فهرست مطالب

 • سال پنجاه و پنجم شماره 1 (پیاپی 110، بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید مهدی جاویدان، سعید عباسی نیا*، صادق آلبوغبیش صفحات 9-26
  از مسایل مهم در اعجازشناسی قرآن، مسیله نحوه دلالت وجوه اعجاز است و آن معطوف به این پرسش است که دلالت این وجوه بر اعجاز قرآن به صورت استقلالی و انفرادی است یا مجموعی؟ قرآن پژوهان عموما یک یا چند وجه اعجاز را وافی در دلالت اعجاز می دانند. زرکشی قول تحقیق را در دلالت مجموعی وجوه اعجاز قرآن می داند، اما سیوطی دلالت یک وجه را به تنهایی و مستقلا برای اعجاز قرآن کافی می داند.در این نوشتار با رویکرد تحلیلی توصیفی به صورت مقایسه ای، روش اعجازشناسی زرکشی و سیوطی محل تامل قرار می گیرد و به نقد و بررسی دیدگاه زرکشی مبنی بر دلالت مجموعی اعجاز قرآن می پردازیم.زرکشی از سویی به دلالت مجموعی وجوه اعجاز قرآن قایل شده و دلالت یک وجه یا حتی چند وجه با هم را برای اعجاز، وافی به مقصود نمی داند و از طرفی برای تعداد آن هم عدد واحدی قایل نیست. امری که با تامل و درک همه ابعاد آن، درک تحقق اعجاز را متعذر به نظر می رساند. در حالی که سیوطی با نامحدودخواندن وجوه اعجاز، ادراک پذیری وجوه و توجه به اعجاز تاثیری قرآن، دلالت انفرادی و استقلالی هریک از وجوه را پذیرفته است؛ ازاین رو قرایت وی از انسجام و هم گرایی بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: وجوه اعجاز، دلالت استقلالی، دلالت مجموعی، زرکشی، سیوطی
 • سید مرتضی حسینی شیرگ*، حسن نقی زاده، محمدحسن رستمی صفحات 27-50

  روایات فراوانی در حوزه مهدویت پیرامون مدح و ذم بلاد و نقش آفرینی پررنگ برخی سرزمین ها در آخرالزمان یافت می شود. به نظر می رسد مدح و ذم بلاد از مهمترین مواضع اهل سیاست در القای برتری خویش و مذمت پایگاه رقیب بوده است. ارایه نقش آخرالزمانی پررنگ از مناطق تحت سلطه خویش، اثرات روانی دارد و سبب حس افتخار و برتری نسبت به سایر مناطق و به ویژه مناطق رقیب می شود. نوشتار حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع حدیثی و تاریخی به دنبال یافتن منشا پیدایش منقولات فراوان در مدح و ذم بلاد در روایات مهدویت است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که روایات فراوانی در مدح یا ذم مناطقی مانند شام، بیت المقدس، انطاکیه، طور، طالقان، مشرق و مغرب در روایات مهدوی ظهور کرده اند و مهمترین نقش در پیدایش این دست منقولات، انگیزه ها و اهداف سیاسی است. این دست منقولات ازنظر سندی و متنی رد می شود و نشانه هایی از جعل و تحریف در آن آشکار است.

  کلیدواژگان: مهدویت، جعل حدیث، سیاست، فقه الحدیث، روایات مدح و ذم بلاد
 • احسان خلیلی* صفحات 51-68
  مطابق بررسی های اولیه، توکل با هیچ یک از معانی باب تفعل سازگار نیست. ضوابط و قواعدی که برای معانی باب تفعل در ادبیات عرب آمده است با واژه توکل منطبق نیست و از این نظر، موضوع حکم فقهی آن ابهام دارد. این نوشتار به روش تحقیق کیفی متن محور با تحلیلی گسترده بر پایه داده های موجود در زبان و ادبیات عرب برای حل مسیله شکل گرفته است.از بین معانی باب تفعل سه معنا احتمال دارد که واژه توکل در آن به کار رفته باشد: اتخاذ، مطاوعه با سه توجیه، ثلاثی مجرد.تطبیق هرکدام از معانی بر واژه توکل با اشکال یا اشکالاتی مواجه است و نمی توان معنای قطعی و روشنی از میان معانی غالبی باب تفعل برای واژه توکل برگزید؛ اما با چشم پوشی از برخی قواعد یا اثبات نادرستی آن ها می توان معنای آن را ثلاثی مجرد یا اتخاذ دانست. معنای ثلاثی مجرد سازگاری بیشتری با استعمالات توکل دارد. بدین ترتیب دستاورد مهم این است که موضوع حکم فقهی اکتساب و تقویت توکل روشن می شود. دستاورد دیگر، بررسی دقیق و موشکافانه یک واژه از منظر لغوی است؛ چیزی که در علوم اخلاقی و تربیتی در گذشته از آن به سرعت عبور می شد و دقت عمل کمتری برای آن به کار می رفت.
  کلیدواژگان: توکل، باب تفعل، معانی غالبی تفعل، موضوع حکم فقهی
 • محسن رجبی قدسی*، رضوان رخشانی صفحات 69-98

  در قرآن کریم فقط نام 25 پیامبر ذکر شده است، اما در تفاسیر مجامیع حدیثی و دیگر منابع اسلامی، شمار پیامبران را از 23 تا 2225000 آورده اند. غالب این آمار ها یا سند ندارند یا ازنظر سندی ضعیف اند و حجیت ندارند. در عین حال، از صدر اسلام تاکنون با استشهاد به آیه «و لقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک» (مومن: 78) تضادی میان قرآن و روایات دیده نشده و در عرف مسلمانان شمار پیامبران با رقم 124000 جا افتاده و شهرت یافته است. مسیله این است که آیه پیش گفته و نیز آیه هم مضمون آن «و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک» (نساء: 164) در مقام بیان آن نیستند که نام برخی از انبیا در قرآن آمده و نام برخی نیامده است، بلکه هر دو آیه در مقام بیان این مطلب اند که قصه بعضی از انبیا همچون نوح (ع) و ابراهیم (ع) در قرآن بیان شده و قصه برخی از انبیا چون ذوالکفل (ع) و ادریس (ع) در قرآن نیامده و تقریبا یا تحقیقا به ذکر نام آن پیامبران اکتفا شده است. خداوند هدایت اقوامی که پیامبری نداشته اند را با عقل -پیامبر درونی- و سلسله منذران و هادیان به سامان رسانده است. انبوه سازی پیامبران ریشه در فرهنگ یهودیان دارد، زیرا «نبی/نوی» معنایی عام داشته و کاهنان و پیشگویان و مفسران تورات را نیز در برمی گرفته است.

  کلیدواژگان: شمار انبیا، قصص قرآن، فلسفه نبوت، عرضه روایات بر قرآن
 • حسین ستار* صفحات 99-121
  این نوشتار به بازشناسی هویت یکی از مشایخ گمنام همدانی شیخ صدوق، یعنی ابواحمد سراج همدانی و نقش او در آثار شیخ می پردازد و نقش واسطه ای شیخ صدوق در انتقال منقولات او به فرهنگ شیعی را مدنظر قرار می دهد و با جمع آوری و تحلیل داده های محدودی که شیخ صدوق در آثار خود از سراج دارد، تلاش می کند تا پس از مشخص کردن مذهب وی به یافته های بیشتری در شناخت او و مشایخش دست یابد. برخلاف باور رایج، او مذهبی امامی نداشته است. نگارنده با بررسی ورود بعضی اخبار او به فرهنگ امامی و نقش پررنگ این اخبار در ادوار بعدی بین محدثان و حتی فقیهان امامیه و نیز بررسی شش خبر سراج در میراث امامیه نشان می دهد که حداقل دو خبر از اخبار او، از اخبار منتقله نااستوار است.
  کلیدواژگان: شیخ صدوق، سراج همدانی، اخبار منتقله، عامی مذهب، الخصال
 • صالحه شریفی* صفحات 123-140
  واژه ابتلا یکی از واژگان کلیدی قرآن است. بسامد سی وهشت موردی مشتقات این ماده نشان از اهمیت آن در دستگاه زبانی قرآن دارد. مطالعه میدان معنایی واژگان قرآن، شیوه ای نوین به منظور کشف لایه های معنایی و دستیابی به مراد خداوند از راه تحلیل نظام مند روابط درون متنی است؛ تحلیل روابط هم نشینی یکی از راه های مطالعه میدان معنایی واژگان است. در میان مجموعه کلماتی که با ابتلا هم نشین شده است، آن دسته از واژگانی که بیانگر واکنش های امتحان شونده و امتحان گیرنده در طول فرایند ابتلاست از اهمیت مضاعفی برخوردارند؛ چه آنکه شناخت این عکس العمل ها می تواند تغییرات مثبتی در جهت گیری انسان در برابر ابتلا ایجاد کند. تحلیل گزاره های قرآنی مشتمل بر هم نشین های واکنشی نشان می دهد عکس العمل انسان در هنگام مواجهه با امتحان های الهی به دو دسته مطلوب و نامطلوب تقسیم شدنی است. به هر دسته از واکنش های انسان پاسخی از سوی خداوند تعلق می گیرد؛ واکنش خداوند در برابر عکس العمل مطلوب انسان ها به شکل پاداش و عفو تجلی می یابد و واکنش نامطلوب با عذاب پاسخ داده می شود.
  کلیدواژگان: ابتلا، روابط هم نشینی، هم نشین های واکنشی، میدان معنایی
 • حسین کمالی زاده اردکانی*، رحمان عشریه، محمدحسین ملک زاده صفحات 141-158

  باور به الهی بودن چیستی و ماهیت وحی، یکی از مباحث مهم دین شناسی است. الهی بودن یا بشری بودن الفاظ و محتوای قرآن کریم از روز نخست نزول، مورد هجمه قرار گرفته است و امروز نیز این مسیر توسط دگراندیشان مسلمان و غیر مسلمان ادامه یافته است. شهید صدر از برجسته ترین متفکران است که با کمک علم اجمالی و نظریه احتمال توانست یقینی بودن استقراء را به اثبات برساند. نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این روش نوپدید در الهی بودن قرآن پرداخته است و توانست با پیمودن پنج گام «مشاهده حسی و تجربی پدیده ها»، «ارایه فرضیه»، «راستی آزمایی فرضیه»، «نتیجه گیری غیر یقینی» و «نسبت سنجی و یقینی شدن استقرا» با استفاده از نظریه احتمال و شواهد پنج گانه«درس نیاموختگی پیامبر»، «انتخاب بهترین شخصیت برای پیامبری»، «تفاوت قرآن با کلام رسول اکرم»، «عدم اختلاف در قرآن» و «تحدی»، الهی بودن قرآن را موجه و یقین آور ارزیابی نماید.

  کلیدواژگان: قرآن، نظریه احتمال، شهید صدر، یقین موضوعی
 • مهدیه کیان مهر، بی بی سادات رضی به آبادی*، نصرت نیل ساز صفحات 159-181

  در روش های تاریخ گذاری روایات، غیر از قواعد کلی، برخی مولفه ها و نکات ظریف باید در کاربست هر شیوه به طور جدی مدنظر قرار گیرد؛ زیرا در غیر این صورت، اعتبار نتایج پژوهش خدشه دار می شود. در این نوشتار با بررسی آثار مختلف خاورشناسان و نیز تجربه عملی حاصل از تاریخ گذاری برخی روایات، مهم ترین مولفه ها در تاریخ گذاری مبتنی بر متن استخراج شده که عبارت است از: کشف منابع متقدم تر و نسخه های جدید، وجود نسخه های خطی و چاپی مختلف از یک اثر، نسخه های در دسترس شارحان کتب روایی و نویسندگان متاخر، نام مولفان کهن در سند روایات و تعدد عنوان یک اثر.مهم ترین مولفه ها در تاریخ گذاری بر اساس کهن ترین منبع نیز به این قرار است: انگیزه ها و روش های جعل، مضامین حاکی از بافت تاریخی متن و نیز سیر تطور متن و عوامل مختلف آن در تاریخ گذاری بر اساس متن.

  کلیدواژگان: مولفه های تاریخ گذاری، کهن ترین منبع، تاریخ گذاری مبتنی بر متن، تطور متن، منبع یابی، تحریریابی
 • سید مسعود مرتضوی، محمدجواد عنایتی راد*، سید محمود طباطبایی صفحات 183-198

  حدیث و سنت با آسیب های فراوانی مواجه شده است که یکی از مهمترین آن ها پدیده اختلاف و تعارض روایات است. یکی از اسباب مغفول اختلاف احادیث که کمتر بدان پرداخته شده است، رویکرد اهل بیت (ع) در اختلاف افکنی میان شیعیان است. صدور جواب های گوناگون از ایمه اطهار (ع) به سوالات یکسان شیعیان و حکمت اتخاذ چنین رویکردی توسط اهل بیت (ع) در دفع شبهات اعتقادی، موثر است و ما را با شیون معصوم در استفاده از ویژگی های کلام و سخن آشنا می سازد. صدور جواب های گوناگون از ایمه اطهار (ع) در روایات متعددی اشاره شده و باور و پذیرش آن برای اصحاب ایمه سخت و دشوار جلوه کرده است. در این نوشتار به برخی از کاربست های این رویکرد در فقه و احکام شرعی اشاره و به مبانی و نوآوری های میرزا مهدی اصفهانی و آیت الله سیدعلی سیستانی توجه می شود. این دو فقیه حدیث شناس ضمن تبیین حکمت های متعدد این پدیده، آن را دارای ماهیتی متفاوت از تقیه (موافقت با عامه) دانسته و با نقد و تحلیل کلام دیگر اندیشمندان به شواهد روایی و مصادیق آن پرداخته اند.

  کلیدواژگان: اسباب اختلاف حدیث، اختلاف افکنی میان شیعیان، تعارض ادله، تقیه، آیت الله سیستانی، میرزا مهدی اصفهانی، جواب های مختلف امامان
 • سیده زهرا مکی، حسن عبدالهی*، سید حسین سیدی صفحات 199-221

  امام سجاد (ع) در پرخفقان ترین دوران امامت کردند؛ بااین حال از رشد جامعه و مبارزه با طاغوت غفلت نورزیدند. درک چندانی از جهاد روشنگرانه ایشان وجود ندارد، لذا انجام چنین پژوهش هایی ضرورت می یابد. در واقع مسیله اساسی در این گونه پژوهش ها این است که با بهره گیری از نظریات جدید حوزه های مختلف و با نگاهی برون دینی، به مباحث دینی و طرح مباحث جدید یا اثبات مطالب گذشته اهتمام ورزیده شود.در این جستار نیز از نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره گرفته ایم. فرکلاف در نظریه خود قایل به سه مرحله توصیف، تفسیر و تبیین است. به روش تحلیلی توصیفی برمبنای نظریه فرکلاف در مرحله توصیف و تفسیر روشن می شود که این خطبه ازنظر روابط معنایی، عبارت بندی ها، بار ایدیولوژیک و ارزش استعاری واژگان، وجوه امری و خبری، معلوم و مجهولی افعال و تاکید و... متناسب با بافت و هدف خطابه گویی است. روابط بینامتنی آن با قرآن و مناظرات امیرمومنان (ع) و امام مجتبی (ع) با معاویه نیز مشهود است. در بخش تبیین نیز تاثیرگذاری کلام امام بر جو حاکم و تغییر آن با شواهد تاریخی و مستند نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، ایدئولوژی، خطبه دمشقیه، امام سجاد، فرکلاف
 • سید حسین موسوی دره بیدی*، داود اسماعیلی صفحات 223-243

  روش شیخ طوسی در استفاده از روایات تفسیری التبیان، اهتمام جدی به روایات اهل بیت (ع) و توجه فراوان به روایات و اقوال تفسیری صحابه و تابعان است. وی در نقل بسیاری از روایات تفسیری شیعی از قرینه هایی همچون اصحابنا، ایمتنا و اخبارنا استفاده می کند. تفاسیر المصابیح مغربی، قمی، عیاشی و کتاب واقدی از منابع قطعی و برخی از مجامع روایی شیعه همچون کافی، برخی آثار شیخ مفید، شیخ صدوق و... ازجمله منابع محتمل التبیان در نقل روایات اهل بیت (ع) است. نام برخی از راویان شیعی همچون جابربن یزید و ابی الجارود در صدر برخی از روایات نیز می تواند حاکی از بهره مندی وی از تفاسیر آنان باشد. در پاره ای موارد، روایات اهل بیت (ع) از تفسیر طبری به التبیان راه یافته است. روش شیخ طوسی در استفاده فراوان از منابع غیرشیعی مانند جامع البیان و تصریح به نام مولفان آن ها و در مقابل عدم تصریح به نام و آثار مولفان شیعی را باید متاثر از فضای حاکم بر تالیف این اثر در محیط و جغرافیای شهر بغداد و در راستای رویکرد تقریبی وی به شمار آورد.

  کلیدواژگان: شیخ طوسی، التبیان، مصادر روایی، روایات اهل بیت(ع)، تفاسیر شیعه
 • سیده هانیه مومن*، علی ثامنی صفحات 245-263
  نوشتار پیش رو نقدی بر مقاله «تحلیل سندی و محتوایی حدیث حوت باتوجه به پیشینه تاریخی آن» است که در بیست وسومین شماره دو فصلنامه علمی حدیث پژوهی انتشار یافته است. نگارندگان در این نوشتار علی رغم تایید اعتبار این حدیث ازنظر سند، در اولین و مهمترین گام تلاش کرده اند با یافتن مشابهت هایی میان احادیث هم خانواده حدیث حوت و کتب عهدین، حدیث اصلی را نیز محل مناقشه قرار دهند و آن را در زمره اخبار اسراییلی معرفی کنند. ازجمله ایراداتی که در گام های بعدی به عنوان قراینی در تضعیف و در نهایت طرح و رد حدیث حوت ذکر شده است عبارت اند از: وجود شخصیتی اسراییلی در زنجیره سند برخی از احادیث هم خانواده، خبر واحدبودن حدیث حوت، اضطراب متون احادیث مشابه، مخالفت با قطعیات علمی و فقدان توجیه معقول و منطقی پیرامون حدیث محل بحث. در این نوشتار، مستندات نویسندگان در نقد حدیث مذکور بازنگری شد و پس از پاسخگویی به ایرادات وارد بر آن ها با استناد به آیات قرآن و نیز سایر روایات، این نتیجه حاصل شد که حدیث حوت را نمی توان در زمره اخبار اسراییلی قلمداد کرد.
  کلیدواژگان: حدیث، ارض، حوت، ماء، اسرائیلی
|
 • Sayyid Mahdi Javidan, Saeid Abbasiniya *, Sadegh Alboghobeish Pages 9-26
  Regarding the miraculous character of the Quran, one of the important issues is how its different aspects indicate the inimitability of the Quran, i.e., do they signify it individually and independently or collectively?  Quranologists generally believe that one or more miracle aspects of the Quran are sufficient for proving its inimitability. In this regard, Zarkishī believes in the collectiveness of the miracle aspects, while Sīyūṭī considers one aspect alone and independently to be sufficient. By using the descriptive-analytical approach, in this writing, Zarkishī and Sīyūṭī's miracleology method have been studied comparatively. Also, Zarkishī's view about the collectiveness of the miracle aspects has been analyzed and criticized. On the one hand, Zarkishī believes in the collectiveness of the miracle aspects and does not consider one or even several miracle aspects to be sufficient for indication of the inimitability, but on the other hand, he does not assign a specific number for them. By considering and understanding all dimensions of this issue, it seems impossible to realize the inimitability in this way. Still, by considering the unlimited number of the miracle aspects, their perceptibility, and the effectiveness miracle of the Quran, Sīyūṭī has accepted the independency and individuality of each miracle aspect. So, his view has more coherence and convergence.
  Keywords: Miracle aspects, Independency denotation, Collectiveness denotation, Zarkishī, Sīyūṭī
 • Sayyid Morteza Hoseini Shirag *, Hasan Naghizadeh, MohammadHasan Rostami Pages 27-50

  In the field of Mahdism, there are a lot of narrations about praising and blaming some territories and their prominent role in the apocalypse. It seems that praising and blaming the territories has been one of the most important tools for the politicians to instill their superiority as well as their rival's contempt. Presenting an active apocalyptic role of the regions under one's control has psychological effects. Also, it causes a sense of pride and superiority over other territories, especially rival regions. Using a descriptive-analytical method as well as narrative and historical sources, this writing tries to find the origin of many narrations about praising and blaming some regions in the field of Mahdism. According to the results, in the collections of Mahdism hadiths, many narrations appeared which are about praising or blaming regions such as Shām, Jerusalem, Antioch, Sinai (Ṭūr), Ṭāliqān, the East, and the West. Political motives and goals play the most important role in the emergence of these hadiths. They not only are invalid in terms of their isnad and text, but also, have obvious signs of falsification and fabrication.

  Keywords: Mahdism, Falsification of the hadith, politics, The science of hadith comprehension, Narrations about praising, blaming territories
 • Ehsan Khalili * Pages 51-68
  According to the initial investigations, the word " Tawakkul"(Trust) has no compatibility with the meanings of the verb form (bāb) "tafaʿʿul ". As the rules related to the meanings of the tafaʿʿul verb form in the Arabic literature do not correspond with this word, the issue of its jurisprudential decree remains ambiguous. So, using a text-based qualitative approach and through an extensive analysis that is based on the available data in the Arabic language and literature, this writing tries to solve the problem. It is possible for Tawakkul to be used in three meanings of tafaʿʿul verb form, namely Ittikhādh (adoption), Moṭāwiʿah (associative) with three justifications, and Thulāthī mujarrad (triliteral verb form). According to the results, adapting each of these meanings to this word has one or more problems. Also, it is impossible to select a clear and definite meaning for the word "Tawakkul" from the common meanings of this bāb. Still, by ignoring some rules or proving their inaccuracy, Ittikhādh, and Thulāthī mujarrad can be considered as its meanings. The meaning Thulāthī mujarrad is more compatible with the uses of Tawakkul. Accordingly, as the most important outcome of this article, the issue of the jurisprudential decree of acquiring and strengthening Tawakkul is clarified. Also, the exact and rigorous lexical analysis of a word is another outcome neglected by moral and educational sciences in the past and it was done with less precision.
  Keywords: Tawakkul, Bāb of tafaʿʿul, Common meanings of tafaʿʿul, Issue of the jurisprudential decree
 • Mohsen Rajabi Ghodsi *, Rezvan Rakhshani Pages 69-98

  The Holy Quran refers to the names of only 25 prophets. Still, the number of the prophets varies from 23 to 2225000 in the exegeses, narrative collections, and other Islamic sources. Most of these statistics have either no isnad or a weak isnad and are invalid. Yet from early Islam until now, by relying on the verse " And certainly We sent messengers before you: there are some of them that We have mentioned to you and there are others whom We have not mentioned to you"(Walaqad ar sal nā rusulam min qab lika min hummanqaṣaṣ nā ‘alay ka wamin hummallam naq ṣuṣ ‘alay k) (40:78), regarding the number of the prophets, no conflict has been observed between the Quran and the narrations. So, the number 124000 prophets have been accepted by Muslims and become famous. However, this verse as well as its co-content verse; " And (We sent) messengers We have mentioned to you before and messengers we have not mentioned to you" (Warusulan  qad  qaṣaṣ nāhum  ‘alay ka  min  qab lu  warusulallam  naq ṣuṣ hum  ‘alay k)(4:164) are not about the names of the prophets. Instead, both of them are stating that the stories of some prophets such as Noah and Abraham (AS) have been referred to in the Quran and, on the contrary, the stories of some others including Idris and Ezekiel (Dhul Kifl) have not been mentioned, and only their names have been nearly or definitely stated in it.  Allah has guided the people who didn't have any prophet through the intellect- the inner prophet-, and the group of Warners and Guides. Increasing the number of prophets stems from Jewish culture; as the term "nabī/ navī" has had a general meaning and also included rabbis, augurs, and Torah commentators.

  Keywords: Number of the prophets, Stories of the Quran, Philosophy of the prophecy, Evaluation of hadiths by the Quran
 • Husain Sattar * Pages 99-121
  This writing deals with recognizing the identity of Abū Aḥmad Sarrāj Hamidānī, one of the Shaykh Ṣadūq's unknown Shaykhs (teachers) from Hamidān, and his role in the Shaykh's works.  Also, it considers the intermediary role of Shaykh Ṣadūq in transferring his reports to Shiʿa culture. In addition, by collecting and analyzing the limited data related to Sarrāj in the works of Ṣadūq, it tries to identify his religion and achieve more findings regarding him and his Shaykhs. According to the results, contrary to popular belief, his religion wasn't Imāmī (Twelver Shiʿa). Besides, examining the entry of some of Sarrāj narrations into Imāmī culture, their prominent role in later periods between the traditionists and even the Imamites' jurists as well as his six narrations in Twelvers' narrative heritage shows that at least two of them are unreliable transferred narrations.
  Keywords: Shaykh Ṣadūq, Sarrāj Hamidānī, Transferred narrations, Sunnite, Al-Khiṣāl
 • Salehe Sharifi * Pages 123-140
  "Ibtilā"(test) is one of the keywords of the Quran. Thirty-eight repetitions of the word's root derivatives indicate its importance in the linguistic system of the Quran. Studying the semantic field of the Quranic words is a new approach to finding semantic layers, as well as attaining God's intention, which is done through systematic analysis of intertextual relations. Examining the syntagmatic relations of the words is one of the ways to study their semantic field. Among the co-occurred words with Ibtilā, those that express the reactions of the tester and the testee during the test process have double importance because knowing these reactions can cause positive changes in human orientation against Ibtilā. Analyzing the Quran verses, including the reactive co-occurred words shows that the human reactions to the divine tests can divide into two categories, namely the desirable and undesirable. Each category is responded to by God; His response to the human's desirable reaction appears in the form of reward and forgiveness, and the undesirable reaction is answered with torture.
  Keywords: Ibtilā, Syntagmatic Relations, Reactive co-occurred words, semantic field
 • Hosein Kamalizadeh Kamalizadeh Ardakani *, Rahman Ashariye, MohammadHosein Malekzadeh Pages 141-158

  The belief in the divinity of the essence and nature of the revelation is an important issue in theology. The divinity or humanity of the Quran's words and content has been under attack since the early days of the revelation, and today, this path has been continued by Muslim and non-Muslims intellectuals. Shahīd (martyr) Ṣadr is one of the great thinkers proving certainty of induction by helping collective knowledge as well as probability theory. Using a descriptive-analytical method, this writing aimed to study this new approach to the divinity of the Quran. Accordingly, the divinity of the Quran was evaluated as certain and justified by taking five steps which are 'sensory and experimental observation of the phenomena', 'presenting the hypothesis', 'evaluating the hypothesis,' ' the uncertain conclusion,' and 'the ratiometric and certainty of the induction'; the last one was done by using the probability theory as well as five indications, namely 'illiteracy of the Prophet,' ' selecting the best character for prophecy,' 'difference between the Quran and the holy Prophet's words,' 'absence of discrepancy in the Quran,' and 'the Challenge'.

  Keywords: the Quran, probability theory, Shahīd Ṣadr, Thematic certainty
 • Mahdiye Kiyanfar, Bibi Sadat Razi Behabadi *, Nosrat Nilsaz Pages 159-181

  Regarding the methods of chronologizing the narrations, in addition to the general rules, serious attention should be paid to some components and details in using each method; otherwise, the results of the research will be invalid. In this writing, by studying the orientalists' various works as well as using practical experience gained in chronologizing some narrations, the most important components in text-based chronology were extracted; they are discovering older sources and new editions, the existence of different handwritten and printed editions of a book, available editions to the exegetes of the narrative books and later writers, the earlier author's name in the isnad of the narrations, and multiplicity of a work's titles Also, based on the oldest source, the most important components are motivations and fabrication methods, the content indicating the historical context of the text, and the evolution and its different factor in text-based chronology.

  Keywords: Components of the chronology, Oldest source, Text-based chronology, Evolution of the text, Source identification, Edition identification
 • Sayyid Masoud Mortazavi, MohammadJavad Enayatirad *, Sayyid Mahmud Tabatabayi Pages 183-198

  Hadith and Sunnah have been affected by much damage. One of the most important of them is the difference and conflict between narrations. The approach of Ahl al-Bayt (the household of the prophet) (AS) in creating conflict between the Shiites is one of the neglected and less discussed causes of the conflict between the hadiths. The Pure Imams' different answers to the same questions and adopting such an approach by them is effective in removing theological doubts. Also, it acquaints us with the Infallible status in using figures of speech. Differently answering of the Pure Imams have been referred to in several narrations and their companions have considered it difficult to believe or accept. This paper aims to mention some usages of this approach in jurisprudence and revealed rules. Also, it considers the fundamentals and innovations of Mīrzā Mahdī Iṣfihānī and Ayatollah Sayyid Alī Sīstānī. These two traditionist jurists have explained several reasons for this issue and considered its nature different from Taqīya (the conformity with the Sunnites). Also, by criticizing and analyzing other scholars' views, they have discussed its narrative evidence and examples.

  Keywords: The cause of the conflict between narrations, Creating conflict between Shiites, Conflict of the evidence, Taqīya, Ayatollah Sīstānī, Mīrzā Mahdī Iṣfihānī, Different answers of the Imams
 • Sayyide Zahra Makki, Hasan Abdollahi *, Seyed Hosein Seyedi Pages 199-221

  Although Imam Sajjād's imamate occurred in the most dreadful situation, he never neglected the progress of the society as well as fighting against the illegitimate ruler (Ṭāqūt). Still, there is not enough information about his explanatory Jihad (holy struggle). So, it is necessary to conduct more research in this way. In such studies, the main object is proposing new issues or proving the earlier ones using modern theories of different fields, and through an extra-religious outlook on religious issues. In the same way, this writing aims to apply Norman Fairclough's critical discourse analysis theory. Fairclough suggests three stages in his theory, namely description, interpretation, and explanation. This study is done through a descriptive-analytical method based on Fairclough's theory. The results show that in the description and interpretation stages, regarding semantic relationships, phrases, ideological meaning and metaphorical value of the words, imperative and indicative moods, passive and active voices, emphasis, etc., this sermon conforms with the context and the aim of giving a sermon. Also, its intratextual relations with the Quran as well as Imam Ali and Imam Mojtabā's (AS) debates with Moʿāwiyah is evident. Moreover, in the explanation stage, through historical and documentary evidence, the influence of Imam's words on the governing atmosphere and its change has been shown.

  Keywords: critical discourse analysis, Ideology, Damascene Sermon, Imam Sajjād, Fairclough
 • Sayyid Hosein Moosavi Darebidi *, Davood Esmaeili Pages 223-243

  Regarding the interpretive narrations of al-Tibyān, Shaykh Ṭūsī, in his method, pays serious attention to the Ahl al-Bayt's hadiths and the interpretive narrations of the Companions and Successors. When quoting Shiʿa interpretive hadiths, he uses indications such as "our Companions"(Aṣḥābunā), "our Imams" (Aʾimmatinā), and "our news" (Akhbārunā). According to the results, in quoting Ahl al-Bayt's hadiths, the commentaries of al-Maṣābiḥ Maqribī, Qumī, Ayāshī, and Wāqidī book are the definite sources of al-Tibyān. Also, some of the Shiʿa narrative collections including Kāfī, some works of Shaykh Mufīd, Shaykh Ṣadūq, etc. can be considered as its probable sources. In addition, the existence of some Shiite narrators' names such as Jābir ibn Yazīd and Abi al-Jārūd at the beginning of some narrations can indicate that he has used their commentaries too. Besides, in some cases, Ahl al-Bayt's hadiths have been transmitted from Ṭabarī commentary to al-Tibyān. Shaykh Ṭūsī has used abundantly non-Shiite sources such as Jāmiʿ al-Bayān, and mentioned their author's name; on the contrary, he hasn't specified the names and works of the Shiite authors. This method should be affected by the governing atmosphere of Baqdād, where this work has been written and it should be considered in relation to his proximity approach.

  Keywords: Shaykh Ṭūsī, al-Tibyān, Narrative sources, Ahl al-Bayt's hadiths, Shiʿa exegeses
 • Sayyede Haniye Momen *, Ali Sameni Pages 245-263
  This paper deals with criticizing the article " Isnad and Content Analysis of Hadith of Ḥūt (fish) through considering its historical background" which has been published in the Journal of hadith studies, number 23. In this article, the authors confirmed the isnad of the hadith. Still, by finding similarities between the narrations related to the hadith of Ḥūt and the Bible, in the first and the most important step, they tried to dispute the main hadith and consider it as one of the Israeli traditions. Some of the reasons mentioned in the next steps to weaken and ultimately reject the hadith are the existence of an Israeli person in the isnad of some related hadiths, Solitariness of hadith of Ḥūt, shakiness (Iḍṭirāb) of the similar hadiths' texts, opposition with the scientific facts, and absence of a reasonable and logical explanation about this hadith. In this paper, the authors' evidence on the criticism of the aforesaid hadith was reviewed. Also, by referring to the Quranic verses as well as other narrations, the criticisms against them were answered. According to the results, the hadith of Ḥūt cannot be considered as an Israeli tradition.
  Keywords: hadith, Arḍ, Ḥūt, Māʾ, Israeli