فهرست مطالب

 • پیاپی 44 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید نقی موسوی* صفحات 7-26

  در سپهر سیاست و در مطالعات سیاسی بحث از دشمن و دشمنی و نفی و اثبات آن مباحث دنباله ‎داری را درپی‎ دارد. در برخی دیدگاه ‎ها از تطهیر دشمن و تیوریزه کردن تسلیم و نفی مقاومت در مقابل دشمن سخن گفته ‎می‎شود و تلاش می‎شود برنامه درسی در تربیت سیاسی حاوی معرفی دشمن و دشمنی وی نباشد. نوشتار حاضر از افق فلسفه برنامه درسی و براساس روش‎ تحقیق اجتهادی درصدد است به این سوال پاسخ دهد که «حکم دشمن‎شناسی در تربیت (آموزش دشمن) و میزان مطلوبیت درج دشمن‎شناسی در برنامه درسی از منظر فقه تربیتی چیست؟» برای این منظور، هشت دلیل قرآنی و حدیثی اقامه شد و به صورت اجتهادی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که دشمن شناسی در تربیت (آموزش دشمن) از باب وقایه، امربه معروف، دعوت و نیز از باب وظایف حکومت اسلامی و نیز از باب إعداد قوا و آمادگی برای جهاد و دفاع و تحریض بر آن واجب است.

  کلیدواژگان: تربیت اسلامی، جهاد، نظریه مقاومت، فقه تربیت سیاسی، آموزش سیاسی
 • سیده زهرا موسوی*، محمدجواد فلاح، سید علی حسینی زاده صفحات 27-46

  رویکرد جدید تربیت دوجنسیتی شکل جدیدی از نقش جنسیتی را تعریف می‎کند که خصوصیات و ویژگی‎های زنانه و مردانه را برای هر دوجنس به صورت یکسان و برابر می‎خواهد. یکی از مهم‎ترین مبانی که در این رویکرد بر آن تاکید می‎شود تساوی است. مبنای اخلاق اسلامی در مواجهه با جنسیت زنانه و مردانه توجه به تفاوت‎ها و نقش ‎ها متناسب با ویژگی‎ های تکوینی زنانه و مردانه است. این پژوهش که از نوع تحقیقات کتابخانه‎ ای است با روش توصیفی−تحلیلی، با رویکرداخلاق اسلامی مبتنی برمنابع اسلامی همچنین منابع مرتبط با مسیله از جمله متون روانشناسی، جامعه‎ شناسی و مطالعات زنان مبنای تساوی درتربیت دوجنسیتی را مورد ارزیابی و نقد قرار می‎دهد. یافته ‎های پژوهش حاکی از آن است که اخلاق اسلامی زن و مرد را با توجه به اشتراکات از نظر ازرشی برابر می‎داند ولی با توجه به تفاوت‎ها و استعدادها و توانایی‎ هایی تکوینی هرکدام −به ‎عنوان حق طبیعی− دارای وظایف خاصی می‎داند که توجه و رعایت آن باعث دستیابی به سعادت فرد و جامعه می‎شود. اخلاق اسلامی چنین تشابه مبتنی بر همسانی تکوینی زن ومرد درخلقت را نمی‎پذیرد.

  کلیدواژگان: تربیت دوجنسیتی، مبانی تربیت، تساوی زن و مرد، نقد تربیتی، اخلاق اسلامی
 • خدابخش احمدی* صفحات 47-69

  در زمان بروز بحران، صبر و تحمل موجب سلامت روانی می‎شود. نداشتن بی‎تابی و جزع به اندازه‎ای در «صبر» اهمیت دارد که در برخی موارد صبر به ‎عنوان مهار مستمر نفس از بی‎تابی و پرهیز از جزع تعریف شده است. عدم‎کنترل بی‎تابی عوارض متعدد جسمی و روانی به‎ دنبال دارد. بر این ‎اساس در مقاله حاضر بی‎تابی در شرایط بحرانی و روش‎های کنترل آن مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق از نوع کیفی (تحلیلی) است که به روش مروری انجام شد که ترکیبی از روش مرور سیستماتیک، تحلیل محتوا و مرور ادبیات است. جامعه آماری منابع نظریه ‎ها، دیدگاه ‎ها و پژوهش‎ های انجام شده در زمینه موضوع بود که با واژه‎های کلیدی: بی‎تابی، بی‎قراری، جزع، فزع، بی‎صبری، ناآرامی مورد جستجو قرار گرفتند. عمده منابع مورد استفاده، کتب در حوزه منابع اسلامی و مقالات علمی مربوط به این موضوع بود. همچنین و به‎ ویژه از قرآن، احادیث و روایات استفاده شد. نتایج تحقیق در قالب ماهیت بی‎تابی، علل بی‎تابی، انواع بی‎تابی، نشانه‎ ها و نمودهای بی‎تابی، کارکرد بی‎تابی، آسیب‎ها و پیامدهای بی‎تابی، شیوه ‎های بازداری از بی‎تابی و پیامدهای بازداری آورده شده است. شیوه‎ های بازداری از بی‎تابی در چهار بخش: پذیرش، تسکین ‎بخشی، حمایت و مبادرت به عمل آمده است. بنابراین می‎توان گفت که بی‎تابی در بحران موجب آسیب، و کنترل آن موجب افزایش خودآگاهی، خودکنترلی و رشد عقل می‎شود. براین‎اساس یادگیری روش ‎ها و مهارت‎های کنترل آن بخشی از فرایند صبر و رشد پس از ضربه است.

  کلیدواژگان: بحران، بی‎تابی، خودکنترلی، صبر، سلامت روان، سبک زندگی اسلامی
 • زهرا فتحی*، محمد مزیدی، سعید بهشتی، رحمت الله مرزوقی، شهرزاد شاه سنی صفحات 71-88

  تربیت مدنی به‎ عنوان یکی از کارکردهای مهم تعلیم و تربیت شناخته می‎شود، که لزوم آموزش و فراگیری آن مستلزم وجود الگوی تربیت مدنی است. یکی از نظریه‎ های مهم در رابطه با تربیت مدنی مربوط به فارابی که فیلسوف ایرانی−اسلامی است. هدف پژوهش حاضر کاوش الگوی تربیت مدنی از دیدگاه فارابی می‎باشد. رویکرد پژوهش مطالعه کیفی و روش تحلیل محتوا است. کلیه منابع ترجمه شده ی دست اول و دوم مربوط به فارابی که با استفاده از روش نمونه‎ گیری هدفمند و تکنیک در دسترس انتخاب شده بودند، مورد کاوش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شد. یافته‎ های حاصل از تحلیل مضمون در قالب 50 مقوله، 34 مضمون پایه، 7 مضمون سازمان‎ دهنده و 4 مضمون فراگیر سازماندهی شد. نتایج پژوهش حاکی از این امر بود که بایستی موضوع تربیت مدنی و ابعاد آن که متناسب با فرهنگ و ارزش‎های جامعه است را وارد سیستم آموزشی نمود. همچنین این پژوهش به معرفی برخی روش‎های تعلیم مدنی فعال و مشارکتی و نحوه کاربرد آنها از دیدگاه فارابی پرداخته است.

  کلیدواژگان: تربیت، تربیت مدنی، فارابی
 • شهرام رامشت، میثم صداقت زاده* صفحات 89-104

  فرایند تکامل انسان و سیر شکوفایی استعدادهای او، حرکتی است که از یک جهت روبه سوی باطن و حقیقت هستی دارد و از جهت دیگر حقایق کسب شده را در ظاهر عالم آشکار می‎سازد. این پژوهش با هدف تبیین چرخه ظاهر و باطن در تربیت براساس اندیشه شهید مطهری صورت پذیرفته است. برای این منظور تمامی آثار مکتوب شهیدمطهری با روش تحلیلی توصیفی بدون نمونه‎ گیری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‎ های پژوهش حاکی از آن است که در اندیشه شهید مطهری نسبت‎ های «باطن؛ حقیقت ظاهر»، «ظاهر؛ نماد باطن» و «ظاهر؛ وسیله باطن» میان ظاهر و باطن برقرار است. ایشان فرایند تربیت را به یک معنا چرخه‎ای میان ظهورات عملی متربی و باطن وی دانسته و از طرفی تربیت صحیح را حرکت به سمت باطن و از پوسته به مغر عنوان می‎کنند. لذا وظیفه مربیان در این نگاه، آشنایی کامل با این چرخه و تصمیم گیری برای اصلاح متربیان براساس آن است. چراکه برای رسیدن به باطن متربی راهی جز ظهورات باطن او در عمل وجود ندارد. همچنین مربی می‎تواند از این چرخه با تکرار عمل ظاهری صحیح و دریافت بازخورد آن، برای تثبیت و تقویت ملکات متربی استفاده کند.

  کلیدواژگان: ظاهر، باطن، تربیت، شهید مطهری
 • کریم خان محمدی*، حدیثه اسفندیار، ملیحه اصغری صفحات 105-131

  نقش مهدهای کودک در اجتماعی شدن و رشد کودکان، بر هیچ‎کس پوشیده نیست. در ایران اغلب این مراکز تربیتی و آموزشی براساس الگوی غربی جدایی مادر و کودک طراحی شده و با فرهنگ اصیل ایرانی، اسلامی همخوانی ندارد. مهد حسنات باهدف تحقق همراهی و تعامل مادر و کودک در تربیت اسلامی شکل گرفته و ارایه الگوی مطلوب از طریق بررسی ابعاد مختلف فعالیت مهد حسنات هدف پژوهش حاضر است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری، دو گروه شامل مادران و کارکنان مهدکودک بودند. نمونه با روش نمونه‎ گیری هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته براساس الگوی 5w1h بود که روایی محتوایی سوالات مصاحبه از نظر اساتید مرتبط، مثبت ارزیابی شد و مصاحبه‎ ها تا حد اشباع اطلاعات به تعداد 11 مصاحبه انجام شد. داده ‎ها با روش اشتراوس و کوربین با کدگذاری باز و محوری و در بستر نرم‎افزار maxqda تجزیه‎ و تحلیل شد. یافته‎ ها نشان‎ دهنده فعالیت این مهد منطبق بر سیره تربیت فاطمی مادرمحور، برای بقای ارتباط اصیل و سالم مادر با کودک است. همچنین در حسنات تاکید بر کیفیت آموزش است و کودک محوری در طراحی داخلی لحاظ می‎شود. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که فعالیت مهد حسنات، براساس خلاقیت مداری، تدوین سه.

  کلیدواژگان: الگوی مطلوب، تجربه نگاری، مهدکودک، حسنات
|
 • Seyyed Naqi Mosavi * Pages 7-26

  In the sphere of politics and in political studies, discussing the enemy and enmity and negating and proving them leads to lengthy discussions. Some views speak of purifying the enemy and try to theorize capitulation and negate resistance, trying not to introduce the enemy and his enmity in the curriculum in political education. The present study, from the perspective of the philosophy of the curriculum and based on the inferential research method, seeks to answer the following questions: ‘What is the ruling on knowing the enemy in education and how desirable is including this knowledge in the curriculum from the perspective of educational jurisprudence?’ For this purpose, eight arguments from the Qur’an and hadiths were presented and examined in an inferential way. The findings showed that knowing the enemy in education is obligatory in terms of prevention, enjoining what is good, inviting, and also in terms of the duties of the Islamic government as well as the equipment of forces and readiness for jihad and defense and incitement to it.

  Keywords: Islamic education, jihad, theory of resistance, jurisprudence of political education, political education
 • Seyedeh Zahra Mousavi *, MohammadJavad Falah, Sayed Ali Hosseinizadeh Pages 27-46

  The new approach to bisexual education defines a new form of gender role that requires female and male characteristics for both sexes equally. One of the most important principles that is emphasized in this approach is “equality”. The basis of Islamic ethics in dealing with male and female gender is paying attention to the differences and roles according to the female and male genetic characteristics. The type of this study is library research. It evaluates and criticizes the basis of equality in bisexual education through a descriptive and analytical method, with an approach to Islamic ethics based on the Islamic sources, as well as the sources related to the main subject, including psychology, sociology and women’s studies. The findings of this study show that the Islamic ethics considers men and women, due to their commonalities in terms of value, as equal in value, but regards them as having special duties due to their difference, talents and abilities - as a natural right. Paying attention and observing them will lead to the achievement of the happiness for the individual and the society. Islamic ethics does not accept such similarity based on the men’s and women’s genetic equality in creation.

  Keywords: Bisexual education, foundations of bisexual education, equality between men, women, educational review, Islamic Ethics
 • Khodabakhsh Ahmady * Pages 47-69

  At times of crisis, patience and tolerance leads to mental health. The lack of impatience and restlessness is so important in ‘patience’ that, in some cases, patience is defined as continuous control of the soul from impatience and avoiding restlessness. Lack of control of impatience leads to many physical and psychological complications. Thus, in this study, impatience in critical situations and the methods of control it have been investigated. The type of study is qualitative (analytical), and it was conducted using a review method that is a combination of systematic review, content analysis, and literature review. The statistical population included the sources of theories, views and studies conducted on this subject, which were searched with the key words: impatience, restlessness, grief, complaint, fear, intolerance, unrest. The main sources used were books in the sphere of Islamic sources and academic papers on the subject-matter. Furthermore, the Qur’an, hadiths and traditions were especially used. The results of study are presented under the following titles: the nature of impatience, causes of impatience, types of impatience, symptoms and manifestations of impatience, function of impatience, damage and consequences of impatience, ways to prevent impatience, and consequences of of prevention. The way to prevent impatience are implemented in four parts: acceptance, relief, support, and initiative. Therefore, it can be said that impatience in a crisis causes damage, and its control increases self-awareness, self-control, and the growth of reason. Hence, learning methods and skills to control it is part of the process of patience and post-traumatic growth.

  Keywords: crisis, Impatience, self-control, Patience, mental health, Islamic lifestyle
 • Zahra Fathi *, Mohammad Mazidi, Saeed Beheshti, Rahmataleh Marzughi, Shahrzad Shahsani Pages 71-88

  Civil education is known as one of the important functions of education, and to teach and learn civil education, there must be a model. One of the important theories related to civil education belongs to Farabi, who is an Iranian-Islamic philosopher. The present study aims at exploring the model of civil education from Farabi’s viewpoint. The approach of the study is qualitative and its method is content analysis. All Farabi’s first- and second-hand translated works, which were selected using the purposeful sampling method and convenience sampling, were explored. Thematic analysis method was used to analyze the results of this study. The findings of the thematic analysis were organized in the terms of 50 categories, 34 basic themes, 7 organizing themes and 4 global themes. The results showed that civil education and its dimensions appropriate to the culture and values of our society should be introduced into the educational system. Furthermore, this study introduced some methods of active and participatory civil education and the way to use them from Farabi’s viewpoint.

  Keywords: education, Civil education, Farabi
 • Shahram Ramesht, Meysam Sedaghatzadeh * Pages 89-104

  The process of human evolution and the course of the flourishment of his talents is a movement that, on the one hand, is towards the inside and the truth of existence, and on the other hand, reveals the acquired truths in the outside of the universe. This study aims at explaining the cycle of outside and inside in education based on Shahid Motahari’s thought. For this purpose, all Shahid Motahhari’s works were analyzed using a descriptive-analytical method without sampling. The findings indicate that, in Shahid Motahari’s thought, there are following relationships between inside and outside: ‘inside; truth of outside’, ‘outside; a symbol of inside’ and ‘outside; a means of inside’. He considers the education process to be a cycle between the practical manifestations of the learner and his inside, and on the other hand, he regards the right education as a movement towards inside and from the shell to the core. Therefore, the educators’ task in this view is to be fully familiar with this cycle and make a decision to improve the learners according to it, for there is no other way to reach the learners’ inside except for the manifestations of his inside in practice. Furthermore, to stabilize and strengthen the learner’s dispositions, the educator can use this cycle by repeating the correct outward action and receiving its feedback.

  Keywords: outside, inside, education, Shahid Motahhari
 • Karim Khanmohammadi *, Hadiseh Esfandiyar, Maliheh Asghari Pages 105-131

  Kindergartens play an obvious role in the socialization and development of children. In Iran, most of these educational centers are designed based on the Western model of separation of mother and child, and they are not compatible with the authentic Iranian, Islamic culture. Hasanat Kindergarten was started to realize the mother-child companionship and interaction in Islamic education. This study aims at providing the ideal model through the examination of various aspects of the activities of Hasanat Kindergarten. It was conducted through a qualitative approach and a thematic analysis method, and it, in terms of purpose, is practical. The statistical population consisted of two groups: mothers and Hasanat kindergarten staff. The sample was selected by purposive sampling method. The research tool was a semi-structured interview based on the 5w1h model, and the content validity of the interview questions was evaluated positively from the related professors’ viewpoint. The interviews were conducted until the data saturation was achieved in 11 interviews. The data were analyzed using the Strauss and Corbin’s method through open and axial coding and the Maxqda software. The findings show that, to maintain the original and healthy relationship between mother and child, the activity of this kindergarten is in accordance with the mother-centered Fatemi education. Furthermore, in Hasanat Kindergarten, the quality of education is emphasized and child-centeredness is considered in interior design. The result of the study indicates that the activities of Hasanat Kindergarten, based on creativity, the threefold compilation of participatory content for the child, mother, mother-child; it is realized through games and fondness for books, and mother-centered learning in education and dynamic and effective evaluation.

  Keywords: ideal model, writing experience, kindergarten, Hasanat Kindergarten