فهرست مطالب

نشریه مدیریت بازرگانی و علم اطلاعات
سال یکم شماره 3 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کمال جوانمرد* صفحات 1-11

  پژوهش حاضر با رویکرد جامعه شناختی و با هدف بررسی زمینه های اجتماعی تاثیر سرمایه اجتماعی بر اجرای بانکداری الکترونیک در بانک انصار در سال 1400 شهر کرمان صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت مقطعی در سال 1400 در بین کارمندان بانک انصار کرمان شهر کرمان انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش 190کارمند بانک های انصارشهر کرمان بود که از این تعداد 120 نفر به صورت تصادفی ساده و طبق جدول مورگان برای حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و پرسشنامه اجرای بانکداری الکترونیک استفاده گردید. پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی 91/0 و پایایی پرسشنامه اجرای بانکداری الکترونیک 72/0 و روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط اساتید و صاحب نظران تایید شد.روش تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار کامپیوتر 22 SPSS و از روش های آماری ضریب پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. سطح معنی داری آزمون 05/0 = α می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد میان سرمایه اجتماعی با اجرای بانکداری الکترونیک در بانک انصار کرمان رابطه معنی داری وجود دارد و متغیرهای وارد شده در مدل 54 درصد واریانس متغیر وابسته (ملاک) را تبیین می کند. از میان مولفه های سرمایه اجتماعی بیشترین نقش در پیش بینی متغیر ملاک مولفه بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی داشته است و مولفه بعد ساختاری کمترین نقش را دارد..

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، بانکداری الکترونیک، بانک انصار، بعد رابطه ای، بعد شناختی
 • محمود احمدی شریف*، ابوالقاسم یوسف سلطانیه صفحات 23-40
  در کشورهای درحال توسعه که فاقد مکانیزم مشارکت شهروندان در تامین هزینه های شهر هستند، تامین درآمد شهرداری به سمت درآمد ناپایدار می رود. هدف از پژوهش حاضر اصلاح ساختارهای درآمدزایی پایدار شهرداری و ارایه الگوی درآمدی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه بوده که برای تایید روایی و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.روش تحقیق در این پژوهش به صورت کیفی و کمی و انجام تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده است. در زمینه جمع آوری داده ها نیز از پرسش نامه ی استانداردی که برای تحلیل پایدار منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر تهران تهیه شد استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر از دو گروه تشکیل شده است: گروه اول خبرگان سرمایه گذاری که تعداد آنها نامشخص و نحوه انتخاب آنها گزینشی است و نظراتشان در بخش تدوین و طراحی مدل استفاده شده و گروه دوم شامل مدیران، معاونان، مشاوران و کارشناسان بخش سرمایه گذاری، مالی و تشخیص درآمد 582 نفر بودند و با توجه به فرمول کوکران 232 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی نظیرآزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک متغیره، آزمون کولموگروف - اسمیرنوف ، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، از نرم افزارهای SPSS ویراست 21، MINITAB ویراست 17 و LISREL ویراست 8/8 استفاده شد. نتایج نشان داد بین ایجاد و گسترش منابع پایدار با رویکرد سرمایه گذاری و مشارکت و تقویت سرمایه گذاری و مشارکت به عنوان یکی از پایدارترین منابع کسب درآمد در شهرداری تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مشارکت، سرمایه گذاری، درآمد پایدار، درآمدزایی
 • سید حمیدرضا منتظری پور*، گیتا علی آبادی صفحات 41-51

  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش کارکردهای فرهنگی رسانه ملی بر تقویت نهاد خانواده بوده است. جامعه آماری حاضر شامل خانواده های منطقه 2-13 استان تهران هستند که به صورت نامحدود فرض شده اند. جهت نمونه گیری در تحقیق حاضر با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه آماری در سطح خطای 5/0 با فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز جهت سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی استفاده شده است. که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیات آزمون هایt و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ترویج آداب و رسوم، ترویج ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، ترویج چگونگی ارتباطات فردی و اجتماعی و ترویج بینش ها، عقاید و ایدیولوژی های حاکم در جامعه با تقویت نهاد خانواده رابطه معناداری وجود دارد. در این پژوهش از پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز جهت سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی استفاده شده است. که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیات آزمون هایt و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ترویج آداب و رسوم، ترویج ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، ترویج چگونگی ارتباطات فردی و اجتماعی و ترویج بینش ها، عقاید و ایدیولوژی های حاکم در جامعه با تقویت نهاد خانواده رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: کارکردهای فرهنگی، رسانه ملی، نهاد خانواده
 • فیروزه قاسم* صفحات 52-64
  پرداختن به موضوع کیفیت فناوری اطلاعات جدید اهمیت بیشتری یابد که هدف کاربردی این تحقیق را نشان می دهد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی می باشد. همچنین روش پژوهش به صورت کمی است و با توجه به اینکه روابط بین شاخص ها مورد بررسی قرار می گیرد، از نوع همبستگی است.. جامعه آماری این پژوهش کلیه سرپرستان، روسا و مدیران تولید و بازاریابی دفاتر مرکزی و نمایندگی های مجاز شرکت های منتخب در صنعت خودرویی می باشد. حجم جامعه برابر با 4000 نفر است. بنابراین با توجه به حجم شمارش پذیر و محدود جامعه، در این پژوهش تعداد اعضای نمونه از طریق جدول مورگان تعیین گردید که بر اساس جدول مورگان تعداد اعضای نمونه 351 نفر می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد قابلیت های تجارت الکترونیکی استفاده گسترده از اینترنت در فعالیت های تجاری را ترویج می کند و تصمیم گیری و کارایی را در بین کارکنان تسهیل می کند و در نتیجه سیستم عملیاتی شرکت ها را بهینه می کند . همچنین از طریق این چابکی، شرکت های خودرویی می توانند بین فناوری های تجارت الکترونیک، اهداف تجاری و خواسته های بازار هم افزایی ایجاد کنند.
  کلیدواژگان: قابلیت های تجارت الکترونیک، چابکی سازمانی، عملکرد سازمانی
 • هادی ابوالفتحی*، سیده سکینه منتظری صفحات 64-77
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی آنلاین با توجه به نقش میانجی جهت گیری بازار محور و جهت گیری راهبر بازار بر عملکرد بین المللی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی و از نظر داده، کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان بخش فروش شرکت های کوچک و متوسط صنعت مواد غذایی در شهر تهران به تعداد 705 نفر و شاغل در 137 شرکت می باشد. جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از جدول مورگان استفاده شد که براساس این جدول تعداد 248 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری در دسترس و از ابزار پرسش نامه استاندارد (تولستوی و همکاران، 2021) با ضریب آلفای کرونباخ (0.875) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جهت برازش مدل مفهومی این مطالعه و آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مسیر و معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شد. بررسی فرضیه های تحقیق حاکی از این بود که قابلیت های بازاریابی آنلاین بر جهت گیری بازار محور، جهت گیری راهبر بازار و عملکرد بین المللی تاثیر معنادار و مثبتی دارد. جهت گیری بازار محور و جهت گیری راهبر بازار نیز بر عملکرد بین المللی تاثیر معنادار و مثبتی دارد. در نهایت مشخص شد که جهت گیری بازار محور و جهت گیری راهبر بازار نقش میانجی میان قابلیت های بازاریابی آنلاین و عملکرد بین المللی دارند.
  کلیدواژگان: بازاریابی آنلاین، عملکرد بین المللی، شرکت های کوچک و متوسط تجارت الکترونیک
 • زینت کرامتی معز* صفحات 78-90

  هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط قدرت کمیته حسابرسی و جستجوی حسابرسی: نقش تعدیل کننده خودشیفتگی مدیرعامل می باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. برای این مهم جامعه آماری پژوهش، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1398 (8 سال) است که شرایط شرکت را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در پژوهش شرکت های حایز شرایط 94 شرکت و 752 سال- شرکت جمع آوری گردید برای آزمون فرضیه ها؛ از رگرسیون چندمتغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است.نتیجه آزمون فرضیه پژوهش نشان داد بین قدرت کمیته حسابرسی و جستجوی حسابرسی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ اما بین قدرت کمیته حسابرسی و جستجوی حسابرسی با نقش تعدیل کننده خودشیفتگی مدیرعامل رابطه وجود ندارد.

  کلیدواژگان: کمیته حسابرسی، جستجوی حسابرسی، خودشیفتگی مدیرعامل
|
 • Kamal Javanmard * Pages 1-11

  The aim of this study was to investigate the relationship between social capital and the implementation of electronic banking in Ansar Bank of Kerman in 1400 in Kerman. The statistical population of this study was 190 employees of Ansarshahr banks in Kerman, of which 120 people were randomly selected for the sample size according to Morgan table. In order to collect data, two social capital questionnaires of Nahapit and Goshal (1998) and e-banking implementation questionnaire were used. The reliability of the Social Capital Questionnaire was 0.91 and the reliability of the Electronic Banking Implementation Questionnaire was 0.72 and the face and content validity of this questionnaire was confirmed by professors and experts. Used. The significance level of the test is α = 0.05. The results of data analysis show that there is a significant relationship between social capital and the implementation of electronic banking in Ansar Bank of Kerman and the variables entered in the model explain 54% of the variance of the dependent variable (criterion). Among the components of social capital The most important role in predicting the criterion variable was the communication dimension component of social capital and the structural dimension component had the least role.

  Keywords: Social capital, Electronic banking, Ansar Bank, relational dimension, acquaintance dimension
 • Mahmood Ahmadi Sharif *, Abolghasem Yousef Soltanieh Pages 23-40
  In development conditions like Iran, which has a medium economy and no mechanism, participation in city expenses, the income of municipalities goes towards unstable sources of income, including urban sales and congestion. The aim of the current research is to modify the municipal income generation structures and provide an income model based on the existing potentials in Tehran.The tools of data collection in this research were interviews and questionnaires, and Cronbach's alpha coefficient was used to verify its validity and reliability. In terms of data collection, a standard questionnaire prepared for sustainable analysis of income sources, studied and their feasibility in Tehran city was used.The statistical population of the current research consists of two groups: the first group of experts familiar with investment, whose number is unknown and the method of their selection is selective, and whose opinions are used in the compilation and design of the model, and the second group includes managers, deputies, consultants and experts in the investment department. , finance and income recognition were 582 people and according to Cochran's formula, 232 of them were selected as a sample.SPSS version 21, MINITAB version 17, and LISREL version 8/8 software were used to analyze and analyze the data from statistical tests at two descriptive and inferential levels, such as Pearson's correlation coefficient test, univariate t test, Kolmogorov-Smirnov test, exploratory and confirmatory factor analysis. became. The results showed that there is a significant relationship between creating and expanding sustainable resources and strengthening investment and participation as one of the most sustainable sources of income in Tehran Municipality.Key words: participation, investment, sustainable income, income generation
  Keywords: Participation, investment, Sustainable Income, income generation
 • Seyed HamidReza Montazeripour *, Gita Ali Abadi Pages 41-51

  The purpose of the present research was to investigate the role of cultural functions of the national media on the strengthening of the family institution. The present statistical population includes the families of 2-13 regions of Tehran province, which are assumed to be unlimited. For the purpose of sampling in this research, due to the unlimited size of the statistical population, 384 people were selected as the sample size at the error level of 0.5 with Cochran's formula. In this research, a questionnaire was used in order to collect the data needed to assess and measure the investigated variables. Its validity was confirmed by experts' opinions and reliability by Cronbach's alpha. t-tests and multiple regression were used to check the assumptions. The results showed that there is a significant relationship between the promotion of customs, the promotion of social values and norms, the promotion of personal and social communication, and the promotion of insights, opinions and ideologies in the society with the strengthening of the family institution.The results showed that there is a significant relationship between the promotion of customs, the promotion of social values and norms, the promotion of personal and social communication, and the promotion of insights, opinions and ideologies in the society with the strengthening of the family institution. The results showed that there is a significant relationship between the promotion of customs, the promotion of social values and norms, the promotion of personal and social communication, and the promotion of insights, opinions and ideologies in the society with the strengthening of the family institution.

  Keywords: cultural functions, National media, family institution
 • Firoozeh Ghasem * Pages 52-64
  Ensuring the capabilities of e-commerce by marketing and sales managers and applying good performance in these car companies is very important. Also, the competitive environment of the automotive industry makes it more important to address the issue of information technology quality and new knowledge, which shows the practical purpose of this research. The present study is a survey in terms of applied purpose and in terms of nature and method. Also, the research method is quantitative and considering that the relationships between the indicators are examined, it is of the correlation type. Also, the data is of single-section type. The statistical population of this study is all supervisors, heads and production and marketing managers of head offices and authorized agencies of selected companies in the automotive industry. The size of the community is equal to 4,000 people. Therefore, due to countable and limited volume of society, in this study, the number of sample members was determined through Morgan table, which according to Morgan table, the number of sample members is 351 people. Also in this study, simple random sampling method was used. The results of the present study showed that e-commerce capabilities promote the widespread use of the Internet in business activities and facilitate decision-making and work efficiency among employees and thus optimize the operating system of companies. Also, through this agility, car companies can create synergies between e-commerce technologies, business goals and market demands. Thus, it has been shown that market capitalization and operational agility agility can improve the performance of companies through a quick understanding and response to customer needs.
  Keywords: E-commerce capabilities, Organizational Agility, Organizational Performance
 • Seyedeh Sakine Montazeri Pages 64-77
  The purpose of this research is Investigating the effectiveness of online marketing capabilities . Considering the mediating role of market orientation and market leader orientation on international performance. This research in terms of purpose is functional, In terms of nature is descriptive – a survey and in terms of data , it is quantitative .The statistical population of the research Including all employees of the sales department of small and medium-sized companies in the food industry in Tehran to the number of 705 people and works in 137 companies. Morgan's table was used to determine the minimum required sample size. Based on this table, 248 people were selected as a statistical sample .The sampling method is simple random and a standard questionnaire tool (Tolstoy et al., 2021) with Cronbach's alpha coefficient (0.875) was used to collect information.In order to fit the conceptual model of this study and test the hypotheses, the method of path analysis and structural equations was used with the help of Lisrel software. Examining research hypotheses indicated that online marketing capabilities have a significant and positive effect on market-oriented orientation, market leader orientation, and international performance .Market-oriented orientation and market leader orientation also have a significant and positive effect on international performance.Finally it became clear that Market oriented orientation and market leader orientation play a mediating role between online marketing capabilities and international performance.
  Keywords: Online marketing, International performance, e-commerce SMEs, Food Industry
 • Zinat Keramati Moez * Pages 78-90

  The purpose of this research is to investigate the relationship between audit committee power and audit seeking: the moderating role of CEO narcissism. The present research method is classified as descriptive research in terms of its nature, and in terms of method, it is considered as correlational research. In this research, the library method was used to collect data and information. In the data section, the research was done by collecting the data of the sample companies by referring to the financial statements, explanatory notes and the stock exchange monthly. For this purpose, the statistical population of the research includes the companies accepted in the Tehran Stock Exchange during the years 2018-2019 (8 years) that meet the conditions of the company. According to the limitations defined in the research, 94 eligible companies and 752 companies were collected to test the hypotheses; Multivariate regression has been used to confirm and reject research hypotheses (Eviuse software). The result of the research hypothesis test showed that there is an inverse and significant relationship between the power of the audit committee and the audit search; But there is no relationship between audit committee power and audit seeking with the moderating role of CEO narcissism.

  Keywords: audit committee, audit search, CEO Narcissism