فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 3 (پیاپی 76، پاییز 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 27
|
 • شهریار افندی زاده*، حوریه احمدی، حمید میرزاحسین صفحات 1-24

  برنامه فعالیت افراد و خصوصیات آنها در مدلهای حمل و نقلی و رفتارهای مربوط به سفر آنها نقش مهمی دارد و درنظر گرفتن افراد به صورت منفرد بدون لحاظ کردن نقش آنها در خانوار و تاثیرات سایر اعضای خانوار بر آنها از دقت و اعتبار مدلهای حمل و نقلی می کاهد. لذا در این مقاله دو مدل مجزا ساخته شد که در یکی از آنها فرد در قالب خانوار و در دیگری هر خانوار به عنوان واحد تصمیم گیرنده درنظر گرفته شده اند. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از پرسشگری خانوارهای واشنگتن بود . مدلها از نوع لوجیت چندجملهای ساخته شد که الگوی فعالیت روزانه افراد یک بار برای تشکیل زنجیره سفر افراد با استفاده از برنامه فعالیتهای خانوار و بار دیگر برای سفرهای اشتراکی خانوارها درنظر گرفته شد تا مطلوبیت گزینه های انتخابی ممکن برای هر فرد و خانوار محاسبه شده و با سایر گزینه ها مقایسه گردد. مدل تشکیل زنجیره سفر با هفت هدف فعالیت "کار، تحصیل، همراهی (اسکورت)، کار شخصی (کار آزاد و کارهای مجازی با گوشی و اینترنت)، خرید، وعده غذایی و اجتماعی/تفریحی" و با متغیرهایی در دسته بندی های "نوع افراد، گروه سنی، درآمد خانوار، ترکیبات خانواری، جنسیت/فرزند" و مدل دوم یعنی مدل سفرهای اشتراکی با سه نوع الگوی فعالیت "اجباری، غیراجباری و ماندن در خانه" و با درنظر گرفتن تعاملات اعضای خانوار در سه سطح "فردی، دو نفره و سه نفره" ساخته شده و در نهایت تاثیر متغیرها و مشخصه های فردی و خانواری در هر یک از این مدل-ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و ملاحظه گردید که در مدلها، هریک از این پارامترها به طرز قابل توجهی بر مطلوبیت ها و انتخاب های افراد و خانوارها تاثیرگذار هستند. یقینا این نوع نگرش تعاملی جدید در تعریف نقش خانوار، تاثیر قابل توجهی در واقعگرایانه بودن مدلها و در نتیجه پیشرفت و توسعه در مدلسازی و برنامهریزی حملونقل خواهد داشت.

  کلیدواژگان: الگوی روزانه افراد، برنامه فعالیت خانوار، زنجیره ی سفر، سفر اشتراکی، مطلوبیت
 • محمدحسین رضایی فر، حامد خانی سانیج* صفحات 25-40

  در کشور های در حال توسعه خطر وقوع تصادفات در جاده های کوهستانی به علت طرح هندسی پیچیده بیش از جاده های معمولی است. بنابراین سازگاری طرح هندسی با انتظارات رانندگان نقش مهمی در کاهش تصادفات در این مناطق خواهد داشت. در این پژوهش دو راه کوهستانی دو خطه دو طرفه از استان های یزد و کرمان به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و سازگاری طرح در آن ها با استفاده از داده های سرعت بدست آمده از گوشی های هوشمند رانندگان مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور مفهوم جدیدی تحت عنوان المان بحرانی معرفی شد. المان بحرانی در واقع المانی از مسیر است که نرخ انحناء آن نسبت به المان های مجاور آن بیشتر است. هر المان از مسیر مجموعه ای از قوس ها با نرخ انحنا تقریبا مشابه و مسیر های مستقیم کوتاه مابین آن ها است. میزان کارایی این مفهوم با دو روش مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. روش اول به کارگیری آزمون های فرض آماری و روش دوم بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن بین تصادفات تعیین شده به روش بیزین و یک شاخص رایج سنجش سازگاری بود. ارزیابی آزمون های آماری نشان داد که فرض صفر برای کلیه المان های بحرانی تعریف شده در این دو مسیر رد شد و فرضیه کاهش سرعت در مجاورت المان بحرانی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت بر اساس مفهوم ارایه شده و پروفیل سرعت عملکردی، مواردی جهت ارتقاء سازگاری طرح در جاده کوهستانی شرح داده شد.

  کلیدواژگان: المان بحرانی، جاده های کوهستانی، سازگاری طرح، سرعت
 • پریسا بازدار اردبیلی* صفحات 41-54

  با توجه به اهمیت گسترش شبکه ی حمل ونقل و نقش آن در اقتصاد، سرمایه گذاری در این بخش نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور دارد. یکی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل نرخ ارز می باشد. برای بررسی شوک های نرخ ارز در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، شوک های پیش بینی شده و شوک های پیش بینی نشده مثبت و منفی استخراج شده است. در ادامه در تصریح معادله سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل علاوه بر لحاظ این شوک ها، تاثیر متغیرهای دیگر نظیر ارزش افزوده بخش حمل ونقل و نرخ بهره موردبررسی قرارگرفته است. برای این منظور با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل و عوامل موثر بر آن طی سال های 99- 1370 مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج برآورد ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت نشان می-دهد که ارزش افزوده بخش حمل ونقل تاثیر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل دارد و نرخ بهره نیز تاثیر منفی بر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که شوک های پیش بینی شده نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل دارد. علاوه بر این شوک های مثبت پیش بینی نشده نرخ ارز نیز تاثیر منفی بر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل دارد و شوک های منفی نرخ ارز نیز تاثیر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل در بلندمدت دارد. همچنین نتایج آزمون عدم تقارن شوک های مثبت و منفی نرخ ارز نشان می دهد که نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل دارد.

  کلیدواژگان: نامتقارن، نرخ ارز، سرمایه گذاری، حمل ونقل، مدل ARDL، آزمون والد
 • علیرضا ماهپور*، مجتبی خدادادی، فریدون مقدسی نژاد صفحات 55-70
  حساسیت رطوبتی از جمله معایب روسازی نیمه گرم به شمار می رود که محققان در تحقیقات اخیر، برای رفع آن از افزودنی های مناسب از جمله مواد زاید استفاده می کنند. در این پژوهش نیز جهت کاهش مشکل مذکور، از مواد زاید دور ریختنی (گرانول لاستیکی) به همراه یک افزدنی نانو به نام تیتتانیوم دی اکسید (TiO2) استفاده شد تا دو جنبه زیست محیطی و عملکردی مخلوط آسفالتی نیمه گرم مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور نمونه هایی با 1، 3 و 5% وزنی از قیر 70/60 با نانو TiO2 اصلاح شده و فرآیند آن با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) کنترل گردید. همچنین مقادیر 0، 10 و %20 وزنی از مصالح سنگی ریزدانه سیلیسی (عبوری از الک 8 و مانده روی 50) با گرانول های لاستیکی به صورت ترکیبی با قیرهای خالص و اصلاح شده ساخته شدند. دمای تراکم و اختلاط قیرها با استفاده از آزمایش ویسکوزیته چرخشی (RV) در دو دمای 135 و 160 درجه ی سانتی گراد تعیین شد. جهت ارزیابی حساسیت رطوبتی نمونه ها، دو معیار نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم (TSR) و نسبت مدول برجهندگی (RMR) طی سیکل های مختلف ذوب-یخبندان محاسبه شدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزودن نانو TiO2 به قیر، به تنهایی باعث بهبود 16% مقاومت در برابر رطوبت شده اما استفاده از گرانول های لاستیکی موجب کاهش این مقاومت به میزان 4% می شود. طبق این نتایج، جهت بهبود کارایی مخلوط حاوی گرانول لاستیکی از منظر دو شاخص TSR و RMR، می-توان برای جبران مافات از افزودنی نانو TiO2 بهره گرفت. از این رو، در بهینه ترین حالت، جهت استفاده از10% گرانول های لاستیکی، 3% از این نانو مواد لازم است. با درنظر گرفتن این رویکرد، هم جنبه اقتصادی-زیست محیطی و هم جنبه عملکردی مخلوط آسفالتی نیمه گرم مطلوب خواهد بود.
  کلیدواژگان: مخلوط آسفالتی نیمه گرم، نانو مواد، گرانول لاستیکی، ویسکوزیته چرخشی، سیکل های ذوب-یخبندان
 • سید علی محسنی مطلق، امین میرزا بروجردیان* صفحات 71-84

  بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی ایران در سال1398 حدود17000 نفر در تصادفات رانندگی در ایران جان باخته اند، که از این میان حدود 3300 نفر متعلق به سرنشینان موتورسیکلت ها بوده است. همچنین تقاطعات در سرتاسر دنیا سهم عمده ای از تصادفات را شامل میشوند. بنابراین باتوجه به افزایش استفاده از موتورسیکلت ها در دنیا و ایمنی کمتر آنان نسبت به سایر وسایل نقلیه، بررسی تاثیر متغیرها و عوامل مختلف بر ایمنی موتورسیکلت سواران در تقاطعات حایز اهمیت است. در بین متغیرها، سرعت کاربران به دلیل رابطه مستقیم با شدت آسیب های ناشی از تصادفات اهمیت ویژه ای دارد. یکی از روش های ارزیابی وضعیت ایمنی کاربران راه، استفاده از شاخص های تداخل ترافیکی است. در این پژوهش که به روش تحلیل ویدیویی انجام شد، 304 تداخل بین وسایل نقلیه و موتورسیکلت ها در تقاطعات شهر قم بررسی شدند. سپس تلاش شد تا تاثیر سرعت حرکت کاربران راه در ایمنی موتورسیکلت سواران در تداخل با وسایل نقلیه در تقاطعات شهری، بر اساس شاخص های تداخلی TTC و PET با استفاده از تحلیل های ANOVA یکطرفه، بررسی شوند. به این منظور، شاخص های تداخلی در دو حالت بحرانی یا غیر بحرانی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سرعت وسایل نقلیه به شکل معناداری بر بحرانی شدن وضعیت یک تداخل موثر است به شکلی که سرعت وسایل نقلیه در حالات بحرانی شاخصهای TTC و PET به ترتیب 13 و 25 درصد نسبت به حالت غیربحرانی این شاخص ها بیشتر بودند، در حالی که سرعت موتورسیکلت ها تغییر معناداری در حالات بحرانی نشان نداد. این نشان میدهد که در بین سرعت انواع کاربران راه در تداخلات مورد بررسی، عامل اصلی قرارگرفتن یک تداخل در وضعیت بحرانی و درنتیجه تصادفات احتمالی بین وسایل نقلیه و موتورسیکلت ها در تقاطعات، افزایش سرعت وسایل نقلیه است. بنابرین اقدامات ایمنی مناسب جهت کاهش سرعت این وسایل در تقاطعات مانند سیستم های تطبیق هوشمند سرعت (ISA) یا اقدامات زیر ساختی مانند بکارگیری علایم بصری یا سرعت گیر ها اولویت دارد.

  کلیدواژگان: ایمنی ترافیک، سرعت کاربران راه، شاخص زمان پس از تخطی، شاخص زمان تا تصادف
 • بابک گلچین، محمد علیان، رامین مشک آبادی* صفحات 85-102
  امروزه در ساخت رویه های آسفالتی به دلیل افزایش شدید قیمت قیر و مشکلات زیست محیطی به موضوع بازیافت گرم توجه شده است. از نکته نظر فنی، الیاف مصالحی هستند که تعدادی از رفتارهای مخلوط های آسفالتی را بهبود می دهند. هدف این پژوهش، بررسی رفتار فنی مخلوط های آسفالتی گرم حاوی تراشه آسفالت در حضور الیاف پارافیبر به منظور تعیین مقدار مناسب این الیاف و تراشه آسفالتی درتهیه مخلوط های آسفالت گرم بازیافتی است. بدین منظور از یک رویکرد جدید برای طراحی آزمایش، تحلیل نتایج و انتخاب ترکیب مناسب آسفالتی استفاده شد. این رویکرد، از یک روش طراحی عاملی دو سطحی در محیط نرم افزار دیزاین اکسپرت بر اساس توابع مطلوبیت استفاده می کند. نتایج تهیه نمونه های آزمایشگاهی و تست آنها نشان داد که در مخلوط حاوی 50 درصد تراشه و 6 درصد قیر، افزایش الیاف از صفر به 2/0 درصد، مقدار استقامت مارشال را 4/17 درصد افزایش و مقدار روانی را 8/3 درصد کاهش می دهد. در همین مخلوط با مقدار قیر 4 درصد، با افزایش الیاف از صفر به 2/0 درصد، مقدار استقامت و روانی مارشال به ترتیب 8/1 و 5/21 افزایش پیدا می کند. بیشترین فضای خالی مربوط به مخلوط آسفالتی، حاوی 50 درصد تراشه، 4 درصد قیر و 2/0 درصد الیاف است. تحلیل نتایج نشان می دهد که ترکیب مناسب برای تولید مخلوط آسفالت بازیافتی با توجه به معیارهای طراحی در آیین نامه روسازی راه های آسفالتی ایران برای مصالح منتخب در این تحقیق، 6 درصد قیر، 50 درصد تراشه آسفالت و 2/0 درصد الیاف پارافیبر است.
  کلیدواژگان: بازیافت آسفالت، طراحی عاملی دو سطحی، الیاف پارافیبر، قیر، طراحی آزمایش
 • مجید گودرزی*، محمدعلی فیروزی، امید سعیدی صفحات 103-126

  در دهه پایانی قرن گذشته و در آستانه هزاره سوم و با تقویت گرایش به رویکردهای اجتماعی و طراحی شهری توسعه حمل ونقل همگانی محور به عنوان کامل ترین دیدگاه معرفی شده است اما بااین حال در بسیاری از کشورهای درحال توسعه سیستم حمل ونقل عمومی ناکارآمد است؛ که در این ناکارآمدی موانع متعددی دخالت دارند که یکی از این موانع، موانع سیاسی- مدیریتی است. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی و تحلیل موانع سیاسی- مدیریتی توسعه حمل ونقل عمومی در کلان شهر اهوازاست. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی- نظری و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات موردنیاز تحقیق از طریق روش اسنادی، کتابخانه ای، پیمایشی و مصاحبه با مردم و کارشناسان گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، 15 نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه های اجرایی و دانشگاهی است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و DEMATEL استفاده شده است و برای پهنه بندی موانع در سطح شهر از مدل کریجینگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که موانع سیاسی- مدیریتی توسعه حمل ونقل عمومی شهر اهواز به چهار دسته موانع سیاسی- مدیریتی سطح ملی (17 عامل)، سطح استانی (11 عامل)، سطح مدیریت شهری (22 عامل) و سطح مناطق هشتگانه شهرداری اهواز (5 عامل) تقسیم می شوند که در سطح ملی، برنامه ریزی متمرکز، در سطح استانی، ضعف فرهنگ سازمانی، در سطح مدیریت شهری، تاخیر بلندمدت در راه اندازی پروژه ها، مهم ترین موانع توسعه حمل ونقل عمومی هستند. همچنین پهنه بندی موانع سطح مناطق نشان می دهد که بیشترین پهنه های شهر اهواز در طیف های متعدد نامطلوبی است.

  کلیدواژگان: موانع سیاسی- مدیریتی، حمل ونقل عمومی، درون یابی، تحلیل شبکه، کلان شهر اهواز
 • داود پورویس*، امین خواجه دزفولی، سید عبدالله حسینی دهدشتی صفحات 127-148

  این تحقیق با ترکیب روش های اجزای محدود و نوار محدود با یکدیگر، روشی با هزینه محاسبات پایین به منظور تحلیل پل های طویل جعبه ای دارای دیافراگم داخلی ارایه داده است. در همین راستا و براساس تیوری تغییرشکل برشی مرتبه اول، دیافراگم های داخلی پل با کمک روش اجزای محدود و بدنه پل به کمک روش نوار محدود شبیه سازی شده اند. به منظور اعمال شرایط سازگاری تغییرمکانی در محل اتصال دیافراگم ها با بدنه پل از روش ضرایب لاگرانژ استفاده شده است. با سرهمبندی ماتریس های سختی پل و دیافراگم ها، ماتریس سختی کل سیستم محاسبه شده است. پس از محاسبه ماتریس سختی و بردار بار کل سیستم و با انجام یک تحلیل استاتیکی، جابجایی، دوران و نیروهای داخلی پل و دیافراگم تحت بار گسترده و متمرکز محاسبه شده اند. به منظور نشان دادن کارایی روش توسعه داده شده در این تحقیق، مقایسه ای میان نتایج بدست آمده از این روش با نتایج محاسبه شده توسط نرم افزار اجزای محدود آباکوس انجام شده است. مقایسه نتایج نشان داد که علارغم اینکه هزینه محاسبات روش توسعه داده شده در این تحقیق به مراتب پایین تر از مقدار متناظر آن در روش اجزای محدود است، اما اختلاف ناچیزی میان نتایج وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که وجود دیافراگم باعث افزایش مقاومت پیچشی پل و کاهش دوران پل تحت بارمتمرکز نامتقارن می گردد.

  کلیدواژگان: پل جعبه ای، دیافراگم انعطاف پذیر، روش نوار محدود، روش اجزای محدود، هزینه محاسبات
 • سجاد صولتی، رحیم علی عباسپور*، علیرضا چهرقان صفحات 149-170

    امروزه با گسترش شهرنشینی نیاز به حمل ونقل هوشمند به منظور تسهیل رفت و آمد شهروندان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. شناسایی و پیش بینی استفاده از حالات حمل ونقلی یکی از اساسی ترین پیش نیازها برای راه اندازی و استفاده از خدمات حمل ونقل هوشمند به شمار می آید. با پیشرفت فناوری های مکانی، ابزار و تلفن های هوشمند، اطلاعات زیادی با استفاده از سیستمهای تعیین موقعیت ماهواره ای (GNSS) توسط بسیاری از دستگاه ها تولید می شود. در این پژوهش، چهار ویژگی نقطه ای، 56 ویژگی سفر و سه ویژگی پیشرفته استخراج شده، چهار مدل کلاسه بندی GB، XGBoost، LightGBM و CatBoost زیر مجموعه روش تقویت کننده (Boostig) پس از انتخاب ویژگی ترکیبی به همراه سه مدل کلاسه بندی CNN، LSTM و ConvLSTM زیر مجموعه روش یادگیری عمیق پیاده سازی و بررسی شده تا بتوان حالات حمل ونقلی شامل: پیاده روی، استفاده از دوچرخه، استفاده از اتوبوس، استفاده از اتومبیل و استفاده از قطار را با استفاده از مجموعه داده های GeoLife پیش بینی کنند. نتایج نشان داد مدل LightGBM با کسب دقت بالاتر (49/95درصد) و پیچیدگی زمانی کمتر، بهترین مدل نسبت به مدل های دیگر است.

  کلیدواژگان: حمل ونقل هوشمند، حالت های حمل ونقل، خط سیر، یادگیری عمیق
 • محمودرضا کی منش، رسول ذبیحیان* صفحات 171-190

  افزایش سطح ایمنی در بخش حمل ونقل جاده های برون شهری، همواره یکی از مهمترین مباحث موردتوجه در سیستم حمل و نقل بوده است. در بین صنایع حمل ونقل کشوری، صنعت حمل ونقل برون شهری همواره دارای بیشترین آمار تلفات می باشد. با شناسایی شاخص های ایمنی و نقاط حادثه خیز برون شهری و افزایش سطح ایمنی آنان، می توان درصد خسارات و تلفات را در حد چشمگیری کاهش داد. تحقیقات برای مدلسازی شیوه عملکرد انسان منجربه ایجاد دو زمینه تحقیقاتی جدید، شبکه های عصبی و سیستم های فازی گردیده است. شبکه های عصبی، سیستم های دینامیکی هستند که با الگوبرداری از نحوه عملکرد سیستم عصبی و مغز انسان با پردازش بر روی داده های تجربی، دانش یا قانون نهفته در ورای داده ها را به ساختار شبکه منتقل می کنند و با تکیه بر قابلیت یادگیری و توانایی پردازش موازی قادر به حل مسایل پیچیده می باشند. سیستم های فازی بر پایه نحوه تصمیم گیری تقریبی انسان به مدل سازی کمیت ها به صورت کیفی و شهودی پرداخته و به این ترتیب در مواجهه با نامعینی ها تلاش می کنند. سادگی و قابلیت فهم این روش از مزایای آن محسوب می شود. سیستم های عصبی- فازی با ترکیب دو روش از قابلیت یادگیری و پردازش موازی شبکه های عصبی و استنتاج تقریبی فازی استفاده می کنند. در این پژوهش یک شبکه عصبی- فازی بازگشتی برای پیش بینی میزان تصادفات طراحی شده است سپس الگوریتم ژنتیک به منظور روشی نوین در آموزش این شبکه مطرح شده و به مقایسه آنها پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: تصادفات، عابر پیاده، پیش بینی، ارزیابی، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک
 • زهرا منصوری*، علی مروتی شریف آبادی، حبیب زارع احمدآبادی، سید محمود زنجیرچی صفحات 191-206

  عواملی که در آینده نگاری هر سیستم به کار می روند در هر کشور، جامعه، فرهنگ، سیاست و حتی در هر برهه از زمان متفاوت است. شناسایی و برنامه ریزی برای عوامل تاثیرگذار بر صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با شناسایی شاخص های تاثیرگذار، برنامه ریزان و سیاست گذاران تعیین می کنند کدام شاخص ها در اولویت قرار دارند. همچنین برای حرکت به سوی هدف اصلی سازمان ها، شناسایی این شاخص ها به سیاست گذاران و برنامه ریزان برای سرمایه گذاری و بهینه کردن مهمترین شاخص کمک می کند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل سیاسی موثر بر آینده سیستم حمل و نقل ریلی در بخش باری است. در این تحقیق، با کمک  مطالعات کتابخانه ای، میدانی و روش دلفی عوامل اولیه شناسایی شدند و از نرم افزار Micmac در تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده استفاده شده است. سه مرحله این تحقیق به دنبال ارایه مهم ترین عوامل سیاسی موثر بر آینده حمل و نقل ریلی در ایران بوده است. در مرحله اول، همه عوامل شناسایی شدند. در مرحله دوم، با استفاده از روش دلفی در سه دوره متوالی اتفاق نظر حاصل شد و در مرحله سوم، با استفاده از نرم افزار Micmac ده عامل خصوصی سازی، تغییرات دولت (سیاست های دولت ها)، عضویت در کنوانسیون های بین المللی، حمایت از سرمایه گذاران، ایجادشبکه مدیریت برای ساختار داخلی-بین المللی-قانونی- مالی. برای جابه جایی بار، هزینه احداث خطوط، اصل 44  قانون توسعه کشور، تعارض در فضای سیاسی و استراتژی و اهداف شرکت های حمل و نقلی به عنوان مهمترین عوامل پیشران برای آینده نگاری سیستم حمل و نقل باری ریلی شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: آینده نگاری، عوامل سیاسی، حمل و نقل ریلی باری، دلفی، نرم افزار میک مک
 • مهناز یداللهی*، زهرا بنی اسد، محمدجواد مرادیان صفحات 207-216
  مقدمه

  یکی از عوامل موفقیت در درمان، رساندن به موقع مصدوم به مرکز درمانی است. در این مطالعه به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر طول مدت زمان رسیدن مصدوم به بیمارستان پرداخته شده است.

  روش کار

  در این مطالعه ی مقطعی - تحلیلی پرونده های مصدومین سوانح ترافیکی مدیریت اورژانس شیراز در سال 1397 به صورت سرشماری بررسی شد. اطلاعات مصدومین سوانح ترافیکی مدیریت اورژانس با اطلاعات موجود در پرونده بستری در بیمارستان شهید رجایی ادغام شد. زمان های تماس، مکان و مکانیسم صدمه، سن، جنسیت، نواحی آسیب و شدت صدمه و سرنوشت مصدوم ثبت گردید. با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 14 تجزیه و تحلیل انجام شده و آزمون ها با خطای 05/0 مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت مقایسه میانگین در چند گروه از آزمون آنالیزواریانس یک طرفه و جهت مقایسه میانگین در دو گروه از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده شد.

  نتایج

  در این مطالعات اطلاعات 11047 بیمار بستری شده در بیمارستان ناشی از تصادفات ترافیکی مورد بررسی قرار گرفت. مردها 6/72 درصد از مصدومین را شامل می شدند. میانگین سنی مصدومین 6/33 سال بود. میانگین زمان رسیدن به بیمارستان در زنده ماندگان 7/53 و در متوفیان 48/51 دقیقه بوده است. میانگین زمان رسیدن به بیمارستان درمصدومین درون شهری 35/52 و مصدومین برون شهری 71/58 دقیقه محاسبه شد. بالاترین میانگین زمان رسیدن به بیمارستان مربوط به جنوب شرق شیراز بوده است. مکانیسم رخداد و مکان و زمان وقوع سانحه از ویژگی های تاثیر گذار بر زمان رسیدن به بیمارستان بودند.

  نتیجه گیری

  به حداقل رساندن زمان انتقال بیمار به بیمارستان با افزایش تعداد پایگاه های اورژانس، تجهیز خودرو های امدادی ،آموزش بیشتر به کادر درمانی اورژانس و افزایش واحدهای درمانی براساس پراکندگی مکانی وقوع حوادث ترافیکی امکان پذیر است. بنابراین تغییر رویکرد و توجه بیشتر به مسایل ترافیکی درون شهر و برون شهری شیراز احساس می شود.

  کلیدواژگان: سوانح ترافیکی، زمان رسیدن به بیمارستان، پیشگیری
 • سمیه صحرایی*، حسن فرازمند صفحات 217-230

  سرمایه نقش اساسی و تعیین کننده ای در فرآیند تولید تمامی بخش های اقتصادی دارد و کمبود آن نیز، یکی از مهم ترین محدودیت های موجود درراه رشد اقتصادی کشورها به شمار می رود. یکی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل، مالیات می باشد. بنابراین بررسی ارتباط بین روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بر جریان سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل در اقتصاد کشور اهمیت دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه به بررسی تاثیر روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بر جریان ورودی سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ایران طی سال های 98-1357 با بهره گیری از رهیافت خود رگرسیون کوانتیل پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که متغیر روحیه مالیاتی پایین تاثیر منفی بر جریان سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل داشته و این تاثیر در سطح خطای 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است و ضرایب برآوردی نشان می دهد که با افزایش یک درصد در روحیه مالیاتی پایین (با فرض ثابت بودن سایر عوامل)، جریان سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ایران بین 24/8 تا 12/6 درصد کاهش می یابد. همچنین متغیر فرار مالیاتی تاثیر منفی بر جریان سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ایران داشته و به لحاظ آماری در کوانتیل های 2 تا 6 معنادار است و ضرایب برآوردی نشان می دهد که با افزایش یک درصدی در متغیر فرار مالیاتی و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، جریان سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ایران بین 06/0 تا 12/0 درصد کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای صرفه جویی مالیاتی و ارزش افزوده بخش حمل ونقل بر جریان سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ایران مثبت و اثر متغیر نرخ بهره بر جریان سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ایران منفی و در کوانتیل های 1 تا 6 معنادار می باشد.

  کلیدواژگان: روحیه مالیاتی، فرار مالیاتی، سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل، رگرسیون کوانتیل
 • سام ابراهیم زاده حسن آبادی، مهدی یزدان پناه* صفحات 231-248

  استفاده از دوچرخه و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری یکی از ضروریات جوامع شهری و راهکاری مناسب برای غلبه بر مشکلات ترافیکی به خصوص در کلان شهرها است. فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه فرآیندی مشکل و زمان بر بوده و علاوه بر صرف هزینه های گوناگون جهت تشویق افراد به این شیوه سفر، نیازمند شناخت دقیق رفتار و عوامل روان شناختی زیربنایی در تمایل و یا عدم تمایل به این شیوه سفر است. باوجود طرح هایی متعدد برای دوچرخه سواری در تهران و سایر کلان شهرهای ایران و صرف هزینه برای این طرح ها، همچنان عدم استقبال از دوچرخه سواری در بین ساکنان این شهرها وجود دارد. درنتیجه، هدف از این تحقیق بررسی عوامل روان شناختی موثر بر تمایل به استفاده از دوچرخه در شهر تهران است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با تاکید بر پیمایش میدانی و تهیه و تکمیل پرسش نامه و درنهایت استفاده از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی است. در این مطالعه تاثیر متغیرهای سلامت جسمانی، ویژگی های شخصیتی، خودپنداره ، خوداثربخشی و سایر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی از قبیل سن، جنسیت، درآمد، تحصیلات بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از سهم قابل توجه متغیرهای روان شناختی بر قصد استفاده از دوچرخه است. متغیر ویژگی شخصیتی روان رنجوری بیشترین اثر منفی و متغیر روحیه ی مثبت به همراه خودپنداره ی روانی و خوداثربخشی بیشترین اثر مثبت را بر قصد استفاده از دوچرخه نشان دادند.

  کلیدواژگان: حداقل مربعات جزئی، خودپنداره، قصد دوچرخه سواری، ویژگی های شخصیتی، مدل معادلات ساختاری
 • حسن حسین زاده*، علیرضا حسنی، سینا آرمان، امیرسیاوش حجازی صفحات 249-262
  سازمان های مسیول ساخت و نگهداری راه ها معمولا از برخی معیارها برای واجد شرایط بودن مخلوط های آسفالتی قبل از استفاده در ساخت وساز استفاده می کنند. یکی از مهم ترین ویژگی هایی که در طرح اختلاط و کنترل کیفی آسفالت سنجیده می شود مقاومت مارشال آسفالت می باشد. این مطالعه استفاده از روش های یادگیری ماشین را برای پیش بینی مقاومت مارشال آسفالت را بررسی می کند. با توجه به زمان بر بودن و هزینه بر بودن فرایند تولید و کنترل کیفی آسفالت، استفاده از روش های نوین در این فرایند ضرورت دارد. در این پژوهش از دو الگوریتم نظارت شده ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی که از الگوریتم های یادگیری ماشین محسوب می شوند به منظور پیش بینی مقاومت مارشال آسفالت استفاده شد. برای این منظور، نتایج آزمایشات 2000 نمونه آسفالت کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری مشهد شامل دانه بندی مصالح، درصد شکستگی مصالح، درصد جذب قیر، وزن مخصوص قیر، وزن مخصوص حقیقی مصالح، درصد قیر مصرفی، نسبت درصد وزنی فیلر به قیر موثر و مقاومت مارشال آسفالت برای آموزش و ارزیابی مدل ها بکاررفته است. پس ساخت مدل و ارزیابی آن ها، مقدار R2 برای روش ماشین بردار پشتیبان برابر 5/87 و برای جنگل تصادفی 69/82 به دست آمده است. همچنین مقادیر MAPE، RMES و SDE برای SVM به ترتیب معادل 1073/3، 042/40 و 0208/0 و برای RF به ترتیب معادل 1641/3، 870/41 و 0211/0 محاسبه گشت. نتایج حاصله نشان دهنده کارآمدی مدل های استفاده شده در برابر روش های آزمایشگاهی برای پیش بینی مقاومت مارشال آسفالت است که روش SVM عملکرد مطلوب تری را نسبت به RF داراست. از روش های یادگیری ماشین می توان برای پیش بینی سایر پارامترهای طرح اختلاط آسفالت استفاده و زمان، هزینه و خطای انسانی آزمایشات را کاهش داد.
  کلیدواژگان: آسفالت، الگوریتم های یادگیری ماشین، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، مقاومت مارشال
 • فرشاد چایچی نصرتی، علی پایدار* صفحات 263-280
  ترویج استفاده از حمل ونقل عمومی به جای بهره گیری از خودرو شخصی، عملی ترین، موثرترین و کم هزینه ترین راه حل برای کاهش معضلات ترافیکی درون شهری در کشور است تشویق به استفاده شهروندان از وسایل حمل ونقل عمومی به جای استفاده از خودرو شخصی، مستلزم ایجاد امکانات و تسهیلات مختلفی برای مردم هنگام استفاده از این وسایل نقلیه است. عدم نگرش و توجه کافی به مسایل حمل ونقل و ترافیک در کشور به ویژه در سال های گذشته، هزینه ها و خسارت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی را بر جای گذاشته است که مهم ترین آن ها تهدیدهای منابع انرژی، مصرف بالای سوخت ازدیاد تصادفات فوتی و جرحی، آلودگی هوا، ترافیک و صدمات زیست محیطی است. بر اساس آمارهای انتشاریافته هر مسافر خودرو شخصی دوازده برابر مسافر اتوبوس سوخت مصرف کرده و پانزده ونیم برابر آلودگی تولید می کند. در این پژوهش هدف اصلی بررسی جهت انتخاب وسیله نقلیه توسط شهروندان در سفرهای درون شهری (کلان شهر تهران منطقه 6) می باشد. برای این منظور با استفاده از یک پرسشنامه به گردآوری اطلاعات و به مدل سازی پیش بینی مد سفر انتخاب شده توسط شهروندان با هدف های سفر مختلف پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که عموم شهروندان هدفشان از سفر، هدف کاری می باشد که اکثریت آنها وسیله نقلیه شخصی را به عنوان مد سفر انتخاب کرده اند. در ادامه برای مدل سازی انتخاب مد سفر توسط شهروندان از مدل رگرسیون لوجستیک برای هر هدف سفر (کاری، تفریحی، تحصیلی، خرید) و مدل شبکه عصبی استفاده شد. با مشاهده R square بدست آمده از مدل های لوجستیک و شبکه عصبی دریافت می شود که مدل شبکه عصبی مدل مناسبتری برای انتخاب مد سفر می باشد. در همین راستا از مدل شبکه عصبی برای پیش بینی انتخاب مد سفر استفاده شد. نتایج صحت سنجی در مدل شبکه عصبی نشان از نزدیکی مقدار پیش بینی به مقدار واقعی دارد.
  کلیدواژگان: مد سفر، حمل ونقل عمومی، رگرسیون لوجستیک، شبکه عصبی
 • علی غلامی* صفحات 281-296
  در چراغ های هماهنگ شده، ممکن است یک چراغ به دلیل زیاد بودن زمان عبورعابر پیاده، وجود چراغ اولویت دهی حمل و نقل همگانی، یا عبور وسایل نقلیه اضطراری، وارد ترنزیشن شود. در چنین شرایطی، چراغ سعی می کند هماهنگی مختل شده را با یکی از گزینه های ترنزیشن، به برنامه اصلی خود بازگرداند. چندین گزینه برای ترنزیشن وجود دارد، از جمله Dwell، Max Dwell، Add، Subtract و Short way. برای داشتن ابزار کمی جهت تجزیه و تحلیل گزینه های مختلف ترنزیشن، در این مطالعه مدل های ریاضی روش های ترنزیشن توسعه یافته است. از آ ن جایی که استفاده از این مدل ها برای متخصصین ترافیک ساده نیست، این مدل های ریاضی در نرم افزاری به نام TOD (Transition Options Delays) پیاده سازی شدند، که به صورت آزاد در دسترس علاقه مندان به استفاده از آن است. با استفاده از این نرم افزار، طراحان چراغ به سادگی پارامترهای متداول زمان بندی مانند طول چرخه، حجم وسیله نقلیه و عابر پیاده و زمان مورد نیاز عبور عابر پیاده را وارد می کنند سپس این نرم افزار براساس تاخیر کلی بهترین گزینه ترنزیشن را پیشنهاد می دهد. انتظار می رود که مدل ها و نرم افزار ساخاته شده از آ ن ها پیشنهادات بهتری برای چراغ های هماهنگ شده ارایه دهند.
  کلیدواژگان: روش های ترنزیشن، زمان بندی عبورعابر پیاده، وسایل نقلیه اضطراری، هماهنگ سازی چراغ
 • امیرحسین شمشیرگران، بابک ابراهیمیان* صفحات 297-326

  شمع های لوله ای فولادی به عنوان شالوده سازه های دریایی مانند پل ها، سکوهای استخراج مواد هیدروکربوری، توربین های بادی و المان های مهاری استفاده می شوند. با توجه به اهمیت و هزینه ساخت بسیار بالای این سازه ها، هرگونه ضعف و گسیختگی در شالوده های شمعی آن ها می تواند منجر به بروز خسارت های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی فاجعه بار گردد. از این رو، تحلیل دقیق، طراحی ایمن و تعیین مطمین ظرفیت باربری آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، ظرفیت باربری محوری فشاری 24 شمع طویل لوله ای فولادی کوبشی فراساحلی در رسوبات اغلب چسبنده منطقه خلیج فارس با استفاده از 10 روش مبتنی بر به کارگیری نتایج مستقیم آزمایش نفوذ مخروط (CPTو CPTu) و 5 روش مبتنی بر تحلیل استاتیکی تخمین زده می شوند. مقادیر ظرفیت باربری به دست آمده از این روش ها با داده های اندازه گیری شده متناظر حاصل از آزمون های تحلیل دینامیکی شمع مقایسه و اعتبارسنجی می شوند. سپس، عملکرد این روش ها از منظر دقت و کیفیت پیش بینی ظرفیت باربری به تفکیک جدار، نوک و کل بر اساس 12 معیار آماری تحلیل می شوند. در ادامه، به تخمین زمان محتمل گیرش خاک پیرامون شمع های فراساحلی کوبیده شده در منطقه خلیج فارس با استفاده از آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی و همچنین روابط تجربی موجود در ادبیات فنی پرداخته می شود. نتایج بررسی ها در این زمینه مشخص می نمایند که شمع های نصب شده در منطقه مورد مطالعه، پس از حدود 100 از کوبش اولیه بیش ترین رشد ظرفیت باربری را خواهند داشت و به ظرفیت باربری بیشینه یا بلندمدت خود می رسند.

  کلیدواژگان: شمع طویل دریایی، ظرفیت باربری، آزمون برجا، تحلیل آماری، اثر زمان، گیرش خاک، خلیج فارس
 • سجاد امیری دوماری* صفحات 327-342

   بلاها به دو گروه بلاهای حاصل دست انسان و بلاهای طبیعی دسته بندی می شوند. از اهداف اصلی مدیریت بحران و بلا کاهش خسارات وارده و حداقل سازی رنج و آزار شخصی و بهبود شرایط تا حد امکان می باشد. مقاله حاضر به بررسی برنامه ریزی تخلیه قبل از وقوع بلای سیل و طراحی مکانهای مطلوب پناهگاه جهت تخلیه سیل می پردازد. مسیله شامل رهبری (مقامات) است که تعیین کننده مکانهای پناهگاه برای حداقل سازی زمان تخلیه و چند پیرو (مهاجران) که قادر به انتخاب مقصد (پناهگاه) و مسیر منتهی به آن هستند، می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی برنامه ریزی تخلیه قبل از وقوع بلا برای سیل، مدل تخصیص مکان جهت اجرای طرح تخلیه سیل پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی بعنوان یک مسیله برنامه ریزی دو سطحی با استفاده از الگوریتم ژنتیک فرمول بندی می شود که مسیله سطح بالایی، انتخاب پناهگاه های با حداقل زمان تخلیه و مسیله سطح پایین ترکیبی از مسایل توزیع و انتساب (CDA) می باشد. به منظور حل مسیله برنامه دو سطحی، روش حل مسیله ای مبتنی بر GA طراحی شده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد برنامه ریزی یکی از مهم ترین ابزارهای مورد استفاده در مدیریت بحران و بلا می باشد. انتخاب مکان پناهگاه و اثرات ناشی از محدوده ظرفیت در طرح تخلیه از اهمیت ویژه ای بخوردار است و هرچقدر ظرفیت پناهگاه موجود بیشتر شود تعداد پناهگاه های انتخابی و زمان کلی تخلیه کاهش خواهد یافت. همچنین هرگونه افزایش در میزان اشغال شدن وسیله نقلیه منجر به کاهش کل زمان تخلیه خواهد شد.

  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی دو سطحی، طرح تخلیه، مدل تخصیص مکان
 • مهدی فسنقری*، محمد عصاریان صفحات 343-358

  نسل پنجم اینترنت (5G) در حال ظهوراست و هنوز به طور کامل پیاده سازی نشده است. اما، می توان انتظار داشت که اجرای برنامه های 5G مختلف، خدمات موجود را بهبود بخشد و خدمات جدید و نوآورانه تری را در سال های آینده ارایه دهد. یکی از اصلی ترین کاربردهای آن، استفاده در حمل ونقل هوشمند به منظور ایجاد ارتباط و انتقال اطلاعات میان خودرو به خودرو، خودرو به عابرپیاده ، خودرو به زیرساخت (جاده) و خودرو به شبکه است که مزایای بسیاری از جمله بهبود ایمنی و همچنین کاهش تراکم ترافیک، کاهش مصرف سوخت و اثرات زیست محیطی را ارایه می دهد.لذا اتصال خودرو به همه چیز با رویکرد 5G به عنوان یک حوزه ارتباطی جدید نیاز به توجه و تمرکز بیشتری دارد، چرا که برای دستیابی به ایمنی جاده ای مطمین و فعال کردن خدمات ارتباطی حیاتی، موارد استفاده ی متنوعی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، این مقاله با تاکید بر نسل پنجم اینترنت و با هدف شناسایی پروژه های حمل ونقل هوشمند مبتنی بر 5G به دنبال اولویت بندی این پروژه ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی می باشد. لذا پس از جمع آوری پرسشنامه های مربوطه و تحلیل داده ها سه پروژه اتصال داده های وسایل نقلیه عمومی به نرم افزارهای کاربران، اتصال پلیس، اورژانس و .. به اطلاعات خوردوها و اتصال وضعیت خودروها به چراغ راهنمایی و رانندگی در اولویت قرار گرفتند که لازم است مدیران در تصمیم گیری درمورد پروژه های حمل ونقل هوشمند به آنها توجه کنند.

  کلیدواژگان: حمل ونقل هوشمند، فناوری، نسل پنجم ارتباطات سیار بی سیم (5G)
 • حمید شیرمحمدی*، فرزاد رحیمی، فرهاد حدادی صفحات 359-378

  استفاده از سیستم دوچرخه به عنوان یکی از راهکارهای موثر توسعه سیستم حمل ونقل پایدار شهری و کاهش معضلات ترافیکی، و زیست محیطی است. بنابراین به منظور بهبود ترافیک شهری و توسعه این سیستم حمل ونقلی، هدف پژوهش حاضر، ابتدا شناسایی عوامل موثر بر انتخاب مسیر دوچرخه سواری و سپس اولویت بندی مسیرها در خیابان های کارون، قصرالدشت، دامپزشکی و جیحون در منطقه 10 تهران می باشد. در ابتدای پژوهش، عوامل موثر بر مسیر دوچرخه سواری با استفاده از روش پرسشنامه ای شناسایی می شوند و سپس روابط علت و معلولی با 20 نفر افراد خبره و 280 شهروند براساس روش های تصمیم گیری چندمعیاره نظیر تکنیک دلفی و روش دیمتل تعیین می گردد. به علاوه، از فرآیند تحلیل شبکه (ANP) و آزمون تی-تست برای اولویت بندی عوامل موثر در مسیر دوچرخه سواری و رتبه بندی مسیرهای پیشنهادی استفاده می شود. بنابراین بر اساس پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر، 5 معیار و 28 زیر معیار مرتبط به انتخاب مسیر دوچرخه سواری در مسیرهای موردمطالعه شناسایی شدند که پایایی و روایی پرسشنامه بر اساس این عوامل 9/0 به دست آمد و این عوامل بر اساس اهمیت و میانگین وزنی اولویت بندی شدند. نتایج حاصل از بررسی عوامل موثر بر انتخاب مسیر دوچرخه سواری در پژوهش حاضر براساس داده های پرسشنامه و استفاده از فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، دیمتل و تی-تست نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر انتخاب مسیرهای دوچرخه سواری به ترتیب عوامل ایمنی، زیست محیطی، ترافیکی، انسانی و سایر عوامل می باشند. همچنین خیابان قصرالدشت با بیشترین مقدار میانگین موثر به عنوان رتبه اول در انتخاب مسیر برای دوچرخه سواری در جهت بهبود ترافیک شهری می باشد و به ترتیب خیابان های دامپزشکی، کارون و جیحون در رتبه های بعدی برای انتخاب مسیر دوچرخه سواری بر اساس عوامل موثر قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: مسیر دوچرخه سواری، عوامل موثر، ترافیک شهری، روش تصمیم گیری چندمعیاره، روش دیمتل
 • سیامک گل نرگسی*، حمید فرهاد، آسیه ثنایی زاهد صفحات 379-398

  امروزه نیاز به ارتباطات بین شهری جهت توسعه ی صنعت، تبادلات و سفرها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. برای داشتن راه های دارای کیفیت، با توجه به هزینه های بالای احداث و جلوگیری از هزینه های زیاد تعمیر و نگهداری دوره ای؛ می بایست توجه بیشتری به فازها و مراحل مختلف راه سازی گردد. به این منظور، علاوه بر شناسایی عوامل مخرب در جاده ها، برای داشتن برنامه های مدیریتی دقیق، می بایست این عوامل به ترتیب اولویت و میزان تاثیر در خرابی راه، مشخص گردند. تا کنون نیز مطالعاتی در این زمینه انجام گردیده است اما عموما تنها یکی از مراحل مانند اجرای آسفالت و یا تعمیر و نگهداری مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق تمام ابعاد راه سازی (در 6 بعد) از فاز مطالعات تا تعمیر و نگهداری و کلیه ی مواردی که از جهات مختلف سبب آسیب به جاده ها می شوند مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این مهم، نظرات خبرگان در دو حیطه ی کارفرما و پیمانکار، در خصوص مواردی که سبب خرابی در جاده ها می شود؛ لیست شده و به کمک کارشناسان خبره در حیطه های مذکور؛ به عوامل خرابی با توجه به شدت اثری که در خرابی دارند، مطابق تحلیل سلسله مراتبی عددی بین 1 تا 9 اختصاص داده شده است. بدین ترتیب پژوهشگران در مطالعه ی موردی برخی از راه های خراسان رضوی و خراسان جنوبی علاوه بر مشخص کردن اولویت ابعاد مختلف موثر در راه سازی، کلیه ی موارد جزء در هر قسمت را نیز اولویت بندی نمودند. همچنین نگرش افراد خبره در دو حیطه ی کارفرما و پیمانکار از لحاظ نزدیکی دیدگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که فاز مطالعات از دید کارفرما و مرحله ی زیراساس و اساس از دید پیمانکار از درجه ی اهمیت بیشتری نسبت به سایر مراحل برخوردار می باشد که برآیند دو دیدگاه در حیطه های کارفرما و پیمانکار اهمیت بیشتر مرحله ی زیراساس و اساس را به نسبت تمامی مراحل؛ مبرهن می نماید.

  کلیدواژگان: آسیب های بتن آسفالتی، تحلیل سلسله مراتبی، مدیریت روسازی
 • محمدعلی صندیدزاده*، محمدرضا داودی صفحات 399-418

  از مهم ترین بخش های ایمنی هر شبکه ریلی درکشور های مختلف سیستم ترمزگیری است. کلیه مراحل به کارگیری ترمز در سیستم های مدرن با کمک سیستمی به نام ATP صورت می گیرد. این سیستم از واحدهای مختلفی تشکیل شده است. یکی از مهم ترین بخش ها، واحد دیجیتال ورودی- خروجی حیاتی جهت کنترل و به کارگیری ترمز است که VDX نامیده می شود. ما ابتدا سیستم حفاظت خودکار قطار ساخت شرکت بمباردیه مورداستفاده در مترو تهران را تحلیل می کنیم. ازآنجایی که واحد VDX در این سیستم کنترل ترمز و درب های سمت راست و چپ قطار را بر عهده دارد، لذا پس از بررسی این واحد، طرحی ارایه شده که تمامی نکات ایمنی و قابلیت اعتماد در آن رعایت شده است. همچنین این طرح شامل دو پردازنده، 4 مدار رابط ترمز، 2 مدار رابط کنترل کننده درب های راست و چپ، 6 رله، 6 درایور، 3 سنسور جریان، فیدبک فشار لوله های سیستم ترمزی و به ازای هر درب 1 سوییچ است. ابتدا وضعیت سوییچ های درب های سمت راست و چپ بررسی می شوند، اگر درب ها بسته باشد ترمزها آزاد و اگر درب ها باز باشند، ترمزها درگیر می شوند. همچنین هرچند میلی ثانیه یک بار وضعیت درب ها چک می شود و باز شدن درب ها را به عنوان یک خطا تلقی می کند. سیستم دارای دو واحد پردازنده کنترلی، یک واحد تشخیص خطا، مدارات رابط ترمز و رابط درب های سمت راست و چپ است. این واحد بر اساس سیگنال های High-Low رسیده از طرف پردازنده های کنترلی بر پردازنده ها، بر اساس سیگنال های ارسالی سنسورها بر درایورها، رابط ترمز و رله ها و بر اساس جریان سوییچ ها بر درب های راست و چپ نظارت می کند.

  کلیدواژگان: ترمز، VDX، کنترل درب های راست و چپ، مدار رابط ترمز، تشخیص و ردیابی خطا
 • رضوان باباگلی* صفحات 419-442
  بهبود مصالح آسفالتی جهت توسعه عملکرد کلی قیرها و مخلوط های آسفالتی، کانون تحقیقات متعددی بوده است که در چند دهه گذشته انجام شده است. استفاده از ضایعات پلاستیکی در اصلاح آسفالت یکی از اقدامات انجام شده در این راستا می باشد. استفاده از مواد زاید در ساخت روسازی نه تنها خواص آسفالت را بهبود می بخشد، بلکه باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه مصالح روسازی می شود و به رفع مشکلات دفع این گونه مواد زاید کمک می کند که تا آنجا که می توانند باعث آلودگی آب، خاک و هوا شوند، خطرناک هستند. لذا در این تحقیق، اثر افزودنی های آسفالت نیمه گرم، نانورس و ضایعات پلی پروپیلن بر خصوصیات عملکردی قیر و مخلوط های آسفالتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در تحقیق حاضر، نانورس (3٪ وزن قیر)، ضایعات پلی پروپیلن (1٪، 2٪ و 3٪ وزن قیر) و 2 افزودنی نیمه گرم (2٪ Sasobit و همچنین 0.3٪ Zycotherm) برای اصلاح قیر خالص (85/100) استفاده شد. چندین آزمایش ریولوژیکی قیر و آزمایش عملکردی مخلوط انجام شد. نتایج آزمون رفتار ریولوژیکی قیر نشان داد که افزودن افزودنی های ترکیبی منجر به افزایش رفتار دمای بالا ​​قیر می شود. آزمایش پایداری ذخیره سازی قیر نیز نشان داد که با استفاده از نانورس، پایداری ذخیره سازی قیرهای حاوی پلی پروپیلن بهبود می یابد. مقاومت شیارشدگی قیرها با افزودن نانورس و پلی پروپیلن  افزایش می یابد. علاوه بر این، نانورس و افزودنی نیمه گرم می تواند رفتار خستگی قیرهای اصلاح شده با پلی پروپیلن را افزایش دهد. نتایج آزمایش نمونه نشان داد که استفاده از پلی پروپیلن، افزودنی های نیمه گرم و نانورس خصوصیات عملکردی قیر و مخلوط های آسفالتی را بهبود می دهد.
  کلیدواژگان: قیر، نانورس، مخلوط آسفالتی، رئولوژی قیر، ضایعات پلی پروپیلن
 • حامین چوبدار، امین فرج اللهی، علیرضا عاملی* صفحات 443-456
  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر ذرات نانو سیلیس بر ویژگی های قیرهای اصلاح شده پلیمری انجام شد. در این مطالعه، قیر پایه 85/100 با پلیمر پلی پروپیلن و ذرات نانوسیلیس در درصد 0 تا 4 درصد اصلاح شد. هر دو ذرات نانو سیلیس و پلیمر پلی پروپیلن به وزن قیر کل اضافه شدند. آزمایش های عملکرد آسفالت تست خستگی خمش چهار نقطه ای، استحکام کششی غیرمستقیم، مدول سختی کششی غیرمستقیم و آزمایش های ریزش قیر برای ارزیابی اثر ذرات نانوسیلیس انجام می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ذرات نانوسیلیس خواص خستگی قیرهای اصلاح شده پلی پروپیلن را بهبود می بخشد. این نشان می دهد که ذرات نانوسیلیس تاثیر قابل توجهی بر بهبود ویژگی های عملکردی قیرهای اصلاح شده پلیمری دارند. همچنین، نتایج نشان می دهد که پلی پروپیلن پلیمری گرما نرم با ذرات نانو سیلیس زمانی که به عنوان اصلاح کننده قیر استفاده می شود، عملکرد و دوام مخلوط های آسفالتی را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: ترک خوردگی خستگی، پلی پروپیلن، مدول سختی، آسفالت اصلاح شده
 • محسن عموزاده عمرانی*، رضوان باباگلی صفحات 467-488
  هدف از تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی تاثیرات نانو کربنات کلسیم بر خصوصیات مکانیکی قیر و مخلوط آسفالتی می باشد. برنامه آزمایشگاهی این تحقیق شامل استفاده از دو درصد افزودنی نانو کربنات کلسیم (3%، 5 % وزنی قیر) برای اصلاح قیر خالص می باشد. آزمایش های مختلفی از جمله: درجه نفوذ، نقطه نرمی، کشش پذیری، MSCR1، LAS2، مقاومت کششی غیر مستقیم، مدول برجهندگی و خستگی و خزش دینامیکی انجام شد. آزمایش خستگی براساس تست تیر خمشی چهار نقطه ای با سطح کرنش ثابت در سه سطح 600، 800 و 1000 میکرو کرنش با بارگذاری سینوسی انجام شد. عمر خستگی نمونه ها براساس کاهش پنجاه درصدی در مدول سختی اولیه ارزیابی شد. نتایج نشان داد افزودن نانو کربنات کلسیم سبب افزایش نقطه نرمی و کاهش درجه نفوذ و خاصیت انگمی گردیده. همچنین نتایج شیارشدگی قیر نشان داد افزودن نانو کربنات کلسیم سبب افزایش عمر خستگی نمونه ها گردیده است. با توجه به نتایج ، عمر خستگی مخلوط های آسفالتی ساخته شده با قیر اصلاح شده با نانو کربنات کلسیم بیشتر از مخلوط های آسفالتی معمولی می باشد. همچنین، بنتونیت منجر به افزایش نسبی مقاومت کششی غیر مستقیم و مدول سختی مخلوط های آسفالتی گردید.
  کلیدواژگان: نانو کربنات کلسیم، عمر خستگی، آزمایش تیر خمشی چهار نقطه ای، نانو مواد، خزش دینامیکی
 • آذین چیت سازان صفحات 489-499

  استفاده از سنگدانه شیشه ای در مخلوط آسفالت، روشی موثر در مقابله با آلودگی زیست محیطی است. در این پژوهش، به جای قیر معمولی، از قیر اپوکسی استفاده شد. آزمایشات برای بررسی تاثیر سنگدانه شیشه ای بر عملکرد مخلوط آسفالت-اپوکسی نسبت به آسفالت با ماده نرم کننده کوپلیمر استایرن-بوتادیین-استایرن 1 (SBS) انجام شد. نتایج نشان داد که برای دو نوع مخلوط آسفالت، درصد بهینه افزودنی، فضای خالی و چگالی با افزایش درصد سنگدانه شیشه ای کاهش می یابد. مقاومت مارشال، مقاومت مارشال اشباع، نسبت استحکام کششی، مقاومت به شیارشدگی و ویژگی های دمای پایین مخلوط آسفالت-اپوکسی تحت تاثیر کمی درصد سنگدانه شیشه ای قرار می گیرند و مقادیرآنها با آسفالت SBS-اصلاح شده متفاوت است. علاوه بر این، مخلوط آسفالت-اپوکسی با سنگدانه شیشه ای دارای ویژگی های خوبی در زمینه مقاومت به سایش است. بنابراین، در مخلوط آسفالت-اپوکسی، درصد بالای سنگدانه شیشه ای می تواند بدون نیاز به ماده ضد عریان شدگی و با کاهش آلودگی زیست محیطی به عملکرد برتری دست یابد

  کلیدواژگان: قیر اپوکسی، مخلوط آسفالتی، سنگدانه شیشه ای، تست آزمایشگاهی
|
 • Shahriar Afandizadeh *, Houria Ahmadi, Hamid Mirzahossein Pages 1-24

   The activity plans of individuals and their characteristics play an important role in transportation models and realated travel behaviors. Therefore, considering people individually without taking into account their role in the household and the effects of other household members on them reduces the accuracy and validity of transportation models. Therefore, in this paper, two separate models were developed, in one of which the individual was in the form of a household, and in the other, each household was considered as a decision-making unit. The data used in this paper was from a Washington household survey. The models were the multinomial logit in which the daily activity patterns of individuals were once considered to form a trip chain of individuals using the household activity plans and again for shared trips of households to calculate the utility of possible choice options for each individual and household and compare them with other options. The trip chain formation model was built with seven activity objectives of "work, education, companionship (escort), personal work (self-employment and virtual work with phone and internet), shopping, food, and social/recreational" and variables in categories of "type of individuals, age group, household income, household composition, gender/child," and the shared trip model was built with three types of activity patterns of "work, education, companionship (escort), personal work (self-employment and virtual work with phone and internet), This kind of behavior in the home and with other people will definitely have a big effect on how realistic the models are and, as a result, on progress and growth in the transportation planning.

  Keywords: Daily Pattern of Individuals, Household Activity Plan, Trip chain, Shared Travel, Utility
 • Mohammadhossein Rezaeifar, Hamed Khani Sanij * Pages 25-40

  In developing countries, the crash risk on mountainous rural highways is higher than on non-mountainous rural highways due to their complex geometric design. Thus, the consistency of geometric characteristics with drivers’ behavior plays a remarkable role in reducing crashes in these areas. In this study, two substandard mountainous rural highways of Iran were selected to measure local design consistency based on continuous speed data collected by smartphone technology. The idea of employing critical elements was introduced to evaluate local design consistency. The critical element is an individual element with a higher CCR (curvature change rate) value compared to the CCR values of their adjacent elements. An individual element was defined as a curve or a group of curves with similar CCR values, and short tangents between each two curves. The efficiency of this concept was evaluated base on statistical hypothesis test and determining spearman rank coefficient between a popular design consistency indictor and expected rural highway crashes. The null hypothesis was rejected for all of the critical elements and it was confirmed that drivers reduce their speed when they face the critical element. Finally, several concepts related to design consistency on mountainous rural highways were elaborated according to operating speed profiles.

  Keywords: Critical element, mountainous rural highways, design consistency, Speed
 • Parisa Bazdar Ardebil * Pages 41-54

  Considering the importance of expanding the transportation network and its role in the economy, investment in this sector plays an important role in the growth and prosperity of the country's economy. One of the factors influencing investment in the transportation sector is the exchange rate. To investigate the exchange rate shocks, initially, using Hodrick-Prescott filter, predicted shocks and unexpected positive and negative shocks have been extracted. Further, in specifying the investment equation in the transportation sector, in addition to these shocks, the effect of other variables such as the added value of the transportation sector and the interest rate have been examined. For this purpose, using the auto-regressive distributed lag method (ARDL) as well as the error correction model (ECM), the long-term and short-term relationship between investment in the transportation sector and the factors affecting it during the years 1370-1999 has been evaluated. The results of estimating the short-term and long-term coefficients show that the added value of the transportation sector has a positive effect on the investment in the transportation sector, and the interest rate has a negative effect on the investment in the transportation sector. Also, the results show that the expected exchange rate shocks in the short and long term have a positive effect on investment in the transportation sector. In addition, unexpected positive exchange rate shocks also have a negative effect on investment in the transportation sector, and negative exchange rate shocks also have a positive effect on investment in the transportation sector in the long term.  Also, the results of the asymmetry test of positive and negative exchange rate shocks show that the exchange rate has asymmetric effects on investment in the transportation sector.

  Keywords: Asymmetric, Exchange rate, Investment, Transportation, ARDL model, Wald Test
 • Alireza Mahpour *, Mojtaba Khodadadi, Fereydoon Moghadas Nejadd Pages 55-70
  Moisture damage is one of the disadvantages of warm mix asphalt. Recently, researchers use appropriate additives such as waste materials to address this issue. This study aims to overcome the moisture sensitivity of warm-mix asphalt (WMA) using additives such as nanomaterials as well as waste rubber granules. Bitumen (60/70) with a total weight of 1, 3, and 5% of Nano-TiO2 as well as 0, 10, and 20% of rubber granules by total weight of granite aggregate. The mixing and compaction temperature of bitumens were determined using a rotational viscosity test (RV). The optimal bitumen percentage was determined using the Marshall method. The results showed that the Nano-TiO2 has a small effect on this value, but the use of rubber granules has changed this percentage. To assess the moisture susceptibility of mixtures, indirect tensile strength test and resilient modulus test were used, and two criteria of indirect tensile strength ratio (TSR) and resilient modulus ratio (RMR) were calculated to compare the performance of the mixtures through the different freeze-thaw cycles. The results of experiments show that the addition of Nano-TiO2 to bitumen alone improves moisture resistance, but the use of rubber granules reduces this resistance. According to the results of this study, to improve the efficiency of the mixture containing rubber granules from the perspective of the TSR index, Nano-TiO2 should be used. For this purpose, the minimum required percentage of Nano-TiO2, to replace 10% of rubber granules, is 3%. From the RMR index point of view, all mixtures modified with Nano-TiO2, as well as the design containing 10% rubber granules, will pass the limit of Iranian regulation and will be acceptable in terms of moisture susceptibility.
  Keywords: Warm-mix asphalt, Nano-material, rubber granules, rotational viscosity test, different freeze-thaw cycles
 • Seyed Ali Mohseni Motlagh, Amin Mirza Boroujerdian * Pages 71-84

  According to the statistics of the Iranian Legal Medicine Organization in 2019, about 17,000 people died in driving accidents in Iran, which about 3,300 of them were motorcycles' passengers. Also, intersections all over the world include a major share of accidents. Therefore, due to the increase in the use of motorcycles in the world and their low safety level, It is important to study the impact of various variables on safety of motorcyles at intrsections. Among the variables, the movement speed is particularly important due to its direct relationship with the severity of injuries caused by accidents. In this study, which was conducted by video analysis method, A total of 304 conflicts between vehicles and motorcycles were investigated at intersections in Qom. Then, using one-way ANOVA analysis, an attempt was made to evaluate the effect of road users' movement speed on the safety of motorcyclists in conflict with vehicles at urban intersections, based on TTC and PET conflict indicators. For this purpose, Conflict indicators were investigated in two critical and non-critical states. As a result the value of vehicle's speed has a significant effect on making a conflict critical, so that it was 13 and 25 percent higher than the similar values in the non-critical states of TTC and PET indicators, respectively. while the amount of motorcycles speed did not show significant change in critical situations. It means that in conflicts between vehicles and motorcycles at intersections, among the different road users' speed, the main factor that makes a conflict critical and results in accidents, is the increase in the vehicles' speed not the motorcycles' speed. Therefore, proper safety measures to reduce the speed of these vehicles at intersections such as the use of intelligent speed adaptation systems or infrastructure measures such as visual signs or speed bumps are priorities.

  Keywords: speed of road users, traffic safety, post encroachment time indicator, time to collision indicator
 • Babak Golchin, Mohammad Aliyan, Ramin Meshkabadi * Pages 85-102
  Today, due to the rapid increase in the bitumen price and environmental problems, the hot mix recycling is taken into consideration in the construction of asphalt pavements. From a technical point of view, fibers are materials that improve a number of behaviors of asphalt mixtures. The aim of this research is to investigate the technical properties of reclaimed asphalt pavement (RAP) in the presence of para-fibers in order to achieve a suitable combination of these parameters. For this purpose, a new approach was utilized to design the experiment, analyze the results and choose the appropriate asphalt mixture. This approach uses a two-level factorial design in the Design Expert software environment based on desirability functions. The results showed that in the mixture containing 50% RAP and 6% bitumen, increasing the fibers from zero to 0.2% increases the Marshall strength value by 17.4% and decreases the Marshal flow value by 3.8%. In the same mixture with 4% bitumen, with the increase of fibers from zero to 0.2%, Marshall's strength and flow increase by 1.8 and 21.5, respectively. The most air voids are related to the mixtures, containing 50% RAP, 4% bitumen and 0.2% fibers. The results for selected materials showed that the suitable combination for the production of reclaimed asphalt mixtures according to the design criteria in Iran Highway Asphalt Paving Code is 6% bitumen, 50% RAP and 0.2% para-fiber.
  Keywords: Reclaimed Asphalt Pavement, 2-level factorial design, Para-fibre, Bitumen, experiment design
 • Majid Goodarzi *, MohamadAli Ferozi, Omid Saeidi Pages 103-126

  By strengthening social attitudes and urban design in the last decade of the 20th century, i.e. at the eve of the third millennium, public transport development has been introduced as the most comprehensive view, though the inefficient public transport system is ineffective in many developing countries. Many factors are involved in such inefficiency, one of which is political-management factor. The present study is to investigate and analyze the political-management barriers to public transport development in Ahvaz metropolis. The study employs applied-theoretical and descriptive-analytical research methods as well as survey data collection research technique. The research data was collected through documentary, library, survey techniques and interviewing with people and experts. The statistical population of this study consisted of 15 experts and experts in executive and academic fields. ANP and DEMATEL Multivariate decision making techniques were used for data analysis and Kriging formula was employed for zoning barriers. The results show that the political-management barriers to public transport development in Ahvaz are divided into four categories: political-management barriers at national level (17 factors), provincial level (11 factors), urban management level (22 factors), and level of eight districts of Municipality of Ahvaz (5 factors). At the national level, centralized planning; at the provincial level, the weakness of organizational culture; at the level of urban management, long-term delays in launching projects are the main barriers to public transport development. Zoning barriers in the area also indicates that most of Ahvaz's areas are in undesirable range..

  Keywords: political-management barriers, public transport, Interpolation, Network analysis, Ahvaz Metropolis
 • Davood Poorveis *, Amin Khajehdezfuly, Seyed Abdollah Hosseini Dehdashti Pages 127-148

  This paper presents a low-cost combined finite element/finite strip method to simulate and analysis of long span box bridge with internal diaphragm. In this regard, the finite element method was used to simulate the bridge and the diaphragms were modeled using finite element method. The displacement-strain relationships were derived based on the first shear deformation theory. The Lagrange multiplication factors were used to apply the displacement boundary condition on the connection between the diaphragm and the bridge. The bridge was subjected to two types of loading (concentrate and distributed loads). The stiffness matrix and load vector of the diaphragms were computed on the global coordinate system. The stiffness matrix and load vector of the bridge was obtained in local coordinate system. The stiffness matrix and load vector of the bridge were transferred into the global coordinate system using the transformation matrix. The responses of the bridge and diaphragm (such as deflection, internal forces and stresses) were computed using the static analysis. The bridge response obtained from the method developed in this study was compared with that obtained from ABAQUS software (a fully finite element model of the bridge and diaphragm) in order to prove the validity of the results computed by the approach developed in this paper. The comparison shows that although a negligible difference is seen between the results obtained from the ABAQUS and the proposed method, the computational cost of the ABAUQS model is significantly greater than that of the method developed in this study. The effects of loading type, number of elements, bridge cross section and diaphragm on the bridge response were investigated. The results show that the diaphragm increases the bridge torsional resistance. Moreover, when an asymmetric point load was applied to the bridge, the bridge rotation was significantly decreased using the diaphragm.

  Keywords: box girder bridge, flexible diaphragm, Finite element method, Finite strip Method, computational cost
 • Sajad Sowlati, Rahim Ali Abbaspour *, Alireza Chehreghan Pages 149-170

    with the expansion of urbanization, the need for intelligent transportation to facilitate the movement of citizens has received more attention than before. Identifying and predicting the use of transportation modes is one of the most basic prerequisites for setting up and using intelligent transportation services. With the advancement of location technologies, agents, and smartphones, a lot of information is generated by many devices using Global Navigation Satellite Systems (GNSS). In this study, 4 Point features and 59 travel features and advanced features were extracted, four classification models GB, XGBoost, LightGBM and CatBoost subset of Boosting method after hybrid feature selecting with 3 classification models CNN, LSTM, and ConvLSTM subset of Deep Learning method Implemented and analyzed to predict transportation modes including walking, using bicycles, using buses, using cars, and using trains usage the GeoLife dataset. Finally, the LightGBM model predicted transportation modes with higher accuracy (95.49%) and less time complexity than other models.

  Keywords: intelligent transportation system (ITS), Transportation modes, Trajectory Data, Deep Learning
 • MahmoudReza Keymanesh, Rasoul Zabihian * Pages 171-190

  Increasing the level of safety in the road transport sector has always been one of the most important issues in the transportation system. In the national transport industry, the outsourcing industry always has the highest casualties. By identifying the safety indicators and the points of the extra-urban accident and increasing their level of safety, the percentage of losses and losses can be greatly reduced. Research for modeling human performance has led to the creation of two new research fields, neural networks and fuzzy systems. Neural networks are dynamic systems that, by simulating the functioning of the nervous system and the human brain by processing on experimental data, transfer knowledge or law beyond the data to the network structure, and relying on the ability to learn and ability parallel processing is capable of solving complex problems. Fuzzy systems, based on the approximate human decision-making process, are quantitatively and intuitively modeled quantitative, and thus they are trying to deal with uncertainties. The simplicity and comprehensiveness of this method are its advantages. Neuro-fuzzy systems combine two methods of parallel learning and processing of neural networks and approximate fuzzy inference. In this research, a neuro-fuzzy recurrence network is designed to predict the number of accidents. Then, the genetic algorithm is proposed for a new method in the training of this network and compared to them.

  Keywords: Accidents, Pedestrians, evaluation, Neural Networks, Genetic Algorithms
 • Zahra Mansouri *, Ali Morovati Sharifabadi, Habib Zare Ahmadabadi, Seyed Mahmoud Zanjirchi Pages 191-206

  The factors used in the foresight of any system vary from country to country, society, culture, politics and even time. Identifying and planning for influential factors in any industry is of particular importance. By identifying influential indicators, planners and policymakers determine which indicators are prioritized. Also, to move towards the main goal of organizations, identifying these indicators will help policymakers and planners to invest and optimize the most important indicators.The main purpose of this study is to identify the political factors affecting the future of the rail transport system in the freight sector. In this research, the identification of political factors of the rail transportation system in the freight sector has been done using a combination of library, field and Delphi studies and Micmac software has been used in the analysis. The three stages of this research have sought to present the most important political factors affecting the future of rail transportation in Iran. In the first step, all factors were identified. In the second stage, using the Delphi method, a consensus was reached in three consecutive periods, and in the third stage, using Micmac software, eleven factors in three categories were presented as the most important drivers for the future of the rail freight transportation system.
  .

  Keywords: Foresight, freight railway, Delphi, MICMAC
 • Mahnaz Yadollahi *, Zahra Baniasad, Mohammadjavad Moradian Pages 207-216

  One of the success factors in treatment is timely delivery of the injured to the treatment center. The aim of this study was to investigate the effect of different factors on the response time to traffic jams. In this cross-sectional-analytical study, the cases of traffic accidents injured by Fars emergency management were censored. Identify the injured and his case was merged with the admissions record of Shahid Rajaie Hospital. Early diagnosis and external causes were recorded in accordance with the International Standard Classification of Diseases. Using STATA software version 14, the analysis was performed and the tests were evaluated with a 0.05 error. One-way analysis of variance was used to compare the means in several groups and t-test of two independent samples was used to compare the means in the two groups. In these studies, 11047 patients admitted to the hospital due to traffic accidents were investigated. Men accounted for 72.6% of the injured. The average age of injuries was 33.6 years. The average response time in the survivors was 53.7 and in the deceased 51.48. The average response time for in-city injuries was 52.35 and the extra-urban injuries were 58.71. The highest average response time was in southeastern Shiraz. The mechanism of occurrence and the location and time of the accident occurred as a feature that significantly affected the time of arrival at the hospital. Minimizing the time of patient's transfer to the hospital is possible by increasing the number of emergency bases, equipping relief vehicles, providing more training to emergency medical staff and increasing the number of hospitals based on the spatial dispersion of traffic accidents which requires more attention to traffic problems inside and outside the city of Shiraz.

  Keywords: Traffic Accidents, response times, Prevention
 • Somayeh Sahraei *, Hasan Farazmand Pages 217-230

  Capital, as an important factor in production patterns, has a fundamental and decisive role in the production process of all economic sectors, and its lack is considered one of the most important restrictions on the economic growth of countries. One of the factors affecting investment in the transportation sector is tax. Therefore, it is important to investigate the relationship between tax morale and tax evasion on the flow of investment in the transportation sector in the country's economy. Considering the importance of the topic, in this study, the effect of tax spirit and tax evasion on the inflow of investment in Iran's transportation sector during the years 1357-98 has been investigated using the quintile regression approach. The results show that the low tax morale variable has a negative effect on the investment flow in the transportation sector and this effect is statistically significant at the 5% error level, and the estimated coefficients show that with a one percent increase in the low tax morale (with a constant assumption) presence of other factors), the investment flow in Iran's transportation sector will decrease between 8.24 and 6.12 percent. Also, the tax evasion variable has a negative effect on the investment flow in Iran's transportation sector and is statistically significant in the 2nd to 6th quintiles, and the estimated coefficients show that with a one percent increase in the tax evasion variable and assuming other factors are constant, The investment flow in Iran's transportation sector decreases between 0.06 and 0.12 percent. Also, the results show that the effect of the variables of tax savings and added value of the transport sector on the investment flow in Iran's transport sector is positive and the effect of the interest rate variable on the investment flow in the transport sector of Iran is negative and significant in quintiles 1 to 6..

  Keywords: tax morale, Tax Evasion, investment in transportation, quantitative regression
 • Sam Ebrahimzadeh, Mahdi Yazdanpanah * Pages 231-248

  Promoting cycling and promoting cycling culture is one of the necessities of urban communities and a suitable solution to overcome traffic problems, especially in metropolitan areas. Cultivating the use of bicycles is a difficult and time-consuming process and in addition to spending various expenses to encourage people to travel this way, it requires accurate knowledge of behaviour and underlying psychological factors in the willingness or unwillingness to travel. Despite numerous plans for cycling in Tehran and other metropolitan areas of Iran and spending money on these plans, there is no tendency to cycling among the residents of these cities. As a result, this study aimed to investigate the factors affecting the tendency to use bicycles in Tehran. The research method in this research is descriptive-analytical by preparing and completing a questionnaire and finally using a structural equation model based on partial least squares. In this study, the effect of physical health, personality traits, self-concepts, self-efficacy, and other socio-economic variables such as age, gender, income, and education were investigated. The results indicate a significant contribution of psychological variables to the intention to use a bicycle. The neurotic personality trait variable had the most negative effect and the positive mood variable along with psychological self-concept and self-efficacy showed the most positive effect on the intention to use the bicycle.

  Keywords: Bicycle use intention, personality traits, Partial Least Squares, self-concept, Structural Equation Model
 • Hassan Hosseinzadeh *, Alireza Hasani, Sina Arman, Amir Siavash Hejazi Pages 249-262
  Road construction and maintenance organizations usually use certain criteria to qualify asphalt mixtures before use in construction. One of the most important features that is measured in the asphalt mixing and quality control plan is the Marshall asphalt stability. This study examines the use of machine learning techniques to predict Marshall asphalt stability. Due to the time-consuming and costly process of asphalt production and quality control, it is necessary to use new methods in this process. In this research, two supervised support vector machine and random forest algorithms, which are machine learning algorithms, were used to predict the marshal asphalt stability. For this purpose, the test results of 2000 asphalt samples including Granulation of aggregate, Fracture percentage, bitumen adsorption, bitumen specific gravity, actual specific gravity of materials, bitumen consumption percentage, dust to effective binder ratio and Marshall asphalt stability for training and evaluation Models were used. After modeling and evaluation, the value of R2 is 87.5 for the support vector machine method and 82.69 for the random forest. Also, MAPE, RMES and SDE values for SVM were 3.1073, 40.042 and 0.0208, respectively, and for RF were 3.1641, 41.870 and 0.0211, respectively. The results show the efficiency of the models used against laboratory methods for predicting marshal asphalt stability, which SVM method has a better performance than RF. Machine learning methods can be used to predict other parameters of the asphalt mixing plan and reduce the time, cost and human error of the tests.
  Keywords: Asphalt, Machine Learning, Random forest, Support Vector Machine, Marshal Stability
 • Farshad Chaichi Nosrati, Ali Paydar * Pages 263-280
  Promoting the use of public transport instead of using private vehicles is the most practical, effective, and least cost-effective way to reduce intra-city traffic problems in a country. Encouraging citizens to use public transport instead of private vehicles requires the various facilities for people when using these vehicles. Lack of sufficient attention to transport and traffic problems in recent years has led to huge social, economic, and environmental costs, the most important of which are risks to energy resources, high fuel consumption, increased fatalities and injuries, air pollution, traffic, and environmental damage. According to published statistics, every passenger in a private vehicle consumes twelve times as much fuel as a passenger in a bus and produces fifteen and a half times as much pollution. This study aims to investigate the vehicles selected by citizens in intra-city travels in District 6 of Tehran. Hence, using a questionnaire, we have focused on gathering information and modeling the travel model selected by citizens with various travel purposes. The results show that the purpose in travel for majority of the citizens is business, most of which have chosen private vehicles as travel mode. Then, for modeling the travel mode selected by citizens, the logistic regression model for each travel purpose (business, leisure, education, shopping) and the neural network model were used. By observing the R square derived from logistic and neural network models, it is found that the neural network model is a more appropriate model for selecting the travel mode. In this regard, the neural network model was used to forecast the travel mode selection. The validation results in the neural network model show the proximity of the prediction value to the actual value.
  Keywords: Travel Mode, public transport, logistic regression, Neural Network
 • Ali Gholami * Pages 281-296
  At coordinated signals, a signal may go to transition due to oversized pedestrian timing, transit signal priority (TSP), or emergency vehicles. In these situations, a signal tries to bring back disrupted coordination to its original plan by a transition option. There are several options for transitions, including Dwell, Max Dwell, Add, Subtract, and Short way. To have a quantitative tool to analyze different transition options, mathematical models of transition methods were developed. Then the mathematical models of transition options were implemented into software called TOD (Transition Options’ Delays), which is an open-source program available for anyone who is interested in using it. With this software, practitioners simply input the common timing parameters such as cycle length, vehicle and pedestrian volume, and required pedestrian timing. The software will then give a recommendation based on the overall delay. The mathematical models and the related TOD software are expected to provide improved recommendations when dealing with pedestrian crossings at coordinated signal systems.
  Keywords: Pedestrian Timing Accommodation, emergency vehicle, Signal Coordination, transition methods
 • AmirHossein Shamshirgaran, Babak Ebrahimian * Pages 297-326

  Steel pipe piles are used as the foundation of marine structures such as bridges, hydrocarbon extraction platforms, wind turbines and anchoring elements. Due to the importance and high construction cost of these structures, any weakness and failure in their pile foundations can lead to catastrophic economic, environmental and social damages. Therefore, accurate analysis, safe design and reliable determination of their bearing capacities are of particular importance. In this study, the compressive axial bearing capacity of 24 long offshore driven steel pipe piles in the cohesive sediments of the Persian Gulf is estimated using 10 methods based on direct results of cone penetration test (CPT and CPTu) and 5 methods based on static analysis. The bearing capacity values obtained from these methods are compared and validated with the corresponding measured data attianed from the pile dynamic analysis tests. Then, the performance of these methods are analyzed in terms of accuracy and quality of predicting shaft, tip and total bearing capacities based on 12 statistical criteria. Subsequently, the probable time of soil set-up around the offshore piles in the Persian Gulf is estimated using laboratory and field tests as well as the emprical relationships available in the technical literature. It is shown that the piles installed in the considered area will have the highest growth of bearing capacity after about 100 days from the initial driving and reach their maximum or long-term bearing capacities.

  Keywords: Long offshore pile, compressive bearing capacity, time effect, soil set-up, Persian Gulf
 • Sajjad Amiri Doumari * Pages 327-342

  Disasters are classified into two groups: man-made disasters and natural disasters. One of the main goals of crisis management is to reduce the damage and minimize personal suffering and improve the situation as much as possible. This study examines the evacuation planning before a flood occurs and the design of suitable shelter locations for flood evacuation. The issue involves the leadership (authorities) determining the locations of the shelter to minimize evacuation time and a few followers (migrants) who are able to choose the destination (shelter) and the route leading to it. In this study, in order to investigate the evacuation planning before the flood disaster, a location allocation model for the implementation of the flood evacuation plan is proposed. The proposed model is formulated as a two-tier programming problem using a genetic algorithm. The high-level problem is the selection of shelters with minimum evacuation time and the low-level problem is a combination of distribution and allocation (CDA) problems. In order to solve the two-level program problem, GA-based problem solving method is designed. The results showed that planning is one of the most important tools used in crisis and disaster management. The choice of shelter location and the effects of capacity range on the evacuation plan have the particular importance. As the capacity of the existing shelter increases, the number of selected shelters and the total evacuation time will decrease. Also, any increase in the occupancy rate of the vehicle will lead to a reduction in the total unloading time.

  Keywords: Genetic Algorithm, Two-level Planning, Evacuation Plan, Location Allocation Model
 • Mehdi Fasanghari *, Mohammad Asarian Pages 343-358

  The fifth-generation wireless mobile communications (5G) is emerging and has not yet been fully implemented. However, the implementation of various 5G applications can be expected to improve existing services and provide new and more innovative services in the coming years. One of its primary uses is in intelligent transportation to establish communication and information transfer between Vehicle-to-Vehicle (V2V), Vehicle-to-Infrastructure (V2I), Vehicle-to-Pedestrian (V2P), and Vehicle-to-Network (V2N), which has many benefits such as improving safety and reducing traffic congestion. It also provides fuel consumption and environmental impact. Therefore, connecting the Vehicle to everything (V2X) with the 5G approach as a new communication field needs more attention and focus. To achieve safe road safety and activate vital communication services, it has a variety of uses that should be considered. Therefore, this article, emphasizing the 5G and identifying 5G-based intelligent transportation projects, aims to prioritize these projects using the analysis hierarchical process (AHP). Therefore, after collecting the relevant questionnaires and analyzing the data, the three projects of connecting public vehicle data to user software, connecting police, emergency, etc., to vehicle information, and connecting vehicle status to traffic lights were prioritized. Managers need to pay attention to them when deciding on intelligent transportation projects.

  Keywords: fifth-generation wireless mobile communications (5G), intelligent transportation system (ITS), technology
 • Hamid Shirmohammadi *, Farzad Rahimi, Farhad Hadadi Pages 359-378

  The use of bicycle is one of the effective ways to develop sustainable urban transportation system and reduce traffic and environmental problems. Therefore, in order to eliminate traffic issues and develop this kind of transportation system, the present study is firstly aimed to identify effective factors on the selection of the bicycle route in Karun, Qasr Al-Dasht, Dampezeshki and Jeyhun streets in the district 10 of Tehran city and secondly the streets are prioritized based on the criteria and subcriteria for the bicycle route. For achieving the purposes, firstly, factors contributed to the improvement of urban traffic quality using a questionnaire survey based on 20 experts and 280 citizens are investigated. Secondly, criteria and sub-criteria related to bicycle route factors are examined based on multi-criteria decision making (MCDM) methods including Delphi technique and cause-effect relationships by decision making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) method. In addition, analytic network process (ANP) and T-test are applied for prioritizing effective factors and studied streets in order to place bicycle routes. Therefore, according to the questionnaire survey, 5 criteria and 28 sub-criteria related to the selection of the bicycle routes were found and the reliability of the questionnaire survey was obtained 0.9. Furthermore, the relative importance and weighting average values for criteria and subcriteria were obtained. Finally, the results of the present study for prioritizing effective factors using the questionnaire survey, DEMATEL, ANP and T-test methods indicated that the most important factors are prioritized as safety, environmental, traffic, human and other factors. Moreover, Qasr Al-Dasht street with the highest score is selected as the first ranked street for the selection of bicycle route to improve urban traffic quality and Dampezeshki, Karun and Jeyhun streets are ranked in the next ranks for the bicycle route, respectively.

  Keywords: Bicycle route, Effective Factors, Urban Traffic Quality, Multi-Criteria Decision Making Methods
 • Siamak Golnargesi *, Hamid Farhad, Asieh Sanaei Zahed Pages 379-398

  Nowadays, the need for intercity transmission has become increasingly important to develop industry, exchanges, and travels. So, further attention should be considered to the different phases of road construction projects to avoid high maintenance expenditures. To achieve this goal, destructive factors should be determined in order of priority and their impact rate on the road failure to implement accurate management plans. Some studies have been performed so far; however, just one of the parameters such as asphalt implementation or maintenance, has been generally examined. In this research, all aspects of road construction (in 6 themes) from the study to maintenance phases have been investigated. To do so, the expert's opinions in two cases of employer and contractor are listed. Then, a quantity of 1 to 9 of the failure factors due to the severity of their effect on it, are assigned according to the hierarchical analysis. In this study, all of the detailed items in each case have been prioritized on the some roads of Razavi and South Khorasan provinces. The attitudes of experts in the two areas of employer and contractor were also examined in terms of idea proximity. The results revealed that the studies phase from the employer’s viewpoint and the subbase and base phase from the contractor's viewpoint seem to be more important than others. Also, the resultant from the employer and contractor viewpoint indicates the greater importance of the subbase and base phase compared to other parameters.

  Keywords: pavement management, Analytic Hierarchy Process, Asphalt concrete distresses
 • MohammadAli Sandidzadeh *, MohammadReza Davoodi Pages 399-418

  One of the most important parts of the safety of each rail network is the fleet cruise control system. All break application processes are carried out in today's modern systems with the help of a system called ATP. This system consists of several units. One of the most important parts of this system is vital digital input and output unit for brake control, which is called VDX. We analyze the automatic train protection system of the made by the Bombardier Company, which is used in the Tehran Metros. Since the VDX unit in this system is responsible for controlling the emergency brakes and the right and left train doors, after examining the unit in this system, a design is presented that, while simplicity all safety and reliability    considerations are observed. as well as the proposed design consists of two processors, four brakes, two controllers for the right and left doors, six relays, six drivers, three flow sensors, a pressure pipe for the brake system and a switch for each door. In addition, the proposed design consists of two processors; four break control circuits, two door controllers, six relays, six drivers, three current sensors, a pressure Cylinder pipe for the brake system, and one switch for each door. Initially, the status of the switches on the right and left doors is checked if the doors are closed, the brakes are released, and if the doors are open, the brakes are engaged. The door status is checked once several milliseconds and opening the doors are considered as an error. The designed system has two units, which act as processor and controller, a fault detection unit, brake interface circuits, and right and left door interface circuits. Fault detection and troubleshooting are performed alternatively within milliseconds. This unit monitors the processors based on high/low signals received from controllers of them. This system monitors the drivers, brake interface & relays via some dedicated sensors as well. Current of the switches help monitoring left and right sides door.

  Keywords: brake, VDX, brake interface circuit, left, right control, fault detection
 • Rezvan Babagoli * Pages 419-442
  The improvement of asphalt materials to develop the overall performance of bitumen and asphalt mixtures has been the focus of several researches that have been carried out in the past few decades. Using plastic waste in asphalt modification is one of the measures taken in this direction. The use of waste materials in the construction of pavements not only improves the properties of asphalt, but also significantly saves the cost of pavement materials and helps to solve the problems of disposing of such waste materials that can cause water pollution. Become soil and air, they are dangerous. Therefore, in this research, the effect of semi-heated asphalt additives, nanoclay and polypropylene waste on the performance characteristics of bitumen and asphalt mixtures was evaluated. In the present research, nanoclay (3% bitumen weight), polypropylene waste (1%, 2% and 3% bitumen weight) and 2 semi-heated additives (2% Sasobit and also 0.3% Zycotherm) were used to modify pure bitumen (85/100). ) used. Several bitumen rheological tests and mixture performance tests were conducted. The results of the bitumen rheological behavior test showed that the addition of composite additives leads to an increase in the high temperature behavior of bitumen. Bitumen storage stability test also showed that using nanoclay improves the storage stability of polypropylene-containing bitumen. The rutting resistance of bitumen increases with the addition of nanoclay and polypropylene. In addition, nanoclay and semi-heated additive can increase the fatigue behavior of polypropylene modified bitumen. The results of the sample test showed that the use of polypropylene, semi-warm additives and nanoclay improves the performance characteristics of bitumen and asphalt mixtures.
  Keywords: Bitumen, Nanoclay, Asphalt mix, Bitumen Rheology, Waste Polypropylene
 • Hamin Chobdar, Amin Farajollahi, Alireza Ameli * Pages 443-456
  The goal of the current investigation was to determine how nanosilica particles affected the performance parameters of asphalt binders treated with polymers. In this investigation, nanosilica particles and polypropylene polymer were added at concentrations ranging from 0% to 4% to regulate 80/100 binder. By weight, polypropylene polymer and nanosilica particles were added to the total bitumen content. To assess the impact of nanosilica particles, asphalt performance tests such as the flexural four point beam fatigue test, indirect tensile strength, indirect tensile stiffness modulus, and draindown tests are carried out. The study's findings demonstrate that adding nanosilica particles to a modified polypropylene polymer binder increases its resistance to fatigue. This suggests that the performance characteristics of binders modified with polymers are significantly improved by nanosilica particles. The outcome also shows that bitumen modifiers made of thermoplastic polymer polypropylene and nanosilica particles enhance the functionality and longevity of asphalt mixes.
  Keywords: Polypropylene Fatigue Cracking Stiffness Modulus Modified Asphalt Draindown
 • Mohsen Amouzadeh Omrani *, Rezvan Babagoli Pages 467-488
  The purpose of this research is to investigate and evaluate the effects of calcium nanocarbonate on the mechanical properties of bitumen and asphalt mixture. The laboratory program of this research includes the use of two percent calcium nanocarbonate additives (3%, 5% by weight of bitumen) to modify pure bitumen. Various tests including: penetration degree, softening point, stretchability, MSCR1, LAS2, indirect tensile strength, buckling modulus and dynamic fatigue and creep were performed. Fatigue test was performed based on four-point bending beam test with constant strain level in three levels of 600, 800 and 1000 microstrain with sinusoidal loading. The fatigue life of the samples was evaluated based on a fifty percent decrease in the initial hardness modulus. The results showed that the addition of calcium nanocarbonate increased the softening point and decreased the degree of penetration and stigmatization. Also, the bitumen rutting results showed that the addition of nano calcium carbonate increased the fatigue life of the samples. According to the results, the fatigue life of asphalt mixtures made with bitumen modified with calcium nanocarbonate is more than normal asphalt mixtures. Also, bentonite led to a relative increase in indirect tensile strength and hardness modulus of asphalt mixtures.
  Keywords: Calcium Nanocarbonate, Fatigue life, Four-Point Bending Beam Test, Nanomaterials, Dynamic Creep
 • Azin Chitsazan Pages 489-499

  Using glass aggregate in asphalt mixture is an effective way to deal with environmental pollution. In this research, epoxy asphalt was used instead of normal asphalt. Experiments were conducted to investigate the effect of glass aggregate on the performance of asphalt-epoxy mixture compared to asphalt with styrene-butadiene-styrene copolymer softener 1 (SBS). The results showed that for two types of asphalt mixtures, the optimal percentage of additive, void space and density decrease with the increase of glass aggregate content. Marshall stability, Marshall water absorption stability, tensile strength ratio, flexural strength and low temperature properties of asphalt-epoxy mixture are slightly affected by glass aggregate content and are different from SBS-modified asphalt. In addition, the asphalt-epoxy mixture with glass aggregate has good characteristics in terms of wear resistance and light reflection. Therefore, in the asphalt-epoxy mixture, the high content of glass aggregate can achieve superior performance without the need for anti-adhesion agent and with the reduction of environmental pollution.

  Keywords: Epoxy Bitumen, Asphalt Mixture, Glass Aggregate, Laboratory Test