فهرست مطالب

 • پیاپی 24 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • زهره اسکندری پور، مرضیه اسفندیاری*، نظر دهمرده، محمدحسن فطرس صفحات 1-32

  با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانک ها به عنوان مهم ترین منبع تامین مالی بنگاه ها، بررسی عوامل موثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین رو در این مطالعه به بررسی تاثیر شوک های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی نسبت به 2%، 5% و 10% شوک در متغیرهای یاد شده پرداخته شد. برای این منظور داده های تحقیق از ماتریس SAM سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری گردید. همچنین، جهت تجزیه‏وتحلیل داده‏ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم‏افزار MathLab استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ غیررسمی ارز و قیمت نفت خام تاثیر معکوس و شاخص کل سهام و بودجه دولت تاثیر مستقیم بر سودآوری شبکه بانکی دارد؛ به طوری که اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به نرخ غیررسمی ارز وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 73/1، 01/2 و 57/2 درصد کاهش می یابد. همچنین، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به قیمت نفت خام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 41/1، 63/1 و 03/2 درصد کاهش می یابد. علاوه براین، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به شاخص کل سهام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 47/0، 97/0 و 52/1 درصد افزایش می یابد. درنهایت، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به بودجه دولت وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 38/0، 44/0 و 61/0 درصد افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: نرخ ارز، قیمت نفت خام، بودجه دولت، مدل RDCGE
 • هاشم منظرزاده تمام، محمدرضا عباس زاده*، رضا حصارزاده، سید سعید ملک الساداتی صفحات 33-60

  با تشدید تحریم‏ها و خروج یکطرفه آمریکا از برجام در سال 1397، فشار حداکثری بر ایران، آسیب زیادی بر اقتصاد ایران وارد نمود. پیش بینی می‏شود که در دور جدید پسا برجام نیز این تحریم‏ها آثار مخرب زیادی بر شاخص های عملکردی شرکت‏های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره‏های تحریم (قبل و پس از برجام) بر شاخص‏های عملکردی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع منتخب: خودرو، شیمیایی، دارو و فولاد) می‏باشد.از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب شده و پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت های مالی شرکت ها) انجام می گیرد. همچنین روش این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 سال متوالی از سال 1389 تا 1399 می باشد.نتایج پژوهش نشان داد که تحریم‏ها نقش تعدیل‏ کننده بر رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده شرکت‏ها داشته است. تحریم‏ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین حجم سرمایه‏ گذاری خارجی و فعالیت‏های سرمایه ‏گذاری شرکت‏ها نقش تعدیل‏کننده داشته است. تحریم‏ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین شاخص بهای تولیدات و سودآوری شرکت‏هانقش تعدیل‏ کننده داشته است.تحریم ‏ها در کل نمونه و در صنعت شیمیایی،بر رابطه بین واردات مواد اولیه کالاهای واسطه‏ ای و سرمایه‏ای و فعالیت ‏های عملیاتی شرکت ‏هانقش تعدیل‏ کننده داشته است.

  کلیدواژگان: تحریم‏ها، نوسانات نرخ ارز، حجم سرمایه‏ گذاری خارجی، شاخص‏ های عملکرد شرکت‏ها
 • حسام حسن پور باغبان*، حسین صمصامی، محمد اصولیان صفحات 61-85
  مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای اثربخشی تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.بدین منظور با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی، فرضیه های آزمون مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با بررسی داده های آماری 55 شرکت طی 7 سال (3 سال قبل از ورود، 3 سال بعد از ورود و سال ورود) به این نتیجه دست یافت که بین اثرات تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه ها متفاوت است.در این تحقیق متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه گذاری و اشتغال به عنوان متغیرهای عملکرد، و تسهیلات بلند مدت، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و ورود به بورس به عنوان متغیر مستقل و اندازه بنگاه، نرخ بهره، تولید بنگاه، دستمزد، میزان دولتی و خصوصی بودن شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. طبق نتایج تحقیق، تامین مالی از نظام بانکی اثر مثبت و معنی داری بر متغیر سرمایه گذاری به عنوان متغیر عملکرد دارد، در حالی که ورود به بورس و افزایش آورده نقدی تاثیر معنی داری بر متغیر سرمایه گذاری ندارد. همچنین اثر ورود به بورس و افزایش آورده نقدی مانند اثر تامین مالی از نظام بانکی بر متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال بی معنی است.
  کلیدواژگان: بورس، نظام بانکی، تامین مالی
 • زریر نگین تاجی*، سمیرا نورعلی دخت صفحات 86-115
  بخش نفت به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه ای از سوی مدیران و تصمیم گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه گذاری در این بخش، باعث می شود تا ظرفیت و پتانسیل های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم بندی کلی، عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را می توان به دو دسته حقیقی و پولی تقسیم کرد. در این پژوهش، سعی شده تا تاثیر شوک های مربوط به نرخ ارز و قیمت نفت بعنوان شوک های پولی و شوک های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش نفت بعنوان شوک های حقیقی بر سرمایه گذاری بخش نفت مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این مهم، از رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) و داده سال های 99-1357 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی، نشان می هد که شوک های تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و قیمت نفت، اثر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش نفت داشته و در این بین، شوک ناشی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین اثر را دارد. همچنین شوک نرخ ارز در ابتدا، اثر انقباضی بر سرمایه گذاری این بخش داشته و بعد از دو دوره زمانی، میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: شوک های86 پولی، شوک های حقیقی، سرمایه گذاری، بخش نفت، خودرگرسیون برداری بیزین
 • سهراب دل انگیزان*، سمیرا نوری، کیومرث سهیلی صفحات 116-157

  امروزه فناوری های نوین مالی (فین تک ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده اند. در سال های اخیر فناوری های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری ها هستند. هرچند فناوری های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری های نوین مالی توانسته اند تغییرات چشم گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش بینی رفتار این متغیرها (فناوری های نوین مالی) برای سیاست گذاران به ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال های 1392-1398 به صورت فصلی پرداخته شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش های موبایل و اینترنت (وب سایت های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن ها) به عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده شده است.مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظهور فناوری های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می گردد.

  کلیدواژگان: فناوری های نوین مالی (فین تک ها)، ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول، عرضه پول، مصارف پایه پولی
 • بهروز برزگر (قلی پور)*، میرفیض فلاح شمس، مریم خلیلی عراقی، هاشم نیکومرام صفحات 158-186

   پژوهش حاضر به طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره پرداخته شده است.جامعه آماری شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای محاسبه آنها از داده های سری زمانی بازده سهام بانک ها ، ارزش حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری بدهی ها و ارزش روز دارایی استفاده شده است.پژوهش حاضر با به کارگیری روشKMV و مفهوم فاصله تا نکول و با استفاده از مدل VAR و استفاده از روش گارچ چند متغیره (DCC-GARCH)، احتمال سرریز درماندگی مالی به سایر بانک ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان از وجود رابطه معنادار بین ریسک درماندگی مالی بانک ها با یکدیگر بوده است؛بانک ملت در معرض بیشترین ریسک سرایت درماندگی و بانک پارسیان، کمترین اثرپذیری را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل، افزایش ریسک های عملکردی بانک ها از جمله ریسک اعتباری و ریسک بازار، بر افزایش ریسک درماندگی مالی تاثیر معناداری داشته و این ریسک می تواند بر دیگر بانک ها در شبکه ارتباطی بانک ها و سپس کل اقتصاد سرایت نماید.

  کلیدواژگان: درماندگی مالی، ریسک سرایت درماندگی، ریسک اعتباری، شبکه بانکی، ریسک بازار
 • محسن رشیدی*، زهرا منصوری، سارو صبرجو صفحات 187-222
  هدف

  ارتباط ارزشی صورت های مالی برای سرمایه گذاران و تنظیم کنندگان استاندارد از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر بررسی می کند که آیا قابلیت مقایسه کارایی حسابداری در بین صنعتگران، ارتباط ارزشی سود و ارزش دفتری را افزایش می دهد یا خیر. این یک سوال مهم است زیرا هم هییت استانداردهای حسابداری مالی و هم کمیسیون بورس اوراق بهادار به دنبال مقایسه بیشتر در گزارشگری مالی هستند.

  روش

  به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه، از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی در دوره زمانی 1388 تا 1398 استفاده شده و داده های 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهند که مقایسه پذیری حسابداری ارتباط ارزشی سود را افزایش می دهد، اما ارزش دفتری را افزایش نمی دهد. گزارش های مالی که قابلیت مقایسه بیشتری دارند، در جلب اعتماد استفاده کنندگان بهتر عمل می کنند که این موضوع باعث افزایش ارتباط ارزشی سود هر سهم می شود. به این معنا که وقتی شرکت ها قابلیت مقایسه اطلاعات بیشتری را نسبت به همتایان صنعت از خود نشان می دهند، سرمایه گذاران ارزش بالاتری به سودگزارش شده می دهند. با این حال، هنگامی که میزان ابهام در گزارشگری مالی افزایش یابد یا ضعف کنترل داخلی وجود داشته باشد، مزایای مقایسه پذیری حسابداری کاهش می یابد. در مقابل، هنگامی که حسابرس متخصص صنعت به کار گرفته می شود، مزایای مقایسه پذیری افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: ارتباط ارزشی، مقایسه پذیری حسابداری، ابهام در گزارشگری مالی، کنترل های داخلی، حسابرسان متخصص
 • محمدحسین هادوی، بهروز قاسمی*، سهیل سرمد سعیدی صفحات 223-255

  توسعه مالی در بانک ها به عنوان مهم ترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان در زمینه مباحث مالی، بازاریابی و تصمیم گیری تمرکز نماید. راهکارهای اعتباری نظیر اعتبار اسنادی داخلی به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی که در اصطلاح به آن ها مشتریان صنعتی اطلاق می گردد حایز اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش بر اساس روش های داده بنیاد و رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی معیارهای بخش بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی و عوامل درونی و بیرونی فرا روی توسعه خدمات به این گروه از مشتریان انجام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورتی که بانک برای استفاده از فرصت های محیطی قابل توجه در محیط کسب و کار مشتریان بر رفع نقاط ضعف موجود در سیستم تمرکز نماید، مسیر هموارتری برای توسعه مالی و تحقق اهداف و سیاست های مالی خود خواهد داشت.

  کلیدواژگان: توسعه مالی، اعتبار اسنادی داخلی، بازاریابی صنعتی، تحلیل سلسله مراتبی فازی، نظریه داده بنیاد
 • میثم پاشایی* صفحات 256-291

  بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار مالی هر کشور، از جمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین بازتاب سریع سیاستهای این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس هدف این تحقیق اندازه گیری کارایی بانک های منتخب خصوصی (اقتصاد نوین، پاسارگاد، سرمایه، صادرات، ملت، تجارت و رفاه) و دولتی (ملی، توسعه صادارت و صنعت و معدن) در دوره مورد مطالعه (1393-1395) می باشد. جهت نیل به این هدف از دو رهیافت ناپارامتریک (تحلیل پوشش داده ها) و رهیافت پارامتریک (تابع تولید مرزی) با استفاده از روش ارزش افزوده و درآمدی استفاده شده است. یافته ها بیانگر تایید فرضیه اصلی است به طوری که در دوره زمانی مورد مطالعه بانک های خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی کاراتر بوده اند و صرف نظر از رویکرد درآمدی روش تحلیل پوشش داده ها، فرضیه دوم تحقیق مبنی بر یکسان بودن نتایج حاصل از رهیافت های پارامتریک و ناپارامتریک نیز تایید می شود.

  کلیدواژگان: بانک، تابع تولید مرزی، تحلیل پوششی داده ها، کارایی
 • سمیرا متقی*، سمانه طالعی اردکانی، رمضان غلامی صفحات 292-326
  بر اساس تیوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج حاصل از تحقیق، تایید تیوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛
  کلیدواژگان: نرخ بهره، نرخ تورم، الگوی VAR
 • عالیه کاظمی*، امیر مقدم فلاحی، علی ابدالی، سارا آریائی صفحات 327-358
  امروزه پدیده پول شویی به تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. روش های سنتی مقابله با پول شویی هزینه بر و ناکارآمد هستند. اخیرا تکنیک های داده کاوی گسترش پیدا کرده اند و به عنوان روش های مناسب برای کشف فعالیت های پول شویی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف این تحقیق، استفاده از الگوریتم های داده کاوی در کشف موارد مشکوک به پول شویی با استفاده از داده های واقعی تراکنش های بانکی است که ممکن است نیاز به بررسی های بیشتر داشته باشند. تحلیل داده ها با استفاده از فرآیند CRISP-DM انجام شده است. جامعه آماری تراکنش های بانک و نمونه آماری تراکنش های مربوط به یکی از شعب بانک است. داده ها از بانک اطلاعاتی بانک مورد مطالعه جمع آوری شده است. برای انجام این کار از دو رویکرد استفاده شده است. در رویکرد اول با استفاده از الگوریتم k-میانگین ابتدا تراکنش های بانکی افراد خوشه بندی شده اند، سپس با استفاده از به کارگیری الگوریتم های کشف موارد مشکوک، تراکنش هایی که ممکن است مشکوک به پول شویی باشند مشخص گردیده اند. در رویکرد دوم، روشی نوین با به کارگیری قانون بنفورد و روش GANs برای کشف حساب هایی که در تراکنش های آن ها از ارقام ساختگی استفاده شده است و ممکن است مشکوک به پول شویی باشند معرفی شده است. رویکرد اول می تواند حساب هایی که در تراکنش های آن ها موارد پرت وجود دارد را با دقتی حدود 93٪ درصد، و رویکرد دوم می تواند حساب های مشکوکی که در پنهان نمودن ارقام ساختگی در تراکنش های آن ها، از روش های حرفه ای استفاده نشده است را با دقتی حدود 60٪ به درستی تشخیص دهد.
  کلیدواژگان: پول شویی، داده کاوی، الگوریتم k میانگین، الگوریتم GANs، قانون بنفورد
|
 • Zohreh Eskandaripour, Marzieh Esfandiari *, Nazar Dahmarde, MohammadHassan Fotros Pages 1-32

  Given the dependence of the country's economy on banks as the most important source of financing for companies, it is important to study the factors affecting the performance of the banking system; Therefore, in this study, the effect of exchange rate shocks, crude oil prices, total stock index and government budget on the performance (profitability) of the country's banking system in the form of 12 scenarios based on the profitability response of the banking network to 2%, 5% and 10 Shock% was addressed in the mentioned variables. For this purpose, research data were collected from the SAM matrix of the Majles Research Center in 2011 and the data-output table of the Central Bank in 2016. Also, the dynamic recursive dynamic calculus model (RDCGE) and Math Lab software were used to analyze the data. The results showed that the informal exchange rate and crude oil prices have an inverse effect and the total government stock index and budget have a direct effect on the profitability of the banking network; So that if a positive shock of 2%, 5% and 10% is applied to the informal exchange rate, the profitability of the banking network will decrease to a maximum of 1.73, 2.01 and 2.57%, respectively. Also, if a positive shock of 2%, 5% and 10% is applied to the price of crude oil, the profitability of the banking network will decrease to a maximum of 1.41, 1.63 and 2.03%, respectively. In addition, if a positive shock of 2%, 5% and 10% enters the total stock index, the profitability of the banking network will increase to a maximum of 0.47, 0.97 and 1.52%, respectively. Finally, if a positive shock of 2%, 5% and 10% enters the government budget, the profitability of the banking network will increase to a maximum of 0.38, 0.44 and 0.61%, respectively.

  Keywords: Exchange Rate, crude oil prices, government budget, RDCGE model
 • Hashem Manzarzadeh Tamam, MohammadReza Abbaszadeh *, Reza Hesarzadeh, Seyed Saeed Malek Sadati Pages 33-60

  With the tightening of sanctions and the unilateral withdrawal of the United States from the JCPOA in 2017, the maximum pressure on Iran caused great damage to Iran's economy. It is predicted that in the new period after the JCPOA, these sanctions will have many destructive effects on the performance indicators of selected industries of the Tehran Stock Exchange. Based on this, the purpose of this research is to investigate the effect of some macroeconomic variables. During the sanctions periods (before and after the JCPOA), it is based on the performance indicators of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange (selected industries: automobile, chemical, medicine and steel).In terms of the purpose of this research, it is considered as applied research, and the current research is of the post-event type, that is, it is based on the analysis of past information (financial statements of companies). Also, the method of this research is correlational in nature and content. The time period of the research includes 11 consecutive years from 1389 to 1399.The results of the research showed that sanctions had a moderating role on the relationship between exchange rate fluctuations and added value of companies. Sanctions in all selected industries, except the automobile industry, have had a moderating role on the relationship between the volume of foreign investment and the investment activities of companies. Sanctions in all selected industries, except the automobile industry, have had a moderating role on the relationship between the price index of products and the profitability of companies. Sanctions in the whole sample and in the chemical industry, on the relationship between the import of intermediate goods and capital and operational activities of companies have a moderating role.Keywords: sanctions, exchange rate fluctuations, volume of foreign investment, performance indicators of companies.

  Keywords: sanctions, exchange rate fluctuations, volume of foreign investment, performance indicators of companies
 • Hesam Hasanpur Baghban *, Hossein Samsami, Mohammad Osoolian Pages 61-85
  The present article compares the effectiveness of financing from the banking system and the stock market on the performance of listed companies in the Tehran Stock Exchange. Test cases have been studied. This study examined the statistical data of 55 companies during 7 years (3 years before entry, 3 years after entry and year of entry) and concluded that between the effects of financing from the banking system and the stock market on the performance of firms In this study, the productivity variables of total factors of production, investment and employment as performance variables, and long-term facilities, capital increase from cash flow and entry into the stock market as an independent variable and firm size, interest rate, Firm production, wages, public and private ownership of the company are considered as control variables. According to the research results, financing from the banking system has a positive and significant effect on the investment variable as a performance variable, while entering the stock market and increasing cash flow does not have a significant effect on the investment variable. Also, the effect of entering the stock market and increasing cash flow, such as the effect of financing from the banking system on the productivity variables of all factors of production and employment is meaningless.
  Keywords: Stock Market, Banking System, financing
 • Zarir Negintaji *, Samira Nouralidokht Pages 86-115
  The oil sector, as the most important economic sector of the country, has played a significant role in the economic growth and development of the country and, therefore, has always been given special attention by managers and decision makers. Investing in this sector makes its capacity and potentials real and causes its effects on other economic sectors of the country. In a general division, the factors affecting investment can be divided into real and monetary categories. In this study, the effect of exchange rate and oil price shocks as monetary shocks and GDP shocks and value added of the oil sector as real shocks on investment in the oil sector has been investigated. To do this, the Bayesian self-regression approach (BVAR) and the data of 1357-99 years have been used. The results of the instantaneous reaction function show that the shocks of GDP, value added and oil prices have a positive effect on investment in the oil sector, among which, the shock of GDP has the greatest effect. Also, the exchange rate shock initially has a contractionary effect on investment in this sector, and after two periods, the amount of investment increases.
  Keywords: Monetary Shocks, Real shocks, Investment, Oil sector, Bayesian vector auto regression
 • Sohrab Delangizan *, Samira Noori, Kiomars Sohaili Pages 116-157

  Today, new financial technologies (fin Teches) have caused extensive changes in the banking industry. In recent years, new financial technologies have become the most popular term in the word is economic markets. Investors in these emerging markets are looking to innovate to improve their position. However, new financial technologies to achieve the desired position. they have a long way to g but these new financial technologies have been able to make significant changes in some economic variable, but the impact of new financial technologies on economic variables, including monetary variables, is inevitable. This effect has led to the prediction of the behavior of these variables (new financial technology) for policy makers, especially in the monetary field, so in this study to investigate the role of new financial technology (fin Teches) on Monetary Base Usages in the Iran during The years 1392-1398 are paid quarterly. In this research, the variable of total mobile and Internet (off-bank websites and applications) transactions has been used as a variable of new financial technology The model used is the self- explanatory model Auto Regressive Distributed lag (ARDL) The results show that the emergence of new financial technologies increases Income Velocity, Money multiplier and Supply of Money and on the other hand leads to a decrease Monetary Base Usages. In general, new financial technologies (fintechs) are closely related to the startup business. Establishing e-commerce requires appropriate economic, technical, telecommunication, legal, human and cultural foundations. New financial technologies play an important role in the development of e-commerce, and new banking services and products, including contactless payment models, financial systems created by public donations, and other such models, can provide important and new opportunities for banks. New banking based on financial technology allows banks to expand and expand their market beyond traditional deposit and lending schemes. Double new banking can reduce the bank's operating costs. On a larger scale, the continued advancement of financial technology-based banking can contribute to reducing retail transaction costs both nationally and internationally, and this in turn can potentially lead to greater productivity and economic prosperity. Therefore, new financial technology and its impact on the monetary sphere and its concepts and nature need to be studied and explained. In this study, the role of new financial technology on monetary base expenditures in Iran will be investigated. Money, the speed of money circulation, the increasing monetary coefficient and the monetary base expenditures in Iran are discussed. In the last chapter, the conclusions and necessary proposals for the use of new financial technology in Iran are mentioned.

  Keywords: new financial Technology (Fin Teches), Money multiplier, In come Velocity, Supply of Money, Monetary Base Usages
 • Behrouz Barzegar *, mirFeiz Falahshams, Maryam Khalili Iraghi, Hashem Nikoomaram Pages 158-186

   The current research has been designed to design the overflow model of probability of financial helplessness in Iran's banking system with the approach of multivariate GARCH models.The statistical population of the includes the banks admitted to the Tehran Stock Exchange, which have been analyzed in the period of 2015 to 2019. To calculate them, time series data of banks' stock returns, equity value, book value of liabilities and daily value of assets have been used. The current research has investigated the probability of financial helplessness spillover to other banks by applying the KMV method and the concept of distance to default and by using the VAR model and the multivariate GARCH method (DCC-GARCH).The results of the research have shown that there is a significant relationship between the financial helplessness risk of banks with each other; Mellat Bank is exposed to the highest risk of helplessness contagion and Parsian Bank shows the least effectiveness. Based on the results of the model, the increase in operational risks of banks, including credit risk and market risk, has a significant effect on increasing the risk of financial helplessness, and this risk can spread to other banks in the banks' communication network and then to the entire economy.

  Keywords: financial helplessness, helplessness risk spread, Credit Risk, banking network, market risk
 • Mohsen Rashidi *, Zahra Mansouri, Saro Sabrju Pages 187-222
  Objective

  The value relevance of financial statements is of great significance to investors and standard setters. Comparability of accounting is one of the increasing features in the financial reporting system. It generally means that two reporting entities that face the same economic events use the same accounting methods to record underlying transactions. The present research examines whether the accounting comparability among industry peers enhances the value relevance of earnings and book value. This is an important question because both the Financial Accounting Standards Board and the Securities Exchange Commission seek greater comparability in financial reporting.Research

  Method

  In order to study the subject based on the panel regression model, in the period 2010 to 2020, data of 111 companies listed on the Tehran Stock Exchange were collected and used to test research hypotheses.

  Results

  The results show that accounting comparability increases the value relevance of earnings, but not book value. Financial statements that are more comparable do better in gaining the trust of users, which increases the value relevance of earnings per share. This means that when companies demonstrate the ability to compare more information than their industry counterparts, investors place a higher value on reported profits. However, the incremental benefits of accounting comparability are attenuated when financial reporting opacity is high or when there exists an internal control material weakness over financial reporting. In contrast, comparability benefits are enhanced when an industry specialist auditor is employed.

  Keywords: value relevance, accounting comparability, financial reporting opacity, Internal Controls, specialist auditors
 • MOHAMMADHOSSEIN Hadavi, Behrooz Ghasemi *, SOHEIL SARMAD SAEIDI Pages 223-255

  Financial development in banks, as the most important pillar of Iran's financing system, requires identifying business opportunities and facilitating the exchange of goods and services through diversification of financing methods and focusing on improving the effectiveness of the resource allocation system with the aim of attracting Customer satisfaction.Achieving these goals requires the use of integrated management systems that simultaneously focus on financial, marketing and decision-making issues. Credit solutions such as inland letters of credit are especially important in the field of indirect provision of funds needed for those active in industrial markets, which are referred to industrial customers.In this research, based on the grounded theory methods and the multi-criteria decision-making combined approach, the criteria for segmenting industrial customers applying for inland letters of credit and the internal and external factors affecting the development of services to this group of customers were prioritized. The findings of the research show that if the bank focuses on eliminating the weaknesses in the system in order to take advantage of significant environmental opportunities in the business environment of customers, it will have a smoother path for financial development and the realization of its financial goals and policies.

  Keywords: Financial development, local letter of credit, industrial marketing, Fuzzy analytic hierarchy process, Grounded theory
 • Meysam Pashaee * Pages 256-291

  Reviewing the efficiency of banks as one of the most important pillars of each country's financial markets is one of the essential steps to achieve economic growth and development. Banks, as the most important monetary market entity, have played a very important role in the economy of each country, and measuring the efficiency of banks is of particular importance given their role and the rapid reflection of the policies of this sector in the entire economy of the country. Accordingly, the purpose of this study was to measure the efficiency of selected private banks (modern economy, Pasargadae, capital, exports, nation, trade and welfare) and government (national, export development, industry and mining) during the study period (1393-1395). Be To achieve this goal, two nonparametric approaches (data coverage analysis) and a parametric approach (border production function) have been used using value added and earnings method. The findings confirm the main hypothesis. In the study period, private banks were more efficient than government banks. Regardless of the income approach of the data coverage analysis method, the second hypothesis of the research was that the outcomes of the approaches were similar Parametric and nonparametric is also confirmed.

  Keywords: Bank, Frontier production function, Data Envelopment Analysis, Efficiency
 • Samira Motaghi *, Samane Talei, Ramezan Gholami Pages 292-326
  According to Fisher's theory, an increase in expected inflation results in a unit increase in nominal interest rates, and the real interest rate, which plays a key role in shaping investment and savings behavior, remains constant, and this factor, although inflation Leads to the neutralization of monetary policy;On the other hand, based on the theory of quantity of money and the direct relationship between the velocity of money and the general level of prices, as well as the direct effect of the velocity of money on interest rates, raising interest rates is expected to increase inflation.This effect of interest rates on the inflation index (according to some economists) is not only related to inflation and affects other macroeconomic variables, but the important issue is the type, manner and amount of this effect in the short term and It is a long-term study in the present study using VAR and VECM methods and in the period of 1360 to 1399.The results of the study show the confirmation of Fisher's theory in the Iranian economy both in the short and long term, and suggest that there is a positive and significant relationship between the interest rate variable and the inflation index in the Iranian economy.In addition, variable interest rate fluctuations overshadow other macroeconomic indicators, as this relationship is inverse for the economic growth index and physical investment and direct for the inflation rate index.
  Keywords: Interest rate, Inflation rate, economic growth rate, VaR Model
 • Aliyeh Kazemi *, Amir Moghadamfalahi, Ali Abdali, Sara Aryaee Pages 327-358
  Nowadays, money laundering has become a serious threat to the world economy. Traditional methods of Anti Money Laundering (AML) are costly and inefficient. Recently, data mining techniques have been developed and have been considered as appropriate methods to detect money laundering activities. The purpose of this research is to detect money laundering suspicious cases which might need more detailed scrutiny using data mining algorithms with real banking transaction datasets. CRISP-DM would be used as the research methodology, the statistical population would be the banking transactions and samples would be the transactions of one of the bank branches. For this purpose, two main approaches are used. In the first approach, using the k-means algorithm, financial transactions of banking accounts are clustered. Then, using anomaly detection techniques, abnormal transactions that might be suspicious of money laundering and need to be scrutinized in more detail have been detected. In the second approach, a novel technique using Benford’s law and GANs algorithm has been introduced. It can detect financial accounts that used concocted amounts in their transactions and might be suspicious of financial fraud and money laundering. The first approach can identify accounts with outliers in their transactions with an accuracy of about 93%, and the second approach can identify suspicious accounts that do not use professional methods to hide fake figures in their transactions with an accuracy of about 60%. to recognize correctly.
  Keywords: Money Laundering, Data mining, k-means algorithm, GANs algorithm, Benford’s law