth.

  Keywords: improvement, strategic improvement of human resources, justice
 • Hossein Sedaghat *, Mohammad Ali Nikbakhsh, Ali Asghar Abbasi Esfjir, Hadis Shahsavari Pages 74-88

  Background and

  purpose

  Feeling of respect is considered a feedback mechanism for growth, but its lack is a serious obstacle to personal and organizational growth. The purpose of this research is to identify and prioritize the key factors of organizational respect in Gol Gohar Mining and Industrial Company.Research

  method

  Theme analysis method was used in this research. The statistical population is the senior experts of Gol Gohar Industrial and Mining Company, 41 experts were selected through targeted sampling and the interviews were semi-structured. After drawing the decision tree, a pairwise comparison questionnaire was prepared and the factors affecting organizational respect were prioritized through the Expert Choice software.

  Findings

  According to the findings, 3 main factors in the form of managerial factors, background factors and human resources management factors in order of priority, and 7 secondary factors in the form of managers' support, financial incentives, employee participation, employee empowerment, welfare services, attention safety and health, and attention to ethics were identified as priority and 37 primary factors.

  Conclusion

  Respect in the workplace as a powerful driver improves individual and collective results in the organization, therefore, this type of behavior and its institutionalization in the organization should be considered by industrial managers.

  Keywords: Key Factors, organizational respect, Gol Gohar industrial, mining company
 • Dariush Gholamzadeh *, Amirhossein Hoshangi Pages 89-101

  Background and

  purpose

  The key position and new roles of human resources management in order to achieve the country's organizational goals have not properly identified and this has caused many problems in organizations and companies. Therefore, the purpose of this research is to investigate the roles of human resources management in realizing the organization's goals from the perspective of senior managers of Iranian companies.Research

  method

  This applied research conducted by thematic analysis method. The studied community included nine experts familiar with the subject who selected purposefully. In this research, semi-structured interviews of experts used to collect data, and MAXQDA software used to analyze the obtained qualitative data.

  Findings

  The findings of this study identified five overarching themes, which include improving the organization, improving the leadership style of senior managers, improving the leadership style of line managers, creating an active role in employees, and identifying the restructuring of the human resources unit.

  Conclusion

  Every organization can take an effective path in achieving its goals by knowing the roles of human resource management and implementing these roles. In Iranian companies, changes and transformations should implement in line with the roles of human resource management.

  Keywords: roles of human resources management, organization goals, Senior Managers