فهرست مطالب

رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی - سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1402)

نشریه رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی
سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمود سهیل نژاد، مریم ادیب زاده*، مجتبی معظمی صفحات 1-25
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین و آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد جهادی کارکنان در گروه خودروسازی سایپا می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در تحقیق حاضر، شامل کارکنان صف و ستادی گروه خودروسازی سایپا در شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و داده های تحقیق کمی به صورت مقیاس فاصله ای بود. جهت انجام تحلیل استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری 22 SPSS و Amos صورت گرفت. نتایج نشان داد که مقدار شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب برابر 072/0 به دست آمده است؛ مدل از برازندگی خوبی برخوردار است. همچنین شاخص نیکویی برازندگی برابر با 93/0 و شاخص خوبی برازندگی تعدیل شده برابر با 90/0، شاخص برازندگی افزایشی برابر با 94/0، شاخص برازندگی هنجار یافته برابر با 93/0 و شاخص برازندگی هنجار نیافته برابر با 90/0 به دست آمده است؛ با توجه به این موارد می توان گفت مدل موردنظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار است. که مبنی بر تاثیر سبک رهبری تحول آفرین و آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد جهادی کارکنان گروه خودروسازی سایپا تایید می باشد.
  کلیدواژگان: سبک رهبری تحول آفرین، عملکرد جهادی کارکنان، آموزش های ضمن خدمت، گروه خودروسازی سایپا
 • لیلا کلیج، سید وحید عقیلی*، حسن خجسته باقرزاده صفحات 26-47

  بیانیه گام دوم انقلاب در ابعاد مختلف موضوعات و مسایل گوناگون و مهمی را مورد توجه قرار داده است . یکی از راه کارهای اصلی تحقق این بیانیه و فعال سازی نهادهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در این راستا ورود عناصر اصلی و الزامات پنهان و آشکار بیانیه در سیاست گذاری ها و به دنبال آن برنامه ریزی و اقدام بخش های مختلف درون حاکمیت است .این پژوهش با شناسایی و طبقه بندی مضامین سیاسی موجود در بیانیه گام دوم انقلاب به روش تحلیل مضمون، مولفه های موثر بر حوزه سیاسی کشور را به منظور حرکت در این مسیر شناسایی و ارایه کرده است. بر این اساس ابتدا 40 گزاره کلیدی مرتبط با حوزه سیاسی از متن بیانیه احصا شد ،سپس با بررسی این عبارات 29 مضمون پایه به دست آمد ،پس از تلخیص و دسته بندی مضامین پایه به 9 مضمون سازمان دهنده و درنهایت 4 مضمون فراگیر حاصل شد. ارتباط بین مضامین فراگیر و سایر مضمون ها در قالب شبکه مضامین ترسیم شد در بخش پایانی نیز 4 مضمون فراگیر «کارنامه چهل ساله انقلاب»، « استکبارستیزی»، « استقلال و آزادی »و« عزت مداری» مورد بحث و مداقه قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست، تحلیل مضمون، مضامین سیاسی
 • سعید بختیاری، وحید آرایی* صفحات 48-62
  حکمرانی خوب در سازمان مرتبط با اتخاذ تصمیماتی درباره جهت و هدایت است و چارچوبی به ‏دست می دهد ‏که همه این اهداف و ارزش ها در یکجا جمع می شوند و با ایجاد حداکثر همگرایی و همسویی، اهداف توسعه با ‏‏محوریت کارکنان دنبال می شود. حکمرانی‎ ‎خوب‎ ‎می بایست مشارکت‎ ‎گرا،‎ ‎اجماع‎ ‎گرا،‎ ‎پاسخگو،‎ ‎شفاف، ‏‎کارآمد‎‎ ‎و‎ ‎‎پیرو‎ ‎قانون‎ ‎باشد تا بستر مدیریت شهری مبتنی بر ‏مشارکت فراهم شود و لازمه چنین مدیریتی، وجود رهبری ‏تحول آفرین است. ‏ هدف این پژوهش بررسی‎ ‎تاثیر رفتارهای رهبری تحول آفرین بر ارتقای حکمرانی خوب در ‏مدیریت ‏شهری تهران است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شهرداری منطقه 3 تهران می باشند که ‏با ‏توجه به جدول مورگان280 نفر از آنان انتخاب شدند.‏‎ ‎روش نمونه گیری تصادفی ساده و پایایی و ‏روایی ‏ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و تحلیل تاییدی، روایی تشخیصی و ‏روایی واگرا ‏بررسی شده که نتایج آنها قابل قبول بوده است. در تحلیل استنباطی از همبستگی و روش ‏معادلات ساختاری ‏با نرم افزار ‏SMARTPLS‏ استفاده شد و نتایج نشان داد ابعاد رهبری تحول آفرین ‏‏(تاثیر ایده آل، تحریک ‏فکری، انگیزه الهام بخش و ملاحظات فردی) بر ارتقای حکمرانی خوب شهری ‏تاثیر مثبت و معناداری دارد. ‏
  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، حکمرانی، مدیریت شهری، سیاستگذاری
 • محمدرضا نیک نام، امین نیکپور*، یاسر سالاری، آمنه فیروزآبادی صفحات 63-79

  مقام معظم رهبری ضمن طرح مراحل سیر تکوینی انقلاب که شامل انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن اسلامی است، به نقش حساس مسیولین درراستای تحقق دولت اسلامی تاکیددارند، لذا یکی از اقشاری که بیشترین ارتباط را با بدنه دولت دارد و می تواند نقش موثری در این خصوص داشته باشد، بسیج ادارات است؛ این تحقیق باهدف طراحی الگوی نقش های مدیران بسیج ادارات استان در راستای تحقق دولت اسلامی بر اساس منویات مقام معظم رهبری با استفاده از روش کیفی به صورت تحلیل محتوا انجام شده است که در هر مرحله با تکیه بر اسناد و مصاحبه های صورت پذیرفته با 20 نفر از خبرگان و مدیران بسیج ادارات، موردبررسی قرارگرفته و الگوی نقش های مدیران بسیج ادارات در تحقق دولت اسلامی بر اساس منویات مقام معظم رهبری در 7 مولفه (اعتقادی، خدمت گرایی، عدالت ، اقتصادی ، قانون گرایی، خردگرایی و درون زایی حکمرانان) ، احصاء گردید که بسیج ادارات می تواند با برنامه ریزی و استفاده از این الگو نقش موثری را در تحقق دولت اسلامی داشته باشد.

  کلیدواژگان: دولت اسلامی، انقلاب اسلامی، بسیج ادارات، مقام معظم رهبری
 • سید منصور موسوی، حسن سلطانی*، سیده فاطمه موسوی صفحات 80-108

  هدف پژوهش، بررسی تاثیر سبک مدیریت جهادی بر اجرای خط مشی های بنیاد شهید و امورایثارگران استان های جنوبی کشور است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و کیفی -کمی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل1400نفر و حجم نمونه 308نفری مطابق جدول مورگان به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابعاد هشتگانه و مولفه های بیست و نه گانه مدل، استخراج و طبقه بندی شده است یافته ها نشان می دهد که در ابعاد مدل مدیریت جهادی، مولفه های بصیرت مداری، قانون گرایی، برنامه ریزی کارهای ستادی، اعمال تعهد متقابل، نقش بین فردی و استانداردسازی قوانین و مقررات، از بیشترین میانگین و مولفه های آرمان خواهی، مدیریت مشارکتی، کنترل و رهبری واحدهای صفی، مولفه انسانی، توانمند سازی و توانبخشی، اعتماد به نفس، خود اتکایی و مولفه ی استفاده از تمام ظرفیت ها، از کمترین میانگین برخوردار است. با توجه به مدل نهایی، سبک رهبری مدیریت جهادی با ضریب مسیر72درصد بر اجرای خط مشی های بنیاد شهید و امورایثارگران اثر مثبت و مستقیم دارد.متغیرهای مستقل براجرای خط مشی های بنیاد شهید و امورایثارگران(استانهای فارس،بوشهر ، کهکیلویه وبویراحمد)به طورمعناداری اثرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: مدیریت جهادی، مدیریت عمومی، اجرای خط مشی، بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه حسینی، امید صفری*، حدیث قاسمیان اصل صفحات 109-125
  هدف اصلی این پژوهش آزمون الگوی مفهومی بین رفتارهای سیاسی با رفتارهای منافقانه با میانجی گری معنویت در معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان ممسنی بود. روش تحقیق از نظر ماهیت و محتوایی یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، تمامی معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان ممسنی به تعداد 284 نفر بود، که از این تعداد 284 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد رفتارهای منافقانه (دانایی فرد و همکاران؛1392)، رفتارهای سیاسی دوبرین (1978و معنویت هال ادواردز (1986) بود. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده ها از روش های آماری استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS21 و PLS استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین رفتارهای سیاسی با رفتارهای منافقانه از طریق معنویت رابطه معناداری وجود دارد و نتایج پژوهش نشان داد که الگوی مفهومی رفتارهای سیاسی با رفتارهای منافقانه از طریق معنویت و تفکر استراتژیک از برازش مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: رفتار منافقانه، رفتار سیاسی، معنویت، معلمان، شهرستان ممسنی
 • بهروز لطفی، زهرا خرازی محمدوند آذر*، افسانه مظفری صفحات 126-152

  حکمرانی خوب مدیریت شفاف و پاسخگوی منابع در یک کشور با هدف تضمین توسعه اقتصادی و اجتماعی عادلانه و پایدار است و ارتباطات استراتژیک نقش موثری در دستیابی به ماموریت های سازمان ها دارد. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل تحقیقات انجام شده در خصوص حکمرانی خوب و ارتباطات استراتژیک می پردازد. شیوه ی تجزیه و تحلیل در این تحقیق بر مبنای توصیفی-تحلیلی و استفاده از الگوی کتابخانه ای جمع آوری اطلاعات است و در مجموع90 مقاله مورد بررسی قرار گرفت و از این تعداد50 مقاله تحلیل گردید. یافته های تحقیق بیانگر این است که ارتباطات استراتژیک سبب توسعه سازمانی و ارزش آفرینی کارکنان می شود و ابزاری است برای توسعه سرمایه اجتماعی و جلب مشارکت مردم و ذینفعان در تصمیم گیری ها و برنامه های سازمان ها حکمرانی خوب بر اساس مشارکت عمومی اعضای جامعه (ارتباطات دو جانبه بین مردم و دولت) ، شفاف سازی اطلاعات، پاسخگویی دولت ها، حاکمیت قانون، انعطاف پذیری و مسیولیت پذیری شکل می گیرد. استقرار حکمرانی خوب در سازمان ها عامل مهمی در کارآمدی نظام اداری و رضایتمندی مخاطبان دارد.

  کلیدواژگان: اجرای حکمرانی خوب، ارتباطات استراتژیک، شفافیت، مشارکت، پاسخگویی
|
 • Mahmood Soheilnejadma, Maryam Adibzadeh *, Mojtaba Moazzami Pages 1-25
  The purpose of this research is to investigate the effect of transformational leadership style and in-service training on the jihadi performance of employees in Saipa Automobile Group. The current research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of the nature and method of data collection. The statistical population in this research includes the line and staff of Saipa Automotive Group in Tehran. The simple random sampling method and the quantitative research data were in the form of an interval scale. In order to perform inferential analysis, SPSS and Amos 22 statistical software were used. The results showed that the root mean square index value was obtained as 0.072; The model has a good fit. Also, goodness of fit index equal to 0.93, adjusted goodness of fit index equal to 0.90, incremental fit index equal to 0.94, normalized fit index equal to 0.93, and unnormalized fit index equal to 0.90 have been obtained. ; According to these cases, it can be said that the model in question has good explanatory power. which is based on the effect of transformational leadership style and in-service training on the jihadi performance of Saipa Automotive Group employees.
  Keywords: Transformational leadership style, Employee Performance, In-service training, Saipa Automotive Group
 • Leila Kalij, Seyed Vahid Aqili *, Hasan Khojastehbagherzadeh Pages 26-47

  The statement of the second step of the revolution is concerned with various and important topics in different dimensions. One of the main ways to realize this statement and to activate political, cultural and economic institutions in this direction is to include the main elements and the hidden and obvious requirements of the statement in the policy making, followed by the planning and action of different departments within the government. By identifying and classifying the political themes in the statement of the second step of the revolution by the method of theme analysis, this research has identified and presented the components affecting the country's political sphere in order to move in this direction. Based on this, first 40 key statements related to the political field were classified from the text of the statement, then by examining these statements, 29 basic themes were obtained, after summarizing and categorizing the basic themes into 9 organizing themes and finally 4 comprehensive themes were obtained became. The relationship between overarching themes and other themes was drawn in the form of a theme network. In the final part, 4 overarching themes of "40-year history of the revolution", "anti-arrogance", "independence and freedom" and "honor" were discussed.

  Keywords: Statement of the Second Step of the Revolution, Politic, Content Analysis, political component
 • Saeed Bakhtiari, Vahid Araei * Pages 48-62
  Good governance in the organization is related to making decisions about the direction and provides a framework where all these goals and values are gathered together and ‎by creating maximum convergence and alignment, development goals. to be Good governance should be participative, consensus-oriented, ‎accountable, transparent, efficient and law-abiding, so that the urban management platform is ‎based on It should be provided on participation and the necessity of such management is the ‎presence of transformative leadership. The purpose of this research is to investigate the effect of ‎transformational leadership behaviors on the promotion of good governance. The statistical population of the research is all the employees of Tehran Region 3, ‎‎280 of them were selected according to Morgan's table. The simple random sampling method and ‎the reliability and validity of the tools using Cronbach's alpha coefficient, combined reliability ‎and Confirmatory analysis, diagnostic validity and divergent validity have been examined and ‎their results were acceptable. In an inferential analysis, correlation and structural equation method ‎were used with SMARTPLS software and the results showed the dimensions of transformational ‎leadership (ideal influence, intellectual stimulation, inspirational motivation and individual ‎considerations) on the promotion of good urban governance. It has a positive and significant ‎effect.‎
  Keywords: transformative leadership, Governance, urban management, policy making‎
 • Mohammadreza Niknam, Amin Nikpour *, Yaser Salari, Ameneh Firoozabadi Pages 63-79

  While outlining the stages of the formation of the revolution, which includes the Islamic revolution, the Islamic system, Islamic State, the Islamic country, and the Islamic civilization, the Supreme Leader emphasizes the important role of the officials in the realization of the Islamic state, therefore, one of the strata that has the most connection with the government body. And it can have an effective role in this regard, it is the mobilization of departments; This research aims to Designing the model of the roles of Basij managers of departments based on the Supreme Leader's list in order to realize the Islamic state based using a qualitative method in the form of content analysis. which at each stage is based on documents and interviews conducted with 20 experts and managers The mobilization of departments was examined and the model of the roles of the managers of the mobilization of departments in the realization of the Islamic state based on the Supreme Leader's 7 components (belief, service orientation, justice, economy, legalism, rationalism and internalization of rulers) it was calculated that the mobilization of departments can play an effective this model in realizing the Islamic state by planning and using.

  Keywords: Islamic state, Islamic Revolution, mobilization of departments, Supreme Leader
 • S.Mansour Mousavi, Hasan Soltani *, S.Fateme Mousavi Pages 80-108

  The aim of the research is to investigate the impact of Jihadi management style on the implementation of the policies of the Martyr Foundation and Veteran Affairs in the southern provinces of the country. The research method is descriptive-correlation and qualitative-quantitative. The statistical population of the research included 1400 and the sample size was 308 according to Morgan's table and was selected by stratified random method. The findings show that in the dimensions of the jihadi management model, the components of insight-oriented, legalism, planning and staff work, applying mutual commitment, interpersonal role and standardization of rules and regulations are among the highest average and components. Idealism, participatory management, control and leadership of line units, human component, empowerment and rehabilitation, self-confidence, self-reliance and the component of using all capacities have the lowest average.According to the final model, the leadership style of Jihadi management has a positive and direct effect on the implementation of the foundation's policies with a path coefficient of 72%.

  Keywords: Jihadi Management, general management, Policy implementation, Martyr's Foundation, martyrs' affairs
 • Fatemeh Hoseni, Omid Safari *, Hadis Ghasemyan Asl Pages 109-125
  The main purpose of this research was to test the conceptual model between political behaviors and hypocritical behaviors with the mediation of spirituality in secondary school teachers of Mamsani city. In terms of nature and content, the research method was a correlational descriptive research. The statistical population of this research was all 284 secondary school teachers in Mamsani city, of which 284 were selected as a sample using Morgan's table and simple random sampling method. The tools of data collection were standard questionnaires of hypocritical behaviors (Danaei Fard et al.; 2013), Dobrin's political behaviors (1978) and Hall Edwards spirituality (1986). Inferential statistical methods of Pearson's correlation coefficient, regression analysis and path analysis were used in SPSS21 and PLS statistical software. The results of this research showed that there is a significant relationship between political behaviors and hypocritical behaviors through spirituality and the results of the research show He said that the conceptual model of political behaviors with hypocritical behaviors through spirituality and strategic thinking has a suitable fit.
  Keywords: Hypocritical behavior, Political Behavior, Spirituality, teachers, Mamsani city
 • Behrouz Lotfi, Zahra Kharazi Mohammad Vand Azar *, Afsaneh Mozaffari Pages 126-152

  Good governance is the transparent and responsive management of resources in a country with the aim of ensuring fair and sustainable economic and social development, and strategic communication plays an effective role in achieving the missions of organizations. The present study examines and analyzes the research done on good governance and strategic communication. The method of analysis in this research is descriptive-analytical and uses the library data collection model; a total of 90 articles were examined and 50 of these articles were analyzed. The findings of the research show that strategic communication causes organizational development and value creation of employees and is a tool for developing social capital and attracting the participation of people and stakeholders in the decisions and programs of organizations based on good governance. Public participation of society members (two-way communication between people and the government), information clarification, government accountability, rule of law, flexibility and responsibility are formed. Establishing good governance in organizations is an important factor in the efficiency of the administrative system and the audience's satisfaction.

  Keywords: implementation of good governance, strategic communication, Transparency, Participation, accountability