فهرست مطالب

هنر مدیریت سبز - سال یکم شماره 1 (بهار 1401)

نشریه هنر مدیریت سبز
سال یکم شماره 1 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم محمدی*، فائزه بهنامی فرد صفحات 7-28

  طرح های آماده سازی زمین یکی از مهم ترین طرح های توسعه ی شهری در سکونتگاه های جدید هستند که با توجه به خالی و مهیا بودن زمین، بستر مناسبی برای پیاده سازی رویکردهای نوین شهری محسوب می شوند. اما متاسفانه در کشور، تهیه ی این طرح ها اغلب مبتنی بر روش های معمول بوده و ماهیتا ابعاد و جایگاه طراحی شهری و اهمیت فرم شهری و عناصر آن در آن ها کمرنگ است. در پژوهش حاضر، تلاش شده تا ضمن معرفی کدهای فرم مبنا به عنوان یک ابزار مناسب طراحی شهری-که بر دستیابی به فرم شهری مطلوب و عملیاتی شدن مفهوم توسعه پایدار تاکید دارد- به تعریف فرم شهری و بازتعریف عناصر و اجزای کدهای فرم مبنا در قالب مکتب انگلیسی، و سپس به بررسی نحوه ی کاربست آن در کیفیت بخشی به طرح های آماده سازی زمین پرداخته شود. بدین منظور ابتدا با مرور منابع و سپس با استفاده از روش تحقیق کیفی، تحلیل محتوای منابع انجام شده است. به این معنی که با بررسی بر هم کنش عرصه های مفهومی پژوهش، مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوا، معیارها و اصول مورد استفاده جهت ضابطه مندسازی آماده سازی زمین با استفاده از کدهای فرم مبنا استخراج شده و مدلی مفهومی به عنوان فرآیند پیشنهادی در تهیه ی طرح های آماده سازی ارایه گردیده است. در نهایت فرآیند تهیه ی طرح آماده سازی شهر جدید هشتگرد و محصولات آن، به عنوان نمونه ی مطالعاتی به عنوان نمونه ی از طرح های آماده سازی براساس مدل بدست آمده ارزیابی شده است. نتایج حاکی از عدم توجه جامع و یکپارچه به مفهوم و عناصر فرم شهری و همچنین توجه به طراحی شهری به ویژه در ابعاد کالبدی این طرح ها می باشد.

  کلیدواژگان: فرم، کدهای فرم مبنا، آماده سازی زمین، توسعه ی پایدار
 • مهشید ردایی* صفحات 29-43

  وضعیت جهان در آغاز قرن 21 میلادی، توسعه ‏ای ناپایدار را هشدار می دهد. معماران به عنوان شکل دهندگان محیط های مصنوع دارای مسیولیت اجتماعی در ارایه طرح هایی هستند که کمترین میزان اثرات منفی بر محیط زیست را داشته باشد. در طول تاریخ اصطلاحاتی نظیر معماری سبز، معماری اکولوژیک، معماری پایدار، معماری محیط زیستی به منظور پاسخ به مهمترین مشکل زمان به کار گرفته شده‎است، در حالی که باری از مفاهیم مبهم و نامشخص را به دوش می کشد. از اینرو هدف مطالعه ی حاضر واکاوی معماری مبتنی بر سیر تحول تفکرات محیط زیستی و ارایه مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز بود. روش مورد استفاده برحسب هدف، روش تحقیق کاربردی و شیوه ی مطالعه برحسب روش و ماهیت، تحقیق توصیفی-تحلیلی بود و گردآوری اطلاعات آن بر مبنای مطالعه ی منابع مکتوب و تحلیل محتوایی آنها بوده است. نظر به اینکه سبز مفهومی است انتزاعی، مستلزم درک اصطلاحات پایداری، اکولوژی و عملکرد می باشد. معیارهای سنجش و ارزیابی معماری سبز با توجه به سیر تحولات معماری در طی دهه های گذشته اسنتتاج و در قالب مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز ارایه شد. نتایج نشان داد که معماری سبز بلوغی در سیر تحولات معماری و متشکل از ابعاد عملکردی، اکولوژیکی و پایداری است. معماری در طی مراحل تکامل خود سعی در یکپارچگی اصول و معیارهای برگرفته از تفکرات باستان، مانند معماری بومی، گرمسیری، اکولوژیک تا مفاهیم معماری مدرن نظیر معماری عملکردگرا، مکان گرا و پایدار داشته است و با شکل دهی معماری سبز پیوندی بین تفکرات سنت و مدرن با حداقل ایجاد ردپای اکولوژیک ایجاد نموده است.

  کلیدواژگان: اصول معماری سبز، تفکرات محیط زیستی، سیر تحول، معماری سبز
 • مهدی قهرمانی*، شادی پاکزاد صفحات 45-59
  امروزه یکی از پیامدهای توسعه شهرها ایجاد فضاهای بلااستفاده و گمشده است که این امر موجب بروز ناپایداری در ابعاد مختلف شده است. هنر شهری یکی از عوامل احیای پایدار چنین فضاهایی است. هدف این پژوهش مطالعه چگونگی احیاء فضاهای گمشده و تبدیل آن ها به فضاهای شهری پایدار و کارآمد با استفاده از هنرهای شهری (میرا و مانا) است. از آنجا که استفاده از هنرهای میرا و مانا از راه های متفاوتی در احیا و توسعه پایدار فضاهای گمشده موثر هستند، شناخت چگونگی این اثرگذاری در فضاهای گمشده، با شناسایی ویژگی های آن ها میسر می شود. روش پژوهش برمبنای شناخت نظری معیارها و شاخص های تعریف کننده هنرهای شهری، فضاهای گمشده و پایداری استوار است. این شاخص ها از نظر میزان تاثیرگذاری بر احیا و پایداری فضاهای گمشده از طریق روش دلفی در نظرسنجی از کارشناسان شهرسازی و معماری، اولویت بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که مهم ترین مشخصه هنر شهری صرف نظر از میرایی و مانایی، توانایی آن در «افزایش حضورپذیری» و ترغیب افراد به حضور دلخواه در فضا است که منجر به «پایداری اجتماعی» می شود. سایر مشخصه ها که در هنرهای میرا و مانا جنبه های متفاوت یا متقابل دارند به ترتیب شامل «ایجاد خوانایی» در کنار «القای حس مکان»، «مکانمندی» و ماندگاری، «پویایی و تنوع زیاد» و ایجاد بستر «کشف محیط» توسط افراد هستند.
  کلیدواژگان: فضای گمشده، هنر عمومی شهری، هنر مانا، هنر میرا، پایداری
 • جواد گودینی*، زهرا همتی صفحات 61-72

  این نوشتار موید آن بوده که ایمنی از دغدغه های اساسی طراحان واحدهای صنعتی است. ازسوی دیگر هدف غایی شکل‏گیری این واحدها، تولید و کارایی در تولید است. خستگی ذهنی از عواملی است که هم با وقوع حوادث مختلف و هم با کارایی در تولید رابطه ای مستقیم دارد. لذا، بازیابی توجه کارگران می تواند به افزایش ایمنی و تولید کمک نماید. براساس نظریه ی بازیابی توجه، فضاهای طبیعی، بازیابنده بوده و می توانند در راستای این هدف مورد استفاده قرار گیرند. بااین وجود بازیابندگی فضاهای طبیعی و چگونگی به کارگیری آنها در واحدهای صنعتی موجود ازجمله موضوعاتی است که در پژوهش های پیشین مغفول مانده است. پژوهش پیش رو بدنبال ارایه ی راهکارهایی برای بازنگری در منظر واحدهای صنعتی موجود (بالاخص کارخانه ی بازیافت کاغذ ایلام) بوده است. این مقاله، از روش پژوهش ترکیبی استفاده نموده است. یعنی به استنتاج از نتایج پیشین، آزمون مستقیم مولفه های بازیابندگی طبیعت در واحدهای صنعتی و مشاهده متوسل شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط کارگران با طبیعت به شکل مستقیم، غیرمستقیم، مجازی و واقعی، تفاوت چندانی در بازیابی توجه ندارد و می توان از این گزینه ها برای کاهش خستگی ذهنی کارگران و بازیابی توجه آنها در واحدهای صنعتی بهره گرفت. براساس این نتایج و برمبنای ظرفیت ها و ضعف های محیطی و نیز الگوهای حرکتی کارگران کارخانه ی بازیافت کاغذ ایلام، راهکارهایی برای بازنگری در منظر این مجموعه ارایه شده است.

  کلیدواژگان: خستگی ذهنی، نظریه بازیابی توجه، طبیعت، طرح منظر واحدهای صنعتی، کارخانه بازیافت کاغذ ایلام
 • علیرضا سلیمانخانی* صفحات 73-86
  به منظور رفع مشکلات و اثرات مخرب گازهای گلخانه ای باید سهم بیشتری از ترکیبات انرژی به تجدیدپذیرها اختصاص یابد، بنابراین نیازمند ابزارهایی هایی هستیم که موجب تغییرات در سیستم انرژی می شوند. لذا در این پژوهش با در نظرگرفتن اهداف سیاست گذاری برای انرژی های تجدیدپذیر و همچنین انواع ابزارهای به کار رفته برای توسعه در دنیا و نیز ابزارهای های بومی، اتخاذ استراتژی مناسب با استفاده از تجربیات دیگر کشورها در قالب شرایط زیست محیطی و چارچوب قانونی ایران به ارایه بسته های حمایتی برای توسعه کاربرد انرژی های تجدید پذیر می پردازیم. در واقع هدف این پژوهش شناسایی ابزارهای خط مشی برای توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران می باشد.روش این پژوهش از نظر مخاطب، کاربردی است و در جهت آگاهی مدیران و سازمان های مربوطه می باشد و از نظر هدف، توصیفی است چرا که بدون دخل و تصرف به توصیف شرایط موجود و بررسی تجربیات کشورهای دیگر می پردازد. برای تعیین سهم انرژی های نو از سبد انرژی باید مجموعه از ابزارهای خط مشی گذاری بکار گرفته شود، تا روند استفاده از انرژی های نو در ایران بهبود یابد و با توجه به قیمت ارزان نفت و گاز در ایران برای توسعه هر چه بیشتر انرژی های تجدیدپذیر باید با کمک تکنولوژی قیمت تمام شده تولید انرژی از طریق انرژی های تجدید پذیر، قابل رقابت با انرژی های فسیلی شود. در این مسیر نقش ابزارهای خط مشی گذاری بسیار حایز اهمیت است که در این پژوهش به نقش این ابزار ها پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: انرژی های تجدید پذیر، ابزارهای خط مشی گذاری، ابزار کنترلی، ابزار بازاری، ابزار اطلاعاتی
 • پانته آ علی پور کوهی* صفحات 87-104
  امروزه دست یافتن به اهداف پایداری از رهیافت های مهم برای رسیدن به یک شهر آرمانی ست که مورد نظر طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. فضاهای شهری باید بتوانند به خواسته ها و نیازهای کاربران امروز و فردای خود پاسخگو باشند. تمرکز بر کودک به عنوان حلقه اتصال حال و آینده ی یک شهر، گامی به سوی توسعه پایدار محسوب می شود. از جمله عوامل مهم در طول فرآیند رشد کودک، تعامل سازنده او با محیط پیرامونش است که امروزه با توجه به دغدغه ها و مسایل مختلف شهری در اولویت های بعدی طراحی قرار گرفته است. ازاین رو آماده سازی فضای شهری برای حضور کودک، در ارتقاء خلاقیت و تکامل شخصیتی او امری مهم تلقی می شود. در این پژوهش هدف بازخوانی تجارب فضاهای باز پایدار با توجه به نیاز کودکان است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی است. با مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون، چارچوب نظری پژوهش شامل اصول و کیفیت های فضای باز پایدار به تفکیک مولفه های مکان پایدار(زیست محیطی، تجربی-زیبایی شناختی و عملکردی) تدوین شد، سپس با انتخاب پرطرفدارترین پارک ها و فضاهای باز موفق جهانی، با روش کیفی و تحلیل توصیفی به بررسی و استخراج معیارهای پایداری در هر یک پرداخته شد تا بتواند برای طراحی فضای باز پایدار، متناسب با نیازهای کودک راهگشا باشد. در آخر معیارهای طراحی پایدار شامل «رعایت ملاحظات اقلیمی، تماس با طبیعت، رعایت ملاحظات بصری، نظام بلوک بندی و توده گذاری، ایمنی و امنیت، محوطه آرایی و مبلمان شهری، توجه به محصوریت و مقاطع عرضی فضاها، رعایت سلسله مراتب دسترسی، عرصه بندی فضایی و دعوت به مشارکت کودک در کار گروهی و آموزندگی عناصر بازی کودک» معرفی شده است.
  کلیدواژگان: پایداری، فضای باز، شهر دوستدار کودک، زندگی جمعی، بازی کودک
|
 • Developing a Form-Based Conceptual Model in Preparing Land Development Plan / Case Study: Review of the New Town of Hashtgerd’s Land Development Plan
  Maryam Mohammadi *, Faezeh Behnamifard Pages 7-28

  Land development plans are one of the most important urban development plans in new towns, which due to the vacancy and availability of land, are considered as a suitable platform for implementing new urban approaches. Unfortunately, in our country, the preparation of these plans is often based on the usual methods, and the dimensions and position of urban design and the importance of urban form and its elements are inherently weak in them. In the present study, while introducing the form-based codes as a suitable tool for urban design - which emphasizes on achieving the desired urban form and operationalizing the concept of sustainable development - we have tried to define the urban form and redefine the elements and components of the form-based codes in the platform of English school, and then, we will examine how to use it in the quality of land developments plans. For this purpose, data analysis was performed first by reviewing the sources and then using qualitative research method. This means that by examining the interaction of conceptual areas of research, based on content analysis technique, criteria and principles used to standardize land development are extracted by using form-based codes and a conceptual model is provided as a proposed process in preparation of Land development plans. Finally, the land development plan of the new town of Hashtgerd has been evaluated as a case study based on the proposed model.

  Keywords: Form, From Based Codes, Land Development, Sustainable development
 • Mahshid Radaei * Pages 29-43

  State of the world at the beginning of 21st century warns unsustainable development. Architects, as designers of artificial environments, have a social responsibility in presenting designs with the least negative impact on the environment. Throughout history, terms such as green, ecological, sustainable, and environmental architecture have been used to answer the most important problem of the time, while carrying ambiguous concepts burden. Therefore, the purpose of this study was to analyze the architecture based on evolution of environmental thinking and to present a conceptual model of the green architecture principles and criteria. The used method according to the purpose was applied research method and the study method was descriptive-analytical research. The collection of information was the study of written sources and their content analysis. Since green is an abstract concept, it requires an understanding of the terms sustainability, ecology, and performance. Criteria for measuring and evaluating green architecture were inferred according to evolution of architecture over the past decades and the green architecture principles and criteria were presented in the form of conceptual model. The results showed that green architecture is mature in the evolution of architecture and consists of performance, ecological, and sustainability dimensions. During its evolutionary stages, architecture has tried to integrate the principles and criteria derived from ancient ideas, such as indigenous, tropical, ecological architecture to modern architectural concepts such as functionalist, spatial and sustainable architecture, and by shaping green architecture, it has created a link between traditional and modern thinking with the minimal ecological footprint.

  Keywords: Principles of Green Architecture, Environmental Thinking, Evolution, green architecture
 • Mahdi Ghahremani *, Shadi Pakzad Pages 45-59
  Today, one of the consequences of urban development is the creation of unused and lost spaces, which has led to instability in various dimensions. Urban art is one of the factors in the sustainable reviving such spaces. The aim of this study is to study how to recover lost spaces and turn them into sustainable and efficient urban spaces using urban arts (Mortal and immortal). Because the use of Mortal and Immortal arts in different ways can be effective in reviving and sustainable development of lost spaces, understanding how they affects lost spaces is possible by recognizing their characteristics. The research method is based on theoretical knowledge of the criteria and indicators defining urban arts, lost spaces and sustainability. Prioritize these indicators in term of impact on the restoration and sustainability of lost spaces, it has been through Delphi method and obtaining the opinions of urban planning and architecture experts. The results show that the most important feature of urban art, regardless of being mortal and immortal, is its ability to increase the presence and persuasion of people to the desired presence in space, which leads to social sustainability. Other characteristics in the arts of mortal and immortal which have reciprocal or different effects are include the creation legibility along with the instilling a sense of place by urban art, having a place, dynamism and diversity, and the creating a platform for discovering environment by people.
  Keywords: Lost Space, Urban Public Art, Immortal Art, Mortal Art, Sustainability
 • Javad Goudini *, Zahra Hemmati Pages 61-72

  This study mentions that most of Iran's industrial spaces have been created in the absence of architecture theories. There is no alternative but to make minor improvements to adapt the existing units to scientific theories; since complete demolition and rebuilding costs a lot of money. The mental fatigue of workers, which affects their safety and efficiency, is another problem for these units. As a way to minimize mental fatigue, presence in natural environments is mentioned. The efficacy of nature in restoring industrial workers' attention, however, has not been studied. Therefore, the present study seeks to analyze this problem and aims to provide strategies for using nature in these units' landscapes. Ilam paper recycling factory, located in Ilam industrial zone, is a case study of this research. In this job, a combination of three methods is used. The first method is analytical and draws conclusions based on logical reasoning from previous studies. The second method assesses the components of attention restoration theory in industrial units directly. In the third method, (in a case study), observation is used to provide operational strategies. This observation is of two kinds: systematic and non-systematic. It is performed on the patterns of people's movement, the environmental features around the factory, and its physical characteristics. The study results present nature as a restorative factor in indoor and outdoor industrial spaces (in real, virtual, direct, and indirect ways). Using these observations and the research carried out at the Ilam Paper Recycling factory, some strategies are proposed for the use of nature in the landscape of existing industrial units.

  Keywords: Mental Fatigue, Attention Restoration Theory, Nature, Landscape Design of Industrial Units, Ilam Paper Recycling factory
 • Alireza Soleimankhani * Pages 73-86
  In order to overcome the adverse effects and effects of greenhouse gases, a greater share of renewable energy combinations should be allocated, so we need some tools that cause changes in the energy system. therefore, in this study, considering the policy objectives for renewable energies as well as variety of tools used for development in the world as well as native tools, adopting appropriate strategy using other countries' experiences in the form of environmental conditions and legal framework of Iran is proposed to provide support packages to develop renewable energies. in fact, the aim of this study is to identify policy tools for the development of renewable energies in Iran.the method of this study is applicable in terms of addressee, is applicable and it is descriptive in terms of the purpose of managers and organizations and in terms of purpose, it is descriptive as it deals with the description of existing conditions and examining the experiences of other countries. to determine the share of renewable energy from the energy basket, the set of policy - making tools must be made to improve the use of renewable energy in Iran and with regard to inexpensive prices of oil and gas in Iran to develop the cost of renewable energy through renewable energies, it is possible to compete with fossil energies. in this thesis, the role of policy - making tools is important, in this research we have discussed the role.key words: renewable energies, policy making tools, control tools, market tools
 • Pantea Alipour Kouhi * Pages 87-104
  Achieving sustainability goals is one of the most important approaches to achieving an ideal city, which has been a priority for designers and urban planners. The city and its urban spaces must be able to meet the demands and needs of their users today and tomorrow. Focusing on the child as a link between the present and the future of a city is a step towards sustainable development. Outdoor features have a direct impact on the formation of the child's personality.One of the important factors during the child's development process is her/his constructive interaction with her/his environment, which today is one of the next design priorities due to various urban concerns and issues. Therefore, preparing the urban space for the presence of the child is considered important in promoting her/his creativity and personality development. The aim of this study is to review the experiences of sustainable open spaces according to the needs of children.The research method is applied in terms of purpose. By library studies and content analysis of texts, the theoretical framework of the research, including the principles and qualities of sustainable outdoor space by components of sustainable location(environmental,experimental-aesthetic and functional components)was formed, then by choosing the most popular successful parks and open spaces in the world, with a qualitative method and descriptive analysis, sustainability criteria were examined and extracted in each of them so that it could be a way to design a sustainable open space tailored to the child's needs.Finally,sustainable design criteria include»observance of climatic considerations of open spaces, contact with nature,observance of visual considerations and blocking and massing system,safety and security,landscaping and urban furniture,attention to the confinement and transverse sections of spaces,observance of hierarchy Access,spatial zoning and invitation to the child's participation in group work and teaching the elements of child play«is introduced.
  Keywords: Sustainability, outdoor space, child-friendly city, community life, child play