فهرست مطالب

پژوهش های کارآفرینی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، تابستان 1402)

نشریه پژوهش های کارآفرینی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمیدرضا طلایی*، فاطمه زهرا الماسی زفره صفحات 1-16
  جهت گیری کارآفرینانه رویکردی استراتژیک به منظور پیشگامی در شکار فرصت ها با استفاده از نوآوری و ریسک پذیری است. همچنین، امروزه با پیشرفت فناوری، تبلیغات و بازاریابی در شبکه های اجتماعی یکی از ابزارهای مهم اثرگذار بر نگرش و هیجانات مشتریان است که می تواند تاثیر به سزایی بر موفقیت و افزایش عملکرد شرکت ها داشته باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینانه بر عملکرد با نقش میانجی فعالیت های تحلیلی شبکه های اجتماعی و رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی شبکه های اجتماعی صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی در دسته پژوهش های کمی، بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه شرکت های عضو اتاق بازرگانی اصفهان و تهران بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای بود که روایی آن با محاسبه روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS نسخه سه استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، فعالیت های تحلیلی شبکه های اجتماعی بر عملکرد و رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی تاثیر مثبت و معناداری داشت. همچنین، رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی نیز بر عملکرد تاثیر مثبت و معناداری داشت. علاوه براین، جهت گیری کارآفرینانه به صورت مستقیم بر فعالیت های تحلیلی شبکه های اجتماعی و رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی و به صورت غیرمستقیم بر عملکرد تاثیر مثبت و معناداری داشت. یافته های پژوهش حاضر، می تواند سازمان ها را به تقویت جهت گیری کارآفرینی خود به منظور بهبود عملکرد تشویق نماید؛ به گونه ای که مدیران باید به فعالیت های تحلیلی شبکه های اجتماعی و داشتن رویکردی استراتژیک به بازاریابی محتوایی برای بهبود عملکرد سازمان توجه بیشتری نمایند.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، بازاریابی محتوا، جهت گیری کارآفرینی، عملکرد کارآفرینانه
 • زهرا چقاقاسمی، امیدعلی کهریزی* صفحات 17-38

  یکی از مباحث مهم در مطالعات کسب وکارهای برخط، نگهداشت مشتریان است. هدف از این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی الگوی نگهداشت مشتریان در کسب وکارهای برخط بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته بود. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید مدیریت بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران صنعت پوشاک)  بودند، که 15 نفر از آن ها به صورت هدفمند برای مصاحبه انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری نیز شامل مشتریان کسب وکارهای برخط پوشاک بودند که تعداد 400 نفر از آن ها به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش فراترکیب و در بخش کمی از روش ISM و حداقل مربعات جزیی استفاد شد. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی  توسط نرم افزار Maxqda و دربخش کمی توسط نرم افزار MicMac و Smart PLS انجام شد. براساس یافته های پژوهش، تعامل پذیری، زیبایی شناسی و عملکرد سامانه برخط بر تبلیغ، ترفیع و همچنین امنیت کسب وکارهای برخط تاثیرگذار بود. تبلیغات، ترفیع و امنیت کسب وکار برخط بر تجربه مشتری تاثیر داشت و منجر به بهبود وفاداری مشتری، اعتماد الکترونیکی و رضایت مشتری می شد. بنابراین، از طریق بهبود وفاداری، رضایت و اعتماد مشتری می توان در جهت  نگهداشت مشتریان کسب وکارهای برخط اقدام کرد.

  کلیدواژگان: نگهداشت مشتریان، کسب وکارهای برخط، صنعت پوشاک، وفاداری مشتریان
 • سعید کریمی*، ساحل غلامی جلال صفحات 39-56

  سازمان های امروزی برای پاسخ به تغییرات روزافزون در جهان و حفظ قدرت رقابت و اثربخشی، به طور فزاینده ای به کارآفرینی کارکنان خود اتکا دارند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی درون سازمانی کارکنان بود. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت های تولید مواد غذایی استان همدان بودند که به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای بود که روایی و پایایی آن به ترتیب براساس نظر متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم افزار SmartPLS3.2 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد از میان متغیرهای مورد مطالعه (ریسک پذیری، نوآوری، پیشگامی، قصد کارآفرینانه، سیستم بازداری و فعال سازی رفتاری)، متغیرهای پیشگامی و قصد کارآفرینانه بیش ترین سهم را در تبیین متغیر کارآفرینی درون سازمانی کارکنان داشتند. همچنین، یافته های مطالعه نشان داد که قصد کارآفرینانه درون سازمانی رابطه بین نوآوری و پیشگامی با کارآفرینی درون سازمانی کارکنان را میانجی گری می کند. این در حالی است که بر اساس نتایج مطالعه، رابطه معناداری بین سیستم فعال سازی رفتاری و ریسک پذیری با کارآفرینی درون سازمانی کارکنان مشاهده نشد. یافته های این مطالعه، پیشنهادهای مفید و کاربردی را برای مدیرانی که به دنبال توسعه و بهبود کارآفرینی در سازمان های متبوع خود هستند، ارایه نموده است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی درون سازمانی، گرایش کارآفرینی، قصد کارآفرینانه درون سازمانی، شرکت های تولید مواد غذایی
 • سعیده صمدزاد* صفحات 57-74

  شناسایی پتانسیل اقتصادی مناطق غیررسمی شهری، موضوعی است که مورد توجه سیاست گذاران و دست اندرکاران در کشورهای کمتر توسعه یافته قرار گرفته است. با این حال، اطلاعات کمی در مورد این که چگونه سکونتگاه های غیررسمی بر نوع و تعداد فرصت های تجاری تاثیر می گذارد، وجود دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای خانگی در سکونتگاه های غیررسمی محله خلیل آباد در شهر تبریز بود. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه بود. جهت تحلیل یافته های پژوهش از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. مشارکت کنندگان در مرحله کیفی پژوهش، شامل مدیران و کارشناسان سازمان ها و شرکت های فعال در حوزه اشتغال و کارآفرینی، کارآفرینان محلی و صاحبان کسب وکارهای خانگی در سکونتگاه های غیررسمی و اساتید خبره و برجسته دانشگاهی استان آذربایجان شرقی بودند که به روش مبتنی بر هدف برای مطالعه انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحله کمی پژوهش شامل کارآفرینان و صاحبان کسب وکارهای خانگی در سکونتگاه های غیررسمی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابعاد مدل پیشنهادی شامل: عوامل مالی-  اقتصادی (78/0)، عوامل زیرساختی (76/0)، عوامل بازاریابی (69/0)، عوامل اجتماعی- فرهنگی (64/0)، عوامل شخصیتی-  فردی (58/0)، عوامل فنی-  تکنولوژیکی (52/0)، عوامل حقوقی (51/0) و عوامل محیط زیستی (50/0) به ترتیب بیشترین تا کمترین تاثیر را دارند. همچنین، یافته ها نشان می دهد سازه های مذکور با توسعه کسب وکارهای خانگی رابطه مثبت و معنا داری دارند. برونداد این پژوهش، مدلی جهت توسعه کسب وکارهای خانگی در سکونتگاه های غیررسمی را فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: مشاغل خانگی، توسعه کارآفرینی، کسب وکارهای خرد، بنگاه های خانوادگی
 • زهره معتمدی نیا*، سید حمید موحد محمدی صفحات 75-90

  پژوهش حاضر با هدف واکاوی مدل زیست بوم کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی از دیدگاه دانشجویان رشته‎ های کشاورزی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، جزء مطالعات آمیخته‎ اکتشافی ‎متوالی بود. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، دیدگاه 15 نفر از خبرگان حوزه‎ کسب‎ و‎کارهای نوپا تحلیل گردید. در بخش کمی، جامعه آماری شامل 3781 نفر از دانشجویان کشاورزی کشور بودند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 416 نفر به صورت نمونه‎ گیری چند مرحله ‎ای با انتساب متناسب انتخاب شد. برای سنجش روایی ابزار تحقیق از روایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده  AVE استفاده شد که مقدار آن برای سازه های پژوهش بالاتر از 5/0 بود. به‎ منظور تعیین پایایی، از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد که مقدار آن برای سازه های پژوهش بالاتر از 6/0 بود. مقدار آلفای کرونباخ نیز برای سازه های مورد مطالعه، بالاتر از 7/0 محاسبه گردید. به منظور تحلیل داده ها از آماره های فراوانی و میانگین در بخش توصیفی و تحلیل عامل تاییدی در بخش استنباطی استفاده شد. مطابق یافته ‎های بخش کیفی، مولفه‎ های سرمایه انسانی، سیاست گذاری، فرهنگی- اجتماعی، حمایتی- پشتیبانی، توسعه بازار و مالی - اقتصادی به‎ترتیب بیشترین کدها را به‎خود اختصاص دادند. مطابق یافته‎ های بخش کمی، مولفه‎ های سرمایه انسانی با بار عاملی 96/0، حمایتی- پشتیبانی با بار عاملی 95/0، فرهنگی- اجتماعی با بار عاملی 94/0، سیاست گذاری با بار عاملی 92/0، توسعه بازار با بار عاملی 88/0 و مالی- اقتصادی با بار عاملی 83/0 به‎‎ ترتیب در مدل زیست ‎بوم کارآفرینی در دانشکده‎ های کشاورزی کشور دارای اهمیت بودند. قابل ذکر است که از دیدگاه دانشجویان کشاورزی، مولفه‎ سرمایه انسانی بیشترین اهمیت را در رشد زیستت بوم کارآفرینی در دانشکده‎ های کشاورزی داشت، لذا پیشنهاد می گردد، فرصت آموزش و یادگیری تجربی در حوزه های کارآفرینی و راه‎ اندازی کسب‎ و‎کارهای نوپا در دانشکده‎ های کشاورزی برای دانشجویان فراهم گردد.

  کلیدواژگان: زیست بوم کارآفرینی، مدل آیزنبرگ، دانشجویان کشاورزی، کسب‎ و‎کار نوپا
 • زهرا نقی زاده، الهام مروتی*، ریحانه شاه ولی صفحات 91-108

  کسب وکار خانگی زنان، نقش قابل توجهی در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال و همچنین رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد؛ اما به نظر می رسد با وجود اهمیت روزافزون این مشاغل، این موضوع همچنان مورد بررسی جدی پژوهشگران قرار نگرفته است. یکی از ارکان مهم در توسعه کشورها، نهادهای آموزشی و پژوهشی هستند که با بررسی علمی مسایل، می توانند در توسعه بنیان های نظری و سپس تدوین راهکارهای عملیاتی بسیار اثرگذار باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با مرور سیستماتیک 41 عنوان مقاله داخلی منتشر شده در دوره زمانی1401- 1391 به بررسی پژوهش های داخلی در خصوص مشاغل خانگی زنان در ایران پرداخت. نتایج نشان داد که علاوه بر کاهش انتشار اسناد علمی در این حوزه در سال های اخیر، محوریت اکثر پژوهش های انجام شده مناطق و جوامع روستایی بوده است. علاوه بر این، استفاده از روش های پژوهش کمی و ابزار پرسش نامه، رویکرد غالب مقالات است و استفاده از روش کیفی که ابزار مناسب تری در نظریه پردازی است، در مقالات کمتر مشاهده می شود. با استفاده از نرم افزار MaxQda و بر اساس تکرار هم زمان کلیدواژگان در مقالات، مشخص شد که مقالات منتشر شده به ترتیب فراوانی به شش دسته عوامل و موانع موثر بر توسعه مشاغل خانگی، آثار اقتصادی و اجتماعی مشاغل خانگی، اثر مشاغل خانگی بر توانمندسازی زنان، اثر و نقش آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی، الگوی رشد کسب وکارهای کوچک و خانگی و راهکارها و حمایت های دولتی تقسیم شدند. باتوجه به نتایج این مطالعه، پیشنهاد می شود مجامع علمی کشور نسبت به افزایش تعداد مقالات و هدایت پژوهش ها به سمت موضوعات بنیادین، توسعه ای، کیفی و به روزتر برنامه ریزی کنند.

  کلیدواژگان: کسب وکار، کارآفرینی، پژوهش های کاربردی، سیاست گذاری اشتغال، کسب وکار خانگی
|
 • Hamidreza Talaie *, Fatemeh Zahra Almasi Zefre Pages 1-16
  Entrepreneurial orientation is a strategic approach to being a pioneer in hunting opportunities by using innovation and risk-taking. Today, thanks to technological advancement, advertising and marketing in social networks have turned into essential tools to affect customers’ attitudes and emotions, which can greatly affect the viability and performance enhancement of companies. The present study aimed to investigate the effect of entrepreneurial orientation on performance with the mediating role of social networks analytics practices and strategic approach to content marketing in social networks. This research was quantitative in terms of methodology, applied in terms of the purpose, and descriptive-correlational in terms of data collection and analysis. The statistical population consisted of member companies of Isfahan and Tehran Chambers of Commerce sampled by the convenience technique. Data were collected with a questionnaire whose validity was confirmed by calculating the convergent and divergent validity and whose reliability by calculating Cronbach's alpha. The data were analyzed by the structural equation modeling method (partial least squares) and SmartPLS 3.0 software. Based on the results, social networks analytics practices have a positive and significant effect on the performance and strategic approach to content marketing. The strategic approach to content marketing has a positive and significant effect on performance, too. In addition, entrepreneurial orientation has a positive and significant effect directly on social networks analytics practices and strategic approach to content marketing and indirectly on performance. Our findings can encourage organizations to strengthen their entrepreneurial orientation to improve performance. In addition, managers should pay more attention to social networks analytics practices and have a strategic approach to content marketing to improve the performance of their organizations.
  Keywords: Content Marketing, Entrepreneurial Orientation, Entrepreneurial Performance, Social networks
 • Zahra Cheghaghasemi, Omidali Kahrizi * Pages 17-38

  One of the most important topics in online business studies is customer retention. The aim of this study was to develop and validate a customer retention model for online businesses. The research was an applied study in terms of purpose and a mixed-methods study in terms of approach. The statistical population in the qualitative phase included theoretical experts (marketing management professors) and experimental experts (clothing industry managers) out of whom 15 people were selected purposefully for interview. In the quantitative phase, the statistical population was composed of customers of online clothing businesses, 400 of whom were selected by the convenience sampling technique. The data collection tool was a questionnaire whose validity was confirmed by content validity and whose reliability was estimated by Cronbach's alpha. Data were analyzed by the meta-synthesis method using the Maxqda software package in the qualitative phase and by the ISM method and partial least squares using the MicMac and SmartPLS software package in the quantitative phase. Based on the findings of the research, the interactivity, aesthetics, and performance of the online system have an impact on the advertisement, promotion, and security of online businesses, thereby affecting the customer experience and leading to customer loyalty, electronic trust, and customer satisfaction. So, customer retention can be secured by customer loyalty, satisfaction, and trust.

  Keywords: Clothing Iindustry, Customer Loyalty, Customer Retention, online businesses
 • Saeid Karimi *, Sahel Gholami Jalal Pages 39-56

  Today’s organizations are increasingly relying on the intrapreneurship of their employees to respond to increasing changes in the world and to maintain competitiveness and effectiveness. The present study mainly aimed to investigate the factors affecting intrapreneurship of employees. The statistical population was the employees of food production companies in Hamedan sampled by the census technique. A questionnaire was used for collecting data. The content and face validity of the questionnaire were confirmed by a panel of experts, and its reliability was confirmed by using Cronbach’s alpha coefficient. Data were then analyzed by partial least squares structural equation modeling using SmartPLS 3.0. The results indicated that among the variables studied (risk-taking, innovativeness, proactivity, intrapreneurial intention, and behavioral inhibition and activation system), proactivity and intrapreneurial intention had the largest share in explaining the variable of employees’ intrapreneurship. According to the results, intrapreneurial intention mediated the relationship of innovativeness and proactivity with employees’ intrapreneurship. However, behavioral activation system and risk-taking had no significant relationship with intrapreneurship. The paper provides useful avenues for managers seeking to identify factors to develop and improve employee intrapreneurship.

  Keywords: Entrepreneurship orientation, Food production companies, Intrapreneurial Intentions, Intrapreneurship
 • Saeideh Samadzad * Pages 57-74

  Identifying the economic potential of informal urban areas is an issue that has attracted the attention of policymakers and practitioners in less developed countries. Yet, little is known about how informal settlements affect the type and number of business opportunities. Therefore, the present study aimed to measure and evaluate the factors affecting the development of home-based businesses (HBBs) in the informal settlements of Khalil Abad neighborhood in Tabriz city. The main tools for data collection were interviews and a questionnaire. The findings were analyzed by the confirmatory factor analysis (CFA) approach. The population and statistical sample included managers and experts of organizations and companies active in the field of employment and entrepreneurship, local entrepreneurs and HBB owners in informal settlements, and expert and prominent university professors in East Azerbaijan province in the qualitative phase and entrepreneurs and HBB owners in informal settlements in the quantitative phase who were selected using simple randomization. The dimensions of the proposed model were, in order of importance, financial-economic factors (0.78), infrastructural factors (0.76), marketing factors (0.69), socio-cultural factors (0.64), personality-individual factors (0.58). ), technical-technological factors (0.52), legal factors (0.51), and environmental factors (0.50). Also, the findings showed the positive and significant relationship of these constructs with HBB development. The output of this research provided a model for the development of HBBs in informal settlements.

  Keywords: Entrepreneurship Development, family businesses, Home businesses, Micro-Businesses
 • Zohreh Motamedi Nia *, Hamid Movahed Mohamadi Pages 75-90

  The present research aimed at explaining the entrepreneurial ecosystem model in agricultural faculties from the viewpoint of agriculture students. The research was an applied study in goal and an exploratory sequential mixed-methods study in approach. Fifteen startup experts were analyzed using purposive sampling in the qualitative phase. In the quantitative phase, the population was composed of 3781 agriculture students out of whom 416 students were selected using a random sampling method with proportional allocation based on the Cochran formula. The validity of the research instrument (closed-ended questions) was measured by discriminant validity using the average variance extracted (AVE) index which was acceptably higher than 0.5 for the studied constructs. The reliability was assessed using the combined reliability (CR) method, which was acceptably higher than 0.6 for the studied constructs. Cronbach's alpha was also estimated at higher than 0.7 for the research constructs. Data were analyzed by frequency and mean in the descriptive part and confirmatory factor analysis in the inferential part. According to the findings in the qualitative phase, human capital, policymaking, socio-cultural, support, market development, and financial-economic components had the most number of codes, respectively. The quantitative findings showed that the most important components based on factor loadings in the entrepreneurial ecosystem model of agricultural faculties included human capital (0.96), support (0.95), socio-cultural component (0.94), policymaking (0.92), market development (0.88), and financial-economic component (0.83). Notably, human capital was perceived by the agriculture students to be the most important component for the growth of the entrepreneurial ecosystem in agriculture faculties. Therefore, agricultural faculties are recommended to provide the students with an opportunity for experiential teaching and learning in the fields of entrepreneurship and launching new startups.

  Keywords: Agriculture Students, entrepreneurial ecosystem, Isenberg Model, Startup Business
 • Zahra Naghizadeh, Elham Morovati *, Reyhaneh Shahvali Pages 91-108

  Women’s home-based businesses play a significant role in increasing the rate of economic participation and employment, as well as economic and social growth and development. But, it seems that despite the growing importance of these jobs, this issue has not been seriously investigated by researchers. One of the important pillars in successful policymaking is educational and research institutions, which can be very effective in developing theoretical foundations and then formulating operational solutions by scientifically examining the problems. In this regard, the current research explores the academic context of women's home-based businesses in Iran by systematically reviewing 41 articles published over 2012-2022. The results show that in addition to the decrease in the publication of scientific documents in this field in recent years, the focus of most research has been on rural regions and societies. Furthermore, the use of quantitative research methods and questionnaire instruments has been the dominant approach in the articles whereas the qualitative method, which is a more suitable tool for theory development, has rarely been adopted by the articles. Based on the repetition of keywords in the articles calculated by the MaxQda software, the published articles are divided into six categories: factors and barriers affecting the development of home-based businesses, the economic and social effects of home-based businesses, the effect of home-based businesses on empowering women, the role and effects of technical, vocational, and entrepreneurship training, the growth model of small and home-based businesses, and government solutions and support. According to the results, the scientific centers are recommended to plan for increasing the number of articles and directing research toward fundamental, developmental, qualitative, and up-to-date subject matters.

  Keywords: Business, Entrepreneurship, home business, Employment Policymaking, applied research