فهرست مطالب

نشریه بوطیقای معماری
پیاپی 10 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد نیک کار، اسدالله بزرگوار صفحات 1-20

  ازهم گسیختگی شکلی، عدم استفاده مطلوب از زمین و کاهش کیفیت فضاهای شهری، بخش مهمی از مشکلات شهرها در سال های اخیر است. از مهم ترین پیامدهای این معضلات، تضعیف پیوندهای اجتماعی است. محله تلخداش یکی از محلات قدیمی شیراز است که از این معضلات و پیامدهای آن در امان نبوده است. تلاش برای بهره گیری از پتانسیل های طبیعی و سرمایه های بومی، جهت برون رفت از این مشکل ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش، تعیین مولفه های موثر بر پیوند اجتماعی و تعیین معناداری رابطه بین این مولفه ها با توسعه و تقویت مجموعه های چندعملکردی طبیعت محور در محله تلخداش شهر شیراز است. تعیین شاخص ها و ریز شاخص های مربوط به هر یک از مولفه ها و نیز تعیین میزان اهمیت هر یک از این شاخص ها از نظر پاسخگویان از اهداف دیگر مقاله حاضر است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 362 نفر از ساکنین محله تلخداش شیراز به دست آمد. با مرور مبانی نظری، مولفه های موثر بر پیوند اجتماعی شامل دلبستگی به مکان، تعهد، مشارکت و باور و سپس شاخص ها و ریزشاخص های مرتبط با هر یک از مولفه ها تعیین شد. این مولفه ها به عنوان متغیر ملاک و تقویت و توسعه مجموعه چندعملکردی طبیعت محور به عنوان متغیر پیش بین در نظرگرفته شد. معناداری رابطه متغیرهای ملاک و پیش بین مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان اهمیت شاخص های مربوط به هر یک از مولفه ها سنجیده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم-افزار SPSS انجام گرفت. برای تعیین معناداری ارتباط بین متغیرهای ملاک و پیش بین از ضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین میزان اهمیت شاخص های مربوط به هر یک از مولفه ها از آمار توصیفی استفاده شد. یافته ها نشان می دهدکه بین مولفه های ملاک و پیش بین با ضریب همبستگی بالا رابطه معناداری وجود دارد. همچنین میزان اهمیت شاخص های مربوط به هر یک از مولفه ها، متوسط و زیاد است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که توسعه و تقویت مجموعه چندعملکردی طبیعت محور علاوه بر احیاء و بهبود پیوند اجتماعی در محله تلخداش شیراز، باعث رشد و ارتقاء کیفیت این بافت می شود. شاید بتوان از نتایج و راهبردهای این پژوهش در احیاء و تقویت پیوند اجتماعی در سایر بافت های فرسوده نیز بهره جست.

  کلیدواژگان: پیوند اجتماعی، مولفه های پیووند اجتماعی، گسستگی اجتماعی، مجموعه چندعملکردی طبیعت محور، محله تلخداش شیراز
 • معین فیروزی، رضا فیروزی صفحات 21-42

  نظریه چشم انداز اطلاعاتی، نقطه آغاز مدل اولویت زیست محیطی در معماری بایوفیلی است که توسط «راشل و استفان کاپلان» توسعه داده شد. این مدل اغلب به عنوان «ماتریس اولویت» اشاره می شود. استفان کاپلان دو نوع نگرش به سمت محیط زیست را توصیف می کند که می توانند به نیازهای اطلاعاتی شخص پاسخ بدهند: از یک طرف شخص می تواند فعالانه در محیط زیست درگیر باشد، مثلا کاوش در محیط. از طرف دیگر، شخص می تواند سعی کند محیط زیست را درک کندو دوما زمانی که انسان وارد محیط جدیدی می شود احساساتی نظیر شادی، غم، ترس، خشم و... از خود بروز می دهد. اما گاهی اوقات فرد احساس می کند که بین خود و محیط فاصله ای نبوده و مانند آن است که مدت های زیادی در آن محیط زندگی کرده است، در ابتدا باید بیان کرد بروز احساسات نتیجه دو فرایند پیچیده ذهنی، به نام ادراک و شناخت بوده در فرایند اول داده هایی توسط حواس پنجگانه جمع آوری می شود و زمانی که چند حس به طور همزمان تحریک شود داده هایی که به مرکز عصبی بدن ارسال شود تاثیر عمیق تری بر فرایند شناخت می گذارد، شناخت داده های دریافتی را پردازش و بازیابی کرده و درنهایت احساسات بروز داده می شود، حال با این مسیله مواجه می شویم فردی که تمام عمر خود را در محیطی متفاوت با محیطی که به تازگی وارد آن شده است، زندگی کرده چگونه خود را جزیی از محیط می داند؟ این مقاله با تعریف چگونگی پدیدآمدن حس تعلق به مکان و چگونگی کارکرد حواس پنجگانه و تاثیری که حواس در پدید آمدن حس تعلق به محیط دارد و سپس با مطالعه ویژگی های میدان نقش جهان و تطبیق آن با مبانی مطرح شده به این نتیجه می رسیم که داده های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تجارب و خاطرات شخصی که فرد در طول زندگی خود آموخته تاثیر بر داده-های دریافتی توسط حواس پنجگانه دارد و موجب بروز حس تعلق به مکان در فرد می شود.

  کلیدواژگان: حس تعلق، حس تعلق به مکان، حواس پنج گانه، میدان نقش جهان، ادراک و شناخت
 • شهاب ایلکا، شاهین ایلکا صفحات 43-60

  «بیومکانیک» (به انگلیسی) استفاده از اصول مکانیک در سیستم های بیولوژیکی مانند انسان، جانوران، گیاه، اندام، یاخته (سلول) است. واژه بیومکانیک در ابتدای دهه 1970 توسعه یافت، که توصیف کننده استفاده از مهندسی مکانیک در سامانه های زیست شناسی و مهندسی پزشکیو امروزه درحال کاربست در معماری است. حرکات و بیومکانیک گیاهان می توانند سیستم های قابل انعطاف را برای اهداف معماری الهام بخشند که می-توانند به عنوان راه حل های ایده آل با قابلیت عملکرد بیولوژیک مقاوم با حرکت طبیعی ظریف شناخته شوند. در این مقاله، مروری مختصر از مکانیزم های مختلف سازگار موجود در بیومکانیک معماری و در گیاهان ارایه و سپس شرح داده می شود. در این پژوهش رابطه معماری و بیومکانیک گیاهی بین زیست شناسان، معماران و مهندسان عمران که در آن جنبش های زیبایی شناختی یا الگوی الهام گرفته از گیاهان وجود داشته، تجزیه و تحلیل شده و در ساختارهای فنی بیولوژیک برای معماری پایدار به کار گرفته شده است. روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی» و روش شبیه سازی و آنالیز کامپیوتری گیاهان گوشت خوار و دراینجا «ونوس مگس خوار» است. نتایج تحقیق، اصول حرکتی به دست آمده از تجزیه و تحلیل های بیومکانیک و عملکردی- مورفولوژیکی کمی و همچنین شبیه سازی و انتزاع آن ها با استفاده از مثال روش های عنصر محدود بوده و در پایان نوعی از الگوبرداری از گیاهان مورد اشاره قرار گرفته است که قابلیت کاربردی در پوسته های ساختمانی و طراحی آن ها دارد.

  کلیدواژگان: بیومکانیک، سازگاری در گیاهان، تحلیل سینماتیک و مورفولوژیک، ونوس مگس خوار
 • محبوبه آجیلی صفحات 63-81

  همگرایی فناوری ها و تغییر در نگرش تحقیقات، بحثی است که به تازگی و در دهه اخیر مطرح شده است. تا قبل از این، فناوری های مختلف به صورت جزیره های مستقل از هم توسعه یافته و کمتر تحقیقاتی روی همگرایی این فناوری ها و استفاده همزمان از آن ها صورت می گرفت. امروزه توسعه فناوری همگرا در معماری در ابعاد فناوری زیستی و بایوفیلی رشد بیشتری داشته که در این میان می توان به نظریه بایوفیلی بازتوانی (احیا) توجه و تمرکز (ATR) اشاره داشت. در این مقاله به بررسی و نقد ساختاری این نظریه پرداخته می شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که از ابزار داده مشتمل بر بازخوانی کتاب تجربه طبیعت راشل و استفان کاپلان منطبق شده و برای بازخوانی آن ها از تحلیل بیش از 50 مقاله مرتبط با این نظریه مستخرج از پایگاه های استنادی معتبر مانند الزیویر و ساینس دایرکت بهره برده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که طبیعت و حضور آن در فضاهای معماری، می توانند تاثیر مثبتی بر روی ظرفیت توجه مستقیم مورد نظر کاپلان ها داشته باشند. در مجموع، اگرچه بعضی از مطالعات توصیف شده قبلی با چارچوب ART پیشنهادی توسط کاپلان سازگار و منطبق هستند، بررسی مهم وان دن برگ (2007) و برخی دیگر اذعان می دارد که برخی از نتایج و پژوهش ها هنوز در مرحله ابتدایی هستند نمی توان مانند سایر ادبیات جهانی معماری رایج در دنیا آن را نظریه دانسته، و لذا بایستی با احتیاط لازم درنظرگرفته شوند.

  کلیدواژگان: همگرایی دانش، فناوری زیستی، کتاب تجربه طبیعت، کاپلان، نظریه احیای توجه
 • منصور یگانه، خسرو دانشجو صفحات 83-100

  معماری واکنشی، نوعی معماری است که شرایط واقعی را با استفاده از حسگرها اندازه گیری می کند تا ساختمان بتواند خود را با شرایط اطراف از نظر فرم و شکل و رنگ و مشخصات به طور واکنشی مطابقت دهد. این پژوهش بر پوشش های قابل تطبیق بایونیکی (سایبان) بکاررفته در معماری واکنشی معاصر را ارایه داده و به بررسی رویکردهای مختلف طراحی و تحلیل مختصری از مطالعات موردی می پردازد. هدف پژوهش، گردآوری نمونه های ساخته شده مجموعه نماهای قابل تطبیق، مطابق با آخرین پیشرفت های مدرن و نیز درک عملکرد زیست محیطی آن ها است. روش تحقیق توصیفی و تحلیل کالبدی نمونه های کاربردی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیستم های نمای تطبیقی به مقدار زیادی انرژی نیاز دارند تا حسگرها و محرک ها را فعال کنند که باید به طور ایده آل کم تر از صرفه جویی در انرژی باشد. این جنبه ها باید برای تضمین پایداری سیستم ها در نظر گرفته شوند. از یک سو، افزایش عملکرد با کاهش مصرف انرژی با بهینه سازی پوشش ساختمان و در طرف دیگر، به حداقل رساندن مصرف انرژی و مصرف مواد خام (با درنظرگرفتن انرژی نهفته اجزای ساختمان) به دست می آید.

  کلیدواژگان: سایبان انطباقی، معماری پاسخگو، معماری جنبشی
 • محمود گلابچی، هادی محمودی نژاد صفحات 101-118

  مطالعات و تحقیقات در حوزه راهکارهای موثر بر آرامش بخشی، کاهش تنش و تسکین انسان ها نشانگر وجود علومی مرتبط با مقوله ای تحت عنوان «شفابخشی» می باشند که توجه به مضامین و نظریه های پرداخته شده علم روان شناسی محیطی را در باب تاثیر محیط طبیعی بر حس تندرستی انسان را حایز اهمیت و قابل-توجه نشان می دهد. هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل طبقه بندی های موجود معماری شفابخش در ارتباط با محیط بیوفیلیک و نمونه های طراحی ساختمان بیوفیلیک و ایجاد طبقه بندی است که ارتباط بین بیان معماری ساختمان و کیفیت های شفابخشی محیط معماری را منعکس کند. روش تحقیق روش «توصیفی- تحلیلی» همراه با روش طراحی مبتنی بر شواهد است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در منظر شفابخش، سلامت روح و روان آدمی به واسطه ارتباط با عناصر طبیعت فراهم می شود؛ نوع رابطه انسان و طبیعت و مقوله شفابخشی در فرهنگ ها و تفکرات مختلف بستگی به نوع نگرش آنها به طبیعت و دنیای طبیعی دارد و سابقه موضوع منظر شفابخش را نشان می دهد. در این چارچوب محققان بر این باورند که قابلیت (کارایی) های زیست محیطی و بایوفیلیا در مناظر درمانی نقش کلیدی در کاهش علایم تنش زای مربوط به شیوه زندگی را از طریق تحریک فعالیت بدنی ایفا می کنند و موجب تسهیل ارتباطات و انسجام اجتماعی در میان ساکنان می-گردند.

  کلیدواژگان: منظر شفابخش، معماری بیوفیلی، نظریه طراحی بیوفیلی
|
 • Mohammad Nikkar, Asadallah Bozorgvar Pages 1-20

  The purpose of this study is to determine the components affecting social bonding and to determine the significance of the relationship between these components by developing and strengthening nature-oriented multifunctional complexes in the Talkhdash neighborhood of Shiraz. Determining the indicators and sub-indicators related to each of the components and also determining the importance of each of these indicators from the point of view of the respondents is another goal of this article. This research is a questionnaire in terms of descriptive-survey nature and data collection tools. According to Cochran's formula, the sample size of 362 residents of Talkhdash neighborhood of Shiraz was obtained. By reviewing the theoretical foundations, the effective components of social bonding including "attachment to place", "commitment", "participation" and "belief" and then the indicators and sub-characteristics related to each of the components were determined. These components were considered as the criterion variable and the strengthening and development of the nature-oriented multifunctional set was considered as the predictor variable. The significance of the relationship between criterion and predictor variables was examined. Also, the importance of indicators related to each of the components was measured. Findings show that collective spaces have a special value and whatever components of social bonding are used in the field of architecture can reduce social harms. The more people appear in public spaces such as cultural and artistic centers and participate in its activities, the more factors such as attachment, commitment and belief of individuals and increase the identity of individuals. The results of this study indicate that the development and strengthening of the nature-oriented multifunctional complex, in addition to reviving and improving the social bond in the Talkhdash neighborhood of Shiraz, causes the growth and improvement of the quality of this tissue.

  Keywords: Social Bonding, Components of Social Bonding, Social Disintegration, Nature-Oriented Multifunctional Complex, Talkhdash Neighborhood of Shiraz
 • Moein Firozy, Reza Firozy Pages 21-42

  Informational perspectives are the starting point of another environmental preference model developed by Rachel and Stephen Kaplan. This model is often referred to as "priority matrix". Stephen Kaplan describes two types of attitudes towards the environment that can respond to a person's information needs. On the one hand, a person can be actively involved in the environment, for example, exploring the environment. On the other hand, a person can try to understand the environment. When a person enters a new environment, he expresses emotions such as happiness, sadness, fear, anger, etc. But sometimes a person feels that there is no distance between himself and the environment and it is as if he has lived in that environment for a long time. First of all, it should be stated that the emergence of emotions is the result of two complex mental processes, called perception and In the first process of cognition, data is collected by the five senses, and when several senses are stimulated simultaneously, the data sent to the body's nerve center has a deeper impact on the cognition process. Received information is processed and recovered and finally feelings are expressed. Does he know about the environment? This article defines how the feeling of belonging to a place emerges and how the five senses work and the effect that the senses have on the emergence of a sense of belonging to the environment, and then by studying the characteristics of the role of the world and matching it with the principles presented, we reach this conclusion. That the cultural, economic, political data, personal experiences and memories that a person has learned during his life have an effect on the data received by the five senses and cause a sense of belonging to a place in a person.

  Keywords: sense of belonging, sense of belonging to place, five senses, role field of the world, perception, cognition
 • Shahab Ilka, Shahin Ilka Pages 43-60

  "Biomechanics" is the use of mechanical principles in biological systems such as humans, animals, plants, organs, and cells. The term biomechanics was developed at the beginning of the 1970s, which describes the use of mechanical engineering in biological and medical engineering systems and is currently being used in architecture. The movements and biomechanics of plants can inspire flexible systems for architectural purposes, which can be recognized as ideal solutions with robust biological functionality with delicate natural movement. In this article, a brief overview of the different adaptive mechanisms available in techniques and in plants is presented and then described. In this research, the relationship between architecture and plant biomechanics between biologists, architects, and civil engineers, where there were aesthetic movements or patterns inspired by plants, was analyzed and used in biological technical structures for sustainable architecture. Has been taken The research method is "descriptive-analytical" and the computer simulation and analysis method of carnivorous plants, and here Venus flies. The results of the research are movement principles obtained from quantitative biomechanical and functional-morphological analyses, as well as their simulation and abstraction using the example of finite element methods, and at the end, a type of plant modeling Reference is made.

  Keywords: biomechanics, adaptation in plants, kinematic, morphological analysis, Venus flytrap
 • Mahbobe Ajili Pages 63-81

  The convergence of technologies and the change in the attitude of research is a discussion that has recently been raised in the last decade. Before this, different technologies were developed as independent islands and less research was done on the convergence of these technologies and their simultaneous use. Today, the development of convergent technology in architecture has grown more in the dimensions of biotechnology and biophilia, among which we can refer to the biophilia theory of rehabilitation (revival), attention and concentration (ATR). In this article, the structural review and criticism of this theory is discussed. The research method is descriptive-analytical, which is adapted from the data tool consisting of rereading Rachel and Stephen Kaplan's book Experience of Nature, and for rereading them, it has used the analysis of more than 50 articles related to this theory extracted from reliable reference databases such as Elsevier and Science Direct. The research findings show that nature and its presence in architectural spaces can have a positive effect on the capacity of direct attention intended by Kaplan’s. In sum, although some of the previously described studies are compatible and compatible with the ART framework proposed by Kaplan, the important review of van Denberg (2007) and others admits that some of the results and researches are still in the initial stage (it cannot be considered a theory like other global literature of architecture common in the world, and therefore they should be considered with due caution.

  Keywords: convergence of knowledge, biotechnology, book of nature experience, Kaplan, attention recovery theory
 • Mansour yegane, Khosro Daneshjo Pages 83-100

  Responsive architecture is a type of architecture that measures real conditions (using sensors) so that the building can adapt itself to the surrounding conditions in terms of form, shape, color, and features. This research presents the environmentally adaptable coatings used in contemporary reactive architecture and examines different design approaches and brief analysis of case studies. The aim of the research is to collect the built examples of the set of adaptable facades, in accordance with the latest modern developments and also to understand their environmental performance. Descriptive research method and anatomical analysis of applied samples. Research findings show that adaptive vision systems require a large amount of energy to activate sensors and actuators, which should ideally be less than energy saving. These aspects must be considered to ensure the stability of the systems. On the one hand, increasing performance is achieved by reducing energy consumption by optimizing the building envelope, and on the other hand, minimizing energy consumption and consumption of raw materials (taking into account the latent energy of building components).

  Keywords: adaptive canopy, responsive architecture, kinetic architecture
 • Mahmood Gholabchi, Hadi Mahmoudi Nejad Pages 101-118

  Studies and researches in the field of solutions that are effective in relaxing, reducing tension and relieving people indicate the existence of sciences related to the category called "healing". Paying attention to the discussed themes and theories of environmental psychology shows an important and significant science about the impact of the physical environment on the sense of human well-being. The aim of this research is to analyze the existing classifications of healing architecture in relation to biophilic environment and examples of biophilic building design and create a classification that reflects the relationship between the architectural expression of the building and the healing qualities of the architectural environment. The research method is descriptive-analytical method along with evidence-based design method. The findings of the research show that in a healing perspective, the health of a person's soul and psyche is provided through communication with the elements of nature; The type of relationship between man and nature and the category of healing in different cultures and thoughts depends on their attitude towards nature and the natural world, and the history of the topic of healing landscape shows. In this framework, researchers believe that environmental capabilities in therapeutic landscapes play a key role in reducing stressful symptoms related to lifestyle through stimulation of physical activity and facilitate communication and social cohesion in They go among the residents.

  Keywords: healing landscape, biophilic architecture, biophilic design theory