فهرست مطالب

نشریه مدیریت بازرگانی و علم اطلاعات
سال یکم شماره 2 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مژگان طاهرنژاد*، داریوش جمشیدی، عبدالعلی جلالی صفحات 1-18

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکتها بر نواوری مدل کسب و کار با نقش میانجی مشروعیت سازمانی انجام شد. این تحقیق از نظر نوع کاربردی، به صورت کمی بوده و از نظر روش تحقیق نیز یک تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل به تعداد 900 نفر بود که نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی طبقه ای، بر اساس فرمول کورکان تعداد 269 نفر انتخاب شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مسیولیت اجتماعی شرکتهای کارول و همکاران (2009)، مشروعیت سازمانی نوآوری مدل کسب و کار هو و همکاران (2020) با 25 گویه استفاده شد. روایی به صورت صوری و محتوایی و پایایی آن با روش الفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS نسخه دو تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد مسیولیت اجتماعی شرکتها و ابعاد مختلف آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق میانجی مشروعیت سازمانی بر نواوری مدل کسب و کار تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکتها، نواوری مدل کسب و کار، مشروعیت سازمانی، ایران خودرو دیزل
 • رعنا جلیل پور پرنیاء*، یونس بادآور نهندی، شهلا عباس زاده صفحات 19-42
  در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی و استراتژی های مالیاتی با تاکید بر نقش هزینه های نمایندگی پرداخته می شود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) هست. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 135 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1393 تا 1398 موردبررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی با نرخ موثر مالیاتی ارتباط معکوس دارد. ولی، با تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات ارتباط مستقیم دارد. نسبت هزینه های عملیاتی به فروش خالص بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی و نرخ موثر مالیاتی تاثیر معکوس دارد. تعامل جریان نقد آزاد و نسبت کیوتوبین بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی و نرخ موثر مالیاتی تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، استراتژی مالیاتی، هزینه های نمایندگی
 • محمدعلی راضی*، محسن امینی خوزانی، محمد نوروزی صفحات 43-63
  هدف این تحقیق بررسی نقش رفتار بشردوستانه و مدیریت سرمایه در گردش بر روابط بین فاکتورهای راهبری شرکتی و رشد فروش بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1393 تا 1399 بوده است. در این تحقیق، فاکتورهای راهبری شرکتی متغیرهای مستقل و رشد فروش متغیر وابسته در نظر گرفته شد.تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد رفتار بشردوستانه و مدیریت سرمایه در گردش بر روابط بین فاکتورهای راهبری شرکتی شامل ساختار مالکیت؛ اندازه هییت مدیره و استقلال هییت مدیره با رشد فروش تاثیر گذار است؛ نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: رفتار بشر دوستانه، ساختار مالکیت، مدیریت سرمایه در گردش شرکت های دانش بنیان
 • محمدرضا عباسی استمال*، یلدا حسن پور صفحات 65-83

  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری غیرعادی و عملکرد در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 128 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین بازده غیرعادی و عملکرد شرکت ارتباط مستقیم وجود دارد. ولی، بین سرمایه گذاری غیرعادی و عملکرد شرکت ارتباط معکوس وجود دارد. بین بازده غیرعادی و عملکرد شرکت در مرحله رشد ارتباط وجود ندارد. همچنین، بین سرمایه گذاری غیرعادی و عملکرد شرکت در مرحله رشد ارتباط وجود ندارد. اما، بین بازده غیرعادی و عملکرد شرکت در مرحله بلوغ ارتباط مستقیم وجود دارد. بین سرمایه گذاری غیرعادی و عملکرد شرکت در مرحله بلوغ ارتباط وجود ندارد. بین بازده غیرعادی و عملکرد شرکت در مرحله افول ارتباط مستقیم وجود دارد. بین سرمایه گذاری غیرعادی و عملکرد شرکت در مرحله افول ارتباط معکوس وجود دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری غیرعادی، عملکرد شرکت، چرخه عمر شرکت
 • سامان اطهری*، تیمور محمدی صفحات 98-109

  امروزه توسعه کشور در گرو توسعه صنعت فن آوری اطلاعات است که تجارت الکترونیک و افزایش هزینه های تحقیق و توسعه  R&D یکی از اجزای مهم و اصلی آن می باشد. با توجه به تاثیر تجارت الکترونیک و R&D در اقتصاد ملی، ارتباط بین صنعت تجارت الکترونیک و رشد اقتصادی بسیار مهم است. روشن است که تجزیه و تحلیل میزان تاثیر تجارت الکترونیک در اقتصاد به منظور یافتن مزایا و مشکلات توسعه تجارت الکترونیک نشان دهنده این است که استفاده از ساختار صنعت تجارت الکترونیک سهم بیشتر و مثبت تری در توسعه اقتصاد ملی دارد. از این رو در این مقاله تاثیر تجارت الکترونیک و هزینه های تحقیق و توسعه به همراه اندازه دولت و هزینه های بهداشتی بر توسعه اقتصادی در 9 کشور منتخب در حوزه خاورمیانه با استفاده از روش پنل دیتا مدل (GLS) در دوره زمانی 2005 تا 2015 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تجارت الکترونیک و تحقیق و توسعه تاثیر مثبت و معناداری بر GDP (تولید ناخالص داخلی) سرانه دارند. در بین متغیرهای مدل بیشترین میزان تاثیر مربوط به متغیر هزینه های تحقیق و توسعه است و کمترین اثر را متغیر اندازه دولت دارد. براساس نتایج مطالعه توصیه می شود که به دلیل اهمیت تجارت الکترونیک و تحقیقات در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی، دولت ها سیاست های مناسب و شرایط لازم را برای گسترش این موضوع اتخاذ کنند.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، هزینه های تحقیق و توسعه، توسعه اقتصادی، کشورهای خاورمیانه
|
 • Mojkan Tahernejad *, Darioush Jamsidi, Abdolali Jalali Pages 1-18

  The present study was conducted with the aim of investigating the impact of corporate social responsibility on business model innovation with the mediating role of organizational legitimacy. This research is quantitative in terms of applied type and descriptive-survey research in terms of research method. The statistical population of the research included all the managers and employees of Iran Khodro Diesel Company in the number of 900 people, and the study sample was selected by stratified random method, based on the Kurkan formula, and the number of 269 people was selected. The main data collection tool was the Corporate Social Responsibility Questionnaire of Carroll et al. (2009), Organizational Legitimacy of Business Model Innovation, Ho et al. (2020) with 25 items. Face and content validity and its reliability were calculated and confirmed by Cronbach's alpha method. The obtained data were analyzed using structural equation model and Smart PLS software version two. The results showed that the social responsibility of companies and its different dimensions have a direct and indirect effect on the innovation of the business model through the mediation of organizational legitimacy.

  Keywords: Corporate Social Responsibility, Business Model Innovation, Organizational Legitimacy, Iran Khodro Diesel
 • Rana Jalilpour Parniya *, Yunus Badavranhandi, Shahla Abbaszadeh Pages 19-42
  In the current research, the relationship between profit management based on real activities and tax strategies is investigated, emphasizing the role of agency costs. This research is practical in terms of its purpose, and from the point of view of correlation methodology, it is causal type (post-event). The statistical population of the research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and using the systematic elimination sampling method, 135 companies were selected as the research sample in the 6-year period between 2013 and 2018. The method used to collect information is a library, and the relevant data for measuring the variables have been collected from the Kodal website and the financial statements of the companies. Stata software was used to test research hypotheses. The results of the research show that profit management based on real activities has an inverse relationship with the effective tax rate. However, it is directly related to the difference between accounting profit and taxable profit. The ratio of operating expenses to net sales has an inverse effect on the relationship between earnings management based on actual activities and the effective tax rate. The interaction of free cash flow and Qotubin ratio does not affect the relationship between earnings management based on real activities and effective tax rate.
  Keywords: profit management, tax strategy, Agency costs
 • Mohammadali Razi *, Mohsen Amini Khozani, Mohammad Norouzi Pages 43-63
  The purpose of this research was to investigate the role of philanthropic behavior and working capital management on the relationship between corporate governance factors and sales growth. The spatial domain of this research was the companies accepted in Tehran Stock Exchange and the temporal domain was the years between 2013 and 2019. In this research, corporate governance factors were considered as independent variables and sales growth as a dependent variable. The current research is in the category of applied research, if the classification of research types based on nature and method is considered, the present research method is It is in the category of descriptive research, and in terms of method, it is also considered in the category of correlational research. In this research, the library method was used to collect data and information. In the data section, the research was done by collecting the data of the sample companies by referring to the financial statements, explanatory notes and the stock exchange monthly. Based on the method of systematic elimination, 135 companies were selected as a statistical sample. The results obtained in this research are consistent with the documents mentioned in the theoretical framework of research and financial literature.
  Keywords: philanthropic behavior, Ownership Structure, Working Capital Management
 • Mohammadreza Abbasi Astamal *, Yalda Hasannpour Pages 65-83

  The present study investigates the relationship between abnormal investment and performance in different stages of the companies' life cycle.This research is practical in terms of purpose and in terms of methodology, the correlation is of the causal type (after event). The systematic elimination sampling, 128 companies were selected as sample and were investigated in the period of 8 years between 2013 and 2020. The method used to collect information is a library and data are collected for measuring variables from the codal website and corporate financial statements and in Excel, basic calculations have been made then, to test the hypotheses of the software stata was used. The results of the research show that there is a direct relationship between abnormal returns and company performance. However, there is an inverse relationship between unusual investment and company performance. There is no relationship between abnormal returns and company performance in the growth phase. Also, there is no relationship between abnormal investment and company performance in the growth phase. But, there is a direct relationship between abnormal returns and firm performance at maturity. There is no correlation between abnormal investment and firm performance at maturity. There is a direct relationship between abnormal returns and company performance in the downturn phase. There is an inverse relationship between abnormal investment and the company's performance in the downturn.

  Keywords: Abnormal investment, company performance, Company life cycle
 • Saman Athari *, Teymour Mohammadi Pages 98-109

  Today, the development of the country depends on the development of the information technology industry, in which e-commerce and the increase in research and development costs (R&D) is one of its most important components. Economic growth is very important, and it is clear that the analysis of the impact of e-commerce on the economy in order to find the benefits and problems of e-commerce development shows that the use of e-commerce industry structure has a greater and more positive contribution to national economic development. In this paper, the effect of e-commerce and R&D costs along with government size and health expenditures on economic development in 9 selected countries in the Middle East using the model data panel (GLS) method in the period 2005 to 2015 has been investigated. Shows that e-commerce and R&D have a positive and significant effect on GDP (GDP) per capita, among the model variables, the most impact is related to the R&D expenditure variable and the least effect is related to the government size variable. Recommends Due to the importance of e-commerce and research in economic development and social welfare, governments can adopt appropriate policies and conditions to expand this issue.

  Keywords: E-Commerce, Research, Development Costs, Economic Development, Middle East countries