فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 30، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا زینلی، فاطمه احمدی کلاته احمد * صفحات 1-15

  کتاب درسی به عنوان ماده آموزشی واحد در نظام آموزشی کشورمان حایز اهمیت است. یکی از مدل های کارآمد برای ارزیابی سطح سوالات مطرح شده در مواد آموزشی و تحلیل محتوای آن، مدل ارزشیابی SOLO است. هدف از این پژوهش بررسی محتوای کلیه کتاب های درسی علوم تجربی و فیزیک در مبحث اصطکاک با کمک مدل ارزشیابی SOLO است. روش این پژوهش توصیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد کمی-کیفی است. از آنجا که مبحث اصطکاک تنها در کتاب های علوم تجربی پایه اول دبستان، ششم دبستان و نهم متوسطه اول و فیزیک پایه دوازدهم مطرح شده است، جامعه آماری این پژوهش شامل این کتاب ها است و نمونه آماری پژوهش با جامعه آماری برابر است. تحلیل داده ها نشان داد که اغلب سوالات مطرح شده در مبحث اصطکاک، در کتاب های درسی علوم تجربی، در سطح رابطه ای و انتزاع تعمیم یافته ودر کتاب های درسی فیزیک، در سطح چندساختاری و رابطه ای قرارگرفته اند. بررسی محتوای این کتاب ها از نظر میزان انطباق با اصول انتخاب و سازماندهی محتوای کتاب نشان می دهد از میان سه اصل سازماندهی محتوا (توالی، تداوم و وحدت محتوا) اصل تداوم و وحدت تاحدود زیادی رعایت شده اما اصل توالی در چینش سوالات مبحث اصطکاک در متن کتاب فیزیک دوازدهم بخوبی رعایت نشده است.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب های درسی علوم تجربی، اصطکاک، مدل ارزشیابی SOLO
 • وحیده مذنبی* صفحات 16-24
  این اقدام پژوهی یک استراتژی کلاس درس و مداخله برای تقویت استقلال در یادگیری دانش آموزان بزرگسال بازمانده ازتحصیل را بررسی می کند . همچنین مشکلات استقلال در یادگیری از طریق استفاده از ابزارهای آموزشی و پیگیری مداوم توسط معلمانی که به دنبال انتقال بیش از حد معلومات هستند را مورد بررسی قرار می دهد . این اقدام پژوهی شامل سه مرحله است :مرحله اول شامل شناخت نیازهای دانش آموزان ، شناسایی اهداف و طراحی منابع و ابزارهای ضروری است . مرحله دوم شامل استفاده از منابع و به کارگیری راهبردها و مرحله سوم شامل ارزیابی و تجزیه تحلیل نتایج برای تعیین اقدامات آینده است . نتایج حاکی از آن است که معلمان می توانند یک محیط کلاسی تسهیل کننده ایجاد کنند و با قرار دادن ساختارهایی برای راهنمایی دانش آموزان در درسهایشان از دانش آموزان مستقل ، خودراهبر و مستقل حمایت کنند .
  کلیدواژگان: اقدام پژوهی، یادگیری مستقل، استراژی کلاس درس، خود راهبری، کلاس درس شیمی، پرسش و پاسخ
 • نرگس علیخانی*، مهدیه نوری، فاطمه رهی، فاطمه بوربور صفحات 25-35
  هدف از پژوهش حاضر، آشنایی با آموزش فیزیک در سنگاپور است.سنگاپور کشوری است که تمرکز زیادی بر آموزش داشته و به شکوفایی رسیده است. در این پژوهش به طور ویژه به بررسی برنامه درسی فیزیک، طراحی کتاب درسی فیزیک به صورت جزیی و محتوای کتاب فیزیک پرداخته شده است.سنگاپور بعد از استقلال در سال 1965، به منظور دستیابی به اقتصادی پیشرفته در مقایسه با سایر کشورها تمرکز خود را بر روی تکامل و بهبود سیستم آموزشی خود گذاشت. برای تحقق این هدف، به اصلاحات در سیستم آموزشی خود طی چهار مرحله پرداخت. این مقاله پس از توضیح مختصری درباره مراحل تکامل سیستم آموزشی سنگاپور، وارد حوزه آموزش فیزیک می شود و آن را از جنبه های گوناگون بررسی می کند. طراحی کتاب درسی که با فعالیت های وب و چالش های ذهنی و حل مسایل همراه است نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به یکی از روش تدریس های استفاده شده در کلاس درس فیزیک که با تکیه بر فناوری است (روش شبیه سازی تعاملی) پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: آموزش سنگاپور، برنامه درسی فیزیک، فیزیک، شبیه سازی
 • مصطفی سهرابلو* صفحات 36-51

  علوم تجربی یکی ازدروس پایه و جزو یازده حوزه یادگیری دربرنامه درسی ملی است وبه علت ارایه مطالب این کتاب درزمینه های مختلف فیزیک،شیمی،زمین شناسی وزیست شناسی وهمچنین ارتباط بامحاسبات ریاضی ودیگردروس،نقش زیادی می تواند درایجادانگیزه ورشد ویادگیری دانش آموزان ایفانماید.والبته این امرمستلزم تلفیق مهارت ودانش معلمان وامکانات وابزارهای لازم آموزشی و حمایت مدیران و... درمدارس می باشد.درمدارس روستایی هدف این اقدام پژوهی به دلایل مختلف چون نبود امکانات مناسب،ضعف هایی درمسیراین رشد وجوددارد که برفعال نبودن مناسب دانش آموزان دردرس علوم تجربی متوسطه اول تاثیرگذاشته است.باتوجه به این موارد،دراین اقدام پژوهی سعی شده تاباطراحی نرم افزار:محتوای آموزشی علوم تجربی 789 (هفتم وهشتم و نهم) توسط اقدام پژوه (دبیرعلوم تجربی) وروش های خلاقانه دراین راستا،تا حد ممکن و شرایط موجود مدارس،دانش آموزان دردرس وکلاس علوم تجربی فعال تر گردند وکلاسی شاداب وبا نشاط تر ایجادگردد.ون تایج نشان داد که راهکارهای اجراشده درفعال نمودن دانش آموزان دردرس علوم تجربی هرسه پایه وایجاد کلاس جذاب، تاثیرمطلوب وافزایشی داشته است.

  کلیدواژگان: اقدام پژوهی، درس علوم تجربی، کلاس علوم تجربی، مشارکت فعال دانش آموزان، نرم افزار علوم تجربی، اقدام پژوهی علوم تجربی
 • فاطمه محمدپور*، محمد ابراهیمی دباغ، مریم دشتی صفحات 52-57

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش تدریس کند وکاو بر بهبود قدرت مشاهده دانش آموزان در درس فیزیک بوده و بر روی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه فاطمه زهرا شهر مشهد اجرا شده است. روش تحقیق، نیمه آزمایشی بوده و بصورت طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. در گروه آزمایش، مبحث دما و گرما با روش کند و کاو آموزش داده شده است. در مقابل در گروه کنترل، آموزش بصورت سنتی صورت گرفته است. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار SPSS 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد دانش آموزانی که در معرض روش تدریس کند وکاو بودند به میزان 3/34 درصد قدرت مشاهده بالاتری نسبت به گروه کنترل که به صورت سنتی آموزش دیده بودند، داشتند. لذتی که فراگیران به واسطه یادگیری از این الگو کسب می کنند، انگیزه آنان را برای امتحان راه حل های مختلف، افزایش می دهد . فراگیر سعی می کند برای رسیدن به هدف غایی خود، با موانع و مشکلاتی که بر سر راه او وجود دارد مقابله کرده که این امر در نهایت منجر به افزایش باور آنان نسبت به توانایی هایشان می گردد.

  کلیدواژگان: کندوکاو، آموزش سنتی، پیشرفت تحصیلی
 • ابراهیم زارعی کیاسری*، مجتبی یحیی نژاد، بنیامین غنا صفحات 58-74

  اولین هدف از این بررسی سیستماتیک، توصیف چگونگی توزیع مطالعات تجربی در مورد کاربردهای مدل آموزشی 5E با توجه به متغیرهای خاص است. هدف دوم تعیین این است که چگونه مدل 5E روندی را در مطالعات تجربی در انتقال از آموزش مبتنی بر تحقیق به آموزش STEM در طول سال ها در محدوده نتایج یادگیری مدل 5E نشان داده است. در مجموع 74 مقاله تجربی از 201 مقاله به دست آمده از جستجوی اولیه با کلمه کلیدی ' مدل 5E ' در پایگاه WoS و مرکز اطلاعات منابع آموزشی ERIC مورد تجزیه و تحلیل توصیفی و محتوایی قرار گرفتند. نتیجه برجسته از ترکیب این مطالعات تجربی که در آن ها مدل 5E پیاده سازی شد این است که، این مدل برای مدت طولانی تاثیر گسترده ای داشته است. تمرکز بر تاثیرات آن بر سطوح تفکر زیر سطحی طبقه بندی بلوم (دانش، درک) و تاثیرات آن بر سطوح تفکر بالاتر که جایگاه مهمی در آموزش علوم دارند، تحت الشعاع قرار می گیرند. بر اساس این نتایج، یک "مدل آموزشی STEM مبتنی بر مهارت" با مجموعه فعالیتی که توسط مدل تهیه شده است، در این مطالعه در رابطه با مهارت های قرن 21 بر اساس مدل 5E پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: چگونگی توزیع مطالعات تجربی، مدل5E، بررسی سیستماتیک، STEM، مهارت های قرن 21
|
 • Zahra Zeynali, Fatemeh Ahmadi Kalateh Ahmad * Pages 1-15

  This descriptive and analytical research aimed to analyze the content of all science books and physics books on the subject of friction using the SOLO taxonomy model and based on quantitative-qualitative approach. Since the friction is only mentioned in first grade, the sixth grade of primary school, and the ninth grade of elementary school and physics of the twelfth grade, the statistical population of the research includes this 4 books. The statistical sample of this research is equal to the statistical population of the research. The result showed in the subject of friction in science textbooks, the most of the problems are in the relational and Extended Abstract level and in physics textbooks, most of problems are in the multistructural and relational level. Assessing the content of these books in terms of compliance with the principles of selection and organization of the content of the book shows that among the three principles of content organization (sequence, continuity and integrity of content), the rate of considering the principle of continuity and integrity in the content of books is in mean rate but the principle of sequence in the friction problems in 12th grade physics textbook was not well respected.

  Keywords: Content Analysis, science textbooks, friction, SOLO taxonomy
 • Vahide Moznebi * Pages 16-24
  Enhancing independent learning in the chemistry classroom among adult dropout students: a classroom action researchThis action research examines a classroom strategy and intervention to promote independence in learning for adult students who are left behind in education . It also examines the problems of independence in learning through the use of educational tools and continuous follow - up by teachers who seek to transfer too much information . This action research consists of three stages: The first stage includes recognizing the needs of students, identifying goals and designing necessary resources and tools . The second stage includes the use of resources and the application of strategies, and the third stage includes the evaluation and analysis of results to determine future actions . The results indicate that teachers can create a facilitating classroom environment and support independent, self - directed and independent students by placing structures to guide students in their lessons .
  Keywords: Action research, independent learning, classroom strategy, intervention, Self-Management, chemistry classroom, Question, Answer
 • Narges Alikhani *, Mahdie Nouri, Fatemeh Rahi, Fateme Boorboor Pages 25-35
  The purpose of this research is to get acquaintance with physics education in Singapore. Singapore is a country that has focused a lot on education and has reached prosperity. In this research, the physics curriculum, the design of the physics textbook in detail, and the content of the physics textbook have been specially investigated. After independence in 1965, Singapore focused on He focused on the development and improvement of his educational system. To achieve this goal, he reformed his education system in four stages. After a brief explanation about the evolution of Singapore's education system, this article enters the field of physics education and examines it from various aspects. The design of the textbook that is associated with web activities and mental challenges and problem solving has also been examined. Also, one of the teaching methods used in the physics classroom, which relies on technology (interactive simulation method), has been discussed.
  Keywords: Singapore education, physics curriculum, Physics, simulation
 • Mostafa Sohrabloo * Pages 36-51

  Experimental science is one of the basic subjects and part of the eleven learning areas in the national curriculum, and due to the presentation of the contents of this book in a multidisciplinary manner, it can play a great role in motivating and learning students. In the rural schools, the purpose of this research, due to various reasons such as the lack of suitable facilities, there were weaknesses that affected the students' lack of activity in experimental science lessons. According to these cases, in this research, an attempt was made to design software: educational content of experimental sciences (789). 7th, 8th and 9th) by the action of the researcher (experimental science director) and creative methods in this direction, as much as possible and the existing conditions of the schools, the students will be more active in the experimental science class and a lively and lively class will be created. And the results showed that the implemented strategies in activating the students in the experimental science class Each grade and creating an attractive class has had a positive and increasing effect.

  Keywords: Action research, experimental science lesson, experimental science class, active participation of students, experimental science software, experimental science action research
 • Fatemeh Mohammad Pour *, Mohammad Ebrahimi Dabbagh, Maryam Dashti Pages 52-57

  The main purpose of the current research is to investigate the effectiveness of the inquiry teaching method on improving students' observation ability in physics and it has been implemented on the tenth grade students of Fatemeh Zahra Girls' High School in Mashhad. The research method is semi-experimental and has been carried out as a pre-test and post-test design with a control group. In the experimental group, the topic of temperature and heat has been taught with the inquiry method. On the other hand, in the control group, training has been done traditionally. The research results were analyzed using multivariate analysis of covariance and SPSS 24 software. The results show that the students who were exposed to the inquiry teaching method had a 34.3% higher observation power than the control group who were trained in the traditional way. The pleasure that learners get by learning from this model increases their motivation to try different solutions. In order to reach his ultimate goal, the learner tries to deal with the obstacles and problems that are in his way, which ultimately leads to an increase in their belief in their abilities.

  Keywords: Inquiry method, Traditional education, academic achievement
 • Ebrahim Zarei Kiasari *, Mojtaba Yahyanejad, Benyamin Ghana Pages 58-74

  The first goal of this systematic review is to describe how the empirical studies on the applications of the 5E educational model are distributed according to specific variables. The second objective is to determine how the 5E model has shown a trend in empirical studies in the transition from research-based education to STEM education over the years in the range of learning outcomes of the 5E model. A total of 74 empirical articles out of 201 articles obtained from the primary search with the keyword '5E model' in the WoS database and the ERIC educational resources information center were subjected to descriptive and content analysis. The outstanding result of the combination of these empirical studies in which the 5E model was implemented is that this model has had a wide impact for a long time. Focusing on its effects on the sub-level thinking levels of Bloom's classification (knowledge, understanding) and its effects on higher thinking levels, which have an important place in science education, are overshadowed. Based on these results, a "skill-based STEM educational model" with a set of activities prepared by the model is proposed in this study in relation to 21st century skills based on the 5E model.

  Keywords: How to distribute experimental studies, 5E model, systematic review, STEM, 21st century skills