فهرست مطالب

نشریه پژوهش های اقتصاد مقاومتی
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/11/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید فراهانی فرد، مجتبی غفاری صفحات 9-36

  جهاد در اندیشه رهبر معظم انقلاب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. مطابق دیدگاه ایشان نه تنها بدون جهاد هیچ ثمره ای در دنیا و آخرت نصیب انسان و جامعه نمی شود، بلکه جهاد عامل ایجاد تمدن و استمرار آن نیز هست. ایشان یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی را رویکرد جهادی می دانند. اکنون که تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله ضروری ترین اهداف جمهوری اسلامی می باشد بایسته است جهاد اقتصادی در اندیشه های رهبری بررسی شده و تصویر روشنی از آن ارایه گردد. در این مطالعه اکتشافی با روش تحلیل متن منظومه کاملی از جهاد اقتصادی شامل تعریف، اهمیت، ضرورت، الزامات، مولفه ها، مصادیق و نتایج استخراج شده است. نتایج نشان می دهد اقتصاد مقاومتی بدون رویکرد جهادی قابل تحقق نیست.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، رویکرد جهادی، جهاد اقتصادی، رهبر معظم انقلاب
 • محمدجواد توکلی، امید ایزانلو صفحات 37-82

  اندیشه اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی برآمده از فرهنگ اسلامی، مبتنی بر دو محور تعیین نقاط آسیب پذیر اقتصادی و ارایه راهبردهای ایمن ساز در رویکرد اسلامی است. در این مقاله به بررسی این پرسش پرداخته می شود که اقتصاد مقاومتی چه رویکردی در تحلیل آسیب پذیری های اقتصادی دارد. فرضیه پژوهش که با روش تحلیلی ارزیابی شده این است که تحلیل جامع از آسیب پذیری های اقتصادی در رویکرد اقتصاد مقاومتی مستلزم استفاده از تحلیل نهادی اسلامی است. در تحلیل نهادی اسلامی، آسیب شناسی اقتصادی در چهار سطح فرهنگ، قوانین، ساختارها و رفتارهای اقتصادی با استفاده از رویکرد اسلامی صورت می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اندیشه اقتصاد مقاومتی، ریشه عمده آسیب های اقتصادی ترویج فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر خودخواهی است. این آسیب سرچشمه آسیب های قانون، ساختار و رفتار اقتصادی است. این تحلیل از آن جهت از اندیشه نهادی صرف فاصله می گیرد که رویکردی اسلامی را در تحلیل آسیب شناسی های چهارگانه در نظر دارد.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، آسیب شناسی اقتصادی، اقتصاد ایران، اقتصاد اسلامی
 • محمدجمال خلیلیان اشکذری صفحات 83-108

  ثبات اقتصادی از مباحث کلیدی و از شرایط اساسی پیشرفت هر کشور می باشد؛ زیرا بدون تحقق این شرط افق آینده برای سرمایه گذاری و تولید روشن نیست و برنامه ریزی برای فعالیت اقتصادی سودآور با مشکل روبه رو می شود. با ثبات اقتصادی شرایط پایداری وجود دارد که افراد جامعه نسبت به تامین نیازهای ضروری آینده خود و تولیدکننده نسبت به سودآوری فعالیت اقتصادی اش، نگران نوسان های اقتصادی نیست. از سوی دیگر ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است درون زا و برون نگر که با استفاده از نیروها، منابع، استعدادهای داخلی و توان های مردمی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را می پیماید؛ بنابراین قادر است ثبات اقتصادی کشور را در بالاترین سطح تامین نماید؛ اما اگر اقتصاد کشور به جای برون نگربودن، برون گرا بود، نوسان های اقتصاد جهانی از یک سو و نقشه ها و توطیه های دشمنان از سوی دیگر، ثبات اقتصاد کشور در سطح کلان را از بین برده و اقتصاد کشور با تکانه های خارجی دچار آسیب یا بحران می گردد. در این مقاله تلاش شده با توجه به ویژگی های یک اقتصاد باثبات در سطح کلان و مهم ترین راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتی، رابطه این دو با یکدیگر بررسی گردیده و اثبات گردد که در شرایط موجود کشور تنها با تحقق اقتصاد مقاومتی می توان به ثبات اقتصادی دست یافت.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، ثبات اقتصادی، نوسان های اقتصادی
 • مرتضی رضایی، مجید رضایی دوانی صفحات 109-136

  شرایط فنی جدید لزوم تجدید نظر اساسی در شیوه استفاده از منابع نفت و گاز کشور را قطعی می کند. از نگاه اقتصادی و اقتصاد اسلامی با توجه به آینده بازار و احتمال بالای کاهش قیمت می بایست سیاست فروش نفت و گاز خام تغییر کند و به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت کرد و از ورود ارزش منابع طبیعی به بودجه دولت خودداری شود تا ضمن کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت از اتلاف منابع جلوگیری شود. بندهای سیزده، چهارده، پانزده، هفده و هیجده سیاست های اقتصاد مقاومتی الزاماتی را ایجاد کرده که به نظر می آید با توجه به آینده بازار نفت به خوبی تنظیم شده و لازم است در جهت آن حرکت صورت گیرد. توجه جدی به عرضه منابع غیر متعارف و تاثیر آن بر بازار انرژی تصمیمات دقیق تری را شکل می دهد.

  کلیدواژگان: نفت و گاز غیرمتعارف، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد انرژی
 • قاسم سلیمی، مهدی امیری صفحات 137-177

  هدف از این پژوهش مفهوم پردازی و تبیین نقش کارآفرینی استراتژیک و عناصر نظام دانشگاهی در تحقق اقتصاد مقاومتی است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی و به کارگیری روش توصیفی تحلیلی نخست مفاهیم کارآفرینی، مدیریت استراتژیک و کارآفرینی استراتژیک و ابعاد آن شرح و سپس مفهوم اقتصاد مقاومتی و نقش عناصر پنج گانه نظام آموزش عالی در دستیابی به اقتصاد مقاومتی در بستر کارآفرینی استراتژیک به تفصیل ارایه شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه اسناد، مدارک و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی می باشد. ازآنجاکه در پژوهش حاضر منابع و مراجع موجود فیش برداری و در راستای هدف پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، نمونه گیری انجام نشده و منابع و مراجع در دسترس بررسی و تحلیل شده است. عمده ترین نتایج پژوهش نشان داد که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای اینکه بتوانند ضمن تولید محصولات جدید، اثربخشی خود را افزایش داده و در جهت اقتصاد مقاومتی پیشرو و تاثیرگذار باشند، باید بتوانند نوآوری را در عناصر، اجزا و ارکان مختلف شامل مدیریت، اعضای هییت علمی و کارکنان، دانشجویان، عناصر برنامه درسی و نظام ارزشیابی و سنجش خود در جهت کارآفرینی استراتژیک به کار گیرند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، مدیریت استراتژیک، کارآفرینی استراتژیک، اقتصاد مقاومتی، آموزش عالی
 • علی اصغر هادوی نیا صفحات 179-210

  قرض الحسنه در اقتصاد مقاومتی چه نقشی می تواند ایفا نماید؟ این مهم ترین پرسشی است که مقاله در صدد پاسخ به آن است. فرضیه ای که مقاله به دنبال اثبات آن است، این می باشد که قرض الحسنه نقش مثبتی در برخی از مهم ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی (تعدیل مصرف، عدالت اقتصادی، مردمی بودن، انگیزه جهادی، سلامت اقتصادی و تولید ملی) دارد. برای اثبات این فرضیه، نخست تلاش شده است رابطه میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی و قرض الحسنه بررسی شود، سپس هر یک از محورهای شش گانه فوق به طور جداگانه، به عنوان یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی معرفی شده و نشان داده شده است که قرض الحسنه در ایجاد آنها چه نقشی ایفا می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال اثبات فرضیه خود است.

  کلیدواژگان: قرض الحسنه، اقتصاد مقاومتی، تعدیل مصرف، عدالت اقتصادی، مردمی بودن، انگیزه جهادی، سلامت اقتصادی
|
 • Saeed Farahani Fard Pages 9-36

  In the thought of the Supreme Leader Jihad has a very high importance. According to his idea, not only no gains would be obtained by humans and societies in this world and hereafter but also Jihad is the cause of civilization and its continuity. He considers Jihadi approach as one of the features of EGHTESAD-E MOGHAVEMATI. Since the realization of EGHTESAD-E MOGHAVEMATI is currently among the most indispensable objects of the Islamic Republic therefore it is necessary to investigate economic Jihad in the leader’s mind and give a clear image of it. In this exploratory study a perfect system of economic Jihad is formed including definition, importance, necessity, requirements, components, extensions and the results. The results show that EGHTESAD-E MOGHAVEMATI would not be realized without Jihadi approach.

  Keywords: Economic Jihad, EGHTESAD-E MOGHAVEMATI, the Supreme Leader, Jihadi management
 • M.J.Tavakoli, O.Izanlo Pages 37-82

  The idea of EGHTESAD-E MOGHAVEMATI, as a pattern derived from Islamic culture, is based on two axes of determining economic vulnerable points and representing securer strategies in Islamic approach. In this article we attend to the question that what kind of approach the EGHTESAD-E MOGHAVEMATI does take in the analysis of economic vulnerabilities. The hypothesis in which has been evaluated by analytical method is that the comprehensive analysis of economic vulnerabilities in the EGHTESAD-E MOGHAVEMATI’s approach requires utilization of institutional-Islamic analysis. In the institutional-Islamic analysis, economic pathology is conducted in four levels namely culture, laws, structures and economic behaviors using the Islamic approach. The findings of the research show that in the EGHTESAD-E MOGHAVEMATI’s idea the main cause of economic damages is the promotion of selfishness-rooted culture and economic lifestyle. This damage is the root of damages of law, structure and economic behavior. This analysis distances from pure institutional thought since it considers an Islamic approach in the analysis of quadruple pathologies.

  Keywords: EGHTESAD-E MOGHAVEMATI, economic pathology, Iran’s economy, Islamic economics
 • Pages 83-108

  Economic stability is one of the important key issues and is one of the fundamental conditions of countries’ advancement, because without realization of this condition, there is no bright future for investment and production, and any planning for a profitable economic activity faces problems. Given economic stability there are situations in which the people of society are not concerned about meeting their basic needs, and producers about the profitability of their economic activities with respect to economic fluctuations. On the other hand, since the EGHTESAD-E MOGHAVEMATI is an endogenous and extrovert economy in which follows the path of economic growth and social advancement by utilizing forces, resources and internal talents and public capabilities, so it is able to provide the economic stability of the country in its highest level. But if the economy was exogenous instead of being extrovert, global economic fluctuations on one side and enemy’s plans and plots on the other side will spoiled the stability of economy at macro level, and country’s economy will suffer from slowdown or crisis in the face of foreign impulses. In this article we try to investigate the relationship between a stable economy at macro level and the most important strategies and requirements of EGHTESAD-E MOGHAVEMATI by considering their features, and improve that in the current situation of the country, the only way to obtain economic stability is EGHTESAD-E MOGHAVEMATI’s realization.

  Keywords: EGHTESAD-E MOGHAVEMATI, economic stability
 • Pages 109-136

  The new technical circumstances determine the need for a fundamental revision in the usage techniques of oil and gas in Iran. From the point of view of economics and Islamic economics and with regard to the future of the market and the strong possibility of deflation, there should be a change in the oil and gas sales policies and a move toward more added values, and inhibit the natural sources’ values from entering government budgets in order to prevent from resource waste besides lessening the dependency of government budget on them. The 13th, 14th, 15th, 17th and 18th clauses of the declared policies of EGHTESAD-E MOGHAVEMATI make requirements which seems they are set well with regard to the future of the oil market and there should be a move toward that future. Serious attention to supply unconventional resources and its impact on the energy market forms more precise decisions.

  Keywords: Unconventional oil, gas, EGHTESAD-E MOGHAVEMATI, Islamic economics, energy economics
 • Pages 137-177

  The purpose of this research is to conceptualize and clarify on the role of strategic entrepreneurship and elements of the collegiate system in the realization of Eghtesad-e-Moghavemati. In this study, using the qualitative research approach and applying descriptive analytical method, firstly the basic concepts of entrepreneurship, strategic management and strategic entrepreneurship and their aspects are explained, and then the concept of Eghtesad-e-Moghavemati and the role of quintuplet elements of higher education system in achieving Eghtesad-e-Moghavemati in the field of strategic entrepreneurship are fully presented. The population of the research includes all documents, records and resources related to the subject of our study. Since in the current research, there has been note-taking of the existing references, and the references are used according to the research objectives, no sampling is conducted and the aforesaid available references have been analyzed. The major results showed that beside producing new products, in order to improve effectiveness and to be leading in the realization of Eghtesad-e-Moghavemati, universities and higher education centers have to be able to make use of innovation in their different elements, parts and pillars i.e. management, faculty and staff members, students, syllabus elements, and their evaluation system toward strategic entrepreneurship.

  Keywords: Entrepreneurship, Strategic Management, Strategic Entrepreneurship, Eghtesad-e-Moghavemati, Higher Education
 • Pages 179-210

  What Qardh al-Hasan can do in EGHTESAD-E MOGHAVEMATI? This is the most important question in which the article attends to answer it. The hypothesis of which it attends to prove is that Qardh al-Hasan plays a positive role in some of the most important components of EGHTESAD-E MOGHAVEMATI such as consumption adjustment, economic justice, being people-oriented, Jihadi motive, economic health and national production. To prove the hypothesis firstly we try to study the relationships between Islamic economics, EGHTESAD-E MOGHAVEMATI and Qardh al-Hasan. Then every one of the forgoing six axes will be introduced separately as the components of economy, and the role of Qardh al-Hasan in forming them will be presented. The current article follows hypothesis proof by using descriptive-analytical method and library and internet resources.

  Keywords: al-Hasan, EGHTESAD-E MOGHAVEMATI, consumption adjustment, economic justice, being people-oriented, Jihadi motive, economic health