فهرست مطالب

پژوهش های حسابرسی حرفه ای - پیاپی 11 (تابستان 1402)
 • پیاپی 11 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد اسکندری*، علی بیات، علی محمدی صفحات 8-35
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کیفیت گزارش های حسابرسی بر روی رفتار استفاده کنندگان می پردازد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار گزارشگری، ساختار قانونی و ساختار زبانی گزارش های حسابرسی و حرفه ای گرایی حسابرس بر روی رفتار استفاده کنندگان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف اجرا کاربردی بوده و روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. برای گردآوری اطلاعات، با توجه به ماهیت این پژوهش از روش دلفی خبرگان استفاده شده است. برای سنجش کیفیت گزارش های حسابرسی از چک لیست محقق ساخته استفاده شد و در نهایت برای سنجش رفتار استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی از معیار محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی و همچنین بازده کسب شده توسط سرمایه گذاران استفاده گردید. ساختار گزارشگری در این پژوهش براساس رعایت الزامات استانداردهای گزارشگری حسابرسی و ساختار قانونی براساس رعایت مفاد قوانین ناظر بر وظایف حسابرس و بازرس قانونی و همچنین ساختار زبانی براساس لحن و صراحت گزارش های حسابرسی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی دار بین رعایت الزامات استانداردهای گزارشگری حسابرسی و ساختار زبانی (لحن و صراحت) گزارش های حسابرسی با رفتار استفاده کننده از گزارش های حسابرسی می باشد. نتایج نشان می دهد، رتبه بندی موسسات توسط سازمان بورس و اورق بهادار و جامعه حسابداران رسمی و تجربه حسابرس تاثیری بر رفتار استفاده کنندگان ندارد. این درحالی است که امتیاز و رتبه کیفیت گزارش های حسابرسی بر روی رفتار استفاده کنندگان تاثیر مثبت داشته است. لذا نتایج این فرضیات بیانگر تایید مفهوم رجحان محتوی بر شکل گزارش های حسابرسی می باشد.
  کلیدواژگان: گزارش حسابرسی، زبان شناسی، کیفیت گزارش حسابرسی، رفتار استفاده کنندگان
 • مصطفی قناد* صفحات 36-63

  مطالعه حاضر باهدف تحلیل شبکه همکاری و نگاشت نقشه علم مقالات با موضوع حق الزحمه حسابرسی مستقل در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و بااستفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان (تحلیل شبکه، هم واژگانی وهم نویسندگی) انجام شده است. جامعه پژوهش را 245 مقاله منتشره از سال 1382 تا 1401 شکل می دهد که بابهره گیری از نرم افزارهای VOSviewer، Ucinet و BibExcel تحلیل ومصورسازی شده اند. نتایج نشان داد که سالهای 1398 تا 1400 باانتشار 108مقاله (44%)، انقلابی در نشر پژوهش های حق الزحمه حسابرسی در ایران شکل گرفته است و نشریه علمی پژوهش های حسابرسی حرفه ای بااختصاص23% مقالات منتشره به این موضوع، بیشترین گرایش به حق الزحمه حسابرسی را داشته است. آشفتگی واژگان وتنوع نگارشی درزبان فارسی منجر به استفاده از49 معادل نوشتاری و معنایی برای حق الزحمه حسابرسی در پژوهش های پیشین شده است که لزوم بهینه سازی آن توسط مجلات و محققین را هشدار می دهد. تحلیل هم واژگانی حاکی از آن است که 998 کلیدواژه درمقالات بکاررفته است که پس ازحق الزحمه حسابرسی (با193تکرار)، پربسامدترین واژگان کیفیت حسابرسی (34)، ریسک حسابرسی (21) وحق الزحمه غیرعادی حسابرسی (21) می باشند. کلیدواژگان کیفیت حسابرسی وریسک حسابرسی با 24 و 20 هم رخدادی، بیشترین هم رخدادی باحق الزحمه حسابرسی راداشتند. تحلیل هم نویسندگی نشان از وجود 643 نقش نویسندگی درمقالات باموضوع حق الزحمه حسابرسی دارد که سیدعلی واعظ و ولی خدادادی با انتشار11و10مقاله و دانشگاه شهیدچمران اهواز و دانشگاه فردوسی مشهد با 68 و44 مرتبه تکرار وابستگی سازمانی درمیان نویسندگان را می توان جزمتخصص ترین پژوهشگران و سازمان ها درمیان سایرین دانست. بیشترین هم نویسی میان مصطفی عبدی و مهدی کاظمی علوم با پنج همکاری دونفره وجود داشت.

  کلیدواژگان: حق الزحمه حسابرسی، علم سنجی، مصورسازی نقشه علم، تحلیل شبکه، آشفتگی نگارش
 • نشمین لطفی جو، بهمن بنی مهد*، حمیدرضا وکیلی فرد صفحات 64-81
  عوامل مختلفی بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرس تاثیر می گذارند. یکی از این عوامل خودشیفتگی حسابرس می باشد. با توجه به نقش مهم قضاوت و تصمیم گیری حسابرس در کیفیت حسابرسی و تاثیر ویژگی های روانشناختی حسابرسان بر قضاوت آنها ، هدف این پژوهش ، بررسی نقش خودشیفتگی حسابرس بر اظهارنظر مقبول حسابرسی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های لازم با استفاده از جامعه آماری شامل 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1398 به روش رگرسیون لجستیک باینری چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد که خودشیفتگی حسابرس رابطه مثبت و معنی داری با اظهارنظر مقبول حسابرسی دارد. همچنین، نوع حسابرس و درصد سهام متعلق به سهامدار عمده رابطه ای مثبت و معنی دار با احتمال صدور اظهارنظر مقبول حسابرسی دارند. اگر فرض کنیم گزارش مقبول حسابرسی ناشی از پذیرش اصلاحات تحمیل شده حسابرس بر صاحبکار باشد ؛ این موضوع نشان می دهد که خودشیفتگی حسابرس تاثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی دارد.
  کلیدواژگان: اظهارنظرحسابرس، قضاوت حسابرس، خودشیفتگی، کیفیت حسابرسی
 • عبدالرسول رحمانیان کوشککی*، غلامعباس غفاری شوشتری صفحات 82-101

  هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کاهش مکانیزم نظارتی بر رابطه میان حق الزحمه غیرعادی حسابرسان و تقلب در صورت های مالی است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 90 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نهایتا با استفاده از امکانات رگرسیون لجستیک و نرم افزار ایویوز آزمون فرضیه های نهایی پژوهش انجام پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که میان حق الزحمه غیر عادی حسابرس و تقلب در صورت های مالی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین کاهش مکانیزم نظارتی (ضعف کنترل داخلی) این رابطه را تشدید می کند.تایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که میان حق الزحمه غیر عادی حسابرس و تقلب در صورت های مالی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین کاهش مکانیزم نظارتی (ضعف کنترل داخلی) این رابطه را تشدید می کند.

  کلیدواژگان: تقلب در صورت های مالی، حق الزحمه غیرعادی حسابرس، کاهش مکانیزم نظارتی، ضعف کنترل داخلی
 • نبی زنده دل، علی اکبر فرزین فر*، حسن قدرتی، حسین جباری، مهدی صفری گرایلی صفحات 102-131
  هدف این مطالعه، ارایه چارچوب الگوهای تحلیلی حسابرسان و ترسیم سیستماتیک آن در بستر حرفه حسابرسی می باشد.این مطالعه از نظر روش شناسی اکتشافی و به لحاظ تحلیلی ترکیبی قلمداد می شود. زیرا بدلیل فقدان چارچوب منسجم در خصوص الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان در قضاوت، این مطالعه از طریق تحلیل تم نسبت به شناسایی مضامین مطالعه از طریق مصاحبه و کدگذاری اقدام نمود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، جهت تبیین مضامین سازمان دهنده شناسایی شده در بستر کارکردهای جاری حرفه ی حسابرسی از تحلیل بازنمایی سیستمی بهره برده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه باتوجه به نقطه اشباع تیوریک در تحلیل تم، 12 نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی مشارکت داشتند و در بخش کمی نیز 22 نفر از شرکای موسسات حسابرسی دارای تجربه و دانش تخصصی اقدام به مشارکت نمودند. نتایج مطالعه در بخش کیفی طی 12 مصاحبه انجام شده از وجود 3 مضمون فراگیر و 6 مضمون سازمان دهنده و 35 مضمون پایه حکایت دارد.
  نتایج
  از طرف دیگر نتایج بازنمایی سیستمی به عنوان تحلیل بخش کمی نشان داد، شیوه تفکر انتقادی محرک آمیزترین الگوی تفکر تحلیلی حسابرسان تلقی می شود که می تواند پیامد شیوه ی تفکر تحلیلی پراگماتیسم گرایانه را در بستر کارکردهای حرفه ای حسابرسی را به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: الگوی تفکر تحلیلی، تحلیل تم، مضامین سازمان دهنده
 • وحید منتی*، علی شهبازی صفحات 132-162
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نظارت کمیته حسابرسی بر عملکرد حسابرسی داخلی و ماهیت فعالیت های حسابرسی می باشد. در این پژوهش، فرض بر آن است که تمایل کمیته حسابرسی برای جلوگیری از تحریف مالی منجر به افزایش تمرکز حسابرسی داخلی بر فعالیت های مبتنی بر کنترل های داخلی می شود. جهت سنجش نظارت کمیته حسابرسی بر عملکرد حسابرسی داخلی و همچنین برای سنجش ماهیت فعالیت های حسابرسی داخلی از پرسشنامه استفاده شده است. در این راستا، نظر 140 مدیر حسابرسی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1400 جمع آوری و مورد بررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس نظرات مدیران حسابرسی داخلی مشارکت کننده در این پژوهش، نظارت کمیته حسابرسی بر عملکرد حسابرسی داخلی منجر به تمرکز حسابرسی داخلی بر فعالیت های مرتبط با کنترل های داخلی می شود. همچنین، اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت موجودی ها و وجود ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر فعالیت های مرتبط با کنترل های داخلی حسابرسی داخلی دارند. درنهایت، نتایج نشان می دهد که نرخ رشد فروش و جریان نقد عملیاتی تاثیر معناداری بر فعالیت های مرتبط با کنترل های داخلی حسابرسی داخلی ندارند.
  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی، کنترل های داخلی، نظارت بر عملکرد حسابرسی داخلی
|
 • Ahmad Eskandari *, Ali Bayat, Ali Mohammadi Pages 8-35
  The present study investigates the effect of audit report quality on user behavior. The purpose of this study is to investigate the effect of reporting, legal and language structure of audit reports on user behavior. The present study is an applied research in which descriptive-correlation is used as a methodology. Additionally, data collection is by Delphi method. Audit reports were qualitatively evaluated based on a researcher-made checklist. Finally, to measure the behavior of users of audit reports, both the information inferred from financial reports and data of the returns obtained by investors were used. The structure of audit reports is studied based on the requirements of audit reporting standards, the legal structure is studied based on the provisions of the laws governing the duties of auditors and statutory auditor, and the language structure is studied based on the tone and explicitness of audit reports. Findings show a correlation between user behavior and audit reporting standards and language structure (tone and explicitness). Furthermore, findings show that not only institute’s ranking in both securities and exchange organization and association of certified public accountants, but also audits experience, do not effect user behavior. Meanwhile, audit report quality ranking and score is positively related with user behavior. In conclusion, these assumptions confirm the concept of substance over form in audit reports.
  Keywords: Audit report, Linguistics, audit report quality, user behavior
 • Mostafa Ghannad * Pages 36-63

  The present study was conducted to analyze the Scientific Collaboration Networks and visualization the science map of papers on the subject of audit fees published in the journals approved by the MSRT. This research is of applied type and has been done by using co-occurrence analysis of words (network analysis,Co-Word,and Co-authorship). The research community is formed by245papers published from 2003-2022, which were analyzed and visualized using VOSviewer, Ucinet, and BibExcel software. The results showed that between 2019&2021, with the publication of108papers(44%),there was a revolution in the publication of audit fees research in Iran, and the scientific journal of professional audit research, with23%of published papers on this topic, had the greatest tendency to audit fees. The writing confusion and diversity in the Persian language have led to the use of49written and semantic equivalents for audit fees in previous researches, which warns of the necessity of its optimization by journals and researchers. Co-Word analysis indicates that998keywords are used in the articles, after audit fees(193),the most frequent words are audit quality(34),audit risk(21),and abnormal audit fee(21). The keywords audit quality and audit risk with 24&20co-occurrences had the highest co-occurrence with audit fees. The analysis of co-authorship shows the existence of643authorship roles in papers on the topic of audit fees,and Ali Vaez and Vali Khodadadi with11&10papers published,and the ShahidChamran University and Ferdowsi University with68&44 repetitions of organizational affiliation among authors can be considered as the most specialized researchers and organizations among others. There was the most co-writing between Mostafa Abdi and Mahdi Kazemi with5duo collaborations.

  Keywords: Audit fees, Scientometrics, Visualization of Science map, Network Analysis, writing confusin
 • Nashmin Lotfiju, Bahman Banimahd *, Hamidreza Vakilifard Pages 64-81
  Various factors affect the auditor's professional judgment and decision-making. One of these factors is the auditor's narcissism. Given to role of auditor's judgment and decision-making in audit quality and the impact of auditors' psychological characteristics on their judgment, the purpose of this research is to investigate the role of auditor's narcissism on unqualified audit opinion. The current research is of applied type and has been carried out with a descriptive-correlation methodology and the research data has been collected using the statistical population including 134 companies listed to the Tehran Stock Exchange for the period of 2009 to 2019.We use multivariable binary logistic regression for data statistical analysis The results of this study show that the auditor's narcissism has a positive and significant relationship with the unqualified audit opinion. Also, the type of auditor and the percentage of shares owned by the major shareholder have a positive and significant relationship with the probability of issuing an unqualified audit opinion. If we assume that unqualified audit report is due to the acceptance of the amendments imposed by the auditor on client; This shows that the auditor's narcissism has a positive effect on audit quality.
  Keywords: Auditor's comments, Auditor's judgment, narcissism, Audit quality
 • Abdolrasoul Rahmanian Koushkaki *, Gholamabbas Ghafari Shooshtari Pages 82-101

  The purpose of this study is to investigate the effect of reducing the supervisory mechanism on the relationship between auditors' unusual fees and fraud in financial statements. The current research is applied and from the methodological point of view, the correlation is causal type (post-event). The statistical population of the research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange and using the systematic elimination sampling method, 90 companies were selected as the research sample and were examined in the 10-year period between 2012 and 2021. Finally, the final research hypotheses were tested using Logistic Regression and Eviuse software. The results of the research hypothesis test showed that there is a direct relationship between the auditor's unusual fees and fraud in the financial statements, and also the reduction of the supervisory mechanism (weakness of internal control) aggravates this relationship. The results of the research hypothesis test showed that there is a direct relationship between the auditor's unusual fees and fraud in the financial statements, and also the reduction of the supervisory mechanism (weakness of internal control) aggravates this relationship.

  Keywords: Fraud in financial statements, unusual auditor's fee, reduction of supervisory mechanism, Weak Internal Control
 • Nabi Zendehdel, Ali Akbar Farzinfar *, Hasan Ghodrati, Hossein Jabari, Mehdi Safari Gerayli Pages 102-131
  The purpose of this study is framework of auditors' analytical thinking patterns and its systematic drawing in the context of the current functions of the auditing profession. This study is considered to be exploratory and analytically mixed method. Because due to the lack of a coherent framework regarding auditors' analytical thinking patterns in judgment, this study identified the themes of the study through interviews and coding through thematic analysis. Then, using fuzzy Delphi analysis, the reliability of the identified dimensions was analyzed, and finally, in the quantitative part, systemic representation analysis was used to explain the identified organizing themes in the context of the current functions of the auditing profession. In this study, according to the theoretical saturation point in thematic analysis, 12 accounting and auditing experts participated, and in the quantitative part, 22 auditing partners with experience and specialized knowledge participated. The results of the study in the qualitative part during the 12 interviews conducted indicate the existence of 3 overarching themes, 6 organizing themes and 35 basic themes. On the other hand, the results of the system representation as a quantitative analysis showed that the critical thinking method is considered the most stimulating model of the auditors' analytical thinking, which can bring the result of the pragmatist analytical thinking method in the context of the professional auditing functions.
  Keywords: Analytical Thinking Pattern, Thematic Process, Organizer Themes
 • Vahid Mennati *, Ali Shahbazi Pages 132-162
  The purpose of this research is to investigate the association between the audit committee’s oversight of the internal audit function (IAF) and the nature of IAF activities. In this paper, it is assumed that regarding the role of the audit committee in preventing financial misstatements leads to an increase in the focus of IAF on internal controls. Based on the survey of 140 Chief Audit Executives (CAE) of Tehran Stock Exchange listed companies in 2020, research variables have been measured. A regression model is used to test the research hypothesis. Based on the opinions of CAEs participating in this research, the results show that the audit committee’s oversight of the internal audit function leads the IAF toward a more internal-controls-oriented focus. Also, the size of the company, financial leverage, ratio of inventories and the significant weakness in internal controls have a positive and significant effect on the IAF internal-controls-oriented focus. Finally, the results show that the sales growth rate and operating cash flow do not have a significant effect on the IAF internal-controls-oriented focus.
  Keywords: : Internal audit, Audit Committee, Internal Controls, Monitoring of internal audit performance