فهرست مطالب

مطالعات برنامه درسی - پیاپی 69 (تابستان 1402)
 • پیاپی 69 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بهناز بهادری، زهرا نیکنام*، نعمت الله موسی پور، خسرو باقری نوع پرست صفحات 1-36
  هدف مقاله حاضر فهم انواع تعاملات کلاسی معلم-شاگردی از منظر ایده تعلیم و تربیت به مثابه تعامل ناهمتراز است. پژوهش به صورت کیفی و از نوع مطالعه کلاس درس است. پنج کلاس سوم ابتدایی با راهبرد نمونه گیری هدفمند از نمونه های در دسترس از دبستانی پسرانه انتخاب شدند. داده ها به صورت میدانی، از طریق مشاهده و ضبط ویدیویی کلاس ها جمع آوری شد. تعاملات معلم-شاگردی شناسایی شده شامل تعامل مراقبتی، مدیریتی، مشارکتی، مخرب و مهندسی اجتماعی است. از این میان تعامل مراقبتی و مشارکتی با نظریه انسان عامل همسویی داشتند. لازم است بین اهداف معلمان، دانش و مهارت های حرفه ای آنان، مدرسه، جامعه و سایر عناصر نظام تعلیم و تربیت تغییراتی هماهنگ ایجاد شود. محیط فیزیکی نامناسب، برخی باورهای سنتی معلمان، والدین و مسیولان مدرسه، دانش و مهارت های حرفه ای ناکافی معلمان و برنامه درسی روش گرا از موانع عمده ایجاد ارتباط تعاملی نظریه انسان عامل در کلاس است.
  کلیدواژگان: تعامل تربیتی، تعامل معلم- شاگرد، پژوهش کلاس درس، تعامل ناهمتراز
 • پریسا زارع*، رحمت الله مرزوقی صفحات 37-68

  برنامه درسی نال مهمترین مفهوم در رشته برنامه درسی است که اولین بار به وسیله آیزنر (1979) مطرح گردید. آیزنر بر حذفیات برنامه درسی به عنوان برنامه درسی نال تاکید داشته و بقیه ابعاد آن را نادیده گرفته است. هدف این پژوهش شناسایی ماهیت برنامه درسی نال، انواع، ابعاد، سطوح، و پیامدهای آن با استفاده از روش اسناد پژوهی، مطالعه و تحلیل پژوهش های انجام شده در این حوزه است. نتایج این پژوهش نشان داد برنامه درسی نال مفهومی فراتر از برنامه درسی نال مد نظر آیزنر (برنامه درسی محذوف) است و علاوه بر حذفیات برنامه درسی، شامل مواردی است که با حضور خود در برنامه درسی، نقایصی را در تعلیم و تربیت فراگیران ایجاد می کند. بر این اساس، هفت نوع برنامه درسی نال: «مغفول، محذوف، منسوخ، محرف، عقیم، مفرط و ممنوعه» شناسایی شد که به شکل عمدی یا غیرعمدی در زمان طراحی، اجرا و یا آموخته شدن برنامه درسی رخ داده و موجب بروز نقص در جریان یادگیری فراگیران شده که اثرات و پیامدهای فردی و اجتماعی نامطلوبی را برجای می گذارند.

  کلیدواژگان: نواندیشی، شناخت، برنامه درسی نال، توسعه مفهومی نال
 • حمید سرشار*، محمدجواد غلامرضا کاشی، اردشیر انتظاری صفحات 69-90

  در بسترهای متفاوت زمان-فضا اغلب الگویی از آموزش در خدمت فرد، در خدمت جامعه، یا در خدمت حکومت ظاهر می گردد. در این مقاله با مروری بر تبار نظام آموزش رسمی ایران در رخدادهای تاریخی و عقلانیت مسلط، نشان خواهیم داد ضعف جامعه در نظام آموزش رسمی ایران قبل از انقلاب اسلامی ممکنات ظهور هویت جمعی یکپارچه را مانع بوده است. یافته ها حاکی است، محتوای دروس و عقلانیت حاکم بر برنامه های آموزشی در راستای همسان سازی هویتی از طریق حذف سرمایه تکثرات هویتی عمل کرده است. خواهیم دید جغرافیا تخیلی خاص را تولید می کند که مولد نوعی ناسیونالیسم قوم گرا است. درس تاریخ با ارایه روایتی آرمان گرایانه و اسطوره ای از تاریخ باستان و رویکرد گزینشی از دوره ها و شخصیت های تاریخی سعی در برساختن هویت جمعی بر محوریت نژادی دارد. بعلاوه، متحدالشکل کردن با فرارفتن از جغرافیا و تاریخ، با سرایت کردن به تمامی ساحت عینی و ذهنی دانش آموز، دامنگیر زبان و فرهنگ بوده است.

  کلیدواژگان: آموزش، هویت جمعی، قدرت، گفتمان، همسان سازی
 • سید امیر قاسم تبار*، عفت عباسی، علی باستانی نژاد، علی حسینی خواه صفحات 91-122
  علیرغم ارزش ذاتی و کارکردی آموزش موسیقی، هیچ الگویی برای برنامه درسی موسیقی دوران پیش دبستان که به نگاه بسیاری از صاحب نظران مهمترین و حساس ترین دوره یادگیری موسیقی است، ارایه نشد. هدف مطالعه حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی موسیقی برای دوره پیش دبستان بر اساس نظریه پرکسیال دیوید الیوت در آموزش موسیقی بود. برای پاسخ به پرسش اول (مختصات الگوی برنامه درسی موسیقی در پیش دبستان)، از روش اسنادی و برای پاسخ به سوال دوم (اعتباریابی الگو) از روش پیمایشی استفاده شد. در پاسخ به پرسش اول، تمامی نظریه های موجود در حوزه موضوع پژوهش، در یک فرایند چند مرحله ای مورد تحلیل قرار گرفتند و در نهایت نظریه پرکسیال دیوید الیوت انتخاب شد. سپس اصول و هم گمارده های  هفت گانه برنامه درسی موسیقی در دوران پیش دبستان، در قالب یک الگو تعریف و ترسیم شد. نتایج بخش اعتبارسنجی نشان داد از دیدگاه متخصصین، تمامی اجزا الگوی پیشنهادی، به شکل مطلوب و قابل قبولی طراحی شده است و الگوی تدوین شده برای برنامه درسی موسیقی در دوران پیش دبستان مناسب است.
  کلیدواژگان: رویکرد پرکسیال آموزش موسیقی، دیوید الیوت، آموزش و پرورش پیش دبستان، طراحی الگو
 • محمد نوریان*، فاطمه یوسفی، مرتضی سمیعی زفرقندی صفحات 123-156
  مقاله حاضر با هدف بررسی مولفه ها و اهداف آموزشی بازی های بومی- محلی، با روش کیفی بر پایه نتایج تحقیقات مرتبط انجام شده است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی و روش آن سنتز پژوهی است که در آن پژوهش های مرتبط به صورت نظام مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته بندی شده اند. جامعه مورد مطالعه مقالات مرتبط به بازی های بومی- محلی از سال 2006 تاکنون بوده است و از 120 مقاله به دست آمده به روش هدفمند، بر اساس اشباع داده ای 39 تحقیق غربالگری و انتخاب شده اند. ابتدا پایه های نظری و مضامین اصلی استخراج، کدگذاری و طبقه بندی شدند. نتایج نشانگر مدل مفهومی است که دارای سه منطق حاکم بر اهداف بازی های بومی - محلی شامل توجه به همه ابعاد و تحول انسان، انسجام بین وحدت ملی و آموزش چند فرهنگی، فردی و اجتماعی است.
  کلیدواژگان: بازی، مولفه های بازی های بومی- محلی، اهداف بازی های بومی- محلی، بازی های آموز شی
 • مریم نوروزی داینی، کیوان صالحی*، مرضیه دهقانی صفحات 157-194

  استفاده بهینه از تکالیف اصیل، راهبردی هوشمندانه در تحول بخشی به نظام های آموزشی برای درک الزامات و نیازمندی های دنیای واقعی و شکل دهی، پرورش و توسعه شایستگی های دانش آموزان به مثابه شهروندان مولد، مسیول، خودنظم ده، خلاق، کارآمد و با اعتماد به نفس است. مقاله حاضر با هدف شناسایی ملاک ها و نشانگرهای سنجش تکالیف درسی اصیل در دوره ابتدایی انجام گردید. از روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 مطلع که به روش ملاکی انتخاب شده بودند، گردآوری و به روش کلایزی تحلیل گردید. تحلیل داده ها، به شناسایی 43 نشانگر و 11 ملاک شامل «شفافیت اهداف یادگیری»، «محوریت تفاوت های فردی »، «چالش برانگیزی»، «متنوع سازی تکالیف «، «تکالیف چندمهارتی»،  «ارتباط با زندگی روزمره و توانایی حل مسیله»، «شفافیت ملاک های ارزیابی»، «بازخوردمحوری»، « شناخت و فراشناخت»، «دادن حق انتخاب به دانش آموز» و «تفکر نقادانه: پرورش قوه نقد و نقادی» منجرگردید.از آنجا که کیفیت تکلیف در عملکرد دانش آموزان نقش دارد، درصورت استفاده از ملاک ها و نشانگرهای اصیل در تدوین تکالیف درسی، می توان از این فرصت تحول آفرین برای توانمندسازی دانش آموزان و پرورش شایستگی های ایشان برای ایفای موثر نقش های شهروندی بهره برد.

  کلیدواژگان: تکالیف اصیل، ملاک ها و نشانگرها، دوره ابتدایی، توانمندسازی دانش آموزان، پرورش شهروندان
 • فاطمه زهرا احمدی* صفحات 195-224
  در این عصر به سرعت در حال تغییر، دانش آموزان برای زیست عزت مند باید به شایستگی هایی خاص مجهز شوند. تا کنون در ایران پژوهشی به منظور شناسایی این شایستگی ها انجام نشده است. این پژوهش به شناسایی و مقایسه برنامه درسی چهار کشور می پردازد تا با شناسایی شایستگی هایی موجود در برنامه درسی آنان، بخشی از پشتوانه لازم برای سیاستگذاران برنامه درسی فراهم شود. پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و به روش مطالعه چندموردی انجام شد. برنامه های درسی مکتوب کشورهای نیوزلند، هنگ کنگ، ایرلند شمالی و فنلاند مطالعه و گزاره های مرتبط با شایستگی های مشترک استخراج و به صورت توصیفی ارایه شدند. یافته ها نشان داد در این برنامه های درسی، پنج شایستگی تفکر، برقراری ارتباط با دیگران، خودمدیریتی، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و همکاری به عنوان شایستگی مشترک در نظر گرفته شده اند. در تمام این برنامه ها به تفکر انتقادی و خلاق، توجه شده است. خودمدیریتی در تمام این کشورها دربرگیرنده تدوین اهداف شخصی و برنامه ریزی برای تحقق آن بود.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، شایستگی های مشترک، مطالعه چندموردی
 • نیره زمانی*، محسن شکوهی یکتا، سعید حسن زاده صفحات 225-262
  مقاله حاضر با هدف بررسی اثربخشی رویکرد داستان خوانی مشارکتی بر بهبود مهارت های سوادآموزی در کودکان پیش دبستانی در معرض خطر انجام شد. طرح پژوهش، شبه آزمایشی با طرح دو گروهی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. از بین کودکان دو مرکز پیش دبستانی، طی غربالگری چند مرحله ای به ترتیب شناسایی معلم، اجرای خرده آزمون تقلید جمله و آزمون رشد زبان، 30 نفر از کودکانی که نمره رشد زبان آنها یک تا دو انحراف معیار زیر میانگین (70-85) بود، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. مداخله برای گروه آزمایشی در 4 گروه کوچک، در برگیرنده 30 جلسه 45 دقیقه ای و سه جلسه در هفته بود. ابزار جمع آوری داده ها آزمون آمادگی خواندن با قابلیت اعتماد بازآزمایی 87/0 و آلفای کرونباخ 85/0 و آزمون آگاهی واج شناختی با قابلیت اعتماد بازآزمایی 90/0 و آلفای کرونباخ 98/0 بود. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازه گیری های مکرر نشان داد در گروه آزمایشی مهارت های آمادگی خواندن و آگاهی واج شناختی نسبت به گروه گواه در پس آزمون و پیگیری افزایش معنادار داشته است. همچنین در خرده آزمون سرعت نامیدن تغییر معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: داستان خوانی مشارکتی، سوادآموزی، کودکان پیش دبستانی، کودکان در معرض خطر
 • محسن حاجی تبار*، فاطمه زهرا توکلی، صمد ایزدی صفحات 267-292
  هدف پژوهش حاضر، ارایه مدل ساختاری تاثیر ادراک دانش‏آموزان از محیط کلاس و ادراک از ارزیابی بر نگرش دانش‏آموزان به درس ریاضی با میانجیگری خودکارآمدی در مدارس متوسطه سطح دوم شهرستان نور می‏باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع معادلات ساختاری می‏باشد. با استفاده از شیوه نمونه‏گیری خوشه ای 281 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای تحلیل اطلاعات از ضرایب همبستگی پیرسون و مدل‏سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ادراک از محیط کلاس، ادرک از ارزیابی و ‏خودکارآمدی با نگرش به ریاضی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که ضریب تاثیر ادراک از محیط کلاس بر نگرش در مدل معنادار نبوده اما ضریب تاثیر ادراک از ارزیابی روی نگرش مثبت و معنادار بود. هم‏چنین نتایج نشان داد که خودکارآمدی بین ادراک از ارزیابی و نگرش به ریاضی نقش میانجی داشته اما بین ادراک از محیط کلاس و نگرش نقش میانجی نداشته است.
  کلیدواژگان: ادراک از محیط کلاس درس، ادراک از ارزشیابی، خودکارمدی ریاضی، نگرش به ریاضی
 • پروانه عمرانی، فرشته افکاری*، مصطفی قادری صفحات 293-312
  با ظهور فناوری های جدید، آموزش معکوس اهمیت قابل توجهی پیداکرده است. این مقاله با هدف بررسی میزان تاثیر آموزش معکوس بر درگیری تحصیلی دانش آموزان در درس انسان و محیط زیست در سال تحصیلی 99-98 انجام شد. این مطالعه به صورت نیمه آزمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه 2 شهر ری بود که 60 نفر از دانش آموزان پایه یازدهم یک مدرسه در دسترس، به روش نمونه گیری تصادفی ساده در دو کلاس 30 نفری در دو گروه «آزمایش» و «کنترل» جایگزین گردیدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی شوفلی و بکر (2006) به عنوان پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه استفاده گردید. برای تجزیه وتحلیل، از تحلیل کواریانس با نرم افزار Spss24 استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش معکوس 25% از درگیری تحصیلی دانش آموزان را در درس انسان و محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا پیشنهاد می گردد که معلمان این درس می توانند با بهره گیری از آموزش های نوین از جمله تدریس معکوس، پسماندها را مدیریت نمایند.
  کلیدواژگان: آموزش معکوس، انسان و محیط زیست، تدریس معکوس، درگیری تحصیلی، کلاس معکوس
|
 • Behnaz Bahadori, Zahra Niknam *, Nematollah Mosapoure, Khosrow Bagheri Noaparast Pages 1-36
  The purpose of this study was understanding the types of teacher-student interactions based on the idea of education as an asymmetrical interaction. The research method was classroom study which was conducted in a large boy’s elementary school, with sixty classrooms. Firstly 5 third grade classes were selected based on purposeful sampling strategy of available samples. The data were collected through observation and video recording of the classes. The identified teacher-student interactions included caring, managerial, participatory, destructive, and functional interaction regarding the society. The caring and participatory classrooms interactions were aligned with the Bagheri’s theory of education. There is a need for coordinated changes between the goals of teachers, their professional skills and science, schools, community, and other elements of the education system. Inappropriate physical environment, some traditional beliefs of teachers, parents and school officials, students and inadequate professional skills of teachers and methodology-oriented curriculum are the main obstacles to the interaction of human theory in class.
  Keywords: Educational Interaction, Teacher-Student Interaction, Classroom study, Asymmetrical interaction
 • Parisa Zare *, Rahmat Allh Marzoghi Pages 37-68

  The Null curriculum is the most important concept in the curriculum that was first proposed by Eisner (1979). Eisner emphasized the omissions of the curriculum as the Null curriculum and ignored the rest of its dimensions. The purpose of this study was to identify the nature of the curriculum, types, dimensions, levels, and its consequences using the method of document research and study and analysis of research conducted in this field. The results of this study showed that the Null curriculum is a concept beyond the Null curriculum considered by Eisner, and in addition to the omissions of the curriculum, it includes items that, with their presence, create shortcomings in the education of learners. According to the new perspective, seven types of null curricula were identified: "neglected, omitted, demoded, distorted, sterilized, Overused and, prohibited were formed, which can occur intentionally or unintentionally during the design, implementation or learning of the curriculum. They cause defects and deficiencies in the field of learning the knowledge, value and skills required by learners and leave unpleasant personal and social effects and consequences.

  Keywords: Innovation, cognition, null curriculum, Null concept development
 • Hamid Sarshar *, Mohammad Javad Kashi, Ardeshir Entezari Pages 69-90

  This article examines the weakness of society in formal education policies in Iran as a threat. In different contexts and periods, a pattern of education often appears in the service of the individual, in the service of society, or in the service of government. In this article, by reviewing the lineage of Iran's formal education system in historical events and dominant rationality, we examined if the weakness or absence of society in Iran's formal education system before the Islamic Revolution has prevented the possibilities of formation of a unified collective identity. The findings showed that the content of the courses and the rationality of the educational programs acted in the direction of identity assimilation by eliminating the capital of identity pluralities. In addition, it is revealed that geography produces a special imagination that produces a kind of ethnic nationalism. The history lesson tries to construct a collective identity based on race by presenting an idealistic and mythical narrative of ancient history and a selective approach to historical periods and personalities. In addition, uniformity, by transcending geography and history, by spreading to all the objective and mental realms of the student, penetrated language and culture.

  Keywords: Education, collective identity, Power, Discourse, assimilation
 • Seyyed Amir Ghasemtabar *, Effat Abbasi, Ali Bastaninezhad, Ali Hosseinikah Pages 91-122
  Despite the intrinsic and functional value of music education, no model was presented for the preschool music curriculum, which is considered by many experts to be the most important and sensitive period of music learning. The aim of the present study was to design and validate a curriculum model for preschool music education based on David Elliott's theory of praxial music education. The survey method was used for answering the first question (characteristics of the model for preschool music education) the documentary research method, and the second question (the validation of the model). In answering the first question, all theories in the research subject domain, in a multi-phase process, these studies were subject to analysis. Finally, the praxial theory of David Elliot was selected. Then, the seven principles and commonplaces of the music curriculum in preschool were defined and drawn in the form of a model. The results of the validation section showed that, from the point of view of experts, all the components of the proposed model are designed in a desirable and acceptable way, and the developed model is suitable for the music curriculum in preschool.
  Keywords: praxial music education approach, David Elliott, Preschool Education, curriculum design model
 • Mohammad Nourian *, Fatemeh Yousefi, Morteza Samiei Zafarghandi Pages 123-156
  The aim of this study was to investigate the components and educational goals of local indigenous games with a qualitative method based on the results of related research. The research approach was qualitative and its method was traditional research in which the research is classified into the forms system selection and clear analysis. The study corpus included articles related to local indigenous games since 2006. From 120 articles collected in a targeted manner, 39 articles were selected based on data saturation. The beginning of the theory and the main themes of employment were coded and classified. The results showed that the conceptual model included categories related to learning component which had three logics governing the goals of indigenous-local games included pay attention to all dimension and human evolution, coherence between national unity and multicultural, individual and social education.
  Keywords: play, Components of local games, Goals of local games, educational games
 • Maryam Norozidaeni, Keyvan Salehi *, Marzieh Dehghani Pages 157-194

  The optimal use of authentic task is the intelligent strategy for reforming educational systems to understand the real world needs of the in order to nurture and develop the competencies of students as productive, responsible, self-regulating, creative, resilient, and confident citizens. The present study was conducted to identify criteria and indicators of authentic task in primary schools. For this purpose, a descriptive phenomenological method was used. The data were collected through in-depth semi- structured interview with 14 informants who were selected by purposive sampling and was analyzed using the Colaizzi's method. The deep analysis of data revealed 43 indicators and 11 criteria including: “clarity of learning objectives”, “relationships with daily lives and the ability to solve problems”, “clarity of assessment criteria”, “feedback”, “cognition and metacognition”, “giving students the right to choose” and “critical thinking”. Since the type of homework and its properties affect the performance of students, if the authentic criteria and indicators are used in the development of task, this transformative opportunity can be applied to empower students and develop their competencies to play the roles of effective citizens.

  Keywords: Authentic task, Criteria, indicators, Primary School, empower students, educating citizens
 • Fatemeh Ahmadi * Pages 195-224
  Students should be equipped with competencies appropriate to this ever-changing era in order to live with dignity in this rapidly changing age. This study identifies and compares the competency frameworks of four developed countries including New Zealand, Hong Kong, Northern Ireland, and Finland to provide some of the necessary evidence for decision makers and curriculum designers. The research was conducted using qualitative approach and multiple case study method. For this purpose, the written curriculum documents of the education system of the mentioned countries were studied and statements related to common competencies were extracted and presented descriptively. The findings showed that the five competencies of thinking, communication, self-management, using information and communication technology, and collaboration were considered as core competencies. The critical and creative thinking was explicitly addressed in all four curricula. Furthermore, self-management in all of these countries involved setting personal goals and planning to achieve them.
  Keywords: core competencies, Curriculum, Multiple Case Study
 • Nayyereh Zamani *, Mohsen Shokoohi Yekta, Saeid Hasanzadeh Pages 225-262
  The purpose of this investigation was to examine the effectiveness of the shared story reading intervention on promot early literacy skills for preschool at-Risk. This study was quasi- experimental research design with pretest-posttest-follow-up with the control group. From two preschool centers, 30 children during a multi-level screening, included teacher introduction, imitation test and language development test. The participants were randomly assigned into either control or experimental group. Subjects of the experimental group, in 4 small groups, received 30 sessions of education, each session lasted 45 minutes three a week. Data were collected by Reading Readiness Test, and Test of Phonological Awareness. The results of Repeated Measures MANOVA indicated that a significant effect of program on increasing components of reading readiness and phonological awareness, in experimental group compared with the control group. While the differences were no significant for naming speed.
  Keywords: shared story reading, early literacy, preschool children, children at-risk
 • Mohsen Hajitabar *, F, Z. Tavakoli, S. Izadi Pages 267-292
  The purpose of this study was to present a structural model of the effect of students 'perceptions of the classroom environment and Perception of Evaluation on students' attitudes toward mathematics with the mediation of self-efficacy in secondary schools in Noor city, Iran. The research method was descriptive structural equations. Using cluster sampling method, 281 individuals were selected as the sample. And Pearson correlation coefficients and structural equation modeling were used for data analysis. The results indicated that there is a positive and significant relationship between perception of the classroom environment, Perception of Evaluation and self-efficacy with attitudes toward mathematics. The results also revealed that the effect coefficient of the perception of the classroom environment on the attitude towards mathematics was not significant, but the effect coefficient of the perception of evaluation on the attitude towards mathematics was positive and significant. Also, self-efficacy played a mediating role between perception of evaluation and attitude towards mathematics.
  Keywords: perceptions of the classroom environment, Perception of Evaluation, mathematical self-efficacy, Attitude to mathematics
 • Parvaneh Omrani, Fereshteh Afkari *, Mostafa Ghaderi Pages 293-312
  With the advent of cutting-edge technologies, flipped teaching has become of great importance. This study examined the impact of the flipped teaching method on the academic engagement of female high school students in humanities and the environment lesson. The research was conducted in District 2 of Rey city, Iran, during the 2020-2021 academic year. A quasi-experimental design was employed, with one school selected using simple available sampling. Sixty 11th grade students were randomly assigned to an experimental group and a control group. Descriptive and inferential statistics, including the Levin test, were used to analyze the data. The findings revealed that flipped teaching significantly improved the academic engagement of female students, leading to a 25% increase in their engagement. It is recommended that teachers, especially those in humanities and environment fields, participate in workshops to acquire effective flipped teaching strategies. This will help prepare students to contribute to a healthy environment through modern waste management and recycling using innovative teaching methods.
  Keywords: academic engagement, Flipped classroom, Flipped Learning, Flipped teaching, Human, Environment