فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مجتبی قربانی، داریوش خادمی شورمستی*، یاسمن فهیم دژبان صفحات 1-12
  به منظور بررسی تاثیر پوشش مرکب فعال بر پایه کربوکسی متیل سلولز بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchuus mykiss) طی دوره نگهداری در دمای یخچال، آزمایشی به مدت 12 روز با 5 تیمار شامل فیله های فاقد پوشش (شاهد)، دارای پوشش کربوکسی متیل سلولز 1 % ، پوشش کربوکسی متیل سلولز- اسید اولییک 1 % ، پوشش کربوکسی متیل سلولز- اسید اولییک- عصاره سرخارگل (5/0 % یا 1 %) و 3 تکرار اجرا شد. در فواصل زمانی هر 3 روز آزمایشات شیمیایی (PV، TBARS و TVN) و میکروبی (TVC و PTC) بر روی فیله ها انجام شد. نتایج نشان داد اسید اولییک اثر حفاظتی پوشش کربوکسی متیل سلولز را بهبود بخشید. ضمن اینکه تاثیر ضداکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره سرخارگل وابسته به غلظت بود. در پایان دوره نگهداری، کمترین مقادیر PV (meq/Kg11/90±0/3)،TBARS (mg MDA/Kg 27/24±0/1)،TVN (mg/100g 83/±1 90/21)،TVC (log cfu/g 10/±0 10/5) و PTC (log cfu/g 06/±0 23/5) در فیله های حاوی پوشش مرکب فعال کربوکسی متیل سلولز- اسید اولییک- عصاره 1 % سرخارگل دیده شد (P<0.05). بنابراین می توان از پوشش مرکب کربوکسی متیل سلولز- اسید اولییک- عصاره 1 % سرخارگل به-عنوان بسته بندی فعال جهت حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری کوتاه مدت در دمای یخچال استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اسید اولئیک، پوشش چند سازه ای، سرخارگل، فیله ماهی، کربوکسی متیل سلولز
 • الهام نیکویی، اشرف کریمی نیک* صفحات 13-20
  پیشرفت روزافزون مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها زمینه را برای جایگزین کردن عوامل ضدمیکروبی با منشا گیاهی و با عوارض جانبی کمتر فراهم نموده است. این پژوهش نوعی مطالعه آزمایشگاهی بوده که با هدف تعیین اثر ضدباکتریایی گیاه جوزهندی بر جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف انجام گرفت. عصاره متانولی گیاه به روش ماسراسیون تهیه گردید. عصاره با کاغذ واتمن شماره یک فیلتر شده و توسط سیستم تقطیر در خلا دوار تغلیظ و خشک شد. غلظت های مختلف 80، 40، 20، 10، 5، 5/2، 25/1 و 625/0 از عصاره در حلال دی متیل سولفوکساید و متانول با حجم برابر تهیه گردید. شناسایی جدایه های مولد بتالاکتاماز به روش فنوتیپی با دیسک های آنتی بیوتیکی سفوتاکسیم و دیسک ترکیبی سفوتاکسیم و کلاولونیک اسید انجام شد. فعالیت ضدباکتریایی بر علیه 40 ایزوله از باکتری های مولد بتالاکتاماز، به روش انتشار چاهک بررسی شد. پس از انکوباسیون به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد میزان حساسیت باکتری ها، با اندازه گیری قطر هاله بازدارندگی از رشد تعیین شد. بر اساس نتایج حاصله، از 60 باکتری استافیلوکوکوس اوریوس 67 درصد از جدایه ها مولد بتالاکتاماز بودند. کلیه ایزوله های استافیلوکوکوس اوریوس به عصاره گیاه جوزهندی حساسیت نشان دادند و میانگین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد نسبت به استافیلوکوکوس مولد بتالاکتاماز، 10 میلی گرم بر میلی لیتر بود. به دلیل افزایش روزافزون مقاومت آنتی بیوتیکی، به نظر می رسد که بتوان از عصاره ی گیاه جوز بر علیه سوش های استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به بتالاکتام در کنترل عفونت ها استفاده کرد و در این راستا، جداسازی و شناسایی مواد موثره عصاره گیاهی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، بتالاکتاماز، جوز هندی، فعالیت ضدباکتریایی
 • علی لچینانی، سید جلال طباطبایی*، امیر بستانی، وحید عبدوسی، سعید رضائی صفحات 21-35
  بررسی حاضر اثر قارچ های میکوریزا (Rhizophagus irregularis)، تریکودرما (Trichoderma harzianum) و سلنیوم بر برخی صفات فیزیولوژیکی توت فرنگی رقم گاویوتا در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1396 را مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل قارچ (بودن تلقیح، میکوریزا، تریکودرما) و سلنیوم (0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) بود. نتایج نشان داد که استفاده از قارچ های همزیست و به ویژه تریکودرما توانست به طور معنی داری باعث افزایش میزان pH، مواد جامد محلول کل (TSS)، ظرفیت آنتی اکسیدانی و آنتوسیانین میوه و نیز افزایش میزان پروتیین، کلروفیل و کاروتنویید برگ توت فرنگی رقم گاویوتا گردد. همچنین تیمار سلنیوم به ویژه در غلظت های کم (5/0 و 1 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) توانست ظرفیت آنتی اکسیدانی و آنتوسیانین میوه و همچنین میزان پروتیین و کلروفیل برگ را افزایش دهد. در نهایت می توان استفاده از قارچ های همزیست به ویژه تریکودرما را در غلظت های کم سلنیوم (5/0 و 1 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) در برنامه های کشت توت فرنگی رقم گاویوتا توصیه نمود.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، پروتئین، ظرفیت آنتی اکسیدانی، قارچ های همزیست، کلروفیل
 • رویا بهروز، دادخدا غضنفری، ناهید رستاخیز*، عنایت الله شیخ حسینی، سید علی احمدی صفحات 36-48
  افزایش تولید ضایعات مواد غذایی و ورود آنها به محیط زیست از طریق زباله های شهری ، مشکلات فراوانی را برای منابع زیستی به وجود آورده است. لذا ارایه روش های نوین در حذف و استفاده بهینه از ضایعات خوراکی از اهمیت زیادی برخوردار است. تهیه نانو کامپوزیت های پلیمری از ضایعات مواد خوراکی یکی از روش های استفاده بهینه از این مواد می باشد. در این کار پژوهشی نانو کامپوزیت پلیمری کیتوسان حاوی نانوذرات اکسید آهن با استفاده از ضایعات پوست میگو و عصاره پوست سبز پسته تهیه شد. همچنین تاثیر این کامپوزیت به عنوان فیلتر در حذف سم مالاتیون از منابع آبی در شرایط مختلف غلظت سم، میزان جاذب و pH مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بررسی مورفولوژی و ویژگی سطح نانوکامپوزیت تهیه شده با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد میانگین اندازه قطر نانوالیاف در این ساختار حدود 40 نانومتر می باشد. همچنین وجود ذرات نانومتری اکسید اهن با میانگین اندازه 47 نانومتر در ساختار دیده می شود. همچنین نتایج آزمایش جذب توسط نانو جاذب نشان داد بیشترین میزان جذب سم مالاتیون به میزان 90 درصد در pH=7 و با مقدار 0.7 گرم جاذب انجام می شود.
  کلیدواژگان: اکسید آهن، پوست پسته، پوست میگو، ضایعات، کیتوسان
 • الهام دانائی*، محمدعلی شریف زاده احتشامی صفحات 49-62

  اسیدهای آمینه محرک های زیستی هستند که کاربرد آن ها در گیاهان نقش موثری بر بهبود متابولیسم، رشد و عملکرد گیاهان دارد که در این پژوهش تاثیر اسیدهای آمینه آلانین، پرولین و گلوتامین بر برخی ویژگی های رشدی، فیزیولوژیک و آنزیمی گیاه گشنیز (sativum L. Coriandrum) مورد بررسی قرار گرفت، این آزمایش بصورت طرح آماری کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه ای واقع در شهرستان گرمسار اجرا شد. تیمارهای محلول پاشی آلانین، پرولین و گلوتامین با غلظت های صفر، 50 و 100 میلی گرم در لیتر در دو مرحله 2 تا 4 برگی و 4 تا 6 برگی اعمال شدند. نتایج نشان داد تیمارها به طور معنی داری صفات مورد ارزیابی را نسبت به شاهد افزایش دادند، به طوریکه بیشترین درصد شاخص ثبات غشاء سلول و میزان پروتیین، فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز در تیمار پرولین 100 میلی گرم در لیتر، بیشترین میزان وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و میزان ازت در تیمار گلوتامین 100 میلی گرم در لیتر و بیشترین محتوای کلروفیل کل برگ در تیمار آلانین 100 میلی گرم در لیتر بود. بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می توان محلول پاشی آلانین، پرولین و گلوتامین خصوصا با غلظت 100 میلی گرم در لیتر را جهت بهبود خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و آنزیمی گشنیز توصیه نمود.

  کلیدواژگان: آنزیم، ازت، پروتئین، گشنیز
 • ثنا غلامرضایی، علیرضا رحمن* صفحات 63-75

  فرآورده های گوشتی بسیار مستعد فساد اکسیداتیو می باشند. یکی از عواملی که موجب طعم نامطلوب و کاهش کیفیت محصولات گوشتی می شود، اکسیداسیون چربی است. این اکسیداسیون ناشی از تخریب ویتامین های محلول در چربی و اسیدهای چرب غیر اشباع می باشد .این تحقیق به منظور بررسی اثر آنتی اکسیدانی سزامول و پروپیل گالات بر اکسیداسیون لیپیدها در سوسیس انجام گرفته است. مشخصات تیمار ها بطور کامل در جدول 1 آمده است. آزمایشات درکلیه مراحل با سه تکرار انجام گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل نتایج پراکسید، TBA و pH در روزصفر، 15، 30، 45 و 60 روز بودند، همچنین ارزیابی حسی نیز در پایان آزمایش صورت گرفت. با افزایش زمان میزان پراکسید و TBA افزایش یافت اما این افزایش در تیمار شاهد بالاتر بود، همچنین مشخص گردید که میزان pH در رابطه با تیمارهای اعمال شده نسبت به شاهد تغییری نداشت اما با گذشت زمان میزان این صفت در تمام تیمار های مورد بررسی و شاهد کاهش یافت. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار ppm 600 آنتی اکسیدان پروپیل گالات در اکثر صفات مورد مطالعه بهترین نتیجه را نشان داده است.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، سوسیس، سزامول، پروپیل گالات
 • داریوش خادمی شورمستی خادمی شورمستی، عبدالله علیزاده کارسالاری*، هدی شکری صفحات 76-95
  فواید سلامت بخش اسیدهای چرب چند غیراشباعی امگا-3 کم و بیش شناخته شده است. متاسفانه، در اکثر کشورها، میزان توصیه شده روزانه از این ترکیبات به ندرت برآورده می شود. بنابراین، غنی سازی غذاهای رایج و تولید غذاهای فراسودمند می تواند مصرف این اسیدهای چرب را افزایش دهد. از این نظر، تخم مرغ با توجه به ارزش غذایی و قیمت مناسب هدف جالبی محسوب می شود، زیرا بخش جدایی ناپذیر از رژیم غذایی را تشکیل می دهد. ترکیب اسیدهای چرب امگا در تخم مرغ را می توان از طریق مکمل های جیره اصلاح کرد. بدین منظور بذور دانه های روغنی مانند کتان، کلزا، کاملینا، غنی از اسید آلفا لینولنیک و همچنین روغن ماهی، غنی از اسیدهای چرب چند غیراشباعی زنجیره بلند شامل اسید ایکوزاپنتانوییک (EPA) و اسید دوکوزاهگزانوییک (DHA) مورد استفاده قرار گرفته اند. یک روند جدیدتر، استفاده از ریزجلبک ها به عنوان منبع EPA و یا DHA است. از سوی دیگر بکارگیری رهیافت های موثر جهت افزایش آگاهی های مردم در مصرف غذاهای فراسودمند ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، یافته های علمی مرتبط با غنی سازی اسیدهای چرب امگا در تخم مرغ بررسی و یک نمای کلی از مزایا و معایب روش های مختلف و تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده بر سلامت انسان ارایه شد.
  کلیدواژگان: _ ا اسید ایکوزاپنتانوئیک (EPA)، اسیدهای چرب امگا، _ اسید دوکوزاهگزانوئیک (DHA)، _ تخم مرغ طراح، غنی سازی
|
 • Mojtaba Ghorbani, Dariush Khademi Shurmasti *, Yasaman Fahim Dezhban Pages 1-12
  To investigate the effect of active composite coating carboxymethyl cellulose-based on the shelf life of rainbow trout (Oncorhynchuus mykiss) fillet during refrigerator temperature storage, an experiment for 12 days with 5 treatments including uncoated (control), carboxymethyl cellulose 1%, carboxymethyl cellulose-oleic acid 1%, carboxymethyl cellulose-oleic acid-Echinacea extract (0.5% or 1%) and 3 replications was carried out. Chemical (PV, TBARS, and TVN) and microbial (TVC and PTC) tests were performed on the fillets every 3 days. The results showed that oleic acid improved the protective effect of carboxymethyl cellulose coating. The antioxidant and antibacterial effect of Echinacea extract was concentration dependent. At the end of the storage period, the lowest values of PV (3.90±0.11 meq/kg), TBARS (1.24±0.27 mg MDA/kg), TVN (21.90±1.83 mg/100g), TVC (5.10±0.10 log cfu/g) and PTC (5.23±0.06 log cfu/g) were found in fillets containing active composite coating of carboxymethyl cellulose-oleic acid-1% Echinacea extract (P <0.05). Therefore, the composite coating of carboxymethyl cellulose-oleic acid-1% Echinacea extract can be used as an active packaging to maintain the quality and increase the shelf life of rainbow trout fillets during short-term storage at refrigerator temperature.
  Keywords: Oleic acid, Composite coating, Echinacea purpurea, Fish fillet, Carboxymethyl cellulose
 • Elham Nikouie, Ashraf Kariminik * Pages 13-20
  The increasing development of antibiotic resistance of bacteria has provided the basis for replacing antimicrobial agents with plant origin and with less side effects. This research is a type of laboratory study that was conducted with the aim of determining the antibacterial effect of Myristica fragrans on staphylococcus isolates beta lactamase producing antibiotics. The methanol extract of the plant was prepared by maceration method. The extract was filtered with Whatman No.1 paper and concentrated by rotary evaporator system. Different concentrations of 200, 100, 80, 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625 of the extract were prepared in DMSO: Methanol (1:1v/v) solvent. Identification of beta-lactamase producing isolates was done by phenotypic method with cefotaxime antibiotic discs and cefotaxime / clavulanic acid combined disc. Antibacterial activity against 40 isolates of beta-lactamase-producing isolates was investigated by agar wells diffusion method. After incubation for 24 hours at 37°C, the sensitivity of bacteria was determined by measuring the diameter of the growth inhibition zone. Based on the results, out of 60 Staphylococcus aureus bacteria, 67% of isolates were beta-lactamase producers, respectively. All isolates of Staphylococcus aureus showed sensitivity to Myristica fragrans extract, and the average of minimum growth inhibition concentration to beta-lactamase-producing Staphylococcus aureus was 10 mg/ml. Due to increasing antibiotic resistance, it seems that Myristica fragrans extract can be used against beta-lactam-resistant Staphylococcus aureus strains in controlling infections, and in this regard, isolation and identification of the effective substances of the plant extract it is suggested.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Beta-lactamase, Myristica fragrans, Antibacterial activity
 • Ali Lachinani, Seyed Jalal Tabatabaei *, Amir Bostani, Vahid Abdossi, Saeed Rezaee Pages 21-35
  This study evaluated the effects of Mycorrhiza (Rhizophagus irregularis), Trichoderma (Trichoderma harzianum) and selenium on some physiological traits of Gaviota strawberry as a factorial experiment based on a completely randomized design with three replications in the Shahed University, Faculty of Agricultural Sciences research greenhouse in 2017. The treatments included fungi (No inoculation, Mycorrhiza, Trichoderma) and selenium (0, 0.5, 1, 2 and 4 mg/kg soil). The results showed that the use of symbiotic fungi, especially Trichoderma, could significantly increase the pH, total soluble solids (TSS), antioxidant capacity and anthocyanin of the fruit, as well as increase the amount of protein, chlorophyll and carotenoid of Gaviota strawberry leaves. Furthermore, selenium treatment, especially at low concentrations (0.5 and 1 mg/kg soil), could increase the antioxidant and anthocyanin capacity of the fruit, as well as the amount of protein and chlorophyll in the leaves. Overall, it is possible to recommend the using of symbiotic fungi, especially Trichoderma, along with low concentrations of selenium (0.5 and 1 mg/kg soil) in Gaviota strawberry cultivation programs.
  Keywords: Anthocyanin, Protein, Antioxidant capacity, symbiotic fungi, Chlorophyll
 • Roya Behrooz, Dadkhoda Ghazanfari, Nahid Rastakhiz *, Enayatollah Sheikhhosseini, Sayed Ali Ahmadi Pages 36-48
  The increase in the production of food waste and their entry into the environment through urban waste has created many problems for biological resources. Therefore, it is very important to present new methods in the elimination and optimal use of food waste. Preparation of polymer nanocomposites from food waste is one of the methods of optimal use of these materials. In this research work, chitosan polymer nanocomposite containing iron oxide nanoparticles was prepared using shrimp skin waste and pistachio green skin extract. Also, the effectiveness of this composite as a filter in removing malathion poison from water sources was investigated in different conditions of poison concentration, amount of adsorbent and pH. The results of examining the morphology and surface characteristics of the prepared nanocomposite using electron microscope images show that the average diameter of nanofibers in this structure is about 40 nm. Also, the presence of iron oxide nanometer particles with an average size of 47 nm can be seen in the structure. Also, the results of absorption test by nano adsorbent showed that the maximum amount of absorption of malathion poison is 90% at pH=7 and with 0.7 grams of adsorbent.
  Keywords: Iron Oxide, pistachio skin, Shrimp skin, Waste, Chitosan
 • Elham Danaee *, MohamadAli Sharif Zadeh Ehteshami Pages 49-62

  Amino acids are biological stimulants that has an effective role in improving the metabolism, growth and performance of plants. In this research, the effect of amino acids alanine, proline and glutamine on some growth, physiological and enzymatic characteristics of coriander (Coriandrum sativum L.) was investigated. this experiment was carried out as a completely random statistical design in three replications in a greenhouse located in Garmsar city. The foliar application of alanine, proline and glutamine with concentrations of zero, 50 and 100 mg l-1 were applied in two stages of 2 to 4 leaves and 4 to 6 leaves. The results showed that the treatments significantly increased the evaluated traits compared to the control, so that the highest percentage of cell membrane stability index and protein amount, the activity of superoxide dismutase, catalase and peroxidase enzymes were in 100 mg l-1 proline treatment, the highest amount of fresh and dry weight shoots and roots and the amount of nitrogen were in 100 mg l-1 glutamine treatment, and the highest total chlorophyll content of leaf were in 100 mg l-1 alanine treatment. Therefore, according to the results of this research, foliar application of alanine, proline and glutamine, especially with a concentration of 100 mg l-1, can be recommended to improve the morphophysiological and enzymatic properties of coriander.

  Keywords: Coriandrum sativum, Enzyme, nitrogen, Protein
 • Sana Gholamrezaei, Alireza Rahman * Pages 63-75

  Meat products are very prone to Oxidative spoilage. Lipid oxidation is one of main factors that are responsible for bad flavor and reducing quality of meat products. This oxidation would takes place due to the destruction of fat-soluble vitamins and fatty acids. This study has been conducted to investigate the effect of sesamol and propyl gallate as antioxidant agent on lipids oxidation in sausage. The details of the samples in this research is following, control sample without any Antioxidant material, T1 contains 600 ppm sesamol and without propyl gallate antioxidant, T2 contains 450 ppm sesamol and 150 propyl gallate, T3 contains 300 ppm sesame and 300 ppm propyl gallate, T4 contains 150 ppm sesamol and 450 propyl gallate and T5 contains 600 ppm propyl gallate without sesamol anti-oxidant. Tests were conducted with 3 times replication in all steps. Evaluated characteristics have been contained results of peroxide, TBA and pH in day 0, 15, 30, 45, 60respectively.Sensory evaluation was also conducted at the end of the tests. Levels of Peroxide and TBA were increased with increasing time, however, this increase was higher in control sample and it was determined that pH. Levels of chosen samples have not been changed in comparison with control sample but after passing of time, levels of this character decreased in all samples and control one. It can be concluded that 600 ppm anti-oxidant propyl gallate, have shown the best results on most evaluated characters.

  Keywords: Antioxidant, Sausage, Sesamol, Propyl gallate
 • Dariush Khademi Shurmasti, Abdollah Alizadeh Karsalari *, Hoda Shokri Pages 76-95
  The health benefits of omega-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFA) are generally recognized. Unfortunately, in most countries, the recommended daily intake of these compounds is rarely met. Therefore, the enrichment of commonly occurring foods and the production of functional foods can increase intake of these fatty acids. From this point of view, eggs are an interesting target due to their superior nutritional value and low cost, because they form an integral part of the diet. Their n-3 PUFA profile can be modified through dietary supplements. For this purpose, the oilseeds such as flaxseed, rapeseed, camelina, plant sources rich in alpha-linolenic acid and fish oil, which is rich in long-chain n-3 PUFA eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) have been used. A more recent trend is feed supplementation with microalgae as a source of EPA and/or DHA. On the other hand, it seems necessary to use effective approaches to increase people's awareness of consuming functional foods. In this paper, recent scientific literature concerning n−3 PUFA enrichment in eggs is reviewed, giving an overview of advantages and disadvantages of the different approaches and the effect of consuming enriched eggs on human health was presented.