فهرست مطالب

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی - پیاپی 64 (تابستان 1402)
 • پیاپی 64 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پارمیس پاکروح، اسماعیل قادری*، محمود رحمانی صفحات 1-22
  هدف پژوهش حاضر شناسایی، سطح بندی و اولویت بندی عوامل مرتبط با مدل مدیریت تنوع در سازمان‎های دولتی ایران است. این پژوهش دارای رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است که از نظر هدف، توسعه ای -کاربردی و از حیث ماهیت و روش، پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بود که روایی و پایایی مصاحبه و پرسشنامه با درصد بالایی به تایید رسید. جامعه آماری این پژوهش شامل 22 نفر از اساتید دانشگاه و مدیران ارشد سازمان های دولتی می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند؛ در این پژوهش در بخش کیفی به منظور استخراج و تحلیل کدهای مربوط به مصاحبه با خبرگان از نرم افزار NVIVO ویراست 11 و به منظور سطح بندی و بررسی ارتباط بین مضامین تکنیک معادلات ساختاری تفسیری (ISM)، تحلیل میک مک و دیمتل به کار گرفته شد و نرم افزارهای EXCEL ویراست 2019 و SPSS ویراست 23 استفاده گردید. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده منجر به 101 کد اولیه، 26 مضمون پایه و 10 مضمون سازمان دهنده می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مدل مدیریت تنوع در سازمان های دولتی شامل چهار سطح می باشد. تاثیرپذیرترین مضامین به ترتیب سیاست های عملی مدیریت، توجه به قضاوت اجتماعی و مدیریت کیفیت سازمان بود و هدف گذاری استراتژیک تاثیرگذارترین مضمون بوده است. نتایج تحلیل دیمتل مضامین سازمان دهنده مدل مدیریت تنوع نشان می دهد مضمون سازمان دهنده «توسعه مسیر شغلی کارکنان» با اهمیت ترین مضمون سازمان دهنده و مضمون سازمان دهنده «توجه به قضاوت اجتماعی» تاثیرپذیرترین مضمون سازمان دهنده بوده اند.
  کلیدواژگان: تنوع، مدیریت تنوع، سازمان های دولتی، تحلیل مضمون
 • صلاح الدین قسیمی، سیروان صیدی، جاهده تکیه خواه* صفحات 23-35

  یکی از مهم ترین دغدغه های شهرداری ها در تمام کشورها ، ایجاد منابع درآمدی کافی و تامین مالی هزینه های مختلف شهرداری ها می باشد .مطالعه دلایل ایجاد این مشکلات و بررسی راهکارها و تجارب درآمدی نوین شهرداری های کشورهای مختلف می تواند راهگشا برای تغییر روند موجود در شهرداری های کشور و ایجاد درآمدهای پایدار باشد . هدف اصلی این پژوهش ارایه راهبردها و راهکارهایی در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری سنندج می باشد تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف)، عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) و تدوین استراتژی در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری سنندج انجام گرفت. بدین منظور از مدل تلفیقی SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. فرآیند تحلیل شبکه ای اندازه گیری در شرایطی که بین عوامل استراتژیک وابستگی وجود دارد را انجام می دهد. مدل شبکه ای ارایه شده در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل SWOT از چهار سطح، هدف (بهترین استراتژی) در سطح اول، عوامل SWOT در سطح دوم، زیر معیارهای SWOT در سطح سوم و گزینه های استراتژی در آخرین سطح تشکیل شده است. برای تعیین وزن های عوامل SWOT بر اساس روش ANP پرسشنامه ای به صورت مقایسه زوجی با مقیاس 9 تایی طراحی و توسط 34 نفر از کارشناسان تکمیل گردید. پس از آن داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار Super Decision مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و استراتژی های ST، WO، SO، WT به عنوان بهترین استراتژی ها در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری سنندج تعیین گردید.

  کلیدواژگان: درآمد پایدار، استراتژی، شهرداری سنندج، تحلیل SWOT، فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)
 • عباس اسدی*، فرهاد فرهادی، محمدحسین درویش متولی، سهیلا فتح اللهی چالشتری صفحات 36-46

  صنایع فولاد استان چهارمحال و بختیاری از مهمترین شرکت های استان می باشند که قبل از اجرای وظایف ذاتی و قانونی خود باید بتواند مدیریت ایمنی و نگهداشت کارکنان را مد نظر قرار داده تا بتواند ضمن پیشگیری و کاهش تلفات انسانی، سازمانی مفید و موثر برای جامعه باشد. و از راه های مهم پیشگیری و کاهش تلفات ایجاد محیط ایمن می باشد. این پژوهش در همین راستا به ارایه چارچوبی برای استقرار سیستم های کیفیت ISO 45001 پرداخته است. هدف پژوهش ارایه چارچوبی برای استقرار سیستم های کیفیت ISO 45001 بود. این پژوهش کاربردی بوده که بصورت آمیخته آمیخته (کیفی و کمی) می باشد. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل تم استفاده گردید. پژوهشگران برای کدگذاری مصاحبه ها، ابتدا فایل های صوتی را به متن برگرداندند، سپس با استفاده از روش تحلیل تم به شناسایی کدها به صورت باز و بدون محدودیت اقدام کردند برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی از تکنیک BWM فازی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان صنایع فولاد استان چهارمحال و بختیاری می باشد و روش نمونه گیری بصورت هدفمند می باشد و حجم نمونه 10 خبره تعیین گردید. در این راستا با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و روش تحلیل مضمون عوامل موثر بر استقرارISO 45001 شناسایی شده و به کمک تکنیک BWM فازی رتبه بندی شد. نتایج نشان داد معیار رهبری رتبه اول و بقیه معیارها به ترتیب حمایت و پشتیبانی، اهداف و برنامه ریزی، منابع انسانی، بافت سازمان و زمینه فعالیت، توسعه و ارزیابی عملکرد، عملیات می باشد.

  کلیدواژگان: اولویت بندی، شرکت، ISO 45001، BWM فازی
 • محمدعلی رزاقی هریس، حبیب الله جوانمرد*، ایرج نوری صفحات 48-65

  در شرایط کنونی کشور، تحریم ها و پیامدهای ناشی از آن علیه اقتصاد کشور (دشوار شدن واردات مواد اولیه، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت ها، تورم، رکود اقتصادی و افزایش هزینه های تولید)، سبب گردیده تا تولیدکنندگان برای توسعه کمی و کیفی تولیدات خود و به ویژه در زمینه ی تامین مالی زنجیره تامین محصولات خود با مشکلات عدیده ای مواجه باشند. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی زنجیره تامین مالی در صنایع مونتاژ لوازم خانگی انجام شد. این مطالعه از حیث هدف از انواع توسعه ای و گونه ی پژوهش های اکتشافی است که به شیوه ی کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از منابعی است که برای تحلیل مضمون استفاده شدند. و به منظور تقویت روایی پژوهش، از نظرات خبرگان و اساتید زنجیره تامین در ارزیابی یافته ها استفاده گردید. شیوه ی نمونه گیری بصورت هدفمند می باشد. بر این اساس پس از جستجوی پایگاه های اطلاعاتی 147 منبع اعم از کتاب و مقاله، شناسایی و دانلود شدند که در مجموع 51 منبع حاوی کدهای مرتبط بودند که به عنوان نمونه منتخب پژوهش در نظر گرفته شدند. نتایج تحلیل مضمون شناسایی 151 مضمون پایه، 43 مضمون سازمان دهنده و 13 مضمون فراگیر بود که در چارچوب الگوی زنجیره تامین مالی صنایع مونتاژ ارایه شدند.

  کلیدواژگان: تامین مالی، زنجیره تامین، صنعت مونتاژ لوازم خانگی، تحلیل مضمون
 • انور خسروی* صفحات 66-78
  صنعت بیمه در ایران یک صنعت رقابتی بوده و برای شرکت های فعال در این صنعت کسب مزیت رقابتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از راهبردهای رقابت پذیری متنوع سازی عرضه محصولات بیمه ای می باشد.متنوع سازی محصولات از راه حل های اصلی برای افزایش درآمد، سودآوری، و کاهش ریسک به شمار می آید.هدف این مقاله پس از ترسیم شبکه محصولات ایران، شناسایی محصولاتی است که شرکت بیمه نوین در عرضه آن هادارای مزیت نسبی آشکار شده و یا مزیت نسبی پنهان است. پژوهش با استفاده از میانگین داده های مربوط به حق تولیدی هر محصول طی سال های 1395الی 1398 و بهره گیری از تیوری فضای محصول و و علم شبکه انجام شده است.نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت بیمه نوین از میان شانزده محصول بیمه ای مورد بررسی در عرضه شش محصول دارای مزیت نسبی آشکار شده(فعال)، هفت محصول دارای مزیت نسبی پنهان(بالقوه فعال) و در عرضه سه محصول باقیمانده غیر فعال و احتمال فعال سازی برابر با صفر است. در ادامه توالی فعال سازی هفت محصول دارای مزیت نسبی پنهان بر اساس استراتژی های حداکثری، حریصانه، درجه بالا و درجه پایین مشخص گردید.نهایتا باروش های بردا و کپ لند چهار استراتژی ترکیب و توالی فعال سازی محصولات دارای پتانسیل فعال شدن برای شرکت بیمه نوین بر اساس این استراتژی ترکیبی به ترتیب بیمه های مهندسی، نفت و انرژی، سایر، هواپیما، حوادث راننده و شخص ثالث تعیین گردید.
  کلیدواژگان: محصولات بیمه ای، متنوع سازی، بیمه نوین، فضای محصول، رقابت پذیری
 • ارایه مدل تامین مالی صنایع کوچک و متوسط و بررسی مشکلات و راهکارها
  صادق رضایی منفرد، سید جواد ایرانبان، رضا رادفر، علی حاجیها صفحات 79-98

  تامین مالی همواره یکی از چالش های اصلی ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوپا و صنایع کوچک اقتصادی بوده است. لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارایه مدلی برای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط با رویکرد آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری بر پایه فرآیند مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی می باشد. مقاله حاضر به طراحی سناریوهای مختلف در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته است. به همین جهت با توجه به مطالعات پیشین و روش غربال گری فازی به استخراج عوامل موثر بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و مشخص نمودن حلقه های علی - معلولی اقدام و مدل دینامیکی تدوین شده است. سپس با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری و دیمتل فازی روابط و سطوح بین آنها میزان ضرایب تاثیرگذار و تاثیر پذیر مشخص و در مدل لحاظ شده است، در نهایت به منظور تست صحت مدل و مشخص شدن رفتار متغیرهای حالت و نرخ، اقدام به جمع آوری اطلاعات از 30 بنگاه کوچک و متوسط ، متقاضی شناخت روش های نوین تامین مالی در بازه زمانی 12 ماهه شده است، که با تحلیل رفتار متغیرها در چهارچوب مدل همچنین تحلیل حساسیت، روایی الگوی دینامیکی طراحی شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، بنگاه های کوچک و متوسط از مدل و سناریوهای طراحی شده می توانند جهت تامین مالی بهینه کسب و کار خود بهره مند گردند.

  کلیدواژگان: بنگاه های کوچک و متوسط، پویایی سیستم، موانع تامین مالی
|
 • Parmis Pakrooh, Esmail Ghaderi *, Mahmoud Rahmani Pages 1-22
  ThThe purpose of the current research is to identify, stratify and prioritize the factors related to the diversity management model in Iran's government organizations. This research has a mixed approach (qualitative and quantitative) which is developmental-applied in terms of purpose and survey in terms of nature and method. The means of collecting information were referring to documents, interviewing experts and questionnaires, and the validity and reliability of interviews and questionnaires were confirmed with a high percentage. The statistical population of this research includes 22 university professors and senior managers of government organizations who were selected by purposeful sampling; In this research, in the qualitative part, in order to extract and analyze the codes related to interviews with experts from the NVIVO software version 11, and in order to stratify and examine the relationship between the themes of the Interpretive Structural Equations (ISM) technique, Micmac and Dimtel analysis were used, and EXCEL software was used. 2019 and SPSS version 23 was used. The results of the open coding of the collected qualitative data lead to 101 primary codes, 26 basic themes and 10 organizing themes. Also, the results show that the diversity management model in government organizations includes four levels. The most influential themes were, in order of practical management policies, attention to social judgment and organization quality management, and strategic targeting was the most influential theme.
  Keywords: Diversity, Diversity Management, Public Organizations, Thematic analysis
 • Salahuddin Ghasimi, Sirvan Seidi, Jahede Tekyekhah * Pages 23-35

  One of the most important concerns of municipalities in all countries is to create sufficient sources of income and finance various financial expenses of municipalities. in the country's municipalities and create stable incomes. The main goal of this research is to provide strategies and solutions to generate income for Sanandaj municipality. The current research aims to identify internal factors (strengths and weaknesses), external factors (opportunities and threats) and formulate a strategy for sustainable development for Sanandaj municipality. Did. For this purpose, SWOT integrated model and network analysis process (ANP) have been used. The process of network analysis gives measurements in situations where there are dependencies between strategic factors. The network model in this research is composed of four levels, objective (best strategy) in the first level, SWOT factors in the second level, SWOT sub-criteria in the third level and strategy options in the last level in order to present and analyze SWOT. To determine the weights of SWOT factors based on the ANP method, a questionnaire was completed in a comparative manner with the results of 9 items designed by 34 people. After that, they are collected to be analyzed by Super Decision software and ST, WO, SO, WT strategies are determined as the best strategies to generate sustainable income for Sanandaj Municipality.

  Keywords: Sustainable Income, strategy, Sanandaj municipality, SWOT analysis, Network Analysis Process (ANP)
 • Asadi Abas *, Farhad Farhadi, Mohammad Hossein Darvish Motevalli, Soheila Fathollahichaleshtori Pages 36-46

  The purpose of this study was to provide a framework for the establishment of ISO 45001 quality systems. This is an applied research that is mixed (qualitative and quantitative). The statistical population of the research is steel industry experts of Chahar mahal and Bakhtiari province and the sampling method is purposeful and the sample size of 10 experts was determined. In this regard, The aim of the research was to provide a framework for establishing ISO 45001 quality systems. This is an applied research that is mixed (qualitative and quantitative). In the qualitative section, theme analysis was used to code and identify factors. In order to code the interviews, the researchers first converted the audio files to text, then using the theme analysis method to identify the codes in an open and unrestricted way, the fuzzy BWM technique was used to prioritize the factors in the quantitative part.using field and library studies and content analysis method, the factors affecting the establishment of ISO 45001 were identified and ranked using fuzzy BWM technique. The results showed that the leadership criterion is the first rank and the other criteria are support and support, goals and planning, human resources, organizational context and field of activity, development and performance evaluation, operations, respectively.

  Keywords: prioritization, company, ISO 45001, fuzzy BWM
 • Mohammad Ali Razaghi Heris, Habibolah Javanmard *, Iraj Nouri Pages 48-65

  In the current situation of the country, the sanctions and its consequences against the country's economy (difficulty importing raw materials, increasing exchange rates, increasing prices, inflation, economic stagnation and increasing production costs) have caused producers to develop The quantity and quality of their products and especially in the field of financing the supply chain of their products face many problems. Therefore, the current research was conducted with the aim of designing the model of the financing chain in the household appliance assembly industry. In terms of the purpose of this study, it is a type of developmental and exploratory research that was conducted in a qualitative manner using thematic analysis method. The statistical population of this research consists of the sources that were used to analyze the theme. And in order to strengthen the validity of the research, the opinions of supply chain experts and professors were used in the evaluation of the findings. The sampling method is purposeful. Based on this, after searching the databases, 147 sources, including books and articles, were identified and downloaded, and a total of 51 sources contained related codes, which were considered as the selected sample of the research. The results of theme analysis identified 151 basic themes, 43 organizing themes, and 13 comprehensive themes, which were presented in the framework of the assembly industry financing chain model.

  Keywords: Household appliance assembly industry, financing, Supply Chain, Theme Analysis
 • Anvar Khosravi * Pages 66-78
  Insurance industry in iran is a competitive industry and is of particular importance for companies operating in this industry . one of the competitiveness strategies is diversifying the supply of insurance products . diversification of products is one of the main solutions to increase income , profitability and reduce risk . the purpose of this paper is to identify the products that the new insurance company is exposed to comparative advantage or the relative advantage is hidden . the research is done using the mean of data related to the production right of each product during 2016 to 1398 but using the theory of product space and network science . the results of this study showed that the new insurance company has revealed relative advantage ( active ) among 16 insurance products examined in the supply of six products with obvious comparative advantage ( active ) , seven products have partial ( potentially active ) advantages and in supply of three inactive residual products and the probability of activation equal to zero . in the following , the sequence of seven crops with latent relative advantage was determined based on maximum , greedy , high and low grade strategies . finally Borda method were identified as the four strategy of combining and the activation sequence of products with the potential for activation of the new insurance company on the basis of this hybrid strategy of engineering , oil and energy , other aircraft , driver events and third parties .
  Keywords: insurance products, Insurance, modern insurance, product space, Competitiveness
 • presenting the financing model for small and medium industries and examining the problems and solutions
  Sadegh Rezaei Monfared, Seyed Javad Iranban, Reza Radfar, Ali Hajiha Pages 79-98

  Financing has always been one of the main challenges of creating and developing start-up businesses and small economic industries. Therefore, the purpose of the current research is to identify and present a model for financing small and medium industries with the approach of evaluation laboratory and decision test based on the process of interpretive structural modeling and Fuzzy Dimetal. This article deals with the design of different scenarios in the financing of small and medium enterprises. For this reason, taking into account the previous studies and the fuzzy screening method, a dynamic model has been developed to extract effective factors on the financing of small and medium enterprises and to specify the cause-effect circles. Then, using structural modeling technique and Fuzzy Demetall, relationships and levels between them, the amount of influential and influential coefficients have been determined and included in the model, finally, in order to test the accuracy of the model and determine the behavior of state and rate variables, we collected Information from 30 small and medium-sized enterprises has been requested to know the new methods of financing in a period of 12 months, which was evaluated by analyzing the behavior of the variables in the framework of the model, as well as the sensitivity analysis, and the validity of the designed dynamic model. The results showed that small and medium enterprises can benefit from the designed model and scenarios for optimal financing of their business.

  Keywords: Small, medium enterprises, dynamic system, financing