فهرست مطالب

نخبگان علوم و مهندسی - سال هشتم شماره 3 (امرداد 1402)
 • سال هشتم شماره 3 (امرداد 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/13
 • تعداد عناوین: 19
|
 • زهرا زعفرانی صفحات 1-9

  حضور کودک کم توان ذهنی در هر خانواده ای می تواند یک رویداد نامطلوب و چالش زا تلقی شود، از آنجایی که به طور معمول، والدین قبل از تولد فرزندشان انتظار یک کودک کم توان ذهنی را ندارند؛ این رویداد، موجبات احساس گناه و تقصیر، ناکامی، محرومیت ناشی از طبیعی نبودن کودک را در والدین ایجاد می کند. والدین کودکان کم توان ذهنی به دلیل داشتن مشکلات فراوان در زمینه نگهداری، تربیت و آموزش آنها آمادگی بیشتری برای تعارضات زناشویی دارند. تعارض پدیده ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد دارد و استفاده صحیح و موثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی می گردد و استفاده غیر موثر آن موجب ایجاد کشمکش و تشنج در فرد و کاهش سطح سلامتی می شود. هدف مطالعه حاضر، مروری بر تعارضات زناشویی در مادران کودکان کم توان ذهنی می باشد. نتایج اصلی نشان داد که والدین کودکان کم توان ذهنی از رضایت زناشویی کمتری برخوردار بودند و والدین کودکان کم توان ذهنی دارای تعداد فرزند بالا از رضایت زناشویی پایین تری برخوردار بودند. کیفیت رضایت زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی در هر چهار مقیاس موردمطالعه (تحریف آرمانی، روابط، رضایت زناشویی، حل تعارضات) در وضعیت مطلوبی نمی باشد به طوری که 9/90% آنان اعلام نموده اند که رضایت زناشویی آنان مطلوب نمی باشد.

  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، مادران دارای کودک کم توان ذهنی، رضایت زناشویی، کودکان کم توان ذهنی
 • کیانا کیازاد*، حسین رحیمی صفحات 10-17

  در این پژوهش، تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین نزدیک بینی سرمایه گذاران و عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور، در ابتدا تاثیر نزدیک بینی سرمایه گذاران بر عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس، تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین نزدیک بینی سرمایه گذاران و عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت.این تحقیق با استفاده از داده های مالی 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی هفت ساله از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1400 انجام شد. ابتدا اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه پژوهش از منابع کتابخانه ای جمع آوری شدند. همچنین، برای جمع آوری داده های پژوهش، از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد.در تجزیه و تحلیل آماری، از نرم افزار آماری اویوز و مدل های رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که نزدیک بینی سرمایه گذار متاثر از کیفیت گزارشگری مالی است.بنابراین نزدیک بینی سرمایه گذاران تاثیر منفی بر عملکرد شرکت ها دارد. کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت ها دارد و با افزایش کیفیت گزارشگری، تاثیر نزدیک بینی سرمایه گذاران کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: کیفیت گزارشگری مالی، نزدیک بینی سرمایه گذاران، عملکرد شرکت ها، سرمایه گذار
 • محمدحسین کرمی، مجید عبدوس*، محمدرضا کلایی، امید مرادی صفحات 41-51

  هیدروژل ها، شبکه های پلیمری اشباع از آب هستند که به دلیل تنوع ساختار در زمینه های گوناگون مانند مصارف پزشکی، داروسازی، جداسازی مولکول های زیستی یا سلول ها و زیست حسگرها استفاده می شوند. در سال های اخیر، به دلیل داشتن ساختار پایدار و انعطاف پذیر در پدیده های انتقال، به هیدروژل ها توجه بسیار شده است شبکه ی پلیمری هیدروژل های نانوکامپوزیتی در مقایسه با هیدروژل های مرسوم، دارای خواص ارتجاعی و ریولوژیکی بهبود یافته است. از هیدروژل ها برای رهایش هر دو داروی آبدوست و آبگریز استفاده می شود که میتوان به طور هم زمان هر دو داروی آبدوست و آبگریز را درون هیدروژل قرار داد. هیدروژل ها به دلیل دارا بودن ساختاری شبیه به ماتریس خارج سلولی و توانایی جذب آب در کاربردهای مختلف پزشکی از قبیل مهندسی بافت، لنزهای تماسی، زخم پو شها و رهایش عوامل درمانی استفاده میشوند .رهایش کنترل شده دارو به منظور حفظ غلظت درمانی بهینه دارو در خون است که باعث افزایش ماندگاری و مدت فعالیت داروهای با نیمه عمر کوتاه می شود. رهایش کنترل شده دارو موجب می شود که سرعت رهایش دارو برای داروهای با رهایش طولانی، مدت قابل پیش بینی و تکرار پذیر داشته باشد.این مقاله در مورد هیدروژل نانو کامپوزیت ها ، خصوصیات و کاربرد آنها در زمینه توسعه سامانه های دارورسانی هدفمند می پردازد.

  کلیدواژگان: هیدروژل نانو کامپوزیت ها، دارو رسانی هدفمند، نانو حامل، رهایش دارو، شبکه ای شدن
 • جمال الدین مهدی نژاد، امیرحسین شیردل *، مرضیه آزاد ارمکی صفحات 52-63

  به طور کلی در زمان بحث در خصوص طراحی محیطی برای زندگی انسان ، با مبانی ومفاهیم زیباشناسانه مواجه می شویم، بحث زیبایی شناسی در معماری به عنوان تنها عاملی که مورد توجه قرار می گیرد ، نمی باشد ، چراکه در معماری ایرانی - اسلامی هر اقدامی بر اساس حکمت و فلسفه ای انجام می شود. در طول تاریخ بشر، زیبایی به عنوان جاذبه ای ازلی مطرح بوده و در رشته های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .زیبایی فقط امری ذهنی نیست، بلکه باید آن را به عنوان حقیقتی عینی درک کرد. بناهای دوران اسلامی به عنوان عوامل مهم شهری، از نظر ویژگی های زیباشناسانه اهمیت به خصوصی دارند. این پژوهش که از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد با استفاده از شیوه کتابخانه ای و بهره بردن ازکتب و مقالات این حوزه نشان گر آن است که پرداختن به زیبایی شناسی در معماری قدمت زیادی دارد ودر ابنیه اسلامی هم شاهد رعایت اصول زیبایی شناسانه هستیم که اگر امروزه از این اصول زیبایی شناسی اسلامی در شهرسازی ومعماری خود استفاده کنیم می توان مفاهیم ارزشی و دینی را درجامعه متجلی کنیم وعلاقه نسل جدید را به زیبایی های معماری پیشینیان چند این برابرکنیم.

  کلیدواژگان: نور، زیبایی، زیبایی شناسی، معماری اسلامی، فرهنگ اسلامی
 • قاسم رضائی*، کیارش زبرجد، بهنام صدیق صفحات 64-78

  سیستم سری- موازی سیستمی است که شامل چند زیرسیستم بوده که به صورت سری به هم وصل شده اند و در هر زیرسیستم، مولفه ها به صورت موازی به هم متصل هستند. مسیله تخصیص افزونگی شامل انتخاب بهینه تعداد افزونگی برای تخصیص دادن در هر زیر سیستم می باشد به طوری که قابلیت اعتماد سیستم سری-موازی بیشینه و هزینه کل آن کمینه گردد. در این تحقیق روش های مختلفی از جمله روش تابع ضرر، روش مجموع وزن دار و روش برنامه ریزی آرمانی برای حل مسیله تخصیص افزونگی مورد استفاده قرار می گیرد و در نهایت این روش ها مقایسه شدند. در بین روش های ارایه شده، روش برنامه ریزی آرمانی از روش مجموع وزن دار مناسب تر و بهتر است زیرا هم زمان کمتری برای محاسبات به خود اختصاص می دهد و هم مقدار قابلیت اعتماد سیستم بالاتری را نشان می دهد. همچنین جواب های بهینه به دست آمده با توجه به نوع انتخاب پارامترها متفاوت بوده که در روش برنامه ریزی آرمانی، با انتخاب هر پارامتری به دلخواه، زمان محاسبه صفر (با دقت 000001/0) ثانیه بوده است در صورتی که در روش مجموع وزن دار هرچه پارامترها را تغییر می دهیم، زمان محاسبه تغییر پیدا می کند. یکی از مزیت های روش برنامه ریزی آرمانی نسبت به روش تابع زیان و روش مجموع وزن دار این است که در روش برنامه ریزی آرمانی با انتخاب آرمان ها برای توابع هدف کاری می کنیم که اگر مسیله به آرمان نرسد، جوابی نزدیک به آرمان را ارایه دهد.

  کلیدواژگان: آنتروپی، سیستم سری- موازی، مسئله تخصیص افزونگی، قابلیت اعتماد، بهینه سازی چندهدفه
 • بهمن خسروی پور*، حسنعلی کوره پز، محمد شنگلی نجف آبادی صفحات 114-125

  در سال های اخیر چالش اشتغال با موضوع کار و بیکاری یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید. تعداد دانشجویان و به تبع آن تعداد فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی رشد چشم گیری داشته است. بسیاری مطالعات نشان می دهد اکثر این دانش آموختگان فاقد توانمندی لازم جهت راه اندازی یک کسب وکار به صورت مستقل هستند و مشکلات ناشی از بیکاری در جامعه خصوصا در میان دانش آموختگان رشته های کشاورزی رو به تزید است. اغلب آن ها مترصد استخدام در بخش های دولتی می باشند. این در حالی است که بخش دولتی تنها جوابگوی اشتغال بخش کوچکی از این افراد می باشد. این اتفاقات در حالی رخ می دهد که بخش کشاورزی پتانسیل های بسیاری برای انجام فعالیت های کارآفرینانه دارد. یکی از راهکارهای عمده ی حل این مشکل توسعه مهارت های کارآفرینی در بین دانشجویان از طریق آموزش کارآفرینی است. در این رابطه نظام آموزش عالی کشاورزی می تواند با آموزش های کارآفرینانه و توانمندسازی دانشجویان نسبت به زمینه ها و مهارت های مختلف موردنیاز و کاربردی، این معضل را کم رنگ نماید. نتایج به دست آمده از این تحقیق که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است، بیانگر این موضوع است که مراکز آموزش عالی کشاورزی می بایست آموزش های کارآفرینی را در دستور کار خود قرار دهند. برای تحقق این امر اقداماتی ازجمله ارایه واحد درسی در زمینه کارآفرینی، به کارگیری اساتید باتجربه در زمینه کارآفرینی، تلفیق محتوای دروس با مبانی کارآفرینی، تامین زیرساخت های لازم، ایجاد مراکز مشاوره شغلی و معرفی کارآفرینان نمونه در زمینه کشاورزی امری ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، آموزش عالی کشاورزی، مهارت های کارآفرینانه
 • علی نادری صفحات 126-135

  در سالهای اخیر با افزایش دانش بشری درباره پدیده زلزله و نحوه رفتار سازه ها در مقابل زلزله و اهمیت بهسازی و مقاوم سازی ساختمانهای موجود، راهکارهای نوینی برای افزایش ایمنی ساختمانها در برابر این پدیده ارایه شده است. روش های تحلیلی که در طراحی بر اساس عملکرد و بهسازی لرزه ای سازه ها مطرح می شوند، عمدتا بر مبنای انالیز استاتیکی غیر خطی می باشند.در این پژوهش از انواع تحلیل های مورد پیشنهاد آیین نامه برای بررسی رفتار سازه ها بهره گیری شده است، که برای بررسی رفتار دقیق از تحلیل های دینامیکی تاریخچه زمانی استفاده شده است. با استفاده از تحلیل های انجام شده سعی بر بررسی اثر مود های غالب سازه های طراحی شده برای انواع ساختگاه های موجود است. برای بررسی این اثرات 12 سازه مختلف 5، 8 و 12 طبقه با دو سیستم مختلف قاب خمشی بتنی متوسط و قاب خمشی با دیوار برشی بتنی در دو تیپ خاک متفاوت یک و دو در نظر گرفته شده و اثرات این تغییرات با استفاده از تحلیل های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نتایج نشان می دهد که ساختمان های با ارتفاع بیشتر از امنیت بیشتری در مواجه با پدیده تشدید برخوردار هستند. همچنین، سازه های با دیواربرشی بتنی، زمان تناوب متفاوتی با زمان تناوب زلزله ایجاد کرده و پدیده تشدید را به حداقل ممکن رسانده است.

  کلیدواژگان: زلزله، پدیده تشدید، تحلیل غیرخطی
 • مهدی بردبار*، محمد رحمانی، آرمین زاکاریان صفحات 136-145

  امروزه اینترنت اشیا (IOT) به مفهومی جدید مبدل شده و تاثیرات بسیار بزرگی روی دنیا گذاشته است. به طور قطع هرچقدر اینترنت اشیاء رشد بیشتری پیدا کند، به همان اندازه نیز کاربردهای آن بیشتر خواهد شد. با توجه به اینکه اینترنت اشیاء روشی عالی برای هوشمندسازی جهان است، به طور قطع در آینده نیز با رشد بیشتری همراه خواهد شد. اینترنت اشیاء به عنوان الگویی تعریف می گردد که در آن اشیاء مجهز به حس گرها، محرک ها و پردازش گرها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند تا هدف معناداری را دنبال کنند. پروتکل های اینترنت اشیا بخشی جدایی ناپذیر از معماری آن هستند. بدون پروتکل ها و استانداردهای اینترنت اشیا، سخت افزار بی فایده تلقی می شود زیرا به دلیل وجد آن ها، تبادل داده توسط سخت افزار امکان پذیر می گردد و از بین این داده های منتقل شده، اطلاعات مفید می تواند توسط کاربر نهایی استخراج شود.مقاله حاضر در مقایسه با مقالات تحقیقاتی در این زمینه، دارای پوشش جامع تر بوده و به طور گسترده دامنه فناوری های عمده از جمله ساختار و پروتکل ها را بررسی می کند.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیاء، پروتکل، معماری اینترنت اشیاء
 • هادی صمدی*، فرامرز آقائی لیاولی صفحات 146-152

  در این مقاله تاثیر سایزینگ مناسب ترانزیستورها و تغییرات ساخت بر روی پاسخ پله در اشمیت تریگرهای سه ارزشی رایج و نمونه پیشنهادی مبتنی بر CNTFET را بررسی کرده ایم. در پایان به این نتیجه رسیده ایم که شبیه سازی با HSPICE نشان می دهد نمونه پیشنهادی عملکرد بهتری از نمونه های رایج دارد. همچنین نتایج تحلیل مونت کارلو در شبیه ساز مداری HSPICE نشان می دهد، که گیت اشمیت تریگر پیشنهاد شده حتی بدترین مفروضات تغییرات فرآیند هم تاثیر زیادی بر عملکرد آن ندارد.

  کلیدواژگان: اشمیت تریگر، سه ارزشی، CNTFET
 • جمال الدین مهدی نژاد، مرضیه آزاد ارمکی، امیرحسین شیردل*، سمانه سلامتی صفحات 153-164

  نور و رنگ به عنوان ابزاری مهم و عاملی در برقراری ارتباط معنوی، بین خالق و مخلوق در فضاهایی مانند مساجد تاثیرگذار است. نور و رنگ ، نشانی از سطح تفکر مردمان یک سرزمین و جلوه ای از نحوه ارتباط با عالم بالا است. در اکثر مساجد ایران، این دو عنصر موثر در زیبایی فضا، بایکدیگر ارتباط برقرار کرده اند که از مهمترین آنها می توان به مسجد شیخ لطف الله اصفهان، مسجد نصیر الملک شیرازو غیره اشاره کرد. نور و رنگ از مهمترین عناصری هستند که از دیدگاه رواشناسی محیطی بر روح و روان آدمی تاثیر زیادی می گذاردند، چراکه فضای روشن و نورانی نسبت به فضای تاریک، بسیار دلنشین تر وآرامش بخش تر است. این پژوهش که از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد با بهره گیری از دیدگاه اندیشمندان،کتب و مقالات موجود در این حوزه، روایات معتبر اسلامی و آیات قرآن کریم به ارتباط نور و رنگ ، نور در معماری ، نور در مساجد و در ادامه هم به بررسی مفهومی رنگ ها و نظام های آن و تاثیر این دو عامل بر روان انسان اشاره می کند. در پایان باید ذکر کرد، که معماران ایرانی ، با بهره گیری از هنر و خلاقیت خود و با استفاده از نور و رنگ، آدمی را به آرامش، آن هم آرامشی فراتر از این دنیا سوق می دادند چراکه عالم پراست از نور و جمال خالق بی همتا و اگر در معماری معاصر از این الگوها و مفاهیم بهره ببریم، می توانیم به هویت، فرهنگ و باور اسلامی خود همراه با آرامشی مثال زدنی برسیم.

  کلیدواژگان: نور، رنگ، آرامش، معنویت، مساجد ایران، روان شناسی محیطی
 • کامیار اسماعیلی صفحات 165-185

  با توجه به دورنمای ییماری ناشی از ویروس کرونای جدید، تجارب مربوط و امکان بروز باز هم بیشتر جهشهای خطرناک در ویروس کرونای جدید در بستری گسترده در جهان و نسبی و ناپایدار بودن کارایی واکسنها، در نظر داشتن پیشاپیش اقدامات بهداشت- محور برای مقابله با این تهدیدات جدا محتمل در آینده نیز ضرورت دارد؛ اقداماتی که رویکردی مشارکت دهنده داشته و فعال و پیش دستانه باشند. تا دستیابی به راهکاری پایدار، علاوه بر تمهیداتی همچو واکسیناسیون، حایل-گذاری فیزیکی میتواند در زمره این اقدامات باشد. با در نظر داشتن توان سرایت خیلی بالای برخی سویه های جدید، تاثیر پایینتر واکسنهای پیشین و "کارایی کمتر استفاده ی تنها از ماسک در پیشگیری از گسترش بیماری ناشی از سویه های مزبور"، استفاده از شیلد یا سپر صورت همراه با پوشش لازم در زیر آن میتواند راهی موثر برای عموم در فضاهای عادی برای مقابله با گسترش عفونت جدی کرونایی قلمداد شود. اما برای بسیاری استفاده همزمان از سپر صورت و ماسکی که هم روی دهان و هم به خصوص روی بینی را بپوشانند برای مدت طولانی به سادگی عملی نیست. اما پوشاندن فقط دهان در زیر سپر صورت، برعکس، میتواند استفاده از سپر را برای بسیاری تسهیل نماید. کارکرد مهم پوشش مزبور در زیر سپر صورت، علاوه بر کاهش تعداد، کاهش "سرعت و شدت" خروج ذرات خارج گشته از راه دهان همچنین با توجه به "تاثیر صفحه سپر قرارگرفته در مقابل آن" و نیز "نقش عمده ذرات نسبتا بزرگتر تنفسی در انتقال کووید-19" است. بنابراین بررسی یک شیوه تسهیل شده استفاده همزمان از سپر صورت و ماسک اهمیت اساسی دارد. در این باره همچنین انجام یک شبیه-سازی ساده برای نشان دادن اثربخشی استفاده از سپر صورت همراه با ماسکی فقط بر روی دهان و نه بر روی بینی در زیر سپر با ماسکهای مختلف، شامل ماسکهای معمول یکبار مصرف و نیز پوششهای پارچه ای قابل شستشو، پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: شیلد صورت (سپر محافظ صورت)، ماسک صورت، ویروس کرونا، کووید-19، سلامت و علوم پزشکی، حائل-گذاری فیزیکی، ابزار حفاظتت شخصی، طب پیشگیری، بهداشت عمومی
 • علیرضا محمدیان پورطالاری* صفحات 186-194

  پلاسماها گازهای یونیزه هستند و به عنوان حالت چهارم ماده توصیف می شوند. پلاسمای فشار اتمسفری ، به عنوان یک روش درمانی جدید در درمان زخم مطرح شده و در سال های اخیر، تسریع بهبود زخم توسط پلاسمای فشار اتمسفری کانون توجه بسیاری از مطالعات بوده است. پلاسما می تواند گونه های فعالی مانند اکسید نیتریک (NO)، هیدروکسیل (OH) و اکسیژن اتمی (O) تولید کند که یک واکنش مهم توسط میکروارگانیسم های زنده است و ممکن است منجر به تسریع فرآیندهای ترمیم بافت بدون اثرات نامطلوب بر بافت نرمال شود. در این مقاله تلاش شده است با معرفی پلاسمای پزشکی ، ضرورت نگاه به علم و فناوری پلاسما از دیدگاه علم پزشکی و کاربردهای آن بیان گردد. همچنین طراحی و ساخت دستگاه جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری از گاز هلیوم با اهداف درمانی گزارش می شود. این سیستم با اجزای الکترونیکی بسیار ساده و کم هزینه ، با تولید میدان الکتریکی مورد نیاز بین دو الکترود برای یونیزه کردن گاز هلیوم در فشار اتمسفری ، به طور تجربی راه اندازی شده است.

  کلیدواژگان: پلاسما پزشکی، پلاسمای فشار اتمسفری، جت پلاسما، پردازش پوست، درمان زخم
 • سارا غنی زاده تبریزی*، حمید نقش آرا صفحات 195-201

  امروزه حسگرهای تشدید پلاسمون سطحی (SPR) ، به دلیل کاربردهای فراوانی که در زمینه های مختلف دارند، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. حسگر جدید SPR بر پایه لایه اکسید روی (ZnO) و باریوم تیتاتایت (BaTiO3) به منظور تشخیص گاز آمونیاک (NH3) طراحی شده است. طلا به عنوان ماده پلاسمونیک استفاده شده و ضخامت های طلا و لایه های اکسید فلزی برای بدست آوردن پارامترهای عملکرد مناسب، بهینه سازی شده است. پاسخ حسگر بر اساس حداقل بازتاب، حساسیت، دقت تشخیص و پارامتر کیفیت بررسی شده است. استفاده از لایه های اکسید روی و باریوم تیتاتایت منجر به افزایش پارامتر کیفیت و بهبود دقت تشخیص در حسگر مبتنی بر طلا شده است. ساختار حسگر پیشنهادی می تواند کاربردهای عملی در سنجش گازهای سمی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تشدید پلاسمون سطحی، حسگر گازی، دقت تشخیص، پارامتر کیفیت
 • کامیار اسماعیلی صفحات 202-222

  بسیاری از مکاتب و روش های پیشگیرانه-درمانی مطرح در طب موسوم به مکمل و جایگزین در اصل خود عملا مدعی بینش و رویکرد کل نگرانه می باشند؛ از این جمله اند: طب سنتی ایران، طب سنتی هند یا آیرودا، طب سنتی چین و طب سوزنی، همیوپاتی و غیره. مکاتب و روش های مدعی کل نگری چه بسا به درستی آزموده نمی شوند، نه فقط به سبب وجود بعضی تنگ نظریها و تعصبات در پاره ای مخالفان و یا موافقان و منافع مادی و یا معنوی مربوط، بلکه همچنین به دلیل رویکرد نامناسب آزمونهای مورد استفاده و معیارهای مورد توجه در آن آزمونها. ارزیابی کارآمدی برخی داروها و مواد و شیوه های مورد استفاده در مکاتب و روش های مزبور با چالشهای جدی روبرو بوده و در موارد زیادی قضاوتهایی نادرست را در پی داشته است. طبعا یک مکتب و روش مدعی کل نگری را نمی توان با شیوه ها و معیارهای جزءنگرانه به درستی آزمود. برخی تغییرات در این یا آن نشانه و اختلال محدود، که گاه نیز در طب رایج از آن اختلال به عنوان یک بیماری یاد می شود، آن هم در مدت زمان محدود انجام یک مطالعه را نمی توان دلیل درستی یا نادرستی ادعای شفا در مکاتب و روش های مدعی کل نگری قلمداد کرد. چه این که در جریان درمانهای کل نگرانه پاره ای نوسانات در چارچوب آنچه بیرون ریزی و از این قبیل خوانده می شود امری قابل انتظار است. این کاستی یکی از مهمترین دلایل نتایج ضد و نقیض در مطالعات انجام شده درباره میزان کارآمدی مکاتب و روش های کل نگر در علاج بیماریها و گاه غیرعلمی تلقی شدن آنها بوده است. در این مقاله بر لزوم "سنجش شاخصهای توان زیستی یا توان حیاتی، به معنای میزان تحقق قابلیتهای بالقوه زیستی، به مثابه یگانه محک و معیار صحیح برای تشخیص میزان درستی ادعاهای شفا و درمان حقیقی در مکاتب و روش های مدعی کل نگری" تاکید شده است. همچنین برای نمونه، پیشنهاد استفاده از معیار توان زیستی و شاخصهای کل نگرانه به جای شاخصهای جزءنگرانه در آزمودن ادعای شفادهی در آنچه "فرادرمانی (Faradarmani)" خوانده شده و در واقع نوعی شبه درمان یا درمان کاذب با ادعای کل نگری می باشد در چارچوب انجام آزمایشاتی ساده و کم هزینه بر روی مدلهای حیوانی مطرح گشته است.

  کلیدواژگان: طب کل نگر، طب تلفیقی، طب مکمل و جایگزین، فرادرمانی، عرفان حلقه، مل (شای)، پزشکی کاذب، معیار طلایی، توان زیستی (توان حیاتی)، انرژی درمانی، انرژی پزشکی، سلامت و علوم پزشکی
 • علیرضا محمدیان پورطالاری * صفحات 223-233

  هدف از این کار ایجاد پوشش های آبگریز بر روی چرم طبیعی توسط پلاسما است. فرآیند پلیمریزاسیون از طریق یک سیستم پلاسمایی کم فشار و با استفاده از ترکیب گاز آرگون و مونومر هگزا متیل دی سیلوکسان (HMDSO) انجام می شود. در این فرآیند، مونومر توسط تشکیل رادیکال های آزاد به پلیمرهای پلاسما تبدیل می شود و ترکیب مجدد آنها در مکان های رادیکالی در طول رشد فیلم ، باعث ایجاد ساختارهایی با اتصال عرضی و نفوذ ناپذیر روی بستر چرمی می شود. این مقاله، نتایج حاصل از پروژه طراحی و ساخت سیستم پلاسمایی کم فشار برای آبگریز کردن چرم طبیعی را گزارش می دهد که توسط نویسنده مقاله در مرکز تحقیقات چرم و کفش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز انجام شده است.

  کلیدواژگان: پلیمریزاسیون پلاسمایی، چرم، لایه آبگریز، مونومر
|
 • Zahra Zaferani * Pages 1-9

  The presence of an intellectual disability child in any family can be considered an undesirable and challenging event, since usually parents do not expect an intellectual disability child before the birth of their child; This event causes parents to feel guilt and blame, failure, deprivation due to the child's unnaturalness. Parents of intellectual disability children are more prepared for marital conflicts due to many problems in their care, upbringing and education. Conflict is a phenomenon that has positive and negative effects on people's performance, and the correct and effective use of conflict improves performance and improves the level of health, and its ineffective use causes conflict and convulsions in a person and decreases the level of health. The purpose of this study is to review marital conflicts in mothers of intellectual disability children. The main results showed that parents of intellectual disability children had lower marital satisfaction and parents of intellectual disability children with a high number of children had lower marital satisfaction. The quality of marital satisfaction of parents of intellectual disability children in all four studied scales (ideal distortion, relationships, marital satisfaction, conflict resolution) is not in a favorable state, so that 90.9% of them stated that their marital satisfaction is not favorable.

  Keywords: marital conflicts, mothers with intellectual disability children, maritalsatisfaction, intellectual disability children
 • Kiana Kiazad*, Hossein Rahimi Pages 10-17

  In this research, the effect of financial reporting quality on the relationship between investors' myopia and companies' performance has been investigated. For this purpose, at first, the effect of investors' myopia on the performance of companies was investigated. Then, the effect of financial reporting quality on the performance of companies was investigated. Finally, the effect of financial reporting quality on the relationship between investors' myopia and corporate performance was investigated. This research was conducted using the financial data of 145 companies admitted to the Tehran Stock Exchange in a seven-year period from the beginning of 2015 to the end of 2021. First, the information related to the theoretical foundations and background of the research was collected from library sources. Also, to collect the research data, the financial information of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange was used. In the statistical analysis, the EViews statistical software and multivariate regression models were used. The results of the research showed that the myopia of investors is affected by the quality of financial reporting. Therefore, the myopia of investors has a negative effect on the performance of companies. The quality of financial reporting has a positive effect on the performance of companies, and as the quality of reporting increases, the effect of investors' myopia decreases.

  Keywords: Financial Reporting Quality, Investors Myopic, Companies Performance, Investor
 • Maziar Karami Pages 18-29

  The process of digitalization, also known as Industry 4.0, is affecting industries worldwide. It involves integrating manufacturing processes both vertically and horizontally. Digital platforms (DPs) are an example of digital technology that enables information integration, supports decision-making, and provides interoperability between various software and technologies while also enhancing visibility. This study suggests that the influence of digital platforms on organizations is tied to their digital culture. The data was gathered from 194 manufacturing companies, and structural equation modeling was utilized to test the hypotheses. Furthermore, it was discovered that Big Data Analytics (BDA) can enhance supply chain performance, but its lack of transparency can have various negative impacts. The research investigated the managerial aspects of BDA and focused on organizational capabilities, rather than technical or engineering ones. The objective was to determine how BDA capabilities can strengthen supply chain resilience and innovation, thus improving supply chain performance. The findings indicate that digital platforms have a positive and significant impact on supply chain capability. In addition, supply chain capability plays a key role in connecting digital platforms with operational performance. Furthermore, this study emphasizes the importance of digital culture as a contextual factor that helps explain the varying effects of digital platforms on firm performance. The study also found that BDA capabilities enhance supply chain performance by promoting resilience and innovation within the supply chain.

  Keywords: digitalization, supply chain, digital culture, big data, innovation, Operational performance
 • Milad Pourhasan * Pages 30-40

  Today, due to the pollution of fossil fuels and the limitation of fossil energies, and the increase in demand, the need for alternative and clean energy is felt more than before. One of the sources of free energy supply in this regard is solar energy, which has received attention in the last few years. With the increasing use of photovoltaic systems, the needs based on technical issues and exploitation of this energy has increased. Since the electrical power supplied by solar systems depends on the insulation temperature and the amount of radiation. Solar cells have an optimal working point that is able to receive the maximum and improve the quality of the power that is needed to obtain the maximum power from the photovoltaic system. The system needs a tracking controller with maximum power. A fuzzy controller is used to control the maximum power of photovoltaic systems. Based on fuzzy sets and fuzzy algorithms, fuzzy theory prepares a general method of expressing language rules so that it is possible to process them quickly. In this research, a photovoltaic system based on fuzzy control has been designed and implemented to improve the quality of power from solar cells in the MATLAB software environment.

  Keywords: Photovoltaic Systems, Power Quality Improvement, Fuzzy controller, DC, DC converter
 • M.H. Karami, M. Abdouss*, M. R. Kalaee, O.Moradi Pages 41-51

  Due to the variety of their structural makeup, hydrogels polymer networks that are saturated with water are used in a wide range of industries, including medicine, pharmaceuticals, cell or biomolecule separation, and biosensors. Hydrogels have received a lot of attention recently because of their flexible and stable structure in transition phenomena. In comparison to traditional hydrogels, the polymer network of nanocomposite hydrogels has better elastic and rheological properties. Hydrophilic and hydrophobic drugs can both be present in hydrogels at the same time, which is why they are used to release both types of medications. Hydrogels are used in many medical applications, including tissue engineering, contact lenses, wound dressings, and the release of therapeutic agents, because they have a structure similar to the extracellular matrix and the capacity to absorb water. Drugs with a short half-life have an extended shelf life and duration of action due to the controlled release of the drug, which helps to maintain the best therapeutic concentration of the drug in the blood. For drugs with a prolonged release, controlled drug release makes the drug release rate dependable. This article discusses the properties of hydrogel nanocomposites and how they can be used to create targeted drug delivery systems.

  Keywords: Hydrogel Nanocomposites, Targeted Drug Delivery, Nanocarrier, Drug Release, Crosslink
 • Pooya Parvizi, Alireza Mohammadi Amidi *, Milad Jalilian, Hana Parvizi Pages 79-85

  The topic of reducing losses and using new generation conductors in electricity distribution networks is always discussed and among the research priorities. In order to plan optimally and properly in the electricity distribution industry, it is necessary to implement the plan to use the new generation of medium pressure conductors at the level of electricity distribution, taking into account the technical parameters and the necessary conditions for using this important issue in improving the utilization. In this research, we intend to first explain the skin effect of air conductors and express its equations, then we will investigate this effect and ways to eliminate it in various articles.

  Keywords: Skin effect, Overhead conductors, Distribution network
 • Parsa Mahmoudiaan, Masood Pirdastan * Pages 86-113

  Recent advances in digitalisation and information and communication technology (ICT) have not only altered the manufacturing paradigm towards the Fourth Industrial Revolution, commonly known as Industry 4.0, but have also created chances for a smart logistics revolution. The implementation of the established model led to the selection of the scenario that strikes the optimal balance between the widespread use of Industry 4.0 technologies and the required resources. The scenarios entail the incorporation of the most effective Industry 4.0 technologies, including the Internet of Things, Automated guided vehicles, Autonomous Vehicles, Artificial Intelligence, Big Data and Data Mining, Blockchain, Cloud Computing, and Electronic/Mobile Markets, and their most plausible applications. Widest feasible implementation of Industry 4.0 technology does not always guarantee the most acceptable growth scenario, and the answer should be explored in the area of shared interest among all stakeholders. Despite studies focusing on improving the smartness, connectivity, and autonomy of isolated logistics operations with a primary emphasis on the forwards channels, there is still a lack of a systematic Conceptualisation to guide the forthcoming paradigm shift of reverse logistics, such as how "Individualisation" and "service innovation" should be interpreted in a smart reverse logistics context. In order to address this void, this article defines Reverse logistics 4.0 from a holistic standpoint in order to provide a comprehensive examination of the technical influence of Industry 4.0 on reverse logistics. On the basis of published research and case studies, a conceptual framework for the transformation of smart reverse logistics is presented to combine Industry 4.0 enablers, smart service and operation transformation, and targeted sustainability objectives. A smart reverse logistics architecture is also presented to permit a high level of system integration enabled by intelligent devices and smart portals, autonomous robots, and advanced analytical tools, where the value of technological innovations can be leveraged to solve various reverse logistics issues. Through conceptual development, this study contributes by establishing a clear path and research agenda for the reverse logistics transition in Industry 4.0.

  Keywords: Technological transformation, Smart technologies, Reverse supply chain
 • Kamyar Esmaeil * Pages 165-185

  Given the prospect of Covid-19 outbreak, successive mutations, and the relative and temporary effectiveness of the vaccines, taking health-oriented measures with participatory and proactive approach is required. Along with the measures like vaccination, "physical precluding" should be considered as well. - The transmission capability of some new variants of SARS-CoV-2 is substantially high, and an increasing reduction in the effectiveness of solely using face masks is alarming. Wearing a face shield with a mask that covers both the mouth and the nose under the shield is an effective method of physical precluding in usual spaces; but it is not a practical method for many people. Instead, wearing a face mask that covers only the mouth under the shield can make it easier. - The most important function of the mask under the shield is to reduce the amount and also the "velocity" of the particles that come out through the mouth. By "reducing the amount and velocity of such particles (by wearing a cover on the mouth under the shield)" and considering "the function of the shield placed in front of the cover" and "the key role of larger particles in the Covid-19 transmission", it is expected any risk of the problematic particles that could come out from around the shield be decreased. - About this, performing a simulation to evaluate the effectiveness of wearing the face shield together with various disposable and washable masks (such as economical cloth covers) that only cover the mouth under the shield, as a facilitated method of physical precluding by the public, is recommended.

  Keywords: Face Shield, Face Mask, Coronavirus, Covid-19, Health, Medical Sciences, PhysicalPrecluding, Personal Protective Equipment, Preventive Medicine, Public Health
 • Alireza Mohammadian Pourtalari * Pages 186-194

  Plasmas are ionized gases and are described as the fourth state of matter. Atmospheric pressure plasma has been proposed as a possible new treatment in wound therapy. In recent years, the possibility of acceleration of wound healing by atmospheric pressure plasma has been the focus of attention in many studies. Plasma can produce reactive species such as Nitric oxide (NO), Hydroxyl (OH) and Atomic oxygen (O) which is an important reaction by living microorganisms. This special tissue-reactive species interaction may lead to the acceleration of tissue repair processes without adverse effects on normal tissue. In this paper, by introducing plasma medicine, the necessity of looking at plasma from the perspective of medical sciences and its applications has been discussed. Also, design and construction of atmospheric pressure plasma jet system using Helium gas is reported. The experimental setup is based on very simple and low cost electric components that generate electrical field sufficiently high at the electrodes to ionize Helium gas, which flow at atmospheric pressure.

  Keywords: Plasma Medicine, Atmospheric Plasma, Plasma Jet, Skin Processing, Wound Healing
 • Sara Ganizadeh Tabrizi *, Hamid Naghshara Pages 195-201

  Surface plasmon resonance (SPR) sensors have attracted enormous attention due to their applications in various fields. A novel SPR-based sensor with ZnO and BaTiO3 metal oxide layers is designed for NH3 gas detection. Gold is used as plasmonic material. Moreover, thicknesses of gold and metal oxide layers are optimized to obtain suitable performance parameters. Sensor response is analyzed in terms of minimum reflectance, sensitivity, detection accuracy and quality parameter. Applying ZnO and BaTiO3 layers lead to enhancement of quality parameter and detection accuracy in gold -based sensors. The recommended sensor structure can have potential applications in toxic gas sensing.

  Keywords: Surface plasmon resonance, Gas sensor, Detection accuracy, Quality parameter
 • Kamyar Esmaeil Pages 202-222

  Holistic Medicine necessitates a holistic view and attitude and the relevant holistic measures. The only criterion to accurately distinguish true healing from various forms of untrue healing, subsequent to applying a treatment, is "the overall effect of the treatment on the vitality in its broad sense". The vitality rise means "a general increase in the fulfillment degree of biotic capabilities in the broad sense". The realization degree of biotic capabilities can be counted as the vitality indicator of living organisms. The degree of resistance (resilience) to exogenous and endogenous stresses and the fulfillment degree of other biotic capabilities can be considered in this regard. - Some symptoms & signs could vary, appear, and disappear in a nonlinear and sometimes fluctuant manner through appropriately applying holistic treatments depending on various parameters. Some short-term or long-term changes in the picture of the disorders of the living being do not necessarily indicate true healing in reality. A removal or alleviation of some symptoms & signs can come about within the framework of true healing or untrue healing depending on the case. Conversely, an exacerbation of some symptoms & signs and even appearing of new symptoms & signs, e.g. through applying a holistic treatment, do not necessarily indicate that the vitality of the living system has not rised by and large. In any case, true healing is a dynamic and holistic process in which the vitality of the living creature rises. Therefore, as long as the total effect of a treatment on the vitality of the living organism undergoing the treatment is positive overall, we can consider that treatment a truly correct treatment, for that living organism in the respective conditions, in a holistic sense. - Naturally, the degree of vitality is required to be evaluated by conducting the suitable studies with apposite test methods and appropriate indicators as the proper indices of vitality. - The lack of a comprehensive view and holistic criterion (gauge) has been one of the most important reasons for the controversial results in the studies to evaluate the effectiveness of holistic modalities in Complementary and Alternative Medicine. Considering the points mentioned above, it is also proposed that a simple and low-priced animal study with using suitable measures to evaluate the degree of vitality subsequent to applying Faradarmani, as an instance of pseudomedicine (similar to SHY or MEL), be conducted in a credible center under the rigorous supervision of relevant independent inspectors. It can put an end to many disputes about any true effectiveness of such a pseudomedicine that is claimed to be holistic.

  Keywords: Holistic Medicine, Integrative Medicine, Complementary, Alternative Medicine, Faradarmani, Erfan Halgheh, MEL (SHY), Pseudomedicine, Vitality, Health, Medical Sciences
 • Alireza Mohammadian Pourtalari * Pages 223-233

  The aim of this work is to create hydrophobic coatings on natural leather by plasma. The polymerization process is carried out through a low-pressure plasma system using a combination of Argon gas and Hexamethyldisiloxane monomer (HMDSO). In this process, the monomer is converted into plasma polymers by the formation of free radicals, and their recombination at the radical sites during film growth creates cross-linked and impermeable structures on the leather substrate. This article reports the project of the design and construction of the leather dehydrating device, which is carried out by the author of the article at the leather and footwear research center of Islamic Azad University.

  Keywords: Plasma Polymerization, Leather, Hydrophobic layer, Monomer