فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 160 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر خیابانی*، مهدیه زمردی انباجی صفحات 3-30

  بنگاه اقتصادی ناکارا با به کارگیری ترکیب غیربهینه سرمایه و نیروی کار، و به ویژه انرژی ، باعث اتلاف منابع می گردد. اندازه گیری ناکارایی و شناسایی عوامل بروز آن بر دستیابی بنگاه به تولید بالقوه خود و در نتیجه پایداری رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه موثر است. در عین حال، انتخاب مدل مناسب به منظور اندازه گیری ناکارایی همواره یکی از چالش های اساسی پیشاروی پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش ارایه نمایی کلی از مفهوم کارایی و انواع آن، و مدل های مختلف اندازه گیری آن با تاکید بر رویکرد توابع مرزی است. با توجه به حجم زیاد مقالات نظری و تجربی در زمینه اندازه گیری کارایی، سهم این پژوهش بررسی سیر تحولات مدل های مورد استفاده در ادبیات ناکارایی با تاکید بر مدل ‏های مرزی، به‏ گونه ‏ای است که درک مناسبی از نقاط ضعف و قوت آن ها ارایه دهد و بدین ترتیب به پژوهشگر برای ایجاد چارچوبی واضح با توجه به امکانات و محدودیت‎های موجود برای تجزیه ‏وتحلیل و انتخاب مدل مناسب کمک نماید. سهم دیگر پژوهش حاضر این است که برای اندازه ‏گیری هرچه دقیق‏ تر ناکارایی از بعد نظری و فنی پیشنهادهایی ارایه می‏ دهد که تاکنون در ادبیات موضوع به آن پرداخته نشده است.

  کلیدواژگان: کارایی فنی، کارایی تخصیصی، تابع مرزی تصادفی، سیستم تابع هزینه ترانسلوگ، رویکرد بیزین
 • مانی موتمنی*، شهریار زروکی، آرمان یوسفی بارفروشی صفحات 31-52

  مهار تورم یکی از الزامات سیاستگذاری های اقتصادی است. افزایش مداوم تورم می تواند به تشدید فقر، نابرابری درآمد و حتی افزایش جرم منجر شود. از این رو، مطالعات متعددی تورم را عاملی اثرگذار بر کاهش رفاه اقتصادی تشخیص داده اند. با توجه به این‎که در دهه های اخیر، اقتصاد ایران گرفتار تورم شدیدی بوده است، به نظر می رسد که وضعیت رفاهی مردم ایران واکنش سریعی نسبت به این متغیر داشته باشد و کاستن از فرکانس داده ها می تواند موجب کاهش توضیح ‏دهندگی الگو شود. در این پژوهش کوشش شده است که اثر تورم ماهانه بر رفاه اقتصادی در دوره زمانی 1399-1351 مورد سنجش قرار گیرد. از آن‎جایی که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نمی تواند در فرکانسی بالاتر از سالانه مشخص گردد، استفاده از الگوی داده های ترکیبی ضروری است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیر کنترل در الگو لحاظ شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که تورم اثر منفی (نامطلوب) و رشد اقتصادی اثر مثبت (مطلوب) بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین، اثر تورم به شکل معناداری بزرگ تر از رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر، کنترل تورم در بلندمدت می تواند در مقایسه با رشد اقتصادی اثر بزرگ تری بر سطح رفاه اقتصادی جامعه داشته باشد.

  کلیدواژگان: تورم، داده های مخلوط، رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی، ایران
 • فریبا عثمانی، علی چشمی، نرگس صالح نیا، محمدطاهر احمدی شادمهری* صفحات 53-75

  با توجه به روند صعودی نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ بهره اسمی در ایران، این پرسش اهمیت می یابد که بازده سهام صنایع مختلف چه واکنشی نسبت به این دو متغیر اقتصاد کلان داشته اند؟ در این پژوهش، به صورت تجربی با داده های ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از مدل Panel-ARDL تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازده سهام صنایع مختلف ایران بررسی می شود. ابتدا برای امکان مقایسه بین شاخص های سهام صنایع مختلف، این شاخص ها بر اساس ماه پایه همگن شد و سپس مدل برآورد گردید. نتایج تجربی نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده اسمی سهام صنایع مختلف در دوره مورد مطالعه دارد، اما تورم بر بازده واقعی در بلندمدت اثر منفی و معناداری دارد. نرخ بهره اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش بازده اسمی و واقعی سهام صنایع مختلف می شود. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده ‏اند. این نتایج، به سرمایه گذاران نشان می دهد سهام در بلندمدت نتوانسته محافظ مناسبی در مقابل تورم باشد و مقامات پولی هنگام مدیریت نرخ بهره باید به اثرات آن بر بازار سهام توجه کنند.

  کلیدواژگان: تورم، نرخ بهره، شاخص سهام، صنایع، رویکرد Panel-ARDL
 • محبوبه فراهتی*، لیلا سلیمی صفحات 77-95

  اگرچه مطالعات مختلفی تاثیر نابرابری درآمد را بر کیفیت محیط زیست را بررسی نموده اند، ولی به طور محدودی تاثیر توزیع درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، که نقش مهمی در کاهش انتشار CO2  و بهبود کیفیت محیط زیست دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نابرابری درآمد (ضریب جینی) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1398-1361 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی نشان می دهند که توزیع عادلانه درآمد به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر منجر می شود. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شوند، در حالی که انتشار CO2  مصرف انرژی های تجدیدپذیر را در ایران کاهش می دهد. این نتایج دلالت های سیاستی مفیدی جهت مدیریت مصرف انرژی با هدف بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلاینده های محیطی فراهم می کند.

  کلیدواژگان: ضریب جینی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر، کیفیت محیط زیست، رویکرد ARDL، ایران
 • الهام نوبهار*، حسین پناهی، زهرا مهری صفحات 97-122

  یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی، توزیع عادلانه و مناسب درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. با توجه به اهمیت بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمد در ایران و وضعیت نامناسب شاخص های توزیع درآمد در استان های کشور، در این پژوهش به بررسی رابطه نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران در دوره زمانی 1398-1385 پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق رابطه بین متغیرهای پژوهش، از دو رویکرد برای بررسی مسیله پژوهش استفاده شده است. ابتدا رابطه علیت بین نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی با استفاده از روش دومیترسکو-هورلین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمد، مدل نابرابری درآمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ دو متغیر شهرنشینی و GDP سرانه و چندین متغیر کنترل، با استفاده از رهیافت پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج آزمون علیت دومیترسکو-هورلین نشان دهنده وجود رابطه علیت یک طرفه از شهرنشینی به نابرابری درآمدی و وجود رابطه علیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در استان های ایران است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل فضایی نیز نشان می دهد که متغیرهای نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و باسوادی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمدی در استان های کشور هستند.

  کلیدواژگان: نابرابری درآمدی، رشد اقتصادی، شهرنشینی، آزمون علیت دومیترسکو-هورلین، مدل پانل فضایی
 • ابوالفضل شاه آبادی*، رقیه پوران، علی مرادی، علی برجعلی زاده صفحات 123-144

  آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین کننده های فساد و ارایه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدیولوژی دولت، ایتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدیولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ایتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.

  کلیدواژگان: فساد، چرخه های انتخاباتی، ائتلاف، دولت اقلیت، دموکراسی
|
 • Naser Khiabani*, Mahdieh Zomorrodi Anbaji Pages 3-30

  An inefficient firm causes a waste of resources by using a non-optimal combination of capital and labor and especially energy. Measuring inefficiency and identifying the factors that cause it is vital in achieving the firm's potential production and, as a result, the sustainability of economic growth and increasing the economic well-being of the society. Meanwhile, choosing the right model to measure inefficiency is always one of the basic challenges among researchers in this field. This study attempts to provide an overview of the concept of efficiency and its types and different measurement models with an emphasis on the Frontier Analysis. Considering the large volume of theoretical and experimental studies in inefficiency, our review aims to provide a proper understanding of their strengths and weaknesses by investigating the evolution of the models demonstrated in the literature, and thus helps the researcher to create a clear framework for analysis and choosing the appropriate model. Furthermore, this study offers suggestions to measure inefficiency as accurately as possible from the theoretical and technical viewpoints, which have been understudied in the literature.

  Keywords: Technical Efficiency, Distributive Efficiency, Stochastic Frontier Production, Trans-log Cost Function System, Bayesian Approach
 • Mani Motameni*, Shahryar Zaroki, Arman Yousefi Barfurushi Pages 31-52

  Curbing inflation is one of the requirements of a good economic policy. The steady rise of inflation can exacerbate poverty and income inequality, and even increase crime. Therefore, various studies have identified inflation as a determinant in reducing economic welfare. Considering that the Iranian economy has experienced high inflation in recent decades, it seems that the welfare of the Iranian population responds quickly to this variable, and reducing the frequency of data may reduce pattern explanation. This study attempts to measure the effect of monthly inflation on economic well-being for the period 1982-2020. Since the index of economic well-being cannot be determined at a frequency higher than annual, it is necessary to employ a mixed-data sampling (MIDAS) approach. Economic growth has been also included in the model as a control variable. The estimation results indicate that inflation has a negative (unfavorable) effect, and economic growth has a positive (favorable) effect on economic well-being. Moreover, the effect of inflation is significantly larger than economic growth. In other words, controlling inflation may have a greater effect on the economic well-being of society in the long term than economic growth.

  Keywords: Inflation, Mixed Data, Economic Growth, Economic Well-Being, Iran
 • Fariba Osmani, Ali Cheshomi, Narges Salehnia, MohammadTaher Ahmadi Shadmehri* Pages 53-75

  Considering the upward trend of the inflation rate and the relative stabilization of the nominal interest rate in Iran, this question becomes important: how have the stock returns of different industries reacted to these two macroeconomic variables? In this article, the effect of inflation and interest rate on stock returns of different industries in Iran is investigated empirically according to monthly data of the period April 2010- March 2022 using Panel-ARDL model. First, to make the comparison between stock indices of different industries possible, these indices were homogenized based on a base month and then the model was estimated. Empirical results show that inflation in the short and long term has a positive and significant effect on the nominal returns of stocks of various industries for the period, but inflation has a negative and significant effect on the real returns in the long term. The nominal interest rate in the short and long term causes a decrease in the nominal and real returns of stocks of various industries. In addition, the variables of exchange rate, global oil price, and liquidity were also considered as control variables. These results show that stocks have not been able to protect against inflation in the long term, and monetary authorities should pay attention to its effects on the stock market when managing interest rates.

  Keywords: Inflation, Interest Rate, Stock Index, Industry, Panel-ARDL Approach
 • Mahboobeh Farahati*, Leyla Salimi Pages 77-95

  Although various studies have investigated the impact of income inequality on the quality of the environment, the impact of income distribution on the consumption of renewable energy, which plays an important role in reducing CO2 emissions and improving the quality of the environment, has been understudied. The main purpose of this article is to investigate the effect of income inequality (Gini coefficient) on renewable energy consumption in Iran. For this purpose, the autoregressive distributed lag (ARDL) approach has been used to analyze the time series data related to the period 1983-2019. The results of the cointegration test show that the fair distribution of income leads to an increase in the consumption of renewable energy. Also, according to the results, economic growth, rate of economic openness, and rate of urbanization increase the consumption of renewable energy in Iran, while CO2 emission reduces the consumption of renewable energy in Iran. These results provide useful policy implications for managing energy consumption to improve the quality of the environment and reduce environmental pollutants.

  Keywords: Gini Coefficient, Renewable Energy Consumption, Quality of the Environment, ARDL Approach, Iran
 • Elham Nobahar*, Hossein Panahi, Zahra Mehri Pages 97-122

  One of the main goals of economic policy-makers is to realize a fair and proper distribution of income in society. Regarding the importance of this issue in Iran and the unfavorable situation of income distribution indicators in its provinces, this study attempts to investigate the relationship between income inequality, urbanization, and economic growth in the provinces of Iran for the period of 2006-2019. Accordingly, to study such a relationship, two approaches have been conducted; First, the causal relationship between income inequality, urbanization, and economic growth was investigated using the method of Dumitrescu-Hurlin (2012). Then, to complete the discussion and determine the impact of urbanization variables and GDP on income inequality, the income inequality model was estimated by considering the spatial structure and accounting for two variables of urbanization and GDP per capita and several control variables using the spatial econometric approach. The results of the Dumitrescu-Hurlin causality test indicate the existence of a one-way causal relationship from urbanization to income inequality and the existence of a two-way causal relationship between GDP and income inequality in the Provinces of Iran. The results of estimating the model using the spatial panel approach show that the variables of urbanization rate, GDP per capita, and literacy are the most important variables affecting the income inequality of the provinces of Iran.

  Keywords: Income Inequality, Economic Growth, Urbanization, Dumitrescu-Hurlin Causality Test, Spatial Panel Model
 • Abolfazl Shahabadi*, Roghaye Pouran, Ali Moradi, Ali Borjalizadeh Pages 123-144

  The destructive effects of corruption on the economic, social, and political development of countries have invigorated numerous studies to identify the determinants of corruption and to attempt to provide strategies to fight and control this issue. Accordingly, the present study attempts to estimate the impact of electoral cycles (including election year, government's ideology, coalition, and minority government) on corruption in two groups of selected democratic countries during the period 2003-2018 using panel data and the generalized moment models (GMM) method. The first group includes the countries with a positive average of the democracy index for the period under review, and the second group consists of countries with a negative average. The results showed that the effect of the election year on corruption in the second group countries was positive and significant, but in the first group, it was negative and significant. The effect of the government's ideology on corruption in the second group countries is positive and meaningful and in the first group countries, it has been meaningless. The influence of the coalition and the minority government on corruption in both groups is negative and meaningful. Also, the effect of control variables including per capita income, E-government, and democracy on corruption in both groups of selected countries has been positive and meaningful. However, the impact of natural resource rents on corruption in the second group countries has been positive and meaningful, whereas it was meaningless for the first group countries.

  Keywords: Corruption, Electoral Cycles, Coalition, Minority Government, Democracy