فهرست مطالب

علوم و فنون شیلات - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 42، بهار 1402)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 42، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی محمدی، لیلا عبدلی*، آرش اکبرزاده صفحات 100-111

  در ایران سالانه میلیون ها قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان برای پرورش در مزارع کشور تولید می کنند، با اینحال میلیون ها قطعه تخم چشم زده اصلاح نژاد شده ماهی قزل آلای رنگین کمان نیز با هدف پرورش وارد ایران می شود. با اینحال، اطلاعات جامع و مدونی درخصوص برتری رشد و بازماندگی این نژادها نسبت به قزل آلای تکثیر شده در داخل کشور وجود ندارد. بدین منظور، در پژوهش حاضر، شاخص های رشد 432 قطعه از هر نژاد قزل آلای اسپانیایی وارداتی و ایرانی پرورش داده شده در دو منبع آبی چشمه و رودخانه در قالب 4 تیمار و سه تکرار در 12 قطعه استخر به مدت 90 روز بررسی و مقایسه شد. در پایان دوره پرورش میزان افزایش وزن و طول و نرخ رشد ویژه، در ماهیان قزل آلای اسپانیایی در هر دو منبع آبی (رودخانه و چشمه) از ماهیان قزل آلای ایرانی به طور معنی داری بیشتر بود (05/0>(P. همچنین میزان ضریب تبدیل غذایی در قزل آلای اسپانیایی پرورش یافته در آب رودخانه و چشمه از ماهیان قزل آلای ایرانی به طور معنی داری کمتر بود (05/0>(P. این نتایج نشان دهنده آن است که برنامه های اصلاح نژادی به طورمعتی داری می تواند باعث افزایش رشد، تولید و سودآوری بیشتر برای پرورش دهندگان شود.

  کلیدواژگان: اصلاح نژاد، رشد، قزل آلای رنگین کمان، چشمه، رودخانه
 • نسترن پوراحمدی، فهیمه طلابیان، مرتضی کمالی* صفحات 112-121

  در مطالعه حاضر، اثر سمیت دو غلظت 1/0 و 1 میلی گرم در لیتر دی اتیل هگزیل فتالات(DEHP)، بر برخی سنجه های غیر اختصاصی موکوسی کپور معمولی  (Cyprinus carpio) بررسی شد. 180 عدد بچه ماهی کپور معمولی به وزن 22/2+60/17 گرم از مراکز پرورش ماهیان گرمابی تهیه و پس از انتقال به حوضچه های 100 لیتری قرار داده شدند. آزمایش شامل سه تیمار و سه تکرار طراحی شد. در انتهای دوره پارامترهای  لایزوزیم، آلکالین فسفاتاز، پروتیینن محلول و ایمونوگلوبولین موکوس پوست ماهی کپور اندازه گیری و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که میزان سنجه های لایزوزیم، آلکالین فسفاتاز و ایمونوگلوبولین موکوس پوست ماهی کپور معمولی در رویارویی با DEHP با افزایش غلظت و مدت زمان رویارویی،  کاهش یافت و میزان پروتیین محلول کل موکوس پوست ماهی کپور معمولی در رویارویی با DEHP با افزایش غلظت و مدت زمان رویارویی،  افزایش یافت. با توجه به  حساسیت موکوس پوست ماهی نسبت به آلاینده ها و سموم میتواند نشانگر زیستی مناسبی برای نشان دادن آلاینده ها و سموم باشد و مصرف زیاد مواد پلیمری مانند فتالات استرها میتواند هشداردهنده برای سلامتی آبزیان و انسان ها باشد.

  کلیدواژگان: فتالات استر، پارامترهای ایمنی، موکوس پوست، ماهی کپور
 • سیده مهسا حسینی چوپانی، امیرحسین اسماعیلی*، مهدی علیخانی صفحات 122-136

  گورخرماهی به دلیل ویژگی های متنوع از جمله خودنوسازی به عنوان یک مدل آزمایشگاهی مفید مطرح است. جنین این ماهی در مراحل اولیه رشد ویژگیهای منحصر بفردی دارد و در مطالعات مختلفی اثرات آن مشاهده شد. فاکتورهای تمایزی موجود در سلولهای بنیادی جدا شده از جنین گورخرماهی، در بهبود وضعیت عملکردی بیماران تاثیرگذار بوده و قرارگرفتن در معرض عصاره های جنین گورخرماهی در مراحل اولیه رشد ممکن است بیان سلولهای بنیادی چند توان را افزایش داده و اثرات مثبتی را اعمال کند. در این مطالعه به بررسی ویژگی های ضد اکسیدانی عصاره جنینی گورخر ماهی در مراحل جنینی مختلف تکوینی پرداختیم. عصاره تخم گورخرماهی در مراحل مختلف جنینی تهیه شد. اثر آن در غلظت های 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم بر میلی لیتر بر میزان فعالیت حذف رادیکال آزاد DPPH، فعالیت مهار کنندگی رادیکال ABTS و قدرت احیا کنندگی آهن (FRAP) مورد بررسی قرارگرفت. گروه های مورد مطالعه شامل عصاره پروتیین در مراحل مورولا، بلاستولا و گاسترولا بود. طبق نتایج بدست آمده میزان پروتیین در مراحل مختلف جنینی متغیر بوده است و میزان پروتیین با پیشرفت رشد جنینی افزایش و میزان چربی کاهش نشان داد. عصاره پروتیین در مرحله گاسترولا بالاترین میزان مهارDPPH و نیز کاهندگی یون آهن را در غلظت 2 میلی گرم بر میلی لیتر نسبت به گروه های مورولا و بلاستولا نشان داد (05/0>P). همچنین عصاره پروتیینی در مرحله جنینی بلاستولا بیشترین میزان مهار ABTS را در غلظت 2 میلی گرم بر میلی لیتر نسبت به گروه های دیگر به همراه داشت (05/0>P).

  کلیدواژگان: ABTS، DPPH، FRAP، عصاره جنینی، گورخرماهی.، فعالیت ضد اکسیدانی
 • محسن نوبحت، مسعود رضائی*، شهاب نقدی صفحات 137-152

  در مطالعه حاضر تاثیر زمانهای مختلف هیدرولیز (45، 90، 135، 180 و 225 دقیقه) توسط آنزیم آلکالاز بر بازده و کیفیت روغن استخراج شده از ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بالاترین بازده استخراج (40/41 %) در تیمار هیدرولیز شده به مدت 135 دقیقه درصد بود که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها نداشت. شاخص های کیفی TBA، FFA و CD روغن های استخراج شده با بالا رفتن زمان هیدرولیز افزایش پیدا کردند، به طوری که بالاترین مقدار شاخص های ذکر شده در زمان 225 دقیقه بود، اما بیشترین میزان شاخص PV در زمان 180 دقیقه بود. با توجه به اینکه تیمار روغن استخراج شده در زمان 45 دقیقه دارای مقادیر کمتری در شاخص های فساد اکسیداتیو بررسی شده بود به عنوان تیمار منتخب انتخاب شد. ترکیب اسیدهای چرب آن بررسی شده و مشخص گردید که اسیدهای چرب تک غیراشباع اسید چرب غالب بودند. همچنین مقادیر اسیدهای چرب اشباع و چند غیر اشباعی آن تفاوت معنی داری با هم نشان ندادند (05/0 < p). با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که زمانهای هیدرولیز مختلف تاثیرات مختلفی بر بازده و کیفیت روغن بدست آمده دارند. لذا انجام تحقیقات و مطالعات بیشتر برای بررسی کامل تاثیر زمان هیدرولیز بر ویژگی های کیفی روغن استخراج شده از ماهی کیلکا نیاز است.

  کلیدواژگان: هیدرولیز آنزیمی، کیلکای معمولی، روغن ماهی، استخراج
 • وثیقه السادات میرباقری، علیرضا علیشاهی، سید حمیدرضا هاشمی پطرودی*، سید مهدی اوجاق صفحات 153-172

  کیتوزان (Cs) از پوسته میگو استخراج و فرم های مشتق شده از آن شامل N- آلکیله (AlkCs) و نانوذرات (CsNPs) تهیه شد. سپس تاثیرهای ضد باکتریایی آن ها بر رشد استافیلوکوکوس اوریوس سویه حساس به متی سیلین ارزیابی شد.ابتدا ویژگی های نانوذرات توسط پراکندگی نوری دینامیک و شکل ظاهری نانوذرات و N- آلکیله توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص شد. و فعالیت ضد باکتریایی آن ها توسط آزمون حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی، انتشار در آگار به کمک دیسک، نفوذپذیری غشای سلولی توسط سنجش انتشار بتاگالاکتوسیداز سیتوپلاسمی ارزیابی شد. نوع مرگ سلولی القا شده نیز توسط روش رنگ آمیزی DAPI و تغییرات در یکپارچگی سطح سلولی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بررسی شد.  نتایج نشان داد نانوذرات به شکل کروی با میانگین قطر هیدرودینامیکی 240 نانومتر هستند. N- آلکیله دارای ساختاری با سطح ناهموار در مقایسه با کیتوزان طبیعی بود. حداقل نقاط مهارکنندگی رشد (78 میکروگرم بر میلی لیتر) و کشندگی (100 میکروگرم بر میلی لیتر) برای نانوذرات ها مشاهده شد (05/0>p). نانوذرات و N- آلکیله کیتوزان بیشترین قطر هاله مهار رشد را در غلظت 1250 در مقایسه با سایر دیسک ها نشان دادند (05/0>p). نفوذپذیری غشای خارجی فرم های مشتق شده کیتوزان تفاوت قابل ملاحظه ای با کیتوزان طبیعی و سلول های کنترل نشان دادند (05/0>p). تست رنگ آمیزی DAPI بیانگر مرگ سلولی بالاتر فرم های مشتق شده کیتوزان بود. تصاویر به دست آمده از AFM نشانگر تغییر در یکپارچگی غشا سلول های تیمار شده در مقایسه با سلول های کروی و خوشه ای کنترل بود. خواص آنتی باکتریایی کیتوزان طبیعی را با اصلاح فیزیکی و شیمیایی بهبود داده شد.

  کلیدواژگان: کیتوزان اصلاح شده، ضد باکتریایی، استافیلوکوکوس اورئوس، مرگ سلولی، نفوذپذیری غشا
 • رویا بختیار، سید رضا میرائی آشتیانی*، اردشیر نجاتی جوارمی، محمدحسین مرادی، پائولینو مارتینز صفحات 173-186

  این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای خصوصیات ریخت شناسی ماهیان مولد کپور معمولی وحشی (دریایی) و  پرورشی انجام شد. به این منظور، در مجموع 70 نمونه ماهی که شامل 25 نمونه ماهی کپور معمولی وحشی از از صیدگاه بندر ترکمن و 45 نمونه ماهی کپور معمولی پرورشی از مرکز تکثیر سیلورکارپ (خوشحال) در استان گیلان، جمع آوری شدند. داده های ریخت سنجی با استفاده از فرمول  Elliottاستاندارد شدند و سپس از آزمون های تجزیه به مولفه های اصلی (PCA)و آنالیز تابع متمایزکننده (DFA) استفاده شد. جهت بررسی معنی داری تفاوت بین صفات در دو جمعیت نیز از آزمون t استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد دو جمعیت ماهیان مولد وحشی و پرورشی با استفاده از PCA به طور کامل از یکدیگر تفکیک می شوند و بر اساس آنالیزDFA، افراد با صحت بالا (98%) به گروه های جمعیتی خود اختصاص پیدا می کنند. از بین 33 فاصله تراس آنالیز شده، 16 فاصله تفاوت معنی داری را در بین دو جمعیت مورد مطالعه نشان دادند(P<0.05). نتایج این تحقیق نشان داد که جمعیت های مورد مطالعه را می توان با اختلاف ریخت شناسی به خصوص در طول باله پشتی، طول باله سینه ای، طول باله شکمی، طول باله مخرجی، عرض باله پشتی، عرض بدن و عرض ساقه دمی، فاصله بین باله سینه ای و شکمی، طول پیش باله پشتی و طول پیش باله مخرجی از هم متمایز کرد. در مجموع نتایج نشان داد که از نظر خصوصیات ریخت شناسی، جمعیت ماهی کپور معمولی وحشی (دریایی) و پرورشی به طور معنی داری از همدیگر متمایز شده اند.

  کلیدواژگان: ماهیان مولد کپور، ماهی کپور معمولی پرورشی، ماهی کپور معمولی وحشی، سیستم تراس، ریخت سنجی مقایسه ای
 • امید شایان فر، مهدی قدرتی شجاعی*، سیامک بهزادی صفحات 187-203

  هدف از این تحقیق بررسی اهمیت نسبی مواد آلی Avicennia marina در تغذیه ماهی Ilisha melastoma در ذخیره گاه زیست کره حرا؛ با رویکرد ایزوتوپ های پایدار بود. سه منبع غذایی اولیه شامل برگ درخت حرا، میکروفیتوبنتوزها و ذرات آلی معلق مورد بررسی ایزوتوپی قرار گرفتند.نمونه ها به گازهای خالص و ساده ای مانند CO2 و N2 تبدیل می شوند. سپس نسبت های ایزوتوپی با یک استاندارد اندازه گیری شده مقایسه کرده و میزان دقیق ایزوتوپ تشکیل شده نمونه بدست می آید. در این پژوهش، نمونه گیری ها به صورت فصلی در مرداد ماه  فصل تابستان و نیز بهمن ماه فصل زمستان سال 1399 در بوم سازگان مانگروی بندر خمیر استان هرمزگان انجام گرفت. در فصل تابستان، میانگین ایزوتوپ پایدار کربن منابع غذایی اولیه از 28/07- واحد در هزار برای برگ درخت حرا تا 13/58- واحد در هزار برای میکروفیتوبنتوزها در نوسان بود. این میانگین در فصل زمستان، از 28/05- واحد در هزار برای برگ درخت حرا تا 13/54- واحد در هزار برای میکروفیتوبنتوزها به دست آمد. میانگین ایزوتوپ پایدار نیتروژن منابع غذایی اولیه در فصل تابستان از 1/44 واحد در هزار برای میکروفیتوبنتوزها تا 10/72 واحد در هزار برای ذرات آلی معلق در نوسان بود. در فصل زمستان، این میزان از 2/25 واحد در هزار برای میکروفیتوبنتوزها تا 8/10 واحد در هزار برای ذرات آلی معلق محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در فصل تابستان، ذرات آلی معلق با 63 درصد و در فصل زمستان، میکروفیتوبنتوزها با 45 درصدبیشترین نقش را در تامین غذای مورد نیاز ماهی شمسک کوچک ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: تغذیه، مواد آلی، مانگرو، میکروفیتوبنتوزها، ذرات آلی معلق، شبکه غذایی
|
 • Ali Mohammadi, Leila Abdoli*, Arash Akbarzadeh Pages 100-111

  Annually, millions of rainbow trout frys are produced in Iranian hatcheries, however, millions of selected stocks of rainbow trout eyed eggs are also imported for breeding in farms. Despite the interest of many rainbow trout farmers to use imported fish for breeding, there is no clear information about the superiority of growth and survival of these imported strains over the rainbow trout that are produced in Iranian hatcheries. For this purpose, in the present study, the growth parameters of 432 individuals of either imported Spanish and Iranian strains of rainbow trout reared in 12 ponds using both river and spring water sources (four treatments and three replicates) were investigated and compared for 90 days. At the end of the experiment, a significantly higher weight and length gain, and specific growth rate was observed in Spanish rainbow trout compared to Iranian strain in both water sources (river and spring) (p < 0.05). Moreover, the food conversion factor was significantly lower in Spanish strain than Iranian rainbow trout) (p < 0.05). These results showed that the selection breeding could remarkably enhance growth performance and consequently cause more production and profit for rainbow trout farmers.

  Keywords: Selection, Growth, Rainbow trout, Spring, River
 • Nastaran Pourahmadi, Fahimeh Tollabian, Morteza Kamali* Pages 112-121

  AbstractIn the present study, The effect of phthalate ester toxicity (0.1 and 1 mg/L) was investigated on some non-specific mucus parameters of common carp (Cyprinus carpio). 180 common carp (17.60±2.22gr) is gathered from warm water fish center and they were allocated into 9 tanks (20 Fish per tank). Fish adapted to new condition for a week. During this time; they were feed twice a day with same diets. Fishes were exposed at 3 concentration treatments containing 0; 0.1 and 1 mg/L DEHP under laboratory condition (25±0.5°C; pH: 7.4-8) for a period of 96 hours. Alkaline phosphatase, lysozyme, soluble protein, and immunoglobulin of mucus was measured and evaluated. The results showed that the levels of lysozyme, alkaline phosphatase and immunoglobulin in common carp skin mucus decreased when exposed to DEHP (with increasing concentration and exposure duration) And the level of soluble protein of common carp skin mucus increased when exposed to DEHP (with increasing concentration and exposure duration). These results indicated that concentrations of DEHP beneficially affects Amino Acid profiles of skin mucus in carp and they were categorized in 4 branches. There were Significant differences between exposed and control groups. Therefore; fish skin mucus can be a biomarker for showing contaminants and toxins. And the high consumption of plastic materials can be a warning to the health of aquatic animals and humans.

  Keywords: Phthalate esters, immunity Parameters, Skin Mucus, Common carp
 • Seyedeh Mahsa Hosseini Choupani, Amirhossein Smiley*, Mehdi Alikhani Pages 122-136

  Zebrafish is considered as a useful laboratory model due to its diverse characteristics, including self-renewal. The embryo of this fish has unique characteristics in the early stages of development, and its effects were observed in various studies. The differentiating factors present in stem cells isolated from zebrafish embryos are effective in improving the functional status of patients, and exposure to zebrafish embryo extracts in the early stages of development may increase the expression of multipotent stem cells and exert positive effects.  In this study, we investigated the antioxidant properties of the zebrafish embryo extract in different embryonic stages of development.The Zebrafish egg extract was prepared in different embryonic stages. Its effect in concentrations of 0.5, 1, 1.5 and 2 mg/ml on DPPH free radical scavenging activity, ABTS radical inhibitory activity and iron reducing power (FRAP) were investigated. The studied groups included protein extracts in morula, blastula and gastrula stages. According to the obtained results, the amount of protein varied in different embryonic stages and the amount of protein increased with the progress of fetal growth and the amount of fat decreased.The protein extract in the gastrula stage showed the highest level of DPPH inhibition and iron ion reduction at a concentration of 2 mg/ml compared to the morula and blastula groups (P<0.05). Also, the protein extract in the embryonic stage of blastula had the highest inhibition of ABTS at a concentration of 2 mg/ml compared to other groups (P<0.05).

  Keywords: ABTS, DPPH, FRAP, Antioxidant activity, Embryonic extract, Zebrafish
 • Mohsen Nobakht, Masoud Rezaie*, Shahab Naghdi Pages 137-152

  In this study, the effect of different hydrolysis times (45, 90, 135, 180, and 225 minutes) by alcalase enzyme on the yield and quality of oil extracted from common kilka fish (Clupeonella cultriventris caspia) was investigated. The results showed that the highest extraction yield (40.41%) was in the hydrolyzed treatment for 135 minutes, which was not significantly different from other treatments. The qualitative indices of TBA, FFA, and CD of the extracted oils increased by increasing hydrolysis time, so the highest value of the mentioned indices was at 225 minutes, while the highest value of the PV index was at 180 minutes. Because the treatment of oil extracted in 45 minutes had lower values in the investigated oxidative spoilage indicators, it was selected as the treatment. The composition of its fatty acids was investigated, and it was found that monounsaturated fatty acids were the predominant fatty acids. Also, the amounts of saturated and polyunsaturated fatty acids did not show significant differences (p < 0.05). According to the obtained results, it was found that different hydrolysis times have different effects on the yield and quality of the obtained oil. Therefore, more research and studies are needed to fully investigate the effect of hydrolysis time on the quality characteristics of the oil extracted from Kilka fish.

  Keywords: Enzymatic hydrolysis, common kilka, fish oil, extraction
 • Vasighe Sadat Mirbagheri, Alireza Alishahi, Seyyed Hamidreza Hashemi Petroudi*, Seyyed Mahdi Ojagh Pages 153-172

  Chitosan (Cs) was extracted from shrimp shell and its derivative forms including N-alkyl (AlkCs) and nanoparticles (CsNPs) were prepared. First, the properties of nanoparticles were determined by dynamic light scattering (DLS) and the morphology of nanoparticles and N-alkylated by scanning electron microscopy (SEM). Then their antibacterial activity was evaluated by the test of minimum inhibitory (MIC) and lethal (MBC) concentration, diffusion on agar by disk, permeability of cell membrane by measurement of cytoplasmic beta-galactosidase release (ONPG). The type of apoptosis cell death was also examined by DAPI staining and changes in cell surface integrity by atomic force microscopy (AFM). The results showed that the nanoparticles are spherical with an average hydrodynamic diameter of 240 nm. N-alkyl had a rough surface structure compared to native chitosan. At the least of MIC (78 μg/ml) and MBC (100 μg/ml) points were observed for CsNPs (P < 0.05). Nanoparticles and N-alkyl of chitosan showed the highest diameter of growth inhibition zone at 1250 concentration compared to other disks (p <0.05). Outer membrane permeability of derivative forms of chitosan showed significant differences with native chitosan and cells of control. DAPI staining test showed higher cell death of chitosan-derived forms. DAPI staining test showed higher cell death of derivative of chitosan. The images obtained from AFM showed a change in the membrane integrity of the treated cells compared to spherical and clustered of control cells. Thus, the antibacterial properties of native chitosan improved by physical and chemical modification.

  Keywords: Modified Chitosan, Antibacterial, Staphylococcus aureus, Cell death, Membrane permeability
 • Roya Bakhtiar, Seyed Reza Miraei-Ashtiani*, Ardeshir Nejati Javaremi, Mohammad Hossein Moradi, Paulino Martinez Pages 173-186

  This study was conducted to compare the morphological characteristics of wild and farmed common carp. In total 70 samples of common carp, including 25 samples of wild from Torkaman port and 45 samples of farmed common carp from Silver carp center in Gilan province were collected. Morphometric results were standardized using Elliott formula, and then principal component analysis (PCA) and discriminant function analysis (DFA) were used. Independent t-test was used to evaluate the significance of traits between these two populations. The results of this study revealed that the two populations of wild and farmed common craps were completely separated from each other, using PCA and individuals were assigned to their true population with high accuracy (98%) based on DFA. Among the 33 truss distances that were analyzed, 16 distances showed a significant difference between two populations (p<0.05). The results showed that the studied populations can be distinguished by many morphological differences, especially by dorsal fin length, pectoral fin length, pelvic fin length, anal fin length, dorsal fin width, body width, tail stem width, distance between pectoral and pelvic fin, distance from mouth to dorsal fin and the distance from the mouth to the anal fin. Overall, the results showed that the population of wild carp was significantly different from the population of farmed common carp from the morphological point of view.

  Keywords: Breeder’s common carp, Farmed common carp, Wild common carp, Truss network system, Comparative morphometric
 • Omid Shayanfar, Mehdi Ghodrati Shojaei*, Siamak Behzadi Pages 187-203

  The purpose of this research is to investigate the relative importance of Avicennia marina organic matter in the feeding of Ilisha melastoma fish in the Mangrove Biosphere Reserve; It was stable isotope approach. Three primary food sources including mangrove tree leaves, microphytobenthos and suspended organic particles were analyzed isotopically. The samples of primary food sources and fish are converted into pure and simple gases such as CO, CO2 and N2 after minimizing the size and turning into powder. Then the identified isotope ratios are compared with a measured standard and the exact amount of isotope formed in the sample is obtained. In this research, sampling was done seasonally in August in the summer season and February in the winter season of 2019 in the mangrove ecosystems of Bandar Khmer, Hormozgan province.In the summer season, the average stable carbon isotope of primary food sources fluctuated from -28.07 units per thousand for mangrove leaves to -13.58 units per thousand for microphytobenthos.This average in the winter season was obtained from -28.05 units per thousand for mangrove leaves to -13.54 units per thousand for microphytobenthos.The average stable nitrogen isotope of primary food sources in the summer season fluctuated from 1.44 units per thousand for microphytobenthos to 10.72 units per thousand for suspended organic particles.The results of this research showed that in the summer season, suspended organic particles with 63% and in the winter season, microphytobenthos with 45% play the most important role in providing the food needed by the small shemsk fish.

  Keywords: nutrition, organic matter, mangrove, microphytobenthos, suspended organic particles, food web